Dinosauři kontra ptáci - zkameněliny nelžou

Dinosauři kontra ptáci: Zkameněliny nelžou
Timothy L. Clarey

(Timothy L.Clarey, Ph.D., je profesorem geologie na Delta College, Michigan, USA)
Článek byl přeložen z časopisu Impact #399, který vyšel v září 2006. Přeložil 31. 12. 2006 M. T.

Pojem „dinosauria“ použil poprvé roku 1841 sir Richard Owen v projevu k Britské společnosti pro pokrok vědy. Posléze jej publikoval v roce 1842. Byl prvním, kdo poznal, že dinosauři („strašně velcí plazi“) byli specifickou skupinou plazů, velmi odlišnou od dnešních ještěrek. Owen definoval dinosaury jako plazy, kteří chodili zpříma a drželi se jako sloni a nosorožci. Dinosauři neměli křídla, ploutve jako tuleni ani ploutve jako ryby. Owen byl nejznámějším a nejuznávanějším srovnávacím anatomem devatenáctého století. Ve svém pozdějším životě vášnivě polemizoval s Darwinovou evoluční teorií.

Thomas Huxley, slavný zastánce Darwinovy teorie, byl prvním člověkem, jenž postuloval, že dinosauři byli předchůdci ptáků – v publikacích mezi 1868 a 1870. Huxley shledával, že někteří dinosauři měli kloub na noze podobný ptákům, krátký trup, masivně vypjatá bedra, dlouhý a pohyblivý krk a dlouhé zadní končetiny tak typické pro anatomii ptáků. Zjistil též, že někteří dinosauři měli v kostech díry pro vzdušné měchýřky jako je tomu u moderních ptáků, a že někteří dinosauři měli zpětnou stydkou kost typickou pro ptáky (1). Později k tomuto seznamu přibylo to, co bylo vykládáno jako vidlicovitá ptačí kost u některých dinosaurů (2).

Od archeopteryxe k archeoraptoru : Od ptáka k podvodu

Jádrem sporu je takzvaná přechodná fosílie (tedy zkamenělina, často uváděná jako spojovací článek mezi ptáky a dinosaury) jménem Archeopteryx. Všech deset exemplářů bylo nalezeno v Německu v solnhofenských vápencích datovaných do svrchní jury (150 miliónů let starých podle evolučních standardů). Pat Shipman prohlásila, že „Těchto pár zvláštních fosílií posloužilo jako základna pro oslnivé dedukce, divoké spekulace, pronikavé analýzy a překvapivá zjištění“ (3). A jsou to dobře zachované stopy peří na některých exemplářích, jež zajistily archeopteryxovi status ikony – prvního ptáka.

Mezi prvními kritiky archeopteryxe jako prvního ptáka byl Sankar Chatterjee, jenž ohlásil objev „ptáka“ z triasu, kterého nazval Protoavis. Jako sponzoři Chatterjeeova výzkumu se National Geographic Society (NGS) rozhodla zveřejnit tento objev dříve než proběhlo formální vědecké recenzování a posouzení Chatterjeeovy práce. NGS za to sklidila ostrou kritiku od jeho kolegů (4). Ten však opravdu povolil NGS publikovat svůj nález, a tak teoreticky posunul výskyt prvního ptáka do doby o 75 milionů let starší než byl Archeopteryx. Mnoho paleontologů však s tímto postupem nesouhlasilo, a dnes někteří dokonce pochybují o tom, že Protoavis je vůbec ptákem (5). NGS pokračovala ve vyvolávání sporů, když roku 1999 publikovala zprávu o „opeřeném“ dinosaurovi archeoraptorovi, a opět ohlásila objev dříve než byl vědecky recenzován. Později se zjistilo, že tento vzorek byl slepen z částí ptáka a dinosaura. Jinými slovy šlo o padělek. Jonathan Wells zašel tak daleko, že vzorek označil za „piltdownského ptáka“ jako připomínku podvodu s piltdownským člověkem (6). NGS by se byla měla naučit už roku 1991, že si nemá nárokovat právo na „vědeckou“ autoritu či ohlašovat objevy dokud nálezy nejprve neprošly vědeckou recenzí k potvrzení jejich vědecké spolehlivosti (7).

Jedním z největších kamenů úrazu při obhajování myšlenky, že dinosauři se změnili v ptáky, zůstává nedostatek podpory pro ni ve fosilních nálezech. Shipmanová poznamenala, že „Hypotéza dvounohého předka (pokládaná za logickou) má málo přímých důkazů z fosilních nálezů, které by ji podpořily či vyvrátily“ (Cool. Nejlepšími fosilními důkazy pro spojovací článek je historicky doložená záměna archeopteryxe za compsognatha. Nejméně tři ze vzorků archeopteryxe byly původně špatně určeny buď jako Compsognathus či jako ptakoještěr. Bohužel nalézáme tato dvě zvířata v téže vrstvě jako archeopteryxe, takže je těžké obhájit tvrzení, že jedno bylo předkem druhého. Obhájci hypotézy o původu ptáků z dinosaurů mají proto jedinou možnost: tvrdit, že předkem archeopteryxe bylo cosi zatím neznámého. „Tohle může být pravda, ale uvažování o hypotetickém předkovi představuje ještě vratší tvrzení než je pozice na jedné noze, zatímco druhá se pohybuje kupředu“, prohlásila Shipmanová (9).

Situace se stává ještě nepřehlednější, pomyslíme-li na fakt, že většinu dinosaurů (kteří prý byli předky ptáků) nalézáme v horninách mnohem mladších než jsou ty, v nichž nalézáme archeopteryxe. Dinosaury jako velociraptora či deinonycha nalézáme v horninách z období křídy. Tyto horniny jsou podle evolučních měřítek o 75 milionů let mladší než horniny z období svrchní jury obsahující archeopteryxe. Obhájci vztahu mezi dinosaury a ptáky se snaží tuto informaci bagatelizovat a trvají na tom, že nějaký ještě neobjevený předek musí spojovat obě skupiny – bez ohledu na to, že fosilní nálezy zde chybějí.

Kladistika: Pokus obejít fakta

Paleontologové se pokusili uniknout „problémům“ s fosiliemi zavedením nové soustavy klasifikace organismů zvané kladistika. Tato soustava popisuje organismy na bázi jejich sesterských, kmenových vztahů (10). Kladisté řadí vymřelé i žijící organismy podle téhož klíče bez ohledu na čas, a v tomto procesu jsou neznámé či chybějící přechodné fosilie obvykle pomíjeny či vypouštěny.

Problémem kladistiky je fakt, že svévolně vybírá z nového tvora jen to, co se jí hodí. Evoluční novinka je zděděná změna předchozího vzorce či struktury, jež činí organismus jedinečným (11). Výběr evolučních novinek je zvlášť velkým problémem u organismů vymřelých, protože pro srovnávání zde máme k dispozici jen morfologické rysy. Výběr provádějí experti na tu kterou oblast přírodovědy, neboli (slovy Henryho Geea) „osoby kvalifikované k tomu, aby posuzovaly důkazy“ (12). Gee dále vysvětlil, že „Nebezpečím pro vědce je to, že začnou věřit švindlu, to, že se ve skutečnosti stávají světskými kněžími (kteří poznali pravdu s velkým P), „pravdu, jež může být ověřena“. Taková pravda je však svou podstatou nevědecká (selhává)“ (13). Důvod, proč mnozí uvěřili podvodu s archeoraptorem, spočíval v jejich víře ve svůj vlastní švindl, bez ohledu na to, že zde pravá věda trpí (14). „Vědci“ věřili tak silně tomu, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, že veškeré důkazy o opaku byly ignorovány či zametány pod koberec jako nedůležité. „Vědci“ se stávali „kněžími“, kteří kážou vlastní verzi „vědy“.

Další důkazy

V uplynulých 150 letech bylo objeveno mnoho otisků kůže dinosaurů. Tyto nálezy (jakož i slavný objev otisků kůže embrya z Argentiny v roce 1998) vykazují pouze šupiny velmi podobné šupinám plazů moderních. Neznáme dinosaury, kteří by měli peří jako je vidíme na archeopteryxovi (15).

Nedávno byl objeven nový dinosaurus jménem Juravenator, z hornin blízko místa nálezu archeopteryxe (16). Tento nový exemplář vykazoval na ocasu jasné plazí šupiny bez jediné stopy peří. Autoři objevu se pokoušeli vysvětlit chybění peří u takovéhoto „ptáku podobného“ exempláře tvrzeními, že peří měli tito tvorové jen po určitou část roku či že se peří pravděpodobně vyvíjelo vícekrát za jejich život. Nejjednodušším řešením však zůstává, že prostě vůbec žádné peří neměli.

Ornitolog Alan Feduccia a jeho vědecký tým nenalezli žádný důkaz pravého peří na žádném z nedávno publikovaných „opeřených“ dinosaurů z Číny (17). Jejich závěrem bylo, že údajné „zárodky peří“ byly pouze zbytky sítě kolagenových vláken, jež vytvořily během rozkladu živočicha vzorce vypadající jako peří. Feducciův tým dále dodal, že je příliš brzy na prohlášení, že „ptáci jsou živí dinosauři“. Uzavřel svou práci konstatováním, že „problém původu ptáků je ještě daleko od svého vyřešení“ (18). Tito autoři varovali, že přílišný důraz na kladistiku a ignorování dat ze stratigrafie, embryologie, ekologie a biogeografie vyústily v zavádějící interpretace nálezů (19).

Jiný tým vědců zjistil, že ani zachované měkké tkáně ani kostry nesvědčí o tom, že by ptáci a dinosauři byli spřízněni (20). Vědci usoudili, že teropodní dinosauři (včetně nedávno objeveného sinosauropteryxe) neměli plicní přepážku ptačího typu, nýbrž soustavu podobnou krokodýlům, což dále zvětšuje propast mezi ptáky a dinosaury.

Závěry

Co říká o dinosaurech Bible? Termín „dinosaurus“ nebyl v biblické době užíván, ale přece jen máme zprávu v Jóbovi 40:15-18, jež popisuje obrovité sauropodní zvíře, jež žralo trávu (behemóta). Až donedávna se v horninách obsahujících dinosaury žádná tráva nenalézala. Avšak roku 2005 objevila skupina vědců, že titanosauridní sauropodi skutečně trávu žrali (21). Vědci našli stopy trávy ve fosilizovaném trusu (koprolitech) z hornin svrchní křídy v Indii. Dokonce i pro „bronzové válce“ (doslovný překlad pro „velké kusy bronzu“) se našly důkazy v kostech dinosaurů, jelikož obratle sauropodů jsou duté a vyplněné strukturami zvanými pleurokély po stranách morku (22). Dinosauři měli též silné holení kosti jako „železo“. Znovu a znovu zjišťují vědci, že dinosauři byli ve skutečnosti specifickou skupinou plazů, ani jako moderní ještěrky ani jako ptáci, ale vskutku jeden z Božích zázraků stvoření.

Odkazy na literaturu

1. Bakker, R.T., 1986, The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction, pp.303-305, Kensington Publishing Corp., New York.
2. Padian, K., and L.M.Chiappe, 1997, „Bird Origins“. In Encyclopedia of Dinosaurs, P.J.Currie, and K.Padian (editors), pp.71-79, Academic Press, San Diego, CA.
3. Shipman, P., 1998, Taking Wing: Archeopteryx and the Evolution of Bird Flight, p.13, Simon and Schuster, New York.
4. Shipman, P., 1998, op.cit., p.112.
5. Shipman, P., 1998, op.cit., p.113.
6. Wells, J., 2000, Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong, pp. 124-125, Regnery Publishing, Inc., Washington DC.
7. Simons, L.W., 2000, „Archeoraptor Fossil Trail.“ National Geographic, 198 (4):128-132.
8. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
9. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
10. Gee, H., 1999, In Search of Deep Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life, pp. 146-147, The Free Press, New York.
11. Lucas, S.G., 2000, Dinosaurs the Textbook, 3rd edition, p.20, McGraw-Hill Higher Education, Boston, MA.
12. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
13. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
14. Simons, L.W., 2000, op.cit.
15. Ruben, J.A., and T.D.Jones, 2000, „Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers.“ American Zoologist, 40: 585-596.
16. Göhlich, U.B., and L.M.Chiappe, 2006, „A New Carnivorous Dinosaur from the Late Jurassic Solnhofen Archipelago.“ Nature, 440: 329-332.
17. Feduccia, A., T.Lingham-Soliar, and J.R.Hinchliffe, 2005, „Do Feathered Dinosaurs Exist? Testing the Hypothesis on Neontological and Paleontological Evidence.“ Journal of Morphology, 266: 125-166.
18. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
19. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
20. Ruben, J.A., T.D.Jones, N.R.Geist and W.J.Hillenius, 1997, „Lung Structure and Ventilation in Theropod Dinosaurs and Early Birds.“ Science, 278: 1267-1270.
21. Prasad, V., C.A.E.Strömberg, H.Alimohammadian, and A.Sahni, 2005, „Dinosaur Coprolites and the Early Evolution of Grasses and Grazers.“ Science, 310: 1177-1180.
22. Lucas, S.G., 2000, op.cit., pp.86-87.

PřílohaVelikost
Dinosauři kontra ptáci-zkameněliny nelžou.doc43.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Peterovi Agricolovi

Milý Petře,
musím konstatovat, neberte to jako urážku, že o kreacionismu zřejmě nevíte skoro nic, doporučuji alespoň prostudovat články na tomto webu, je jich zde dost, i o potopě a dalších tématech, a hovoříte-li anglicky, což předpokládám při Vaší inteligenci, tak máte obrovské množství informací na spoustě webů, jejich seznam je zde též uveden (Pravý sloupec: Odkazy na další informace/Další webové adresy a informace k tématu kreace-evoluce).

Také Vás upozorňuji na přednášky prof. Andy McIntoshe, DSc., z univerzity v Leeds, GB, které se budou konat v Žilině, 28. - 30. 8. 2009. Informace najdete zde: http://www.solas.sk

1. Dovolte mi, omlouvám se Vám i ostatním, asi se mi to nepovede krátce, reagovat:

píšete, že jste křesťan. S křesťany Vašeho typu, tedy tzv. teistickými evolucionisty (co pletou do Bible evoluci), mám nejhorší zkušenosti - jsou často zuřivější obhájci Darwina než ateisté (neberte to osobně, to říkám svoji zkušenost za mnoho let). Je naprosto nepřijatelné ba směšné, aby křesťan věřil v evoluci! Je to jako byste věřil místo v Hospodina v Bála a říkal, že Bál je jen jiné jméno pro Jahve. V celé Bibli, i hlavně NZ čteme, že smrt přišla až jako důsledek hříchu, tak i krveprolévání, boj o život a tyto věci. Jak můžete sladit s Biblí opak, který je základem evolučních mechanizmů? Tedy že Bůh tvořil díky smrti, umírání, krveprolévání, až vznikl Homo sapiens? To je zcela absurdní. Zkuste to promyslet, ne se jen hádat, prosím. Zkuste promyslet, kdo je Váš Pán: jestli materialistické spekulace, jak se kamení změnilo na lidi, nebo Bible a její jasné vylíčení historie. Neříkejte: Bible je symbolická. Je a není. Ale tvrdit, že smrt a krveprolévání bylo před vznikem člověka - to chcete nazvat přijatelným kompromisem?

2. Stejně nesmyslná je výmluva, že geologický sloupec je neúplný. I kdyby byl ještě stokrát neúplnější, i kdyby místo miliard zkamenělin jsme nacházeli jen tisíce či desítky, ze statistického hlediska je naprosto nevysvětlitelný nepoměr konečných (ať už současných či zkamenělých) forem a těch, ze kterých se milióny let údajně vyvíjely. Evolucionisté tuto prostou pravdu nechtějí za nic slyšet. Jestliže se současní obojživelníci, anebo i vymřelí, např. Ichtiostega, vyvíjeli (dle evoluční pohádky) po desítky miliónů let z nějakých dávných (např. dvojdyšných) ryb, je naprosto proti logice i statistice, a nemá to nic společného s neúplností fosilního záznamu!!! aby proporcionálně tak markantně chyběly meziformy vůči počátečním a konečným formám, tedy např. rybám a obojživelníkům - ale toto platí u všech tříd organizmů! To je zcela absurdní. Jestliže seřadíme mezi nejstarší hypotetickou evoluční zástupkyní (rybou) vzestupnou formu mezičlánků až k pravému obojživelníkovi, který se homologicky dá od této ryby odvodit, tedy celou řadu hypotetických mezičlánků (rodiče ryby-děti-vnuci-pravnuci...až první pravý obojživelník), nemůžeme svádět na fosilní záznam, že máme miliardy ryb a obojživelníků ve zkamenělinách, a nemáme miliardy miliard, znovu zdůrazňuji potřebu tohoto obrovského čísla, též spojovacích mezičlánků. Ale tomu Vy, evolucionisté, prostě odmítáte rozumět a pořád mluvíte o chatrném fosilním záznamu. Jak může být, pro Boha živého, chatrný, když nám zachoval miliardy zkamenělin? Co je to za nesmysl mluvit o chatrnosti. Chatrná je Vaše hypotéza o transformaci organizmů, ne fosilní záznam! Přitom už Darwin tomu rozuměl a trápilo ho to, i mnoho dalších evolucionistů!

Když budu tvrdit, že jsem na poli rozházel šest miliónů kusů českých mincí, od každé stejné množství, tedy milión korun, milion pětikorun, milion desetikorun a milion dvacetikorun a milion padesátikorun – a to bylo před dvěma roky, mezitím pole bylo přeoráno, pršelo na ně, sněžilo, znovu přeoráno (ale nikdo mince neukradl) – a poté se uskuteční průzkum a moje tvrzení bude ověřováno a najde se: půl milionu kusů korun a půl milionu kusů padesátikorun, ale z ostatních mincí se najde jen sto nějaký divných neznámých mincí, už neexistujících...tak je na mém tvrzení něco divného, jasně nepravdivého, a nelze nedostatek ostatních mincí, o kterých tvrdím, že jsem je tam též rozházel, svádět na rozorání pole a déšť a sníh a „nedostatek nálezů“. Rozumíte tomu? Evolucionisté tomu rozumět nechtějí, za nic na světě. Mezičlánky se přece proto vyvíjely, že byly více fit, zdatnější, rozmnožovaly se a žily po rodinách a rodech a čeledích po miliony let – kde jsou jejich zkameněliny? To nelze svádět na neúplnost fosilního záznamu. Petře, rozum do hrsti, tento argument Vám úplně stačí abyste odmítl celou evoluční pohádku – ale z ostatních oblastí je těch argumentů ještě mnoho dalších.

3. Píšete: Bůh nikdy nezahubil jím stvořenou živočišnou skupinu. Prosím Vás, čtete Bibli? A jestli ano, která to je Bible, není to nějaká evolucionistická, nejmenuje se „On the Origin of Species“? Vy jste nikdy nečetl o potopě? Jak jsem řekl na začátku, jste zcela neznalý dějin stvoření a argumentů vědců-kreacionistů. Kreacionisté do omrzení opakují:

a) vymření druhů není evolucí
b) zakrnění orgánů není evolucí
c) poškození genomu není evolucí
d) existence fosilních druhů, které dnes neznáme, nedokazuje evoluci, jen bohatost původního stvoření.
e) variabilita, kdy kombinacemi původního genomu vznikají nové odrůdy či plemena, není evolucí, ale jen mendelovskými zákony dědičnosti - nic nového na nových plemenech není, vše už bylo v rodičovském genomu, to není evoluce

f) Potopa zlikvidovala ohromné množství rostlin i živočichů i lidí - proto jsou nalézány v usazeninách. Z rostlin předpotopní doby máme zkameněliny a uhlí, ze živočichů (i lidí) předpotopní doby máme zkameněliny a ropu a zemní plyn.

Po potopě se prudce změnily podmínky: země ztratila ochranný vodní nadzemský obal, zvýšilo se záření z kosmu (hlavně UV), zvýšila se frekvence mutací, teploty na zemi se velmi prudce rozdělily (póly vůči rovníku), protože zmizel předpotopní skleníkový efekt. Proto nalézáme některá zvířata (mamuty a ostatní savce) zamrzlá v ledu ve zcela zachovaném stavu, ostatní jen většinou ve formě kostí, otisků či zapouzdřená v jantaru atd. Výjimečně i s měkkými tkáněmi v nějakém příhodném prostředí pro zkamenění. Mnoho skupin organizmů sice potopu přežilo, odešlo z Noemovy archy, rozmnožovalo se ještě po potopě, dostalo se na různé části světa, např. dinosauři a mnoho dalších, ale nenašlo dostatečně vhodné podmínky pro svůj život – tedy podmínky, které měli před potopou (teplotní, potravní aj.) – a vymřeli, postupně vyhynuli. To není evoluce, to je degradace/degenerace/redukce původního stvoření. Spadne-li sám od sebe dům či přestane-li fungovat stroj, nedokazuje to, že se dům též sám postavil (protože se sám od sebe pokazil), nebo stroj sám vyvinul, protože se samovolně pokazil. Evolucionisté jsou dnes tak zoufalí z nedostatku jakýchkoliv důkazů prokazujících samovolný vzrůst informace a specifické složitosti soustavy, že na obranu svojí teorie se chytají každého stébla - třeba právě toho vymření mnoha druhů. To, co by ale skutečně měli prokázat, tedy samovolné a dlouhodobé zvyšování složitosti z jednoduché soustavy prvků - tam se nechytají. Proto ty jejich neustále se měnící příběhy - dějepisné příběhy, jak ryby lezly na souš a toulaly se po lesích, savci trávili mnoho hodin pod hladinou a plazi skákali a učili se létat. Směšné, protože zcela v rozporu s realitou současnosti i tou zkamenělou.

To, co jsem Vám napsal, jen supluji co byste měl, jako věřící člověk, dobře znát – kdybyste si prostudoval kreacionismus. Prosím, udělejte to, protože jinak bojujete ne proti faktům, ale proti své neznalosti a špatným představám, z neznalostí plynoucích. S pozdravem

Pavel Kábrt

vazeny pane Kabrte. dakujem

vazeny pane Kabrte. dakujem za tak rychlu reakciu na moju kritiku Vasho clanku, musim priznat, ze ste z talonu vytiahli presvedcive, no zial uz dost osuchane argumenty. ok, podme rovno k tym medziclankom, toto slovo definuje strasne velku skupinu zivocichov a zial, ak sa pozreme na nedokonalost geologickeho zaznamu pocas obdobi vyvoja zivota na Zemi, zistime, ze naozaj, je tam mnostvo fosilnych pasazi vynechanych, z mnohych dovodov. preto by som to prirovnal k jednoduchemu stredovekemu nazoru, ze Zem je doskoviteho tvaru a to len z toho hladiska, ze nikto ju nevidel z vesmiru v tej dobe. a predsa, vyskytli sa odvazlivci, ktory tvrdili opak. to ze nemame medziclanky neznamena, ze neexistuju. ako tvrdite, Archaeopteryx udajne bola slepa vetva, no ja budem tvrdit opak, nehovorim, ze je medziclanok medzi dinosaurami a vtakmi, ale to neznamena, ze nemohol dat povod, inej skupine. no a tu sme. z archaeopteryxa sa pravdepodobne vyvinula skupina, nazyvana Deinonychosauria, ktora sa dely na dva velke taxony, Dromaeosauridae a Troodontidae. dokazatelne, su tam velmi podobne kosterne znaky, ako napr. kosti zapastia, sternum,... dokonca sme u niektorych dromaeosauridov nasli zvysky operenia, hoci to popierate, ale odporucam Vam si precitat nasledovny clanok, ktory odhalil pritomnost malych otvorov, sluziacich k upnutiu dlhych pier u znameho dinosaura Velociraptor mongoliensis - Feather Quill Knobs in the
Dinosaur Velociraptor - Alan H. Turner, Peter J. Makovicky, Mark A. Norell. ok, je to velmi zaujimava studia.
ja by som vsak rad sa opytal aj na niektore medzery, ktore trapia teoriu kreacionizmu. je to dost komplikovane, tak zacnem hned pri tych vtakoch. ide o to, ze podla toho co kreacionizmus propaguje, Boh nikdy nezahubil nim stvorenu zivocisnu skupinu, tak ja sa pytam, kde ziju v sucasnosti tie ozubene a oprstene vtaky, ktore su zname z fosilneho zaznamu? takisto mozem k tomu pripojit tiez ine zivocichy ako napr. amonity, belemnity, trilobity a synapsidy,... dinosaury a morske jastery som naschval nespomenul, lebo zacnete mi tu hadzat udajne inofrmacie z Amazonskeho ci Konzskeho pralesu, alebo popularnu Nessie z skotskeho jazera Loch Ness. no a dalsia otazka znie, ako by bolo mozne pre Noea zobrat na jednu lod, dva z kazdeho druhu zvierata, ktore zilo na Zemi v obdobi, ked malo dojst k potope. a do tretice, kde je Noemova archa, ked dobre vieme, ze na hore Ararat sa nic nenaslo. toto je zase Vas, chybajuci medziclanok. na zaver, Vas mozno sokujem, ale som presvedceny krestan - katolik, ale pochopil som, ze obmedzovat sa na Bibliu, ktora je pisana ludskou rukou, je proste nedostacujuce a verim, ze cely proces evolucie bol pod Bozim dohladom, ale urcite nebol doslovne prebiehajuci ako sa pise v tejto kinhe.

Ptáci - dinosauři

Milý Petře Agricolo,
děkuji za upozornění k pravopisu jmen zvířat, řeknu to překladateli. Jsem rád, že jste mne na to upozornil, ani já toto nevěděl, pokud vím, lidé to píšou různě, to však není důvod, abychom to nepsali správně, souhlasím.

Pokud věříte na evoluci dinosaurů k ptákům, jistě Vás nic nepřesvědčí o opaku. Já nejsem na toto téma odborník, ten článek napsal profesor geologie, já mohu jen argumentovat tím, co od odborníků čtu:

1. Evoluční komunita není jednotná v otázce původu ptáků. Souhlasíte? Např. v článku dvou vědců ze Státní univerzity v Oregonu je evoluce ptáků z dinosaurů popírána. (D. E. Quick and J. A. Ruben, “Cardio-pulmonary anatomy in theropod dinosaurs: Implications from extant archosaurs,” Journal of Morphology, 2009, zde jiný článek: “Discovery Raises New Doubts About Dinosaur-Bird Links,” EurekAlert, June 9, 2009)

Z několika různých článků, které jsem na toto téma v poslední době přečetl, jsem se dozvěděl, že především je problém ve způsobu dýchání ptáků versus dinosaurů, kvůli uspořádání stehenní kosti (femur). Dalších problémů je řada, ale opakuji, jste-li přesvědčen, pak odfiltrujete vše, co by Váš názor vyvracelo.

2. Archeopteryx jistě není žádný mezičlánek (alespoň tak jsem se od evolucionistů dočetl - např. dr. Petr Švec, odborník na ptáky), a tudíž nic nedokazuje, někteří fosilní ptáci měli zuby či drápy na křídlech a různé plazí znaky a i současní ptáci (Hoacin má na křídlech prsty s drápy). Tak to mohl Bůh stvořit, a stejně jako ptakopysk není mezičlánkem mezi savci a ptáky či plazy, tak přítomnost některých znaků společných více třídám, např., nic nedokazuje. Židle i stůl mají čtyři nohy, ale tyto "společné znaky" ani trochu nedokazují, že truhláři snad vyrábí nebo v minulosti vyráběli stoly ze židlí. Skoro bych položil otázku, jestli bychom v přírodě vůbec našli dva organizmy, které nemají vůbec žádné společné znaky.

Kdo věří v evoluci, vidí v tom evoluci, kdo věří ve Stvořitele, vidí v tom stvořitelskou dílnu, ve které byl každý tvor preadaptován pro své prostředí už v genomu základního typu celé skupiny, např. čeledi.

Znovu opakuji všem evolucionistům, a nedám s tím pokoj, že jim fatálně chybí mezičlánky. Slovo fatálně říká, že je to pro jejich teorii smrtelné, pokud by nežila jen virtuálně. Jestli se ptačí let vyvíjel 50 miliónů let (např. dle dr. Zbyňka Ročka), pak je naprosto nepřijatelné, abychom měli miliony plazích zkamenělin, miliony ptačích zkamenělin a neměli miliardy miliard koster, kde můžeme s naprostou samozřejmostí a lehkostí pozorovat vývoj od končetiny ke křídlu, od šupiny k peří, od plných kostí k dutým kostem, přeměnu čelistí na zobák či kloubového mechanizmu umožňujícímu let od kloubů sloužících jen k chození.

Výmluv mají evolucionisté víc než těch mezičlánků, které by ze statistického hlediska musely v sedimentech zcela přirozeně ležet, tak, jako tam leží kostry plazů a dinosaurů a ptáků - když tito údajně vyvíjející se tvorové po miliony let žili, rozmnožovali se a když se zachovaly počáteční i konečné formy. Odvolávat se na pár údajných meziforem z Číny či jiných míst je směšné. Kdyby těch mezičlánků bylo deset tisíc, tak je to málo. Musely by jich být miliardy miliard - protože ti tvorové, dle evolučního dějepisu, žili v rodinách a hejnech po miliony let, rozmnožovali se a předávali štafetu nových evolučních vymožeností dál a dál. Je zcela absurdní, aby nic takového ve zkamenělinách neexistovalo (navíc byly mezičlánky zdatnější než ti, ze kterých se vyvinuly) - znovu zdůrazňuji ten nutný počet mezičlánků, ten ze statistického hlediska chybí.

Jen v Utahu bylo již vykopáno přes deset tisíc dinosauřích kostí. I když to nejsou vždy kompletní kostry, kde jsou mezi nimi tisíce mezičlánků? A to je jedno jediné naleziště... Toto je naprosto přesvědčivý argument, že celá evoluční teorie, nejen v oblasti vzniku ptáků, je jen hodně mizerným dějepisem pro lidi chtivé takto věřit. S pozdravem
Pavel Kábrt

zobud sa kamo, potopa nebola

zobud sa kamo, potopa nebola

Archaeopteryx vs. dinosaury

tak na uvod by som autora clanku chcel upozornit na niekolko krat sa opakujucu chybu a to taku, ze mimo nominativu jednotneho cisla, sa rodove meno akehokolvek zvierata pise s malym zaciatocnym pismenom, cize vasi Archaeopteryxove, Deinonychove a Velociraptorove, by v skutocnosti mali byt napisane v s malym zaciatocnym pismenom. no a teraz podme k obsahu. velmi dobre citatelne ste clanok spracoval, fakt tomu by rozumelo aj male dieta, len sa obavam, ze takyto clanok v skutocnosti aj pre male deti je. nemozem sa zbavyt dojmu, ze ste z celej tej paleontologickej historie objavovania dinosaurov a vtakov vybral veci, vyhovujuce teme kreacie. proste, Archeoraptor, urcite uznavam fau pax, ale tie zakladne fakty, ktore nasvadcuju opaku vasho nazoru, ze vtaky su skutocne dinosaury, ste jednoducho obisli. nic v zlom, ale toto co tu pisete, je zavadzanie a paleontologicka komunita vychadza jedine z faktov. najviac ma vsak pobavilo, ked ste sa zacal odvolavat na Feducciu, ktory je velkym zastancom evolucie, podobne ako ostatni rozumne zmyslajuci vedci. to ze sa nezhodol na nazore s paleontologmi o povode vtakov, neznamena, ze veri v kraviny ako je potopa sveta, alebo stvorenie za 6 dni. nechcem urazat, ale to co tu robite je cista demagogia. kedze ste sa rozhodol vo Vasom clanku obist zakl. fakta, ktore hovoria o opaku Vasho nazoru, ja ich tu kludne doplnim.
1. Archaeopteryx lithographica - okrem toho, ze sa na nom zachovalo operenie (typicky znak vtakov), vykazoval jednoznacne plazie znaky, ako je napr. zuby v celustiach, pazure na trojprstych koncatinach a dlhy kosteny chvost, neukonceny pygostilom.
2. Spominali ste, ze tie struktury, ktore boli objavene pri skamenelinach dinosaurov v Cinskej provincii Liaoning boli v skutocnosti len nejake degenerovane makke tkaniva, ktore boli vytlacene z tela zivocichov pocas priebehu fosilizacie. ta informacia je hodne stara, myslim, ze ju Feduccia vyslovil este v roku 1999 a za dekadu dokladneho paleontologickeho vyskumu v tejto Cinskej provincii, sa dokazalo prave operenie najst minimalne u dalsich 5 zvierat. Menovite rody, Microraptor, Caudipteryx, Sinornithosaurus,... a na zaver by som si dovolil este malu poznamku k protoavisovi, zviera, ktore Sankar Chatrjee objavil v r. 1991 je s urcitostou chimera, ak viete o com hovorim. takze, zakladne fakty, ktore tu rozoberate su nezmysel, preto som si dovolil napisat tuto kratku kritiku. dakujem za pochopenie.

Stáří dinosaurů

Osobně se domnívám, že dinosauři vyhynuli před potopou a že lidstvo si je pamatuje jen matně, což se odráží v pohádkách.

Kryptozoologové však tvrdí, že ještě nedávno jeden žil v Africe, viz. zde: http://www.volny.cz/rojar/cryptozoologie/ Jaký je váš názor na věc?

Customize This