Genetická propast mezi lidmi a šimpanzi se prohlubuje

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

Z http://www.icr.org/article/9145 přeložil Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo na stránkách ICR 21. ledna 2016.

Sirotčí geny stále víc popírají evoluci a podporují záznam o stvoření v [biblické knize] Genesis. Tyto geny jsou unikátními soubory kódujících sekvencí, které jsou jedinečné jen pro dané tvory. Vysvětlit tohle ve světle evolucionistických představ je velký problém. Z nedávného výzkumu vědci ve své zprávě popisují nový soubor 1 307 sirotčích genů, které jsou naprosto rozdílné u lidí i u šimpanzů.1

Jak už název naznačuje, sirotčí geny se nevyskytují v žádném jiném typu organizmu, takže nemají žádnou evoluční historii. Toto zjištění je další klíčovou předpovědí kreačního modelu. Nejenže by tvorové měli mít podobné kódy pro podobné funkce, ale také by měli mít unikátní kódy, které by je činily odlišnými od jiných tvorů. Na podporu této kreacionistické předpovědi vědci zjistili, že sirotčí geny jsou neuvěřitelně důležité pro specifické biologické procesy a znaky, které odpovídají specializovaným adaptacím. Několik předchozích článků publikovaných v novinkách na stránkách ICR popisovalo tento typ genů nalezených u zebřiček (sladkovodní akvarijní rybka Dánio pruhované) a včel medonosných.2,3

Mnoho organizmů s podobnými typy tělních plánů a dalších sdílených biologických znaků má podobné sady jaderných genů. Evolucionisti tvrdí, že toto je důkaz o společném předku. Jenže kreacionisté nabízejí mnohem zřejmější a průkaznější vysvětlení: společný genetický kód je předvídatelným znakem účelně vyprojektovaných systémů v genomech tvorů, které sdílejí společné prostředí a vyžadují podobné potřeby. Je to stejné, jako když počítačový programátor používá společné úseky kódu pro různé softwarové programy.

V ještě jiné nedávné vědecké zprávě popisují vědci 634 sirotčích genů u lidí a 780 u šimpanzů.1 Jinými slovy, máme nyní 1 307 genů, které jsou zcela odlišné u lidí a u šimpanzů. Skutečností dále je, že tyto specializované geny nenalézáme ani u žádných jiných předpokládaných šimpanzích předků - jako jsou makakové či současné opice. Tyto geny jsou jedinečné jen u šimpanzů, stejně jako jsou lidské sirotčí geny jedinečné u lidí. Darwinistická evoluce nepředvídala tento pozoruhodný objev.

Vědci tuto základní slabinu evoluce odhalují, když o sirotčích genech říkají: "Po celých 20 uplynulých let jsou vědci vyváděni z míry podivným, nicméně všudypřítomným jevem; v každém genomu je sada genů, které jsou zcela unikátní pro daný konkrétní druh. Jsou to geny, které postrádají svoje homology [podobné protějšky] v jakémkoliv jiném druhu."1

Dalším zajímavým faktem kolem těchto znovu a znovu objevovaných sirotčích genů je to, že tyto geny reprezentují jen podskupinu unikátních genů u šimpanzů a lidí. Výzkumníci analyzovali pouze geny pro expresi jater, srdce, mozku a varlat. Mnoho dalších tělních tkání je nutno teprve prozkoumat. K tomu přistupuje fakt, že vědecký tým analyzoval jen ty geny, které prodělaly sestřih, čili jde o komplexní geny s kódujícími i nekódujícími oblastmi; nekódující oblasti jsou poté vystřiženy z RNA transkriptu po svém zkopírování z DNA. Mnoho dalších genů v genomu neprochází sestřihem, a tyto geny nebyly v této studii zahrnuty. Musíme říci, že nesčetné genové rozdílnosti, které vědci mezi lidmi a šimpanzy objevili, nelze vysvětlit darwinistickou teorií o společném předku.

Nejenže sirotčí geny, vzbuzující úžas nad specifickými znaky, které kódují ve stvořených organizmech, popírají evoluci, ale také pomáhají kreacionistům rozumět vzorům genomové struktury ve vztahu ke stvořeným druhům. Zatímco zjevné rozdíly mezi lidmi a šimpanzy popírají evoluci ve velkém měřítku, přítomnost sirotčích genů podtrhává jedinečnost lidí stvořených k obrazu Božímu.

Odkazy

1. Ruiz-Orera, J. et al. 2015. Origins of De Novo Genes in Human and Chimpanzee. PLoS Genetics. 11 (12): e1005721.
2. Tomkins, J. 2013. Newly Discovered 'Orphan Genes' Defy Evolution. Creation Science Update. Posted on icr.org August 26, 2013, accessed January 4, 2016.
3. Tomkins, J. 2015. Honey Bee Orphan Genes Sting Evolution. Creation Science Update. Posted on icr.org February 19, 2015, accessed January 4, 2016.

PřílohaVelikost
918-9.2.2016-geneticka_propast_mezi_lidmi_a_simpanzi_se_prohlubuje.doc88 KB
Průměr: 5 (2 votes)
Obrázek uživatele Honza

Re: Reakce na pasáž z článku + některé komentáře

Jenom si dovolím trochu - co do kontextu zmatení jazyka - doplnit:

"Jednoduchý pojem neexistuje. Každý pojem má jisté složky, jimiž je definován. Má tedy určitou kombinaci. Je to mnohost, multiplicita, ovšem ne každá mnohost má povahu pojmu."

Dokud mnozí (většina) nepochopí jaký fenomém je jazyk a řeč, že to není ani nástroj (lopata), ani "samozřejmost", nepochopí kontext a souvislosti, nepohne se z místa, ani kdyby se na hlavu stavěl. A je nadosmrti v zakletí, v pasti a vězení svého vlastního jazyka a řeči.

"Ne člověk, jazyk mluví," řekl Martin Heidegger, velký filosof minulého století. A velký znalec češtiny, překladatel a spisovatel Pavel Eisner napsal: nikdo "neovládá jazyk, jazyk vládne nám". A někdy se nám i vysmívá a podráží nám nohy. Každý se v nedohledném oceánu jazyka vydává na svou plavbu, více či méně obyčejnou, jedinečnou, dobrodružnou, odvážnou, zbabělou. (Václav Bělohradský)

Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.

Obrázek uživatele SSK

Pavel Kábrt

A já jsem prostě zase uvedl, že lžete Vy.

V čem lžu? V tom, že je článek, pod nímž diskutujeme, lživý? Obávám se, že se mýlíte.

V článku se např tvrdí, že Jak už název naznačuje, sirotčí geny se nevyskytují v žádném jiném typu organizmu, takže nemají žádnou evoluční historii. Na tomto tvrzení stojí celá následující argumentace. Ukázal jsem, že není pravda, že by sirotčí geny neměly evoluční historii, a dokonce jsem uvedl příklad a odkaz na nejméně pět dalších konkrétních příkladů, které tvrzení v článku vyvracejí.

Také se ve zdejším článku píše: Skutečností dále je, že tyto specializované geny nenalézáme ani u žádných jiných předpokládaných šimpanzích předků - jako jsou makakové či současné opice. Není pravda, že makakové a současné opice jsou předpokládanými šimpanzími předky. Nepravdivost tohoto tvrzení tak zcela diskvalifikuje další argumentaci na něm postavenou. Navíc na tom, že u současných opic nich nenalézáme šimpanzí sirotčí geny, není nic divného. To, že sirotčí geny nenacházíme jinde, jaksi plyne z definice sirotčích genů. Překvapivý by byl pravý opak, tedy kdybychom ony sirotčí geny jinde našli, nemyslíte? Ovšem i když jinde nenacházíme sirotčí geny, nacházíme jejich stavební kameny. To můžeme vidět na příkladu lidského sirotčího genu FLJ33706, který jsem uvedl. Tento gen jako celek je skutečně sirotčí a jedinečný pro člověka, nicméně jeho stavební kameny běžně nalézáme u placentálních savců.

Dokonce i tvrzení, že ona studie vyšlá v PLoS Genetics, na níž se zdejší článek odkazuje, zkoumala sirotčí geny, je přinejmenším zavádějící. Už po přečtení abstraktu je zjevné, že šlo o něco jiného, co se sice sirotčích genů dotýká, ale nebylo to primárním cílem studie. Ten tým prostě zjistil, že mnoho dříve nekódujících a netranskribovaných oblastí genomu, vykazuje transkripci a některé části i translaci. A ne, že proto nemají vysvětlení, jak tvrdí tento článek, ale přímo v Abstraktu nebo Authors Summary ho nabízejí a je zcela v souladu s evoluční teorií:

Using comparative genomics, we show that the expression of these transcripts is associated with the gain of regulatory motifs upstream of the transcription start site (TSS) and of U1 snRNP sites downstream of the TSS. In general, these transcripts show little evidence of purifying selection, suggesting that many of them are not functional. However, we find signatures of selection in a subset of de novo genes which have evidence of protein translation. Taken together, the data support a model in which frequently-occurring new transcriptional events in the genome provide the raw material for the evolution of new proteins.

Tři věci, na kterých je zdejší článek postaven, tedy nejsou pravdivé nebo jsou silně zavádějící.

----------------------
S úctou, SSK.

Reakce na pasáž z článku + některé komentáře

Mnoho organizmů s podobnými typy tělních plánů a dalších sdílených biologických znaků má podobné sady jaderných genů. Evolucionisti tvrdí, že toto je důkaz o společném předku. Jenže kreacionisté nabízejí mnohem zřejmější a průkaznější vysvětlení: společný genetický kód je předvídatelným znakem účelně vyprojektovaných systémů v genomech tvorů, které sdílejí společné prostředí a vyžadují podobné potřeby. Je to stejné, jako když počítačový programátor používá společné úseky kódu pro různé softwarové programy.

Universální genom je to, když jeden Konstruktér zcela logicky opakovaně používá tytéž praktická konstrukční řešení protože ta jsou v souladu s fyzikálními zákony, které On nastavil. Evolucionisté to vysvětlují tzv. Konvergentní evolucí. Ale geny lze evidentně přepínat a vypínat vícero způsoby než jen jedním možným, něco na způsob různých interpretací podobného jazyka, slov a písmen.

Je to trochu o tom co tu naťukl tuším Honza - o tom zmatení jazyků. Tím se dotkl jedné velmi podstatné a pravdivé skutečnosti, kterou kdysi definoval výstižně již jazykovědec a filosof Ludwig Wittgenstein, když napsal :

"Hranice našeho jazyka jsou hranicemi našeho světa. Logicky správné a myslitelné výroky tvoří množinu faktů,ze kterých je sestaven poznatelný svět. Člověk může poznat pouze to co je schopen myslet. A myslet je schopen pouze to co mu dovoluje jeho jazyk. Proto ani nemůžeme vědět, co neumíme myslet. To co je člověk schopen myslet, je zároven skutečné - co je myslitelné je také možné. O čem nelze mluvit, o tom se má mlčet = to co nelze smysluplně a nemnohoznačně popsat, nelze ani sdělit, či si představit."

Každé slovo nese všechna rizika slov - tedy i nesprávné pochopení, či nepřesné vyjádření a nedorozumění z toho plynoucí = nevím, jestli je v mých možnostech odpovědět na vaše otázky tak abych toto riziko zcela eliminoval - takže se může stát, že se budeme míjet a bude vyvstávat více otázek než odpovědí ( jako bychom každý hovořili odlišným jazykem či pojmům přisuzovali odlišné významy. To souvisí i z různými možnostmi dekodování genomu. Wittgeinstein hovořil o limitech jazyka = s písmen a slov nezjistím vaše vnitřní rozpoložení ani spoustu jiných pocitových věcí, které do toho vkládáte, takže pak interpretace ala co tím chtěl básník říci je vždy i věcí mé osobní spekulace. To není vaše chyba, prostě tohle sdělování není dokonalé, a proto i v diskuzi vnikají tak mnohá nedorozumění ohledně toho, jak to kdo myslel, proč to řekl, co tím komu chtěl říct, atd. Každé slovo nese všechna rizika slov - tedy i nesprávné pochopení, či nepřesné vyjádření a nedorozumění z toho plynoucí = nevím, jestli je v mých možnostech odpovědět na vaše otázky tak abych toto riziko zcela eliminoval - takže se může stát, že se budeme míjet a bude vyvstávat více otázek než odpovědí ( jako bychom každý hovořili odlišným jazykem či pojmům přisuzovali odlišné významy.

Myšlenka univerzálního plasticky variabilního genomu na způsob lego stavebnice je docela elegantní teorie a mnohé by tomu nasvědčovalo. Zdá se, že genom je něco universálně použitelného co umožňuje variabilitu. Je to i logické a má to paralely v lidské oblasti = např. jednotný styl malíře či konstruktéra se objevuje ve všech jeho výtvorech. Je to jako charakteristický otisk prstu. Takový autor často opakovaně využívá určité funkční a praktické mechanismy v různým svých výtvorech - do jisté míry se tedy opakuje v různých projektech. To je o té podobnosti na bázi genomu u různých i nepříbuzných druhů. Evolucionisté si podobnosti vysvětlují evoluční příbuzností a vývojem, ale ono to má i jiné možné vysvětlení - a totiž jednoho Autora, který použil určité osvědčené konstrukční rysy vícekrát a to z toho důvodu, že prostě byly velmi výhodné a v souladu s fyzikálními zákony na této planetě, které mají vliv na mechaniku pohybu, na aerodynamiku pod vodou či v letu - jednotné fyzikální zákony vyžadovaly jednotná technická konstrukční řešení, např. proudnicový aerodynamický tvar všech živočichů ve vodě, ač ti jsou jinak zcela nepříbuzní (ryby, paryby, kytovci, ichtyosauři), dlouhé nohy ve stepi, atd. No a základ takových konstrukčních projektů je pochopitelně v genomu. Proto také to opakování a podobnosti.

Ocituju jednoho ze zdejších diskutujících
- Pacáka :

"Možná existuje nějaký univerzální genom, ve kterém se zapínají a vypínají některé funkce a tak se tvoří různé druhy. Tomu by nasvědčovalo tvrzení, že aminokyseliny kódují jen asi 2% DNA. Ostatní (junk) úseky DNA jsou údajně zbytečné. Pokud vezmu v úvahu podivuhodnou racionalitu genetického kódu, nemám dostatek víry, abych tomu uvěřil. K těmto úvahám mě vedl fakt, že některé, podle biologů, nižší organizmy, mají delší genom mež lidé. Proč? Částečnou odpovědí je možná epigeneze."

Také jsem zastáncem myšlenky tohoto universálního základního plánu a jeho variací. Má to logiku. Opakuji : i lidský konstruktér, architekt či projektant také používá určité osvědčené konstrukční postupy a základy vícekrát na různých "nepříbuzných" typech projektů, konstrukcí, atd. Je to i proto, že ho k tomu vedou jednotné přírodní zákony mechaniky, fyziky, chemie. Evolucionisté tomu v přírodě říkají konvergence - kdy zcela evolučně nepříbuzní tvorové sdílejí např. z důvodu zákonů aerodynamiky či nik stejného prostředí stejný tvar těla, délku končetin, velikost uší v poušti, atd. Takže to má rovnocenné vysvětlení těchto shod jedním konstruktérem, důvody jsou zcla logické, DNA je univezální platforma s níž se pracuje a proto vykazuje základní podobnosti na této úrovni, ne jen na úrovni anatomie.

K tomu co psal mj. Vlasta o tom, že nejde jen o to, kolik a jaké geny máme se šimpanzi podobné (to je jen povrchní shoda), ale že jde mnohem více o to, jak jsou jednotlivé geny a celé skupiny genů čteny a rozdílně kódovány, takže každému kdo ví něco o kódech je známo, že za použité rozdílného k´dování coby způsobu překladu může i naprosto stejný jazyk či celé sdělení vést k úplně odlišnému informačnímu obsahu, bych dodal jen tolik, že to ještě nebereme v úvahu další skryté postupně vědou objevované zákonitosti genomu, jako je epigenetika a jako jsou kvantové zákony v genomu a v jeho kódování což začíná uznávat stále více vědců a tím se pravidla smyslu zprávy mění ještě více a veškerá podobnost je čím dál více jen náhodná. A jistě to není vš, časem se vynoří další mechanismy a zákonistosti, které potvrdí, že nějaké povrchní srovnáváni některých bází genů je naprosti mimo a že ještě více mimo je z toho vyvozovat nějaké souvislosti ohledně příbuznosti organismů sdílejících více či méně podobných bází DNA. Takže "pod kapotou" zdánlivě designově podobného vozu (design vozů je podobný a stále se více sjednocující právě proto, že je limitován stejnými přírodními zákony, jako je aerodynamika snižující odpor vzduchu či vody) může fungovat zcela jiní motor složený sice z některých podobných součástek, ale mající některé zcela odlišné funkce a výkon. S banánem taky máme společného asi zhruba 50 % genomu ? Co z toho vyplývá ? Že jsem poloviční banáni ? No někteří snad.. A od pasu dolů, nebo od pasu nahoru ?

K té myšlence kvantových zákonitostí při dékodování genomu bych doporučil toto video od jednoho našeho duchovního bratra, neurovědce a fyziologa Profesora Františka Vyskočila, který je světovou kapacitou v oboru, takže věřím, že tomu dobře rozumí a že ví co říká. Navíc on je klasický empirik, nikoli teoretik jako mnoho jiných publikujích své hypotetické jalové uvahy životnosti jepice, které neplatí dříve, než se jejich kniha o tom, jak by to fungovalo, kdyby to fungovalo, dostane do rukou českého čtenáře :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441294653-hyde-park-civilizace/2...

Snad se můj příspěvek dotýká tématu článku, pokud tam někdo nevidí souvislost, pak já ano..

Richard Molek (alias Trituruss)

Info

Smazal jsem asi šest komentářů, které nesouvisely s článkem, včetně těch svých. Prosím, diskutujte ZDE jen k obsahu článku. Děkuji, PK.

K článku

Byl u nás bludař Vácha. Celou dobu plácal o Dawkinsovi, Wallaceovi a Darwinovi. Uváděl, že genetika je na straně evoluce. Jelikož tuto stránku poznání jsem poněkud zanedbal, nalistoval jsem si stránky a hle: Hned první dva články se mi hodí...
Díky Pavelenko!

K článku

Prostě jsem dokázal, že není pravda, že jsou vědci překvapení, když objevují sirotčí geny. Dokonce není pravda ani to, že by netušili, jak takové geny vznikají. Uvedl jsem dokonce konkrétní příklad, kde se ví naprosto přesně, jak konkrétní lidský sirotčí gen evolučně vznikl. Ovšem zdejší článek se nám snaží tvrdit pravý opak, tedy, že to obrovské překvapení a vědci jsou bezradní a v koncích. Je tedy lživý. Odváděním pozornosti k Windows a vytvářením nových neexistujících problémů, to nezvrátíte.
Napsal uživatel SSK dne Čt, 02/11/2016 - 12:31.

Pavel

Každý "mluvíme" trochu jinou "řečí", ale podstata je tatáž.
Místo znaků 1 a mohou být jiné znaky, ale číslice jsou nejvýhodnější! Místo o stavu "1" můžeme mluvit o stavu "ANO" a místo "0" o stavu "NE". Místo o pravdivostní hodnotě můžeme mluvit o logické hodnotě. Podstata je tatáž.
Teď mám k dispzici článek o detekci gravitačních vln, uveřejněný v odborném fyzikálním časopisu, což je mnohem hodnotnější než nějaké popularizační bláboly.

Omlouvám se, trochu jsem to zamotal.

- naprosto souhlasím. K tomuto totiž přispívá ještě to, že DNA je šroubovice a nejenom že záleží na tom, jak je poskládaná, ale také na tom, ale to neumím jistě doložit, že záleží na tom, jak je poskládaná.

tím prvním poskládáním jsem měl na mysli nukleotidy a to druhé poskládání jsem měl na mysli to, jak je složená ta šroubovice do chromozomu. V.S.

Zdravím a přeji příjemný večer pane Kábrt.

Z toho důvodu můžeme sice odhadnout množství informace v genech v bitech/kB/Mb atd., ale protože nemůžeme tímto měřením množství uskladněné informace zohlednit pravdivost (to jest smysluplnost) této informace, je toto měření prakticky bezcené.

- naprosto souhlasím. K tomuto totiž přispívá ještě to, že DNA je šroubovice a nejenom že záleží na tom, jak je poskládaná, ale také na tom, ale to neumím jistě doložit, že záleží na tom, jak je poskládaná. Obojí dvojí má podle mě svojí váhu. Podle mě se na všechno - na kdejakou maličkost, kterou třeba můžeme my lidé považovat za bezvýznamnou, či méněcennou, bychom se pak nemuseli dívat již jako na nepodstatnou, protože by mohla mít třeba velký význam. V.S.

Např. pokud z auta odstraním všechny plechy, které nejsou nutné pro to, aby auto mohlo jezdit a všechno to, co není třeba pro jízdu, zbylo by nám něco, na čem bychom jistě mohli jezdit po trávníku, po asfaltě, ale při první pršce bychom nejspíše dost promokli a při prvním nárazu do jiného auta bychom zcela jistě byli potlučeni tak, že bychom z toho nemuseli vyváznout jen s odřeným nosem. Takto se dívám na DNA a na život jako takový. Genetičtí manipulátoři si myslí, jak nedělají skvělé věci, ale oni prostě neví, k čemu je co potřeba a kdy se něco může hodit. S autem bez brzd můžu také dojet na nějakou vzdálenost, ale pak, když budu chtít zabrzdit, tak prostě nabourám.

Při uvědomění si tohoto všeho musím znovu "smeknout klobouk" před Tvůrcem, co všechno On musel zohlednit, když tvořil člověka. Je to něco neuvěřitelného. Opravdu neuvěřitelného jak moudrý a rozumný musí Bůh být, když toto vše při člověku vytvářel. Hlavu dolů.... V.S.

Václav

Je to více tak, jak to říká Vlasta. Znaky 0,1 nenesou žádnou pravdivostní či nepravdivostní vlastnost/výpověď - pomocí nich se jen kvantuje a kóduje informace, nic víc - což těmto znakům přisoudili lidé. Množství jedniček a nul pak dává velikost informace v bitech, kilobitech atd. Opakuji: "ale" i "ela" představuje v Shannovově systému stejné množství informace, o pravdivosti Z MNOŽSTVÍ INFORMACE zde nelze rozhodnout. Z toho důvodu můžeme sice odhadnout množství informace v genech v bitech/kB/Mb atd., ale protože nemůžeme tímto měřením množství uskladněné informace zohlednit pravdivost (to jest smysluplnost) této informace, je toto měření prakticky bezcené. Přirovnal bych to k měření lidí na kila, Einstein asi vážil stejné množství kil jako spousta dalších lidí jeho doby, ale to o Nobelově ceně skutečně nerozhoduje, čili ne všichni, co vážili stejně kil, měli Einsteinovu inteligenci a dostali Nobelovku (a to i kdybychom vážili jen mozky). PK

Customize This