Hitler a darwinistický pohled nacistů na svět

Jerry Bergman, Ph.D.

Předmluva Kitty Foth-Regner:
Jak eugenické křižácké tažení nacistů za nadvládu jediné super rasy způsobilo největší holocaust v dějinách světa.

Úvodní kapitolu "00" z anglického originálu knihy "HITLER AND THE NAZI DARWINIAN WORLDVIEW" s povolením autora knihy, doktora Jerry Bergmana, přeložil Pavel Kábrt - 2/2016.

Dr. Bergman mi tuto svoji knihu zaslal z USA v únoru 2016 a povolil mi ji přeložit a publikovat v češtině na tomto webu i dát k ní hodnocení na Amazonu. Velmi mu za toto jeho veliké a velmi potřebné dílo děkuji. Chtěl bych na tento web dát alespoň některou část z této knihy, jak mi drahý Bůh dovolí. Upozorňuji na předchozí knihu doktora Bergmana, jejíž části už zde v češtině jsou: Temná stránka Charlese Darwina. Na těchto webových stránkách najdete k této bolestné tematice, jak Darwinovo hlupácké protivědecké učení spoluzavinilo milióny vražd a vyhlazování celých etnik, řadu dalších článků i videí v sekci "Důsledky evoluční ideologie".

Úvod

"Vůdce Německa [Adolf Hitler] je evolucionistou nejen teorií, ale jak milióny lidí poznaly na vlastní kůži, také tvrdostí své praxe." - SIR ARTHUR KEITH, FYZICKÝ ANTROPOLOG

Téměř každý středoškolák ví, že jedním z Hitlerových ústředních cílů bylo vytvořit nadřazenou rasu lidí, založenou na Darwinově myšlence neustálého pokroku života směrem vzhůru, od molekul k lidem, v důsledku přírodního výběru čili selekce. Ale už se tak moc neví, jak moc byl tento cíl ústředním bodem všech nacistů a jejich hnutí. Když byl Fritz Redlich, bývalý profesor na Yalské univerzitě a vědecký znalec Hitlera dotazován, co bylo ústředním Hitlerovým pohledem na svět, odpověděl, že to byl sociální darwinismus a jeho antisemitismus, což obé prýštilo z Hitlerova darwinistického světonázoru. (Fritz Redlich, Hitler: Diagnosis of a Destructive Prophet /New York: Oxford University Press, 1998/, 340)

Tato kniha nabízí svěží pohled na nejvlivnější nacistické vůdce a dívá se na každého z nich optikou Darwinova myšlení. Slovo nacistický (angl. "nazi"), vyjadřuje příslušnost k Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, čili k Národně socialistické německé dělnické straně. Jaký je závěr z akademické literatury? Téměř všichni nacističtí vůdci byli zotročeni Darwinovými myšlenkami a ideály a téměř všichni tvrdě odmítali křesťanství až do takové míry, že jej chtěli nakonec vymýtit z Evropy. (Gertrude Himmelfarb, Darwin a darwinistická revoluce /New York: Doubleday, 1959/)

Toto není nějaký názor, ale velmi dobře zdokumentovaný fakt. Německý Führer by "evolucionista; zcela vědomě plánoval podrobit Německo a běžné společenské praktické zvyklosti teorii evoluce." (Arthur Keith, Evolution and Ethics /New York: G.P. Putnam´s Sons, 1946/, 10, 203) Ani by nás tedy neměly překvapovat důsledky jeho světonázoru. Jak prohlásila ve svém manifestu v roce 1935 mezinárodní komise psychologů, "válka je nevyhnutelným důsledkem Darwinovy teorie." (Arthur Keith, Essays on Human Evolution /London: Watts & Co., 1946/) O rase se Darwin vyjadřuje velmi jasně ve své knize z roku 1871 The Descent of Man (Původ člověka); tato kniha byla prohlášena biblí rasismu od první do poslední strany. Na straně dvě Darwin napsal:

  Výhradním předmětem této práce je zvážit, a to na prvním místě, jestli člověk jako všechny ostatní druhy, pochází z nějaké už dříve existující formy; a na druhém místě zjistit způsob jeho vývoje; a za třetí, hodnotu rozdílů mezi tzv. lidskými rasami. (Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex /London: John Murray, 1871/, 2-3)

Darwin vzápětí dodává, aby bylo jasně rozumět jeho úmyslům, že je třeba "přezkoumat, jestli člověk, podobně jako jiná zvířata, dal vznik různým varietám a nižším rasám, lišícím se od sebe jen drobně, anebo rasám tak hodně odlišným, že jejich klasifikace do stejného druhu je pochybná." (Darwin, Původ člověka, 9-10) Darwin ještě dodal, že když se aplikuje jeho teorie nejzdatnějšího, konečným důsledkem rozdílů mezi rasami bude to, že "civilizované rasy člověka zcela jistě vymýtí a nahradí po celém světě rasy divochů." (Darwin, Původ člověka, 201) Bude to mít za následek, že

  Mezera mezi člověkem a jeho nejbližšími příbuznými bude pak širší, neboť bude oddělovat člověka, jak doufáme, ještě civilizovanějšího, než jsou potomci dnešních kavkazských kmenů, od nějaké opice stojící tak nízko, jako například pavián, anebo černocha či Austrálce [domorodce] od gorily, jak je tomu dnes. (Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, druhé vydání /London: John Murray, 1874/, 178)

Darwin "ulpěl na myšlence, že lidské rasy jsou značně rozdílné a v základu neměnné." (John Jackson, Jr., a Nadine M. Weidman, Race, Racism, and Science: Social Impact and Interaction /Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004/, 71) Dále, "podle Charlese Darwina, ´silný´ musí zvítězit a ´slabý´ zahynout." (Brigitte Hamann, Hitler´s Vienna: A Dictator´s Apprenticeship /New York: Oxford University Press, 2010/, 200, 203) A jak bude dále ještě doloženo, vlastní Darwinova slova jej odsuzují jako rasistu:

  Když Beagle [loď, na které Darwin podnikl cestu kolem světa] dorazila do Tierra del Fuego na nejjižnějším výběžku Jižní Ameriky, Darwin byl užaslý a zhrozil se nad vzezřením domorodců, kteří vyběhli k lodi, aby se s ní setkali. "Nebyla tam žádná výjimka," poznamenal si Darwin do cestovního diáře, "ta nejkurióznější a nejzajímavější podívaná, jakou jsem kdy spatřil. Nemohl jsem tomu uvěřit, jak velký je rozdíl mezi divochem a civilizovaným člověkem. Je mnohem rozsáhlejší než mezi divokým a domestikovaným zvířetem, vzhledem k tomu, že v člověku existuje tak velká síla ke zdokonalení." (Jackson a Weidman, Race, Racism, and Science, 71)

Darwinovy závěry o podřadnosti jistých lidských ras zcela jasně ovlivnily jeho teorii evoluce. (Stefan Kühl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism /New York: Oxford University Press, 2002/) V Původu člověka, kde Darwin dodává, že když uviděl Fuegánce "úplně nahé a pomazané barvou, jejich dlouhé vlasy...rozcuchané, jejich pusy zpěněné vzrušením a celý jejich výraz...divoké, vyplašené, nedůvěřivé," okamžitě ho napadla myšlenka: "tohle jsou naši [primitivní evoluční] předchůdci." (Darwin, The Descent of Man, druhé vydání, 404) Také přímé Darwinovy zkušenosti s těmi, které nazýval

  divochy, mu přinesly další důkaz jejich nezvratné rasové odlišnosti. Když se skupina pokřesťanštělých a zcivilizovaných domorodých Fuegánců na palubě Beagle vrátila coby misionáři do své rodné země, Fuegánci přešli znovu ke svým divošským způsobům; to Darwina přesvědčilo, že rasové zvyky a rasové povahy byly zakořeněny a ve svých základech nezměnitelné. Konverze, kterou divoši podstoupili, byla jen povrchní a prchavá, zatímco jejich příslušnost k domorodým způsobům života a jejich jasná podřadnost byly trvalého rázu. To jediné, co Darwinovi a také Wallaceovi zůstalo z evoluce ras, bylo vyhubení podřadných ras těmi nadřazenými [rasami]. (Jackson a Weidman, Race, Racism, and Science, 71)

Tyto myšlenky se rozšířily do mnoha národů včetně Kanady a Spojených států. (Jane Harris-Zsovan, Eugenics and the Firewall: Canada´s Nasty Secret /Winnipeg: Shillingsford, 2010/) Například v první polovině dvacátého století byly Spojené státy "poblázněny"

  eugenikou a jejími sliby na posílení lidské rasy odstraněním "málo zdatných" z genofondu. Spolu se "slabomyslnými", duševně nemocnými a zločinci byly do této kategorie zahrnuty též ženy, které měly mimomanželský sex (což se považovalo za důsledek duševní nemoci), sirotci, invalidé, chudí, bezdomovci, epileptici, sebeukáječi, slepí a hluší, alkoholici a dívky, jejichž genitálie překračovaly určité míry. Někteří eugenici obhajovali eutanázii a v nemocnicích pro duševní choroby byla eutanázie potichu prováděna na spoustě lidí buď formou "nedbalosti vedoucí ke smrti" nebo přímou vraždou. V jedné nemocnici pro duševně choré v Illinois (USA) bylo novým pacientům podáváno kravské mléko infikované tuberkulózou ve víře, že jen ti nežádoucí zahynou. Až čtyři z deseti těchto pacientů zemřeli. Mnohem oblíbenějším eugenickým nástrojem byla nařízená sterilizace prováděná na spoustě všelijakých nešťastníků, kteří se následkem špatného chování nebo prostě jen smůly dostali do rukou vládního aparátu. Ve třicátých letech 20. století byla Kalifornie okouzlena eugenikou, kdy bylo nakonec sterilizováno nějakých dvacet tisíc lidí. (Laura Hillenbrand, Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption /New York: Random House, 2010/, 11.)

  Tyto myšlenky byly široce rozšířeny Ernstem Haeckelem a dalšími vědci po Německu. Charles Darwin a jeho bratranec Francis Galton nebyli původci eugeniky a rasismu, ale ohromně přispěli k její popularizaci a dali těmto myšlenkám takovou vědeckou vážnost jako nikdo jiný v celé historii. Hitler byl nenasytný čtenář, ale pokud víme, nečetl nikdy Darwinovy práce, ale zcela jistě četl díla německých Darwinových učedníků, jako byl Ernst Haeckel a další, kteří zpopularizovali Darwinovu teorii. Hamannová napsala, že

   Hitler obvykle nezískával svoje vědomosti přímo z takových filozofů a teoretiků, jak byl Darwin...ale z novinových zpráv, brožurek a populárních periodik, která omílala hlavní teze těch autorů, kteří byli zrovna v oblibě [což byl v té době v Německu právě Darwin]. (Hamann, Hitler´s Vienna, 233)

  Waite se domnívá, že většina Hitlerových vědomostí o darwinismu a jeho antisemitské myšlenky pocházely z novin, časopiseckých brožurek a dalších populárních tisků, protože to tehdy byly velmi oblíbené náměty. (Robert Waite, The Psychopathic God /New York: Basic Books, 1977/, 66-71) Je velmi dobře doloženo, že Ernst Haeckel a německý vědecký establishment měli hlavní vliv na nacistické vedení. Dále to byl Darwin sám, kdo byl v globálním měřítku zodpovědný za zpopularizování evolucionistických myšlenek o přežívání nejzdatnějších přírodním výběrem. Ačkoliv antisemitismus existoval v Evropě dávno před Hitlerem, Hitlerův antisemitismus obsahoval jeden podstatný rozdíl: byl přímo založen na rase a odrážel vliv darwinismu. (Thomas Chiders, The Nazi Voter: The Social Foundations of Fascism in Germany, 1919-1933 /Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1983/)

  Darwinovy myšlenky hrály zcela jasně kritickou roli v nacistickém hnutí, a to i přesto, že mnoho Hitlerových učedníků pravděpodobně nikdy nečetlo Darwina v originální angličtině. K těm důvodům proč patří fakt, že anglicky moc neuměli a dále jejich protibritský postoj. K tomu přistupuje skutečnost, že některé části překladů Darwina do němčiny nebyly vždy příliš věrné původnímu textu v angličtině. To však nemění skutečnost, velmi dobře doložitelnou, že Darwin měl zásadní vliv na německé biology, zvláště Haeckela [který má přezdívku "německý Darwin" - poznámka překladatele].

  HITLEROVI UČEDNÍCI BYLI ANTISEMITY

  Nejnovější poznatky jsou v kulturních oblastech často prezentovány pomocí vzdělávacího systému, a stejně tak tomu bylo zcela jistě při zasévání semínek antisemitizmu a eugeniky v zemi, která se pak stala nacistickým Německem. Ve skutečnosti jednou z úplně prvních oficiálních antisemitských a eugenických organizací na světě bylo Sdružení německých studentů, zřízené roku 1881. (Wofgang Gerlach, And the Witnesses Were Silent: The Confessing Church and the Persecution of the Jews /Lincoln: University of Nebraska Press, 2000/, 2) Mnozí z členů této organizace se poté stali německými profesory, kteří velmi dbali na indoktrinaci svých studentů tehdy novým darwinistickým myšlením, včetně mnoha budoucích kazatelů. Kazatelé pak přenášeli tyto myšlenky do svých farností a sborů.

  Popravdě, tak tomu nebylo zcela všeobecně. Zvláště v prvních letech Hitlerovy vlády církev, konkrétně tzv. "Vyznávající církev", byla jediným zdrojem hlavní opozice vůči nacistům. (Gerlach, And the Witnesses Were Silent) Bylo také mnoho věrných členů církví, kteří pro svoji bezpečnost zůstali potichu, ale celkově toho pro pomoc hitlerovským obětem udělaly církve z mnoha důvodů relativně málo. (Joseph Keysor, Hitler, the Holocaust, and the Bible /New York: Athanatos, 2010/)

  Navíc někteří církevní vůdci otevřeně odmítli svoje křesťanské učení ve prospěch nacistického programu. Jak tvrdil jeden berlínský kazatel, "Židé náležejí k semitské rase. Ve srovnání s árijskou rasou je semitská rasa podřadná. Pro Árijce a obzvláště pro Němce je kontakt [se Židy] osudný, protože...jejich rozdílné způsoby a židovská podřadnost" ničí Německo. (Gerlach, And the Witnesses Were Silent, 4)

  [Onen "moudrý" pastor asi nenahlédl do seznamu nositelů Nobelových cen podle rasy, to by byl v šoku - pozn. překl.]

   Následkem vlivu různých akademiků a učenců,
   Hitler začal nazírat na lidskou historii očima boje mezi rasami, ve kterém silnější porazí slabšího, panuje nad ním anebo ho zničí - což je zhruba pohled sociálního darwinismu, ve kterém hrají války fundamentální úlohu. Takovéto vnímání se stalo středem Hitlerova pohledu na svět a nakonec přispělo k bezpříkladnému ničení. (Redlich, Hitler: Diagnosis of a Destructive Prophet, 274)

  Tento pohled na svět byl v obrovském protikladu ke křesťanství.

  Jakou ironií pak je, že církevní podpora Hitlerovým plánům byla církvi jen málo platná, aby si nacistické předáky naklonila. I přesto, že mnoho nacistů bylo vychováváno v příkladně náboženských rodinách, většina Hitlerových učedníků byla tak prudce protikřesťanská (zvláště proti katolické církvi), jako byla antisemitská, vlivem svých protikřesťanských profesorů, následkem "teologického liberalismu, což nebylo nic jiného než světská filozofie v hávu náboženského jazyka" a v důsledku jejich angažovanosti v protikřesťanském nacistickém hnutí. (Ray Comfort, Hitler, God & the Bible /Washington: WND Books, 2012/, 132) Samozřejmě, že velmi rozhodující úlohu měl rovněž vlastní vliv Hitlera. Jak poznamenává židovský autor Ray Comfort, "Hitler cvičil svoje učedníky dobře. Každý z nich papouškoval Hitlerovo duchovní smýšlení ve prospěch Říše." (Comfort, Hitler, God & the Bible, 147) Jak je to hrozné, že i dnes se někteří náboženští předáci zaprodali stejným způsobem darwinismu, který byl základem nacistické myšlenky.

  Ve skutečnosti, jak ještě doložíme, plánovalo nacistické velení zničit po válce křesťanství a jako náhradu použít německou církev k uctívání Hitlera a Nacistické strany spolu s prvky předkřesťanského pohanství. Pod vedením generála Williama Donovana byla připravena 150ti svazková vládní zpráva USA s názvem Norimberský projekt, aby zdokumentovala nacistické válečné zločiny u soudního procesu v Norimberku. Částí těchto 150 svazků bylo 108 stran dokumentu s názvem "Nacistický generální plán", který se uzavírá tím, že po válce se budou nacisté "snažit vymýtit křesťanské církve v Německu". (Kopie je v archivech Cornellovy univerzity, oddělení IIC3c1)

  HITLERŮV ÚZKÝ KRUH

  V roce 1939 publikoval Oswald Dutch prorockou knihu s názvem Hitler´s 12 Apostles (12 Hitlerových apoštolů). V ní popsal muže, o kterých si myslel, že patřili k nejužšímu kruhu nacistického Německa. Tato kniha mě inspirovala provést výzkum jednoho každého z těchto mužů a zjistit, kteří z těchto Hitlerových učedníků byli ovlivněni darwinismem a kteří byli proti křesťanství. Ukázalo se, že většina z těchto jeho vůdčích učedníků byla ovlivněna darwinismem a byla protikřesťanská.

  Tato moje kniha byla napsána, aby řekla zbytek příběhu jen s několika drobnými obměnami souvisejícími s těmi muži, které se rozhodl prověřit Dutch. S výhodou pohledu do minulosti jsem mohl vybrat takové muže, kteří byli v jádru nacistického hnutí od jeho počátků a kteří si dokázali zachovat Hitlerovu přízeň po většinu z těch dvanácti let, ve kterých vládl Německu. Většina historiků bude souhlasit, že lidé, které jsem vybral - Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Herman Göring, Julies Streicher a Reinhard Heydrich, vedle dalších - byli Führerovi (Vůdcovi) nejbližší a nejdůležitější učedníci.

  JE OPRAVDU VINEN DARWIN?

  Darwinismus nebyl zdaleka jen tou jedinou příčinou druhé světové války a holocaustu. K těmto věcem přispělo mnoho dalších faktorů, včetně ponižující porážky Německa v první světové válce. Němci považovali ohromné reparace, které vyžadovala Versailleská smlouva, za příčinu potopení Německa do hrozné ekonomické deprese a hyperinflace. (Peter Longerich, Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews /New York: Oxford University Press, 2010/) Tyto faktory jsou detailně probírány v mnoha jiných pracích a nejsou středem zájmu této knihy. Namísto toho tato kniha ukazuje katastrofické vlivy darwinismu na nacistické hnutí a jeho lídry. Psaný historický záznam dokládá tento vliv nadmíru jasně.

  Historik a filozof Rabbi Shmuel Boteach ve své knize Moses of Oxford (Mojžíš Oxfordu) zdůraznil, že vliv darwinismu na Hitlera je velmi dobře zdokumentovaný. Citoval dva velmi známé muže, jejichž citáty zde následují jeden po druhém:

   "Civilizovanější, takzvané kavkazské rasy, porazily na hlavu Turky v boji o existenci. Pohlédneme-li na svět do ne příliš vzdálené budoucnosti, pak bezpočetné množství nižších ras bude po celém světě vymýceno více civilizovanými rasami."

   "V přírodě neexistuje žádná lítost pro nižší tvory jsou-li zničeni, aby tak zdatnější mohli přežít...."

  Tyto výroky vyjadřují tak velmi podobné cítění, že by čtenář mohl nejprve předpokládat, že byly napsány jedním a tím samým autorem. Jenže autorem prvního z nich byl vědec Charles Darwin, a autorem druhého výroku byl politický vůdce, který žil Darwinovou evoluční ideologií. Jeho jméno: Adolf Hitler. Hitler byl duchovní a ideologický žák Darwina a evoluce. Jeho celkové pojetí árijské panské rasy se vyvinulo jakožto reakce na etické důsledky evoluční teorie. (Shmuel Boteach, Moses of Oxford: A Jewish Vision of a University and Its Life /London: André Deutsch Ltd, 1995/, 485)

  Boteach nám říká, že ten první citát je od Charlese Darwina, (Viz Charles Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, ed. Francis Darwin/ New York: D. Appleton, 1896/, 286) a ten druhý citát je z knihy Mein Kampf. Rabbi Boteach řekl, že jako Žid "sleduje tuto debatu na téma darwinistické evoluce velmi pozorně" a velmi silně povzbuzoval ostatní, zvláště Židy, aby dělali totéž. Tleská společnosti oxfordské univerzity L´Chaim za to, že "sponzoruje velké množství debat o darwinismu, ve kterých se vědci mezinárodního ohlasu vyslovují k tomuto tématu. (Boteach, Moses of Oxford, 484)

  Jeden z důvodů jeho zájmu, jak řekl, je, že:

   velmi často byly v minulosti "vědecké" postoje (což je v rozporu s judaismem) přijaty bez hlubšího zkoumání věrohodnosti takových vědeckých tvrzení: to je zlé pro pravdu, jsou-li teorie špatné a situace se ještě zhoršuje [následkem]...víry ve falešné či nepřesné vědecké dogma. Jiný a ještě asi důležitější důvod k zintenzivnění debat právě na toto téma je způsob, jakým lze pomocí darwinismu zmanipulovat prosazení nebezpečných mravů a etiky. (Boteach, Moses of Oxford, 484)

  Rabbi Boteach dále cituje Sira Arthura Keitha - což je muž, který vstoupil do druhé světové války jak vůdčí britský evolucionista a který poté, co prodělal hrozné utrpení, vyšel ven jako odpůrce války. Byl jedním z těch, kdo rozuměli pravdě o evoluci. Jak profesor Keith napsal, evoluce byla

   rázně aplikována do záležitostí velkého moderního národa...Německa roku 1942. Vidíme Hitlera oddaně přesvědčeného, že evoluce poskytuje jediný reálný základ pro národní politiku....Prostředky, které použil pro zajištění osudu své rasy a svého lidu [byly] organizovaným vyvražďováním. (Arthur Keith, citován Boteachem v Moses of Oxford, 485-486)

  Jak Keith zdůraznil, Hitler použil "evoluční mentalitu" k vyřešení "evolučního problému," a jako u eugenika zahrnovaly jeho cíle prevenci proti "největšímu rasovému hříchu, rasovému mísení" a likvidaci všech podřadných lidských ras. V Hitlerově mysli evoluce a její nejzazší cíl - nadřazená rasa - ospravedlňovalo použití jakýchkoliv dostupných prostředků, a to i vyvraždění více jak 11 miliónů Židů a křesťanů a ztrátu dalších 55 miliónů lidských životů na válečném dějišti (včetně tichomořské oblasti). (Keith, Evolution and Ethics, 12)

  Boteach chválí debaty pořádané univerzitou v Oxfordu na téma evoluce, protože se domnívá, že tam existuje nezdravé klima - klima, které vytvořilo dogmatické nedotknutelné přijetí

   tvrzení, vynucených evoluční teorií. Pakliže platí, že pro člověka je nezdravé přijmout slepě náboženské doktríny a víru, a já říkám neustále svým studentům, že tak tomu je, pak ale to samé platí ve stejné míře pro teorie vědy. Judaismus má velmi hrdou intelektuální tradici, která by měla pokračovat a vévodit všem aspektům našeho života. (Boteach, Moses of Oxford, 532)

  Největší opozicí vůči Hitlerově politice bylo křesťanství, jehož ústředním učením bylo pomáhat lidem, kteří byli zbaveni svých práv, chudým, pokřiveným, hendikepovaným a mentálně nemocným, tedy těm všem, které chtěli nacističtí vůdcové vyhladit.

  NACISTICKÉ NEPŘÁTELSTVÍ VŮČI KŘESŤANSTVÍ

  Nacistické nepřátelství vůči křesťanství bylo nejprve potlačované, ale jejich dlouhodobý cíl byl velmi jasný a výmluvný:

   Od začátku nacistická strana vyjadřovala na oko hodnoty náboženství a hlásila se k tomu, co nazývala pozitivním křesťanstvím. Nacisté ale nikdy nevysvětlili, co ono pozitivní křesťanství vlastně zahrnuje kromě nepřátelství vůči Židům a marxistům. Hitler se před svým převzetím moci velmi pečlivě vyhýbal konfliktu s církvemi. Dokonce podporoval jejich nezávislost a patřičnou roli ve státních záležitostech, neboť církve představovaly opozici vůči bezbožnému komunismu a vyhlašovaly nutnost morální regenerace Německa. Apeloval na tisíce křesťanů prohlašováním "Potřebuji bavorské katolíky stejně jako potřebuji pruské protestanty." (George Constable, ed., The New Order /Alexandria: Time Life, 1990/, 122-123)

  Ačkoli byl Hitler vychovaný jako katolík, "k církvi měl jen malou náklonnost" a soukromě vyjadřoval pohrdání vůči "pokryteckým kněžím" a jejich "satanské pověře" a "jeho nacističtí zástupci v Reichstagu zápasili s reprezentanty katolické Strany středu." Hitler byl též známý svojí velikou oblibou v četbě protikatolické literatury. (Waite, The Psychopathic God, 69) Přestože v novém Reichstagu Hitler řekl, že "Pravomoci církví nebudou umenšeny,"

   ve svém soukromí zjevil svoje pravé úmysly, když svým důvěrným přátelům vysvětlil, že bude církve tolerovat jen dočasně z politických důvodů. "Ale," dodal, "to mě nezastaví v zadušení křesťanství v Německu od samého základu. Člověk může být buď křesťanem nebo Němcem. Nemůže být obojí!" (Constable, ed., The New Order, 123-124)

  Je ironií, že právě v této době se "Luterská církev více přimkla k Hitlerovi - a k destrukci." (Constable, ed., The New Order, 124) Také "katoličtí vysokoškolští studenti slibovali svoji oddanost Führerovi a učili se vyšvihnout správně škrobený nacistický pozdrav." (Constable, ed., The New Order, 124)

  Mezitím, kolem roku 1933,

   odpor vůči nacistům a jejich vměšování se do záležitostí Luteránů začal krystalizovat kolem impozantní osoby Martina Niemöllera, což byl vlivný kazatel v Berlíně. Niemöller...sympatizoval s Hitlerovým voláním po národní obrodě, ale zalekl se poté, co se nacisté snažili do Luterány ctěné konfese víry vložit článek zakazující působnost neárijských pastorů. Niemöller nechal kolovat dopis, ve kterém vyzval svoje kolegy, aby se vrátili ke Svatým Písmům. (Constable, ed., The New Order, 125-126)

  Příkladem nacifikace německé církve bylo, když luteránský biskup Ludwig Müller, který byl jmenován nacisty, vyhlásil,

   že Starý zákon v Bibli "se svojí židovskou morálkou odplaty a příběhy o obchodnících s dobytkem a konkubínami," by měl být vyřazen a Nový zákon očištěn od myšlenek "Rabína Pavla." (Constable, ed., The New Order, 126)

  Není divu, že takováto prohlášení přitáhla více duchovenstva do Niemöllerova hnutí. K lednu 1934 mělo jeho sdružení už téměř 7 000 členů. Nacisté byli z tohoto vývoje otřeseni a uchýlili se použít proti církvi svoji neustále se zvyšující policejní moc. To vedlo agenty gestapa k tomu, aby "povzbuzovali" farníky, třeba i silou, bylo-li to nutné, k

   udávání rebelujících kazatelů, a tito pastoři pak měli zakázáno kázat. 24. ledna byl jeden neposlušný farář v Berlíně vyvlečen ze své postele pěti mladými výrostky a zmlácen. Druhý den uplatnil Hitler svůj vlastní styl zastrašování. Zavolal si do své kanceláře Niemöllera a jedenáct dalších luterských předáků...a jeho jedenáct kolegů se rychle stáhlo ze skupiny Obranný spolek farářů. Jak Hitler později s uspokojením připomněl, "byli tak roztřeseni strachem, že doslova zkolabovali." Tu noc provedlo gestapo razii v Niemöllerově domě a několik dní poté v jeho vstupní hale explodovala bomba. Niemöller byl donucen vzít si neplacené volno a jeho velice dobře známí spolupracovníci byli posláni do koncentračních táborů. (Constable, ed., The New Order, 126)

  Niemöller však ze svého vzdoru vůči nacistům neustoupil. Byl poslán do koncentračního tábora v roce 1937, jen několik dní

   poté, co pronesl svoje vyzývavé kázání: "Už dále nejsme ochotni zůstat potichu na rozkaz nějakého člověka, když nám Bůh přikazuje mluvit." Mezitím se němečtí katolíci sami poučili, jakou hodnotu má Hitlerův slib respektovat náboženské tradice. Dokonce ani jasně daná pevná smlouva s nacistickým státem nedokázala ochránit katolickou církev od brutality nacistických zločinců. Na počátku roku 1934 nacisté pomocí skupin Hitlerovy mládeže rozpoutali surový teror vůči katolické mládeži, aby se jim podřídila. SS podnikala razie i proti dalším katolickým organizacím a nutila je k ukončení činnosti a zabavovala jim majetek. Několik nezlomených prominentních německých katolíků statečně protestovalo proti nacistickým politikům, že hanobí církevní učení. (Constable, ed., The New Order, 126)

  I když mnozí římští "katolíci na vyšších pozicích šli s režimem a zároveň se potichu modlili, aby se situace zlepšila," jejich naděje naráz skončila

   30. června 1934, když Hitler potvrdil hanebný výnos o čistotě krve....Na dlouhém seznamu unesených a zastřelených nepřátel je však také řada katolických otevřených aktivistů a spisovatelů. Ve světle těchto vražd už nemůže být více pochyb o Hitlerově rozhodnutí umlčet křesťany svědomí, bez ohledu na jejich denominaci.... Poté, co nacisti efektivně umlčeli hlavní církve, pokusili se zavést svoje vlastní náboženství; nahradili křesťanství světskými rituály, kde by oslavován režim. Nacistická strana vydala směrnice pro ty správné obřady "liturgického charakteru, které budou používány po staletí." (Constable, ed., The New Order, 128)

  Navíc byly použity kroky, které děsivě připomínají to, co se dnes děje v USA, aby byl oslaben vliv křesťanství:

   nacisti podpořili velmi náročný program stále se opakujících svátků, které oslavovaly pohanské a politicky důležité momenty.... Tento nový kalendář byl důkladně prověřen Himmlerovou SS se zvláštním cílem, kladoucím důraz na sekulární náboženství a zavedení vlastních obřadů křtu, svateb a pohřbů. Takový typický svatební obřad SS se konal za světel pochodní, s různými motivy Wágnerovy opery, čtením ze skandinávské mytologie a rituálním podáváním chleba a soli. Obřadníci při SS "křtech" vyznávali víru v "poslání naší germánské krve. (Constable, ed., The New Order, 128-129)

  Jak bude v této práci prokázáno, odstřihnutí Američanů od křesťanství zákazem veřejných křesťanských symbolů a obřadů je pozoruhodnou paralelou k tomu, co udělali němečtí nacisti. (Keysor, Hitler, the Holocaust, and the Bible) A Darwinismus a jeho důsledky byly hlavními hybnými pákami nacistických cílů. Jak uzavírá Keith na konci druhé světové války, "Hitler je naprosto nekompromisním evolucionistou a my musíme pátrat...po evolucionistických interpretacích, chceme-li porozumět výpadům" proti Židům, křesťanům, invalidům a proti těm, které Hitler považoval za nepoužitelný odpad společnosti. (Keith, Evolution and Ethics, 14) To je cílem této knihy.

  *****

PřílohaVelikost
922-29.2.2016-hitler_a_darwinisticky_pohled_nacistu_na_sve_formatovanot.doc92.5 KB
Průměr: 1 (2 votes)
Obrázek uživatele Route 66

Re: Route 66

....Nikdy jsem si nevšiml, že bys vůbec někdy napsal....

éééééééééééééééééééééé

no, to je tvuj problem.
jinak samozrejme TY a Udavac pisete pouze a jen "adeqatne a rozumne" Big smile zano

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Route 66

No ty jsi vážně obohacením pro tuhle diskuzi. Nikdy jsem si nevšiml, že bys vůbec někdy napsal něco adekvátního a hlavně rozumného k jakémukoli tématu.
Tyhle stránky v čele s diskuzí jdou úplně do háje, vnímám to podobně jako KTE. Diskuze na úrovni zde není možná. Je třeba kreacionistům vyklidit pole. Když si nebudou moct zanadávat na "evolucionisty", tak ať se tady hašteří mezi sebou, viz např. trojica a foton. Pěkně po vzoru Kristovy lásky... Smile

Obrázek uživatele Route 66

Re: Martin Luther, evolučník

aaa, nas bon...., lec rozumu mdleho je uz dokonce i vedeckym odbornikem na historii!!! zano
Big smile Big smile Big smile
nevim, nevim, synku, hod to do krbu. nebylo by lepsi se drzet sveho kopyta a venovat se premeravani el., pripadne vlastniho kvikve? kompasem?
pripadne nas obohatit zboziznalstvim?

https://www.youtube.com/watch?v=ZlWvQ3LB2hE

he?

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Martin Luther, evolučník

1. Zapalte jejich synagogy a školy a zahrabejte vše co neshoří, aby nezůstal k vidění kámen ani popel. To je třeba vykonat ke slávě našeho Pána a křesťanství, aby Bůh viděl, že jme křesťané, kteří netolerují veřejné lži, zlořečení a rouhání vůči jeho Synu a křesťanům. Jestliže jsme to někdy z nevědomosti tolerovali, bude nám to Bohem odpuštěno. Ale kdybychom je tolerovali stále i po těchto informacích, je to totéž, jako bychom to páchali s nimi. Mojžíš napsal v (Deut.13,12), že město, ve kletém se objevila modloslužba, musí být zničeno ohněm. Kdyby žil Mojžíš dnes, byl by první, kdo by zapálil první synagogu nebo židovský dům. Podle Samuele (I.Sam.15,23) je neposlušnost horší než modloslužba. Současné židovské doktríny jsou rabínské dodatky k Tóře a k neposlušnosti tak přidávají ještě modloslužbu. Proto kvůli Mojžíšovi nelze jejich synagogy tolerovat, neboť ho pomlouvají stejně jako nás.

2. Jejich domy srovnejte se zemí a zničte, neboť v nich páchají totéž co v synagogách. Ať bydlí pod širým nebem nebo ve stodole jako cikáni. Aspoň si uvědomí, že nejsou v naší zemi páni, jak se vychloubají, ale že jsou v exilu a v zajetí, jak si neustále před Bohem na nás stěžují.

3. Odejměte jim jejich modlitební knížky a talmudické písemnosti, z kterých se učí jen modlářství, lži, zlořečení a rouhání.

4. Rabínům zakažte učit pod trestem ztráty života nebo končetin.

5. Zrušte jim všechny jejich živnosti, ať zůstanou jen doma. Nesmí jezdit po zemi jak páni s dvanáctero koňmi. Jestliže jim to nezakáže vrchnost, udělá to tlupa, která si přečte mé rady.

6. Musíte jim zakázat lichvu a odebrat jim všechny peníze, zlato i stříbro a poklady, neboť všechno mají z lichvy a z toho, že nás okrádali. Z těch odebraných peněz se může dávat těm Židům, kteří konvertují ke křesťanství, jejich ženám a dětem, nebo starým a slabým. Poněvadž takový zisk je prokletý, není-li užíván s Božím požehnáním pro dobrodiní.

7. Doporučují jim dát do rukou cep, sekeru, lopatu, motyku, vřeteno a kužel, ať se učí vydělávat na živobytí rukama v potu tváře.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pazdera

Velmi pikantní je, že Arthur Keith, jehož citát je uveden na začátku úvodu knihy, byl předním britským zastáncem eugeniky, nadřazenosti britské rasy a vášnivým obhájcem pravosti Piltdownského člověka.
Čili pro kreacionisty samé FUJ věci.

A co má jako být ? Proč by jeden zapálený evolucionista nemohl zhodnotit dílo/ okomentovat/ poplácat po ramenou jiného "velkého" evolucionistu?? Všichni evolucionisté zřejmě nejsou stejní křiváci a blbouni, jako nějaký Pazdera.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Pazdera

Krásný příklad, jak se z nás kreacionisté snaží dělat blbce...

Mistře, nebudete tomu věřit, ale nedá to vůbec žádnou práci. PK

Velký polobůh Pazdera přišel, udělal tu pořádek a zase odešel - doufejme, že nadlouho!

Přátelé, co takhle přejít na obecnou diskuzi s příspěvky, které nesouvisejí s článkem? Děkuji, PK

Obrázek uživatele SSK

Pazdera

Krásný příklad, jak se z nás kreacionisté snaží dělat blbce jako jsou oni a nenapadne je, že tu a tam si někdo ověří informace i jinde

Je napadne, že si informace někdo jiný ověří jinde, ale ignorují to, neboť je nějaká ověření nezajímají a sami zásadně informace neověřují. Kritériem pravdivosti je soulad s Biblí a osobní preference daného kreacionisty.

----------------------
S úctou, SSK.

Re: Hitler a darwinistický pohled nacistů na svět

"Vůdce Německa [Adolf Hitler] je evolucionistou nejen teorií, ale jak milióny lidí poznaly na vlastní kůži, také tvrdostí své praxe." - SIR ARTHUR KEITH, FYZICKÝ ANTROPOLOG

Velmi pikantní je, že Arthur Keith, jehož citát je uveden na začátku úvodu knihy, byl předním britským zastáncem eugeniky, nadřazenosti britské rasy a vášnivým obhájcem pravosti Piltdownského člověka.
Čili pro kreacionisty samé FUJ věci.

Krásný příklad, jak se z nás kreacionisté snaží dělat blbce jako jsou oni a nenapadne je, že tu a tam si někdo ověří informace i jinde Smile

Obrázek uživatele SSK

Trojica

Ja naopak obdivujem vašu neutichajúcu túžbu vo vieru v niečo,čo za 150 rokov neposkytlo dôkaz,obdivujem vás,ja by som sa takými blbosťami zaoberať nedokázaô

Mýlíte se. Já v evoluční teorii, o níž asi mluvíte, nevěřím. Já ji na základě dostupných dokladů považuji za v současné době nejlepší vysvětlení původu rozmanitosti života na Zemi. Až někdo přijde s vysvětlením lepším a podloží ho přesvědčivými důkazy, nemám nejmenší problém přiklonit se k vysvětlení novému a Darwinovu ET bez emocí opustit.

čo konkrétne vám to prináša ?

Nic. Proč by mi to mělo něco přinášet?

PS: Nemusíte odpovídat. Otázka byla řečnická. Vaše odpověď mě nezajímá.

----------------------
S úctou, SSK.

Trojica

Bibli lze zkoumat i vědecky, např.: Umělá inteligence řeší autorství bible.
Kábrt by však měl vaši "apologetickou" diskusi smazat, neb se netýká tématu článku. I když... on už maže i příspěvky, které se tématu článku zatraceně týkají.

Customize This