Evoluční vyznání víry finského vraha

Masakr ve finské škole
(Z http://creation.com/inside-the-mind-of-a-killer přeložil Pavel Kábrt.)

Viz též: http://www.mtv.com/news/articles/1573687/20071107/id_0.jhtml

Pekka-Eric Auvinen, školní masový vrah z Finska.
7. listopadu 2007 tento 18letý student střední školy v Tuusula, 50 km jižně od Helsinek, zastřelil 8 lidí a dalších 12 zranil.

Evoluční vyznání víry finského vraha.jpg

Image by Mysid wikipedia.com

"Jsem cynický existencionalista, nelidský humanista, asociální
sociální darwinista, realistický idealista a božský ateista“
,

měl vrah na zádech svého trička.

Vyznání víry finského vraha

„Život je jen náhoda…výsledek dlouhodobého procesu evoluce a mnoha rozličných faktorů, příčin a účinků.“

„Evoluce je teorie i fakt, kreacionismus není nic z toho“

„Věřící lidé, vaši bohové nejsou nic a existují jen ve vašich hlavách. Vaše otrocká morálka pro mne nic neznamená. Já jsem bůh i ďábel svého vlastního života.“

„Nikomu nevěřte...a spoléhejte na svoje instinky“

„Já jsem diktátor svého vlastního života“

„Lidství je přeceňováno“ (Měl na tričku zpředu)

„Lidský život není posvátný. Lidé jsou jen druhem mezi ostatními zvířaty a svět tu není jen pro lidi. Smrt není tragedie, dochází k ní v přírodě stále u všech druhů. Ne každý lidský život je důležitý a hoden zachování. Někdy mám pocit, že vůbec nikdo není hoden života.“

„Proces přírodního výběru je dnes na špatné cestě.“

„Je čas vrátit PŘÍRODNÍ VÝBĚR a PŘEŽITÍ NEJSCHOPNĚJŠÍHO na jejich místo“

„Nemohu říct, že patřím ke stejné rase, kterou je tato mizerná, arogantní a sobecká lidská rasa. Ne! Já jsem se vyvinul o stupeň výš“

„Jsem připraven bojovat a zemřít za svoji věc. Jako přírodní faktor výběru to budu já, kdo odstraní všechny, které uvidím jako neschopné, ostudy lidské rasy a chyby přírodního výběru.“

„Čím rychleji bude lidstvo vyhlazeno z této planety, tím lépe…žádný by neměl být zachován při životě. Žádné milosrdenství pro tuhle špínu země.“

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

Výše uvedené našla policie v bytě vraha.

Přeloženo z dokumentu „POHLED DO MYSLI VRAHA“.

POZNÁMKA:

Podobné vyznání víry měli dva studenti na kolumbijské střední škole v USA, kteří v r. 1999 zastřelili 12 studentů, učitele a sebe /Harris a Dylan Klebold/). http://www.creationontheweb.com/content/view/5435:

Průměr: 1 (1 vote)

Pokoj ke všem lidem

Gal.5:19 - 23 :

Skutky těla jsou zjevné , totiž ... nepřátelství, rozepře, žárlivost, výbuchy hněvu, sváry, rozdělení, sekty . Pokud jde o tyto věci, předem vás varuji, stejně jako jsem vás předem varoval, že ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království.
Naproti tomu ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra,  mírnost, sebeovládání. Proti tomu není zákon.

Řím.11:14,17 - 21 :

Nadále žehnejte těm, kdo [vás] pronásledují; žehnejte a neproklínejte.
Nikomu neodplácejte zlé zlým. Opatřujte znamenité věci před zraky všech lidí. Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte POKOJNÍ VUČI VŠEM lidem.  Sami se nemstěte, milovaní, ale dejte místo zlobě; neboť je napsáno: „Pomsta je má; já oplatím, říká Bůh.“  Ale „je-li tvůj NEPŘÍTEL hladový, nakrm ho; je-li žíznivý, dej mu něco napít; vždyť tímto jednáním nakupíš žhavé uhly na jeho hlavu“.  Nedej se přemoci zlem, ale NEUSTÁLE PŘEMÁHEJ ZLO DOBREM.

POZN : Laskavý postoj k nepřátelům. Bible doporučuje, abychom se svým nepřítelem jednali laskavě, protože ‚tímto jednáním nakupíme žhavé uhly na jeho hlavu‘. (Ří 12:20; Př 25:21, 22) Tato metafora je odvozena od starověké metody tavby, kdy se uhly nahrnuly na rudu i pod ni. Když tedy projevujeme laskavost, druhého člověka to obměkčí, jeho tvrdý přístup se roztaví, jeho špatnosti se jako struska odloučí a na povrch vyjde to, co je v něm dobré.

Nesuďte, nebudete souzeni -

- neboť takovým soudem jakým měříš jiné, budeš měřen ty sám - to je jedno z kréd křesťanství.

Ti kdo o sobě tvrdí, že jsou křesťané by si tedy neměli hrát na soudce a neměli by být v tomto smyslu agresívně militantní, protože věří, že soudit bude Bůh a to spravedlivěji než jsou omylní, všech souvislostí neznalí lidé schopni.

Kdo říká, že je křesťan, ten by podle Bible neměl své názorové a jiné oponenty vnímat jako NEPŘÁTELE, ale jako své bližní, které je podle druhého nejvetšího přikázání povinen milovat, jako má rád i sám sebe.

A když je psáno, že se křesťan má dokonce modlit i za své opravdové nepřátele a za ty co ho haní - jaký asi postoj má mít k lidem jiných názorů ? Má se nechat strhnout a oplácet zlo zlem a být jako oni ???

Vaše církev je ale nevídaná sebranka.

Co si představuješ pod označením : Vaše církev ? Pokud vím, tak křesťanství přestalo být hned několik desetiletí po svém vzniku konzistentní homogenní skupinou. Naopak ho začaly tvořit řády, podcírkve, denominace, sekty a různá odštěpenecká hnutí, jejich nyní žijící příslušníci nemusí mít vůbec nic společného s tou stranou křesťanství, která i v minulosti pronásledovala jeho členy a kvůli čemuž mnozí tento druh " křesťanství" opustili, ať již odchodem z té dané křesťanské církve, či přechodem k jiné křesťanské skupině či doslovným vypuzením a odejítím - jako musely mnohé protestantské menšiny opustit Evropu pře ryzikem inkvizičních postihů. Bohužel se i mnohé odštěpenecké protestantské dříve pronásledované skupiny zvrhly ( ať už v Evropě - Kalvinisté ), či v Novém světě kam unikli, aby tam zase pronásledovali domorodce, nutili je na víru a zabírali jejich zemi.

Ale jak říkám, nebylo a není to tak vždy a všude a našly a najdou se i dnes verze křesťanství, jejichž příslušníci se nepodílejí na válčení, na násilí apod. A jejich členové asi nemohou nést právní zodpovědnost za to, že někdo, kdo si kdysi nebo dnes říká/l křesťan dělal ty nejhnusnější a nejohavnější věci.

To je jako bych řekl, že všichni evolucionisté a a ateisté jsou jen vrazi a prznitelé malých dětí, jen kvůli tomu, že takovou věc náhodou dělají I evolucionisté I ateisté. Logickým argumentem by bylo, že to velmi často dělají I lidé, kteří tvrdí, že jsou křesťané.

Před lidmi tvrdit mohou co chtějí, před Bohem nejsou, stejně jako všichni nekřestané nejsou vrazi, zloději a úchylové. Nejsou křesťané jako křesťané, není církev jako církev, není evolucionista jako evolucionista, není ateista jako ateista.

PřesTaňte už konečně paušalizovat, a zjednodušeně černobíle zobecňovat. K tomu bych rád vybídl všechny zúčastněné názorové strany nejen na této diskuzi. Je to neskonale povrchní, primitivní, ubohé a úplně mimo !!!!

Děkuji

Naplnění evoluce

Souložení není všecho, nejdřív to hlavně musí vést k početí a následně se o ty děti někdo musí starat.

Jenže takhle vůbec nemá cenu uvažovat. Cílené "naplňování evoluce" jakýmkoli způsobem je nesmysl, ze kterého nikdy nebude nic dobrého, rozhodně nenavrhuji házet postižené ze skály a podobně... Pouze by bylo jistě milejší, kdyby psychopati raději souložili než vraždili, to je vše.

Morální pravidla v Bibli

Myslíte morálku a-la 3. kniha Mojžíšova - Leviticus?
Děkuji nechci.
Tolik konkrétního hnusu neobsahuje ani "Můj boj" - a že ten je plný Boha a Prozřetelnosti. Aby ne když byl autor kamarád s Piem XII, že Smile)

Proč by měla mít evoluční

Proč by měla mít evoluční teorie něco jako morální pravidla? Ta teorie se týká vývoje života! To je jako byste chtěl morální pravidla v návodu na odšťaňovač citrusových plodů! I když křesťané mají morálni pravidla, ne vždy se nimi církev řídila...ba přímo naopak. To vám nevadí?

No...tak třeba křižácký rytíř

No...tak třeba křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl s povolením papežem zabít tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve.

Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve.

1096 - byli odpovědí na zavolání Urbana II. vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátily pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům a těmi byli židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel čtvrtého století sv. Jan Chrysostom, jenž napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." V témž roce byla polovina židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragedie se opakovaly v celém Německu a po té i ve Francii. Když křižáci dobyli Jerusalem, zapálili synagogu se všemi židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi dvacet tisíc lidí.

1227 - papež Řehoř IX. prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror- prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledování kacířů, zavedl inkvizici.

1239 - nechal inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny upálit včetně biskupa.

1277 - papež Mikuláš III. si nahromadil obrovské jmění, jež pocházelo z konfiskací majetku obětí obviněných z kacířství.

Hlavním principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů bylo, že je lépe, když zemře sto nevinných lidí, než aby unikl jediný kacíř nebo čarodějnice. Na papežův příkaz měli zakázáno mít jakékoli slitování a ještě před sto lety byla ve Svatém oficiu (papežově domě) vystavena Černá kniha, jež byla podrobným manuálem pro inkvizitory. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak časově omezen. Inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí. Papež a inkvizitoři se často o kořist dělili napůl. I když vězni, podrobenému mučení, nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, mohl být odsouzen za to, že kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložili jediný případ, žádný záznam o osvobozujícím rozsudku totiž neexistuje.

A nakonec třeba 1305 ...co se v tomhle roce stalo snad víte. Nemám nic proti křesťanum...mam mezi nimi i přátele. Vaše církev je ale nevídaná sebranka. Vraždící mašinérie bažící po penězích. Neříkám, že všichni "tam nahoře" jsou špatní, ale těchto pár příkladů ukazuje, že je jedno, zda je člověk evolucionista nebo křesťan,,,zneužít jde jakákoliv myšlenka.

Censored

Censorede, Vaší větou "Bohužel, narozdíl od těchto magorů, to často byli lidé v církvi vysoce postavení, kteří se chovali jak dobytci a vraždící mašiny..." jste myslel abbého Hitlera, abbého Stalina či abbého Pol-Pota?

Nemohl byste být konkrétnější, koho v církvi jako vraždící mašinu jste měl na mysli? Nějaké jméno, prosím, pokud možno ne půl tisíciletí zpět, ale i ten by mne zajímal, když nikoho jiného nenajdete. Prosím o ty zbožné, vysoko postavené církevní vraždící mašiny.

Pokud mi sem pár těch jmen nenapíšete, tak Vás hned navrhnu do Prodané nevěsty, je tam taková jedna postava, kterou byste si mohl zahrát, a není to Mařenka. Děkuji.
P. K.

Queene

Pokud je smyslem života soutěž o vyšší množství potomku, potom je antikoncepce, plánované rodičovství, děti po třicítce nebo interrupce amorální, ne?

Problém je, že církevní

Problém je, že církevní představitelé jednali v rozporu s Biblí, ale evoluční teorie žádná pevně stanovená morální pravidla nemá. K čemu dnes živíme zdravotně postižené lidi, zdržují náš vývoj, že? Takové myšlenky logické jsou a někdo se jich může chytit, ikdyž se nebude jednat o normálního člověka, protože v normálním člověku morálka zůstává (ačkoli na ni nevěří)...

Customize This