Evoluce zbavená pozlátka

Evoluce zbavená pozlátka:
odhalené nesrovnalosti, chyby a lži - populárně pro nevědce
John Michael Fischer, 2006-2009
www.newgeology.us
(http://www.newgeology.us/presentation32.html)
Z „Debunking Evolution: problems, errors, and lies exposed in plain language for non-scientists“
(Článek přeložil Dr. F. K., texty k obrázkům a několik kratších odstavců přeložil P. K. – srpen 2009)

"Evoluce" smíchává dvě myšlenky, z nichž jedna je postavena na reálném základě, avšak u
druhé tomu tak není, je imaginární. VARIACE (MIKROEVOLUCE) představuje onu reálnou složku. Variacemi myslíme různorodost např. typů ptačích zobáků, barev můr, velikostí končetin, atd. Všechny typy a délky zobáků, které můžeme pozorovat u pěnkavy jsou již obsaženy
v pěnkavčím genofondu. Kreacionisté se vždy shodovali v názoru, že v rámci jednoho druhu
dochází ke změnám. Co se však evolucionisté snaží zatajit je fakt, že tato RŮZNORODOST JE
PŘÍSNĚ LIMITOVÁNA A DANÉ HRANICE NELZE PŘEKROČIT.

Této skutečnosti jsou si dobře vědomi zejména chovatelé zvířat či pěstitelé rostlin. Kdykoli je variace, resp. výhodná vlastnost pomocí selektivního chovu tlačena do extrému (jako např. maximální dojivost u krav, cukerný výtěžek z řepy, chlupy na mušce octomilce a podobné charakteristiky), takto vyšlechtěné
organismy se stávají sterilními, nelze je dále množit a vymírají. Když se jedna vlastnost
objevuje, jiná se zároveň vytrácí. Avšak evolucionisté se snaží dosáhnout toho, abychom
uvěřili, že změny mohou dále pokračovat a ve výsledku vést ke vzniku nových druhů
organismů. Právě zde lze vidět onu druhou, nepodloženou imaginární část evoluční teorie. Ta
tvrdí, že mutace a přírodní výběr vnášejí do genofondu NOVÉ INFORMACE a jejich prostřednictvím vznikají např. z ryb žáby, ze žab plazi, z plazů savci, abychom zmínili jen některé.

Dějí se skutečně takovéto OBROVSKÉ ZMĚNY (MAKROEVOLUCE)? Evolucionisté se nám pokoušejí namluvit, že evoluci nemůžeme z důvodu jejího pomalého tempa spatřit. Lidská generace trvá přibližně 20 let (od narození po rodičovství) a evolucionisté tvrdí, že vývoj člověka z předka, kterého jsme sdíleli spolu s opicemi a jehož populace čítala pouhé stovky či tisíce, trval desítky tisíc generací. Tento problém však u bakterií odpadá. Jejich generační doba se v závislosti na typu bakterie a okolním prostředí pohybuje od 12 minut do 24 hodin a více, avšak většinou postačuje 20 minut až několik hodin. Na světě existuje více bakterií, než je zrnek písku na všech plážích světa (a mnoho zrn písku je pokryto bakteriemi). Jsou schopné žít v rozmanitých prostředích: v teple, chladu, suchu, mokru, za extrémně vysokých tlaků, naopak při nízkém tlaku, roztroušeně, či ve velkých koloniích, při dostatku i nedostatku
potravy, v prostředí s velkým procentem kyslíku či naprosto bez kyslíku, v přítomnosti
toxických chemikálií atd. Je mnoho variací bakterií. Je i mnoho mutací (evolucionisté tvrdí, že
malé organismy vykazují vyšší rychlost vzniku mutací než větší organismy13). ALE BAKTERIE SE
NIKDY NEZMĚNÍ V NIC NOVÉHO, STÁLE ZŮSTÁVAJÍ BAKTERIEMI.
Octomilky (což jsou malé mušky, které se často zdržují v přítomnosti tlejícího ovoce a jsou častým objektem zkoumání v genetice) jsou daleko složitějšími organismy než už tak dost složité jednobuněčné bakterie.

Jejich oblíbenost při studiu je dána právě velice krátkou generační dobou (od vajíčka k dospělci),
která trvá 9 dní. V laboratoři jsou tyto mušky zkoumány za naprosto rozličných podmínek. Je
pozorováno mnoho variací octomilek. Existuje mnoho mutací. Ale STEJNĚ JAKO U BAKTERIÍ,
OCTOMILKA ZŮSTÁVÁ STÁLE OCTOMILKOU, NIKDY SE NEZMĚNÍ V NOVÝ ORGANISMUS.
Mnoho let a mnoho generací bakterií a octomilek po celém světě bylo věnováno studiu evoluce, aby ukázaly, že dnes k evoluci nedochází.

Předpokládaná imaginární složka evoluce (onen méně pravděpodobný aspekt evoluce, tedy ona makroevoluce) má fungovat takto: V ŘÍDKÝCH PŘÍPADECH SE STÁVÁ, ŽE MUTACE V DNA VEDE KE ZLEPŠENÍ SCHOPNOSTÍ NUTNÝCH K PŘEŽITÍ, COŽ MÁ ZA NÁSLEDEK VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOST ROZMNOŽOVÁNÍ (PŘÍRODNÍ VÝBĚR). To je jediný nástroj evoluce k vytváření nových typů organismů. Mohlo by to tak fungovat v případě, kdyby byla každá vlastnost dána a regulována pouze jedním genem. Avšak jednotlivé části živých organismů se skládají ze složitých a navzájem propojených „součástek“ (které pro správnou funkci vyžadují dané uspořádání) řízených mnoha geny, které zároveň musí pracovat v předem daném pořadí. PŘÍRODNÍ VÝBĚR NEMŮŽE PREFEROVAT ČÁSTI ŽIVÝCH TVORŮ, KTERÉ POSTRÁDAJÍ NĚKTERÉ SOUČÁSTKY, ČI NĚKTERÁ SPOJENÍ A REGULACE, NEBOŤ BY TAKOVÁ ČÁST SPRÁVNĚ NEFUNGOVALA. Tudíž by ke VŠEM, tzv. správným mutacím (a zároveň k žádným destruktivním mutacím) muselo docházet NAJEDNOU, a to čistě náhodně. Tento mechanismus je fyzikálně naprosto nepravděpodobný. Pro ilustraci si představme následující případ: na zemi leží kompletní materiál potřebný pro stavbu domu (hřebíky, desky, šindele, okna, atd.). Přivážeme psovi na ocas kladivo a necháme ho, aby se po staveništi do libosti potuloval (třeba milion let). Kladivo na vrtícím se psově ocasu je asi tak stejně schopné postavit dům, jako vytváří přírodní výběr prostřednictvím mutací správně pracující části organismu (nemluvě o celém organismu).

Evoluce zbavená pozlátka_pes staví dům.jpg

Mohou se předávat pouze mutace, k nimž dojde v reprodukční (zárodečné) buňce. Na
mutacích v očích či kůži živočichů nezáleží. K mutacím v DNA dochází jak u živočichů, tak u rostlin
poměrně často, ale většinou zapracují opravné mechanismy nebo jsou mutace
prostě zlikvidovány mechanizmy fungujícími ve zvířatech či rostlinách. Všechny ZNÁMÉ mutace živočišných a rostlinných zárodečných buněk jsou buď neutrální, škodlivé nebo smrtelné. Evolucionisté jsou však věční optimisté. Jsou přesvědčeni, že za vznikem každého živého tvora, který kdy existoval, stojí miliony prospěšných mutací.

Následující překvapivé doznání pochází z evolucionistického časopisu Nature: „Darwin
předpokládal, že mikroevoluce je procesem kontinuální a postupné změny. Naopak makroevoluce
se zabývá původem druhů a částí taxonomické hiearchie nad úrovní druhu, a také původem
tak složitých orgánů, jako je oko obratlovce. Makroevoluce znamenala pro Darwina problém,
neboť jeho princip původu změn předpokládá postupné přechody mezi adaptivními změnami
malého rozsahu v populacích a u jevů širšího měřítka, avšak pro tyto přechody zatím není v
přírodě mnoho důkazů. Příroda je naopak plná různých diskontinuit a mezer. Příkladem jsou
“orgány extrémní dokonalosti”, jako je oko, nebo morfologické inovace, jako jsou křídla. Obojí
se plně vyvinulo teprve u moderních organismů, aniž by byl jasný jejich původ, resp. postupná
evoluce. ."-- Reznick, David N., Robert E. Ricklefs. 12 February 2009. Darwin's bridge
between microevolution and macroevolution. Nature, Vol. 457, pp. 837-842.

Existují dvě verze evoluce. První (neodarwinistická syntéza) uvažuje o tom, že pouze
velmi drobné změny vedou k tvorbě nových organismů. Evolucionisté však uznávají, že „větši přechody v biologické evoluci vykazují ten samý obraz náhlého se vynoření rozličných forem na zcela nové úrovni složitosti.“ „Základní ´typy´se vyskytují náhle a plně vybaveny rozlišujícími znaky pro příslušnou biologickou organizaci. Nejsou k nalezení žádné mezistupně či meziformy mezi rozdílnými typy.“17)

Nemohou najít jemné změny mezi jedním typem organizmu a jiným typem ve fosilním záznamu, a proto několik evolucionistů se přiklání k principu občasných evolučních skoků (tzv. přerušovaná rovnováha). Každá případně prospěšná mutace tu má za následek pouze mírné změny. Větší změny by totiž mohly vést až k smrti. Přerušovaná rovnováha tedy ve skutečnosti nepředstavuje pouze velký skok jednou za čas. Předpokládá velké množství drobných změn v průběhu tisíců let,
a poté se po milióny let nic neděje. Evolucionisté svůj názor obhajují tvrzením, že v případě
fosilií znamenají tisíce let pouze velice krátký časový úsek (vzhledem k miliardám let
geologických období), a proto tyto tisíce let žádné zkameněliny nezanechají a jsou tedy pozorovány pouze komplexnější vývojové skoky. Na druhé straně bychom bez fosilií vůbec nevěděli, že k nějakým skokům došlo a samozřejmě nikdo neví, zda v přítomnosti dochází k evolučním skokům či postupnému vývoji milionů dnes existujících druhů.

Celá evoluce je o konstantní změně, ať už pozvolné nebo probíhající ve skocích. Stejně jako
mrak na obloze, který působením přírodních sil neustále mění svůj tvar. Jednu chvíli vypadá
jako králík, za chvíli jako kůň. V průběhu pár minut se celý mrak přetvoří třebas na ptáka. U
evoluce však existuje ten problém, že u fosilií nemáme možnost pozorovat onu
pozvolnou změnu tvaru organismu. VŠECHNY FOSILIE JSOU VE SKUTEČNOSTI KOMPLETNÍ TVOROVÉ, NIKOLI “OBJEKTY V REKONSTRUKCI”. Z tohoto důvodu můžeme každému zvířeti či květině přiřknout konkrétní jméno. Kdyby evoluční souvislá změna tvarů skutečně probíhala, KAŽDÁ fosilie by vykazovala právě probíhající změny v organizmu, kde jednotlivé části by byly v různém stádiu kompletace. Jednotlivou prospěšnou změnu by tak doprovázelo mnohem více změn, které nevedou k ničemu a celý proces by šel cestou pokusu a omylu bez přesně daného směru. Každé zvíře či rostlina, ať už fosilní nebo žijící, by tak byla složena z částí, které by uvnitř i vně byly bez užitku a teprve ve vývoji. Je to skutečně groteskní představa, avšak zcela
odpovídá tomu, co evoluční teorii předpokládá. Pochopil to už Charles Darwin. VE SVÉ KNIZE O VÝVOJI DRUHŮ UVÁDÍ:

“MNOŽSTVÍ VÝVOJOVÝCH MEZISTUPŇŮ, KTERÉ KDY NA ZEMI EXISTOVALY, MUSÍ BÝT PO PRAVDĚ OBROVSKÉ. PROČ TEDY NEJSOU RŮZNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY A VRSTVY PLNÉ TĚCHTO MEZIČLÁNKŮ? GEOLOGIE NÁM VSKUTKU NEVYPOVÍDÁ O ŽÁDNÝCH JEMNĚ ODSTUPŇOVANÝCH EVOLUČNÍCH ŘETĚZCÍCH, COŽ JE ZŘEJMĚ NEJVIDITELNĚJŠÍ A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NÁMITKA PROTI MÉ TEORII.”

Každá další nalezená fosilie nás lépe informuje o minulém životě. Od dob Darwina se fosilní sbírky výrazně rozrostly a my tak máme o minulosti daleko lepší představy. Průběžná přeměna jednoho tvora v jiného, kterou předpokládá evoluce, ale nikdy nebyla potvrzena. Kdyby byla evoluce postavena na reálném základě, musely by zde být miliony těchto evolučních mezičlánků. Ve “stromu života”, o kterém sní evolucionisté, jsou ve fosilních obdobích obrovské mezery, zejména mezi jednobuněčnými organismy, složitými bezobratlými (jako jsou hlemýždi, medúzy, trilobiti, mlži a houby) a (podle evolucionistů) prvními obratlovci (jako jsou ryby). Ve skutečnosti NEEXISTUJE
ŽÁDNÝ FOSILNÍ PŘEDEK SLOŽITÝCH BEZOBRATLÝCH A RYB.
Již toto samo o sobě popírá evoluční teorii. Fosilie tedy dokazují, že k evoluci nikdy nedošlo.

Evoluce zbavená pozlátka_haikouichthys.jpg

Tato drobná rybka (dlouhá něco přes tři
centimetry) je z rodu Haikouichthys. Její
fosilie byly nalezeny ve vrstvách spodního
kambria, kde se také objevily první
složitější organismy. Tato „první ryba“ má
páteř a míchu, oči, žábry, ploutve, šupiny,
ústa, atd. avšak žádnou čelist, stejně jako
mihule. Najednou jich bylo nalezeno
celkem 500.27)

Evoluce zbavená pozlátka_guiyu.jpg

Toto je ryba Guiyu, fosilní ryba, která
reprezentuje první téměř úplná gnathostoma
(čelistnaté obratlovce).31) Měří kolem 37 cm, je
jasně první rybou dnešního typu. Je to silurský
„representant moderních ryb, čili z doby, která
předcházela tzv. době ryb“ (devonu).7) Podle
evolucionistů „muselo před koncem siluru ...
proběhnout mnoho důležitého větvení.“
„Podstatná část evoluce starších obratlovců není známa.“ 7)

Evoluce zbavená pozlátka_latimerie.jpg

Coelacanty zmizely z fosilních záznamů spolu s posledními dinosaury, čili zhruba před 65 miliony let. Dnes je Latimerie podivná zpátky,
živá a nezměněná. Kam se poděla
evoluce?

Evoluce zbavená pozlátka_ptakopysk.jpg

Ptakopysk má zobák
podobný kachně, při plavání si
pomáhá končetinami s plovací blánou
a klade vejce. Ještě nikdo jej však
nenazval mezičlánkem mezi savcem
a kachnou.

Evoluce zbavená pozlátka_archeopteryx.jpg

Archaeopteryx byl dlouho považován
za VELKÝ PŘÍKLAD evolučního mezičlánku, částečně dinosaurus, částečně pták. Avšak jedná se o kompletního tvora,
bez jakékoliv polovyvinuté či
bezúčelné části. V evolučním stromě
tak lze vedle sebe umístit živé i
vyhynulé ptáky, aby tak evolucionisté dokázali vývojové řady.

Evoluce zbavená pozlátka_vývojová řada koní.jpg

Totéž platí pro známé koňské druhy. Každý z předpokládaných předků představuje kompletní, soběstačné zvíře. Nemají velké množství neužitečných výrůstků a
nepozorujeme ani žádné neúplné orgány „v rekonstrukci“. Mezi jednotlivými druhy zvířat je daleko více rozdílů než je velikost a počet prstů. Kdyby byla evoluční teorie pravdivá, vyvíjela by se každá změna ve struktuře a způsobu fungování cestou pokusu a omylu, avšak nebyly pozorovány žádné evoluční mezikroky. Fosilie se v průběhu jejich éry nijak nezměnily, přestože trvaly dlouhá časová období. Na konci 19. století evolucionisté jednoduše položili žijící a vymřelé druhy vedle sebe (zde na obrázku pod sebe) a stanovili tak koňskou linii, avšak nikdy nepovažovali druhy uvedené na obrázku za přímé předky (ortogeneze)....

Evoluce zbavená pozlátka_vývojový keř koní.jpg

Evolucionisté si nyní koňský strom
života představují spíše jako
rozvětvený keř. Mnoho druhů, které
jsou považovány za předky, zřejmě
žilo ve stejných obdobích, byli
současníky zkoumaných linií. Týká
se to zejména období
nadcházejících po Mesohippovi. Je
sporné, zda existuje spojení mezi
Hyracotheriem (dříve zvaný
Eohippus) a koněm. Vývoj prstů je
jen iluze, která posloužila jako
záminka evolucionistů, když svou
teorii poprvé předkládali veřejnosti.
Několik set druhů vymřelo, přežívá
pouze jediný rod – Equus.

„Strom života“ se kácí

Nově provedené objevy značně pošramotily základy myšlenky tzv. stromu života, což
potvrzuje i pasáž článku publikovaného v obecně uznávaném časopisu New Scientist:18)
„Koncept stromu života byl podle biologa W. Forda Doolittlea z Dalhousijské University
v Halifaxu (Nové Skotsko, Kanada) hned vedle přirozeného výběru základním kamenem
Darwinovy evoluční teorie, bez něhož by nikdy tato teorie nespatřila světlo světa.“ „V minulých
150 letech se biologie zaměřila zejména na detaily této ideje. Jak říká evoluční biolog Eric
Bapteste z Pařížské University Pierra a Marie Curie, vytvoření stromu života bylo po dlouhou
dobu považováno za svatý grál, a v posledních letech se zdálo, že tento grál je na dosah.“…

„Nyní byla teorie pod náporem negativních důkazů roztrhána na cucky a mnoho biologů je
toho názoru, že tato teorie zastarala a je třeba ji zavrhnout. Jak říká Bapteste, „nemáme žádné
důkazy pravdivosti teorie stromu života“. Toto zemětřesení některé přesvědčilo, že je
třeba změnit základní náhled na biologii.“ „Nesrovnalosti se objevily na začátku devadesátých
let 20. století, kdy se našly způsoby sekvenace genetického kódu dnešních bakterií a
archebakterií.“ „S tím, jak byly sekvenovány další a další genomy, začínalo být jasné, že
získaná struktura vztahů založená na podobnosti genomů („rodokmen“) může být vysvětlena
jedině výměnou genetického materiálu s dalšími druhy – často hodně taxonomicky
vzdálenými.“ „ Michael Rose, evoluční biolog z Kalifornské university (Irvine) je toho názoru, že
zde pozorujeme náhodnou výměnu genetické informace mezi rozličnými skupinami.“ „Již
v roce 1993 se někteří vědci domnívali, že strom života bakterií a archebakterií připomíná
spíše síť než strom a roku 1999 Doolittle provokoval prohlášením, že ´historie života nemůže
být správně znázorněna stromem´.11) Strom života ve skutečnosti v přírodě neexistuje,
je to jen způsob, jak si lidé uspořádali přírodu,´říká“.

„Nedávné výzkumy ukázaly, že evoluční schéma živočichů a rostlin skutečně nevykazuje
přesně tvar stromu.“ „Pracovní skupina z Texaské university v Arlingtonu objevila nezvykle
velké sekvence DNA v genomu osmi živočichů – myši, potkana, komby ušaté, netopýra
hnědavého, bodlína, vačice, leguánka anolise (Anolis) a žáby drápatky vodní (Xenopus) –
nikoli však u dalších 25, včetně člověka, slona, slepice a ryby. Tato nepravidelná distribuce
svědčí o tom, že tyto sekvence musely být do jednotlivých genomů vpraveny navzájem
nezávisle prostřednictvím horizontálního přenosu.“24) „HGT (horizontální genový přenos) byl
zdokumentován také u hmyzu, ryb a rostlin a nedávno byl objeven kousek hadí DNA u krav.“
„Biolog Michael Syvanen z Kalifornské university v Davisu... porovnal celkem 2000 genů, které
jsou společné pro lidi, žáby, sumky, mořské ježky, octomilky a hlístice. Teoreticky by měl být
schopen pomocí těchto sekvencí zkonstruovat evoluční strom popisující vztahy mezi těmito
šesti živočichy. Avšak nepodařilo se to.“

„Problém byl v tom, že každý gen vyprávěl jiný evoluční příběh.“ „Syvanen prohlásil, že jsme
tímto experimentem popřeli existenci stromu života. Prohlásil, že ,Již nikdy to nebude strom,
jedná se o zcela jiný tvar vztahů´, řekl. ,Je naprosto jasné, že darwinovský strom již nelze
používat k celkovému popisu procesu evoluce.“ „Rose jde dokonce dále. ´Strom života je zdvořile pohřben, my to všichni víme´, říká. ´Co se ale méně přijímá, je, že je třeba od základů změnit náš pohled na biologii.´ Biologie je daleko složitější, než jsme si mysleli, říká“. „´Strom života byl užitečný´, říká Bapteste. Pomáhal nám pochopit, že evoluce je skutečná. Nyní ale o evoluci víme víc, je čas postoupit dál.´ “18)

Evolucionisté píší: „Smysl a role biologie a podpůrné důkazy univerzálního ´Stromu života´(=TOL – Tree of Life) jsou nyní sporné. Někteří evolucionisté věří...že s pomocí dostupných dat a metod můžeme tento strom docela přesně zrekonstruovat, a ve skutečnosti už jsme tak udělali, alespoň pro větší skupiny organizmů. Jiní evolucionisté...nemají pochyb, že...některá rozvětvení stromu mohou v principu reprezentovat historii všeho života. Avšak jiní evolucionisté, ke kterým patřím, zpochybňují i tu nejzákladnější víru, že vůbec nějaký skutečný strom života existuje.“ „Darwin tvrdil, že unikátní a výjimečný hierarchický vzor vztahů mezi všemi organizmy, založený na jejich podobnostech a rozdílech, je realita přírody.“ Avšak „jediná sada dat, ze kterých můžeme rekonstruovat univerzální hierarchii včetně prokaryotů, sekvence genů, často s tímto nesouhlasí a jen těžko budou někdy souhlasit. HIERARCHICKÁ STRUKTURA MŮŽE BÝT VŽDY VLOŽENA NEBO ODŇATA Z TAKOVÝCH SAD DAT, KDYŽ SE NAVRHNE TEN SPRÁVNÝ ALGORITMUS, ALE V ZÁKLADU UNIVERZÁLNÍ TOL SPOČÍVÁ NA NEPODLOŽENÝCH PŘEDPOKLADECH O CELKOVÉM OBRAZU, KTERÝ NA ZÁKLADĚ TOHO, CO VÍME O CELKOVÉM PROCESU, JE VELMI PRAVDĚPODOBNĚ VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU NEPRAVDIVÝ.“ Je tu „možnost, že je hierarchie vlastně námi vkládána než aby spočívala na datech.“10) „Zjištění, že v průměru jen 0,1% až 1% odpovídá představě stromu života drtivě podporuje...argument, že jeden rozvětvující se strom je nedostatečným modelem k popisu evolučních mikrobiálních procesů.“ „KDYŽ CHEMICI ČI FYZIKOVÉ ZJISTÍ, ŽE DANÁ NULOVÁ HYPOTÉZA MŮŽE VYSVĚTLIT JEN 1% JEJICH DAT, OKAMŽITĚ ZAČNOU HLEDAT LEPŠÍ HYPOTÉZU. ALE TAK TOMU NENÍ S MIKROBIÁLNÍ EVOLUCÍ, TAM JDE ZŘEJMĚ O NĚCO OPRAVDU VARUJÍCÍHO. JE VŮBEC MOŽNÉ ABY MNOHO BIOLOGŮ BYLO SVÝM SRDCEM UPJATO NA NALEZENÍ STROMU ŽIVOTA BEZ OHLEDU NA TO, CO DATA SKUTEČNĚ ŘÍKAJÍ?“Cool „Jediný nepřerušený TOL neexistuje, ačkoli evoluce velkých skupin života v dlouhých časových úsecích může být adekvátně popsána stromy.“ „STROMOVÁ TOPOLOGIE MÁ SKLON LIŠIT SE V RŮZNÝCH GENECH.“17) Genomy všech životních forem jsou sbírkami genů s různými evolučními historiemi.“ „Koncept TOL musí být v základu revidován nebo opuštěn, protože jediná stromová topologie nebo i jen kongruentní topologie stromů pro několik vysoce konzervativních genů zřejmě nemohou representovat historii všech ba ani většiny genů.“ „´Silná´ hypotéza TOL, zvláště existence stromu druhů pro celou historii buněčného života, je falzifikována výsledky komparativní genomiky.“ „A tak se TOL stává sítí, nebo lépe Lesem života sestávajícího ze stromů, keřů a houštin..., a ovšem, nesčetných mrtvých kmenů a větví.“16)

No to je náramné! Profesionální evolucionisté věnovali většinu času vylepšování svého
„stromu života“. Bavili se vymýšlením, jak se jeden druh „vyvíjel“ v jiný, jak se porůznu
objevovaly rozličné schopnosti, avšak tím si na vědu jen hráli. Tento článek má za úkol ukázat,
že i když většinou stále lpí na své víře v evoluci, pro možná několik těchto evolucionistů,
kteří se odvážili promyslet nová fakta, se stává nevyhnutelnou tato pravda: Darwin se zmýlil;
MIKROBI, HMYZ, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NEZAPADAJÍ DO „STROMU ŽIVOTA“ S PŘÍMÝMI RODOVÝMI LINIEMI. Neexistuje žádné pravidlo pro jejich podobnosti a rozdíly, protože každý představuje jedinečně vytvořenou, kompletní bytost.

Přežívající evoluce?

Starým stále přežívajícím evolučním mýtem je názor, že části vyvíjejícího se lidského embrya,
které vypadají jako žábry, ocas, atd. ukazují, jak embryo prochází všemi stadii evoluce. V roce
1866 formuloval Ernst Haeckel svůj „biogenetický zákon“ (nezaměňovat za zákon biogeneze,
který hlásá, že život vždy pochází z jiného života). Domníval se, že vyvíjející se obratlovčí
embryo postupně prochází stadii všech předpokládaných evolučních předků („ontogeneze
opakuje fylogenezi“). Publikoval nákresy srovnávající rostoucí embryo s mnoha zvířaty jako
např. prasetem, kočkou, mlokem, atd. Podobnosti, o kterých tvrdil, že nalezl, pomáhaly lidi
přesvědčit o pravdivosti evoluce. Embryologové nakonec nalezli mnoho argumentů proti
„biogenetickému zákonu“, avšak pečlivá fotografická studie vyvíjejícího se obratlovčího
embrya, která vyvrátila Haeckelův zákon, byla provedena teprve v roce 1997. Prokázala, že
ony kresby jsou na hony vzdálené realitě a nemohly být vytvořeny pomocí skutečných
embryí.26) Musel je padělat.

Porušení zákona

Evoluční teorie porušuje dva zákony přírody: Druhý termodynamický zákon (zákon
vzrůstu entropie) říká, že částice, které jsou na počátku shluknuty k sobě, mají tendenci se
s časem rozběhnout do všech stran. Když například zatopíme v jedné místnosti v domě a
následně otevřeme dveře do této místnosti, teplota v celém domě se nakonec vyrovná (docílí
se tepelné rovnováhy). O tom, kam dospěla rovnováha v konkrétním čase, vypovídá tzv.
entropie. Entropie například určuje, o kolik se snížila schopnost systému vykonávat práci.
Entropie je také mírou neuspořádanosti systému, a to je moment, kde evoluční teorie naráží
na neproniknutelnou zeď. Přírodní (samovolné) procesy mohou jít pouze jedním směrem -
k rovnováze a neuspořádanosti. Objekty se v čase pouze rozpadají, nikdy samovolně
nesměřují k vyššímu uspořádání. Tato tendence může být překonána pouze vytvořením strojů
(fungujících mechanismů) a přidáním energie, avšak z druhého termodynamického zákona
vyplývá nemožnost vytvoření stroje samovolným seskupením surového materiálu
(neuspořádanost se samovolně zvyšuje, nikoli snižuje - pozn. překl.).

Biogenetický zákon byl zaveden Louisem Pasteurem tři roky po vydání Darwinovy práce a zjednodušeně řečeno praví, že život musí vždy vzejít z jiného života. Živé buňky se množí dělením a vznikají z nich další buňky, vajíčko a spermie dávají vzniknout dalšímu
životu, avšak samotné chemické prvky se nikdy nesloučí tak, aby se objevila živá bytost.
Evolucionisté často nazývají některé chemikálie „základními stavebními kameny života“, čímž
matou veřejnost a vzbuzují v ní dojem, že stačí tyto základní kameny sloučit a získá se tím
život. Nikomu se to zatím nepodařilo, včetně Millerova-Ureyova experimentu z roku 1953,
v kterém byly získány pouze shluky aminokyselin. Mnozí se mylně domnívají, že vědci
dokázali v laboratoři vyrobit život, ale není tomu tak (přestože se někteří velmi snažili). Kdyby
se to někomu podařilo, dozvěděli byste se to. Takový šťastlivec by získal všechny možné
vědecké ceny, mluvilo by se o něm ve zprávách, točily by se filmy, psaly knihy, stavěly
budovy, sochy, a školy pojmenované po něm; evolucionisté zoufale touží po takovém scénáři,
jedná-li se o tuto otázku. Přírodní zákony ale nebyly nikdy porušeny, přestože byly provedeny
tisíce pokusů. Ani jednou k tomu nedošlo, nikde žádná výjimka. Takže se teorie, která je
v rozporu současně se dvěma přírodními zákony, dostává do velkých problémů.

Dostávají-li se evolucionisté ohledně druhého termodynamického zákona do potíží, snaží se
uniknout pomocí dvou triků. První trik spočívá v tvrzení, že se tento zákon „týká pouze
uzavřených systémů, avšak živí tvorové jsou otevřené soustavy, tudíž se zákon zvyšování
entropie netýká evoluce“. Pravda je, že DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON PLATÍ VE VŠECH
(OTEVŘENÝCH I UZAVŘENÝCH) SYSTÉMECH, PLATÍ PRO VŠECHNY DĚJE A CHEMICKÉ REAKCE, POČÍNAJE MOLEKULAMI A GALAXIEMI KONČE. SLOVO „KROMĚ…“ UNIVERZÁLNÍ ZÁKON PŘÍRODY NEZNÁ.

Termodynamická soustava je jednoduše jakákoliv část vesmíru, kterou se rozhodneme
studovat. Když se rozhodneme provést pokus v láhvi, pak je vnitřek láhve naše
termodynamická soustava a láhev sama o sobě je „stěna“ soustavy. Existují pouze tři druhy
termodynamických soustav: když nedochází k žádné výměně energie ani hmoty přes „stěny“
soustavy, jedná se o izolovanou soustavu; když může přes stěny procházet energie, avšak
hmota nikoliv, jedná se o uzavřenou soustavu; a nakonec, když může přes stěny přecházet
energie i hmota, jedná se o otevřenou soustavu. Termodynamické zákony a entropie jsou
sice definovány pro izolované soustavy, avšak je tomu tak pouze z důvodu zjednodušení
výrazů. Nicméně odborníci píšící v tomto oboru učebnice vám řeknou, že izolovaný systém ve
skutečnosti neexistuje. V praxi se entropie matematicky převádí pomocí tzv. Legendrovy
transformace na Gibbsovu energii, která je pro práci s objekty skutečného světa výhodnější.

Většina přírodních soustav je otevřených, avšak je vhodné modelovat je jako uzavřené. Například bakterie, přestože je otevřený systém, při teoretickém modelování je považována za uzavřený systém, neboť je pak jednodušší pochopit chemické reakce probíhající uvnitř bakterie.2,Cool Vy jste také otevřený systém. Jíte (jídlo pocházející zvnějšku) a vaše tělo přežívá a roste. Evolucionisté věří, že jediné, co potřebujeme k úspěšnému vývoji (evoluci) je otevřený systém s dostatkem energie proudící dovnitř systému. Kdyby tomu tak skutečně bylo, stačilo by se postavit za proudový motor startujícího letadla, absorbovat závan letadlem uvolněné energie a tím se vyvinout ve vyšší formu života.

Ve skutečnosti byste byli bez účinného mechanismu přeměňujícího absorbovanou energii
v užitečnou formu jednoduše sežehnuti. Pro účelné a nedestruktivní využití je třeba energii
přeměnit na využitelnou formu. Musí se jednat o velice přesně daný mechanismus absorpce
energie. Jídlo vtlačené do vašeho ucha mnoho užitku nepřinese; musí projít ústy a zažívacím
systémem. Předtím, než je přijata energie, musí být zvolen konkrétní fungující
mechanismus její přeměny, jinak je energie ztracena. „Uzavřený systém“ je tak jen pokusem
vyhnout se druhému termodynamickému zákonu, neboť tento zákon vylučuje vytvoření
funkčních biologických mechanismů náhodným spojením, bez pomoci či záměru, využitím
pouze vlastností hmoty. (Pozn. FV. Samozřejmě v chladnoucím vesmíru jsou oblasti, kde
lokálně roste teplota. Např. gravitační shlukování hmoty při tvorbě hvězd může rozžhavit
hmotu do statisíců stupňů a při současném zvýšení tlaku uvnitř „slunce“ se nastartuje
termojaderná fúze heliových jader a hvězda-slunce je po několik miliard let zdrojem energie
pro nejbližší vesmír, např. planetární soustavu. Ale pak se po „vyhoření“podle své velikosti
změní v rudého obra, nebo bílého trpaslíka a soustava vychladne. Nebo vybuchne jako nova a
rozhodí do okolí svou hmotu, ve které vznikají všechny další chemické prvky).

Druhý trik, který používají evolucionisté spočívá v konstatování, že „když ochlazujete vodu,
neuspořádané molekuly se seskupují do nádherných krystalů ledu či vloček. Když může voda
obejít druhý termodynamický zákon a uspořádat molekuly přirozenou cestou, proč ne
chemické sloučeniny, z kterých se skládá život?“ Za pokojové teploty molekuly vody do sebe
navzájem narážejí a jsou v neustálém pohybu; máme tekutou vodu. Když jim odebereme
teplo, pohyb molekul se zmírní, vytvoří se mezi nimi slabé molekulární vazby a vznikají tak
ledové krystaly a vločky dané tvarem molekuly H2O. Totéž se stane, když dáte hrst slabých
magnetů do zavařovací sklenice a zatřepete s ní - magnety budou uvnitř sklenice poskakovat.
Když přestanete třást, magnety se mezi sebou navzájem pospojují. Dostanou se do nižší
energetické hladiny. Vzniká tak řád, zatím nic složitého - pouze jednoduchá, nic nečinící,
opakující se struktura. Druhý termodynamický zákon nebyl ani obejit, ani porušen. Zkuste
uhodnout proč. AMINOKYSELINY, ZE KTERÝCH SE SKLÁDAJÍ BÍLKOVINY, A NUKLEOTIDY TVOŘÍCÍ DNA A RNA, SE ZA ŽÁDNÝCH TEPLOT NESLUČUJÍ. PRO VZÁJEMNÉ SPOJENÍ JE TŘEBA MECHANISMŮ (KATALYZÁTORŮ ENZYMŮ), KTERÉ SE VYSKYTUJÍ V ŽIVÝCH BUŇKÁCH, POPŘÍPADĚ ZÁSAH BIOCHEMIKA NA PRACOVIŠTI ORGANICKÉ CHEMIE.14)
To znamená, že v takzvané „prapolévce“- prvotní louži chemikálií, o které evolucionisté
předpokládají, že zde vznikl život, se nic takového nemohlo stát. NADTO DNA A RNA JSOU ROZPUSTNÉ VE VODĚ30), tudíž v prvotní polévce nemohla být voda (která by je naředila a snížila ještě víc možnost spojení). Dále, DNA se skládá POUZE z nukleotidů s pravotočivou symetrií, zatímco bílkoviny pouze z levotočivých aminokyselin.

Jakákoli náhodná chemická reakce vytvářející nukleotidy či aminokyseliny by produkovala stejné
množství pravotočivých i levotočivých verzí molekul. I KDYBY TÍMTO ZPŮSOBEM VZNIKLY TISÍCE
AMINOKYSELIN A NUKLEOTIDŮ POTŘEBNÝCH K VYTVOŘENÍ JEDNOTLIVÝCH BÍLKOVIN A DNA A BYLY BY SCHOPNY SE PROPOJIT DO MAKROMOLEKUL, JEDNALO BY SE STEJNĚ O SMĚSICI LEVO A PRAVOTOČIVÝCH VERZÍ, KTERÉ NIKDY NEMOHOU SPRÁVNĚ FUNGOVAT.
Ilya Prigogene je jedním z autorů článku (1972), který praví, že u otevřených „soustav existuje při dostatečně nízkých teplotách možnost vytvoření uspořádané, nízkoentropické struktury. Tento princip stojí za vznikem uspořádaných struktur,jako jsou například krystaly… Naneštěstí tento princip nemůže vysvětlit vznik biologických struktur.“25) Prigogene získal roku 1977 Nobelovu cenu za chemii, a sice za svůj výzkum dissipativních (rozptylujících) struktur (např. tornádo), za spolupráci na nerovnovážné termodynamice a za podíl na překlenutí mezery mezi biologií a ostatními vědami. Evolucionisté mylně tvrdí, že Nc získal za důkaz, že termodynamika vysvětluje tvorbu uspořádaných struktur díky fluktuacím v chaosu, které vedly ke vzniku života. Považují ho za svého hrdinu, (protože jen málo vlasatých biologů-evolucionistů si dá práci se studiem termodynamiky). Za více než třicet let z toho nic dalšího nevzniklo. Z druhého termodynamického zákona není úniku. Zakazuje samovolný vznik života a vývoj mikroorganismů v člověka (pro podrobné odmítnutí všech hypotéz o spontánním vzniku života viz Charles Thaxton a spol. Tajemství vzniku života).

Neuvěřitelná složitost – bílkoviny

Ani jednotlivá buňka není zrovna jednoduchá. Za dob Darwina vědci pozorovali buňky
pomocí mikroskopu, přičemž jediné, co viděli, byly malé balónky vyplněné tekutinou, kterou
nazvali protoplasma. Podle toho předpokládali, že buňky představují jednoduchou formu
života. Dnes, o 150 let později víme, že existuje mnoho druhů buněk, přičemž každá jednotlivá
buňka představuje malé, pulsující město. Nejmenší známý genom náleží hlence Mycoplasma
genitalium
a čítá 482 genů.15) Minimální počet genů, který umožní organismu přežít, je asi 200 až 300 genů. Většina bakterií disponuje 1-4 tis. genů. Oblíbená učebnice pojednávající o
buňce1) má 1600 stránek a váží přes 3 kg. Buňka je neuvěřitelně složitý systém. Rostliny a
živočichové obsahují obrovské množství druhů buněk. Například v lidském těle můžeme najít
celkem 210 různých druhů buněk.

Buňky jsou tvořeny bílkovinami, resp. všechen materiál tvořící živé bytosti obsahuje navzájem
interagující bílkoviny. Jednotlivé bílkovinné makromolekuly jsou dlouhé cca 50 až 2000
aminokyselin; nejčastěji však kolem 300 aminokyselin.1) Bílkovina ve skutečnosti není jen
dlouhý řetězec aminokyselin kopírující předlohu DNA, neboť se různě ohýbá a vytváří tak
plastickou 3D strukturu.

Evoluce zbavená pozlátka_bílkovina 3D.jpg

Evoluce zbavená pozlátka_origami.jpg

Obrázek bílkoviny stočené do 3D struktury; další obrázek: origami.

Ke správnému stočení prostorové struktury bílkovin je potřeba dodržet určitou teplotu a
chemické složení prostředí. Mnoho bílkovin k tomuto účelu využívá speciálních pomocných
bílkovin, tzv. molekulárních šaperonů (chaperon - průvodce závodníka, chůva, pomocník,
pozn. překl). Šaperony mohou udržovat bílkoviny v průběhu stáčení (tzv. folding) navzájem
vzdálené od sebe, čímž je chrání před chybným stočením, popř. jsou schopné oblasti
s nesprávnou strukturou rozplést - dávají tak bílkovině druhou šanci ke správnému foldingu.
Jedna molekula bílkovinného šaperonu může postupně pomoci mnoha dalším funkčním
bílkovinným molekulám ke správné struktuře.

Evoluce zbavená pozlátka_šaperonová bílkovina.jpg

Šaperonová bílkovina (ve spodní části obrázku žlutě) nazývaná SecB napomáhá foldingu jiné bílkoviny
(průhledný řetězec) – Science News, 1. prosinec 2007, číslo 172, str. 342

Tvorba a 3D folding bílkovin probíhá nepřetržitě v celém těle. Chybné stočení bílkovin
neznamená jen to, že bílkovina není schopna plnit svou funkci. U lidí mohou shluky špatně
stočených proteinů vést k nemocem jako např. Alzheimerova nebo Huntingtonova
choroba, či k srpkovité anémii. „Stavba bílkovin je natolik precizně vyladěna´, že pozmění-li se
pouze několik atomů v jedné aminokyselině, může dojít k závažnému porušení struktury celé
molekuly a ztrátě celé její funkce.“1) Každá bílkovina se spojuje (váže) s ostatními molekulami,
avšak každá molekula se může vázat na velmi omezené množství partnerů (z tisíců okolních
molekul). „Průměrná bílkovina lidské buňky může interagovat pouze s 5-15 různými partnery.“ 1)
Díky svému tvaru do sebe zapadnou jako klíč do zámku. „Bílkoviny tak mohou vytvářet vysoce
sofistikovaná chemická zařízení.“ „Nejsložitější funkce jsou vykonávány komplexy mnoha
bílkovinných molekul.“ „Všechny základní děje uvnitř buňky... jsou katalyzovány vysoce
koordinovaným a propojeným systémem 10 i více bílkovin.“ 1) Části buněk, v nichž probíhá
tvorba bílkovin (ribozómy) jsou rovněž vytvořeny z mnoha bílkovin. „Složitost živých organismů
je ohromující.“ 1) Tváří v tvář této dech beroucí složitosti se evolucionisté pokusili nalézt
naprosté minimum, které by buňce stačilo k přežití. Přišli celkem na 15 obecných kategorií
(jako např. tvorba a transformace energie, buněčné dělení,...). Každá z těchto kategorií
vyžaduje mnoho bílkovin a všechny musí být na místě a navzájem spolupracovat, jinak buňka
nepřežije.

Evolucionisté tedy musí věřit, že každý proteinový řetězec se může sám čistě náhodně sbalit do
přesně dané 3D struktury a to tak, že je schopen interagovat s dalšími, specializovanými
bílkovinami, resp. když je potřeba, tak jim rovněž náhodně vypomohou šaperony. NEZBYTNĚ
POTŘEBNÉ BÍLKOVINY SE NEMOHOU VYVÍJET JEDNA PO DRUHÉ. BUĎ JSOU VŠECHNY NA SVÉM MÍSTĚ, PŘIPRAVENÉ KE SPOLUPRÁCI, ANEBO SE NIC NEDĚJE A ROZPADAJÍ SE. DOKONCE I KDYBY BYLY BÍLKOVINY VYTVÁŘENY ZPŮSOBEM „MUTACE-PŘÍRODNÍ VÝBĚR“, TENTO PROCES BY MOHL PRACOVAT SPORADICKY JEN NA JEDNÉ BÍLKOVINĚ V ROZPĚTÍ MNOHA LET (V JEDNÉ DANÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ).
Uvážíme-li složitost bílkovinných molekul, myšlenka vývoje na základě přírodního výběru pomocí mutací je stejně pošetilá, jako chtít po někom,
aby sestavil televizi za použití lžíce a zubního kartáčku. Kdyby byl Darwin věděl to, co dnes
víme o bílkovinách my, pravděpodobně by od evoluční teorie upustil. DARWIN SÁM NAPSAL v kapitole 6 své knihy On the Origin of Species, že „PŘÍRODNÍ VÝBĚR MŮŽE PŮSOBIT JEN TAK, ŽE ZACHOVÁVÁ A KUMULUJE NEKONEČNĚ MALÉ ZDĚDĚNÉ ODCHYLKY, Z NICHŽ KAŽDÁ JE UŽITEČNÁ DANÉ ZACHOVANÉ BYTOSTI...A KDYBY SE NĚKDY UKÁZALO, ŽE NĚJAKÝ SLOŽITÝ ORGÁN EXISTUJE, KTERÝ BY ZŘEJMĚ NEMOHL BÝT VYTVOŘEN NESČÍSLNÝMI, PO SOBĚ JDOUCÍMI MODIFIKACEMI, MOJE TEORIE BY SE NAPROSTO ZHROUTILA.“16)

Opravné mutace

Přiznají někdy evolucionisté porážku? Nikdy! Pouze dočasně odložili přírodní výběr s tím, že
všechny mutace potřebné k vytvoření nové, popř. modifikované části těla, se zpočátku kumulují
v populaci (např. v duplikovaných genech), aniž by byly vyjádřeny, neboť je podle nich každá
z potřebných mutací neutrální, nikoli výhodná či škodlivá. I po milionech let jsou stále na svém
místě. Poté začne nová část pracovat, vybrána přírodním výběrem a takto vylepšený
organismus se zapojuje do přírodní soutěže. Tento scénář ve skutečnosti existuje pouze
v představách evolucionistů. Jak bylo dříve uvedeno, žádné části těla, které by procházely
„rekonstrukcí“, nejsou u živých organismů ani u fosilních záznamů pozorovány, zřejmě nikdy
neexistovaly. Navíc každý souhlasí s tím, že škodlivé mutace se objevují velice často, daleko
častěji než mutace, které vedou k vylepšení organismu. Po miliony let by se tak skryté mírně
škodlivé mutace, či mutace, které nejsou natolik destruktivní aby byly přirozeným výběrem
vyloučeny, také tiše kumulovaly. Vznikaly by tak organismy, jichž genom by byl zahlcen
znečištěnými geny. Takže „přežití téměř nefunkčního“? To nezjistíme, zaprvé proto, že BUŇKY DISPONUJÍ MECHANISMY UDRŽUJÍCÍMI PŮVODNÍ USPOŘÁDÁNÍ ORGANISMU (alespoň v rámci určitých hranic variability) a za druhé minimalizují kumulaci mutací.

Mezi opravné mechanismy patří:
· proofreading systems (systémy kontrolního čtení) opravující skoro všechny chyby
· mismatch repair systems (systémy opravující špatná spojení) zálohující proofreading systems
· fotoreaktivace (oprava DNA poškozené UV-zářením) - za působení viditelné části spektra je DNA opravována enzymy fotolyázami
· O-6-methylguanin-DNA methyltransferáza (methylace promotoru tohoto genu hraje
velkou roli při karcinogenezi), která odstraňuje metylové nebo etylové skupiny z nukleotidů
· oprava chyb pomocí „base excision repair“ systému (chybná báze je „vystřižena“ a opravena souhrou několika enzymů)
· oprava pomocí „nucleotide excision repair“ systému (rozpoznává chyby 3D struktury,
vystřihne poškozenou oblast jednoho z řetězců DNA a správným způsobem doplní)
· oprava DNA v případě, kdy jsou poškozeny oba dva řetězce DNA (double-strand break repair)
· rekombinační oprava
· překlenutí, přemostění oblasti náchylné k chybám (error-prone bypass)29)

Škodlivé mutace se objevují prakticky neustále. Bez opravných mechanismů by život existoval
velice krátce a možná by ani nezačal, neboť mutace často vedou k různým onemocněním,
deformitám a k smrti. Znamená to, že i první, nejjednodušší organismy, které podle
evolucionistů povstaly z oné prapolévky či stromu života, by musely potřebovat důmyslný
opravný systém. Problém je v tom, že tyto OPRAVNÉ SYSTÉMY ZACHYTÍ NEJEN ŠKODLIVÉ MUTACE, ALE I „POSITIVNÍ“ MUTACE, O KTERÝCH EVOLUCIONISTÉ PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE VEDOU K VYTVOŘENÍ NOVÝCH VLASTNOSTÍ A ORGÁNŮ. Evolucionisté tak trvají na mechanismu evoluce, který ve skutečnosti evoluci vylučuje už v prvních počátcích života.

Systémy a sítě

Nová vědecká disciplína - „biologie systémů“ spatřila světlo světa okolo roku 2000. Na
internetových stránkách Ústavu pro biologii systémů (http://www.systemsbiology.org/) se píše:
„Ve chvíli, kdy se vědcům naskytla díky pokročilému přístrojovému vybavení a novým
technologiím možnost ponořit se hlouběji k základům biologických procesů – genům a
bílkovinám – zjistili, že tyto komponenty nemohou téměř nikdy pracovat pouze samy o sobě.
Vysoce strukturovaným a neuvěřitelně složitým způsobem totiž interagují mezi sebou i
s dalšími molekulami – podobně jako nespočetně mnoho počítačů v rámci internetu.
Systémová biologie se snaží pochopit tyto složité interakce, neboť právě ony jsou klíčem
k pochopení života.“

Evoluce zbavená pozlátka_3D síť.jpg

Malá součást biologického systému v organismu; zde znázorněná jako 3D síť

„S cílem pochopit genom přemýšlejí systémoví biologové v termínech jako je síť. Když spolu
interagují dva typy bílkovin nebo jiných molekul, spojují se do sítě.“ „Tyto síťové diagramy...
znázorňují jak se jednotlivé spojnice kříží, vytvářejíce spletitou síť. Každá bílkovina spojená
s určitou cestou může interagovat s molekulami z jiných cest (často jich jsou tucty).“ Navíc,
„vytvořili systémoví biologové množství schémat popisujících, jak spolu interagují geny a
proteiny, přičemž tato schémata vědcům pomáhají porozumět výsledkům farmaceutických
experimentů.“ „Buňky se mezi sebou dorozumívají prostřednictvím chemických signálů.
Zároveň jsou prostřednictvím integrinů (proteinů umístěných na svém povrchu) schopny
vnímat fyzikální vlastnosti okolního prostředí. Na základě těchto podnětů se buňky orientují
uvnitř těla a získávají informace, jak se chovat, což umožňuje spolupráci s ostatními buňkami
tkáně.“ Jak říká Mina J. Bissell z Lawrence Berkeley National Laboratory : „Buňky samy o
sobě nestačí. Je zapotřebí ještě signálů zvnějšku.“ „Konkrétní funkci poskytuje teprve tkáň“ —
Patrick Barry, 5. dubna 2008. You, in a dish: cultured human cells could put lab animals out of work for chemical and drug testing (Člověk na Petriho misce: buněčné kultury lidských buněk mohou
nahradit laboratorní zvířata při chemických a farmaceutických testech). Science News, Vol.
173, č. 14, str. 218-220.

„Zajímavá věc, která z těchto studií vyplynula, je, jak složité tyto systémy jsou; různé zpětnovazební smyčky a křížová regulace navzájem, dále adaptace na odchylky, to se teprve nyní začíná ukazovat. Modely jednoduchých cest jsou ohromným zjednodušením toho, co se skutečně v buňce děje“, říká Mike Tyers, systémový biolog na Univerzitě v Edingurgu, UK. – Blow, Nathan. 16. června 2009. Untangling the protein web. (Rozplétání proteinové sítě) Nature, sv. 460, str. 415-418. Mutace a přírodní výběr už nemohou, jak se nyní zjistilo, vystavět obrovskou a komplikovanou síť v živých organizmech – tím méně než může bobr postavit Hooverskou přehradu.

Evoluce zbavená pozlátka_bobři staví hooverskou přehradu.jpg

Bobři nepostaví Hooverskou přehradu. Tím více je nyní jasné, že mutace a selekce nevystaví komplikované sítě fungující uvnitř živých organizmů.

Pouze malá část DNA ve skutečnosti kóduje proteiny (u člověka to je cca 1,5%).
V sedmdesátých letech 20. století prohlásili evolucionisté zbylou DNA jako „balastní DNA“, a
tvrdili, že se jedná o neužitečné pozůstatky evoluce. Tím chtěli vyjádřit, že tento genetický
materiál v sobě nenese žádný „projekt inteligentního konstruktéra“. Teprve po desetiletích bylo
zjištěno, že tato balastní DNA má svou vlastní roli v životních pochodech. Část této DNA se
podílí na přesně časovaném zapínání a vypínání genů při vývoji embrya.20) Jiné části oddělují
kódující a regulační sekvence, podobně jako čárky ve větě,
takže DNA netvoří dlouhou
nepřerušovanou „větu“.21) Další části, zvané Alu-sekvence (zdánlivě nekódující, repetitivní
sekvence), které byly nalezeny pouze u primátů, mohou být vlepeny, či naopak vystřiženy
v průběhu RNA procesů, čímž se vytvářejí různé verze téhož genu.22) Označení „balastní“ DNA
tak na dlouhá léta odradilo vědce od bližšího průzkumu této části genomu; kdo by tím ztrácel
čas?

Vědci zjistili, že počet genů nepředstavuje vhodné měřítko složitosti organismu. Například
lidský genom je 23 krát rozsáhlejší než má octomilka (3,2 mld. párů bazí vers. 137 mil.), avšak
člověk má pouze dvakrát větší počet genů kódujících bílkoviny (téměř 25000 oproti 13000). Drobná kvasinka má 6000 genů. Hlavní měřítko biologické složitosti musí ležet ve zbytku genomu, v nekódující části, která určuje, jak jsou geny využity.

Evoluce zbavená pozlátka_vodní blecha.jpg

Evoluce zbavená pozlátka_hrášková mšice.jpg

Nyní jsme v období obrovské exploze vědomostí týkajících se složitých geny-regulujících sítí
(GRN). Není to však inspirováno ani realizováno evoluční teorií. Ve skutečnosti evoluční teorie
vždy předpovídala přesný opak, že vědci jednou objeví jednoduchý princip, podle kterého
bude moci přírodní výběr postavený na mutacích (jejich malá utopie) fungovat. S každým
objevem se však otevírá pohled na další a další úrovně složitosti i u těch nejmenších
organismů.

Vědci začínají zjišťovat, jak v organismech probíhá pomocí regulační sítě mnohastupňové
řízení a zpětná vazba činnosti genů. Někteří evolucionisté jsou nadšeni faktem, že mnoho
genů je řízeno pouze malým množstvím jiných genů; věří, že tyto geny jim pomohou ukázat,
k jak velkým změnám může v průběhu evoluce dojít. Avšak právě složité sítě odsuzují jejich
teorii k nezdaru, neboť přírodní výběr založený na mutacích neumožňuje vznik takovýchto sítí.
A „máme málo empirických důkazů pro evoluční historii takových sítí“-- Dean, Antony M.,
Joseph W. Thornton, září 2007. Mechanistic approaches to the study of evolution: the
functional synthesis. Nature Reviews Genetics, č. 8, str. 675-688.

Evoluce zbavená pozlátka_genová regulační síť.jpg

Jaké jsou možné role GRN:
· Specializované GRN určují, které geny jsou aktivovány a které naopak inaktivní
v daném stadiu vývoje organismu
· Elementární podsmyčky GRN jsou obvykle tvořeny 3 až 8 regulačními geny a prvkem,
který je regulován, přičemž jsou tyto podsmyčky nositeli své vlastní specifické funkce
· Vypínače spínají (povolují) či naopak znemožňují činnost celé podsmyčky
· Genové baterie jsou skupiny genů potřebné k určité buněčné funkci; jsou řízeny malými
soubory transkripčních faktorů
· Cis-regulační řetězce jsou sekvence DNA dlouhé několik set bazí, které řídí expresi
genů umístěných na tom samém řetězci DNA
· Signalizace mezi dvěma buňkami probíhá díky Cys-regulačním řetězcům
-- Erwin, Douglas H., Eric H. Davidson. February 2009. The evolution of hierarchical gene regulatory
networks. Nature Reviews Genetics, Vol. 10, pp. 141-148.

Buňky mají pro své „master-geny“ zálohy. „Mezi 5 a 10 procenty genů ve všech živých druzích jsou master-geny, produkující proteiny nazývané transkripční faktory, které spínají nebo vypínají další geny.“ „Pokud se jeden těchto genů ztratí, ostatní....master-geny s podobnou sekvencí, nazývající se paralogní geny, často mohou tuto ztrátu nahradit tak, že sepnou stejnou sadu genů.“
-- Cells Are Like Robust Computational Systems (Buňky jsou jako robustní počítačové systémy), Scientists Report. ScienceDaily, 17. červen 2009.
-- Gitter, Anthony, Zehava Siegfried, Michael Klutstein, Oriol Fornes, Baldo Oliva, Itamar Simon, Ziv Bar-Joseph. 16 June 2009. Backup in gene regulatory networks explains differences between binding and knockout results (Zálohy v regulačních genových sítích vysvětlují rozdíly mezi vazbou a vylomením). Molecular Systems Biology 5, Článek číslo 276, 7 stran.

Evoluce zbavená pozlátka_histony.jpg

Každé spojení DNA s histonem představuje tzv. nukleosom. Ty jsou komplikovaně stočeny do útvarů zvaných chromatin. Když se na ocásky histonů přilepí určité molekuly, zvýší tím pevnost spojení
chromatinu. Pokud se tak nestane, je pak DNA přístupnější a aktivnější; pokud je DNA
stáhnuta k sobě, je inaktivní.

Evoluce zbavená pozlátka_histon-nukleozom.jpg

U lidí jsou stejné segmenty 4mi nebo 5ti různými způsoby spojeny, aby tak vzniklo více bílkovin (proteinů) a regulačních elementů než by odpovídalo počtu genů. -- Kapranov, Philipp, Aarron T. Willingham, Thomas R. Gingeras. Červen 2007. Genome-wide transcription and the implications for genomic organization (Celogenomová transkripce a důsledky pro genomovou organizaci). Nature Reviews Genetics, sv. 8, strany. 413-423.

Sečteno a podtrženo

Evolucionisté usoudili, že jejich teorie je správná a od té doby donekonečna píší o tom, kdy a
kde k evoluci došlo, její rychlosti a linie atd. Avšak pokud JE MAKROEVOLUCE V REÁLU
NEUSKUTEČNITELNÁ
(a to také je), pak je vše ostatní pouhá fantasie. Existují pouze dvě možnosti.

Buď vznikly všechny části živých organismů čistě náhodným mechanismem, nebo je vytvořila
inteligentní bytost. Nyní je již jasné, že evoluční teorie založená pouze na přírodním výběru je
naprosto žalostně nedostačující. Navzdory přesvědčivým důkazům, že evoluční teorie je
mylná a mrtvá, nejsou mnozí schopni svůj zápas vzdát. Doufají, že se objeví nějaký přírodní
proces, který ukáže, jak se součásti mohly samovolně uspořádat do složitě organizované struktury. Tito lidé se tak moc bojí spojení Boha s vědou, že podobně jako japonská armáda za II. světové války, raději by zemřeli než by se vzdali. Bohužel, největší zastánci tohoto proudu zaujímají vážená místa jako profesoři, vědci a redaktoři, a proto mají plnou důvěru médií. Veřejnost se samozřejmě sklání před jejich věhlasem. Avšak ve chvíli, kdy budou dostupná fakta pochopena odpovídajícím způsobem, vyjde najevo, že evoluční teorie patří již dávno do popelnice a že je to podvod. Možná dávala nějaký smysl s ohledem na poznatky v době publikování práce „O původu druhů“ v roce 1859, nikoli však dnes.

Mnozí vědci jsou s námi

Jediná taktika, která evolucionistům zbyla, je zesměšňování kritiků jakožto prostoduchých
primitivů, kteří nerozumí tomu, jak jejich miláček - evoluční teorie - funguje. Zde předkládám
odkaz na seznam stovek odborníků, jejichž vysoké akademické tituly potvrzují, že dopodrobna
porozuměli evoluční teorii. Mají zároveň odvahu čelit vysokému kléru z akademické obce tím,
že svá jména dobrovolně připojili k seznamu skeptiků (http://www.dissentfromdarwin.org/) vystupujících proti darwinismu.

Pár objasňujících citací

Philip S. Skell, člen Národní akademie věd napsal 29. srpna 2005 v The Scientist: „Před
časem jsem se zeptal více než sedmdesáti významných vědců, zda by ve svém výzkumu
jednali jinak, kdyby se prokázalo, že je Darwinova teorie nepravdivá. Všechny odpovědi zněly
stejně: Ne. Zaměřil jsem se také na všechny důležité objevy 20. století: objev dvojité
šroubovice, popis ribozomu, zmapování genomu, výzkum léků a jejich působení v organismu,
vývoj v potravinářském průmyslu a hygieně, vývoj nových operačních technik atd. Dokonce
jsem se dotazoval odborníků pracujících v oblastech, u kterých by se dalo předpokládat, že
zde byl Darwinův model nejlépe prozkoumán, jako např. vznik resistence na antibiotika a
pesticidy. Stejně jako jinde i tady jsem zjistil, že Darwinova teorie neposkytuje žádné zřetelné
vodítko, ale po průlomových objevech minulého století byla ochotně přijata jako pozlátko,
přitažlivá pohádka. -- Philip S. Skell. 29. srpen, 2005. Why Do We Invoke Darwin? (Proč vzýváme Darwina?) The Scientist, roč. 19, č. 16, str. 10.

Philip S. Skell je emeritní profesor chemie (s titulem Evan Pugh Professor) na Pennsylvánské
universitě. Bývá nazýván „otec chemie karbenů“ v organice a je obecně známý díky svému
„Skellovu pravidlu“, které jako první aplikoval na karbeny (karbeny jsou organické molekuly s
uhlíkem s šesti valenčními elektrony. Jsou poměrně nestálé, používají se pro výrobu např.
teflonu, pozn. FV). Toto pravidlo, které určuje cestu, kterou se bude s největší pravděpodobností
daná sloučenina vytvářet, nalezlo uplatnění ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.
V průběhu II. světové války byl ve spojení s výzkumnou skupinou zabývající se antibiotiky,
vyhledáváním organismů, které inhibují růst bakterií, izolací a testováním struktury antibiotik.

Ernstu Chainovi (1906-1979) a dalším dvěma výzkumníkům byla r. 1945 udělena Nobelova
cena za lékařství a fyziologii. Chain určil strukturu penicilinu a izoloval účinnou látku. Je
považován za jednoho ze zakladatelů oboru zabývajícího se antibiotiky. Pokud jde o
Darwinovu teorii evoluce, Chain zjistil, že se jedná jen o „velmi chabý pokus“ o vysvětlení
původu druhů, na základě tak nekvalitních předpokladů, že ji „lze jen těžko nazvat teorií“.A
Teorii závislou na náhodných mutacích viděl jako „hypotézu, která není podložena důkazy a
není slučitelná se skutečností.“B Napsal: „Tyto klasické evoluční teorie jsou hrubými
zjednodušeními množství nesmírně složitých a komplikovaných skutečností a udivuje mě, že
byly přijímány tak nekriticky, snadno a po tak dlouhou dobu, a že se žádný z tolika vědců nikdy
nepostavil na protest.“B Chain prohlásil, že „bude spíš věřit na skřítky, než v takovou čirou
spekulaci jako je darwinismus.“A Narodil se v Berlíně a zde získal titul Ph.D. z biochemie a fyziologie. Do roku 1948 působil jako vědecký pracovník v Cambridge (zde také studoval Ph.D.) na Oxfordské univerzitě, a poté jako profesor a vědecký pracovník na několika dalších univerzitách. V roce 1938 Chain narazil na práci Alexandra Fleminga o penicilínu a ukázal ji svému kolegovi Howardu Floreymu. Sami pak izolovali a purifikovali penicilin. – Jerry Bergman, Ph.D. duben 2008. Ernst Chain: Antibiotics Pioneer. Acts&Facts, roč. 37, č. 4, str. 10-12.
A. Clark, R.W. 1985. The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond. New York: St. Martin's
Press, str. 147. B. Chain, E. 1970. Social Responsibility and the Scientist in Modern Western Society (Robert Waley Cohen memorial lecture). London: The Council of Christians and Jews, str. 25.

Richard C. Strohman, emeritní profesor molekulární a buněčné biologie v Berkeley a
evolucionista, napsal v březnovém (1997) vydání Nature Biotechnology: „Je zarážející, jak
málo spolu korespondují genetické a evoluční změny. Neodarwinismus předpokládá
rovnoměrné, pomalé a kontinuální hromadění mutací (mikroevoluce), které mají za následek
postupné změny morfologie, tj. vznik nových druhů, rodů, atd. (makroevoluce). Avšak nyní se
zdá, že makroevoluce je plná diskontinuit (přerušovaná evoluce). U fosilních záznamů pozorujeme období, často dlouhá miliony let, bez žádných změn; neexistuje důkaz postupných změn, ale i kdyby čistě teoreticky existovaly, musela by být pozorována postupná akumulace mutací na mikroúrovni.“ „V současné době nedisponujeme odpovídajícím vysvětlením těchto období beze změn, či tzv. přerušované rovnováhy, popř. tak vyvinutého systému regulace v buňkách.“ „Zdá se nám, že např. pro evoluci neexistuje jakékoliv vědecké vysvětlení.“ „Avšak není to nezbytně tak. Může to pouze znamenat, že naše evoluční teorie není úplná.“ „Problém této teorie tkví v tvrzení, že hnací silou evoluce jsou pouze náhodné mutace.“ „Je zřejmé, že informace ukrytá v sekvenci DNA nemůže sama o sobě stačit k naprogramování interakce bílkovin tak, aby vytvořily fungující mechanismus. Je to způsobeno tím, že takto komplikované systémy bílkovin jsou samy o sobě mechanismy s vlastními pravidly; pravidly, která nejsou zanesena v DNA.“ „Pravidla..., podle kterých se vytváří mozek není možné zredukovat na pouhé genetické mapy a zákony genetiky. Každá další úroveň organizace má svá vlastní pravidla a neexistuje žádný postupný přechod z jedné úrovně či hierarchie k další.“

„Nechali jsme se ukolébat představou, že když platí určitá pravidla na dané úrovni - od DNA k
bílkovinám - musí platit i na všech ostatních. Teorii genů jsme tak rozšířili i na sféru řízení
genů. Avšak řízení genů je naprosto odlišný proces zahrnující komplexní vnitrobuněčné děje;
příliš složitý až nepostižitelný.“ „Pochopení takto složité funkce je prakticky nemožné bez
přihlédnutí k vnějším vlivům.“ - Richard C. Strohman. Březen 1997. The coming Kuhnian
revolution in biology. Nature Biotechnology, roč. 15, str. 194-200.

Sean B. Carroll z Lékařského institutu a laboratoře molekulární biologie Wisconsinské
univerzity (Madison) napsal do vydání Nature z roku 2001: „Dlouhodobý problém evoluční
teorie tkví v tom, zda procesy pozorovatelné u současných populací a druhů (mikroevoluce)
dostačují k tomu, aby vysvětlily pozorované změny, ke kterým došlo v rámci delších period
existence života (makroevoluce). Zvnějšku se může zdát s podivem, že v tomto případě ještě
nebylo dosaženo žádného konsensu.“- Sean B. Carroll. 8. února 2001. Nature, roč. 409, str.
669.

V listopadu 2001 se v Evropské laboratoři pro molekulární biologii v Heidelbergu (Německo)
konalo symposium zaměřené na evoluci, pořádané doktorandy. Ve zprávě o setkání se píše:
„symposium bylo zakončeno panelovou diskusí o otázkách mikroevoluce (evoluce v rámci
druhů) a makroevoluce (vznik druhů). Otázkou bylo, zda je teorie přírodního výběru,
vztažená na organismy, schopna vysvětlit makroevoluci se vším všudy. Jinak řečeno,
potřebujeme k vysvětlení pozorovaných jevů samostatnou teorii, odlišnou od teorie na úrovni
druhů? Zde nebyla mezi všemi účastníky diskuse nalezena shoda. Zdá se, že řešení této
důležité otázky leží ještě někde jinde.“ - Gáspár Jékely. 2002. Meeting report - Evolution in a
nutshell. European Molecular Biology Organization reports, roč. 3, č. 4, str. 307-311.

Výzkum původu života

Evoluční teorie praví, že život má svůj původ v pouhých chemických sloučeninách. Je tomu již
dávno, co evolucionisté přihráli tento problém odborníkům, doufaje, že s něčím přijdou. Zde
jsou výňatky z vyjádření dvou vědců, kteří této problematice věnovali mnoho úsilí. Tito muži
podporují evoluční teorii, avšak trvají na tom, aby bylo každé tvrzení podpořeno experimentálními důkazy.

Jak je podle NASA definován život: „Život je nezávislý chemický systém, který podléhá
darwinovské evoluci.“ „Richard Dawkins ve své knize Sobecký gen na základě této definice
určil prvotní živou entitu (objekt): ,V určitém bodě se zcela náhodou vytvořila zvlášť
pozoruhodná molekula. Nazvěme ji Replikátor. Tato molekula nemusela být největší ani
nejsložitější ze všech, ale měla mimořádnou vlastnost - byla schopna vytvářet své vlastní
kopie.´ Když toto před 30 lety Dawkins napsal, DNA byla nejpříhodnějším kandidátem.“
„Naneštěstí...k replikaci DNA nemůže docházet bez přispění dalších bílkovin.“ Čili „co vzniklo
první, vejce nebo slepice? DNA v sobě nese předpis na tvorbu bílkovin. Která z velkých
molekul se tedy objevila jako první a dala tak vzniknout životu, bílkovina (slepice) nebo DNA
(vejce)?“

„Možné řešení se objevilo ve chvíli, kdy se pozornost přesunula k RNA.“ Podle tohoto názoru
„začal život s první molekulou RNA. Walter Gilbert - laureát Nobelovy ceny (Harvardská
univerzita) napsal ve svém článku z roku 1986 v časopise Nature: ,Je možné uvažovat o RNA světě obsahující pouze molekuly RNA, které jsou zároveň schopny katalyzovat svou vlastní
syntézu. Prvním krokem, ke kterému evoluce musí přikročit, je katalytická schopnost RNA
potřebná k jejich sestavení z nukleotidové polévky. ´ V této představě nesla první
sebereplikující se RNA, vynořivší se z neživé hmoty, funkce, které jsou nyní vykonávané
RNA, DNA a bílkovinami.“ „Asi dvě třetiny vědců publikujících na poli vzniku života...stále
podporuje myšlenku, že život započal samovolným vznikem RNA, popř. příbuzné sebereplikující se molekuly.“

„Jak mohla vzniknout první sebereplikující se RNA?“ Většina lidí ví o „experimentu zveřejněném
v roce 1953 Stanley Millerem. Aplikoval jiskrový výboj do směsi jednoduchých plynů, která
měla imitovat atmosféru z počátků Země. Pouze dvě aminokyseliny (z cca 20 tzv. proteinogenních aminokyselin) vznikly ve významnějším množství, ostatní z nich byly přítomny pouze v minimálním množství.“ „Někteří autoři předpokládají, že všechny základní stavební kameny života by mohly být vytvořeny jednoduchým experimentem Millerova typu a byly přítomny v meteoritech a jiných mimozemských tělesech. Toto však není ten případ.“

„Pečlivé prozkoumání výsledků analýzy několika meteoritů přivedlo vědce k odlišnému závěru:
neživá příroda směřuje k formování molekul tvořených spíše menším než větším množstvím
uhlíkových atomů, neinklinuje tedy k tvorbě stavebních kamenů našeho typu života.“
„Nukleotidy - stavební kameny RNA jsou složité sloučeniny.“ „Aminokyseliny získané v tomto
experimentu jsou mnohem jednodušší než nukleotidy.“ „Ve výsledcích experimentů
s jiskrovým výbojem či analýz meteoritů nebyl hlášen žádný typ nukleotidu.“

„K záchraně konceptu RNA jakožto první molekuly - ideje jinak odsouzené k smrti - vytvořili
jeho zastánci vědní obor nazývaný prebiotická syntéza. Snaží se ukázat, že RNA a její složky lze vytvořit v laboratoři pomocí řady přesně daných reakcí.“ Nalezení „typické organické sloučeniny...by je opravňovalo prohlásit tuto sloučeninu za ,prebiotickou´ látku s předpokládaným výskytem v raných obdobích Země. Takto získaná sloučenina by pak mohla být užita v čisté formě a v jakémkoli množství k dalším prebiotickým reakcím. Produkty těchto reakcí lze také považovat za ,prebiotické´ a zahrnout do dalších kroků evoluční posloupnosti.“ „Naneštěstí žádný chemik ani laboratoř se neúčastnili prvotního zrodu Země a tudíž nevytvořili RNA.“ „Nabízí se analogie s golfistou, který usoudil, že by nakonec mohl samotný míček projít celým 18-jamkovým hřištěm. Pouze by tím demonstroval možnost, že za určitou (velice dlouhou)
dobu mohou nastat příhodné kombinace přírodních sil (např. zemětřesení, větry, tornáda a
povodně) vedoucí ke stejnému výsledku.“

„Stejným těžkostem čelilo mnoho chemiků a raději hypotézu o RNA jakožto první molekule
opustili tak rychle, jako by jim za patami hořelo. Část vědecké obce však vize
sebereplikujících se molekul zaujala natolik, že se rozhodli pro řešení, které však vede
k podobným těžkostem. V těchto revidovaných teoriích vzniká nejdříve jednodušší replikující
se molekula a zakládá tak svět s pre-RNA formami života. V různých variantách těchto teorií
byly báze, cukerné zbytky nebo kostra RNA nahrazeny jednoduššími látkami s předpokládanou snazší prebiotickou syntézou. Tento první replikátor by také patrně měl mít katalytické schopnosti RNA. Vzhledem k tomu, že až dodnes nebyla nalezena žádná stopa po molekule s vlastnostmi prvotního replikátoru a katalyzátoru, musela celou jeho roli v určitém okamžiku po svém vzniku převzít molekula RNA.“

„Navíc myšlenka samovolného vzniku takového replikátoru bez chemikovy pomoci čelí
podezření, že jsou to trpaslíci, kdo připravil prvotní nukleotidovou polévku. Předpokládejme
jakýkoli vznik prapolévky obohacené o základní stavební kameny těchto replikátorů, a to za
podmínek, které podporují vznik řetězců. Takto vzniklé řetězce by byly plné vadných prvků
totálně narušujících replikační schopností molekul.“ „Neexistuje důvod, proč by indiferentní příroda neměla kombinovat prvky zcela náhodně.“

„Mohou být vytvořeny pravděpodobnostní modely, avšak já upřednostňuji variace na mnohem více používané analogii. Představte si gorilu (potřebuje velmi dlouhé ruce) u obrovské klávesnice připojené k textovému procesoru. Součástí klávesnice nejsou pouze symboly charakteristické pro
angličtinu a evropské jazyky, ale i obrovské množství dalších znaků všech ostatních známých
jazyků a všechny tyto znaky jsou uloženy v klasickém počítači. Pravděpodobnost
samovolného vzniku replikátoru za dříve popsaných podmínek je asi tak stejně veliká, jako že
gorila sestaví v angličtině recept na chilli con carne. Podobně uvažovali i Gerald F. Joyce ze
Scrippova výzkumného ústavu a Leslie Orgel ze Salk institutu a došli k závěru, že samovolný
vznik řetězců RNA na pusté Zemi ,by byl téměř zázrak´ Rád bych tento závěr rozšířil i na
všechny dříve uvažované potenciální ,náhražky´ RNA.” “LAUREÁT NOBELOVY CENY CHRISTIAN DE DUVE VYZVAL K ,ODMÍTNUTÍ TAK NEUVĚŘITELNĚ NEPRAVDĚPODOBÝCH JEVŮ, ŽE MOHOU BÝT NAZVÁNY POUZE ZÁZRAKEM, TEDY JEVŮ, KTERÉ NESPADAJÍ DO KOMPETENCE VĚDECKÉHO BÁDÁNÍ.´ DNA, RNA, BÍLKOVINY A DALŠÍ VELKÉ MOLEKULY MUSÍ BÝT JAKOŽTO ÚČASTNÍCI VZNIKU ŽIVOTA VYŘAZENY.”

Co zbývá? Teorie postavené spíše na termodynamice než na genetické definici života. Jedno
z takových schémat publikoval Carl Sagan v Encyklopedii Britannica: „Za živý organismus
může být považována ohraničená oblast se vzrůstajícím uspořádáním (poklesem entropie),
zároveň spotřebovávající energii.” “Předpokládám, že pouze asi třetina odborníků zaobírající
se vznikem života, souhlasí s teoriemi postavenými na této myšlence."

Tento model vyžaduje: “1) Ohraničení...oddělující živé od neživého.” “2) Zdroj energie.” “3)
Mechanismus převádějící získanou energii na organizaci (uspořádání) systému schopného
vytvoření a udržení života. Získaná energie nemusí být využita stoprocentně užitečným
způsobem. Kdykoli se ve válcích mého automobilu spaluje benzín, je spotřebována chemická
energie, avšak vozidlo se ani nepohne do té doby, dokud se tato energie nepoužije k pohybu
kol. Je tedy zapotřebí mechanického spojení (spojky).” “4) Musí být vytvořena chemická síť
umožňující přizpůsobení a evoluci “...“způsobem vedoucím k vyšší organizaci.” “5) Tato síť
musí růst a množit se.” “Můžeme si představit situaci v počátcích Země, kdy se podobné děje,
včetně různých variant pohonných reakcí a zdrojů energie, skutečně odehrávaly. Je velice
nepravděpodobné, že by se jeden z nich sám udržel a zapustil na Zemi kořeny.” “A hlavně,
reprodukční systém se musí vyvíjet.” “Ve chvíli, kdy se nezávislé organismy na Zemi objeví,
měly by se různě vyvíjet, soupeřit o potravu atd.; měli bychom uvažovat o přechodu mezi
životem vznikajícím z neživého materiálu k životu, který se podle darwinismu adaptuje na
okolní podmínky a sám se zdokonaluje. Tento přechod vyžaduje zdroj energie.” “Další
evoluční kroky vyžadují ,vynalezení´ komplikovaného replikačního mechanismu a přesně
stanoveného procesu tvorby bílkovin, jaké nyní pozorujeme.” “Samovolný vznik tak
specializovaných procesů, které by vytvořily organismy dnešního typu, tj. založené na
sekvenci DNA-RNA-bílkovina, by zůstaly skryté.”

“Výše popsané modely byly často charakterizovány heslem “metabolismus na prvním místě”
(MF schéma), což znamená, že nezahrnují mechanismy dědičnosti. Jinými slovy nedefinují
žádné molekuly ani struktury schopné uchovávat v sobě informace (dědičnost) a dále tyto
informace duplikovat a přenést na své potomky.” “V průběhu let se objevila spousta
teoretických článků rozvíjejících modely podle MF schématu, které však byly podpořeny pouze
malým množstvím experimentálních prací.” “Neprokázaly funkčnost mechanismů či jejich
schopnost setrvání a dalšího vývoje. Pro určení platnosti přístupu postavenému na oněch
malých molekulách je třeba provést tzv. experiment ,kouřící pistole´, který nese tyto tři rysy.” -
Shapiro, Robert. Červen 2007. A Simpler Origin for Life. Scientific American, č. 296, str. 24-31.
Doktor Robert Shapiro je emeritním profesorem chemie a vědeckým pracovníkem Newyorské
university. Je autorem a spoluautorem více než 125 publikací, zejména v oblasti chemie DNA.
V roce 2004 obdržel Trotterovu cenu za Information, Complexity and Inference. Zabýval se
výzkumem mechanismů vzniku života a na toto téma sepsal čtyři populárně naučné knihy.

“Šance na vytvoření konkrétního prebiotického modelu závisí více na hodnověrnosti chemické
argumentace než na logickém rozhodnutí.“ Metabolické cykly popsané biochemiky můžeme
rozdělit do dvou skupin: jednoduché cykly a autokatalytické cykly. ,Citrátový cyklus´ je
příkladem jednoduchého cyklu, zatímco ,reverzní citrátový cyklus´ je autokatalytický. „Ačkoliv
do cyklu vstupuje pouze jedna molekula kyseliny citronové...výsledným produktem cyklu jsou
dvě citrátové molekuly.“ „Proto je tento cyklus nazýván autokatalytickým.“ „Myšlenka
reverzního citrátového cyklu...na počátku Země byla významným rysem některých scénářů
vzniku života.“

“Jiný typ autokatalytického cyklu, který však nemá v biochemii svou analogii, navrhl Stuart
Kauffman. Podle něho aminokyseliny samovolně tvořily bílkoviny, kdykoli došlo k jejich
shluknutí.“ „Mohou se prebiotické molekuly a katalyzátory vyznačovat takovými vlastnostmi...
že by samy o sobě vytvářely autokatalytické cykly?“
„Určení cyklu přijatelné prebiotické reakce je sice nutný, avšak nikoliv dostatečný krok
k formulaci skutečného samoorganizujícího se prebiotického cyklu. Dalším a obtížnějším
krokem je eliminace vedlejších reakcí, které by takový cyklus mohly narušit.“ „Nedá se zcela
vyloučit, že pro každou reakci reverzního citrátového cyklu existovaly specifické anorganické
katalyzátory, avšak zdá se extrémně nepravděpodobné, že by se v podmínkách prehistorické
Země vyskytovaly všechny v jedné lokalitě - a zároveň by nebyly přítomny žádné katalyzátory
jiných nežádoucích reakcí.

“Někdy se tvrdí, že (autokatalytické) cykly nezůstávají pouze stabilně u svého schématu, ale
jsou schopné se rozvinout do formy velmi složitých neenzymatických sítí. V tomto světle se
pak genetický materiál jeví pouze jako opožděný příspěvek k již existující, velmi složité formě
života. Podle tohoto pohledu genetický materiál pouze stabilizuje systém, který už sám o sobě
nese určitý ,informační obsah´.”

“Úspěšnou cestou by mohlo být použití jedné ze složek klíčového cyklu, jakožto výchozího
bodu pro další, nezávislý autokatalytický cyklus.” “Další typ stojící za úvahu je vedlejší reakce
vyrábějící katalyzátor pro jednu z reakcí klíčového cyklu.” “Avšak žádná z těchto možností, ani
žádná jiná, o které vím, nevysvětluje, jak by se mohl vůbec dát do pohybu takto složitý systém
navzájem zkřížených cyklů schopných další evoluce a proč by měl být stabilní v čase.”
“Nejdůležitější je však rozumně podrobný popis - nejlépe podpořený experimentálním
důkazem - jak může systém těchto cyklů (schopných dalšího vývoje) skutečně pracovat.” “Bez
takového popisu by systém složitých neenzymatických reakcí schopný vývoje mohl být
založen pouze na víře; což je pro vědecký pokrok obrovsky nebezpečné.”

”Kauffman považuje za samozřejmost, že pokud je možné zapsat uzavřený peptidový cyklus a
soubor katalyzovaných ligací (reakcí spojujících jednotlivé aminokyseliny do peptidů daného
cyklu), pak je tento cyklus schopný spontánního vzniku a samoregulace a ovládá tak celou
chemii systému reakcí. To...je však nepravděpodobné, neboť peptidy nedisponují takovými
vlastnostmi, které jim Kauffman přisoudil.” “Prozkoumal jsem řadu možných systémů s
rozličným počtem aminokyselin a s různými nahodilými soustavami krátkých peptidů a zjistil
jsem, že všechny se setkávají se stejnými nebo s ještě horšími nedostatky.”
“Kauffman se domníval, že v dostatečně koncentrovaném vzorku by se přirozeně se
vyskytující aminokyseliny nebo alespoň část z nich mohly účinně samovolně
shlukovat a vytvářet směs dlouhých peptidů. Avšak v praxi k tomu nedochází.” “Katalytické
vlastnosti enzymů jsou pozoruhodné. Nejen, že zvyšují reakční rychlosti až o mnoho řádů, ale
jsou schopné od sebe rozlišit substráty s velmi podobnou strukturou. Dá se stejná substrátová
specifita předpokládat i u peptidů dlouhých deset a méně aminokyselin? Odpovědí je jasné
,ne´ a tento závěr je pověstným hřebíčkem do rakve teorii peptidového cyklu.”

“Proteinová katalýza závisí na stabilitě 3D struktury enzymů a komplexů enzymu se
substrátem. Od krátkých peptidů můžeme vysokou specificitu katalýzy očekávat pouze v
případě, kdy rovněž zaujímají stabilní strukturu.” “Ve skutečnosti tyto krátké peptidy tvoří jen
velmi zřídka nějakou stabilní strukturu a pokud ano, pak jsou tyto struktury pouze kvazistabilní.
Syntéza dekapeptidu schopného katalyzovat ligaci - dvou pentapeptidů (a to ve správném
pořadí) vydělených ze shluku deseti pentapeptidů (ty jsou potřeba k vytvoření pěti prvků
cyklu), přičemž musí mít velkou substrátovou specificitu, aby nezpůsobil nějakou jinou možnou
ligaci - to je pro chemii peptidů neuvěřitelná výzva. Zdá se být jisté, že dodatečný požadavek,
aby tento peptid také specificky katalyzoval mnoho dalších reakcí syntetizujících z
aminokyselin pentamerní prekurzory oněch dekamerů, které tvoří cyklus, nemůže být nikdy
splněn. Dekamery samozřejmě nemusí být tvořeny pouze ze dvou pentamerů, avšak v
takovém případě ještě složitější sítě reakcí se naše situace rozhodně nezjednoduší. Existuje
několik způsobů, jak lze těžkosti obejít, avšak žádný z nich se nemohl uplatnit při vzniku
života.” “Je tedy nepravděpodobné, že by Kauffmanův systém mohl popisovat situaci při
vzniku života.”

“Je nezbytné, aby byly návrhy založené na MF schématu podrobeny stejnému zkoumání a
kritice, jako se tak stalo u genetických teorií.” “Vzhledem k tomu, že je k dispozici jen málo
experimentálních důkazů, správné posouzení musí být založeno na chemické hodnověrnosti.”
“Nedostatek chemického zázemí je ještě zřejmější u hypotéz tvrdících, že metabolické cykly
se mohly vyvinout až do složitosti pozorovaného života. Nejzávažnější nedostatek teorií
metabolického cyklu - problémy spojené s nedostatečnou specificitou většiny
neenzymatických katalyzátorů - ještě nebyl obecně rozpoznán. A pokud byl, tak byl ignorován.
Teorie o původu života postavené na metabolických cyklech nelze přijímat na základě
nesprávnosti konkurenčních teorií: musí být nosné samy o sobě.” “Experimentální důkaz, že
jsou tyto cykly chráněny před bočními reakcemi je ještě důležitější.” “Prebiotické syntézy,
které byly zkoumány experimentálně, vedly téměř vždy k tvorbě složitých směsí. Navrhovaná
schémata polymerní replikace nemohla, s výjimkou případů s dostatečně čistými vstupními
monomery, fungovat. Do té doby, dokud nebude překonána mezera mezi dvěma typy chemie,
nebude možné vyřešit problém vzniku života.” Ale “Řešení navrhované stoupenci
genetických a metabolických scénářů, které je závislé na chemických podmínkách typu ´kdyby prase mohlo létat´, nepomůže.” Orgel, Leslie E. Jan. 2008. The Implausibility of Metabolic Cycles on the Prebiotic Earth. Public Library of Science (PLoS) Biology, roč. 6, č. 1, e18, str. 5-13.

Doktor Leslie E. Orgel byl biochemik zabývající se počátečními stadii života na Zemi. Vedl výzkumné skupiny v Cambridge, na Chicagské universitě, v Kalifornském technologickém institutu a později byl zapojen do výzkumu v Laboratoři chemické evoluce v Salk institutu pro biologická studia v San Diegu v Kalifornii. V říjnu roku 2007 zemřel ve věku 80 let. Uvedený článek byl publikován až posmrtně.

“Strom života” a situace poté

Dva evoluční biologové napsali v článku zabývajícím se bakteriemi toto: “nemůžeme spoléhat
pouze na tradiční genealogické vztahy.” “Samotná taxonomie pravděpodobně poskytuje pouze
hrubý obrázek.” Měla by být tudíž nahrazena “systémem postaveným na skutečných
biologických procesech”. “Eliminace všech taxonomických systémů kromě jednoho (přestože
je postaven na základě reálných procesů), by bylo to samé, jako zredukovat osobnost člověka
na pouhý jeden aspekt jeho nebo jejího života, ačkoli on nebo ona úspěšně zastává velké
množství různých rolí: ve své profesi, v umění, sportu, rodině, atd. Aby se předešlo opomenutí
nějaké přirozené skupiny, zdá se vhodné, aby bylo místo jedné taxonomie mikrobiálních druhů
navrženo zároveň více systémů.” “Doporučujeme vzdát se jednotné hierarchie jakožto
referenčního systému klasifikace a namísto toho navrhujeme vytvořit komplexní interaktivní
databázi, ve které může konkrétní systém náležet do více navzájem se překrývajících
taxonomických skupin.” “Každý organismus může být charakterizován mnoha názvy, neboť
může patřit do více skupin zároveň.” Bapteste, Eric, Yan Boucher. 2008. Lateral gene transfer
challenges principles of microbial systematics. Trends in Microbiology, roč. 16, č. 5, str. 200-
207.

Epigenetika (ve smyslu „nad“- genetika, tj. kontrolního elementu)

Evolucionisté se s úmyslem vysvětlit makroevoluční změny začínají obracet k epigenetice.
Avšak většina z nich nemá o molekulární biologii ani ponětí a snaží se to dohonit. “V průběhu
20. století se od sebe evoluční a molekulární biologie navzájem odchýlily.” “Pouze malá část
vědců byla zasvěcena do obou oborů a mnoho biologických pracovišť bylo rozděleno.”
“Většina evolučních biologů zdůrazňovala ... variace”. “Závěry týkající se již historických
mechanismů, z kterých vyplývaly variace, mají obvykle svůj původ ve vzorcích asociací,
propojení.” “Jejich slabina tkví v tom, že statistická propojení nejsou spolehlivými ukazateli
kauzality.” “V tomto oboru stále zůstávají normou tvrzení založená pouze na asociacích.”
“Evoluční biologové by se potřebovali pocvičit v molekulární biologii.” -- Dean, Antony M.,
Joseph W. Thornton. Září 2007. Mechanistic approaches to the study of evolution: the
functional synthesis. Nature Reviews Genetics, roč. 8, str. 675-688.

Zde předkládám některé skutečnosti objevené molekulárními biology. Začněme např.zprávou
z března 2008 publikovanou v časopise Science News: “Mnoho lidí považuje ´RNA pouze za
jakéhosi prostředníka mezi DNA a bílkovinou.‘- jak říká Claes Wahlestedt, neurovědec a
genetik z Scrippsova výzkumného ústavu. Jak bylo již dávno prokázáno, denním chlebem
RNA je funkce přenosu genetické informace mezi DNA a buněčnými proteiny.“ „Tj. DNA dává
vzniknout RNA a ta pak bílkovině.“ „Někteří vědci odhadují, že až 98 procent lidské genomové
DNA je kopírováno do RNA - tvrdí Sofie Salama z Kalifornské university v Santa Cruz."
„Původní průzkumy genomu ukázaly ostrůvky protein-kódujících genů oddělené obrovským
oceánem DNA - někdy nazývané balastní DNA - kde se nic neděje. Může to znamenat, že
pouze 2 procenta lidské genomové DNA je přepisováno na RNA. Avšak nedávné pokusy
zmapovat všechny RNA transkripty ukázaly, že téměř každý pár báze DNA lidského genomu
je přepsán alespoň do jedné molekuly RNA..“

„V posledním desetiletí bylo objeveno více než 20 typů nekódující RNA. Mnoho z těchto RNA
je daleko menších než jejich protein-kódující bratránci, messenger RNA. Některé nekódující
RNA obsahují pouhých 20 nukleotidů, chemických jednotek, které odpovídají písmenu
v genetické abecedě. Vědci jsou zvyklí tyto krátké úseky RNA přehlížet s tím, že se nejedná o
nic víc, než o produkt rozpadu větších molekul - jednoduše smetí; jak říká Wahlestedt.“
“Vědci jsou si nyní vědomi toho, že nekódující RNA se angažuje v prakticky všech buněčných i
mimobuněčných dějích - jak říká Georges St. Laurent III, výpočetní a molekulární biolog
z Univerzity George Washingtona ve Washingtonu D.C." „Monitoruje teplotu, chemické
složení, elektrické proudy a další signály přicházející z vnějšího prostředí a na základě toho
určuje buněčnou odpověď.“

“Jeden typ nekódující RNA, známé jako mikroRNA, ovlivňuje produkci bílkovin. Název
mikroRNA má svůj původ v její nepatrné velikosti - většina jich je dlouhá pouhých 22
nukleotidů. Tyto krátké kousky RNA vyhledávají a váží se na komplementární sekvence
messenger-RNA. Zpravidla toto navázání způsobí pozastavení činnosti ribozomu - buněčného
mechanismu pro výrobu bílkovin. Činnost ribozomu zůstává pozastavena až do doby, kdy mu
jiné signály nepovolí obnovit tvorbu bílkovin, popř. dokud není RNA zničena.” “,Není důležité
pouze samotné vytvoření bílkoviny, ale i kdy a kde se tak stane´, říká Salama."-- Tina Hesman
Saey. 1. březen, 2008. Micromanagers: New classes of RNAs emerge as key players in the
brain. Science News, roč. 173, č. 9, str. 136-137.

Nekódující RNA vznikla z „balastní“, a stala se hnací silou „zesložitění“.28) Stanovením
sekvence genomu 85 druhů bylo zjištěno, že v daném organismu koreluje zvyšující se
biologická složitost se zvyšujícím se množstvím sekvencí DNA nekódující bílkoviny, a nikoli,
jak se dříve mylně předpokládalo, s množstvím protein-kódujících genů.“ 28) Množství nekódující
RNA se odhaduje na stovky tisíc.“ 7) Je zřejmé, že uvnitř buněk jich mohou pracovat desítky
tisíc.“ 28)

„Blokáda i aktivace tak může být způsobena stejným transkriptem.“ 3) „Za velkou část
transkripční aktivity v lidském genomu jsou zodpovědné repetitivní sekvence.“ 28) „Tyto
opakující se sekvence zabírají až 40-45% typického savčího genomu.“ 3) „Alu repetitivní
sekvence představují 10% lidského genomu .“ 24) „Opakující sekvence - Alu sekvence u člověka
a B2 sekvence u myši - poskytují regulační signály pro transkripci RNA PoIII.“ 5) „Některé z Alu
sekvencí...se mohou podílet na stresové odpovědi, uspořádání chromatinu či signalizaci v
raném embryonálním období. Alu-transkripty bývají aktivovány tepelným šokem a látkami
poškozujícími DNA.“ 28)

Jistě existují další úrovně regulace pomocí nekódující RNA, které stále čekají na své
objevení. 28) Studium transkriptů „balastní“ DNA („old junk“) může vést k objevení takových vrstev buněčné regulace, které jsou prozatím před námi skryty a k pochopení mechanismu vzniku některých chorob.28) “Vědecká obec si stále více uvědomuje, jak důležitá je dříve tolik opomíjená balastní DNA. To, co dnes víme, je pravděpodobně pouze špička ledovce.” 28)

Je zřejmé, že biologická složitost nezávisí tolik na počtu genů, jako na způsobu, kterým je
genom využit. Vědci si uvědomují, že tato regulace probíhá na mnoha úrovních23); existuje zde
spletitý zpětnovazebný systém. 4) Úseky DNA lze inaktivovat připojením methylových skupin.
Embrya se musí vyvíjet podle konkrétního plánu a v rámci přesně daných kroků (ve správný
čas a správném pořadí). Jejich buňky využívají ke svému růstu časovače a prostorové signály.
Např. chemický signál je vyslán na jednom konci embrya a dále se šíří. Buňky se chovají
podle toho, kolik chemického signálu k nim dorazilo. Chemické signály vysílané z opačných
stran embrya spolu mohou interagovat a tím koordinovat vznik vnitřní struktury. 19)

U malých genomů, jako v případě kvasinky, se části DNA regulující gen vyskytují přímo v jeho
blízkosti. U složitějších genomů (člověk, myš) mohou být i hodně vzdáleny. Buňky však
disponují způsobem (který je stále neznámý), jak dostat části chromosomů na to pravé místo a
tím regulovat genovou expresi. 6) Děje se tak nepřetržitě.

Pro to, aby bylo možné reagovat na rychle se měnící okolní prostředí, mají organismy
schopnost jednotlivé geny velice koordinovaným způsobem vypínat a zapínat. Genetická síť
musí být stabilní v rámci širokého spektra podmínek, zároveň musí být dostatečně pružná, aby
v případě vnější změny mohla rozpoznat a reagovat na důležité signály. Toto balancování na
pomezí řádu a chaosu je dobře známo systémovým vědcům. Podobné systémy se nazývají
kritické. Tato vlastnost byla nově rozpoznána u rostlin, živočichů a mikrobů. Umožňuje jim
velice rychle odpovídat na vnější stimuly, ať malé nebo velké. 3)

Mrtvá věda (Zombie science)

“Přestože se stále považuje za úzus, že by měly být vědecké teorie posuzovány zejména na
základě pečlivého testování jejich vnitřní logiky a vnějších důsledků a hodnoceny podle toho,
zda jsou tyto dedukce a předpovědi v souladu s dřívějšími i novými pozorováními - realita je
ve skutečnosti jiná. Mnoho nesmyslných teorií je zřejmě po dlouhá léta uznáváno velkým
množstvím vědců a přesto nemusejí odrážet skutečnost. Zdá se, že v reálném světě je většina
vědců ochotna donekonečna opakovat nesmyslné hypotézy odměnou za vyšší šanci
dosáhnout více grantů, publikací a postavení.”

Řeknete-li, že „teorie (evoluce) je a vždy byla podvod - což je také důvod, proč nedokáže
předpovědět skutečnost“ - jsou vaše slova považována za zjednodušující a hloupá. A navíc je
zde reputace mnoha úspěšných a vlivných vědců podepsaných pod touto podvodnou teorií,
kteří nyní ovládají důležité procesy, jako je udělování grantů, vydávání publikací či nabídky
míst, což je jistě pádný důvod proti jakékoliv rebelii.

“Tato věda je mrtvá, nikdy se však nevzdá.“ „Mrtvá věda je podporována, neboť je užitečnou propagandou. Mrtvá věda se prosazuje v oblastech jako je politická rétorika, veřejná správa, management, marketing a veřejná média. Přesvědčuje, vytváří tabu, podporuje snahy o ovlivnění veřejného mínění. Ve veřejných médiích se lze samozřejmě více setkat s mrtvou vědou, neboť se zdá hodnověrnější než skutečná věda.” Charlton, Bruce G. 2008. Zombie science: A sinister consequence of evaluating scientific theories purely on the basis of enlightened self-interest (Strašné důsledky zhodnocování vědeckých teorií čistě jen na základě sobecké jasnozřivosti). Medical Hypotheses, č. 71, str. 327-329.

„Darwin je evolucionisty milován, neboť vědu osvobodil od svěrací kazajky pozorování a
otevřel dveře vypravěčům příběhů. Právě toto dalo profesionálním evolucionistům jistotu zaměstnání a možnost procházet se po biologických laboratořích, jako by tam patřili.“

--- David Coppedge, Speaking of Science, Creation Matters, květen/červen 2003

Odkazy:

1. Alberts, Bruce, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. 2008. Molecular Biology of The Cell, 5th edition. Garland Science, New York.
2. Anderson, G. M. 1996. Thermodynamics of Natural Systems. John Wiley & Sons, Toronto.
3. Balleza, Enrique, Elena R. Alvarez-Buylla, Alvaro Chaos, Stuart Kauffman, Ilya Shmulevich, Maximino Aldana. June 2008. Critical Dynamics in Genetic Regulatory Networks: Examples from Four Kingdoms. PLoS ONE, Vol. 3, No. 6, pp. 1-10.
4. Brandman, Onn, Tobias Meyer. 17 October 2008. Feedback Loops Shape Cellular Signals in Space and Time. Science, Vol. 322, No. 5900, pp. 390-395.
5. Carninci, Piero, Jun Yasuda, Yoshihide Hayashizaki. 2008. Multifaceted mammalian transcriptome. Current opinion in Cell Biology, Vol. 20, pp. 274-280.
6. Cemic, Ladislav. 2005. Thermodynamics in Mineral Sciences. Springer, New York.
7. Coates, Michael I. 26 March 2009. Beyond the Age of Fishes. Nature, Vol. 458. pp. 413-414.
8. Dagan T., W. Martin. 2006. The tree of one percent. Genome Biology, Vol. 7, No. 10, pp. 118.
9. Dekker, Job. 28 March 2008. Gene Regulation in the Third Dimension. Science, Vol. 319, pp. 1793-1794.
10. Doolittle, W. Ford, Eric Bapteste. February 13, 2007. Pattern pluralism and the Tree of Life hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104, No. 7, pp. 2043-2049.
11. Doolittle, W. Ford. 25 June 1999. Phylogenetic Classification and the Universal Tree. Science, Vol. 284, No. 5423, pp. 2124-2128.
12. Fåhraeus, Robin, Marc Blondel. 2008. Editorial: RNA-assisted protein folding. Biotechnology Journal, Vol. 3, pp. 967-969.
13. Gillooly, James F., Andrew P. Allen, Geoffrey B. West, James H. Brown. January 4, 2005. The rate of DNA evolution: Effects of body size and temperature on the molecular clock. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 102, No. 1, pp. 140-145.
14. Gish, Duane T., PhD. Biochemistry. January 2007. A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life Is Impossible. Impact #403, Acts and Facts, Institute for Creation Research.
15. Glass, John I., Nacyra Assad-Garcia, Nina Alperovich, Shibu Yooseph, Matthew R. Lewis, Mahir Maruf, Clyde A. Hutchison III, Hamilton O. Smith, J. Craig Venter. January 10, 2006. Essential genes of a minimal bacterium. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 103, No. 2, pp. 425-430.
16. Koonin, Eugene V. 12 February 2009. Darwinian evolution in the light of genomics. Nucleic Acids Research, Vol. 37, No. 4, pp. 1011-1034.
17.Koonin, Eugene V. 20 August 2007. The Biological Big Bang model for the major transitions in evolution. Biology Direct, Vol. 2:21, pp. 1-17.
18. Lawton, Graham. 21 January 2009. Why Darwin was wrong about the tree of life. New Scientist Magazine, issue 2692.
19. Lewis Julian. 17 October 2008. From Signals to Patterns: Space, Time, and Mathematics in Developmental Biology. Science, Vol. 322, pp. 399-403.
20. Lowe, Craig B., Gill Bejerano, David Haussler. May 8, 2007. Thousands of human mobile element fragments undergo strong purifying selection near developmental genes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104, No. 19, pp. 8005-8010.
21. Lunyak, Victoria V., Gratien G. Prefontaine, Esperanza Núñez, Thorsten Cramer, Bong-Gun Ju, Kenneth A. Ohgi, Kasey Hutt, Rosa Roy, Angel García-Díaz, Xiaoyan Zhu, Yun Yung, Lluís Montoliu, Christopher K. Glass, Michael G. Rosenfeld. July 13, 2007. Developmentally Regulated Activation of a SINE B2 Repeat as a Domain Boundary in Organogenesis. Science, Vol. 317, No. 5835, pp. 248-251.
22. Makalowski, Wojciech. May 23, 2003. Not Junk After All. Science, Vol. 300, No. 5623, pp. 1246-1247.
23. Makeyev, Eugene V., Tom Maniatis. 28 March 2008. Multilevel Regulation of Gene Expression by MicroRNAs. Science, Vol. 319, pp. 1789-1790.
24. Pace, John K. II, Clément Gilbert, Marlena S. Clark, Cédric Feschotte. November 4, 2008. Repeated horizontal transfer of a DNA transposon in mammals and other tetrapods. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 105, No. 44, pp. 17023-17028.
25. Prigogine, Ilya, Gregoire Nicolis, Agnes Babloyants. 1972. Thermodynamics of Evolution. Physics Today, Vol. 25, No. 11, pp. 23-44.
26. Richardson, Michael K., James Hanken, Mayoni L. Gooneratne, Claude Pieau, Albert Raynaud, Lynne Selwood, Glenda M. Wright. July 1997. There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current theories of evolution and development. Anatomy and Embryology, Vol. 196, No. 2, pp. 91-106.
27. Shu, D.-G., S. Conway Morris, J. Han, Z.-F. Zhang, K. Yasui, P. Janvier, L. Chen, X.-L. Zhang, J.-N. Liu, Y. Li, H.-Q. Liu. 30 January 2003. Head and backbone of the Early Cambrian vertebrate Haikouichthys. Nature, Vol. 421, pp. 526-529.
28. Széll, Márta, Zsuzsanna Bata-Csörgö, Lajos Kemény. 2008. The enigmatic world of mRNA-like ncRNAs: Their role in human evolution and in human diseases. Seminars in Cancer Biology, Vol. 18, pp. 141-148.
29. Weaver, Robert F. 2008. Molecular Biology, Fourth Edition. McGraw-Hill, New York. pp. 660-680.
30. Wood, Richard D., Michael Mitchell, John Sgouros, Tomas Lindahl. 16 February 2001. Human DNA Repair Genes. Science, Vol. 291, No. 5507, pp. 1284-1289.
31. Zhu, Min, Wenjin Zhao, Liantao Jia, Jing Lu, Tuo Qiao, Qingming Qu. 26 March 2009. The oldest articulated osteichthyan reveals mosaic gnathostome characters. Nature, Vol. 458, pp. 469-474.

Průměr: 5 (1 vote)

Re: Re:RealtoltekDzehenuti

Zastánci ID a také deisté ovšem stojí na straně stvoření Bohem a tedy věří, že „vsechny fyzikalni zakony jsou jen programy ktere muzou byt kdykoliv ...duchem.. zmeneny tak stejne jak vsechno ostatní.“ Ovšem také věří, že Bůh může použít přírodních zákonů, které jsme dosud neodhalili.

Obrázek uživatele Stoura

Re:RealtoltekDzehenuti

Myslim si ze vykopana valecna sekyra mezi zastanci obou taboru.

Spousta lidí si naopak myslí, že ne. Existují zastánci inteligentního designu (kteří věří, že Bůh přímo řídí evoluční procesy) i zastánci stvoření (kreace) světa, který se pak už sám na základě stvořených pravidel vyvíjí.

Škála názorů je mnohem širší, než jen dvě krajnosti.

Re: Evoluce zbavená pozlátka

Myslim si ze vykopana valecna sekyra mezi zastanci obou taboru. Pravda je jen jedina Wink a to ze zivot vznikne z zivota. Ten zivot je duch. Tela jsou jen neco jak obleky pro interakci s hmotou a cely tento vesmir je jen pro manifestaci pro hru. takze kdo to nechape...vsechny fyzikalni zakony jsou jen programy ktere muzou byt kdykoliv ...duchem.. zmeneny tak stejne jak vsechno ostatni.

Entropia

Entropia sa v nezivom svete vyvija opacne ako vo svete, kde zivot uz vznikol. Je tu pohyb, ktory uz nezavisi len od nahody.
Zasadna vec k argumentacii a rozbija kreacionizmus na prach.

Pes s kladivom na chvoste - chyba tu vedomie stupna cloveka, pretoze dom je jeho potrebou a ma preto zmysel.
Vytvorenie zivota nahodou, ziadny zmysel nemalo.
Argument rozbija kreacionizmus na prach.

Evoluce koně

Komentář k evoluci koně najdete pod : Imunita, rudimenty a embryologie,http://www.kreacionismus.cz/node/152#comments,
http://www.kreacionismus.cz/node/152

Evoluce koně

Nedá mi to a přece něco napíšu. Vynechám celou řadu kreacionistických přání a dezinterpretací v tomto článku. Ani jsem celý článek nečetl přiznám se. Ale protože by toho bylo hodně, tak bych se chtěl dotknout jen malé části, která je v článku probírána. Jedná se o evoluci koně. V článku je několik tvrzení a rád bych je rozebral a zajímal by mě názor zdejších kreacionistů. Jednotlivé body očísluji, aby se dalo v případné diskuzi dobře orientovat.

1) Prvním prapředkem koně je Hyracotherium. Je položeno do stejné čeledi jako rod Equus tedy čeledi equidae. Zeptám se proč jednou čeleď jako baramin ano, a jednou ne. Tedy u čeledi felidae (kočkovité šelmy - pumy, gepardi, lvi, tygři,...) nebo canidae (psovité šelmy - psi, vlci, lišky,...) je to OK, ale čeleď equidae už ne. A co víc, kreacionisté jsou schopni oddělit do baraminů snad i jednotlivé příbuzné rody.

Můj názor je ten, že ten zastaralý zarputilý odpor proti evoluci v tomto případě pramení v tradici. Myslím si, že kreacionistům tento příklad evoluce byl trnem v oku už dávno před vznikem baraminologie. No a protože kreacionisté jen velmi těžko připouští chyby a omyly, tak prostě tento zatvrzelý odpor přetrvává nadále...

Jinak je to další ukázka toho, jak pojem baramin plave na vodě.

2) "Každý z předpokládaných předků představuje kompletní, soběstačné zvíře."

Ale to vůbec není nic proti evoluční teorii. Proč by měl být nějaký tvor nekompletní nebo nesoběstačný? Evoluční teorie nic takového nevyžaduje ani nepředpokládá. Řada kreacionistů vyžaduje "nehotové" druhy. Ale proč, když zaprvé nehotový druh nemá logiku a za druhé evoluční teorie nic takového netvrdí...

3) "Nemají velké množství neužitečných výrůstků"

Jaké zase výrůstky? Proč by MUSELI mít předci koní nějaké neužitečné výrůstky???

4) "nepozorujeme ani žádné neúplné orgány „v rekonstrukci“."

Toto tvrzení je také zavádějící. Jak orgány v rekonstrukci? Je nutné si uvědomit, že každý orgán je ve stádiu svého evolučního vývoje vždy orgánem! Orgáne, který dostatečně vyhovuje svému nositeli v daném čase.

Nazveme-li například jednoprstou končetinu "hotovým orgánem". Tak můžeme sledovat její vývoj z končetiny mnoho prsté. A v takovém případě je například tříprstá končetina onen "neúplný orgán v rekonstrukci". Což je zavádějící tvrzení, protože tříprstá končetina je prostě končetina. V jakémkoliv stádiu svého vývoje. Ale bereme-li jako náš sledovaný cílový orgán jednoprstou končetinu, tak tříprstá končetina je mezistupeň, i když ve své době to byl zcela normální konečný "hotový" orgán. Ale ne ve smyslu jednoprsté končetiny...

A podobně to můžeme vidět v libovolné části kostry. Ostatně kolik zcela odlišných "orgánů" jako takových má kůň na rozdíl od Hyracotheria???

Navíc mezistupňů je zde celá řada. Několik příkladů.

Rod Miohyppus se vyznačuje velkou variabilitou chrupu. Následující rod Parahippus již má některé výrazné variability u Miohyppa pevně ustálené - např. zvláštní výrůstek na stoličkách. U rodu Parahippus se také poprvé objevuje slabá vrstvička cementu na stoličkách. Následující rod Merichyppus již má kromě ono výrustku cementovou vrstvu podstatně silnější. U některých druhů Parahippus se boční prsty už nedotýkají země. Rodu Merichyppus se již pohybuje výhradně na prostředím prstu.

A řada dalších pozvolných změn...

5) "Fosilie se v průběhu jejich éry nijak nezměnily, přestože trvaly dlouhá časová období."

Existuje přes 350 druhů fosilních koní. Zajímalo by mě, jak z tohoto souboru druhů s velmi pozvolnými změnami, které jsou velmi často mnohem menší než rozdíly mezi např. gepardem a lvem autor usoudil, že se fosílie v průběhu jejich éry nijak nezměnily.

Opět je tu zatvrzelá obrana kreacionismu. Zatímco v rámci koňovitých se musí vyskytovat různé výrůstky, kdežto při přeměně jakési prakočky v geparda nebo lva již výrůstky požadovány nejsou. Navíc nejsou požadovány ani přechodné formy. Co dodat.

6) "Mnoho druhů, které jsou považovány za předky, zřejmě
žilo ve stejných obdobích, byli současníky zkoumaných linií."

Ano? A kterépak to byly?

Hyracotherium (54-38)
Orohippus (52-45)
Epihippus (47-38)
Mesohippus (40-32)
Miohippus (36-25)
Parahippus (23-18)
Merychippus (17-11)
Dinohippus (12-4)
Equus (4-0)

Potomek je vždy mladší než předek... To že žily určitou dobu rody vedle sebe nic neznamená. Stejně jako dnes stále žijí vlci a psi společně...

Customize This