Dávné civilizace a moderní člověk

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články a pro další četbu v angličtině.

Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnoho evolucionistů věří?

David Criswell

Z http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 17(2):40-43 v březnu 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

battery_like_artefact

Nádobě podobný výrobek z 2 000 let starého parthského města. Německý archeolog Wilhelm König a další věří, že to byl určitý typ baterie.

O starověkém Egyptě se předpokládá, že to byla jedna z prvních civilizací, která však tím, jakých schopností dosáhla, už dlouho uvádí vědce v úžas. Jen jednou z mnoha takových schopností je matematická přesnost, s jakou byly postaveny pyramidy.

Dlouho se věřilo, že člověk neměl takovou úroveň matematiky, která by Egypťanům umožňovala vybudovat takové stavby. Navíc ale záhada pyramid bledne ve srovnání s jinými archeologickými objevy.

Podle názoru Dr. Colina Finka z oddělení elektrochemie na Kolumbijské univerzitě, starověcí Egypťané mnoho svých výrobků pokovovali mědí a používali k tomu určitou formu elektrolýzy.1

To spočívalo v použití směsi chemických prvků, které po ponoření předmětu vytvořily elektrochemický potenciál, který způsobil trvalé pomědění předmětu.

Článek v Scientific American odkazuje na tuto techniku jako na “tajemství, které bylo později ztraceno a nebylo objeveno až do předminulého století Faradayem”.1 V době Kleopatry vyvinuly Parthové jednoduchou elektrickou baterii.2 Tato baterie využívala tenkou měděnou ploténku na dně malého, 10 cm válce, a používala se k pozlacování klenotů. Science Digest tohle nazval “prvním lidským průmyslovým využitím elektřiny”.3

K nedávným nálezům patří objev něčeho, o čem někteří věří, že to byl dávný egyptský model kluzáku. Našlo se to ve 2 000 let staré hrobce.4 Dřívější spolupracovník NASA William Corliss nazývá tento přesný model “velice pokročilou formou toho, čemu se říká větroň”.4 Corliss říká, že ‘křídlo’ by plachtilo vzduchem velmi podobně jako moderní kluzáci, a k jeho zhotovení bylo třeba nesmírné aeronautické a matematické přesnosti. Vědci, kteří tento model studovali tvrdí, že jeho rozměry a design by mu jistě umožňovaly létat.

tomb_glider

Je toto model kluzáku? Někteří věří, že je. I když to bylo nalezeno v egyptské hrobce staré 2 000 let.

V nedalekém Řecku měli Řekové velice komplikovaný přístroj, který mohl simulovat pohyby planet. Někteří vědci jej nazvali dávným ‘počítačem’, zatímco jiní tvrdí, že šlo o určitý hodinový stroj. Všichni se ale shodují v tom, že tento předmět představuje mechanizmus, který zřejmě o hodně předběhl čas.5

Co říká Bible o pokročilých civilizacích?

Skeptici a mnoho světských vědců se dlouho snaží popřít historicitu Bible. V této myšlenkové atmosféře také mnoho křesťanů předpokládá, že Babylon byl počátkem civilizace, zatímco Noe a jeho rodina žili před potopou čistě jen v oblasti obývané převážně primitivními kmenovými komunitami.

Tento pohled však nelze sladit s Biblí. Technologická složitost postavit takovou loď, jakou byla archa, je zřejmým problémem, ale ještě větším problémem je, jak by mohl Noe postavit archu (s plochou paluby velkou jako 36 tenisových kurtů) s tak omezenými možnostmi v takových primitivních společnostech. To jasně vyžaduje větší a pokročilejší civilizaci.

Množství celosvětových civilizací

calculating_device

Tato kopie důmyslného počítacího stroje byla vytvořena na základě nálezu z potopené řecké lodi z doby Krista.

Apoštol Petr věřil zcela jasně, že Potopa zaplavila celý svět (2.Petra 3:5–7). Navíc populační studie ukázaly, že v období 1 700 let od Adama k Noemovi mohla být země velmi snadno zalidněna nejméně jednou miliardou lidí.6 To jasně ukazuje na množství celosvětových civilizací.

Nepřekvapuje, že věda nemůže nalézt přímé doklady o předpotopních civilizacích, protože Bible říká, že celý tehdejší svět byl zničen Potopou. Petr dokonce toto zničení přirovnává k budoucímu zničení země ohněm. (2.Petra 3:5–7). Potopa vyhladila prakticky všechny pozůstatky starověkého člověka. Pokud vůbec něco, tak lze nalézt jen velmi zřídkavé stopy - a ty budou zameteny pod koberec coby nevýznamné anomálie.

Jenže právě tyto anomálie naznačují, že starověké civilizace mohly být dokonce mnohem pokročilejší než některé civilizace pozdější.

Během hloubení kanálu mezi jezerem Dora a jezerem Eustis na Floridě objevili dělníci zbytky starověkého města. Toto město se nachází o hodně níže než je hladina moře a psal o něm Scientific American.7 Dalším příkladem jsou pozůstatky velkého města pohřbeného u arktického pobřeží.8 Dnes tu žije velmi málo lidí, vyjma po místech zde žijících Eskymáků, protože Arktida má velmi nepříznivé podmínky pro život. A přesto archeologové uvažují o tom, že toto město mělo minimálně 4 000 obyvatel.8 Rozměry tohoto města “udivují moderní badatele”.9

Existuje mnoho dalších příkladů. Ve skutečnosti byly napsány celé svazky o podobných ‘anomáliích’. Většina evolucionistů znevažuje všechno, co jakýmkoliv způsobem ohrožuje jejich evolucionistické časové měřítko, jenže ignorovat důkazy je prostě jen jiný způsob znevažování pravdy.

Tyto civilizace skutečně existovaly a archeologové objevili mnoho neobvyklých artefaktů, které ukazují na vysoký stupeň vědecké úrovně. Možná nejpodivuhodnější z těchto nálezů je zvláštní válec, který byl nalezen uložený v pevné, velmi staré hornině. Všechny známé studie tohoto válce ukazují, že šlo o mechanický stroj s patrně elektrickými vlastnostmi, jak je vidět z měděného vinutí. Někteří vědci toto zařízení srovnávají s moderní zapalovací svíčkou, i kdy zcela nepochybně zde byl jiný účel.10

Tato fakta nelze jen tak zamést pod koberec, aby byli kritici Bible uspokojeni. Člověk nepotřeboval čekat, až se mu vyvine inteligence, než bude schopen budovat pokročilé civilizace. Člověk už totiž vyvinutý a pokročilý byl.

Technologie nás zachránit nedokáže

spark_plug

Válec v hornině, která obsahovala zkameněliny. Někteří badatelé jej srovnávají s moderní zapalovací svíčkou.

V Genesis 11:6–9 řekl Bůh, že rozdělí v Babylóně lidské jazyky, protože jinak “lidi nic nezastaví udělat to, co si zamanou”. Vypadá to tedy, že člověk nakonec dosahuje bodu, ve kterém civilizace a komunikace mezi kulturami dosahují svého vrcholu.

Nicméně technologie nás nespasí. Noemova generace byla velice pokročilou civilizací, ale odvrátit Boží hněv nedokázala.

Petr varoval ranou církev, že “těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí”. (2.Petra 3:5–7)

Spíše než snižovat dávné lidi (naše předky) bychom se měli sami pokořit a přijmout lekci z historie dříve, než se naše vlastní civilizace stane jen kuriózními pozůstatky někde v zemi. To, co budujeme, se obrátí v prach, ale Království, které vybuduje Kristus, bude trvat navždy.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

 • Jak inteligentní byl starověký člověk? (Creation Magazine LIVE! 3-03)

Odkazy a poznámky

 1. Corliss, W., Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, The Sourcebook Project, Glen Arm (Maryland), p. 443, 1978. Zpět na 1
 2. Schwalb, H.M., Electric Batteries of 2,000 Years Ago, Science Digest 41(4):17–19, 1957. See also Down, D., Why the electric battery was forgotten, Creation 16(2):10–13, 1994; creation.com/ancient-battery. Zpět na 2
 3. Shwalb, Ref. 2, p.18. Zpět na 3
 4. Corliss, Ref. 1, pp. 454–¬455. Zpět na 4
 5. de Solla Price, D.J., Unworldly Mechanics, Natural History 71(3):8–17, 1962. Zpět na 5
 6. Whitcomb, J., a Morris, H., The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, Phillipsburg, New Jersey, pp. 25–¬27, 1961. V době potopy zde moho být více jak tři miliardy lidí po celém světě, za předpokladu populačního růstu jen o velikosti 1,3 % za rok. Současná hodnota je 1,8 procent. Populační rozbory jsou pro zastánce staré Země velkým problémem. Jednoduše nebylo dost katastrof v lidské historii, aby byl populační růst lidstva po 100 000 let nebo déle udržen na tak nízké úrovni. Zpět na 6
 7. Corliss, Ref. 1, pp. 83–84. Zpět na 7
 8. Rainey, F.G., Mystery People Of The Arctic, Natural History 47(3):148–155, 1941. Zpět na 8
 9. Rainey, Ref. 8, p. 148. Zpět na 9
 10. Rawson, A.L., Transactions Of the New York Academy Of Science 11:26–¬29, as cited by J.R. Jochmans, Strange Relics From The Depths Of The Earth, Forgotten Ages Research Society. Reprinted with permission from the Bible-Science Association, Minneapolis, p. 17, 1979. Zpět na 10
PřílohaVelikost
958-29.6.2016-davne_civilizace_a_moderni_clovek.doc111 KB
Průměr: 2.3 (6 votes)

Re: Václav Dostál

... nemusíte kvůli tomu na měna mě psát se zapnutým capslockem.
Vůbec nešlo o mé rozčílení, jen jsem chtěl znát důvod Vašeho doporučení. Teď to vypadá trochu paradoxně: Vy jakožto ateista doporučujete mně jakožto evangelickému věřícímu knihu profesora na Evangelické teologické fakultě UK. Nabídku ke koupi této knihy jsem dostal už mnohokrát, ale vždy jsem si přečetl recenzi a knihu jako odbornou teologickou jsem si odmítl koupit - také proto, že se ve svém věku knih ze své knihovny zbavuji.
Jsem překvapený, co víte o autorství novozákonních spisů: pravděpodobně jste vyčetl z Pokorného knihy. Je to pěkné, že se o Bibli zajímáte i pomocí odborné knihy (nebo více knih?). Dovoluji si tvrdit, že připsání autorství svému "Mistrovi" bylo běžné v celé antice, nejen u novozáknních (a ovšem i starozákonních) spisů. Od žáka ("učedníka") to ovšem vyžadovalo velkou sebekázeň, aby neuváděl své vlastní konstrukce, ale aby předal to, co Mistr sám tvrdil. Takováto praxe se mi jeví morálnější než současné plagiátorství - za něž považuji i převyprávění nebo změněnou formulaci přičemž autor nepřidá nic svého a původního autora neuvede!

Přesto, že jsem doporučovanou knihu nečetl, odvážím se tvrdit, že pan profesor nevylučuje autorství v dnešním slova smyslu: kdy autor epištoly něco přímo diktoval a zapisoval to jeho učedník!
S autorstvím evangelií je to - jak sám píšete - složité. Nicméně sběratelé výroků původního apoštola se střežili něco svého podsouvat. "Datum" vzniku dnešních evangelií je od popsaných událostí a výroků vzdáleno jen neobvykle málo! (Neobvykle = na tehdejší praxi). Ale to všechno asi víte (z oné knihy).

Obrázek uživatele vitas

Václav Dostál

Tyto dvě Vaše věty si neodpovídají.

Ano, jsou to různé věty. Kdybych produkoval jen stejné věty, řekl byste, že jsem zaseknutý gramofon. Ty věty spolu nejsou ve sporu.

Proč mi sdělujete, že kniha je k dostání i v knihovnách? Myslíte, že to nevím?
Proč mi ji doporučujete přečíst? Pokud vím, je určena jako studijní materiál pro bohoslovce.
Samozřejmě, že laici si ji MOHOU přečíst. Opravdu v ní pan profesor tvrdí, že Petr druhou epištolu určitě nenapsal?

Nevím proč jste tak podrážděný. Žádal jste mě abych Vám dal odkaz, kde se výroky pana Pokorného nalézají na internetu. Já to nevím, a pravděpodobně na internetu nejsou. Nevím co víte a co nevíte, pokud jsem Vám napsal informaci, kterou víte tak se omlouvám, nemusíte kvůli tomu na mě psát se zapnutým capslockem. Doporučuji to přečíst každému, kdo se zajímá o Bibli, tedy nejen Vám. A i když jsem se (možná jako vy) obával, že bude příliš odborná, přijde mi napsaná jako i pro laiky.

A k poslední otázce: ano, tvrdí. Všechna evangelia a téměř polovina listů nejsou napsány těmi, kdo jsou pod nimi podepsání nebo komu jsou přisuzování. Máte pravdu, že připsat autorství někomu jinému bylo v té době mezi křesťany zcela běžné, hlavním důvodem bylo, aby se zvýšila autorita listu a dodala tak větší hodnota tezím v listu uváděným. U evangelií je to samozřejmě jinak, tam bylo jméno autora přípojeno až velmi dlouho po jeho vzniku a spíše jako rozlišení od ostatních evangelií. Je to samozřejmě rozsáhlá problematika, ale již bych to mezi námi uzavřel. Jednak se to netýká článku a jednak se mi nechce obhajovat něco co napsal, někdo jiný někomu kdo si to nepřečetl.

S pozdravem

vitas
@;;

Vitas

Pokud v tomto článku je v článku naznačováno, že moderní svíčky jsou předpotopní
Já jsem pouze upřesnil nejasné a podle mého názoru zavádějící formulaci.

Tyto dvě Vaše věty si neodpovídají.

Pokud máte opravdu zájem, kniha je běžně k dostání a je i v knihovnách. Přečtení vřele doporučuji.
Proč mi sdělujete, že kniha je k dostání i v knihovnách? Myslíte, že to nevím?
Proč mi ji doporučujete přečíst? Pokud vím, je určena jako studijní materiál pro bohoslovce.
Samozřejmě, že laici si ji MOHOU přečíst. Opravdu v ní pan profesor tvrdí, že Petr druhou epištolu určitě nenapsal?

Re: Dávné civilizace a moderní člověk

ak boli na vysokej urovni, uz tym ,ze znicili cely ekosystem a zanikli, diskvalifikuje toto oznacenie vyspelej kultury.

Obrázek uživatele vitas

Václav Dostál

Zdravím Václava Dostáala,

Nic takového tam není!

Celý článek je o tom, že existuje spousta dokladů o tom, že prehistorická civilizace byla na vysoké úrovni. A uprostřed takového článku je informace, "... že někteří badatelé porovnávají nález s moderní svíčkou". Já jsem pouze upřesnil nejasné a podle mého názoru zavádějící formulaci. Z kontextu mi přišlo, že ne každý z popisku pochopí, že opravdu jde o moderní svíčku. Toť vše.

Úvod do nového zákona online není, do přepisování celých kapitol se asi pouštět nebudu. Pokud máte opravdu zájem, kniha je běžně k dostání a je i v knihovnách. Přečtení vřele doporučuji.

S pozdravem

vitas
@;;

Re: Václav Dostál

Je mi líto, ale jeví se, že si ani rozumět nemůžeme. Lišíme se ve výchdiscích a tedy dojít k vážnější shodě by byl zázrak. Myslím, že ani Vy ze svého základu nechcete slevovat.

V článku jsem uviděl obrázek, který jsem znal z dřívějška a dohledal jsem k němu i vysvětlující video.
Nu, mně se to video jeví jako zavádějící. Vám se jeví jako vysvětlující. To je ta neshoda.
Když připustím, že je to video vysvětlující, i tak ve mně zůstává podezření, že jste jedním vybraným příkladem chtěl zpochybnit i ty o ostataní. Nemohu ovšem dokázat Vaše úmysly, do Vaší "hlavy" nevidím. To své podezření vyrůstá z minulých "zkušeností" s Vámi. Vaše současné popírání mně nepřesvědčuje. Možná, že je to moje chyba: Rád bych se o tom přesvědčil z Vaší následující odpovědi (pokud ji poskytnete).

Pokud v tomto článku je v článku naznačováno, že moderní svíčky jsou předpotopní
Nic takového tam není! Píše se tam, že někteří badatelé porovnávají nález s moderní svíčkou. To je zcela jiné tvrzení!

Mile mě překvapilo, že jste "čerpal z knihy 'Úvod do nového zákona' od uznávaného českého biblisty Petra Pokorného." Máte přede mnou náskok, tuto knihu jsem nečetl, ačkoli patřím do téže církve jako on. Spolehl jsem se na Wiki, která uvádí aspoň DVĚ možnosti, zatímco Vy jste kategoricky tvrdil, že apoštol Petr autorem 2. dopisu není. Poněvadž byla tato epištola do Nového zákona zařazena, byla uznána za autentickou; Zapisovač - Petrův žák - v případě že přímým autorem Petr nebyl - zapsal to, co od svého "Mistra" slyšel a neodvážil by se něco pozměnit.
Nicméně se nechám poučit. Prosím citujte P. Pokorného nebo uvedďte odkaz na internetu, kde se jeho daný výrok nachází.

Zítra k nám přijede vnuk a v úterý s manželkou odjíždíme na návštěvu naší dcery - kde se asi měsíc zdržíme. Pokud mi neodpovíte dnes, může se stát, že nebudu moct reagovat. Samozřejmě, že se tím Země nezačne otáčet opačným směrem!

Obrázek uživatele vitas

Václav Dostál

Právě, že jste si vybral jeden příklad z článku a na jeho základě jste pravděpodobně chtěl zpochybnit jiné uvedené příklady - není pěkné.

Opravdu Vám nepřijde nehorázné s jakou lehkostí mi podsouváte něco co jsem nikdy nepsal a neudělal? V článku jsem uviděl obrázek, který jsem znal z dřívějška a dohledal jsem k němu i vysvětlující video. K ostatnímu jsem se nevyjadřoval, ani jsem zpochybnění toho jednoho obrázku neextrapoloval (typu: "jak potom" ). Není mojí chybou, že za každou větou Vašeho oponenta vidíte podlost a úskok.

Dá se tvrdit, že video je šalebné!

Pokud v tomto článku je v článku naznačováno, že moderní svíčky jsou předpotopní a přitom jde zcela zjevně o svíčky firmy Champion z roku 1920, je jasně šalebný článek a ne video.

Své informace o Petrovu autorství jsem čerpal z knihy 'Úvod do nového zákona' od uznávaného českého biblisty Petra Pokorného. Vzhledem k tomu, že působil jako evangelický duchovní je podle mě těžké ho podezírat ze zaujatosti proti Bibli, spíše naopak. Proto mi informace v jeho knize uváděné připadají důvěryhodné i když mám jiný světonázor než on.

S pozdravem

vitas
@;;

Re: Hledač čtyřlístků

Máte pravdu, když jsem prostudoval více odkázů je velice pravděpodobné, že Caracol je starověká hvězdárna.

Hledač čtyřlístků

Že je Caracol hvězdárna není jisté.
Wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/El_Caracol,_Chichen_Itza):: „El Caracol, the Observatory, is a unique structure at pre-Columbian Maya civilization…“
„Mayan astronomers knew from naked-eye observations that…“

Observatoř Mayové velmi pravděpodobně nepoužívali k pozorování hvězd jen prostýma očima.

Oprava: Nereagoval jsem na Vitase, ale na p. Dostála viz:

„Když se ještě podíváme na El Caracol, napadne nás přinejmenším silná pochybnost o standardní historii lidstva. Vidíme hvězdárnu z doby, o níž si někteří myslí, že byla barbarská!

Customize This