Evolucionistická přehlídka „chybějících článků“

Pozornost se stále zaměřuje na něco jiného!

Carl Wieland

(Z http://creation.com/missing-links-parade přeložil M. T. - 6/2012. Zveřejněno: 29. května 2012 na stránkách CMI)

**

Nekvalifikované zkratkovité výroky typu „nebyly nalezeny žádné spojovací články“ jsou bezcenným plácáním do vody, a doporučujeme lidem, aby je neužívali. Mnozí však zmíněný výrok přesto užívají, a skeptici jej považují za standardní kreacionistický argument. Dr Carl Wieland ukazuje, jak funguje správná kreacionistická argumentace ohledně přechodných forem.

Chelle B. ze Spojených států píše:

Fandím webu Creation.com! A taky mám jednu otázku. Občas surfuji po internetu a pátrám po tom, jaké názory mají ateisté a/nebo evolucionisté. Jeden z těch kritických, se kterým se často setkávám, vypadá asi takhle: „Kreacionisté stále opakují, že se nenašly žádné „spojovací články“, ale ve skutečnosti je jich...spousty. Evoluce byla opakovaně dokázána“. Myslím si, že to pravda není, ale za předpokladu, že ne všichni evolucionisté vědomě podvádějí a lžou, proč tedy tohle říkají a věří tomu?

Dr Carl Wieland z CMI odpovídá:

Milá Chelle,

Tohle je důležitá otázka, a vyžaduje podrobnou odpověď. Evolucionisté „nelžou“, říkají-li takové věci, oni tomu skutečně věří. Jsem si jist, že následující analýza prokáže, proč se za prvé kreacionistické názory v tomto ohledu opírají o solidní základ, a za druhé, proč rovněž doporučujeme (např. v našem článku Argumenty, které se nemají používat), aby kreacionisté netvrdili, že prostě „přechodné formy neexistují“ jako takový zkratkovitý výrok bez důkladné znalosti věci.

Za prvé, fakt, že spojovací články (přechodné formy), které by podle evolucionistické koncepce měli její zastánci zcela jasně očekávat, s jistotou stále chybějí, vyzdvihuje 3. kapitola klasické knihy Dr Sarfatiho Odmítnutí evoluce.

To, co činí celou problematiku tak složitou, je, že místo nesčetných tisíců očekávaných přechodných forem (jak Darwin logicky předpokládal, že by měly být nalézány, a že budou nalézány i v budoucnu), zde existuje v kterémkoli časovém bodě hrstka kandidátů, tj. fosilií, které zastánci evoluce prosazují jako přechodné formy. (Pozor: „přechodnými formami“ jsou zde míněny fosilie vykazující znaky přechodných stadií mezi velkými evolučními jednotkami, např. mezi jedním druhem organizmu a druhem zcela odlišným. Kupříkladu stadia v údajném přechodu od chodícího plaza k létajícímu ptákovi, tedy nic z toho, co by kreacionisté mohli považovat za variaci/speciaci uvnitř stvořeného druhu. Někteří evolucionisté tvrdí, že existují nesčetné tisíce přechodných forem, ale oni odnímají termínu „přechodná fosilie“ jakýkoli skutečně smysluplný a závažný obsah relevantní pro debatu kreace-evoluce. Označují totiž za „přechodnou“ každou podobnou fosilii, jako bychom řekli, že auto je přechodem mezi jednokolkou a náklaďákem. O takové „přechodné“ formy se zde nepřeme.) Kreacionisté a priori existenci takových forem vylučují, naopak evolucionisté považují jejich údajnou existenci za „důkaz“. Z kreační perspektivy se však zamysleme nad následujícími skutečnostmi:

Představte si, že by měla globální potopa pohřbít jednoho každého z oněch nesčetných miliard tvorů, kteří obývají současný svět, aby vznikl fosilní záznam. A teď si představte, že jakási hypotetická cizí civilizace, která vůbec nezná náš svět a jeho biologii, by onen záznam po mnoha tisících let objevila. Je téměř jisté, že po takové době by se jen čirou náhodou našel nepatrný zlomek ostatků zmíněných tvorů, jejichž struktury a způsob a místo uložení v uvedeném záznamu by dovolovaly spekulace o tom, že jde o „přechodné formy“ mezi dvěma druhy organizmů. Dnes žijící ptakopysk by mohl být jedním z takových příkladů. Chci však zde zdůraznit skutečnost, že podobných příkladů by bylo velmi málo. A čím více by naši cizinci zkoumali fosilní záznam a analyzovali ho, tím spíše by nakonec došli k závěru, že zmíněný ptakopysk žádnou přechodnou formou vlastně není.

Ale vraťme se do současné reality: můj další výklad vám teď už bude jistě jasný. Za prvé, údajných „přechodných forem“ nalézáme opravdu velmi málo. A jejich interpretace se během doby mění, tj. jeden takový „spojovací článek“ se v tichosti opustí, najde-li se mezitím jiný, který se lépe hodí do rodokmenu. Jinými slovy, „spojovací články“, s nimiž vyroste jedna generace jako s „důkazy evoluce“ (výborným příkladem jsou jistí opolidé), se většinou liší od těch, které jsou ukazovány další generaci jako „zaručené důkazy“ evoluce. Však se také nezřídka stává, že nějaký kandidát na přechodnou formu je pěkně rychle „zameten pod koberec“, když se najdou další exempláře a zjistí se, že šlo o omyl. V případě nedávného spojovacího článku „Ida“ se začalo trapně couvat už po několika měsících – viz tento článek.

Snad nejklasičtějším příkladem toho, jak se spojovací články stanou časem neudržitelnými hypotézami, je Pakicetus, takzvaná „chodící velryba“ nalezená v Pákistánu. Na obrázku 1 přetiskujeme její vyobrazení z obálky časopisu Science. Objevitel této fosilie, paleontolog Dr Philip Gingrich, o ní řekl toto:

„Pokud jde o dobu výskytu i její morfologii, je velryba Pakicetus dokonalou přechodnou formou, chybějícím článkem mezi dřívějšími suchozemskými savci a velrybami plně přizpůsobenými životu ve vodě“ (1).

Evolucionistická sugesce chodící velryby

Obrázek 1. Tenhle obrázek zdobil obálku časopisu Science a sugeroval lidem dojem, že byla skutečně nalezena „chodící velryba“.

Podobně jako do tak mnohých z těchto předpokládaných či údajných „přechodných forem“ vložili evolucionisté i do této velryby při její rekonstrukci na základě fosilie notný kus své fantazie, abychom to vyjádřili kulantně.

Co bylo skutečně nalezeno (vytečkováno)

Obrázek 2. Ve skutečnosti byly nalezeny pouze úlomky lebeční kosti. Zbytek obrázku byl zřejmě založen na čiré spekulaci.

A tak, jak se to děje velmi často, za pár let se na velrybu potichu „zapomene“, když se začnou vynořovat důkazy proti ní. Na obrázku 3 vidíme, co z Pakiceta zbylo poté, co se našly další kosti – už to není žádná „chodící velryba“, jak tvrdil Gingerich a jeho kolegové. Velká kvanta lidí však ve zmíněné hypotéze našla posilu ve své víře v evoluci.

Vědecký evolucionista: vidím jasnou chodící velrybu...

Obrázek 3. Rekonstrukce Pakiceta v časopisu Nature o 7 let později. Byly nalezeny další kosti, a tak tohoto tvora museli v tichosti vyřadit ze seznamu „přechodných forem“.

Dalším příkladem je Tiktaalik, takzvaný dokonalý spojovací článek mezi rybami a obojživelníky, tj. první tvor, který údajně vylezl z dávných oceánů na suchou zemi. I když zde vždycky byly důvody k pochybnostem o takové teorii (jak dokládá článek CMI z oné doby Tiktaalik roseae – podezřelý „spojovací článek“), poslední hřebíček do její rakve zasadily fosilní stopy tohoto tvora nalezené v Polsku. Svědčily totiž jasně o tom, že šlo o čtyřnohé suchozemské zvíře, a tedy muselo žít v době, kdy se už podle evolucionistického schématu vyvinuli suchozemští tvorové. Avšak podle vlastních axiomů zmíněného schématu k tomu muselo dojít již zhruba 18 milionů let předtím než žil Tiktaalik. Tudíž Tiktaalik nemohl být předkem suchozemských zvířat.

Můžeme počítat s tím, že tenhle proces bude pokračovat; záplava přechodných forem do té míry, aby evolucionisté měli vždy něco, o co se podle svého názoru mohou opřít. V komplexnějším pojetí však zůstane především naprostý nedostatek fosilních kandidátů, které by i ten nejzavilejší evolucionista mohl vydávat za kandidáta na přechodné formy. Fosilní záznam nepřestane totiž svědčit (jak už hezky dávno zdůraznil Gould i jiní) o náhlém výbuchu a následné stazi (setrvalém stavu). Myšlenka přerušované rovnováhy byla koncipována přesně z toho důvodu, že zde prostě chyběly očekávané řetězce přechodných forem – viz článek o tom z roku 1994 od Dr Dona Battena v časopisu CMI Journal of Creation.

Za druhé, ta hrstka fosilií vydávaných za přechodné formy ve všech geologických obdobích zůstává právem otevřena pochybám a diskuzím pokud jde o jejich status skutečných přechodných forem.

Za třetí, typickým rysem jsou neustálá salta a obraty i v této zmíněné hrstce kandidátů. Evolucionisté sami uznávají, že čas od času přechodná forma, kterou kdysi vehementně milovali, je už mimo diskuzi.

Věřím, že Vám uvedený výklad, milá Chelle, alespoň trochu pomůže orientovat se v celé problematice.

Se srdečnými pozdravy

Váš v Kristu oddaný

Carl W.

Komentáře čtenářů

Jack C., Austrálie, 29. května 2012

Jako (bývalý) vědecký pracovník jsem nikdy nepochopil, proč je tak mnoho mých kolegů ateisty. Přece je tak nabíledni, že musí existovat Bůh, podíváme-li se na všechny ty důkazy Jeho přítomnosti kolem sebe. To jsem si uvědomoval i tehdy, když jsem ještě vážně nestudoval Bibli. Vím, že i dnes je mnoho vědců, kteří věří v Boha, ale problém, který vidím, je ten, že jejich ateističtí kolegové s nimi zacházejí jako s blázny nebo slabomyslnými. Třeba mně se tak děje stále. Je opravdu čas na to změnit zcela myšlení a začít nazývat ateisty tím, čím jsou, totiž blázny a/nebo lháři, kteří se budou všemožně vyhýbat pravdě, i za cenu toho, že budou ničit důkazy svědčící ve prospěch stvoření. Věřící lidé tohle dělat nemusí, jelikož vědecké důkazy svědčí v náš prospěch, jsou-li zkoumány a studovány poctivě.

Carl Wieland odpovídá:

Jacku, Vaše naštvanost je pochopitelná, ačkoli si myslím, že bychom měli pamatovat na to, abychom bránili svou víru „s tichostí a uctivostí“ (1. Petrova 3:15). Při obraně víry je rozdíl mezi asertivitou a statečností (a lze si jen přát, aby více křesťanů bylo asertivních a statečných) a agresivitou/roztrpčeností atd., které mohou věci jen uškodit, třeba tehdy, nadáváme-li někomu jménem (což lze mezi řádky vyčíst z Vašeho komentáře, ačkoli doufám, že jste to tak nemyslel). Bůh může říci, že ten, kdo nechce uznat pravdu, je „blázen“, ale On si to, jak je zřejmé, může samozřejmě dovolit.

Střídání stráží a statečné zpochybňování věroučné základny evolucionistů, je-li dostatečně fundované, je samozřejmě dobrý nápad; snad by Vás zaujaly i přístupy načrtnuté v článku, který Vám doporučuji, a který nevyžaduje zvláštní zběhlost v konkrétních vědeckých problémech: http://creation.com/why-not-and-why

S pozdravem

Alex V., Kanada, 1. června 2012

Moje reakce se týká popisku k obrázku Pakiceta: „Obr. 3. Rekonstrukce Pakiceta po 7 letech tak, jak ji přinesl časopis Nature. Byly nalezeny další kosti, což znamená, že tento tvor musel být potichu vypuštěn ze seznamu „přechodných forem“.

Jste si jisti, že zmíněný tvor byl skutečně „vypuštěn“ evolucionisty z adeptů na přechodné formy? Oni mi stále tvrdí, že ho pořád považují za přechodnou formu, a odkazují mě na zdroje jako je

(zde uvedl pisatel dva odkazy na webové stránky - - editor)

Děkuji Vám předem za vysvětlení této záhady!

Carl Wieland odpovídá:

Myslím, že jsem měl k odpovědi dodat po svých slovech „je potichu vypuštěn“ slova „informovanými a poctivými evolucionisty a sdělovacími prostředky“.

Jisté je, že původní hypotéza o Pakicetovi zanikla rychle (už tehdy jsem se angažoval v bitvě stvoření/evoluce, a pamatuji se na to velmi dobře) spolu se zklamáním, které objev provázelo; tvor totiž vůbec nevypadal jako „velryba na půl cesty na souš“ na obálce časopisu Science, a už vůbec ne jako dokonalá „přechodná forma“, za kterou ji objevitel vydával.

Evolucionistické weby ani evolucionisté sami nikdy nebudou zcela v jednom šiku na tomže webu ani nebudou všichni včas informováni o tom, co bylo nahrazeno či vypuštěno (abych byl poctivý, kreacionisté mají občas také zmatek).

Stránka z webu Thewissen, kterou jste mi poslal, otiskuje týž obrázek Pakiceta jako náš článek, jenom trvá na tom, že „pakicetidi“ byli přechodnými formami. Ocituji z ní toto: „Pakicetidi vůbec nevypadali jako velryby, podobali se suchozemským savcům. Přesto mají jejich lebky v oblasti uší krajně neobvyklé struktury, jejichž pandány nalézáme pouze u moderních a fosilních velryb.“ Tohle je tedy jejich důvod par excellence pro zařazení Pakiceta mezi „spojovací články“. Když se to vezme kolem a kolem, jde o velmi slabý důvod ke kandidatuře. Můžeme dál směle věřit ve stvoření, protože neexistuje důvod, proč by některé rysy designu nemohly být sdíleny mezi nepříbuznými skupinami, a skutečně se s tím často setkáváme u skupin, pro které evolucionisté sami NEPŘEDPOKLÁDAJÍ společného předka, ani tam, kde si někdo vymyslí, že takovým rysům bude říkat „homoplazie“. (Slovo, které stojí za to si vyhledat na creation.com).

Ta druhá webová stránka, která vypočítává všechny přechodné formy, se vlastně nezabývá Pakicetem, nýbrž pakicetidy, a pod tímto heslem referuje o Ambulocetovi. Samotné jméno „ambulocetus“ znamená „chodící velryba“. Naši reakci na jeho objev naleznete na http://creation.com/a-whale-of-a-tale. Viz též tento technický článek z našeho časopisu Journal of Creation, http://creation.com/walking-whales-nested-hierarchies-and-chimeras-do-th..., který zahrnuje důkazy o tom, že ve skutečnosti z kladogramů vyplývá, že ambulocetidi a pakicetidi jsou sesterské skupiny, a že tedy jedna nepochází z druhé. Krátce řečeno, většina evolucionistických zdrojů nepovažuje a/cetidy za zahrnuté do pakicetidů, pokud mohu soudit z letmého nahlédnutí na zmíněný web.

Robert G., Austrálie, 1. června 2012

Plně souhlasím s rázností Carlových výkladů. Dodal bych jen, že existence přechodné formy nedokazuje, že organizmus nalezený jako fosilie se za života vyvíjel z jedné formy v jinou. Fosilie jsou „momentkami“, nikoli „videem“. Lze tvrdit, že nějaký organizmus existoval v té formě, jak jsme ho našli ve fosilii. Ale třebaže se tato forma jeví jako „cosi na půl cesty“ mezi jedním druhem a druhem jiným, nedokazuje „přechod“. Jedině existence mnoha takzvaných přechodných forem, kde se projevuje v transformaci určitá gradace, by opravňovala postulovat hypotézu, že fosilní záznam dokládá evoluci. A takové důkazy nikdy nalezeny nebyly.

Abych to řekl ještě jinak, pár takzvaných přechodných fosilních forem dokazuje pouze to, že organizmy vypadající jako tyto fosilie existovaly. Neukazuje na „pohyb“ od jedné formy ke druhé.

PřílohaVelikost
00520-7.6.2012-evolucionisticka_prehlidka_chybejicich_clanku.doc119 KB
Průměr: 4 (4 votes)
Obrázek uživatele howto

Přechodné články po 150-té

Ach jo, Ateisti zase začali vrtat do přechodných článků, cituji:

V teorii evoluce nic jako přechodný článek neexistuje. Každý organismus má nějaké předky, od kterých se odlišuje a pokud budou mít jeho potomci potomky, také se od něj budou odlišovat. Každý živočich v takové řadě by tedy mohl být přechodným článkem, což tohle označení dělá úplně zbytečným.

Zdroj: http://www.osacr.cz/2013/09/05/tygri-spolecnost-zuby-a-drapy-tak-si-krea...

Na tom, že žádný přechodný článek nexistuje se jistě všichni shodneme!

Nicméně pane Tomek, vysvětlete mi, jak je možné zároveň tvrdit, že přechodné články neexistují a zároveň jimi argumentovat v rámci darwinistickému stromu života???? jako důkaz EVOLUCE ???

večerní požehnání

Drahý Bože, Pane našich životů - děkujeme za další prožitý den v míru, protože to ve velké části světa neni nic automatického. Děkujeme, že jsi pokorná srdce, schopná a ochotná Ti naslouchat, vyučoval a vedl po Tvých cestách. Prosím Tě nyní a vyprošuji u Tebe požehnání pro všechny lidi, kteří Tě z různých důvodů nevidí, nebo vidět nechtějí. Uděl jim milost prozření, amen.
Olda+
Pokojnou noc všem

Obrázek uživatele Šriber

Jura

Ne, nekecám...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šribere,

ad) To on má. Otec rovněž, jestli i Duch Svatý nevím...

Kééécááášš Smile Smile Smile

Obrázek uživatele Šriber

Jura

Dokud nebude mít profil na Facebooku nebo na Twitru

To on má. Otec rovněž, jestli i Duch Svatý nevím...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Klarisa

Mluvit se stromem?

Ano...

Nebylo daleko široko žádného človíčka k
dosažení ?

Ne...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Eva

"Klariso, Vy nekomunikujete se stromy?
Já jsem si občas zašla na kafe s DUBEM - a vůbec to nebylo
špatný."

Nejznámější je ten,co namluvil své tajemství do vrby, znáte ho?

Ale ano, komunikuji s Jurou a ten mi dává tady zabrat. Je tak
produktivní, že mu nestačím odpovídat, už mu zase visím pár
komentářů.

Aháá, a Vy s ním tedy chodíte na kafe ?!

Klarisa

Milá Klariso,
Bonnke má po celém světě MNOHO kritiků a bohužel často i z řad křesťanů. Přitom vzal prostě jenom vážně Jeíšova slova o misii, evangelizaci - začal je uvádět v praxi a Bůh se k němu logicky přiznává mocnými znameními. Je to tak prosté a krásné pro toho, kdo má čisté srdce a je schopen vnímat i to, co si nelze osahat a poměřit.
PS: Žehnat tu teď budu častěji, protože je to moje milá povinnost, jako kazatele Božího slova:-) A vnímám, že zdejší pochybující lidé potřebují požehnání a modlitby, takže se za ně denně večer modlím.
S bratrským pozdravem,
Olda+

Oldřich

Děkuji za reakci s vaším potvrzením:

"...Náš Bůh je natolik mocný, že vzkřísí i mrtvého - je o tom mnoho svědectví, lékařských záznamů atd..."

Když přidal Pavel na blog článek s Reinhardem BONNKE o ETHIOPII,
byla jsem mile překvapena jako vy. I když jsem se ptala, jak to
bude asi přijmuto, jestli pro takové zprávy už dozrál čas. Pavel měl odvahu a udělal dobře.

Více lidí tu volá po důkazech Boží existence. Je to jejich právo, a má jím být zpřístupněno. Ovšem takové důkazy silně polarizují,
protože nabourávají pracně vyzískané naturalistické sekulární
pozice. Proto i tady platí - totéž co jednomu pro radost, druhému pro velký žal.

P.S.: Velmi mě potěšilo vaše ranní POŽEHNANI pro všechny
účastníky na blogu. Díky, Oldo.

Obrázek uživatele Eva

Jura

ad - to je fakt. Dlouho jsme nedali kafe. Já teď jedno dopíjel naprosto studený, protože jsem jeho konzumaci, představ si to, přerušil prací. Dobře mi tak. To by se ranní kávě dělat nemělo. Vždyť to má být takový malý ranní obřad. Omlouvám se tedy její svatosti kávě za zneuctění. (Snad to pomůže a příště bude chladnout pomaleji Přeji ti hezký den.

Proč ne....kafe si dát můžem....dobré a kvalitní presso neodmítnu. Občas tu hledám nějaké rozumy...tak mě tady třeba někdy odchytíš.
Hezký den i Tobě....Smile....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This