Darwinovský slovník

(Z http://crev.info/darwin-dictionary/ přeložil M. T., editoval, upravil a doplnil Pavel Kábrt – 8/2015.)

Setkáváte se poprvé s Creation-Evolution Headlines (Pojmy z oblasti kreace-evoluce)? Některá ta slova zřejmě nebudete znát. Náš darwinovský slovník vám pomůže všechno objasnit!

ASS, podstatné jméno: zkratka pro „Stáří sluneční soustavy“, kterou světští moyboys (vrhači miliónů let - viz níže) běžně odhadují na 4,5 miliardy let, plus či minus pár milionů. Jelikož toto číslo závisí na BAD (darwinistické drzé tvrzení - viz níže), jde ve skutečnosti o spojení BAD ASS, např. vzhledem k množství objektů ve sluneční soustavě, které svědčí o mnohem nižším stáří.

BAD /Darebnost/, podstatné jméno: zkratka pro klamné tvrzení darwinizmu či nestoudné tvrzení darwinizmu; jde o strategii spojenou s hlásáním evolučního mythoidu (půvabná darwinistická historka nevyžadující žádné důkazy - viz níže) spolu s drzou taktikou, že tím budou ukolébáni důvěřiví lidé. Podobné jako taktika u Big Lie (Velká lež) a bluffing (blafování). Zdroj: 12/28/05.

confability /fantazírovatelnost/, podstatné jméno: schopnost vymýšlet si báchorky. Tato schopnost (konfabulovatelnost) je nedílnou součástí výchovy evolucionisty na světských univerzitách. Je blízce příbuzná s tím, co bychom označili jako schopnost rozprávkovosti, tedy umění tvořit příběhy bez dostatku faktů. Zdroj: 1/16/07. (Darwin ve svém životopisu uvádí, že tuto schopnost měl už jako mladý muž a velmi ji používal, rád si dobíral lidi nepravdivými historkami. – pozn. PK)

confabulating /fantazírování/, podstatné jméno slovesné: vyprávění mýtů. Zdroj 5/06/13: „Prostě gestikulují, spekulují, vymýšlejí si, mluví v evolučním vytržení, shlížejí se ve svých představách, ve kterých se mohou dít zázraky a vznikat kdykoli cokoli a jakkoli, třeba hvězdy.“

DAM Law /zákon DAM/, podstatné jméno, fráze: zákon evolučního teoretizování, který říká například toto: všechny články či studie o evoluci kvetoucích rostlin bude doprovázet fráze, „Darwinovo příšerné tajemství“ (DAM). Jde o věčný zákon popisující dilema nejen Darwinovo, nýbrž i jeho žáků až do dnešních dnů. Darwinisté šílí (angl. MAD) ze zákona DAM, což svědčí o tom, že jde o zákon komutativní: tajemství zasvěcený příšerný Darwin (MAD). Zdroj: 12/16/10

Darwinese /darwinovština/, podstatné jméno: nářečí v referátech o vědeckých problémech, kdy jsou vybrané senzační postřehy z pozorování vyšperkovány dalekosáhlými evolučními závěry a je zde snaha integrovat tyto pochybné postřehy do argumentace podporující makroevoluci. Zdroj: 3/06/08. [V češtině se slovo darwinovština svým obsahem hodně podobá pojmu stranická hantýrka: byla silně vyvinutá za komunismu, kdy stranickými obraty a myšlenkami musely být prodchnuty všechny projevy a články, ať šlo o vědecké pojednání o motýlech, o matematice nebo referát o zvýšené dojivosti krav v JZD – pozn. PK]

Darwin Years /darwinovská stáří/ - fráze s podstatným jménem: smyšlená časová období, vyjádřená obvykle v jednotkách milionů let, propagovaná moyboyi (vrhači miliónů let – viz níže) jako periody, kdy hmota podstupuje nejrůznější proměny, hlavně proto, že Darwin tento čas strašně nutně potřebuje. První užití: 4/20/12.

DIDO, podstatné jméno: zkratka pro „Darwin zde, Darwin támhle, Darwin včera, Darwin dnes, Darwin nahoře, Darwin dole, Darwin vlevo, Darwin vpravo, Darwin vždy a všude až na věky Amen“ (Něco jako vyprávěl Smutný muž za komunistů: „Otevřu rádio: Lenin. Otevřu televizi: Lenin. Otevřu noviny: Lenin. Bojím se otevřít olejovky.“ – pozn. PK). Zdroj: 06/08.

D-Merit Badge /Odznak za zásluhy o Darwina/, podstatné jméno: Tento odznak je nutnou propustkou vyžadovanou k přijetí do kruhů Darwinovy strany. Propustka má podobu závazku loajální víry ve 100 % účinnost darwinovského přírodního výběru a dostatečně silného odporu ke kreacionismu, v té míře, aby ochranka věděla, že nejste jedním z „nich“. Propustka dává člověku svobodu k prezentování protichůdných dat na konferencích či v publikacích včetně týchž protichůdných dat, která kreacionisté vykřikují před branami. První užití: 3/19/15 komentář.

DODO, citoslovce: chvalozpěv (skandování), „Jedině Darwin! Jedině Darwin!“, kterým evolucionisté reagují na školní rady projednávající požadavky na uzákonění akademické svobody při vyučování přírodních věd v obavách, že takové zákony by mohly otevřít škvírku ve dveřích pro inteligentní plán, přestože se zákon o ID (inteligentním plánu) nezmiňuje, ale pouze brání trestání těch učitelů přírodních věd, kteří učí darwinismus poctivě. Zdroj: 1/25/06. Etymologie: slovo se objevilo jako reakce na dokumentární film Randyho Olsona z roku 2006 „Flock of Dodos“ („Hejno ťulpasů“) kritizující inteligentní plán (1/07/06).

DOPE /DROGA/, podstatné jméno: zkratka pro „Veřejné vzdělávání jen podle Darwina.“ Zdroj: 6/12/09.

dumbfloundering /oněmění úžasem/, podstatné jméno slovesné („Zoufalé tápání lidí oněmělých úžasem“): jde o reakce evolucionistů, které zachvacuje úžas s nádechem hrůzy nad designem v životě, zejména designem jednotlivých buněk. Potěšení z objevů jim kalí poznání nečekané složitosti u organizmů, o kterých předpokládali, že jsou primitivní a jednoduché. Opařeni úžasem pak zoufale tápou kolem sebe a hledají mythoidy (půvabná darwinistická historka nevyžadující žádné důkazy - viz níže) umožňující spekulativní vysvětlení toho, jak se tyto organizmy mohly vyvinout. Zdroj: 7/25/08.

evillusion /evoluze, evoiluze/, v angličtině to evokuje smysl „zlá iluze“, podstatné jméno: pečeť darwinistické vědy, vyprávění vylhaných příběhů tam, kde chybějí důkazy, aby se vytvořilo zdání učenosti. Zdroj: 7/27/07. Etymologie: spojení slov evil+illusion (zlý+iluzorní). Výslovnost: stejná, jak Britové vyslovují slovo evolution (tedy «ívlúšn»).

fogma /mlhodogma/, podstatné jméno: dogma tak husté, že nevidíte skrz ně, pokud nejste mimo ně (složenina z angl. „fog“=mlha a „dogma“, pozn. překl.). Jakmile vás jednou obklopí fogma, začne to být pro vás jediná realita – beztvará masa nekonečných evolučních proměn. Jedinou věcí, která vám pak připadá jako stabilní opěrný bod v této confabilitě (fantazírovatelnosti - viz výše), je zvuk slov mluvčího Darwinovy strany, který se rozléhá skrz fogma a interpretuje tuhle věčně proměnlivou scenérii. Zdroj: 5/14/07.

futureware /zaslíbené zboží/, podstatné jméno: vysvětlení, která jsou slíbena v budoucnosti, ale ještě nejsou k dispozici. Obvykle je to doprovázeno větou, „Je zapotřebí další výzkum“. Etymologie: reklamně vytrubovaný software, který se ale na trhu nikdy neobjeví. Viz též: vaporware (zboží jen v reklamním mlžném oparu – viz níže). [typickým příkladem je vznik buňky chemickou evolucí. Stále čteme: „to vyžaduje další výzkum“ a „jednou na to naše věda přijde“. Ale to se netýká jen vzniku buňky, vždyť darwinisté dodnes nevědí ani to, jak vznikají druhy, pokud máme na mysli fakta a ne reklamu a evillusion – viz výše; jiným Darwinovým zaslíbením bylo ´zkameněliny mezičlánků se v budoucnu najdou´ – ve skutečnosti je jich méně než za Darwina, protože některé musely být vyřazeny, např. Neandertálci či latimerie - pozn. PK]

Guth Goof /Guthova volovina/, podstatné jméno: navržené řešení problému, které činí problém nekonečně horším. Roku 1980 navrhl Alan Guth inflaci jako řešení problému plochosti a problému horizontu v kosmologii. Jeho počáteční nefunkční model vedl k chaotické inflaci Andreie Lindeho, která postulovala spontánně rašící četné vesmíry vymykající se kontrole, které nemohou být nikdy pozorovány. Z výsledné teorie „multivesmíru“ vyplývalo, že cokoli a všecko je předpověditelné a uskuteční se – jde tedy o popření vědeckého cíle spočívajícího v poskytnutí porozumění tím, že zjednodušíme jevy do podoby přírodního zákona. Viz 9/25/14 a 7/01/14. Jiným příkladem je interpretace kvantové mechaniky jako úkazu „mnoha světů“ od Hugha Everetta (7/07/07, 7/27/04).

hydrobioscopy /hydrobioskopie/, podstatné jméno: tendence zaměřovat se na možnost života, kdykoli se najde voda na jiné planetě či měsíci. Zdroj: 8/07/13. Viz též red herring (logický klam) a sidestepping (odbočení od tématu) v Baloney Detector (Indikátor nesmyslů).

Jargonwocky, podstatné jméno: mytická země, kde čaroděj Nirwad spolu se svým učněm Ecallawem odkryl ´novou teorii všeho´ nedůvěřivým lidem z města a univerzální vysvětlení pro všechny zázraky života. Zdroj: 1/26/10 komentář.

moyboy /miliónoví kluci, vrhači miliónů let/, podstatné jméno: zkratka vyjadřující „miliony let, miliardy let“; užíváno v souvislosti se světskými vědci, kteří kolem sebe házejí podobnými obraty s nedbalou bezstarostností, prostě proto, že Karlík & Karlík** potřebují takovou dlouhou dobu. Zdroj: 9/16/05. **Charles Lyell & Charles Darwin. (zpět)

MUST /MUS/, podstatné jméno: zkratka vyjadřující "tajemnou neznámou látku", která "musí" existovat, aby se zabránilo zhroucení nějaké teorie: např. temná hmota, temná energie. Současná vládnoucí filozofie vědy zvaná "vědecký realizmus" si vyhrazuje právo postulovat "nepozorovatelnou realitu", slouží-li to "nejlepším" teoriím - to, co je považováno za nejlepší, závisí však na subjektivním hodnocení, které se mění podle rozmarů momentální obecné shody či podle paradigmatu (je-li člověk kuhnovec – stoupenec Thomase Samuela Kuhna). V dějinách vědy najdeme řadu takových podivných postulátů "okultních sil" jako je flogiston, epicykly či kalorické fluidum. V určitém okamžiku musí být navrhovaná entita potvrzena důkazy, v opačném případě se stává nerozlišitelnou od fantazírování (confabulating). Zdroj: 2/28/08.

mythoid /mýtoid/, podstatné jméno: stručně vyjádřená, důvěryhodně znějící půvabná historka, která nevyžaduje důkazy, ale může být sebejistě předložena vědcem, přičemž je jisté, že ji lidé ochotně přijmou, protože to řekl vědec (viz Palečkův druhý postulát*). Mythoid obvykle provází pár ohlupujících frází (blafoidů), aby to znělo bombasticky. Zdroje: 5/29/03, 5/14/07. Antonymum: faktoid. *Palečkův druhý postulát: "Snadno pochopitelná, v praxi použitelná lež (klam) je užitečnější než složitá, nepochopitelná pravda."

Make a wish /Splňte si své přání/: Rolničkové divadlo Charlieho a Tlučhuby využívá nejmodernější fogmatické stroje s Charlieho tajným receptem. Produkuje dokonalý koloid mythoidů. Osvětlovači zaměřují fogma tak, že odhaluje pouze ty věci, které má podle jejich názoru obecenstvo vidět - rekvizity, které v pravý čas odpovídají scénáři - , a skrývá vše ostatní. Občas jsou vkládána překvapení, aby se udržela pozornost obecenstva. Koneckonců každý dobře napsaný příběh potřebuje krizi. Buďte však bez obav; celý produkční štáb ví, jak přivést zápletku k patřičnému rozuzlení. Funguje to dobře, pod střechou, za kontrolovaných podmínek. Vynesete-li však fogma ven do skutečného světa, slunce důkazů je rychle rozptýlí. Design světa pak vyvstane v jasných konturách.

people of fluff /breptalové/, podstatné jméno, sousloví: darwinisté, kteří nabízejí příběhy „bylo-nebylo“ místo vědeckých důkazů. Zdroj: 9/09/08: "Breptalové se rádi chvástají a podvádějí, ale spojovat laboratorní výsledky s historickou kocovinou je těžké - a jako vědu to odmítáme, není to k ničemu. Postačí pozorování bez ideologické vycpávky."

people of froth /nabubřelci, nabobové/, sousloví s podstatným jménem: rozzlobení darwinisté ("lid zalykající se záští" či "lid milující jalové řeči"). Protiklad, jak je často označují jejich kritici, jako "lid víry". Zdroj: 9/26/05: "S pěnou u úst chrlí tito nemilosrdní válečníci spousty hrozivě vypadající, bublající hmoty, což způsobuje, že ti, kdo jim naslouchají, zkamení posvátnou hrůzou. Ale co jsou takové nabubřelé řeči při bližším pohledu jiného než pouhá hromada tenkých, křehkých membrán s horkým vzduchem uvnitř?" Sousloví v záhlaví může rovněž znít "lid jalové víry" či "národ chvástavých breptalů". Pro polemiku s označováním těchto lidí jejich kritiky jako "lid víry" viz komentář z 8/14/12, "Skály nelžou a stojí pevně, ale lháři se třesou".

perhapsimaybecouldness index /index snadbytotakmohlobýt/ (PMCI), podstatné jméno: míra množství spekulací v určitém evolucionistickém vysvětlení. Opírajíce se o svou schopnost fantazírovat, užívají někteří evoluční vědci a novináři sílu sugesce k propagaci Darwinova zaslíbeného zboží /futureware – viz výše/. Obvykle se to pozná podle množství opatrnických nejistých slov v jejich spisech (mohlo by, bylo by, mělo by, může mít, mohlo by mít, možná, snad, patrně, dejme tomu, zdá se). Zdroj: 7/01/13.

puddingoscopy /pudinkoskopie/, podstatné jméno: metoda věštění, užívaná občas Darwinovými zabijáky pravdy; darwinovskou „pravdu“ zjistí i z pudinku. Jeho záhyby a bubliny, barva a textura či jiné atributy neznámé povahy, to vše dává u pudinku evolučním mudrcům záchytné body, aby zdůvodnili, že paní Štěstěna, čili darwinovská evoluce, vyprodukovala předmětné rysy pudinku. Vezměme třeba želvu: "Z nějakého důvodu prostě být želvou je myšlenka, která se zrovna evolučním procesům namanula a funguje." Proč? "Důkaz je čistě pudinkový - tělesný plán želv je nejstarší na světě a za 200 milionů let se jen máloco z želvy změnilo." [Paní evoluční Štěstěna to slušně trefila.] Zdroj: 10/09/08.

sophoxymoroniac /inteligentní blb/, podstatné jméno: sofomorní (pošetilý mudrc) vědec s mánií vyjadřovat se v oxymóronech (protimluv, moudře vypadající leč hloupý výrok) jako je evoluční design, evoluční smysl, darwinovská racionalita, evoluční myšlení, evoluční algoritmus, evoluční mistrovské dílo, všeobecný vědecký konsensus, atd. Zdroj: 2/02/08.

Stuff Happens Law (SHL) /zákon taktotoprostěje/: přírodní zákon, na který se Zákon přírodního výběru redukuje. Řekne-li vědec, že "hmota se děje, hmota vzniká", pak se on či ona v podstatě vzdávají a rezignují na jakýkoli pokus o vědecké vysvětlení. SHL je antitezí k cíli vědy, kterým je porozumění světu, ale jelikož jsou jak mutace, tak přírodní výběr (prvky neodarwinovské teorie) neřízené a náhodné, redukují se na SHL. Zdroj: 9/22/09; pro vysvětlení, jak může být SHL obhajován jako vědecký, viz komentář k 9/15/08.

vaporware /mlhoprodukt/: (podstatné jméno): vysvětlení, která nic neříkají. Etymologie: nějakými společnostmi inzerovaný software, který však navždy zůstane ve stadiu návrhů, nepřejde do stadia realizace. Viz též: futureware (zaslíbené zboží).

Yoda Complex /komplex nadřazené bohorovnosti/, podstatné jméno: duchovní zmatek - sebeklam lidí v darwinovských kruzích charakterizovaný tím, že se dotyčný vnímá jako někdo, kdo se pohybuje ve vyšších sférách a netýkají se ho evoluční síly, kterým jsou podrobeni ostatní lidé; např. evolucionista, který mluví tak, jako by byl racionálním vědcem se svobodnou vůlí, a zatím tvrdí, že evoluce ničí svobodnou vůli. Postižený se tedy cítí imunní vůči evolučním silám, o kterých tvrdí, že jsou příčinou chování ostatních lidí; např. někdo, kdo užívá racionální argumenty k podpoře tvrzení, že veškeré lidské chování (kromě jeho vlastního uvažování) vysvětlí evoluční teorie her. Sebe sama si představuje jako vyššího guru, Osvíceného na jiné rovině reality, jako zelený bůžek Yoda v Hvězdných válkách se špičatýma ušima (a špičatou hlavou) přesvědčený o tom, že mluví ze své výšiny k lidstvu pod sebou. Zdroj: 9/25/06.

yold /staromladý/, přídavné jméno: objekt, který vypadá mladý i starý zároveň, jako je tomu u většiny planet a měsíců sluneční soustavy - typické například pro Uranův měsíc Miranda a planetku Vesta. Zdroj: 10/28/11.

PřílohaVelikost
00786-2.8.2015-darwinovsky_slovnik.doc172 KB
Průměr: 2.7 (3 votes)

Návrat Ježíše Krista

I kdyby se zítra na nebi objevil Ježíš Kristus a vy ho viděl, a všichni ho viděli, a řekl byste: "Kristus se vrátil".
Napsal uživatel Hrabě Monte Cri... dne Ne, 08/09/2015 - 20:02.

Ježíš Kristus se vrátí jako žena černé pleti.

Re: Darwinovský slovník

je jedna velká pohádka.ET má s pohádkou společné rysy. Pohádky povětšinou začínají slovy. Před mnohými časy,anebo dávno velice dávno tomu za devatero horami a devatero řekami.
Takže velice dávno vznikla naše Země.Nyní snad před 9-11 miliardami let. Když já jsem četl jako kluk Ztracený svět od Augusty tak to bylo před 6 miliardami let.Pro tzv. evoluční vědce miliarda let sem,miliarda let tam,ale což se nad tím trápit ,to je ta pravá věda.I ve vědě vládne evoluce.Takže před stamiliony let vše fungovalo,zvířena se vyvíjela jak na běžícím pásu a to až po člověka. Tento vývoj ustal až teprve co člověk ovládl písmo a zanechal nám kroniky. Zde dochází ke zlomu. Zvířena se nevyvíjí,ale vymírá. No ale velice dávno vše šlo. Jo pohádky.

Host

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pacák

Úvahu že díky vlivu celosvětové biblické potopy rostly krápníky v minulosti rychleji než dnes, nepokládám za přesvědčívou.

Proč rychleji než dnes ? Když i dnes pozorování odpovídá rychlému růstu ??

K růstu krápníků je potřeba, aby se z rostoku vysrážela pevná složka. To rychle tekoucí voda neurychlí, spíš to, co již vzniklo zničí.

Jaká rychle tekoucí voda? Krápníky mohly růst i dlouho po potopě díky podmínkám, které potopa zanechala na nejrůznějších místech.

Jak by měl vypadat fundovaný článek:

Jistě, aby to byla kachna, mělo by to běhat jako kachna, vypadat jako kachna a kejhat jako kachna, jenže kdyby to náhodou nevypadalo jako kachna, tak by to zas bylo "málo fundované"...

Takže to musí být kachna!

Zkrátka, Pacáku, jste se zamiloval do fantasmagorických, evolucionistických věků. A tato chorobná láska vám zastírá pravdu evangelia. Krápníky rostou rychle dnes, není důvodu si myslet, že v minulosti růst rychle nemohly. Tak prosté to je.

Pokud se objeví cokoliv staršího než Uscherův výpočet věku země, nastávají problémy. Připomínám starší diskuzi o dendrochronologii.

Ano, to je stejně krkolomně sešroubovaný argument. A opět odmítáte vidět tu jednoduchou skutečnost, že na světě není strom starší, než několik tisíc let, počítáno dle letokruhů. (Tuším kolem 4500 )

V Písmu není stáří Země a Vesmíru přímo uvedeno.

V Písmu jsou uvedeny dostatečné časové údaje, abychom stáří Země mohli, alespoň hrubě spočítat a určit stáří lidstva. Nejsou tam pro nic za nic, pro srandu králíkům. I Ježíš toto potvrzuje, a zejména jeho rodokmen u Lukáše končí u Boha, z tohoto a z žádného dalšího Biblického textu nevyplývají miliardy či miliony let.

Co když se Uscher mýlí?

Pak by se musela mýlit i Bible. A to je přesně to, co evoluční ideologové svými miliardami let sledují. Podkopat důvěryhodnost Božího Slova.

Kdo správně neoslovuje Hospodina jejich jménem, není ten Pravý

Tím trpí všichni. Adventisté adorují sobotu, katolíci "panenku" Marii, SJ si jako zaklínadlo vybrali Boží jméno, někteří vykřikují o "nesmrtelnosti duše" a tak dále. Jakoby snad z dlouhého příchodu Ježíše Krista jim začalo hrabat a proto jakési, pouze domnělé, vakuum vyplnili svými fantaziemi, ke kterým se upínají.

To však jsou lidské poklesky a nikterak to neopravňuje k úvaze, že bychom s touto hříšnou posedlostí neměli bojovat a v tomto kontextu se stále, i když s chybami, snažit pochopit pravdu Písma! Na snahu o správné porozumění Božímu Slovu nemůžeme rezignovat jen proto, že děláme nějaké jiné chyby. To bychom se na všechno potom mohli vykašlat úplně...

To aby beránek mohl ležet (bráno doslovně) vedle levharta, medvědice vedle jiného vegetariána… Přitom jde o alegorii smíření a uvedená zvířata jsou symboly bohů národů okolo Izraele.

Nikoliv. Může to být alegorie na jedné straně, jak píšete, ale stejně tak to může znamenat skutečné býložravé tvory v novém Božím světě. Jde totiž o to, že Biblické texty jsou vícevrstvé. Ale každopádně, jakou alegorií by potom měl být text v Genesis 1:30 ?

Tam takový "naturalistický popis" žádný smysl nedává, krom toho, že zvířata se v Božím, velmi dobrém světě skutečně nežrala. Tak to chtěl Bůh a tudíž se můžeme oprávněně domnívat, že Boží předsevzetí se nemění ani do budoucnosti

Svět je mladý, Pacáku. Žádné miliardy let se nikdy nekonaly.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Ondra

Ač byly jeho interpretace odmítnuty vědci, historiky, biblisty a dokonce i vedením jeho mateřské církve jako pseudověda, má dodnes řadu příznivců a následovatelů mezi křesťanskými fundamentalisty a to i v České republice.
Zhodnocení věrohodnosti biblické "archeologie" Rona Wyatta

Což je pravdivá věta. Zkus si zjistit, kolik je mezi příznivci a následovateli Rona Wyatta vědců, historiků či biblistů a kolik je mezi nimi docela obyčejných náboženských fanatiků a blouznivců s porušeným vnímáním reality.

Mimochodem, ten link je z křesťanského webu. Ne všichni křesťané jsou bez mozku.

Obrázek uživatele Ondra

KTE/Pepa

Tvé vidění světa je zaujaté, za pravdu považuješ to, co se ti líbí.

Napsal KTE. Pak přidal tento link. Akorát zapomněl dodat, že je rovněž zaujatý - viz poukazování na ten link.

Re: Darwinovský slovník

Příspěvek jsem rozdělil na dvě částí: První o stáří krápníků a druhou část o důsledku případného nebiblického stáří na křesťanskou věrouku.
Stáří krápníků: Je hodně pravděpodobné, že v umělých stavbách rostou krápníky pozoruhodně rychle: Viz příspěvek Pepy: http://www.bible.ca/tracks/speleotherms-stalagmites-stalactites.htm

Otázkou je, jestli stejně rychle rostou i v přírodním prostředí. Viz například: http://www.extrastory.cz/zahadny-muz-z-altamury-byl-neandrtalec-vzorek-j...

Jak již jsem psal, odborníci jsou v otázce stáří krápníků pozoruhodně zdrženliví. Údaje kolísají od 1 milimetru kubického za deset až dvacetpět let do jednoho kubického centimetru, tj. více než tisícinásobný rozdil.
Úvahu že díky vlivu celosvětové biblické potopy rostly krápníky v minulosti rychleji než dnes, nepokládám za přesvědčívou. K růstu krápníků je potřeba, aby se z rostoku vysrážela pevná složka. To rychle tekoucí voda neurychlí, spíš to, co již vzniklo zničí.

Zajímavá úvaha o stáří krápníků je zde. MUDr. Ondřej Fišer:
http://olomouc.casd.cz/wp-content/uploads/2012/10/Rychl%C3%BD-vznik-kr%C...

Jak by měl vypadat fundovaný článek:
http://www.jeskynar.cz/files/Kadlec-sedimenty%20v%20Ochoszk%C3%A9.J.-st%...

Vliv stáří krápníků na věrouku.
Pokud se objeví cokoliv staršího než Uscherův výpočet věku země, nastávají problémy. Připomínám starší diskuzi o dendrochronologii. V Písmu není stáří Země a Vesmíru přímo uvedeno. Co když se Uscher mýlí? Dále upozrňuji na teorii mezery v Genesis. Zdejší tvrdošíjné lpění na Uscherově stáří mi přípomíná Svědky Jehovy: Kdo správně neoslovuje Hospodina jejich jménem, není ten Pravý. Zdejší lpění na mladé Zemi se mi jeví jak cosi podobného?

Četl jsem kdysi, možná dokonce na těchto stránkách, pojednání o býložravých kočkovitých šelmách. To aby beránek mohl ležet (bráno doslovně) vedle levharta, medvědice vedle jiného vegetariána… Přitom jde o alegorii smíření a uvedená zvířata jsou symboly bohů národů okolo Izraele.

Re: Pepa

Ano KTE, uvědomuji si, že jsem v určité míře zaujatý svém vidění světa. Tedy pokud význam toho slova chápu ve smyslu ovlivněný a rozhodnutý pro určitý názor. Ale nejsem vůbec sám, že?
Podobných článků jako Tebou uvedený jsem pár četl a mohl bych i doplnit. Některé mi i pomohly při získávání nových informací a dalším nasměrování.
Náš hovor jsi začal, máš samozřejmě právo jej i ukončit. Hodnotit jeho přínosy nebudu.

Pepa

Hm... Opět ukazuješ, že svoji "pravdu" hledáš na špatném místě. Tvé vidění světa je zaujaté, za pravdu považuješ to, co se ti líbí.
Zhodnocení věrohodnosti biblické "archeologie" Rona Wyatta

Nemám zájem v tomhle rozhovoru pokračovat, je velmi asymetrický.

Re: Pepa

Ty nálezy, o kterých se zmiňuješ, nejsou jen "objevy" Rona Wyatta. Některé byly známé již před znovuobjevením R.W., některé po něm potvrdili i jiní. Dá se o tom zatím relativně celkem dost dohledat.
Zda jim věřím, že jsou pravé/pravdivé? Napsal bych to takto, z těch různých arch. nálezů, v kontextu obsahu biblických textů, se mi jeví jako dost dobrý doklad proběhlé reality. Takže v jisté míře věřím, ano.

Pepa

Na svých stránkách máš odkaz na biblickou archeologii. Opravdu jako - dle svých slov - dospělý člověk hledající pravdu věříš na "objevy" Rona Wyatta?

Customize This