Dinosauři kontra ptáci - zkameněliny nelžou

Dinosauři kontra ptáci: Zkameněliny nelžou
Timothy L. Clarey

(Timothy L.Clarey, Ph.D., je profesorem geologie na Delta College, Michigan, USA)
Článek byl přeložen z časopisu Impact #399, který vyšel v září 2006. Přeložil 31. 12. 2006 M. T.

Pojem „dinosauria“ použil poprvé roku 1841 sir Richard Owen v projevu k Britské společnosti pro pokrok vědy. Posléze jej publikoval v roce 1842. Byl prvním, kdo poznal, že dinosauři („strašně velcí plazi“) byli specifickou skupinou plazů, velmi odlišnou od dnešních ještěrek. Owen definoval dinosaury jako plazy, kteří chodili zpříma a drželi se jako sloni a nosorožci. Dinosauři neměli křídla, ploutve jako tuleni ani ploutve jako ryby. Owen byl nejznámějším a nejuznávanějším srovnávacím anatomem devatenáctého století. Ve svém pozdějším životě vášnivě polemizoval s Darwinovou evoluční teorií.

Thomas Huxley, slavný zastánce Darwinovy teorie, byl prvním člověkem, jenž postuloval, že dinosauři byli předchůdci ptáků – v publikacích mezi 1868 a 1870. Huxley shledával, že někteří dinosauři měli kloub na noze podobný ptákům, krátký trup, masivně vypjatá bedra, dlouhý a pohyblivý krk a dlouhé zadní končetiny tak typické pro anatomii ptáků. Zjistil též, že někteří dinosauři měli v kostech díry pro vzdušné měchýřky jako je tomu u moderních ptáků, a že někteří dinosauři měli zpětnou stydkou kost typickou pro ptáky (1). Později k tomuto seznamu přibylo to, co bylo vykládáno jako vidlicovitá ptačí kost u některých dinosaurů (2).

Od archeopteryxe k archeoraptoru : Od ptáka k podvodu

Jádrem sporu je takzvaná přechodná fosílie (tedy zkamenělina, často uváděná jako spojovací článek mezi ptáky a dinosaury) jménem Archeopteryx. Všech deset exemplářů bylo nalezeno v Německu v solnhofenských vápencích datovaných do svrchní jury (150 miliónů let starých podle evolučních standardů). Pat Shipman prohlásila, že „Těchto pár zvláštních fosílií posloužilo jako základna pro oslnivé dedukce, divoké spekulace, pronikavé analýzy a překvapivá zjištění“ (3). A jsou to dobře zachované stopy peří na některých exemplářích, jež zajistily archeopteryxovi status ikony – prvního ptáka.

Mezi prvními kritiky archeopteryxe jako prvního ptáka byl Sankar Chatterjee, jenž ohlásil objev „ptáka“ z triasu, kterého nazval Protoavis. Jako sponzoři Chatterjeeova výzkumu se National Geographic Society (NGS) rozhodla zveřejnit tento objev dříve než proběhlo formální vědecké recenzování a posouzení Chatterjeeovy práce. NGS za to sklidila ostrou kritiku od jeho kolegů (4). Ten však opravdu povolil NGS publikovat svůj nález, a tak teoreticky posunul výskyt prvního ptáka do doby o 75 milionů let starší než byl Archeopteryx. Mnoho paleontologů však s tímto postupem nesouhlasilo, a dnes někteří dokonce pochybují o tom, že Protoavis je vůbec ptákem (5). NGS pokračovala ve vyvolávání sporů, když roku 1999 publikovala zprávu o „opeřeném“ dinosaurovi archeoraptorovi, a opět ohlásila objev dříve než byl vědecky recenzován. Později se zjistilo, že tento vzorek byl slepen z částí ptáka a dinosaura. Jinými slovy šlo o padělek. Jonathan Wells zašel tak daleko, že vzorek označil za „piltdownského ptáka“ jako připomínku podvodu s piltdownským člověkem (6). NGS by se byla měla naučit už roku 1991, že si nemá nárokovat právo na „vědeckou“ autoritu či ohlašovat objevy dokud nálezy nejprve neprošly vědeckou recenzí k potvrzení jejich vědecké spolehlivosti (7).

Jedním z největších kamenů úrazu při obhajování myšlenky, že dinosauři se změnili v ptáky, zůstává nedostatek podpory pro ni ve fosilních nálezech. Shipmanová poznamenala, že „Hypotéza dvounohého předka (pokládaná za logickou) má málo přímých důkazů z fosilních nálezů, které by ji podpořily či vyvrátily“ (Cool. Nejlepšími fosilními důkazy pro spojovací článek je historicky doložená záměna archeopteryxe za compsognatha. Nejméně tři ze vzorků archeopteryxe byly původně špatně určeny buď jako Compsognathus či jako ptakoještěr. Bohužel nalézáme tato dvě zvířata v téže vrstvě jako archeopteryxe, takže je těžké obhájit tvrzení, že jedno bylo předkem druhého. Obhájci hypotézy o původu ptáků z dinosaurů mají proto jedinou možnost: tvrdit, že předkem archeopteryxe bylo cosi zatím neznámého. „Tohle může být pravda, ale uvažování o hypotetickém předkovi představuje ještě vratší tvrzení než je pozice na jedné noze, zatímco druhá se pohybuje kupředu“, prohlásila Shipmanová (9).

Situace se stává ještě nepřehlednější, pomyslíme-li na fakt, že většinu dinosaurů (kteří prý byli předky ptáků) nalézáme v horninách mnohem mladších než jsou ty, v nichž nalézáme archeopteryxe. Dinosaury jako velociraptora či deinonycha nalézáme v horninách z období křídy. Tyto horniny jsou podle evolučních měřítek o 75 milionů let mladší než horniny z období svrchní jury obsahující archeopteryxe. Obhájci vztahu mezi dinosaury a ptáky se snaží tuto informaci bagatelizovat a trvají na tom, že nějaký ještě neobjevený předek musí spojovat obě skupiny – bez ohledu na to, že fosilní nálezy zde chybějí.

Kladistika: Pokus obejít fakta

Paleontologové se pokusili uniknout „problémům“ s fosiliemi zavedením nové soustavy klasifikace organismů zvané kladistika. Tato soustava popisuje organismy na bázi jejich sesterských, kmenových vztahů (10). Kladisté řadí vymřelé i žijící organismy podle téhož klíče bez ohledu na čas, a v tomto procesu jsou neznámé či chybějící přechodné fosilie obvykle pomíjeny či vypouštěny.

Problémem kladistiky je fakt, že svévolně vybírá z nového tvora jen to, co se jí hodí. Evoluční novinka je zděděná změna předchozího vzorce či struktury, jež činí organismus jedinečným (11). Výběr evolučních novinek je zvlášť velkým problémem u organismů vymřelých, protože pro srovnávání zde máme k dispozici jen morfologické rysy. Výběr provádějí experti na tu kterou oblast přírodovědy, neboli (slovy Henryho Geea) „osoby kvalifikované k tomu, aby posuzovaly důkazy“ (12). Gee dále vysvětlil, že „Nebezpečím pro vědce je to, že začnou věřit švindlu, to, že se ve skutečnosti stávají světskými kněžími (kteří poznali pravdu s velkým P), „pravdu, jež může být ověřena“. Taková pravda je však svou podstatou nevědecká (selhává)“ (13). Důvod, proč mnozí uvěřili podvodu s archeoraptorem, spočíval v jejich víře ve svůj vlastní švindl, bez ohledu na to, že zde pravá věda trpí (14). „Vědci“ věřili tak silně tomu, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, že veškeré důkazy o opaku byly ignorovány či zametány pod koberec jako nedůležité. „Vědci“ se stávali „kněžími“, kteří kážou vlastní verzi „vědy“.

Další důkazy

V uplynulých 150 letech bylo objeveno mnoho otisků kůže dinosaurů. Tyto nálezy (jakož i slavný objev otisků kůže embrya z Argentiny v roce 1998) vykazují pouze šupiny velmi podobné šupinám plazů moderních. Neznáme dinosaury, kteří by měli peří jako je vidíme na archeopteryxovi (15).

Nedávno byl objeven nový dinosaurus jménem Juravenator, z hornin blízko místa nálezu archeopteryxe (16). Tento nový exemplář vykazoval na ocasu jasné plazí šupiny bez jediné stopy peří. Autoři objevu se pokoušeli vysvětlit chybění peří u takovéhoto „ptáku podobného“ exempláře tvrzeními, že peří měli tito tvorové jen po určitou část roku či že se peří pravděpodobně vyvíjelo vícekrát za jejich život. Nejjednodušším řešením však zůstává, že prostě vůbec žádné peří neměli.

Ornitolog Alan Feduccia a jeho vědecký tým nenalezli žádný důkaz pravého peří na žádném z nedávno publikovaných „opeřených“ dinosaurů z Číny (17). Jejich závěrem bylo, že údajné „zárodky peří“ byly pouze zbytky sítě kolagenových vláken, jež vytvořily během rozkladu živočicha vzorce vypadající jako peří. Feducciův tým dále dodal, že je příliš brzy na prohlášení, že „ptáci jsou živí dinosauři“. Uzavřel svou práci konstatováním, že „problém původu ptáků je ještě daleko od svého vyřešení“ (18). Tito autoři varovali, že přílišný důraz na kladistiku a ignorování dat ze stratigrafie, embryologie, ekologie a biogeografie vyústily v zavádějící interpretace nálezů (19).

Jiný tým vědců zjistil, že ani zachované měkké tkáně ani kostry nesvědčí o tom, že by ptáci a dinosauři byli spřízněni (20). Vědci usoudili, že teropodní dinosauři (včetně nedávno objeveného sinosauropteryxe) neměli plicní přepážku ptačího typu, nýbrž soustavu podobnou krokodýlům, což dále zvětšuje propast mezi ptáky a dinosaury.

Závěry

Co říká o dinosaurech Bible? Termín „dinosaurus“ nebyl v biblické době užíván, ale přece jen máme zprávu v Jóbovi 40:15-18, jež popisuje obrovité sauropodní zvíře, jež žralo trávu (behemóta). Až donedávna se v horninách obsahujících dinosaury žádná tráva nenalézala. Avšak roku 2005 objevila skupina vědců, že titanosauridní sauropodi skutečně trávu žrali (21). Vědci našli stopy trávy ve fosilizovaném trusu (koprolitech) z hornin svrchní křídy v Indii. Dokonce i pro „bronzové válce“ (doslovný překlad pro „velké kusy bronzu“) se našly důkazy v kostech dinosaurů, jelikož obratle sauropodů jsou duté a vyplněné strukturami zvanými pleurokély po stranách morku (22). Dinosauři měli též silné holení kosti jako „železo“. Znovu a znovu zjišťují vědci, že dinosauři byli ve skutečnosti specifickou skupinou plazů, ani jako moderní ještěrky ani jako ptáci, ale vskutku jeden z Božích zázraků stvoření.

Odkazy na literaturu

1. Bakker, R.T., 1986, The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction, pp.303-305, Kensington Publishing Corp., New York.
2. Padian, K., and L.M.Chiappe, 1997, „Bird Origins“. In Encyclopedia of Dinosaurs, P.J.Currie, and K.Padian (editors), pp.71-79, Academic Press, San Diego, CA.
3. Shipman, P., 1998, Taking Wing: Archeopteryx and the Evolution of Bird Flight, p.13, Simon and Schuster, New York.
4. Shipman, P., 1998, op.cit., p.112.
5. Shipman, P., 1998, op.cit., p.113.
6. Wells, J., 2000, Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong, pp. 124-125, Regnery Publishing, Inc., Washington DC.
7. Simons, L.W., 2000, „Archeoraptor Fossil Trail.“ National Geographic, 198 (4):128-132.
8. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
9. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
10. Gee, H., 1999, In Search of Deep Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life, pp. 146-147, The Free Press, New York.
11. Lucas, S.G., 2000, Dinosaurs the Textbook, 3rd edition, p.20, McGraw-Hill Higher Education, Boston, MA.
12. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
13. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
14. Simons, L.W., 2000, op.cit.
15. Ruben, J.A., and T.D.Jones, 2000, „Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers.“ American Zoologist, 40: 585-596.
16. Göhlich, U.B., and L.M.Chiappe, 2006, „A New Carnivorous Dinosaur from the Late Jurassic Solnhofen Archipelago.“ Nature, 440: 329-332.
17. Feduccia, A., T.Lingham-Soliar, and J.R.Hinchliffe, 2005, „Do Feathered Dinosaurs Exist? Testing the Hypothesis on Neontological and Paleontological Evidence.“ Journal of Morphology, 266: 125-166.
18. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
19. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
20. Ruben, J.A., T.D.Jones, N.R.Geist and W.J.Hillenius, 1997, „Lung Structure and Ventilation in Theropod Dinosaurs and Early Birds.“ Science, 278: 1267-1270.
21. Prasad, V., C.A.E.Strömberg, H.Alimohammadian, and A.Sahni, 2005, „Dinosaur Coprolites and the Early Evolution of Grasses and Grazers.“ Science, 310: 1177-1180.
22. Lucas, S.G., 2000, op.cit., pp.86-87.

PřílohaVelikost
Dinosauři kontra ptáci-zkameněliny nelžou.doc43.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

nie, to je ten problem, vy sa

nie, to je ten problem, vy sa vyhybate mojim argumentom, tak mi proste polozte priamu otazku aku som ja polozil Vam a ja odpoviem, lebo viem, ze budem vediet odpovedat. vy ste mi stale neodpovedali, na otazku, preco Archaeopteryx zdiela znaky dvoch skupin, verte, ze aj mne je to trapne, ze nedokazete odpovedat na tuto jednoduchu otazku. verim v to, ze asi nemate take znalosti biologie tychto organizmov. preto by bolo fajn, kedy ste si ich nastudoval. lenze to sa nestane, len z toho dovodu, ze vy si myslite, ze to citat nepotrebujete. tu diskusia bude koncit, tak preto Vas zaidam, polozte mi jednu priamu otazku, ak to nechcete robit verejne moj mail je paleo23@gmail.com, je mi fakt jedno, prispievam na tuto stranku len kvoli tomu, aby som presvedcil tych este nerozhodnutych a verte, ze sa mi to dari.

Je mi to trapné, milý Petře Agricolo

ale naprosto jste se vyhnul meritu mého argumentu s chybějícími mezičlánky. Vyjádřil jsem to v předchozím svém příspěvku (v bodě 2) jasně i na příkladech a zdůraznil, co Vám ve zkamenělinách chybí.

Protože jste inteligentní člověk, nepovažuji za správné Vám to opakovat, ani dál diskutovat o tom, co jste naposledy napsal, když je to o něčem jiném než na co jsem upozornil. Mému argumentu jste se vyhnul, tedy udělal přesně to, co dělají evolucionisté, jak jsem předvídal.

Děkuji za pochopení, že Vás nechci ztrapňovat opakováním těch samých věcí a tlačit Vás k odpovědi, kde ji zcela zřejmě, jak je moje zkušenost za mnoho let, evolucionisté nemají.

Pokud chcete dodatečně odpovědět na jasně položenou otázku, pročtěte si znovu můj předchozí příspěvek a zaměřte se na jádro námitky. Jinak je zbytečné hovořit stylem "já o voze, on o koze". Děkuji, s pozdravem
Pavel Kábrt

Milý Petře

hlavně jsi neskutečně pyšný a domýšlivý. Skoro se mi nechce věřit, že jsi křesťan

odpoved

zdravim kolego, nekrestane. no velmi zaujimavo uvazujete, ale pri tom ste vobec nedodali ziadne dokazy, ktore by predstavovali opak, toho co tvrdim. je fakt super, ze tato diskusia vznikla, pretoze, ak ste si nevsimli, trham na male kusky vsetko co kreacionisti tvrdia. no ja mam za sebou dobrych 15 rokov praxe v paleontologii a verte mi, stretol som sa uz s mnohymi typmi ludi, ale toto je fakt sila. tak diskusia moze pokracovat, mam nevycerpatelnu studnu s dokazmi, ktore svedcia v prospech evolucie. tak podte, ukazte sa, vyzyvam cely kreacionisticky svet aby ma presvedcil. tesim sa.

Evoluce

Evoluce! Evoluce? Evoluce Smile))))))

Děkuju za tento web

O evoluci jsem nikdy moc nepřemýšlel, i když o tom, že člověk a opice mají společného předka jsem měl nějaké pochybnosti. Tím že jsem se dostal k diskuzi s lidmi (konkrétně hnutí studenti pro krista), o kterých jsem nevěděl, že jsou kreacionisté (neříkají to moc nahlas), se moje pochybnosti stupňovaly, protože jsou hodně manipulativní.
Jakmile jsem objevil tyto stránky, byl jsem překvapen. Mohl jsem nezávisle sledovat probíhající diskuzi a vést si pomyslné hodnocení, kdo "vede". A musím říct, že zatím jsou mnohem přesvědčivější právě zastánci evoluční teorie.
Proto děkuju za tento web a že se tady můžu dozvědět tolik nových důkazů o probíhající evoluci.

Hustý

To je fakt hustý, s jakým klidem dokáži evolucionisté obcházet nevyvratitelné důkazy kompromitující teorii evoluce. Kde ti kluci na to berou drzost. Je to jejich pýcha nebo hrdost co jim nedovolí přiznat pochyby o jejich milované teorii evoluce?
Před Panem Kábrtem smekám. Tisíckrát může svými argumenty ukázat teorii evoluce jako pouhou fantazii, a přesto to s evolucionistou nehne. Pořád bude evoluci trapně obhajovat a kličkovat s novými a novými výmysli, než aby pokorně přiznal, že má o evoluci přece jen pochyby.
Nejsem křesťan, ale toto téma mě zajímá a fakt žasnu, jak evolucionista dokáže popírat vlastní logické myšlení. Jeho fantazie zastíní racionální pohled na skutečnost.

odpoved

pane Kabrte, ako ste uz urcite zistil, do hlbky sa venujem paleontologii. ak chcete na Slovensku studovat paleontologiu, mozete sa jedine prihlasit na odbor geologia, nie je to ako v zahranici, kde sa specializovat na paleontologiu da aj z odborov zoologia alebo inych. no a teraz podme k tej nedokonalosti fosilneho zaznamu, ked si do uvahy vezmete, ze v sucasnosti pozname okolo 30 000 druhov hmyzu a z fosilneho zaznamu, rozlicnych vrstiev je ich daleko menej, ako by ste to nazvali. to iste mozeme tvrdit o plazoch, cicavcoch, obojzivelnikoch a vlastne vsetkych zivocisnych skupin. skuste si len tak pre zaujimavost porovnat tie cisla. chcete tvrdit, ze Boh stvoril pred potopou menej zvierat a po nej viacej? resp. ze sa tak rozmnozili, ze vytvorili dalsie skupiny. a teraz dalsi fakt, existuju skupiny zivocichov, ktore z fosilneho zaznamu nepozname, ale i napriek tomu v sucasnosti ziju, to je dalsi z argumentov hovoriacich v prospech evolucie. povedzme taky vtakopysk, toho este nenasli. a tu sme pri dalsom zaujimavom fakte, cicavec kladuci vajcia. to ma byt co? ako by ste to vysvetlili. tu su vase fakty a ak uz tak zufale hladate tie medziclanky, tak mi povedzte ako by mal taky medziclanok vobec vyzerat, mal by zdielat znaky dvoch skupin. teraz si vsak treba uvedomit, ze taky medziclanok nemohol byt jeden, ale aspon milion, lebo ked zviera prechadza k druhemu, co i len ta najmensia telesna zmena, ho klasifikuje ako noveho zivocicha. to sa da povedat aj o tolko omielanom archaeopteryxovi. je to len jeden z mnostva zivocichov, ktore stali medzi dvoma zivocisnymi skupinami. co je podla Vas archaeopteryx, vtak ci plaz? ak odpoviete vtak, vymenujem Vam celu radu plazych znakov na jeho tele a nielen tam, vieme aj ako sa spraval po tych zhruba 150 rokoch co mozeme studovat jeho skameneliny. pokial vsak poviete plaz, tak si sam protierecite, lebo plazy nemozu mat perie. to ze neznamena prechod medzi dinosaurami a vtakmi, neznamena, ze nemoze znamenat prechod niekde inde. ja som to uz tvrdil v minulom odkaze, ze archaeopteryx je predchodca dinosaurov, zvanych deinonychosaury. takze tu mate svoj medziclanok. laskavo sa pozrite na tie operene dinosaury, ktore tento fakt potvrdzuje a netvrdte, ze operenie nebolo dokazane, lebo bolo. neviem akymi jazykmi hovorite, pravdepodobne Anglicky, preto Vam posielam docela zaujimavy odkaz - http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaurs, kde je to jasne potvrdene. toto su Vase medzclnaky, zivocichy, ktore zdielaju znaky dvoch skupin su na skamenelinach tychto zivocichov jasne viditelne. a na zaver, ano nemusite sa bat, cital som kreacionisticke clanky uz viacerych jazykoch a to v Anglictine, Nemcine a Rustine, takze mozete vidiet, ze jazykovy problem nemam.

Doplnění

Kreacionisté si myslí, že jedno kladívko, zašlápnutý trilobit, pár artefaktů z uhlí a několik stop jasně ukazují, že všichni žili se všemi. Když pominu to, že se jedná o značně sporné artefakty, tak není to trochu málo? Vždyť mezi těmi tisíci a statisíci fosíliemi by to mělo být naprosto běžné. A ne pár desítek sporných nálezů mezi stovkami tisíc fosílií!!! Kreacionisté by měli ukázat, že to je zcela běžný obraz - tedy promíchání savců s trilobity, savci v prekambriu, dinosauři v neogénu, lidi v devonu, ptáci v siluru, trilobiti v miocénu. Prostě zcela běžně bychom toto měli nalézat, pokud bychom předpokládali to, že všichni žili pospolu. Jenže kreacionsté předloží z těch statisíců a možná milionů případů pár desíte! Ani ne procento nebo setinu procenta!!! To má být argument??? Zvláště když jsou to mnohdy (většinou) tak sporné nálezy??? Vždyť by to mělo být něco naprosto běžného, pokud by to byla pravda a realita... NENÍ!

ach jo

Pavel K.: to skoro az dojemne, jakou vam delaji starosti udajne chybejici meziclanky, ale zajimalo by me, jestli mate alespon trochu kvalifikovanejsi odhad, kolik tech meziclanku by tedy jako melo podle vas byt? A jak vlastne urcujete, co je "meziclanek" a co je "hotovy druh"? Miliardami sice zonglujete pekne, ale jak jste k nim vubec dosel? I kdyz ono je to celkem jedno, na rozmetani toho vaseho kreacionistickeho nesmyslu staci klidne "meziclanek" jeden jediny - pro zacatek zkuste wikipedii nebo talkorigins, muzete si vybrat, ktera prechodova rada se vam libi nejvic. A jestlize se vam to zda MALO, tak mi naoplatku za kazdy ten evolucni meziclanek popsany na uvedenych strankach ukazete vzdycky jednu fosilii dokladujici vasi potrhlou kreacinostickou vizi, ze vsechny organismy byly stvoreny najednou a zily kdysi vsechny pohromade, ano? Asi vite, co tim myslim - pampeliska v mezi kambrickymi fosiliemi, trilobit v tretihornich sedimentech... museji jich prece byt MILIARDY A MILIARDY... Nebo ze by jen tisice? No aspon stovecka se tam urcite najde, ne? Tak sup sem s nimi! A prosim vas, pulmetrovymi udajne lidskymi slapotami z Paluxy uz tady neoperujte - kdyz uz sami kreacioniste (John i Henry Morris, W. Lammerts) se jich v 80. letech zrekli. Nebo uz je jine kapacity zase preklasifikovali na lidske? Tezko se pak ale v tech kreacionistech vyznat, kdyz se ani sami neshodnou, co je lidsky otisk a co ne, co si o tom ma pak clovek myslet. No, a ke vsemu jeste porad svoje nazory meni, skoro se nelze ubranit dojmu, ze uz chudaci nevi z ktere do ktere ve svem zoufalem hledani cehokoli, co by podporilo jejich bludne a neudrzitelne uceni.

Customize This