Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá - leták

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá: před veřejností se to však tají

Stručný leták pro rozdávání na ulicích nebo přátelům ateistům

Napsal Pavel Kábrt

Prosím, stáhněte si tento leták dole z přílohy (to je nutné pro správné vytištění) a pokud chcete, změňte si v něm na konci kontakty, nebo přidejte svoje vlastní, vytiskněte a rozdávejte ateistům či evolucionistům, aby náš národ poznal, jak je stále podváděn nevědeckými nesmysly o tom, že se tento svět, včetně nás samých a celé živé přírody, stvořil sám od sebe, jen tak, za miliardy let.

*****

Opravdu si myslíte, že náš vesmír mohl vzniknout výbuchem něčeho, co nebyla ani hmota, ani energie, ani prostor ani čas - čili jakési NIC? A že tak vznikly galaxie, hvězdy, planety, měsíce a další tělesa včetně prvků Mendělejevovy soustavy?

Připadá Vám přirozené, že se pak na jedné té kamenité planetě s vodou vytvořila z neživých chemikálií živá buňka, která je složitější než raketoplán či jiný lidský výrobek včetně těch nejsložitějších umělých chemických sloučenin?

Nebouří se vaše svědomí, formované zkušeností, proti tvrzení, že slepé a hluché začalo "jen tak" kdysi dávno vidět, slyšet, plavat a dýchat? A že ryby vylezly na souš a narostly jim nožičky? Nepotřebujete pro tuto víru alespoň evolucionistickou berličku "milióny let to určitě dokázaly"? Berličku, která nenahraditelnou konstrukční inteligenci nahrazuje (zcela marně) dlouhým časem?

Připadá Vám rozumné tvrzení evolucionistů, že čtyřnožci padáním se stromů a máváním končetinami získali křídla a zvířata podobná hrochům se později vrátila do vody, narostly jim ploutve, vytvořila se jim echolokace a stali se z nich delfíni a velryby?

Když se díváte v ZOO na šimpanze, opravdu si myslíte, že se podobní tvorové sami od sebe mohli kdysi dávno vyvinout v lidi s řečí, vědeckým myšlením, smyslem pro hudbu, umění, dobro a zlo, se sebereflexí, svědomím a dalšími lidskými vlastnostmi?

Myslíte si, že evoluční víra je výsledkem poctivého vědeckého bádání a tvrdých nesmlouvavých faktů? Bez skryté snahy odstranit ze hry Boha? Myslíte si, že tuto víru od Darwina až podnes vyznávali a vyznávají všichni vědci? Čtěte, prosím, dál.

Dokážete si představit, jaké "jiné podmínky" by to měly být, aby nahradily inteligenci, konstrukční dovednost, projekční schopnosti, informaci či know-how? Proč by dnes byly znalosti a informace tak vysoce ceněny, kdyby je šlo nahradit jen jakousi změnou podmínek, ve kterých by se určité prvky, celky nebo organizmy začaly samy vyvíjet? Stačí snad jen hodně dlouho počkat?

Nepřipadá vám poněkud trapné a rozporuplné věřit na dávný nepozorovaný postupný vývoj mrtvého materiálu až k člověku, tedy že se hmota sama od sebe, bez konstruktéra, poskládala až do těch nejsložitějších celků, a přitom běžně kolem sebe pozorovat pravý opak, zcela jiné "přirozené" procesy: stárnutí, degeneraci, rozpadání struktur, poruchovost, vymírání druhů, úpadek a smrt?

Proč už všemocná evoluce nevymýtila všechny nemoci? Proč se želva nebo borovice dožívají o moc více let než koruna tvorstva, člověk, na kterém prý evoluce pracovala o mnoho déle než na želvě či borovici (ta se dožívá i přes 4 000 let)?

Víte o tom, že evoluční procesy nepozorujeme vůbec nikde, a že je nepozorují ani vědci v laboratořích? Třeba na rychle se množících organizmech (bakterie, hmyz, kde není třeba miliónů let) pozorujeme nulovou evoluci, jen degeneraci a devoluci.

Vědecká fakta

1. Teorie o vzniku vesmíru jsou dnes v naprosté krizi, hypotéza střídá hypotézu a názor odporuje názoru. Aby vědci obhájili svoji víru ve velmi starý vesmír a jeho evoluci, musí tvrdit, že je ve vesmíru 95 % neviditelné energie a hmoty! Jinak by jejich víra v evoluci vesmíru odporovala pozorování, například rychle se svinující spirální galaxie se nechovají podle Keplerových zákonů a jsou v rozporu s miliardami let trvající evolucí. "Věřit v neviditelného Boha je prý nevědecké, ale věřit v neviditelnou hmotu je prý vědecké."

2. Velký třesk protiřečí mnoha platným fyzikálním zákonům, např. zákonu o zachování energie a hmoty, zákonu entropie nebo zachování hybnosti. Dále platí, že vesmír nemůže být starý přes 13 mlrd. let (viz odkazy níže) a naše sluneční soustava nemůže být stará přes 4 mlrd. let - to už bychom tu neměli ani jednu kometu. Ty rychle ztrácejí svoji hmotnost nebo změní směr a uniknou do vesmíru. Naše sluneční soustava se jeví velmi mladá a svým mládím šokuje evoluční vědce tím více, čím více ji nyní zkoumají. Viz pozorování Pluta.

3. Země i jiné planety rychle ztrácejí magnetické pole (které nás chrání před zářením), Měsíc se od Země vzdaluje, Slunce zvyšuje svoji svítivost (před údajnou miliardou let by byla Země celá zamrzlá a evoluce nemožná), v zemské atmosféře je málo helia, na druhé straně v zirkonových krystalech je helia příliš mnoho, což ukazuje na stáří jen v řádech tisíců, ne miliónů či miliard let.

4. Veškeré známé zákonitosti chemie popírají možnost chemické evoluce buňky. Aby vznikla živá buňka, schopná látkové výměny a rozmnožování, musela by disponovat zcela naráz nejen několika stovkami genů, ale i celým buněčným aparátem na jejich zpracování včetně energetické výbavy. To by byl materialistický zázrak nad zázraky. Biolog prof. Conklin z university Princenton řekl: „Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník vznikl explozí v tiskárně.

5. Přeměna bakteriální buňky na eukaryotní (vyšších organizmů) je biologicky nemyslitelná a nikde nepozorovatelná - evolucionisté disponují jen velmi silnou vírou (ne fakty) a spekulují, jak se to mohlo stát. Přeměna jednobuněčného organizmu na mnohobuněčný je biologický nesmysl. Jen neuvěřitelným zázrakem by se mohly jednotlivé buňky propojit, specializovat a bez genetických instrukcí vytvořit centrálně řízený mnohobuněčný organizmus, který později vyvine ocas, hlavu, oči, tělo, kůži, ploutve, srdce, kosti, krev a další orgány ryby. Vědecky zcela vyloučeno! Jde o pouhou evolucionistickou fantazii bez faktů z přírody.

6. Už mnoho desítek let je největší hrozbou pro Darwinův mýtus genetika. Informace nemůže vzniknout samovolně ze svého nosiče. Informace nezávisí na zákonech chemie či fyziky, je ryze duchovní povahy. Není žádné jiné vysvětlení pro miliardy informací a genetických instrukcí v živých organizmech nežli inteligentní zdroj, myslící programátor s jasným záměrem.

7. Víra ve vývoj člověka ze společného předka se zvířaty je založena na čiré fantazii, divokých spekulacích a nepodložených evolucionistických malůvkách. Paleoantropoložka (evolucionistka) Pat Shipmanová prohlásila: „...nevíme, kdo pochází z koho; víme jen, kdo z koho nepochází....“. „...nemáme vůbec žádné důkazy, odkud pochází Homo a můžeme všechny členy rodu Australopithecus vyřadit z hominidní čeledi.“ Už přes 150 let se marně hledají mezičlánky. Ryby jsou ve zkamenělinách jen dokonalé ryby, plazi jsou plazi, lidé jsou ve zkamenělinách jen současní lidé a "prvohorní" bakterie jsou stejné jako ty dnešní. Mezičlánky nejsou ani mezi živými ani mezi mrtvými. Aby toho nebylo málo, tak v uhlí nalézáme lidské výrobky; stopy člověka a jeho činnosti se táhnou přes celé fanerozoikum (prvohory až čtvrtohory) a kosti dinosaurů dávají měřením stáří jen pár tisíc let a navíc obsahují měkké tkáně, takže nemohou být staré milióny let. To se všechno před veřejností a hlavně studenty ve školách tají, protože to silně podporuje pravdivost Bible a její historickou zprávu (a stovky dalších po celém světě) o celosvětové potopě.

8. Poctivější evolucionisté dnes přiznávají, že nemají vůbec žádnou fungující přírodovědeckou teorii pro vznik druhů, natož pro vznik života. Evoluční teorie se učí jen ze setrvačnosti a politických důvodů, protože jediná druhá možnost je důmyslné stvoření světa a života inteligentním konstruktérem - a to se mnoha lidem nelíbí a za nic to nechtějí připustit; raději budou nečestně držet dogmaodporující laboratorním faktům, přírodě i vědě, které je navíc proti historii zapsané mnoha čestnými lidmi v minulosti.

9. Nenechme se ošálit běžnými, libě znějícími klamy evolucionistů: "my na to přijdeme, věda jednou odhalí to, co nyní ještě nevíme, inteligenci pro stvoření nepotřebujeme, evoluce je jediné vědecké vysvětlení, proč je tu vesmír a živá příroda". Jak to vědí, na co věda v budoucnu přijde? Odkud vědí, že Bůh svět nestvořil? Který vědecký fakt vylučuje nutnost informace při vzniku složité soustavy neživých prvků? Není to právě naopak, že věda o počátcích se bez inteligence neobejde?

10. Tisíce vědců dnes nesouhlasí s evoluční či Darwinovou teorií (na internetu jsou jich celé seznamy), mají po celém světě svoje organizace, tisknou knihy, produkují filmy, pořádají konference, přednášky a semináře. Evoluční komunitou jsou často tito kreacionisté vysmíváni, pronásledováni, je jim bráněno publikovat ve známých vědeckých časopisech, jsou vyhazováni z práce a zbavováni grantů, je jim znemožňováno učit na školách jen proto, že jsou v početní menšině. O všech těchto tvrzeních se můžete snadno přesvědčit pomocí níže uvedených odkazů a dalších podrobností od těchto vědeckých kreacionistických organizací:

www.icr.org www.creation.com www.answersingenesis.org www.evolutionnews.org www.kolbecenter.org.

Odkazy
k výše uvedeným bodům 1-10

Obsáhlé informace najdete též v připravované knize Achillovy paty evoluce (napsalo ji 9 vědců z různých oblastí přírodních věd)

1. http://kreacionismus.cz/content/velky-tresk-multiverzum-dalsi-pohadky-o-... http://kreacionismus.cz/content/rozpinani-vesmiru-velky-tresk http://www.kreacionismus.cz/content/teorie-velkeho-tresku http://www.kreacionismus.cz/content/velky-tresk-je-velky-podvod-rozpina-...
2. http://www.kreacionismus.cz/content/slunecni-soustava-je-divna-ale-jen-p... http://kreacionismus.cz/content/stari-sveta-101-argumentu-pro-nizke-star...
3. http://kreacionismus.cz/content/slabnouci-magneticke-pole-merkuru-dobre-... http://kreacionismus.cz/content/je-paradox-slabeho-mladeho-slunce-vyresen http://kreacionismus.cz/content/russ-humphreys-odmita-falesna-tvrzeni-jo... http://kreacionismus.cz/content/zirkony-difuze-helia
4. http://kreacionismus.cz/content/chemicka-polevka-neni-vas-predchudce
5. http://kreacionismus.cz/content/evoluce-jen-zmena-v-cetnosti-alel http://kreacionismus.cz/content/hlavy-nebo-ocasy-problem-vyvoje-stavebni... http://kreacionismus.cz/content/uz-nejde-ututlat http://kreacionismus.cz/content/priroda-usvedcuje-evolucionisty-ze-lzi
6. http://kreacionismus.cz/content/mohou-mutace-vytvaret-nove-informace http://www.kreacionismus.cz/content/co-nam-prozrazuje-geneticky-kod-dve-... http://kreacionismus.cz/content/genetika-zadna-pritelkyne-evoluce
7. http://kreacionismus.cz/content/prevratne-geneticke-objevy-zpochybnuji-e... http://kreacionismus.cz/content/nejlepsi-kreacni-novinky-roku-2013-puvod... http://kreacionismus.cz/content/clovek-dinosauri-znali-se http://kreacionismus.cz/content/necekanu-dukaz http://kreacionismus.cz/content/radioaktivni-uhlik-v-kostech-dinosauru http://kreacionismus.cz/content/nejlepsi-kreacni-novinky-roku-2013-stari... http://kreacionismus.cz/content/stale-mekke-po-pul-miliarde-let http://kreacionismus.cz/content/dinosauri-mekke-tkane
8. http://kreacionismus.cz/content/evolucionisti-dal-cvalaji-na-chciple-kob...
http://kreacionismus.cz/content/evolucioniste-chystaji-dalsi-prekabateni
9. http://kreacionismus.cz/content/otazka-ateistickym-prirodovedcum http://kreacionismus.cz/content/darwinovsky-slovnik
10. http://www.kreacionismus.cz/content/clifford-burdick-dvakrat-nespravedli... http://kreacionismus.cz/content/univerzita-umlcuje-vedce-po-jeho-objevu-... http://kreacionismus.cz/content/darwinovi-skeptici

Případné dotazy a komunikaci na toto téma směřujte na:

Pavel Kábrt, email: pavelkabrt@seznam.cz, mobil: 602304879, skype: kabrtpavel, web: www.kreacionismus.cz

Důležité upozornění:
Nezapomeňme na jeden podstatný rys lidské bytosti a lidské psychiky: znát fakta není totéž jako přijímat tato fakta a být ochoten jim přizpůsobit (změnit jimi) svůj dosavadní názor. Neexistuje žádný vědecký fakt, poznatek, rovnice či objev, který by prokazoval, že Bůh nestvořil vesmír. Existují jen lidé, kteří se pro tento názor rozhodli a všechna fakta tomuto svému přesvědčení přizpůsobují. To, co je pak v rozporu s jejich názorem, že svět stvořil sám sebe bez Boha, zamlží, zamluví, zametou pod koberec nebo prostě ignorují s tím, že "se na to jednou přijde a je třeba počkat". Zápas mezi evoluční vírou a vírou ve stvoření není na prvním místě o faktech, ale o jejich výkladu na základě touhy a sklonů lidského srdce!

“Rozhodl jsem se, že nebudu zarputile lpět na svých názorech, nýbrž je opustím a přejdu k jiným, když mi někdo ukáže rozumné důvody, kterých bych se mohl chopit. Nemám totiž jiný cíl, než se přiblížit k pravdě.” (Antony van Leeuwenhock)

"Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina." (Lev N. Tolstoj)

PřílohaVelikost
evolucni_teorie_je_uz_radu_let_vedecky_mrtva_-_vetsi_pismo.doc263.5 KB
Průměr: 2 (4 votes)

RE - mnoho času.

Hm a vznik bunky nelze pozorovat proto, protoze je na to potreba velmi velmi mnoho casu.... Pointa?

- každý člověk potřebuje něčemu věřit. Někdo věří na mnohé časy.......

Evolucionistické fantazmagorie

Napriklad o ty, ktere ukazuji, ze nektere organely jsou zcela evidentne endosymbiotickeho puvodu.

To, že se evolucionistické zparchantělé mysli jeví některé organely "evidentně endosymbiotického původu" má stejnou důkazovou hodnotu pro jejich skutečný dávný endosymbiotický původ, jako má portrét Smetany na českých bankovkách důkazovou hodnotu pro to, že si je tiskl a platil jimi sám velký Bedřich Smetana. PK

Re: To George

A co se týká Pepy Nováka, tak dokazování se rovněž opírá o některé běžně pozorovatelné zkušenosti.

Samozrejme a hypotezy tykajici se vzniku bunky se rovnez opiraji o nektere bezne pozorovatelne skutecnosti, jinak by ani dost dobre nebylo mozne je formulovat. Napriklad o ty, ktere ukazuji, ze nektere organely jsou zcela evidentne endosymbiotickeho puvodu.

Ze nikdo nepozoroval vznik bunky je pritom asi tak relevantni, jako ze nikdo z poroty nepozoroval Pepu Novaka jak vrazdil svou manzelku.

Btw otisky prstu lze klidne podvrhnout, takze podobne neprime dukazy jsou stejneho charakteru, jako ty, ktere se tykaji vzniku bunky - nelze k nim pristupovat jako k "absolutnim". Pokud jsi u toho nebyl, nikdy nemuzes vyloucit moznost, ze vrahem nebyl nekdo jiny, ani ze bunka nebyla stvorena.

To je proto, protože je na to potřeba velmi velmi mnoho inteligence...

Hm a vznik bunky nelze pozorovat proto, protoze je na to potreba velmi velmi mnoho casu.... Pointa? Tongue

Hrabě Monte Cristo

To je proto, protože je na to potřeba velmi velmi mnoho inteligence, popleto.

Naopak, pane hrabě. I na nepříliš vysokou inteligenci je potřeba velmi velmi mnoho buněk.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: To George

Pointou je, ze nemusim byt pritomen u vrazdy, abych mohl rict, ze s vetsi pravdepodobnosti ji obvineny Pepa Novak spachal, nez nespachal.

Ale jdi ty, brepto. Big smile U vraždy nemusíš být právě z toho důvodu, že vraždy se dějí. A co se týká Pepy Nováka, tak dokazování se rovněž opírá o některé běžně pozorovatelné zkušenosti. Například, se Pepa Novák nemohl stát neviditelným a v mžiku se přemístit na místo vraždy 500 kilometrů vzdálené, od místa, kde zrovna Pepík v době vraždy přebýval. Stejně tak známe otisky prstů, že každý člověk má originální a tak dále a tak podobně.

Co se týká dokazování viny, tak to se opírá o dobře prověřené a mnohokrát pozorovatelné skutečnosti.

Avšak jak vzniká buňka, sama od sebe, v teplých kalužích, neviděl nikdy nikde nikdo.

Věřit v takový ¨vznik je analogické asi tomu, jakoby soudce uznal Pepu Nováka vinným, protože uvěřil, že se Pepík stal neviditelným a teleportoval se na místo činu 500 kilometrů vzdálené v mžiku mrknutí oka.

Crazy

pokud je mi znamo, tak stvoreni bunky jakoukoliv inteligenci taky nikdy nikdo nepozoroval.

To je proto, protože je na to potřeba velmi velmi mnoho inteligence, popleto. Wink

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele SSK

Hrabě

Dokonce bychom našli případy, kdy někdo páchat nějakou vraždu přímo viděl.

Opravdu? Já myslím, že lhal. Vraždu nikdy nikdo neviděl a žádné vraždy se nikdy nekonaly.

----------------------
S úctou, SSK.

Re: To George

Tady nekdo opet vubec nepochopil pointu. Pointou je, ze nemusim byt pritomen u vrazdy, abych mohl rict, ze s vetsi pravdepodobnosti ji obvineny Pepa Novak spachal, nez nespachal.

A nekdy se k tomu dojde dokonce na zaklade mnohem mene padnych neprimych dukazu, nez jake mame k dispozici v pripade bunky. Ukazkovym prikladem muze byt kauza Kramny. K te by nam mozna mohli neco rict i pan Kabrt s Vlastikem, coby elektrikari.

Urcite by se jednalo o fundovanejsi nazor, nez v pripade bunky.

PS. pokud je mi znamo, tak stvoreni bunky jakoukoliv inteligenci taky nikdy nikdo nepozoroval. Dokonce ani prirozenou (natoz nadprirozenou). Takze moc nechapu smysl tve reakce.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: To George

Na miste cinu v dobe vrazdy taky osobne pritomen byt nemusim, abych pak v roli porotce mohl rict, ze mi prijde pravdepodobnejsi, ze to obvineny fakt udelal...

muhehehehe Big smile Big smile Big smile , vraždy se bohužel očividně dějí. Dokonce bychom našli případy, kdy někdo páchat nějakou vraždu přímo viděl.

Ale buňky samy od sebe nějak nevznikají a nevznikají. To zatím nikdo nikdy nikde nepozoroval. Narozdíl od vražd.

Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: To George

Vlastiku, ja zadnou bunku prirodnimi procesy tvorit nemusim (a uz vubec bych to nedelal kvuli kreacionistum, kteri by pak na 99,9% rekli, ze jde o dalsi dukaz toho, ze je k tomu potrebna inteligence - uz jen z toho, ze pises "UTVOR", je mi jasne jak by to dopadlo...). Me uplne staci, ze existuje spousta neprimych dukazu, ktere ukazuji, ze bunka se postupne vyvijela. Proto tuto moznost pokladam za pravdepodobnejsi nez stvoreni bunky, tecka.

Na miste cinu v dobe vrazdy taky osobne pritomen byt nemusim, abych pak v roli porotce mohl rict, ze mi prijde pravdepodobnejsi, ze to obvineny fakt udelal...

To George

A jak to muzete vedet, kdyz zadne experimenty trvajici miliony let realizovat nelze? Vy jste nejakou hmotu tech par milionu let sledoval, ze to "vite"? -Ne ne Georgi. Nejdrive prirodnimi prirozenymi procesy utvor prvni bunku a pak si zde vykladej oevoluci. Vsechno pekne jedno za druhym ne skakat zjamky na jamku jak by se Ti libilo. Ne, vsechno pekne poporade ne na preskacku. Nejdrive bunka a pak to ostatni. V.S.

Customize This