Důvěryhodná přesvědčení o velkém třesku jsou v koncích

Z http://creation.com/big-bang-beliefs-busted přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(3):48-51 v červnu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Cílem těchto stránek kreacionismus.cz je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů-projektantů a bohů-konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření či milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

*******

big-bang

Všeobecně přijímaný model velkého třesku prý dokonale zobrazuje historii vesmíru (viz Obrázek 1). Aby to však skutečně tak bylo, nemohl by být tento model naplněn neprokazatelnými překroucenými faktory. Může to znít jako přehnané tvrzení, nicméně se právě toto jeví jak současný stav kosmologie.

K této situaci došlo proto, že byly přijaty neověřitelné a zcela chybné počáteční předpoklady! Někteří stateční fyzikové měli tu smělost čelit vládnoucímu paradigmatu—standardní kosmologii ΛCDM velkého třesku a inflaci.1 Jedním takovým je Prof. Richard Lieu, předseda oddělení astrofyziky na univerzitě v Alabamě. Ten napsal:

Kosmologie není ani astrofyzikou: všechny základní předpoklady na tomto poli nejsou ověřeny (nebo jsou neověřitelné) laboratorně … .”2 [zvýraznění dodáno]

Dále říká, že je to “proto, že vesmír nenabízí možnost kontrolních experimentů, …” Míní tím, že tatáž pozorování mohou být interpretována několika odlišnými způsoby. Protože neexistují jiné vesmíry pro porovnání s naším, nemůžeme absolutně určit, která odpověď je správná. To znamená, že nevíme, jak by měl vypadat typický vesmír. Výsledkem je, že současní kosmologové vymýšlejí všechny možné druhy látek s těmi správnými vlastnostmi, aby jim jejich teorie fungovaly, jenže jde o látky v laboratoři nikdy nepozorované. Tito vědci “ se uspokojují vymýšlením neznámých, aby vysvětlili neznámo”, říká Lieu.

Poznámka Václav Dostál:
[Zde i níže je použit termín „stuff“ – který lze přeložit jako „látku“, „vlněnou látku“, „hmotu“, „materiál“, „veteš“, „nesmysl“, „tkaninu“. Jako nejvhodnější by se jevila „tkanina, z níž je utkán vesmír“. Termín „stuff“ neznamená totéž co látka těles, složená z atomů.]


Obrázek 1. Domnělá historie vesmíru.

Temná hmota a temná energie

Kosmologové nám říkají, že žijeme ve vesmíru vyplněném neviditelnou, nepozorovanou látkou —okolo 74 % temnou energií a 22 % temnou hmotou (viz Obrázek 2). Poznámka Václava Dostála: [A podle teze, že jsme složeni z látky, jež tvořila vesmír: také uvnitř nás!] Co je to ale za látku, kterou nemůžeme detekovat a přesto by měla být všude kolem nás? Jen o 4 % hmoty/energie z obsahu vesmíru se předpokládá, že jde o běžné, nám známé atomy.

Poznámka Václava Dostála:[Zde i níže je termín „matter“, který se obvykle překládá „hmota“, ale nezahrnuje obě formy hmoty, látku i pole, zatímco český termín „hmota“ zahrnuje! A z toho vzniká celá řada zmatků.]

V červnu 2013, poté, co byly uveřejněny první výsledky ze satelitu Planck, byly podíly temné energie a temné hmoty významně pozměněny na hodnoty 68 % temná energie a 27 % temná hmota, pro běžnou atomární hmotu zůstalo 5 %.3

Přesto se nám říká, že se nacházíme v období přesné kosmologie.4 Ale vidíme totální neshodu mezi určením těchto podílů z měření vysokých rudých posuvů supernov a z měření CMB Planckem. Ani uváděné chyby ke shodě hodnot nepomáhají.5

Po 40 let se v laboratoři hledá nějaká forma temné hmoty například axion (pojmenovaná podle populárního amerického saponátu, protože vědci doufali, že její objev vyřeší některé problémy částicové fyziky). Nedávno se tvrdila údajná detekce temné hmoty v laboratorním pokusu, ale toto tvrzení vyžaduje ještě důkladné ověření.6


Obrázek 2. Domnělý obsah hmoty/energie ve vesmíru3

Teď máme také temnou energii—, jakýsi druh antigravitace, která údajně vesmír rozpíná dokonce ještě rychleji než tomu bylo v minulosti. Bylo uvedeno, že

“Je ironií přírody, že právě ta nejhojnější forma energie ve vesmíru je také tou nejzáhadnější. Od přelomového odhalení, že expanze vesmíru se zrychluje, vyvstal ucelený obraz, ukazující, že dvě třetiny vesmíru je tvořeno ‘temnou energií’—je to určitý druh gravitačně odpuzujícího materiálu.”7 [zvýraznění dodáno]

Údajně je temná energie potvrzeným faktem. Opravdu ale důkazy potvrzují, že expanze vesmíru se zrychluje? Pravdu mají v té ironii; přestože je tato energie údajně tak hojná, místně v laboratoři ji nelze pozorovat. V roce 2011 byla udělena Nobelova cena ve fyzice za objev zrychlování expanze vesmíru, což znamená, že temná energie musí být reálnou látkou (vypadá to tak, že ‘strážci’ vědy už to teď nemohou popřít). Nedává však vůbec žádný smysl fakt, že v současné laboratoři není nic, co by s tím souviselo.

Poznámka Václava Dostála: [Celá velikánská konstrukce existence temné hmoty a temné energie je založena na špatné interpretaci rudého posuvu spektra záření ze vzdálených objektů a na děsivě špatném předpokladu, že gravitace je vnitřní vlastností látky – jinou látku přitahovat. „Děsivě“ píši proto, že tuto představu odmítl už Newton!]

Jak Lieu poukazuje,

“… astronomická pozorování nemohou nikdy sama od sebe být použita jako důkaz fyzikální teorie ‘mimo veškerou pochybnost’ . Je to proto, že žijeme pouze v jednom vesmíru—nezbytný ‘kontrolní experiment’ není k mání.”8

Neexistuje způsob, jak působit na vesmír a získat od něj odezvu tak, aby byly otestovány sporné otázky, jak mohou dělat experimentátoři při laboratorních pokusech. To, co nejvíce kosmolog zmůže, je shromáždit co možná nejvíce údajů a použít statistický argument k podpoře pravděpodobnosti svého závěru. Lieu říká (zdůraznění dodáno):

“Z tohoto důvodu doufání, že vesmír bude použit jako laboratoř, ve které budou stanovovány nové neporušitelné fyzikální zákony bez pomoci laboratorních experimentů, je zcela pošetilé …”.8

Neznámými vysvětlit neznámo

Lieu podává seznam pěti důkazů, kde kosmologové používají ‘neznámé’ k vysvětlení ‘neznáma’, a proto říká, že ve skutečnosti žádnou astrofyziku nedělají. Přesto je o těchto věcech tvrzeno, že je to všechno vysvětleno (a v případě kosmického mikrovlnného záření /CMB/9 dokonce předpovězeno10) inflačním modelem velkého třesku ΛCDM. Žádný z těchto důkazů není založen na laboratorních pokusech a pravděpodobně nebudou nikdy tímto způsobem vysvětleny. Ty ‘neznámé’ v laboratoři (myslí se neznámé pro současnou fyziku) jsou níže uvedeny kurzívou. Jsou to:

 1. Rudý posuv světla z galaxií vysvětlený rozpínáním prostoru,11
 2. Mikrovlnné záření kosmického pozadí (CMB), vysvětlené jako dosvit velkého třesku.
 3. Pozorovaný pohyb hvězd a plynů v discích spirálních galaxií12 je vysvětlován pomocí temné hmoty,
 4. Vzdálené supernovy 13 jsou temnější než by měly být, odtud akcelerace vesmíru vysvětlovaná temnou energií,
 5. Plochost (prostor má eukleidovskou geometrii) a izotropie (ve všech směrech je uniformní), což se vysvětluje inflací rychlejší než světlo (viz oddíl v rámečku níže)

Jako experimentátor vím, že by standardy používané v tzv. ‘kosmologických pokusech’ nikdy neobstály v mojí laboratoři. Přesto se nám tvrdí, že žijeme v době ‘přesné kosmologie’.14

Kosmolog Max Tegmark řekl,

“… před 30 lety byla kosmologie převážně chápána jako někde mimo vědu, mezi filozofií a metafyzikou. Mohli jste tehdy spekulovat nad sklenicemi s pivem, co a jak se děje, a potom jít domů, protože nebylo celkem vůbec nic co dělat dál.” [Ale nyní se dochází k závěru, že máme zcela] “ uzavřený obraz toho, jak se vesmír vyvinul od nejranějšího okamžiku až do přítomnosti.”4

Jak by tohle mohla být pravda, když žádný z pěti pozorování Lieua, jak byly výše uvedeny, nemůže být vysvětlen něčím ‘známým’? Mohou být vysvětlena jen tím, že se uchýlíme k ‘neznámým’ jen za pomoci kejklí může autor prohlásit ‘Dospěli jsme nakonec k pravdě.’

K čemu to vede?

Připomínám nositele Nobelovy ceny Stevena Chu, když mluvil na velkém shromáždění školní mládeže, když mluvil u příležitosti Národního kongresu Australského fyzikálního ústavu na Australské národní univerzitě v Canberra v r. 2005. Řekl, že teď už rozumíme téměř všemu, co ve vesmíru existuje k pochopení, jen kromě několika malých detailů; jako jsou třeba temná energie a temná hmota, které [údajně] tvoří 96 % veškeré látky vesmíru.

Kosmologové mohou mít svoje záměry—svoji víru podepřít modelem založeným na falešných a neověřitelných domněnkách—to je ale děravé vědro, které nemůže udržet fakta, která budou nakonec zveřejněna proti tomu.

Takovým faktem je, že historie vesmíru nemůže být určena pomocí modelu, který nelze nezávisle testovat. Aby šlo popsat současná pozorování, je třeba mnoho zfušovaných faktorů na podporu nynějšího modelu. Kosmologie velkého třesku je potvrzena v myslích těch, kteří lpí na této víře—že vesmír stvořil sám sebe ex nihilo (z ničeho) před 14 miliardami let. Pro mne je velký obraz z Bible mnohem důvěryhodnější—zbývá nám jen doplnit určité detaily.


Proč velký třesk potřebuje inflaci rychlejší než světlo?

Inflace je mimořádně prudké exponenciální rozpínání raného vesmíru objemovým činitelem aspoň 1078, poháněné tlakem hustoty záporné vakuové energie. Inflační epocha zahrnuje první část elektroslabé epochy a následuje po epoše velkého sjednocení. Předpokládá se, že trvala od 10−36 sekund po velkém třesku po asi něco mezi 10−33 a 10−32 sekund. Po epoše inflace pokračoval vesmír v rozpínání, ale pomaleji.

Neexistuje žádný přijatelný mechanizmus, který by mohl způsobit rozpínání rychlejší než světlo, nebo je zastavit poté, co začalo. Nicméně zmatení křesťané, kteří věří na velký třesk, musí zoufale tuto inflaci obhajovat.

Vědci se dovolávají inflace proto, že by velký třesk nebyl sám o sobě schopen vysvětlit pozorování. Existují dva1 hlavní problémy u velkého třesku, který by byl bez inflace:

 1. Plochost’: je to skutečnost, že všechno, co jsme kdy ve vesmíru naměřili, je euklidovského charakteru, čili že prostor není zakřiven. To je závislé na hustotě látky vyjádřené Ω (velké omega). Poznámka Václava Dostála: [v orig. je „mass density“, což při otrockém překladu je „hustota hmotnosti“] Ω > 1 znamená, že vesmír má dostatek látky pro případné zhroucení se, a měl by eliptickou geometrii neboli kladné zakřivení prostoru. Ω < 1 znamená rozpínaní se navždy, což zahrnuje negativní zakřivení nebo hyperbolickou geometrii. Jenže pozorování ukazují na plochost, což znamená Ω = 1— hustota je tedy nepatrně pod prahem pro kolaps. Toto je problém kosmologického jemného vyladění, kdy síla rozpínání odpovídá síle gravitace v poměru jedna ku 1060. Navíc, protože se vesmír během kosmického času od nutné kritické hustoty vzdálil, musel být ještě blíže dokonalé plochosti brzo po velkém třesku.
 2. Problém horizontu: světlo nemělo od velkého třesku dostatek času pro dolet mezi kauzálně souvisejícími oblastmi viditelného vesmíru, což znamená, že nejsou kauzálně spojeny (čili za ‘horizontem’). Například světlo z naprosto opačných stran vesmíru. Jak je to možné, že je zpravidla izotropní ve všech směrech našeho pozorování? Toto je obzvlášť pravdivé pro záření CMB, kde vidíme totéž —the vesmír je izotropní, stejný ve všech směrech v rozmezí 1 částice na 100 000. To se nazývá problém hladkosti a je ještě neuvěřitelnější, protože při rozpínání vesmíru se izotropie snižovala, počínaje úrovní 1 částice na 1040.
 3. Poznámka Václava Dostála: [Popis pomocí čtyřrozměrného prostoru, zvaného prostoročas, se běžně zaměňuje za reálné zakřivení třírozměrného prostoru. To platí zejména o prvotní rozpínání zvané inflace. Zde se obvykle tvrdí, že prázdný prostor se může rozpínat nadsvětelnou rychlostí. Jenže mezi galaxiemi není prázdnota, ale (kvantové) vakuum, které žádnou prázdnotou není! Raný vesmír byl extrémně hustý – tedy se takovou rychlostí rozpínat nemohl! Navíc při rychlosti rovné rychlosti světla se chod času („tikání pomyslných hodin“) zcela zastaví, při větší rychlosti by čas běžel pozpátku. Tzn., že následek by časově předcházel svou příčinu.]

Ovšem neexistuje žádný dobrý mechanismus pro způsobení rozpínání rychlejší než světlo nebo pro jeho zastavení, když už jednou začalo. A neslavný ‘Higgsův boson’ neboli ‘Božská částice’, je neslučitelný s tou verzí inflace, kterou připouštějí nedávná pozorování.2,3 Je však možné, že tato verze inflace získá odklad, protože se zjistilo, že uváděná detekce se ukázala jako formálně nesprávná. 4 Žel podvedení křesťané, kteří věří na velký třesk, musí inflaci zoufale obhajovat.5

Odkazy a poznámky

 1. Mnoho kosmologů ukazuje na třetí velký problém: chybějící magnetické monopoly. To jsou hypotetické částice, které mají severní, ale ne jižní pól atd., a také mnoho modelů částicové fyziky předpovídá, že by měly být vytvořeny v počátečních enormních teplotách velkého třesku. Avšak chybění hypotetických částic není pro hypotetický model až tak přesvědčivé.
 2. Fairbairn, M. and Hogan, R., Electroweak Vacuum Stability in Light of BICEP2, Physical Review Letters 112:201801, 20 May 2014 | doi:10.1103/PhysRevLett.112.201801. See also Should the Higgs boson have caused our Universe to collapse? Royal Astronomical Society, ras.org.uk, 24 June 2014.
 3. Hartnett, J.G., Inflation—all in the ‘Dark’: The Higgs boson messes with cosmic inflation, creation.com/inflation-higgs, 31 July 2014.
 4. Hartnett, J.G., New study confirms BICEP2 detection of cosmic inflation wrong, creation.com/inflation-wrong, 5 February 2015.
 5. Hartnett, J.G., The big bang is not a Reason to Believe! creation.com/bang-not-a-reason, 20 May 2014.

Odkazy a poznámky

 1. ΛCDM – kosmologie studené temné hmoty s nenulovou kosmologickou konstantou, která obsahuje stav inflace s rychlostí větší než světlo, aby byla vyhlazena kolísání shluků rané hustoty a vyřešené četné další problémy včetně nedostatku monopólů atd. Pro další podrobnosti viz box and Lisle, J., Light-travel time: a problem for the big bang, Creation 25(4):48–49, 2003; creation.com/lighttravel. Zpět.
 2. Lieu, R., ΛCDM cosmology: how much suppression of credible evidence, and does the model really lead its competitors, using all evidence? 17 May 2007; arxiv.org/pdf/0705.2462v1.pdf. Zpět.
 3. Od doby, co byl tento graf vytvořen, změnili kosmologové podíly obsahu hmoty/energie ve vesmíru. Od června 2013 uvádějí 68 % temné energie, 27 % temné hmoty a 5 % běžné atomární hmoty. See https://darkmatterdarkenergy.com/2013/06/18/more-dark-matter-first-planc.... Zpět.
 4. Tegmark M., Precision Cosmology (lecture), MIT World, 7 June 2008. Zpět.
 5. Hartnett, J.G., Claimed dark matter ‘find’ won’t help end ‘big bang’ crisis, creation.com/dark-matter-crisis, 25 January 2014. Zpět.
 6. See Table I and Fig. 1 in “A missing neutrino–dark radiation;” https://biblescienceforum.com/2014/09/25/a-missing-neutrino-dark-radiation. Zpět.
 7. Caldwell, R.R., Dark energy, Physics World—the member magazine of the Institute of Physics, 29 May 2004; physicsworld.com. Zpět.
 8. Lieu, Ref. 2. Zpět.
 9. CMB=cosmic microwave background radiation. See also Hartnett, J., The Big Bang fails another test, creation.com/cmb, 15 September 2006. Zpět.
 10. But for the logical and scientific fallacies of this claim, see Sarfati, J., Nobel Prize for alleged big bang proof, creation.com/bignobel, 8 October 2006. Zpět.
 11. Metrikou expanze prostoru je vzrůst vzdálenosti v čase mezi dvěma vzdálenými částmi ve vesmíru. Toto je standardní expanze, zatímco samotný rozsah prostoru se mění. Tj., měřítko rozpínání je definováno růstem vzdálenosti mezi částmi vesmíru, dokonce bez těch částí, které “se pohybují” kamkoli. Zpět.
 12. Rychlost plynů (a hvězd) ve vnějších oblastech disku ve spirálních galaxiích je odvozena z Dopplerova rudého nebo modrého posunu čar a neřídí se Keplerovými pohybovými zákony, jak to předpovídá Newtonův gravitační zákon. Protože jsou tyto ‘rychlosti’ zvláštní, používám slovo ‘postřehnuté’ v tomto případě to znamená, že jde o výklad pozorovaných hodnot, čímž netvrdím, že je to nerozumné, pouze neprokázané. Zpět.
 13. Supernova = explodující hvězda. Určitá třída, Ia, se používá jako standardní světelný zdroj k měření vzdáleností ve vesmíru. Zpět.
 14. For example, Ellis, R., New age of precision cosmology, physicsworld.com, 1 July 1999; Primack, J.R., Precision Cosmology, New Astron. Rev. 49:25–34, 2005. Zpět.


PřílohaVelikost
1009-20.3.2017-duveryhodna_presvedceni_o_velkem_tresku_jsou_v_koncich.doc221 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Re: - článek je celkem zajímavý, podobně jako i diskuze.

https://vtm.zive.cz/bleskovky/vysledky-simulace-naznacuji-ze-68--vesmiru...

- a diskuze se možná rozroste z těch zatím 10 příspěvků. Myslím, že ano. Je to celkem zajímavé. V.S.

Re: Stále opakuji: Pavlovi Kábrtovi

Prosím, přejděte s komentáři, které se netýkají obsahu článku, do obecné diskuze. Děkuji, Pavel Kábrt
______________________________________________________________

Což takhle promazat i příspěvky Route 66

– ani jeden není (ani po upozornění) – jako vždy - k tématu článku…

A to ani vzdáleně..

http://kreacionismus.cz/comment/reply/2209/198951
http://kreacionismus.cz/comment/reply/2209/199075
http://kreacionismus.cz/comment/reply/2209/199355

nebo že by byl snad nějaký důvod, proč příspěvky Route 66, - které se netýkají obsahu článku – ani po upozornění nemazat? Wink

Obrázek uživatele Route 66

Re: rafael - Co bylo před Velkým třeskem

Pan Grygar má můj veliký obdiv

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

OPĚT LŽEŠ!
nemá. neb je věřící člověk a vzhledem k tomu coz zde v minulosti o křestantvi a vire v Boha nazgryndal ses sam timto jako pokrytec, lhar a GAUNER - USVEDCIL!
vis? Big smile

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

velmistr Pavlík

No nedočetl jsem do konce, ale asi by mě mně nic překvapujícího dále v článku nepotkalo… Pokud ano, dejte mě vědět a snad najdu síly kouknout i níže…
...
Já spíše myslím, že síly by bylo dost, ale odvahy málo - odvahy dozvědět se něco, s čím si nevíte rady, protože právě v závěru jsou ty nejtěžší námitky. I to, čeho jste se ve svém komentáři dotkl, jsou spíše vedlejší věci, ty závažnější jste ponechal žoviálně bez povšimnutí.
...
Pavlíku, pokud něco nevím, opravdu nemám problém říct – nevím to. U tebe jsem si ale nevšiml, že by jsi snad něco nevěděl... Včera jsem čtením části článku dle očekávání promrhal dost času, což jsem i popsal, tvé kecy na tom už bohužel nic nezmění.
____________________________________________________________

Veliká škoda, že nám ale Kreacionisté neposkytnou ani jedno jedinné vlastní pozorování – a jeho možnou interpretaci,…
...
Těžko mohou kreacionisté stavět astronomické observatoře, když nejsou, jako evoluční mytologové, financováni ze státního rozpočtu, ale jen z darů. Nicméně svoje laboratoře mají, jak se i v tomto článku Hartnett zmiňuje. A vlastní výzkumy rovněž, nevím, jak dalece v astronomii, ale v jiných oborech určitě.
...
Nic nového, ukaž tedy konkrétní Kreacionistický výzkum a jeho interpretaci, jinak to jsou jako vždy v tvém případě plané nekonkrétní kecy. Kreacionisté mohou mimochodem použít i cizí pozorování – ale ani to neudělají (myslím tím nějakou konkrétní kreacionistickou –interpretaci i cizího pozorování – ale furt nic…)

Nemyslím tím ale Kreacionistickou interpretaci - takto to tedy být nemůže - ale tuhle: domníváme se proto (na základě pozorování), že je to tak a tak - a proč si tohle myslíme…

Natož pak nedejbože formulovat nějakou Kreacionistickou teorii – která je později (třeba po x letech) – potvrzena pozorováním…
____________________________________________________________
- opět jen ztráta času... číst Váš komentář, souhlasím. Když musíte dávat odkazy a neumíte vlastními slovy vysvětlit, oč jde. Ubohé.
...
Pavlíku – jak jednoduché – nečti mé komentáře. Jako například já nečtu ty Fotonovy nebo většinu Vlastíkových… Chtěl bych nečíst i ty komentáře Route 66, ale jsou na to povětšinou příliš krátké…
____________________________________________________________
Kdybyste mistře našel odvahu popasovat se se závažnými místy Hartnettova článku, tak byste nám jistě vysvětlil, ne pomocí webových odkazů, ale vlastními stručnými a výstižnými slovy:
Problém horizontu

Problém horizontu – zkus být konkrétní – a popsat o co jde
...
Jakým mechanizmem inflace dosáhla nadsvětelné rychlosti

To vážně nevím - ale zajímalo by mě to.. Přivítal bych velmi nějaký nekreacionistický odkaz k tomuto tématu.Co vím je jen to - že se v tomto případě se nejedná o pohyb hmoty v prostoru (přesněji vůči prostoru), ale s rozpínajícím se prostorem. Ještě zajímavější je ale - proč vlastně ona inflace skončila.
...
Problém plochosti

Problém plochosti– zkus být konkrétní – a popsat o co jde. Doufám že nejde o 100+1 důkazů o plochosti Země…

Všimni si jak velmi - a proč - se tyto důkazy podobají těm tvým 100+1 důkazům pro kreacionismus...

____________________________________________________________

Hartnett je dobře placený Kreacionistický fabulátor.
Mnohokrát byly jeho polopravdy a někdy i jasné lži ukázány a rozebrány. Nijak mě ale neláká jeho nové kydy rozebírat, stejně jako mě například neláká rozebírat např. Fotonův pravdivý popis světa… Nebo např. Vákuový nebo Elektrický vesmír pana Dostála…

Nicméně ale - pokud na tom trváš – tak tedy popiš co konkrétně chceš rozebírat…

George

Dík za odkaz, pěkný článek, docela dost dobře možná alternativa – bylo by ale potřeba prokázat, že různé oblasti vesmíru expandovaly v různém poměru – pokud jsem to tedy správně pochopil.

Re: Důvěryhodná přesvědčení o velkém třesku jsou v koncích

Queeku, mrkni na tohle, docela aktualni vec. Treba ti to prijde zajimave.

Queek

No nedočetl jsem do konce, ale asi by mě mně nic překvapujícího dále v článku nepotkalo… Pokud ano, dejte mě vědět a snad najdu síly kouknout i níže…

Já spíše myslím, že síly by bylo dost, ale odvahy málo - odvahy dozvědět se něco, s čím si nevíte rady, protože právě v závěru jsou ty nejtěžší námitky. I to, čeho jste se ve svém komentáři dotkl, jsou spíše vedlejší věci, ty závažnější jste ponechal žoviálně bez povšimnutí.

Veliká škoda, že nám ale Kreacionisté neposkytnou ani jedno jedinné vlastní pozorování – a jeho možnou interpretaci,…

Těžko mohou kreacionisté stavět astronomické observatoře, když nejsou, jako evoluční mytologové, financováni ze státního rozpočtu, ale jen z darů. Nicméně svoje laboratoře mají, jak se i v tomto článku Hartnett zmiňuje. A vlastní výzkumy rovněž, nevím, jak dalece v astronomii, ale v jiných oborech určitě.

- opět jen ztráta času... číst Váš komentář, souhlasím. Když musíte dávat odkazy a neumíte vlastními slovy vysvětlit, oč jde. Ubohé.

Kdybyste mistře našel odvahu popasovat se se závažnými místy Hartnettova článku, tak byste nám jistě vysvětlil, ne pomocí webových odkazů, ale vlastními stručnými a výstižnými slovy:

Problém horizontu
Jakým mechanizmem inflace dosáhla nadsvětelné rychlosti
Problém plochosti

PK

Queek

Mnozí dnes věří, že se vesmír vytvořil jedním velkým třeskem. Ve skutečnosti se třeskem něco spíš roztříská, než vybuduje. Dnes se jasně ukazuje, že vesmír je vyprojektován, a v tomto projektu Big-Bang (velký třesk) nehrál žádnou tvůrčí roli. Mnohá astronomická pozorování a výpočty nelze s touto teorií sladit. Vesmír je strukturovaný, nehomogenní. To ale neodpovídá ani homogennímu reliktnímu záření (zbytkové mikrovlnné záření o teplotě 2,7 K), ani dynamice nějaké dávné exploze. Není jisté, zda se vesmír skutečně rozpíná. Rudý posuv galaxií lze interpretovat i jinak a jeho velikost je někdy v rozporu s hmotností daného objektu.

Citace je z Kábrtova Mementa, omyl 13. Tehdy se Kábrt ještě snažil argumentovat, dnes už jen sprostě nadává. Přitom už docela dlouho se ví, že reliktní záření je nehomogenní a nehomogenita vesmíru struktuře reliktního záření vcelku odpovídá. Že by se Kábrt mohl mýlit? Něvazmóžno!

Re: Důvěryhodná přesvědčení o velkém třesku jsou v koncích

Tak jsem si po mnoha letech přečetl článek na těchto slzavých stránkách.
___________________________________________________________

Všeobecně přijímaný model velkého třesku prý dokonale zobrazuje historii vesmíru
...
To nikoli. Je to jen dosud nejlepší teorie s mnoha slabinami. Že "prý" dokonale zobrazuje historii vesmíru tvrdí jen kreacionisté…
____________________________________________________________
...byly přijaty neověřitelné a zcela chybné počáteční předpoklady! Někteří stateční fyzikové měli tu smělost čelit vládnoucímu paradigmatu—standardní kosmologii ΛCDM velkého třesku a inflaci.1 Jedním takovým je Prof. Richard Lieu, předseda oddělení astrofyziky na univerzitě v Alabamě. Ten napsal:
Kosmologie není ani astrofyzikou: všechny základní předpoklady na tomto poli nejsou ověřeny (nebo jsou neověřitelné) laboratorně … .”2 [zvýraznění dodáno]
Dále říká, že je to “proto, že vesmír nenabízí možnost kontrolních experimentů, …” Míní tím, že tatáž pozorování mohou být interpretována několika odlišnými způsoby.

...
- Škoda, že není uveden konkrétní příklad – jaké konkrétní pozorování je možné interpretovat odlišným – a hlavně jakým způsobem (jako že určitě je to možné).
____________________________________________________________

V červnu 2013, poté, co byly uveřejněny první výsledky ze satelitu Planck, byly podíly temné energie a temné hmoty významně pozměněny na hodnoty 68 % temná energie a 27 % temná hmota, pro běžnou atomární hmotu zůstalo 5 %.

...
Škoda že není konkrétně uvedeno, nakolik tyto hodnoty byly „významě pozměněny“ – jednotky, desítky nebo dokonce stovky procent? A oproti jakým předchozím pozorováním...
____________________________________________________________

Přesto se nám říká, že se nacházíme v období přesné kosmologie.4 Ale vidíme totální neshodu mezi určením těchto podílů z měření vysokých rudých posuvů supernov a z měření CMB Planckem. Ani uváděné chyby ke shodě hodnot nepomáhají.5
...
Aha - totální neshoda popsána snad nejznámějším placeným kreacionistickým fabulátorem Harnetem.

Ale v článku zde opět nic konkrétního…

Jeho donebevolající lži tu byly už mnohokrát ukázány…

Hartnett, J.G., Claimed dark matter ‘find’ won’t help end ‘big bang’ crisis, creation.com/dark-matter-crisis, 25 January 2014.

Ale pokud to nějaký krecík bude vyžadovat – můžu ty jeho blujánky projít – jako už mnohorkát… - ale asi pak zase dostanu od velmistra Pavlíka po vysvětlení „omylem“ ban…
____________________________________________________________

Po 40 let se v laboratoři hledá nějaká forma temné hmoty například axion (pojmenovaná podle populárního amerického saponátu, protože vědci doufali, že její objev vyřeší některé problémy částicové fyziky). Nedávno se tvrdila údajná detekce temné hmoty v laboratorním pokusu, ale toto tvrzení vyžaduje ještě důkladné ověření.6
...
Detekce se pokud vím nepotvrdila- co to má jako dokazovat?
____________________________________________________________

Poznámka Václava Dostála: [Celá velikánská konstrukce existence temné hmoty a temné energie je založena na špatné interpretaci rudého posuvu spektra záření ze vzdálených objektů a na děsivě špatném předpokladu, že gravitace je vnitřní vlastností látky – jinou látku přitahovat. „Děsivě“ píši proto, že tuto představu odmítl už Newton!]
...
Veliká škoda, že nám tedy pan Dostál neukázal správnou interpretaci rudého posuvu spektra záření -

Nejlépe - co dle něj konkrétní naměřené hodnoty znamenají…
- a hlavně proč dle něj znamenají konkrétně to co může uvést (ale nejspíše nikdy neuvede)...

...

Třeba se dozvíme od pana Václava Dostála naprosto fascinující skutečnost (ale nejspíše ne nedozvíme nic konkrétního), že pokud nám policie naměří 90 km/hod v obci, jeli jsme ve skutečnosti například jen 18 km/hod

-Nebo spíše např.– že jsme v obci nikdy jet nemohli… (ale nechme se překvapit)

– protože ony radary jsou založené na stejném principu…

proč tomu tak je zůstane nejspíše - pro Kracionisty zapovězenou záhadou...

viz: Dopplerův jev

pro hnidopichy -ale těch není u krecíků mnoho - pokud nějací vůbec jsou... - páč máme i dilataci času:
- Relativistický Dopplerův jev

pěkně je to vysvětleno zde:

http://www.astro.cz/clanky/ostatni/doppleruv-jev-ve-fyzice-a-astronomii-...

...

Přesněji tedy - od pana Václava Dostála se dozvíme (v náznacích), že je to špatně, jak je to ale tedy ale správně (natož proč)

– to se nikdy nedozvíme

– tento princip platí obecně pro všechny Kreacionisty….
____________________________________________________________

Jak Lieu poukazuje,
“… astronomická pozorování nemohou nikdy sama od sebe být použita jako důkaz fyzikální teorie ‘mimo veškerou pochybnost’ .

...
Někdo snad přisuzuje astronomickým pozorováním fyzikální důkaz „‘mimo veškerou pochybnost’" ? – to určitě ne.

Veliká škoda, že nám ale Kreacionisté neposkytnou ani jedno jedinné vlastní pozorování – a jeho možnou interpretaci,…
____________________________________________________________

No nedočetl jsem do konce, ale asi by mě mně nic překvapujícího dále v článku nepotkalo… Pokud ano, dejte mě vědět a snad najdu síly kouknout i níže…
..

Takže ani po letech nic nového, krecíci nic konkrétního neukáží, jen všeobecné kydy bez jakékoli konkrétní ukázky - nebo snad dokonce jakýkoli vlastní Kreacionistický výzkum a jeho interpretace

- jak se dalo čekat

- opět jen ztráta času...

Sick

rafael - Co bylo před Velkým třeskem

Velky tresk je zasadnejsia udalost, nez si dokaze vacsina ludi vobec predstavit.
V okamihu Velkeho tresku vznikol priestor,ktory predtym nebol,vznikol cas,ktory predtym nebol a vnikla hmota, ktora predtym nebola.
Takze pred Velkym treskom nic nebolo...Nebol teda ani boh,nemohol, a to su slova veriaceho v boha, ale zaroven vedca.
___________
_________________________________________________
Pan Grygar má můj veliký obdiv, stejně jako před 40 ti lety tak i dnes dokáže poměrně velmi jednoduše vysvětlovat věci, které jsou ve skutečnosti dosti složité – a tím je přiblížit široké laické veřejnosti. Je to už hodně dávno, kdy vznikla např. jeho Okna vesmíru dokořán.
koneckonců Bing Bang zavedl a přeložil pro Čechy jako Velký třesk právě on.
...
V současnosti (přesněji v r.2014) pan Grygar tvrdí, že Velký třesk začal po uplynutí první jednotky Planckova času (10^-43 sec), co bylo předtím (ono plynutí té první jednotky Planckova času) je dle jeho slov záhada / nebo třeba metafyzika – zejména ten stav 0 ( tedy stav před uplynutím oné první jednotky času)
- pokud jsem to tedy jako laik dobře pochopil…
...

To že odmítl několikrát ocenění – v roce 2009 spojené s odměnou ve výši 0,5 miliónu taky o něčem svědčí..

http://echo24.cz/a/iBvt7/astrofyzik-jiri-grygar-po-zemanovi-odmitl-i-oce...

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/658710

___________________________________________________________

Takze pred Velkym treskom nic nebolo...

Možná tak před těmi 40 ti nebo snad i 10 - 15 ti lety…
....

Od té doby astronomie dost pokročila. Přiložené video je i s křesťansku propagandou na začátku, tak tím může být pro krecíky stravitelnější…
Zkus si zejména všimnout

– kolik si předních vědců zkoumající tento obor v nedávné době myslí, že před Velkým třeskem něco bylo – a kolik si myslí něco jiného (hlasování ve videu v 7:22)

http://www.dailymotion.com/video/xx9fgq_co-bylo-pred-velkym-treskem-hd-t...

Customize This