Inženýr se vrací zpět do školy

Don Batten hovoří s geologem Dr. Tas Walkerem

Z http://creation.com/engineer-goes-back-to-school přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 30(2):45-47 v březnu 2008. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Doktor Tas Walker pracoval jako inženýr po 30 let pro elektrické společnosti, které udržovaly tepelné elektrárny. Také řídily hydroelektrické generátory a generátory poháněné velkými tryskovými motory. Dr. Walker projektoval budoucí elektrárny, prováděl výzkum kombinovaných cyklických zařízení, větrných generátorů, nukleární energie, metanu v uhelných ložiscích, přečerpávacích stanic, sluneční energie a mnoha dalších technologií.

Říká, ‘Většina lidí má jen malé povědomí o technologickém “zázraku”, který je spojen s dodávkou energie do jejich domovů. Moderní elektrárny ukazují ohromný rozdíl mezi lidmi a zvířaty. Evolucionisté tvrdí, že jsme povstali z opic, ale Bible říká, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. Nenajdete opice, které staví elektrárny.’

Uhlí a potopa

Uhlí spalované v elektrárnách dosvědčuje Noemovu potopu. Dr. Walker vysvětluje:

   ‘Existence uhelných ložisek o velké mocnosti je mocným důkazem potopy a problémem pro geology věřící na dlouhé věky. Ti spekulují, že vegetace, která se stala uhlím, rostla na tom samém místě v ohromných močálech. Představují si, že bažinné prostředí zabraňovalo vegetaci před hnitím a umožňovalo její hromadění.

   ‘Jenže uhlí se obvykle vyskytuje v plochých slojích, často prostoupených mnoha tenkými pásky kamene. Jedno takové ložisko, které jsem viděl, se jmenovalo “Proužkovaná slanina”; to proto, že toto uhelné ložisko mělo v sobě mnoho tenkých kamenných pásků. A styčné plochy mezi kamenem a uhlím jsou ploché. To neukazuje na bažinné prostředí, ale na to, že vegetace a sediment byly naneseny rychle tekoucí vodou z bočního směru—toto ukázal experimentálně francouzský vědec Guy Berthault.1

   ‘V jednom dole byly veliké, vodou obroušené balvany, roztroušené uvnitř uhlí. Ty kameny by zničily stroje. Tyto balvany ukazují na ohromné množství proudící vody, která je spláchla s sebou na toto místo—jak byste to mohli očekávat od Noemovy potopy.’

Zájem o vědu v dětských letech

Jako chlapce Tase zajímalo, jak věci fungují. V tátově dílně dělal vědecké experimenty:

  ‘Dal mi krabici s chemikáliemi a mne bavilo je navzájem míchat. K mnoha výbuchům nedošlo, ale moje maminka v těch dnech měla trochu strach.

  ‘Jako dítě jsem přijímal biblické příběhy jako přesnou historii, protože jsem měl respekt ke svým učitelům. O evoluci jsem se poprvé dozvěděl až z dětské encyklopedie, když mi bylo devět. Vzpomínám si, že když jsem se díval na obrázky opolidí, měl jsem nervózní pocity. Vypadaly tak přesvědčivě a já jsem okamžitě chápal, jaké důsledky to má na věrohodnost Bible.’

Tas se stal křesťanem jako teenager. Říká,
   ‘Protože je Bible Boží slovo, předpokládal jsem, že je pravdivá. Když jsem ale v Genesis četl o stvoření a celosvětové Potopě, tak mě zajímalo, jak se tyto věci mají vůči geologii, astronomii a dalším vědám. Slyšel jsem, že mořské lastury byly objeveny na australském vnitrozemí. Prokazovalo to jistě, že se Noemova potopa udála? Proč ale pastoři naší církve o tom nemluvili? Celou tuto otázku jsem odložil stranou a soustředil se na věci Nového zákona.

   ‘S evolucí jsem nebyl konfrontován na střední škole nebo při svých inženýrských studiích na vysoké škole. Tato otázka vyvstávala jen tehdy, když se na to lidé ptali ve svých otázkách a chtěli znát odpovědi. Já jsem si přál, aby viděli, že je Bible pravdivá, Bůh skutečný a aby přišli k poznání Pána Ježíše Krista jako našeho spasitele.

Photo by Vanessa Fitzgerald

Tas and Caitlin Smartt

Zkoumají uhlí během geologické exkurze. Uhelné ložisko (na pozadí) vzniklo z úlomků vegetace, která se usadila, když vody potopy stoupaly—během Vzestupné fáze potopy.

   ‘Nebyl jsem spokojen až do doby, kdy jsem si přečetl knihu The Genesis Flood [Potopa v Genesi].2 Rozsvítilo se mi poté, co jsem si uvědomil, že Potopa je klíčem k pochopení historie Země. Bylo to vzrušující. Pak jsem navštěvoval semináře pořádané společností Creation Science Foundation [nyní to je Creation Ministries International]. Byl jsem nadšen; věci se stávaly tak jasnými. Koupil jsem si všechny knihy a zhltal jsem je.’

Zpět do školy

   ‘S mojí ženou jsme v roce 1933 projezdili Nový Zéland. Evoluce a milióny let byly propagovány všude: v muzeích, na turistických stanovištích, u řidiče autobusu a bylo to v publikacích. Byl jsem tím tak znepokojen, že jsem na Mezinárodní kreacionistické konferenci (ICC)3 předložil souhrn zabývající se biblickým geologickým modelem, který jsem vytvořil (viz obrázek níže). Bylo to přijato, ale pak jsem potřeboval ‘dostat se dál a držet krok’ s geologií, abych mohl napsat plnohodnotnou studii. Jeden z mých kolegů v práci mi řekl, “Nikdo tě nebude brát vážně a všímat si tě, pokud nebudeš mít aspoň standardní kvalifikaci v geologii.” A tak jsem se vrátil na univerzitu, abych studoval geologii.

   ‘Někteří studenti se budou ptát, “vy máte inženýrský titul Ph.D. Proč se vracíte pro další vědecký titul?” Já jsem ale studoval rád klasickým způsobem, protože jsem si tak mohl osvojit nejnovější geologické pohledy. Mohl jsem komunikovat s experty v dané oblasti vědy. A moje důvěra v biblický pohled vzrostla.

Model potopy dává odpovědi na geologické hádanky

   ‘Každý týden měl jeden výzkumník z geologické katedry přednášku o jejich práci. Občas tito lidé diskutovali o těžko vysvětlitelném problému a často jsem tak mohl vidět, jak biblická potopa tento problém vysvětluje. Jednomu badateli jsem řekl, že vím, jak by byl jeho problém řešitelný. On ale věděl, s čím přicházím a nic se o tom nechtěl dozvědět!

  ‘Při práci v terénu se studenty jsem občas poukazoval na zcela zřejmé důkazy pro katastrofu a rychlé procesy. Ale studenti rychle vymysleli hypotézy, aby si mohli udržet svoji víru v dlouhé věky. Také ovšem velmi ochotně hovořili o smyslu a cíli života. Uvědomovali si, že pokud se tento svět vyvinul sám od sebe za milióny let, pak život žádný smysl nemá. Cítili tuto věc velmi palčivě; bylo to zabrnkání na jejich citlivou strunu.’

Výzkum radioizotopového datování

Foto Mike Oard

Hard granite peaks of the Beartooth Mountains, south-central Montana, USA, planed smooth by floodwater receding from the land in sheets—the Abative phase of the Flood

Beartooth Mountains jsou vrcholy hor z tvrdé žuly ve středojižní Montaně, USA, hladce zarovnané etapovitě ustupujícími vodami potopy—Slábnoucí fáze potopy.

Jako součást svého studia (‘s vyznamenáním’) pracoval Tas na výzkumném projektu, jehož součástí bylo radioizotopové datování, což má velký vztah ke geologii a Bibli. Původně si naplánoval, že otestuje různé datovací metody, ale jeho konzultant se tomu podivil a zeptal se ‘Proč chcete dělat tyto testy? Lidé na této katedře nepodpoří testy radiometrického datování. Považují je za ztrátu času.’ Přesto se Tasovi podařilo vytvořit projekt, který zahrnoval radioaktivní datovací studie.

Jedna ze ‘spolehlivých’ datovacích metod zahrnuje vynášení poměrů rodičovských a dceřiných izotopů do grafu. Tato ‘izochronní’ čára údajně reprezentuje stáří horniny. Tas ale zjistil, že grafy poměrů různých neradioaktivních prvků také dávají solidní čáry, což ukazuje, že příčiny těchto čar existují bez vztahu k radioaktivnímu rozpadu. Tím pádem čáry založené na radioaktivním rozpadu nelze považovat za reprezentanty stáří horniny.

ZeptaI jsem se Dr. Walkera, co si myslí o radioizotopovém datování.
   ‘Radiometrické datování je upřímný pokus geologů změřit stáří hornin. Ale nemůžeme změřit přímo stáří. Umíme velmi přesně změřit izotopy v hornině, ale abychom z toho spočítali stáří, musíme udělat předpoklady o minulosti, včetně toho, jak se ta hornina vytvořila, co v ní bylo a co se s ní od té doby dělo—musíme usuzovat na její historii. A to stáří pak závisí na těchto předpokladech.

   ‘Geologové nepřijímají výsledky radiometrického datování nekriticky. Pokud je výsledek ‘mimo’, vymyslí si jinou historii, aby šlo výsledek sladit.

   ‘Máme mnoho příkladů radiometrického datování objektů o známém stáří, kde datování bylo chybné. A existuje mnoho příkladů dat, získaných různými metodami, kdy výsledky spolu nesouhlasí.

   ‘Evolučního geologa však nic z těchto věcí netrápí, protože on vymyslí takový výklad (čili pozmění původní předpoklad o historii daného objektu), aby to získané výsledy “vysvětlovalo”.’4

Geomorfologii (charakter krajiny) vysvětluje Noemova potopa

Tas si povšiml, že i články z kreační geologie se odvolávají na geologický sloupec. Nemohl najít žádné vysvětlení, jakým způsobem se Potopa vztahuje k horninám v tomto sloupci. Zeptal se tedy sám sebe: ‘Pokud začneme s biblickými dějinami, co budeme čekat, že v horninách najdeme?’ A tehdy vytvořil koncepci jednoduchého modelu, aby to vyřešil (viz diagram). Zjistil, že tento model funguje velmi dobře na geologických mapách v oblasti, kde žil, a že ráz krajiny vysvětluje velmi dobře.

Jeho studie z roku 1994 byla na Mezinárodní kreacionistické konferenci přijata velice dobře. Od té doby i další kreační geologové tento model použili k vysvětlení geologické povahy různých míst světa. Dokonce někteří evolucionisté viděli sílu tohoto modelu v tom smyslu, že jej lze aplikovat na reálnou geologii v terénu. Akorát se vysmáli biblické Potopě coby skutečné události.

11612-Tabulka_500x284

Koncept modelu Dr. Walkera převádí biblickou historii (časové měřítko vlevo) do geologických jednotek, které lze identifikovat v terénu (HORNINA-ROZSAH vpravo). Pro důkladnější vysvětlení viz www.biblicalgeology.net.

Věření z vidění

Dr. Walker provádí geologické exkurze pro CMI: ‘Chci ukázat, jak geologové vyznávající dlouhé věky vysvětlují horniny a jak mohou být horniny vysvětlovány z biblického hlediska’. Geologické exkurze se staly velmi populárními.

   ‘Používám sekulární geologické mapy a komentáře a většinu toho, co lidem říkám, by přijali i sekulární geologové. Ukazuji doklady katastrofických a rychlých procesů, se kterými i dnešní sekulární geologové souhlasí. Ovšemže by nesouhlasili s alternativním celkovým obrazem, kterým to vše interpretuji.’

Mnozí lidé pak líčí, jak tato exkurze terénem naprosto změnila jejich pohled na charakter krajiny, kterou cestují. Nyní vidí důkazy Potopy všude.

Poté, co Tas dokončil svoje geologická studia na vysoké škole v roce 1998, začal pracovat pro CMI. Chce pomáhat lidem, aby porozuměli pravdivé historii z Bible, protože to je základem všech nauk, včetně evangelia.

Odkazy a poznámky

  1. Julien, P.Y., Lan, Y. and Berthault, G., Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures, Journal of Creation 8(1):37–50, 1994; See <creation.com/layers>. Zpět na 1.
  2. Základní kreacionistický text byl publikován v roce 1961 Johnem Whitcombem a Henry Morrisem. To je stěžejní dílo pro myšlení mnoha současných vůdčích vědeckých kreacionistů. Zpět na 2 .
  3. Walker, T., A biblical geologic model, 3rd ICC, Pittsburgh, Pennysylvania, pp. 581–592, 1994; www.biblicalgeology.net. Zpět na 3 .
  4. Viz Radiometric dating Q&A: <creation.com/dating>. Zpět na 4 .
PřílohaVelikost
966-7.8.2016-inzenyr_se_vraci_zpet_do_skoly_-_popup_clanku.doc150 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Anonym

Na webových stránkách "Věda proti evoluci" v tomto článku je na izochronech vysvětlováno, jakou roli hrají poměry neradiogenních izotopů toho samého prvku (stroncia) při vynášení do grafu a kde evolucionisté dělají neoprávněné předpoklady, např. v tom, že poměr 87Rb/86Sr byl jiný při formování horniny vůči současnosti, zatímco poměr 87Sr/86Sr se od formování horniny až do současnosti nezměnil.To však neodpovídá zjištěným hodnotám, protože při rozpadu 87Rb vzrůstá i množství 87Sr ve svrchní hornině, a přestože se 86Sr nerozpadá, podíl 87Sr/86Sr vzrůstá, protože vzrůstá množství 87Sr.
PK

Re: Inženýr se vrací zpět do školy

Otázku na vysvetlenie som smeroval hlavne na:
Tas ale zjistil, že grafy poměrů různých neradioaktivních prvků také dávají solidní čáry, což ukazuje, že příčiny těchto čar existují bez vztahu k radioaktivnímu rozpadu.

Anonym

Tomuto by som chcel lepšie porozumieť. Vie to niekto vysvetliť?

Neumím víc vysvětlit než je v článcích, které na tomto webu jsou, např. zde, zde a zde. Je jich však mnohem víc. PK

Re: Inženýr se vrací zpět do školy

Tomuto by som chcel lepšie porozumieť. Vie to niekto vysvetliť?

Jedna ze ‘spolehlivých’ datovacích metod zahrnuje vynášení poměrů rodičovských a dceřiných izotopů do grafu. Tato ‘izochronní’ čára údajně reprezentuje stáří horniny. Tas ale zjistil, že grafy poměrů různých neradioaktivních prvků také dávají solidní čáry, což ukazuje, že příčiny těchto čar existují bez vztahu k radioaktivnímu rozpadu.

SSK

Děkuji za po dlouhé době smysluplný a dokonce kladný příspěvek.
S úctou
PK

Obrázek uživatele SSK

Re: Treviso, Pavel Kábrt

Já jsem Vás nežádal o další tvrzení a opakování opakovaného, ale o důkazy/odkazy, které Vaše tvrzení dokládají. Děkuji. PK

Je někde uvedeno, z jaké univerzity má Walker to geologické vzdělání? Všude nacházím pouze tvrzení, že se vrátil na univerzitu a získal bakalářský titul z earth sciences, ale o tom, na které to bylo škole nejsem schopen najít ani slovo, což je divné. Vyvolává to ve mně podezření, že titul získal na nějaké obskurní škole nebo prostě lže.

UPDATE: Tak už jsem to našel. Údajně to bylo na University of Queensland, což by měla být dobrá škola. Dokonce je uveden i v seznamu diplomových prací na stránkách univerzity a sedí i rok 1998. Dělal práci s názvem "The Somerset Dam igneous complex, South-East Queensland". Budiž mu ke cti, že jako jeden z mála kreacionistů má skutečně vzdělání v oboru, k němuž se vyjadřuje.

----------------------
S úctou, SSK.

Treviso

Ten doktorát bohužel nemá z geologie

Nikde jsem nenašel že by někde učil, tudíž si troufám říci, že ti studenti o kterých se v článku píše, nejsou jeho studenti, ale jeho spolužáci. V článku je to poněkud zavádějící.

Já jsem Vás nežádal o další tvrzení a opakování opakovaného, ale o důkazy/odkazy, které Vaše tvrzení dokládají. Děkuji. PK

Obrázek uživatele Anonymous Two

Re: Inženýr se vrací zpět do školy

Odkud kam tekla ta "rychle tekoucí voda"? Laughing out loud

+

Re: Pavel Kábrt

Pane Kábrte, v článku máte chybu.
Ten člověk není geolog, ale strojní inženýr.
Prosím opravte to, vrhá to špatné světlo na věrohodnost vašich stránek a vaši bohulibou činnost.

"A tak jsem se vrátil na univerzitu, abych studoval geologii."

Zkuste se naučit číst, Treviso, tento handicap vrhá špatné světlo na Vás a Vaše bohulibé úmysly, které na tomto kreacionistickém webu máte. PK

Ten doktorát bohužel nemá z geologie Sad

Nikde jsem nenašel že by někde učil, tudíž si troufám říci, že ti studenti o kterých se v článku píše, nejsou jeho studenti, ale jeho spolužáci. V článku je to poněkud zavádějící.

Treviso

Pane Kábrte, v článku máte chybu.
Ten člověk není geolog, ale strojní inženýr.
Prosím opravte to, vrhá to špatné světlo na věrohodnost vašich stránek a vaši bohulibou činnost.

"A tak jsem se vrátil na univerzitu, abych studoval geologii."

Zkuste se naučit číst, Treviso, tento handicap vrhá špatné světlo na Vás a Vaše bohulibé úmysly, které na tomto kreacionistickém webu máte. PK

Customize This