Dinosauři kontra ptáci - zkameněliny nelžou

Dinosauři kontra ptáci: Zkameněliny nelžou
Timothy L. Clarey

(Timothy L.Clarey, Ph.D., je profesorem geologie na Delta College, Michigan, USA)
Článek byl přeložen z časopisu Impact #399, který vyšel v září 2006. Přeložil 31. 12. 2006 M. T.

Pojem „dinosauria“ použil poprvé roku 1841 sir Richard Owen v projevu k Britské společnosti pro pokrok vědy. Posléze jej publikoval v roce 1842. Byl prvním, kdo poznal, že dinosauři („strašně velcí plazi“) byli specifickou skupinou plazů, velmi odlišnou od dnešních ještěrek. Owen definoval dinosaury jako plazy, kteří chodili zpříma a drželi se jako sloni a nosorožci. Dinosauři neměli křídla, ploutve jako tuleni ani ploutve jako ryby. Owen byl nejznámějším a nejuznávanějším srovnávacím anatomem devatenáctého století. Ve svém pozdějším životě vášnivě polemizoval s Darwinovou evoluční teorií.

Thomas Huxley, slavný zastánce Darwinovy teorie, byl prvním člověkem, jenž postuloval, že dinosauři byli předchůdci ptáků – v publikacích mezi 1868 a 1870. Huxley shledával, že někteří dinosauři měli kloub na noze podobný ptákům, krátký trup, masivně vypjatá bedra, dlouhý a pohyblivý krk a dlouhé zadní končetiny tak typické pro anatomii ptáků. Zjistil též, že někteří dinosauři měli v kostech díry pro vzdušné měchýřky jako je tomu u moderních ptáků, a že někteří dinosauři měli zpětnou stydkou kost typickou pro ptáky (1). Později k tomuto seznamu přibylo to, co bylo vykládáno jako vidlicovitá ptačí kost u některých dinosaurů (2).

Od archeopteryxe k archeoraptoru : Od ptáka k podvodu

Jádrem sporu je takzvaná přechodná fosílie (tedy zkamenělina, často uváděná jako spojovací článek mezi ptáky a dinosaury) jménem Archeopteryx. Všech deset exemplářů bylo nalezeno v Německu v solnhofenských vápencích datovaných do svrchní jury (150 miliónů let starých podle evolučních standardů). Pat Shipman prohlásila, že „Těchto pár zvláštních fosílií posloužilo jako základna pro oslnivé dedukce, divoké spekulace, pronikavé analýzy a překvapivá zjištění“ (3). A jsou to dobře zachované stopy peří na některých exemplářích, jež zajistily archeopteryxovi status ikony – prvního ptáka.

Mezi prvními kritiky archeopteryxe jako prvního ptáka byl Sankar Chatterjee, jenž ohlásil objev „ptáka“ z triasu, kterého nazval Protoavis. Jako sponzoři Chatterjeeova výzkumu se National Geographic Society (NGS) rozhodla zveřejnit tento objev dříve než proběhlo formální vědecké recenzování a posouzení Chatterjeeovy práce. NGS za to sklidila ostrou kritiku od jeho kolegů (4). Ten však opravdu povolil NGS publikovat svůj nález, a tak teoreticky posunul výskyt prvního ptáka do doby o 75 milionů let starší než byl Archeopteryx. Mnoho paleontologů však s tímto postupem nesouhlasilo, a dnes někteří dokonce pochybují o tom, že Protoavis je vůbec ptákem (5). NGS pokračovala ve vyvolávání sporů, když roku 1999 publikovala zprávu o „opeřeném“ dinosaurovi archeoraptorovi, a opět ohlásila objev dříve než byl vědecky recenzován. Později se zjistilo, že tento vzorek byl slepen z částí ptáka a dinosaura. Jinými slovy šlo o padělek. Jonathan Wells zašel tak daleko, že vzorek označil za „piltdownského ptáka“ jako připomínku podvodu s piltdownským člověkem (6). NGS by se byla měla naučit už roku 1991, že si nemá nárokovat právo na „vědeckou“ autoritu či ohlašovat objevy dokud nálezy nejprve neprošly vědeckou recenzí k potvrzení jejich vědecké spolehlivosti (7).

Jedním z největších kamenů úrazu při obhajování myšlenky, že dinosauři se změnili v ptáky, zůstává nedostatek podpory pro ni ve fosilních nálezech. Shipmanová poznamenala, že „Hypotéza dvounohého předka (pokládaná za logickou) má málo přímých důkazů z fosilních nálezů, které by ji podpořily či vyvrátily“ (Cool. Nejlepšími fosilními důkazy pro spojovací článek je historicky doložená záměna archeopteryxe za compsognatha. Nejméně tři ze vzorků archeopteryxe byly původně špatně určeny buď jako Compsognathus či jako ptakoještěr. Bohužel nalézáme tato dvě zvířata v téže vrstvě jako archeopteryxe, takže je těžké obhájit tvrzení, že jedno bylo předkem druhého. Obhájci hypotézy o původu ptáků z dinosaurů mají proto jedinou možnost: tvrdit, že předkem archeopteryxe bylo cosi zatím neznámého. „Tohle může být pravda, ale uvažování o hypotetickém předkovi představuje ještě vratší tvrzení než je pozice na jedné noze, zatímco druhá se pohybuje kupředu“, prohlásila Shipmanová (9).

Situace se stává ještě nepřehlednější, pomyslíme-li na fakt, že většinu dinosaurů (kteří prý byli předky ptáků) nalézáme v horninách mnohem mladších než jsou ty, v nichž nalézáme archeopteryxe. Dinosaury jako velociraptora či deinonycha nalézáme v horninách z období křídy. Tyto horniny jsou podle evolučních měřítek o 75 milionů let mladší než horniny z období svrchní jury obsahující archeopteryxe. Obhájci vztahu mezi dinosaury a ptáky se snaží tuto informaci bagatelizovat a trvají na tom, že nějaký ještě neobjevený předek musí spojovat obě skupiny – bez ohledu na to, že fosilní nálezy zde chybějí.

Kladistika: Pokus obejít fakta

Paleontologové se pokusili uniknout „problémům“ s fosiliemi zavedením nové soustavy klasifikace organismů zvané kladistika. Tato soustava popisuje organismy na bázi jejich sesterských, kmenových vztahů (10). Kladisté řadí vymřelé i žijící organismy podle téhož klíče bez ohledu na čas, a v tomto procesu jsou neznámé či chybějící přechodné fosilie obvykle pomíjeny či vypouštěny.

Problémem kladistiky je fakt, že svévolně vybírá z nového tvora jen to, co se jí hodí. Evoluční novinka je zděděná změna předchozího vzorce či struktury, jež činí organismus jedinečným (11). Výběr evolučních novinek je zvlášť velkým problémem u organismů vymřelých, protože pro srovnávání zde máme k dispozici jen morfologické rysy. Výběr provádějí experti na tu kterou oblast přírodovědy, neboli (slovy Henryho Geea) „osoby kvalifikované k tomu, aby posuzovaly důkazy“ (12). Gee dále vysvětlil, že „Nebezpečím pro vědce je to, že začnou věřit švindlu, to, že se ve skutečnosti stávají světskými kněžími (kteří poznali pravdu s velkým P), „pravdu, jež může být ověřena“. Taková pravda je však svou podstatou nevědecká (selhává)“ (13). Důvod, proč mnozí uvěřili podvodu s archeoraptorem, spočíval v jejich víře ve svůj vlastní švindl, bez ohledu na to, že zde pravá věda trpí (14). „Vědci“ věřili tak silně tomu, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, že veškeré důkazy o opaku byly ignorovány či zametány pod koberec jako nedůležité. „Vědci“ se stávali „kněžími“, kteří kážou vlastní verzi „vědy“.

Další důkazy

V uplynulých 150 letech bylo objeveno mnoho otisků kůže dinosaurů. Tyto nálezy (jakož i slavný objev otisků kůže embrya z Argentiny v roce 1998) vykazují pouze šupiny velmi podobné šupinám plazů moderních. Neznáme dinosaury, kteří by měli peří jako je vidíme na archeopteryxovi (15).

Nedávno byl objeven nový dinosaurus jménem Juravenator, z hornin blízko místa nálezu archeopteryxe (16). Tento nový exemplář vykazoval na ocasu jasné plazí šupiny bez jediné stopy peří. Autoři objevu se pokoušeli vysvětlit chybění peří u takovéhoto „ptáku podobného“ exempláře tvrzeními, že peří měli tito tvorové jen po určitou část roku či že se peří pravděpodobně vyvíjelo vícekrát za jejich život. Nejjednodušším řešením však zůstává, že prostě vůbec žádné peří neměli.

Ornitolog Alan Feduccia a jeho vědecký tým nenalezli žádný důkaz pravého peří na žádném z nedávno publikovaných „opeřených“ dinosaurů z Číny (17). Jejich závěrem bylo, že údajné „zárodky peří“ byly pouze zbytky sítě kolagenových vláken, jež vytvořily během rozkladu živočicha vzorce vypadající jako peří. Feducciův tým dále dodal, že je příliš brzy na prohlášení, že „ptáci jsou živí dinosauři“. Uzavřel svou práci konstatováním, že „problém původu ptáků je ještě daleko od svého vyřešení“ (18). Tito autoři varovali, že přílišný důraz na kladistiku a ignorování dat ze stratigrafie, embryologie, ekologie a biogeografie vyústily v zavádějící interpretace nálezů (19).

Jiný tým vědců zjistil, že ani zachované měkké tkáně ani kostry nesvědčí o tom, že by ptáci a dinosauři byli spřízněni (20). Vědci usoudili, že teropodní dinosauři (včetně nedávno objeveného sinosauropteryxe) neměli plicní přepážku ptačího typu, nýbrž soustavu podobnou krokodýlům, což dále zvětšuje propast mezi ptáky a dinosaury.

Závěry

Co říká o dinosaurech Bible? Termín „dinosaurus“ nebyl v biblické době užíván, ale přece jen máme zprávu v Jóbovi 40:15-18, jež popisuje obrovité sauropodní zvíře, jež žralo trávu (behemóta). Až donedávna se v horninách obsahujících dinosaury žádná tráva nenalézala. Avšak roku 2005 objevila skupina vědců, že titanosauridní sauropodi skutečně trávu žrali (21). Vědci našli stopy trávy ve fosilizovaném trusu (koprolitech) z hornin svrchní křídy v Indii. Dokonce i pro „bronzové válce“ (doslovný překlad pro „velké kusy bronzu“) se našly důkazy v kostech dinosaurů, jelikož obratle sauropodů jsou duté a vyplněné strukturami zvanými pleurokély po stranách morku (22). Dinosauři měli též silné holení kosti jako „železo“. Znovu a znovu zjišťují vědci, že dinosauři byli ve skutečnosti specifickou skupinou plazů, ani jako moderní ještěrky ani jako ptáci, ale vskutku jeden z Božích zázraků stvoření.

Odkazy na literaturu

1. Bakker, R.T., 1986, The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction, pp.303-305, Kensington Publishing Corp., New York.
2. Padian, K., and L.M.Chiappe, 1997, „Bird Origins“. In Encyclopedia of Dinosaurs, P.J.Currie, and K.Padian (editors), pp.71-79, Academic Press, San Diego, CA.
3. Shipman, P., 1998, Taking Wing: Archeopteryx and the Evolution of Bird Flight, p.13, Simon and Schuster, New York.
4. Shipman, P., 1998, op.cit., p.112.
5. Shipman, P., 1998, op.cit., p.113.
6. Wells, J., 2000, Icons of Evolution: Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong, pp. 124-125, Regnery Publishing, Inc., Washington DC.
7. Simons, L.W., 2000, „Archeoraptor Fossil Trail.“ National Geographic, 198 (4):128-132.
8. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
9. Shipman, P., 1998, op.cit., p.84.
10. Gee, H., 1999, In Search of Deep Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life, pp. 146-147, The Free Press, New York.
11. Lucas, S.G., 2000, Dinosaurs the Textbook, 3rd edition, p.20, McGraw-Hill Higher Education, Boston, MA.
12. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
13. Gee, H., 1999, op.cit., p.154.
14. Simons, L.W., 2000, op.cit.
15. Ruben, J.A., and T.D.Jones, 2000, „Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers.“ American Zoologist, 40: 585-596.
16. Göhlich, U.B., and L.M.Chiappe, 2006, „A New Carnivorous Dinosaur from the Late Jurassic Solnhofen Archipelago.“ Nature, 440: 329-332.
17. Feduccia, A., T.Lingham-Soliar, and J.R.Hinchliffe, 2005, „Do Feathered Dinosaurs Exist? Testing the Hypothesis on Neontological and Paleontological Evidence.“ Journal of Morphology, 266: 125-166.
18. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
19. Feduccia, A., et al., 2005, op.cit.
20. Ruben, J.A., T.D.Jones, N.R.Geist and W.J.Hillenius, 1997, „Lung Structure and Ventilation in Theropod Dinosaurs and Early Birds.“ Science, 278: 1267-1270.
21. Prasad, V., C.A.E.Strömberg, H.Alimohammadian, and A.Sahni, 2005, „Dinosaur Coprolites and the Early Evolution of Grasses and Grazers.“ Science, 310: 1177-1180.
22. Lucas, S.G., 2000, op.cit., pp.86-87.

PřílohaVelikost
Dinosauři kontra ptáci-zkameněliny nelžou.doc43.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Re: Husty

Husty: jestli mate zajem, zkuste se podivat nebo zapojit do aktualni diskuze na toto tema na Planetopii. Mne to prijde natolik absurdni (pricinna souvislost mezi zastavanim evolucni teorie, ateismem a vrazdenim - snad jsem vas pochopil spravne?), ze to snad musi drtiva vetsina lidi okamzite videt, cili bavit se na tehle urovni povazuju za ztratu casu.

Hustý

Pro mě debata též postrádá smysl. Omlouvám se. Když člověk chápat nechce, tak nebude. Nebo chápe, ale dělá, že ne. Nevím co je smutnější. Nazdar.

Re: Husty

a co je tedy vase pointa? Ze zadny verici nikdy neobesel sve svedomi a nikoho nezabil!? Kdezto evolucioniste/ateiste svedomi nemaji, proto behaji po svete a bez vycitek vrazdi?
A jeste tak vlastne vylepsuji genofond lidstva, ne?
Omlouvam se, ale debata na toto tema je asi nad me sily.

Re: Husty

Aha, takze krestane nemusi byt vzdycky krestane, ale pachatele genocidy jsou predem usvedceni darwiniste.

"Když skupina evolucionistů pokládá zabíjení za zcela běžný, přirozený, ba přímo potřebný (vzhledem k evoluci druhu směrem nahoru) čin" - muzete upresnit, o jakem zabijeni (koho kym) to mluvite?

Hustý

Nejsem křesťan a nevyznávám žádné náboženství. Ani to Vaše evoluční. Bibli jsem nečetl. Lidi se zdráhájí zabíjet dle mého názoru díky svědomí a kvůli hrozbě trestu. Dál mě nic nenapadá. Svědomí (nejen ono) poukazuje na pouto se stvořitelem a téměř vylučuje možnost existence evoluce.
Jak jsem čekal, moji pointu jste záměrně vyložil překroucenou a k jádru jste se vůbec nevyjádřil, ač jste jej (věřím) pochopil. Jak očekávané. Pointu jste akorát obešel a označil mne, ač nepřímo, za zapáleného "biblistu". Opět, chápu to.
Poslední odstavec pěkně sepsán, opět ale mimo vše, na co jsem měl v plánu poukázat. Zas a znova mě to nepřekvapuje. Je vyčerpávajíci stále dokole číst ty trapné, s tématem nesouvisející bláboly, kličky a zkrátka plácání čehokoli, co pomůže odvrátit věcnou diskuzi. Hustý prostě

Hustota

No Vy jste teda vedle jak ta jedle. Pro začátek si přečtěte Boží blud, pak pochopíte, že lidé se zdráhají vraždit nikoli proto, že jim to zakázal bůh.

Chcete snad říct, že kdybyste neměl přikázání "Nezabiješ" (které se mimochodem týkalo pouze Židů), tak budete vraždit? Vy byste bez náboženství neměl problém někoho zabít? Hanba.

Lidská morálka není ani náhodou odvozená ze svatého písma, právě proto mají i ateisté úplně normální svědomí a úplně normální chování. Nikde na světě se také neprokázala zvýšená kriminalita ateistů, spíš naopak. Bojte se náboženských fundamentalistů, ne ateistů. A nebylo by taky na škodu nakouknout do SZ, to pak člověk pochopí, že v případě biblické morálky opravdu není o co stát.

Hustý

Chápu, že pravda, která evoucionisty bolí, zdá se potom taky iritující a odpůdivá. Foukat můžete jak chcete, na realitě to nic nezmění. Evoluce bude pořád jen dobře (celkem dobře) vymyšlený celovečerní sci-fi movie.

Dále jste se hezky rozepsal o "křesťanství" dob minulých, škoda jen, že úplně mimo mísu. Nemá to naprosto nic společného s opravdovým křesťanstvím. O nálepkách "já jsem křesťan" už se to psalo. Není důvod do pořád vracet do pořadu.

Ještě k evoluci a vraždění. Asi vám pořád uniká poitna, nebo ji spíš (jako hromadu věcí) blokujete ve své hlavě. Poitna je v tom, že člověk věřící evolučním principům má možnost obejít své (kdysi jistě funkční) svědomí a pak nemá morální, etický problém někomu ublížit, nebo třeba zabít. Nemusí se trápit tím, že se po skutku necítí vůbec duševně dobře, ale protože věří, že zabíjení je vlastně naprosto přirozený proces, skutek si vysvětlí a omluví a jde dál.

Člověk, který věří ve stvořitele (nemusí být vůbec nábožensky zařazen), chápe význam svého svědomí a ví, že ublížit či zabít je něco špatného a že to určitě není naprosto nic přirozeného (jak vyplývá z evolučního konceptu) a že to tak "příroda" určitě nechce. To cítí, věřím, naprostá většina nás všech.

Teď ještě trocha úvahy:
Když skupina evolucionistů pokládá zabíjení za zcela běžný, přirozený, ba přímo potřebný (vzhledem k evoluci druhu směrem nahoru) čin, skoro abych se takové skupiny bál, vždyť na zabíjení nevidí nic špatného. Nemají potřebu naslouchat svědomí, vždyť to je v rozporu s tím v co věří. Věří v evoluci a ta zabíjení vyžaduje. Věří v potřebu zabíjení pro "dobro" druhu (člověka). Třeba se dočkáme demonstrací evolucionistů za zrušení trestů za vraždy.
Ok, to je scifi, krimi, ale smysl úvahy věřím nebudete popírat.

Re:

pan Husty: "To je fakt hustý, s jakým klidem dokáži evolucionisté obcházet nevyvratitelné důkazy kompromitující teorii evoluce. Kde ti kluci na to berou drzost."
Hm, kreacionisticke myslenkove konstrukce (dukazy opravdu neni to spravne slovo) neni potreba nijak obchazet, ty jsou chatrnejsi nez domecek z karet, staci fouknout a... Ale je pravda, ze jejich kreacionisticke zpusoby argumentace a veskere aktivity jsou natolik iritujici a odpudive, ze misto foukani doporucuju radsi rozdupat a rozslapat.

pan Kabrt: podle meho skromneho nazoru, odvodit plynove komory a gulagy z evolucni teorie je schopen pouze zvraceny a dusevne naruseny jedinec. Vy se mezi ne taky radite, pane Kabrte?

Narozdil od jinych s vami nebudu donekonecna polemizovat o tom, nakolik existuje souvislost mezi darwinismem a totalitnimi rezimy, jejichz ideologie mimochodem sdili s nabozenskym fundamentalistem vice spolecnych znaku nez s cimkoli jinym. Kazdopadne - Darwin nebo evolucni teorie pouze popisuji to, co se deje v prirode, to ze se toho muze chopit nejaka pomylena ideologie opravdu neni jejich zodpovednost. Ruznych psychopatu a pripadu genocidniho chovani v historii lidstva bylo koneckoncu spousta davno pred Darwinem. Chemie taky vedla k vyrobe vybusnin nebo bojovych plynu, fyzika dokonce k nuklearnim zbranim - podle vasi logiky bychom tedy z ucebnic meli vymazat asi organickou syntezu nebo kvantovou teorii, ne? Ale neprekvapite me, kdyz odpovite kladne, zda se, ze se slzou v oku vzpominate na blahe casy krestanskeho stredoveku, kdy zrejme panoval raj na zemi. Ono se sice valcilo a zabijelo o 106 (byt primitivnimi prostredky), sem tam morova rana, ktera vyhladila polovinu populace, neprivilegovani museli akorat drzet hubu a krok. Cist a psat sice neumeli, ale hlavne ze vsichni vedeli, jak se spravne pomodlit. A v prumeru se dozivali 20 - 30 let, zlate to casy. No, tak me se teda opravdu nestyska. Mozna je to VAS ideal, aby lidstvo bylo tupym a nevedomym stadem ovci, ktere se trese strachy pri kazde bource, ale za sebe rikam - dekuji, s timhle bezte nekam.

pan Nosotonda: dik za pripomenuti, hned jsem Dawkinsovi poslal nejaky ten baksis.

Joelovi

Milý bratře,
děkuji za povzbuzení i modlitby, moc si toho vážím. Někdy si zoufám nad situací, do které se lidé dostali, fyzicky i myšlenkově. Když si porovnáme původní stvořený svět - a ten současný, vidíme jasně, jaké příšerné svinstvo je hřích a co dokáže ďábel - když se mu člověk zaprodá. Na duši i na těle.

Atomové zbraně, miliony potratů denně, rozvody, vraždy i obrovská ztráta životů třeba jen úrazy díky technice, to je jen část toho, co nás musí trápit - a navíc to, že tento svět lidé nazývají moderní, pokrokový, úžasný. Lidé zavrhli Boha a jeho rady a zákony, našli si náhražku vysvětlení přírody v evoluci, směšném to příběhu, jak se kamení, písek, láva a voda postupně přeměnily na ryby a ptáky a lidi - neuvěřitelné, že tomu může někdo myslící jen dvě minuty věřit. A nyní sklízejí strašné důsledky této své pošetilé víry. Nikdy v dějinách nebylo tak velké prolévání krve (ve všech oblastech života) jako dnes. Stačí si najít světovou statistiku: http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf. Vysvětlení těchto ohromných hrůz není v tom, že je dnes víc lidí než dřív, ale v jejich masovém odklonu od Boha, což vede k tupé hlavě v oblasti duchovní. Je-li pak tupá hlava v oblasti duchovní zároveň vysoce inteligentní a vzdělaná v oblasti materialistického poznání, katastrofa je nevyhnutelná. Protože dobře vyzbrojený, fyzicky úderný duchovní primitiv - to je dnešní situace mnoha lidí a národů. Proto dnes i školák může být vysoce nebezpečný, oproti dobám minulým.

Není tedy vůbec žádná náhoda, že největší zvěrstva 20. století se rozběhla právě po přijetí té největší pitomosti v dějinách lidského myšlení, evoluční teorie. I tomu se evolucionisté zoufale brání, že Hitler a nacisté byli nadšení darwinisté, že Stalin a komunisté byli nadšení darwinisté, že Mao a jeho "kulturní" revolucionáři byli nadšenými darwinisty, stejně jako Pol-Pot a Rudí khmérové v Kambodži. Výsledek: miliony mrtvých za několik málo desítek let. To není dílo křesťanů, ale tvrdých darwinistů.

Rozdíl, mezi špatným křesťanem, inkvizicí, conquistou či křižáckými válkami a evolučním revolučním vylepšováním lidské společnosti, je jasný: abych se rozhodl poslat celou ohromnou skupinu lidí jedné rasy do plynu, to zcela přirozeně odvodím z Darwinova díla (on toto též předvídal, že se to stane, že "primitivové" budou vyhlazeni těmi "vyvinutějšími"). Ale abych vraždil a někoho mučil jako křesťan, to z Kristova učení (na rozdíl od Darwinova učení) odvodit nemohu - to lze jen zradou Krista, tedy zahozením jeho učení, odklonem od něj. To je ovšem velmi podstatný rozdíl. Z Darwina zabíjení druhých snadno odvodím, z Krista je to nemožné (jen odklonem od jeho učení hluboké lásky k bližnímu).

Tomuhle ale ateista či evolucionista nechce rozumět, zacpává si uši. Totiž tomu, že žádný křesťan nikdy nevraždil jako křesťan, zatímco darwinista vraždí jako darwinista v souladu s "bojem o život" a přežívám těch "nejschopnějších". Vraždit mohu jen poté, co křesťanství zapřu, a nechám si jen "logo na tričku" - "Věřím v Boha".

Tak to jsem odbočil, hlavně jsem Vám chtěl poděkovat za milá slova povzbuzení. Pěkné dny v Boží přítomnosti a sílu bránit pravdu přeje všem milým křesťanům na Slovensku
Pavel Kábrt
Praha, 1. srpna 2009

Pán Kábrt

Pán Kábrt, aj ja som zo Slovenska a pozorne sledujem diskusiu, ktorá to prebieha. Chcem vás len povzbudiť- tieto články a diskusie číta mnoho ľudí- aj na Slovensku. A nielen náš zbor sa modlí za vás i ďalších ľudí, ktorí konajú takúto službu pre hľadajúcich (2.Kor. 5:20-21), aj takouto formou. Nenechajte sa aj s p. Votočkom znechutiť tým, že niektorí ľudia sú slepí a proste sa rozhodli radšej zostať v tme- Ján 3:19-20. Tiež som kedysi veril, že Boh tvoril evolúciou, lebo mi bola od malička vtĺkaná v škole do hlavy ako nevyvratiteľný fakt... najlepšie na tom bolo, že aj o veciach o ktorých sa už dávno vedelo že sú podvod (Haeckelové "umelecké diela", Piltdownský človek...a pod.) Napriek tomu ešte ďalšie roky zostávali v školských učebniciach a i naďalej sa vtĺkali do hlavy mladým ľuďom, ako čistý fakt v duchu "Účel svätí prostriedky". Keď však človek bez predsudkov (a ja som túžil naozaj poznať pravdu, keď mi Písmo hovorilo jednu vec a "veda" druhú, tiež som začal o tomto viac uvažovať..) pozrie na tú nádheru, ktorú Boh stvoril okolo nás, tú neuveriteľnú rozmanitosť... to ako všetko perfektne funguje, tie krásne farby a tvary... Musí vo svojom najhlbšom vnútri vedieť, že je to dielo úžasného a nevystihnuteľne múdreho Stvoriteľa a nie múdrej "matičky prírody", ktorá sa sama tak vyvinula pomocou prirodzeného výberu a mutácii...naozaj šikovná matička príroda. Ani skupina najšikovnejších vedcov so všetkými znalosťami, ktoré dnes majú by nedokázala zostrojiť niečo také, ako ľudský mozok.
Ale samozrejme každý sa môže rozhodnúť hneď poprieť to, čo je tak očividné- že nie sme produktom slepej náhody...a zatvrdiť si tak srdce... A to je už o zodpovednosti, ktorá samozrejme vyplýva z toho, že máme slobodnú vôľu robiť v živote mnohé rozhodnutia.
Verím, že aj túto stránku si Boh použije nato, aby pomohla ešte mnohým hľadajúcim spoznať svojho Stvoriteľa a Spasiteľa Ježiša Krista a nájsť tak skutočný zmysel života... lebo život bez Boha skutočný zmysel nemá. Iba ak:" Jedzme a pime, lebo zajtra pomrieme...(1.Kor. 15:32)

Boh vám žehnaj

Customize This