Evangelíci a biblické stvoření

Robert Gurney

(Z http://creation.com/evangelicals-biblical-creation přeložil M. T. - 9/2012, vyšlo na stránkách CMI 28. června 2012.)

Evangelíci věří tomu, že Bible je Božím slovem, ale většina z nich (přinejmenším na Západě) nevěří, že Bůh stvořil vesmír za šest doslova chápaných dní zhruba před šesti tisíci lety. Navíc tvrdí, že ti, kdo takto Bibli chápou, ji interpretují špatně. Proč? Mají pravdu? A proč jich to tolik tvrdí? A dále, proč se tak mnoho z nich odmítá nad celým problémem hlouběji zamyslet? Tyto otázky otevírají obrovské pole pro diskuzi, a naše krátce nadhozené provokativní otázky samozřejmě nemohou a nechtějí obsáhnout celou problematiku. Při psaní tohoto článku si rovněž dobře uvědomuji, že mnozí z křesťanů „staré země“ to myslí se svou vírou a oddaností evangeliu velmi poctivě.

Nejprve moje osobní zkušenost. Ačkoli jsem nikdy nevěřil v makroevoluci, mnoho let jsem byl přesvědčen, že „miliony let“ jsou dokázaným vědeckým faktem. Byl jsem si vědom toho, že je-li tomu tak, znamená to, že Bůh na stvoření potřeboval miliony let smrtí, nemocí, násilí, utrpení a zmetků. Moc se mi to nelíbilo, ale zdálo se mi, že důkazy pro vesmír starý mnoho miliard let jsou nezvratné. Hledal jsem však pravdu i nadále, a svitlo mi nakonec v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že scénář počítající s miliony let není v žádném případě dokázaným vědeckým faktem, a že je zcela v rozporu s Biblí. Ve skutečnosti totiž vědecké důkazy hovoří pro doslovné chápání Genesis 1-11. Obrátil jsem se poté, co jsem si přečetl Refuting Compromise (Odmítání kompromisu) (1).

Podvody a zastrašování vycházející ze světských kruhů

Západní svět žije v mylném domnění, že makroevoluce se svými miliony let je dokázaným vědeckým faktem. Tato víra spolu se zastrašováním ze strany světské vědy jsou hlavními důvody toho, proč se tolik evangelíků snaží smířit Bibli s evolucí a/nebo miliony let. Říkají nám, že musíme Bibli „interpretovat“ ve světle moderní vědy. Zdá se, že zapomněli, či si neuvědomili, že evolucionistická víra je sama pouhou interpretací důkazů založenou na materialistickém světovém názoru a naturalistické definici „vědy“. Místo aby interpretovali vědecké důkazy ve světle toho, co nám řekl neomylný, neměnný Bůh, interpretují Boží slovo, Bibli, ve světle subjektivních, proměnlivých lidských názorů (2).

Hledal jsem však pravdu i nadále a svitlo mi nakonec v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že scénář počítající s miliony let není v žádném případě dokázaným vědeckým faktem, a že je zcela v rozporu s Biblí.

Jsou to zejména vůdci evangelických církví, kteří jsou přesvědčeni, že harmonizace Bible se světskou vědou je cosi, co je v zájmu „akademické pravdy“. Zdá se tedy, že pustili ze zřetele fakt, že biblické stvoření je neměnným základem učení reformačních církví. Křesťanští reformátoři si byli vědomi toho, že se Genesis 1-11 má chápat jako bezprostředně zaznamenaná zpráva o dějinách, a byli jednotní ve svém odmítání symbolických výkladů (3). Ne tedy tito zakladatelé, ale právě lidé, kteří se snaží smířit Bibli se světským pojetím počátků, jsou těmi, kdo se odchýlili od tohoto správného učení.

Je příznačné, že žádný konzervativní vykladač Bible nepomyslel na to, aby uvažoval o dlouhých věcích, dokud se nezačali v osmnáctém a devatenáctém století světští vědci prosazovat se svými teoriemi (3). Teprve poté začali křesťané vykládat zprávu o stvoření v pojmech dlouhých věků. To hovoří jasně o tom, že tito „exegeti“ nevycházejí ze smyslu textu, nýbrž že do textu vkládají lidské představy. Provádějí tak eisegezi, nikoli exegezi. (eisegeze: vykladačský nešvar, kdy místo rozboru textu /exegeze/ se do něj vkládají názory a pohledy cizí, kterými se jeho výklad znásilňuje, tedy myšlenky, které z textu nevyplývají a dokonce mu mohou i protiřečit – pozn. edit.)

Neznalost, lhostejnost a snaha být v opozici

Mnozí křesťané si prostě nedovedou představit, jak důležité je věřit ve stvoření podle knihy Genesis – důvody pro to jsou biblické, vědecké i historické (4). Někteří z nich toto nechtějí vědět. Existují však i jiní, kteří si o kreacionizmu něco přečetli, a znají přinejmenším některé z těchto důvodů, drží se však stále své víry v evoluci a/nebo miliony let – a odmítají biblické stvoření. Proč?

Jde jen o nepodstatnou záležitost?

Jedním z důvodů jejich postoje je to, že si myslí, že se mohou vyhnout sporům odsunutím celé problematiky na vedlejší kolej jako marginálního problému – a opravdu si zřejmě myslí, že to je marginální problém. Říkají, že existují mnohem důležitější věci k řešení. Nicméně do té míry, do jaké jsou následující výroky o evoluční teorii pravdivé, nelze celou věc považovat za vedlejší problém:

Jsou to zejména vůdci evangelických církví, kteří jsou přesvědčeni, že harmonizace Bible se světskou vědou je cosi je v zájmu „akademické pravdy“.

- Bylo to vymyšleno antikřesťany s tím účelem, aby byl z vědy vyloučen Bůh (5).
- Je to základ světského humanizmu, nemluvě o marxizmu a nacizmu.
- Je to dogma, které není ničím jiným než mylnou interpretací důkazů založenou na materialistickém světovém názoru. A přece je to vytrvale vykládáno na školách jako fakt a všechny ostatní názory jsou potlačovány.
- Má to i další zlé následky jako třeba eugeniku a zvlášť zavrženíhodný druh rasizmu (6).
- Logicky to podkopává historické základy evangelia.
- Způsobilo to odklon mnoha lidí od křesťanství a Bible, a takto to působí stále.

Stigma

Dalším faktorem je stigmatizace víry v biblické stvoření. Světský svět si z „kreacionistů“ dělá legraci a přirovnává je k lidem, kteří věřili v placatou zemi. Všude, kde je to možné, to ničí kariéry všech, kteří pochybují o pravdě darwinizmu, a odpírá jim to postup k akademickým titulům (7, Cool. Chce-li (kupříkladu) kreacionistický biolog získat titul doktora věd, může čekat, že mu jeho profesor řekne, že mu titul nebude udělen, dokud bude kreacionistou. Za to, že je nějaký vědec kreacionistou, musí tedy tvrdě zaplatit. Bohužel, posměch, kterému jsou kreacionisté vystaveni, poznamenává postoj mnoha křesťanů k nim, takže jsou kreacionisté považováni (jinými křesťany jakož i nekřesťany) za „fundamentalisty“, naivní a neochotné přijímat objevy moderní vědy.

Navzdory tomu věří v biblické stvoření tisíce vědců včetně mnoha špičkových a nezanedbatelného počtu profesorů (vedoucích kateder) na světských univerzitách (9). Ti mají většinou definitivu, což znamená, že je univerzita nemůže propustit, ani když se stanou coby kreacionisté „outsidery“. Je proto zcela scestné označovat biblické kreacionisty za naivní a neochotné přijímat moderní vědu.

Posměch pro to, že věříme v doslovnou pravdu Genesis 1-11, lze očekávat. Ale je smutné, že, jak se zdá, je mnoho křesťanů tak ovlivněno tímto výsměchem, že zavrhují biblické stvoření – nebo, což je ještě horší, přidávají se k ostatním, a vysmívají se také.

Ti, kteří věří v historicitu Genesis, tak většinou nečiní proto, že by zkostnatěle lpěli na doslovném znění Bible, nýbrž proto, že

- ve zbytku Bible se takto pasáž Genesis 1-11 chápe (včetně toho, jak ji chápal Ježíš),
- taková je gramatická struktura hebrejštiny,
- i podle celkového kontextu. Po Genesis 1-11 nenásleduje žádná pauza, nýbrž splývá bez přerývky s přímočarým líčením Genesis 12-50. Gramatická struktura obou částí je totožná.

Tato fakta vždy svědčila pro to, že má být Genesis 1-11 brána jako doslovná, reálná historie.

Navíc dává většina vědeckých důkazů daleko větší smysl tehdy, vykládáme-li je v souladu s názorem biblických kreacionistů, než podle materialistických teorií.

Vedoucí církví

Dalším důvodem je vliv vedoucích církví – a ti jsou zase ovlivněni tím, co je naučili v teologickém či biblickém semináři. Tendencí většiny evangelických vysokých škol je snažit se smiřovat Bibli se světskou vědou. To je, jak jsme se výše zmínili, považováno za prosazování akademicky ověřené pravdy! Chybou, kterou většina evangelíků dělá, je to, že přijímají toto učení, aniž by si je ověřili v Písmu, a aniž by vyslechli názory zastánců biblického stvoření – pozorně, spolu s modlitbou, v hlubokém ponoru do celé problematiky, a s otevřenou myslí. Jejich myšlení se ubírá zhruba touto cestou: „Říká-li tolik učených a respektovaných evangelických hodnostářů, že evoluce a/nebo miliony let jsou slučitelné s Biblí, pak tomu jistě musí tak být.“ Oba tábory, jak akademici tak neakademici, proto dělají chybu, když nezkoumají Písmo, vědu i dějiny se skutečně otevřenou myslí, aby tak zjistili, je-li toto učení pravdivé (Skutky 17:11).

Duchovní slepota

Dalším důležitým aspektem je fakt, že v celé problematice vládne duchovní slepota. Pamatuji si, že když jsem docházel k pochopení pravdy, cítil jsem, že se mi v těchto otázkách otevírají oči. I když totiž někteří lidé znají většinu faktů, přece nejsou s to poznat pravdu. Čtou nebo slyší fakta, ale vnitřně je prostě nepřijímají. Má-li člověk poznat pravdu, musí být vnitřně ochoten se otevřít a proměnit.

Komentáře čtenářů

Jeff B., Austrálie, 21. června 2012

Vřele souhlasím. Když jsem se počátkem 80. let stal křesťanem, i nadále jsem věřil v evoluci, než jsem se setkal s výzvou v podobě učení Kena Hama o celé problematice. A jakmile jsem si jednou uvědomil skutečný význam a důsledky kompromisu, který jsem předtím dělal, zasvětil jsem svou cestu pochopení biblické pravdy, a při každé příležitosti o ní vydávám svědectví. Myslím si, že „náboženští“ lidé – včetně křesťanů a evolucionistů – jednají při svém odmítání biblických argumentů zcela iracionálně. Pro ně to není otázka pravdy, nýbrž ochrana vlastní víry.

James L., Spojené státy, 21. června 2012

Vynikající článek, se kterým zcela souhlasím. Jen jedna maličkost. V článku se mluví o „pravdě darwinizmu“. Připadá mi, že lepším slovem než „pravda“ by mohlo být myšlenka, dogma či teorie. Spojení „pravda darwinizmu“ prostě bije do očí jako oxymoron, i když si uvědomuji, co je jím míněno. Díky za pozornost.

Joe F., Spojené státy, 21. června 2012

Výborný článek! Začínám navštěvovat zde ve Státech seminář skutečných přátel biblické pravdy, ale už vidím, jak někteří autoři učebnic přicházejí s „argumenty“ pro starou zemi. Ačkoli ze studia creation.com a z četby knih jako je „Ultimate Proof of Creationism“ od Dr Lisleho jasně vyplývá, že se nehádají, nýbrž prostě jen předkládají své názory spolu s několika „podpůrnými“ fakty, která jsou nepřesvědčivá a odvádějí vaši pozornost od logiky. Chápu, že to říkají lidé konzervativní, že to myslí dobře, a že mají erudici. Hřích však na sebe může vzít v našich životech velmi mnoho podob, což je důvodem toho, proč, jak tento web průkazně ukazuje, dáváme na první místo Boha, a své chápání si necháváme až na potom. Výborný článek!

Odkazy

1. Sarfati, J., Refuting Compromise, Creation Book Publishers, Powder Springs, Georgia, 2nd Edition (updated and expanded), 2011.
2. See: Wieland, C., Jesus on the age of the earth, Creation 34(2):51–54, 2012.
3. Sarfati, J., Ref. 1, Chap. 3, pp.105–137.
4. For an introduction, see Gurney, R., Six-Day Creation: Does it matter what you believe? Day One, 2009.
5. Charles Lyell, for example wrote that he wanted “to free the science [of geology] from Moses”. See creation.com/lyell.
6. Gurney R., Ref. 4, pp.19–22.
7. Bergman, J., Slaughter of the Dissidents, Leafcutter Press, Southworth, 2008. For a review of this book see: To, L., If you can’t beat them, ban them, J. Creation 23(2):37–40, 2009.
8. Stein, Ben (presenter), Expelled: No Intelligence Allowed, DVD.
9. See e.g. Aerospace engineer professes creation: interview with Dr Dewey Hodges by Dr Rob Carter, Creation 34(2):32–34, April 2012.

PřílohaVelikost
00549-20.9.2012-evangelici_a_biblicke_stvoreni.doc203 KB
Průměr: 2.6 (7 votes)
Obrázek uživatele Eva

George

Svého času jsem měla možnost být účastníkem takového velmi zajímavého setkání s dětskými "aktéry" různých podivností. Nedokážu to pojmenovat. Prostě zvláštní podivnost, kterou ty děti popisovaly, jejich vlastní zkušenosti, a dokonce i jedna akce on-line. Kdybys slyšel a viděl tu samozřejmost, s jakou jen tak jakoby mimochodem řekly, popsaly to, s čím se setkaly...já to vůbec nemůžu nijak komentovat, nic k tomu přidat, nic z toho vyvodit. Ptala jsem se jich, kladla otázky položené z různých úhlů, všechno do sebe zapadalo, na všechny ty otázky děti měly úplně klidnou a logickou, jednoduchou odpověď. Mluvila jsem i s dospělými, taky dost zajímavý, taky nekomentuju. Svoje vlastní zkušenosti taky nekomentuju.

ad - Verici v nejakou formu posmrtneho zivota, nebo proste "neceho po smrti".

Otázka je, jak moc tzv. věřící věří v posmrtný život v takové podobě, jak ji zde prezentují oni i vy, kteří s nimi polemizujete. Moc to polarizujete a o ničem jiném nechcete mluvit, jako byste se jiných variant báli. To, co je tady předmětem sporu je strašně primitivní, a vážně se divím tomu, že lidi s IQ víc než tyqe se tak intenzivně tímhle tématem tak dlouho a tak INTENZIVNĚ zabývají, věnují tolik času/života. Pro mě je to potvrzení teorie o závislostech a o přejímání rétorických vzorců a memů, a taky o průměrování. Když je člověk dlouhodobě izolován v uzavřené společnosti, začne podvědomě přejímat dominující zvyklosti a modely.
Tady je to předvedené jak v laboratoři. Z původně příjemné společnosti se zde vykrystalizovalo obludné panoptikum, kdy už není poznat, kdo je kdo. Agrese a nechutná zlomyslnost a demagogie prolnula celou diskusí, je to homogenní prostředí plné zloby. Kdo chtěl zůstat zdravý a nenakažený, musel odejít.

K tomu "posmrtnému životu":
Jakmile porozumíš, že život je formou existence hmoty, pak můžeš rozumět i tomu, že takových možných forem existence může být víc než jedna, a že "život" je jen slovo.
Nic se neztrácí, všechno se jen transformuje. Tak jako život nikdy "nepřišel", stejně tak nemůže nikdy "odejít".
Kam až člověk dokáže zajít v abstrakci, to je individuální. V duchovní oblasti se většinou nepřenese přes personifikaci. K mystice se moc lidí nehrne, je to příliš velká abstrakce. Málokdo umí myslet bez přiřazování znaků.

Tak se Jiříku měj, ráda jsem s Tebou pohovořila.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Nepovedlo se.

Výborně, povedlo se. To samé tobě... V.S.

Eva...

Verici v nejakou formu posmrtneho zivota, nebo proste "neceho po smrti".
Ja treba tuhle variantu nevylucuju, mozna fakt neco bude, mozna nebude uz nic...
Co mi ale pripada zbytecne je se o tom dohadovat nebo na jedne z tech dvou variant primo "zakladat" svuj zivot, kdyz to proste predem nelze vedet...
Teprve az umreme, tak se uvidi - a nebo taky ne. Smile

Obrázek uživatele Eva

George

ad - To je mozne, ale takto ji nemuzou vnimat ani dospeli verici.
__________________________

Zbytečné škatulky. Věřící/nevěřící, komu vidíš do duše...?
Víra jako taková nemusí a-priori vymezovat jen přístup k "posmrtnému životu" a naopak, spousta ateistů to vůbec nemá uvnitř sebe definitivně vyjasněné, jakže to s tím "koncem" vlastně je. Mám dost bohaté zkušenosti, abych si mohla dovolit nad všemi těmihle řečmi mávnout rukou. Řeči jsou Jiříku JENOM řeči. Ale jak to kdo má v sobě DOOPRAVDY - to je úplně o něčem jiném, a to je prostor, který mě zajímá, ale tam je složitější přístup. Ale čekají tam mnohá překvapení. Lidi toho nakecají...a pak si s nimi vypiješ skleničku, uvolní se bloky a najednou je všechno jinak a jinde.
Smile

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva...

Malé děti taky nevnímají smrt jako definitivní ztrátu.

To je mozne, ale takto ji nemuzou vnimat ani dospeli verici. Pokud ji tak vnimaji, tak je s jejich uvazovanim bud neco v hodne velkem neporadku nebo na to "neco po smrti" (zivot vecny atd. atd.) ve skutecnosti zase az tak moc neveri, prestoze tvrdi opak.

Obrázek uživatele Eva

George

ad - Male deti smrt nevnimaji jako nic "zleho", pozdeji se to ale meni.

Malé děti taky nevnímají smrt jako definitivní ztrátu.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

دروغ گفتن بد است

"Patrné" neznamená, že ti to tak připadá. Ale fajn, když myslíš, že lžu a odmítáš pokračovat v diskuzi, budiž. To, že křivě obviňuješ, je mezi tebou a Bohem...

Když jsem s tebou diskutoval, byl jsem s Otcem, když jsem tě označil za lháře, byl jsem s Otcem, pokud jsi si jistý že jsi byl křivě obviněn, dostaneš možnost se před mým Otcem obhájit, ostatně jako každý, dočkej času. Je možné že se u Něho spolu potkáme. Než se s tebou opravdu rozloučím ti ještě v dobrém něco sdělím, co se týká lhaní, tak nemá smysl pro humor. Uzdravuj se člověku.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

"Patrné" neznamená, že ti to tak připadá. Ale fajn, když myslíš, že lžu a odmítáš pokračovat v diskuzi, budiž. To, že křivě obviňuješ, je mezi tebou a Bohem...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

دروغ گفتن بد است

To má být výhrůžka?

To bylo upozornění na to, že vymýšlení si které je v tvém případě patrné, už nebudu tolerovat, drž se tedy výroku který tu prezentuješ, ale již beze mě, já v sobě lhaní nepěstuji Exclamation Mark

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Nikoliv, ale tvůj názor je, že mám problém rozlišit mezi subjektivním a objektivním

Kdepak. Opravdu s tím máš problém. To není jen můj názor, ale ověřitelný fakt...

Máš problém s tím pochopit, že jsem si vědom skutečnosti

Nejsi si vědom skutečnosti, jsi přesvědčen o tom, že se jedná o skutečnost...

Jen taková otázka, vidíš sám sebe jako někoho, koho není možné obelhat?

Ne. Je to obtížné, ale ne nemožné...

Zkus se trochu zamyslet nad tím, zdali není to lhaní pro život jaksi nadbytečné, víš jak to myslím?

Není. Svět, ve kterém by lež neexistovala, by byl hrozný. Domysli si, jaké by to mělo důsledky. Ne všechny jsou pozitivní...

Dokážeš si aspoň představit, jak by se změnili mezilidské vztahy, veškerý možný dopad toho?

Ano. Změnily by se k horšímu...

Lhaní je totiž lhaní, a lhaním to zůstane.

To nikterak nerozporuji...

Lhaní je záměrné přivádění někoho v omyl, blud, v nepravdu, a to je zcela objektivní. Ať už lžeš kvůli čemukoliv, je to totiž v podstatě úplně fuk, bude to pořád lhaní, a nebude záležet ani na tom, jak tu lež míníš, protože lhaní zůstane lhaním, i když by jsi lhal se "sebelepším úmyslem

Já netvrdím, že to v nějakém případě lhaní nebude. Ty máš vážně problém s chápáním textu...

Špatnosti, které se lidé v životě dopouští mají sklon všemožně omlouvat, a tak z objektivně zlé věci, čili lhaní, by rádi udělali věc subjektivní

Objektivně špatná věc neexistuje...

Přemýšlej o tom, ale naprosto čistě, jsi-li toho ještě vůbec schopen.

Přemýšlej pořádně ty. Zalhal jsi někdy ve svém životě? Viděl jsi někdy nějaký film či seriál, kde díky nějakému kouzlu bylo nemožné lhát?

Dospělý muž násilně popadne dítě

Není třeba barvitě popisovat nějaký čin. Činy prostě nejsou objektivní ani relativní. Ta slovní spojení jsou nesmyslná...

Ptám se tě, z pohledu koho a v jakém smyslu je to co jsem nyní popsal neobjektivní či relativní

V žádném...

A napiš mi to dostatečně obsáhle a jasně, nebuď zbytečně strohý, ukaž mi, že umíš věci rozvést.

Není co rozvádět. Slovní spojení "objektivní čin" je nesmyslné, nic to neznamená. Objektivní může být skutečnost, že se ten čin stal, ale sám čin objektivní být nemůže...

Jak je možné že tak inteligentní člověk má tak plytký rozum?

Odpověz na otázku. Reaguješ-li otázkou, je to pro mě indikátor toho, že neumíš odpovědět...

Každý si to v sobě může prokázat sám

Žádné "v sobě". Realita se neprokazuje "v sobě"...

Pokud někdo opravdu špatně smýšlí, začíná v něm vyrůstat špatnost, je to úplně prosté

Jsou lidé, kteří špatně smýšlí, ale špatně nekonají. Prokazatelně...

Absence svědomí nestačí k tomu, abys v tom zrcadle nerozeznal ošklivý obraz

V zrcadle vidím svůj odraz. Sám sobě nepřipadám ošklivý, takže nemám problém podívat se do zrcadla...

Jde o to, že pravda nemůže být lež, a pokud je člověk nemocný, tak mu pravda prostě nebude nalhávat, že je zdravý

Křesťanství není pravda, ale náboženství...

No věřit že je něco pravda opravdu nestačí k tomu, aby to byla pravda

Tak to měj na paměti...

jenom hlupák by tomu neporozuměl

Tahle mantra "jenom X by Y" je nejen stupidní, ale i ohraná...

Proč lépe? Jak jsi na to přišel? Uveď jaké to nese ovoce?

Průměrný věk dožití, dětská úmrtnost, kupní síla obyvatelstva, gramotnost, přístupnost vzdělání, počet násilných trestných činů a další ukazatele...

Proč v pořádku?

Protože to není v nepořádku. Není to škodlivé...

Je dobré když mám vidět jako přirozené něco, co přirozené není?

Co znamená "přirozené" jsem ti vysvětloval. Homosexualita přirozená je. Registrované partnerství není, jenže to ani manželství...

Pomůže, když vážně nemocnému řeknu že je úplně zdravý?

Ne. Homosexuálové však nejsou těžce nemocní, takže tvoje otázka je irelevantní...

Nebuď takový hlupák!

Ty nebuď bigotní...

Nemůžeš vidět dobře, když je tvůj pohled vážně postižený, když žiješ dlouho ve špatné společnosti

Můžu. Tahle špatná společnost je daleko lepší než ta ve mnou uvedených obdobích. To jsou tvrdá fakta, ne tvoje osobní pocity...

díky které se ti uzpůsobil pohled takovým způsobem, že špatnost v této společnosti už nevnímáš, máš k tomu vytvořenou toleranci, tak už tu špatnost nejsi schopen vidět

Špatnost (to co škodí) vnímám. To ty buď za špatné považuješ i to, co škodlivé není, nebo ti není známo, že dříve to špatné bylo daleko horší...

Nechceš spíše říct, že tolerance která ignoruje, přehlíží špatnost v lidech, je v pořádku?

Ne. Právě nyní vidím v špatnost v tobě a neignoruji ji, nýbrž na ni poukazuji...

Toto je příklad toho, jak se může postupně snižovat citlivost a zvyšovat tolerance vůči špatnosti

Já se nebavím o toleranci vůči špatnosti, nýbrž o toleranci vůči odlišnosti. Vypadá to, že máš problém to rozlišit...

Označuj si mě dle své libovůle

Budu a tvé svolení k tomu nepotřebuji...

Je to v přirozeně fungujícím člověku neoddělitelné

To už je lepší...

Proč se hloupě ptáš na něco, co už jsem vysvětlil

Nauč se vysvětlovat pořádně...

slovo evidentně má podobný význam jako slovo nepochybně

Ne, to tedy nemá. "Evidentně" znamená, že je pro to evidence. "Nepochybně" znamená, že o tom nejsou pochyby...

máš problém skutečně normálně rozumět přirozeným věcem

Mám problém rozumět tvým alegoriím...

Patrně nevidíš, protože kdybys opravdu viděl vše, začal by ses uzdravovat

Nesmysl. Jednak nejsem nemocný, takže se nemůžu uzdravovat, a i kdybych byl, tak to nezmění vidění všech možností...

Já dávám přednost žít dobrým životem s Bohem

U mě nezáleží, zda Bůh existuje, či nikoliv. Pokud ovšem Bůh neexistuje, je ti to k ničemu...

Máš nyní konkrétně někoho na mysli?

Ne...

Napadlo tě, že někdy vedeš válku v sobě sám se sebou, a že to může být počátek toho, co pak přeroste z tvého vnitřního světa do světa kolem tebe?

Ne, protože válku nevedu. Je to příklad, ne realita. Dokážeš to rozlišit?

Opravdu si o sobě myslíš, že vidíš všechno, co vidět lze?

Samozřejmě, že ne. Třeba nevidím rentgenové záření...

Já co se týká mé osoby si na rozdíl od tebe uvědomuji a vím

Ne, ty si myslíš a věříš...

Oba jsme lidé, a přesto jsme si oba vědomi jiných věcí, jak se nám už docela ukázalo v diskuzi mezi námi

Ne, jeden si je vědom, druhý věří. Ten, který si je vědom, se opírá o důkazy...

A ještě k tomu že jsme oba lidé, jestli jsi člověk i ty, tak už se konečně probuď, a jako zdravý člověk mysli a žij

Já jsem zdravý člověk. Psychopatie není nemoc. A nedá se léčit...

Takže v tvém případě když vidím, že tvé vyjadřování je přehnaně strohé, dělám i něco proto, aby zase tak moc strohé nebylo

Dělej něco s jasností tvých vyjádření...

i proto někdy používám skryté významy, abych tě přiměl více uvažovat

Tak s tím přestaň...

To sis ale vysvětlil velice scestně

Ne, to jsi napsal, akorát jinou formou...

Matematická terminologie je zde v podstatě k ničemu, aspoň tedy pro člověka, který v daném případě vidí více než jenom čísla

O čísla vůbec nešlo. Použil jsem pojmy konstanta (dané a neměnné) a proměnná (může být různé)...

Prostě nezabiji!

Jistě. Zabije je ten vlak...

Jak chceš zlý skutek zabití překvantifikovat na dobrý skutek nezabití?

Nijak. Použiji-li termín "zlý", kvantifikuji, že zlý skutek "nechat deset lidí zemřít" je horší než zlý skutek "způsobit smrt jednoho člověka"...

Ovšem nedokážeš rozlišit proč to tak druzí rozlišují

Správně. Má to mimo jiné co dělat s tím, že o tom nepanuje shoda. Lidé se nedokážou shodnout ani na tom, co je dobré a co zlé, natož aby se shodli na tom proč...

Totiž když myšlenkově vypnu věci

Nech si je dočasně vypnout opravdu. Uvidíš, že je to od myšlenkového vypnutí dost odlišné...

tak dokážu u spousty věcí vidět, proč jsou zlé či dobré

Jako třeba?

Takže človíčku, s pravdou ven

Napsal jsem ti pravdu...

nebo bude tohle pro tebe můj poslední příspěvek

To má být výhrůžka?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This