Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Stoura

Re: Vlasta - otáčení

A ohledně dne, když se zeměkoule točí, tak přece lze velmi snadno oddělit jednu otočku a přiřadit jí pojem - den.

Kde je v Bibli zmíněno, že se Země točí?
A jak (podle čeho) by se ta otočka určovala, když podle Bible nebylo Slunce ani hvězdy?

Nepolámaly se navíc ty sloupy, na kterých podle Bible stojí Země, když by se otáčela? Wink

Ano, popisy těchto událostí jsou takové velmi zvláštní, to připouštím. Nejde to příliš dohromady s tou zkušeností, kterou zde dnes máme. To je pravda.

Ty popisy odpovídají celkem přesně dobovým starověkým představám o tvaru Země a Vesmíru, jak jsou vyjádřeny v knihách tehdejších učenců. Kulatost Země je názor uvažovaný až někdy od 6. století př.n.l. a prokázaný až o několik století později Erathosténem

Mimochodem: biblický popis čtyřrohého kruhu lidi inspiroval i relativně nedávno.

Ano, to je celkem pochopitelné

Lidé se dohadovali nejspíš vždy. Doporučuji Vaší pozornosti třeba pražský Orloj, kde jsou pro jistotu zároveň dva ciferníky a dvě ručičky. Jeden ciferník, podle kterého den začíná o půlnoci a druhý, kde den začíná západem Slunce. Oboje tam ukazuje pozlacená dlaň.
Kromě toho je tam ještě další ručička, která ukazuje třetí, tentokrát hvězdný čas. V něm jsou dny dlouhé jen přibližně 23 hodin a 56 minut (takže během roku se nastřádá rozdíl jednoho dne).

V okamžiku, kdy začnu čas měřit podle něčeho, co jde stále stejně, tak mohu přijít na to, že dny nejsou stále stejně dlouhé. Ovšem to je přece logické, neboť dnes víme, co všechno může učinit den kratším. V.S.

Pro Stoura

Řešil se problém doby, kdy podle Bible nebylo Slunce stvořeno.
Vaše námitka jde zcela mimo, protože podle Bible nemělo co vyjít.

To je pravda. Avšak je také v Bibli psáno, že první den stvořil Bůh světlo a oddělil světlo od tmy. A ohledně dne, když se zeměkoule točí, tak přece lze velmi snadno oddělit jednu otočku a přiřadit jí pojem - den. Nehledě na to, že je v Bibli také řečeno, že světlo nazval Bůh dnem a tmu nocí. Jediný problém, který zde je, je ohledně těch pojmů, zdali znamenají to, co si běžně dnes představujeme - den jako čas, kdy je slunce na obloze a noc jako čas, kdy je slunce za obzorem až do té doby, než zase vzejde.

Ano, popisy těchto událostí jsou takové velmi zvláštní, to připouštím. Nejde to příliš dohromady s tou zkušeností, kterou zde dnes máme. To je pravda. V.S.

Obrázek uživatele Stoura

Re: Drsoňman - relativita

Každopádně, knih na toto téma je asi celá řada. A tak by se rada hodila.

Celkem dobré (byť starší) populární čtení je Pan Tompkins od George Gamova.

Štoura, KTE

Neměli byste nějaký tip na dobrou populárně naučnou knihu o relativitě? Přečetl jsem několik knih, které se této problematiky alespoň dotkly, ale přesto bych tomu chtěl porozumět hlouběji. Momentálně čtu Greenův Elegantní vesmír, kde mi to připadá zatím nejlépe vysvětleno. I když otázka je, jestli je to skutečně kvalitou vysvětlení nebo tím, že už se mi předtím podařilo leccos pochopit Smile. Každopádně, knih na toto téma je asi celá řada. A tak by se rada hodila.

Šťourovi, mimochodem, patří můj dík za to, že tu nedávno v diskuzi upozornil na knihu Cesta slepých ptáků. Už ji mám rozečtenou Smile

Obrázek uživatele Stoura

Re: Drsoňman - relativita

JJ. Seřizování hodin na GPS družicích je další zajímavá chuťovka. Ono i zachycování jejich signálu je matematický a technický problém na celkem tlustou knihu.

Šťoura

A to ještě chudák Vlasta nepomyslel na speciální a obecnou relativitu Smile

Obrázek uživatele Stoura

Re: Žádné Slunce

Myslím, že odpověď ne, není správná v každém případě, neboť Hrabě může mít na mysli okamžik východu slunce.

Řešil se problém doby, kdy podle Bible nebylo Slunce stvořeno.
Vaše námitka jde zcela mimo, protože podle Bible nemělo co vyjít.

Proto jsou tu hodiny, které mají všichni seřízené stejně, aby se pak nikdo nemusel s nikým dohadovat, kdy tedy přesně začíná den a kdy nikoli.

Lidé se dohadovali nejspíš vždy. Doporučuji Vaší pozornosti třeba pražský Orloj, kde jsou pro jistotu zároveň dva ciferníky a dvě ručičky. Jeden ciferník, podle kterého den začíná o půlnoci a druhý, kde den začíná západem Slunce. Oboje tam ukazuje pozlacená dlaň.
Kromě toho je tam ještě další ručička, která ukazuje třetí, tentokrát hvězdný čas. V něm jsou dny dlouhé jen přibližně 23 hodin a 56 minut (takže během roku se nastřádá rozdíl jednoho dne).

Stejně seřízené hodinky mají navíc lidé u nás jen něco přes 100 let. Předtím mělo každé město svůj čas.

Obrázek uživatele Samain

Vlasta

Myslíte že obyvatel Londýna má na hodinkách ten samý čas jako obyvatel Prahy?
Mimoto - bavíme se o prvních dvou dnech stvoření, kdy žádné slunce, měsíc ani hvězdy nebyly.
Dle bible.

Dancing with the moonlight knight.

Re: Žádné Slunce

Ne.
Starým Hebrejům začínal i končil den přesně okamžikem západu Slunce.

Myslím, že odpověď ne, není správná v každém případě, neboť Hrabě může mít na mysli okamžik východu slunce. Kromě toho jakýkoli okamžik od východu slunce až do západu je den. Pokud vezmeme za určující to, že se kdykoli na obloze objeví jakákoli část slunce. Můžeme se pak zajisté dohadovat, kdy se ta část slunce na obloze objeví, neboť člověk, který je na kopci, ten okamžik bude mít určitě jiný, než člověk v údolí. Proto jsou tu hodiny, které mají všichni seřízené stejně, aby se pak nikdo nemusel s nikým dohadovat, kdy tedy přesně začíná den a kdy nikoli. V.S.

Customize This