Darwinovi skeptici

Vybraný seznam akademiků vědy,
vědců a učenců, kteří pochybují o darwinismu
Sestavil Jerry Bergman, PhD.

S povolením autora přeložil a publikoval Pavel Kábrt - 3/2016. Tento seznam mi poslal doktor Bergman v příloze emailu, na internetu si ho můžete prohlédnout zde: http://www.rae.org/pdf/darwinskeptics.pdf

*****

Předmluva Jerry Bergmana

Běžně se tvrdí, že žádný vědec neodmítá makroevoluci nebo darwinismus (tím se myslí evoluční naturalismus čili názor, že variace způsobené mutacemi plus přirozený výběr vysvětluje veškeré formy života). Třeba dr. Steve Jones, profesor genetiky na univerzitě v Londýně (University College of London) napsal, že "žádný vědec nepopírá ústřední pravdu Původu (Darwinovy stěžejní knihy O původu druhů), tedy myšlenky o původu modifikacemi...rostlin, zvířat a všeho ostatního pocházejícího ze společného předka" (Jones, 2000, str. xvii, xxiii). Jiní autoři se vyhýbají slovům "všichni" nebo "žádný vědec" a raději tvrdí, že "téměř žádný vědec" neodmítá darwinismus ve smyslu výše uvedeném. V článku odmítajícím "čarodějnický kreacionismus" autor tvrdí, že

  evoluční teorie byla potvrzena do tak vysokého stupně a má tak velkou vysvětlovací sílu, že je ústředním organizačním principem současných biologických věd. Moderní biologie je v podstatě nemyslitelná mimo rámec evoluce a to je důvod, proč je bezvýhradně přijímána velmi mnoha aktivními vědci [sic] ve vědách o živé přírodě. Evoluce není ve skutečnosti zpochybňována ani v ostatních přírodních vědách, jako je fyzika a chemie.

Autor pak činí následující absolutistické tvrzení:

  Evoluce je brána jako fakt - a zatímco mohou být neshody kolem detailů, jak evoluce probíhá, neexistují žádné neshody o představě, že probíhá, a že je vysvětlením rozmanitosti života na naší planetě. Tvrzení Astarty je přesně pravým opakem pravdy, která říká, že "téměř žádný vědec se neuchýlí k žádnému jinému pokusu o vysvětlení rozmanitosti života - zvláště ne ke kreacionismu" (http://atheism.about.com/b/a/063194.htm
  dostupné 28. května 2004, str. 1).
  Tento pohled není ojedinělým příkladem. Zesnulý držitel medaile profesora Alexandera Agassize za zoologii na Harvardově univerzitě, Ernst Mayr, je "jedním z nejvlivnějších evolučních teoretiků naší doby" (Ferris, 2001, str. 326). Mayr prohlásil, že "žádný vzdělaný člověk už více nezpochybňuje platnost takzvané evoluční teorie, o které nyní víme, že je prostým faktem" (Mayr, 2001, str. 141) Toto tvrdil celých 40 let - v roce 1967 napsal, že "evoluce je přijímána každým vědcem" a z tohoto důvodu už není dále nutné "pečlivě vyjmenovávat důkazy pro evoluci" (Mayr, 1967, str. v). V roce 1971 Mayr tvrdil, že "neví ani o jediném dobře informovaném člověku, který by zpochybňoval fakt evoluce" (Mayr, 1971, str. 49). Ani jediný člověk! Mayr definuje evoluci, kterou nazývá "darwinismem", jako odmítnutí
   všech nadpřirozených jevů a příčin. Teorie evoluce přirozeným výběrem vysvětluje přizpůsobivost a rozmanitost ve světě zcela materialisticky. Už více Boha, jako stvořitele nebo projektanta, není potřeba (Mayr 2001, str. 138).

Mayr dodává, že "vyloučením Boha z vědy byl dán prostor pro přísně vědecká vysvětlování všech přírodních jevů" (Mayr 2001, str. 138). Dále Mayr uzavírá, že "skutečně vynikajícím úspěchem" darwinismu je, že jeho teorie "dělá konec potřebám dovolávat se nějakých ´prapříčin´ - čili teleologických sil" ([teleologie - nauka o účelnosti] Mayr 2001, str. 136). Toto tvrzení je velmi běžné. Dr. Gary Huxley, evoluční biolog z Brandtovy univerzity [ve Wyomingu, USA] napsal: "Evoluce je faktem a žádný vzdělaný vědec o tom nepochybuje" (citace z McDorman, 2011, str. 1).

Jenže navzdory těmto tvrzením jsem byl schopen velmi snadno sestavit seznam téměř 3 000 vědců a profesorů, kteří odmítají darwinismus definovaný jako konečné vysvětlení pro všechny formy života následkem mutací plus přirozeného výběru. Většina těchto lidí má doktorský titul z nějaké oblasti vědy. Toto je však jen malé procento z odhadovaných 113 000 Darwinových skeptiků, vědců a akademiků, jen v samotných Spojených státech, podle údajů badatelů z Harvardu (Gross a Simmons, 2006). A Mayr ještě připustil, že evoluce je historická, nikoli empirická věda:

  V protikladu k fyzice a chemii je evoluční biologie vědou historickou - evolucionisti se pokoušejí vysvětlit události a procesy, které se již odehrály. Zákonitosti a experimenty jsou nevhodnými technikami pro vysvětlení takových událostí a procesů. Namísto toho se sestavují historická vyprávění, která se skládají z prozatímních rekonstrukcí určitých scénářů, které vedly k událostem, které se někdo pokouší vysvětlit (2001, str. 135).

Při vědomí tohoto přiznání je o to více překvapující, že Mayr může být tak dogmatický v tvrzení, že věrohodnost darwinismu je naprosto nezpochybnitelná a jednoznačná. Joseph McInerney, ředitel Biological Sciences Curriculum Study [Studijní osnovy biologických věd], kde se vydává učebnice Biological Science: An Ecological Approach [Biologická věda: Z ekologického pojetí], napsal, že

  kreacionisté zastávají názor, že ´vědci jsou ohledně evoluce ve sporech.´ Toto je svévolné překroucení biologie. Ve skutečnosti všichni vědci přijímají skutečnost evoluce" (citováno z Hill, 1996, str. 5,7, zdůraznění dodáno).

Tohle chybné hledisko bylo široce podporováno a přijímáno přinejmenším od roku 1922, kdy profesor George Duncan prohlásil, že

  Evoluce je téměř všeobecně přijímána všemi lidmi ve vědě, jako to nejlepší vysvětlení skutečností života. Americká asociace pro pokrok vědy, čítající přes 1 400 členů, vědců převážně ze Spojených států a Kanady, vydala v prosinci 1922 toto jednomyslné prohlášení, bez jediného hlasu proti: "Neexistuje žádné vědecké zevšeobecnění, které by bylo silněji podporováno důkladně otestovanými důkazy, než je [teorie] evoluce. Důkazy pro evoluci člověka jsou naprosto dostatečné, aby přesvědčily každého významného vědce na světě." ...H.F. Osborn z kolumbijské univerzity píše: "Od té doby už dávno evoluce vyšla z oblasti spekulací, hypotéz a dokonce i teorie. Je zákonem živé přírody stejně tak pevně platným a nezpochybnitelným, jako je zákon gravitace vůči nebeským sférám" (Duncan, 1931, str. 31-32)

Jiní uznávají, že nějací Darwinovi skeptici mezi vědci existují, ale soudí, že jejich počet je velmi malý. Napřiklad Samuel Kounaves tvrdí, že evoluční přírodovědci tvoří "99,9999 procenta vědecké komunity" (Kounaves 2005, str. 1).

Zdroje pro členy tohoto seznamu zahrnují primárně osoby mně známé pro jejich spojení s kreacionistickými organizacemi nebo organizacemi Darwinových pochybovačů, nebo z knih, které napsali. Seznam je naprosto neúplný a já se tímto omlouvám za mnohá opomenutí. Odhaduji, že kdybych měl dost času a zdrojů, mohl bych snadno zkompletoval seznam s více jak 10 000 jmény. Jsem také členem tří diskusních skupin, které čítají přes 400 kreacionistů a obhájců inteligentního plánu (ID), z nichž mnozí nejsou na tomto seznamu, protože se právem obávají, že by odhalení jejich sympatií k této oblasti mohlo mít nepříznivý dopad na jejich kariéry. Pokud nemám osobní souhlas dané osoby nebo pokud se daná osoba sama veřejně neodhalila, nepřidávám nikoho takového k tomuto seznamu.

Na mém veřejném seznamu je téměř 3 000 jmen, včetně tuctu nositelů Nobelovy ceny, naneštěstí však velké množství osob, které by tam mohly být přidány, včetně mnoha univerzitních profesorů, nechce zde svá jména vystavovat z důvodu reálných obav z možných represí či poškození jejich kariéry. Mnoho takových lidí, kteří si nepřejí zveřejnit svoje jméno na tomto seznamu, jsou mladí akademici bez definitivy nebo akademici, kteří mají obavu, že by jejich "prozrazení" mohlo vážně poškodit jejich kariéru. To je reálná hrozba. Z toho důvodu mám svůj soukromý seznam, kde je hodně přes 1 000 takových jmen.

Mnozí na tomto seznamu jsou profesoři zabezpečení definitivou, učí na křesťanských univerzitách, kde je chráněna jejich akademická svoboda kritizovat Darwina, nebo pracují v průmyslu či na poli medicíny, kde existuje menší zvůle a odpor při zpochybňování Darwina. Někteří z tohoto seznamu jsou už angažováni v přednáškové činnosti na plný úvazek, píší na téma původu světa a nejsou už vůbec závislí na světském zaměstnání a výdělku pro zajištění svých rodin. Mnozí z nich jsou také už v penzi, takže už nemusejí čelit přímým odvetám za svoje pochybnosti o Darwinovi. Jiní zase dali souhlas ke zveřejnění svých jmen pod podmínkou, že jejich současné zaměstnání nebude zveřejněno. Práce na tomto seznamu je dlouhotrvajícím projektem a já velice oceňuji příspěvky mnohých lidí, kteří mi pomáhali v tomto dnes už šestiletém úsilí. Většinu osob z tohoto seznamu jsem kontaktoval, ale pokud tito lidé vydali knihy nebo články, kde je jasně vyjádřena pochybnost o darwinismu, nebo jsou aktivní v kreacionistických či ID hnutích, tak je ne vždy kontaktuji.

Nejvíce z následujících světových vědců nebo pedagogů (během času někteří už mohli zemřít) odmítá "darwinismus" podle následující definice: Víra, že evoluce a společný původ mohou vysvětlit existenci všeho života. Několik málo lidí přijímá společný původ, ale odmítají darwinovský mechanizmus. Většina ze všech osob na tomto seznamu je skeptická vůči schopnostem náhodných mutací a přirozeného výběru vysvětlit složitost života. Navíc mnozí vyjádřili výzvu, že by měly být pečlivě zváženy všechny důkazy pro darwinismus. Tento seznam prokazuje, že tvrzení Mayra, že " žádný vzdělaný člověk už více nezpochybňuje platnost" darwinismu, jak to definuje Mayr, je nejenom falešné, ale zcela nepodložené. Navíc mnozí z těchto vědců a akademiků publikovali ve vědecké literatuře, někteří velmi rozsáhle. V jednom přehledu Elliott (1990) dochází k závěru, že zhruba polovina tehdejších členů vedení Creation Research Society (CRS - Společnost pro výzkum stvoření) publikovala výzkum a byla citována dalšími vědci. Je tedy "zřejmě rozumné udělat závěr, že většina členů vedoucího výboru CRS jsou seriózní, pokud ne dokonce i znávaní, vědci."

Odkazy

Anonymous. 2006. “A Scientific Dissent from Darwinism.” www.dissentfromdarwin.com, February, 2006.

“Přes 5 000 vědců vyhlašuje svoje pochybnosti o Darwinově teorii, vědecký nesouhlas s darwinismem stále roste, říkají odborníci.” Viz www.dissentfromdarwin.com.

Dennett, Daniel C. 2006. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New York, NY: Viking.

Duncan, George. 1931. Prehistoric Man. Boston, MA: Stratford.

Elliott, William E. 1990. History and Analysis of the Creation Research Society. MA thesis. Oregon State University March 1, 1990.

Ferris, Timothy (editor). 2001. The Best American Science Writing 2001. New York, NY: HarperCollins.

Gross, Neil and Solon Simmons, 2006. How Religious are America’s College and University Professors. Working Paper Harvard University. October 5. 10 pp report.

Hill, David. 1996. “Counter Evolutionary.” Education Week, Nov. 20, pp. 1-12.

Kounaves, Samuel. 2005. “Kounaves: Evolution is Much More Than Just a Scientific ‘Hunch.’” The Winchester Star, March 17.

Mayer, William V. 1971. “Letters to the Editor: Evolution vs. Special Creation.” The American Biology Teacher, January, pp. 50-51.

Mayr, Ernst. Foreword to Process and Pattern in Evolution by Terrell H. Hamilton. New York MacMillan, 1971.

“Letters to the Editor: Evolution vs. Special Creation.” The American Biology Teacher, January, pp. 49-50, 2001.

“Darwin’s Influence on Modern Thought” (pp. 134-142) in Ferris.

McDorman, Paul. 2011. “Noted Evolutionist says He Won’t Debate Creationists.” World by Design. 19(3):1.

Darwinovi skeptici

Poznámka: u každé osoby jsem se pokusil doložit její současnou profesi, stupeň dosaženého vzdělání a místo, kde bylo získáno, zázemí aktivit
a vybrat hlavní úspěchy.

Earl M. J. Aagaard PhD. Professor of Biology at Southern Adventist University. His BA and MA are both in biology from Pacific Union College and his PhD is in Fish and Wildlife Biology from Colorado State University.

Gerald E. Aardsma Ph.D. a research scientist, earned a BS and MS in Physics, and a Ph.D. in Nuclear Physics from the University of Toronto for his research in accelerator mass spectrometry.

Benjamin L. Aaron M.D. is Professor Emeritus of Surgery of George Washington University and Chief of Cardiothoracic Surgery at the George Washington University Hospital in Washington, D.C. He received his premed degree (Phi Beta Kappa) from the University of Missouri his M.D. from the University of Texas, and his internship at the Naval Hopital. He has held post-doctoral fellowships at the Medical College of Virginia and the University of Alabama. He is most well known for heading the surgical team that saved the life of President Ronald Reagan and the bypass operation on Vice President Dick Cheney.

Donald Abb M.S. Assistant Professor of Biology at The Kings College in New York. He has a BS from Delaware Valley College in Doylestonwn, PA in Biology and a MS from Southern Illinois University at Carbondale, IL in Ecology and Ornithology (Zoology).

Charles Abei Ph.D. is Professor Emeritus at Ohio Valley University in Vienna, West Virginia, where he served as a professor from 1964 to 1998.

John Leo Abernethy Ph.D. Professor Emeritus of Chemistry at Fresno State University and former Associate of the Journal of Chemical Education. His M.S. and PhD are from Northwestern University, both in chemistry.

Nathaniel Abraham Ph.D. is now Associate Professor of Biology at Liberty University. He has a B.V.S from Tamilnadu Veterinary University, and a M.S. and Ph.D., both in biology, from St. John’s University.

S. Thomas Abraham Ph.D. Assistant Professor Pharmacology and Toxicology Campbell University School of Pharmacy. He has a BS in Chemistry from Mars Hill College, and a Ph.D. in Biomedical Sciences and Pharmacology from East Tennessee State University. He is also on the staff of Baptist Hospital, South Florida.

Gary L. Achtemeier Ph.D. Professor and research scientist University of Illinois and a USDA Forest Service scientist and Director of the Southern High-Resolution Modeling Consortium. BS, MS and Ph.D. in Meteorology from Florida State University.

Paul D. Ackerman Ph.D. is Assistant Chairperson since 1990, and Assistant Professor of Psychology since 1968, in the Psychology Department at Wichita State University. Dr. Ackerman received his BA, his MA, and his Ph.D. in Social Psychology, all from the University of Kansas.

Donald O. Acrey Sr. B.S. received a BS in Geology from Southern Methodist University in Dallas, Texas and was a geophysicist for the petroleum industry until his recent retirement.

Rush K. Acton M.D., an orthopedic surgeon, is Associate Professor of Orthopedic Surgery and Associate Professor of Anatomy at the University of Miami. He is an ICR author. His M.D. is from ?

Richard Acworth Ph.D. received an MA in Philosophy from the Sorbonne and a Ph.D. from Oxford. He is the author of Creation, Evolution & the Christian Faith (1969).

Joel Adams Ph.D. Professor of Computer Science at Calvin College. His BS (cum laude) in psychology with minors in math and computer science was from Geneva College, his MS and Ph.D. in computer science are both from the University of Pittsburgh.

Rutherford Adkins Ph.D. President and Professor of physics Fisk University, Nashville, TN. He has a BS from Virginia State University a MS from Howard University and a Ph.D. from Catholic University of America.

Mortimer Adler Ph.D.
was a professor at the University of Chicago and editor of the Encyclopedia Britannica and author of 45 books. His Ph.D. was from Columbia University.

Neal Adrian Ph.D. is Principal Scientist Investigator, Environmental Science: US Army Research & Development Center. He has a Ph.D. in Microbiology from the University of Oklahoma.

Paul Clarence Aebersold Ph.D. a biophysicist for Oak Ridge and other major research laboratories. He graduated cum laude from Stanford University and has a MA and PhD from the University of California.

Domingo Aerden Ph.D. Professor of geology, Universidad de Granada in Spain.

Theodore E. Agard Ph.D. is a Director of Medical Physics at Flower Hospital Oncology Center, Ohio and at Medical College of Ohio. He holds a BS (first class Honors) in Physics, a MS in Physics both from the University of London, and a Ph.D. in Physics from the University of Toronto.

Peter A. Pagan Aguiar Ph.D.
is Professor of Philosophy at Aquinas College, Nashville, TN. His BA is from Berkeley, his MA and PhD are both from Fordham University, all in philosophy.

Rafi Ahmed Ph.D. Professor of Microbiology and Immunology in the Emory University School of Medicine and Director, Emory Vaccine Center, Emory University. He has a a M.S. from Idaho State University and a PhD from Harvard University. He has over 160 scientific publications in the peer reviewed literature.

Stephen J. Ahn B.A., B.S. received a BS in Meteorology from San Jose State University in San Jose, California and has completed graduate work at UCLA and USDA. He has worked for the National Weather Service for almost 11 years as a Meteorologist and recently accepted a job for the U.S. Navy in Japan.

David Aikman Ph.D. Associate Professor of History at Patrick Henry College. A world-renowned journalist, was a Time Magazine journalist for most of his career. Born in Surrey, England, he attended Stowe School in Bucks, England on a scholarship. He later came to the United States, became a U.S. citizen, and earned a MA in Central Asian languages, and a Ph.D. in Russian and Chinese History both from the University of Washington in Seattle.

James Aist Ph.D. Professor of Plant Pathology, Cornell University, Ithaca, NY. His B.S. and M.S. are from the University of Arkansas and his Ph.D. from the University of Wisconsin. He has published widely in the peer reviewed literature.

Mustafa Akoyl MS
is Media Director of International Relations at the Intercultural Dialogue Platform (a foundation in Istanbul), freelance writer, and spokesman for Islamic organizations interested in origins science.

Russell G. Akridge Ph.D.
earned a BS from the Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia, a MS, and a Ph.D. all in Physics from the Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia. Akridge is now an Associate Professor of Physics in the Department of Biological and Physical Sciences at Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia.

Nicholas M. Aksionczyk M.S. author and adjunct faculty at Chapman University in history. He earned his MS from California State University at Sacramento.

Ann-Sofie Albrekt Ph.D. is a Creation Speaker from Sweden, a bioinformatics specialist and researcher at Microarray Resource Center in Lund, Sweden.

Mauricio Alcocer Ph.D. is Director of Graduate Studies at Autonomous University of Guadalajara in Mexico. His Ph.D. is in Plant Science from the University of Idaho.

James Allan Ph.D. is senior lecturer in genetics at the University of Stellenbosch in
South Africa. He has a Ph.D. in genetics from the University of Edinburgh and has done research on the genetics of frult flies. He is also an international consultant in dairy cattle breeding.

Davis Allen Ph.D. Professor emeritus at ?? He has a PhD in biological science from the University of Georgia.

Thomas Allen Ph.D. Dean, College of Science & Mathematics Department of Biology North Greenville University, South Carolina. He has a Ph.D. in Physiology from University of Cincinnati and a M.S., in zoology from University of Wyoming.

Gail H. Allwine Ph.D. Professor emeritus of Electrical Engineering at Gonzaga University. He has a B.S., M.S. and PhD., all in engineering from the University of Washington.

Roy Alden Atwood Ph.D. President New Saint Andrews College, Moscow, ID. He has a BA in philosophy from Dordt College, a MA in religion form Westminster and a PhD in Mass Communications from the University of Iowa.

Moorad Alexanian Ph.D. is a Professor of Physics at the University of North Carolina, Wilmington. His BS is from the University of Rhode Island, his MS and Ph.D. are from Indiana University, all in Physics.

Braxton M. Alfred Ph.D. is Emeritus Professor of Biological Anthropology at the University of British Columbia. He has published widely in the peer reviewed literature. His post doc was done at Stanford University.

Charles Aling Ph.D. is Professor of History at Northwestern College. His Ph.D. in Ancient History/Egyptology is from the University of Minnesota.

James S. Allan Ph.D. holds a B.S. in Agriculture from the University of Natal, a MS in Agriculture from Stellenbosch, and a Ph.D. in genetics from Edinburgh University, Scotland. He recently retired as Senior Lecturer in the Department of genetics at the University of Stellenbosch, South Africa, and now lectures at universities, and also serves as an international consultant in cattle breeding.

Frank Allen Ph.D. Professor emeritus of biophysics at the University of Manitoba, Canada. His MA and PhD are from Cornell in biophysics. He has published widely in the area of color vision.

David Allen B.App.Sc. has a BS in Applied Geology from the University of New South Wales in Sydney, and works as an exploration geophysicist.

Wesley D. Allen Ph.D. is Professor of Computational Quantum Chemistry and senior research scientist at the University of Georgia previously Assistant Professor of Chemistry, Stanford University. His BA is in chemistry and physics from Vanderbilt and his Ph.D. is in Theoretical Chemistry from the University of California, Berkeley. He did his post doc at Sandia National Laboratories, Livermore, CA.

Roland C. Aloia Ph.D. is Professor of Biochemistry and Anesthesiology at Loma Linda University. His Ph.D. is in Biochemistry from the University of California, Riverside.

Carlos A. Alvarez Ph.D. currently teaches at Pensacola Christian College, Pensacola, Florida. He has a Ph.D. in Biochemistry/Molecular Biology. His Ph.D. is from the University of Georgia in Biochemistry.

Jesus Ambriz M.D. is Professor of Medicine at Autonomous University of Guadalajara in Mexico.

Dunston Philoman Ambrose Ph.D. Professor of Zoology at St. Joseph’s College, Trichy, India. He has a BS from Scott Christian College, Nagercoil, India; a MS from American College, Madurai, India; a Ph.D., from University Madras, Coimbatore, India; and a DSc from Madurai Kamaraj University, India.

Edmund J. Ambrose D.Sc. is Professor Emeritus at the University of London and department head of Cell Biology at the Chester Beatty Research Institute University of London. He has a BA from Cambridge and a D.Sc. from London University in cell biology. He is the author of many books, including the text Cell Biology, and The Nature and Origin of the Biological World (Halsted), which advocates Intelligent Design.

Arie van Nieuw Amerongen Ph.D. is professor and chairman of the dental school, faculty of medicine at the Vrije University in Amsterdam, Holland. His MS and Ph.D. are both in Biochemistry from Vrije University, Amsterdam. He is the author of 170 research papers and three textbooks.

Changhyuk An Ph.D. Physicist at Applied Research Inc., Huntsville, AL. His Theoretical studies were in MHD and radiative stability of solar plasmas. He has a Ph.D. in Physics from the University of Tennessee.

Ralph E. Ancil Ph.D. has a degree in Mathematics, and also studied Genetics and Biology. His Ph.D. is in Resource Economics, and he is on the Board of Advisors of the Agrarian Foundation. Until retirement, he was a Professor at Franciscan University in Steubenville, Ohio.

Albert S. Anderson M.D.
practices medicine at Taylor, South Carolina, specializing in allergies. He was formerly chair of the science department at Shelton College in New Jersey where he taught Biology, Zoology, Embryology, and Physiology, and has served on the medical staff at Bob Jones University. His BS is from Johns Hopkins University, his MD from New York Medical College, and he did his residency at the University of Michigan.

Barton P. Anderson M.S. a research scientist, has a BS in Physics from Wheaton College and a MS in Aeronautical Engineering from the Naval Post-Graduate School in Monterey, California.

Edward J. Anderson Ph.D. Professor of Operations Management, Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia. His MA is in mathematics from Univ. of Cambridge; His Ph.D. is in Control and Management from Cambridge University. He has published 52 articles and 2 books in his field.

J. Kerby Anderson Ph.D. received his BS in Zoology from Oregon State University, his M.F.S. in Ecology and Evolution from Yale University, a MA from Georgetown University and a Ph.D. from Loyola University.

James W. Anderson Ph.D. Former Academic Dean of Holy Apostles College and Seminary. He has a JD and MS and a PhD

Kevin L. Anderson Ph.D. Professor of Microbiology at Mississippi State University, and research scientist for the U.S. government. He received a BS, MS, and Ph.D. in Food Science and Microbiology from Kansas State University, Manhattan, Kansas. He did his Postdoctoral study at the University of Illinois from 1987 to 1991 and has published over 20 research papers.

Norman Dean Anderson Ph.D. Professor of Science Education North Carolina State University, Raleigh, NC. He has a BA and MA, University of Iowa, and a Ph.D. Ohio State University. He has authored many books and scientific articles.

Paul M. Anderson Ph.D. Professor Emeritus of Biochemistry and Molecular Biology, School of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis. He served on the editorial board of Journal of Biological Chemistry and has published more than 85 peer review papers.

Richard Anderson Ph.D. is Assistant Professor of Environmental Science and Policy at Duke University. He has a Ph.D. in Geography and Environmental Engineering, a M.S.E. in Mechanical Engineering, and B.S.E. in Engineering Mathematics, all from The Johns Hopkins University.

Robert C. Anderson PhD Assistant Dean for Faculty Development and Professor of Biology, Wisconsin Lutheran College B.S., Ph.D., Michigan State University, all in biology.

Ronald D. Anderson PhD. Professor of Science Education, School of Education, University of Colorado at Boulder, former Assistant Professor, Kansas State University at Manhattan, KS. He has a BS in Physics and a Ph.D. in Science Education, both from the University of Wisconsin. Dr. Anderson has served as president of the National Association for Research in Science Teaching, president of the Association for the Education of Teachers in Science, and chair of the Education Section of the American Association for the Advancement of Science. He was awarded a Fulbright Senior Research Award to conduct research in Germany.

Ross S. Anderson Ph.D. is Professor of Biological Sciences at the Master’s College, in Santa Clarita, California. He received his BA from Austin College, a M.B.S. from the University of Colorado, and a Ph.D. in Biochemistry from Baylor College of Medicine.

V. Elving Anderson Ph.D. Professor of Human Genetics Emeritus and Assistant Director of the Dight Institute for Human Genetics at the University of Minnesota. His BS is from Bethel College in St Paul, MN and his PhD is from the University of Minnesota.

Niels-Erik Andreasen Ph.D. is President of Andrews University in Berrien Springs, Michigan. He has a BA in history from Newbold College in England, a MA in Biblical Studies, and a Ph.D. from Vanderbilt in Religious Studies.

Gabriela Andrei M.S. is at the Institute of Geodynamics, the Roman Academy, in Bucharest, Rumania. His MS is in Physics.

Edgar Harold Andrews Ph.D. is Professor emeritus of Materials and Head, Department of Materials Science at Queen Mary and Westfield College (University of London). He has a BS with Honors in Theoretical Physics and a Ph.D. and D.Sc. in Physics, both from the University of London. He received a FIM, CEng and also a CPhys. and was awarded the A.A. Griffith Medal. He has authored

John Ankerberg D.Min president of the Ankerberg Theological Research Institute, has a BA from the University of Illinois, a MM in the history of Christian Thought, and a M.Div. with academic honors, and a M.S. and D.Min. from Luther Rice Seminary, Atlanta, Georgia. He is the author or co-author of 65 books.

Aila Annala (theol. Kand.) studied at Newbold College in England and at the Universities of Uppsala and Lund in Sweden with additional studies in Semitic Languages from Lund.

Timothy Anstine Ph.D. is Professor of Chemistry at Northwest Nazarene University in Nampa, Idaho. His BS is from the University of Berkeley, his Ph.D. is in Organic Chemistry from the University of Nevada.

Frank Andrew Anthony PhD. Senior biologist, Schering-Plough Health Care Products, Memphis, Research fellow, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis; Adjunct faculty Memphis State University. He has a BS and Ph.D. from Texas Christian University, both in biochemistry and has contributed many articles to professional journals.

Marc Apkarian Ph.D. is Professor of Kinesiology at Biola University. He has a B.S., University of California, Los Angeles, a M.S. from San Diego State University and a Ph.D. in Exercise Physiology from the University of New Mexico.

Gleason L. Archer Ph.D. was Professor of Old Testament and Semitic Studies at Trinity Evangelical Divinity School.

Michael J. Arct Ph.D. received his Ph.D. in Dendrochronology from Loma Linda University in 1991, and is currently with the Department of Natural Science at Loma Linda University in Loma Linda, California.

Janice Arion Ph.D. Professor of Animal Science at Cornell University.

William Joseph Arion Ph.D. Emeritus professor of Nutritional Sciences/Molecular Biology and Genetics Cornell University. He has a PhD from University of North Dakota Medical School.

Chad Arment B.S. has a BS from Wright State University, and is a herpetologist with an interest in wildlife and natural history.

Mark H. Armitage M.S. studied Biology and Plant Pathology at the University of Florida, has been a microscopist since 1977. Currently, Electron Microscope Laboratory Supervisor, California State University Northridge, CA, former Adjunct Professor of Biology and Electron Microscopy at the Master’s College and Azusa Pacific University. He is now a Ph.D. canadate at Liberty University. He has published widely in the professional literature.

Harold Armstrong M.S. is Professor of Physics at Queen’s University in Ontario, Canada. His MS is in physics from Queen’s University in Ontario.

Neil Armitage Ph.D. is Associate Professor of Civil Engineering University of Cape Town South Africa. He has a B.Sc. in engineering from the University of Natal (Durban), a M.Sc. in engineering from the University of Cape Town, and a Ph.D. in engineering from the University of Stellenbosch. He has over 20 professional publications.

Alexander Arndt Ph.D. is the former Vice-President of the U.S.S.R. Academy of Medical Sciences, Institute for Ecology Research, and is now Professor of Analytical Chemistry, Heidelberg University, Germany.

Russell T. Arndts Ph.D. is Professor of Chemistry at St. Cloud State University, Minnesota. He graduated with a Ph.D. in inorganic Chemistry from Louisiana State University and a MS in organic chemistry from Indiana University and a BS in chemistry.

Philip J. Arnholt Ph.D. Professor at Concordia University, Mequon, WI, Department of Biology. He has a BS, and a MS in biology from Eastern Illinois University and a Ph.D. in biology from the University of Nebraska.

Eduardo Arroyo Ph.D. is Professor of Forensics at Complutense University in Madrid, Spain. His Ph.D. is in Biology.

Russell Charles Artist Ph.D. now Professor Emeritus, was Head of the Biology Department at David Lipscomb University in Tennessee where he taught for 23 years. He received his BS from Butler University, a MS in paleoecology from Northwestern University and a Ph.D. and in botany from the University of Minnesota, and has pursued extensive graduate studies at the University of Zurich, Switzerland and, for five years, was a Professor at Frankfurt on Main College, Germany. He is now at Amarillo College, Amarillo, Texas.

William James Ash Ph.D. Professor emeritus genetics, SUNY, Stony Brook, formerly geneticist at Cornell University, Ithaca, N.Y., He has a BS, MS, and Ph.D. from Cornell University, all in genetics.

Eugene C. Ashby Ph.D. Regents’ Professor of Chemistry and biochemistry and Distinguished Professor Emeritus at Georgia Institute of Technology, BS Loyola University, MS Auburn University, and Ph.D. University of Notre Dame, all in chemistry. He has over 280 papers in major chemistry journals and has been a Sloan Fellow and a Guggenheim Fellow.

Paul Ashby Ph.D. a post-doc fellow at Lawrence Berkeley National Lab. His PhD in Chemistry and Chemical Biology is from Harvard University, and his post-doc also was done at Harvard.

Christopher Wayne Ashcraft M.S. received his BS in Biology from Wayland Baptist University, and his MS in Plant Molecular Biology from Texas Tech University and 140 graduate level credits for his Ph.D. at Oklahoma State University. He is currently a plant transformation specialist with EDEN Bioscience in Bethel, Washington, near Seattle.

John F. Ashton Ph.D. received a BS with honors and a CRS Chemical prize in Chemistry from the University of Newcastle, a MS in Chemistry from the University of Tasmania and a Ph.D. in Epistemology with an Institute of Educational Research Prize from the University of Newcastle. Ashton is currently Director of Research for the Sanitarium Health Food Company.

Alexander G. Asmolov Ph.D. Professor at Moscow State University from 1988 until 1998, then was the Deputy Minister of Education in Russia. His Ph.D. is in psychology.

Michael Atchison Ph.D. is a Professor of Biochemistry and Director of the VMD-Ph.D. combined degree program at the University of Pennsylvania's Veterinary College. His BS in biology is from SUNY in Albany, and his Ph.D. from New York University School of Medicine is in cellular and molecular biology.

Gordon Atkins PhD. is Professor of Biology at Andrews University. His BS, and MS are both in biology from Andrews University and his PhD is in Biology from McGill University.

Joseph Atkinson Ph.D. is a Scientist, and Director of the Great Lakes Program at the University of Buffalo. His Ph.D. is in Organic Chemistry from Massachusetts Institute of Technology.

Gregory A. Ator M.D. is Associate Professor and Director Division of Otology/Neurology Department of Otolaryngology at the University of Kansas Medical Center. His MD is from Baylor College of Medicine. He has 14 publications in scientific journals.

Peter Atwood Ph.D. is Professor of Mathematics at Cornerstone University . His BS is from Trinity University, his MA from Princeton and his PhD from Western Michigan University, all in mathematics.

Robert Augros has a Ph.D. in philosophy from Laval University, Quebec and is a Professor of Philosophy at St. Anselm College.

Theodore P. Aufdemberge Ph.D. is a Professor of geography and earth science at Concordia University, Ann Arbor, MI. He received his BS from Concordia Teachers College, Seward, Nebraska and his MA from Wayne State University, Detroit, Michigan and his PhD in physical geography from the University of Michigan. He did post-graduate work at the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota; Wayne State University, Detroit, Michigan; Oregon State University, Corvalis, Oregon; Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan; Capital University, Columbus, Ohio; Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania; and University of Dayton, Dayton, Ohio.

Wayne U. Ault Ph.D. A geologist with the U. S. Department of the Interior. He has a BA from Wheaton College, and an MS and PhD from Columbia University, all in geology.

Richard Austin Ph.D. Associate Professor and Chair, Biology and Natural Sciences at Piedmont College. His BS is from Piedmont University, his MS is from Auburn University, and his Ph.D. is from University of Mississippi, all in biology.

Steven A. Austin Ph.D. received a BS from the University of Washington in Seattle, a MS from San Jose State University, San Jose, California, and a Ph.D. from Pennsylvania State University, all in Geology. Dr. Austin is former Chairman of the Geology Department at the Institute for Creation Research in Santee, California, now in Dallas, Texas.

Jay A. Auxt, BS in electrical engineering and is engineer for a engineering firm and an adjunct instructor of math at Antietam Bible College.

Pasco B. Avery Ph.D. senior biological research scientist at the University of Florida. He has a BS in biology from Nebraska Wesleyan University, a MA in Entomology from the University of Tennessee, and a PhD in insect science from the University of London. He has published widely in the peer reviewed literature in his academic field.

Swee-Eng Aw Ph.D. was Director of the Division of Endocrine Laboratories (London). He has a MBBS, in Biochemistry (FAMS) (London), a FRC Path., a MI Biol. (London), and a Ph.D. in Chemical Pathology. He is now head of the Department of Nuclear Medicine and Director of Clinical Research at Singapore General Hospital.

Thomas H. Awtry Ph.D. teaches in the Division of Sciences, Department of Mathematics, at Louisiana State University, in Baton Rouge, Louisiana. Dr. Awtry received his BS in Mathematics and Computer Science, Summa Cum Laude, and a Ph.D. in Curriculum and Instruction (Mathematics Education) all from Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana.

Douglas Axe Ph.D. formerly a protein researcher at Cambridge University, is now Director at the Biologic Institute in Washington State. He has a BS in Chemical Engineering from University of California, Berkeley and a Ph.D. in molecular biology from Caltech where he studied genetic regulation in bacteria.

Larry Azar Ph.D. is Professor of philosophy Emeritus at Fordham University. He has a B.S. and M.S. in physics, math, and philosophy from Boston College and a Ph.D. in philosophy from University of Toronto.

Joyce Azevedo Ph.D. Professor of Biology at Southern Adventist University. Her BA is in biology from Union College, her MA and PhD are both in cell and Molecular biology from University of California Riverside.

Cevat Babuna Ph.D. a professor and scientist in Turkey, is Chairman of the Turkish Federation of Gynecology. His doctorate is from Istanbul University.

David Back Ph.D. Professor of Pharmacology and Therapeutics and director of post graduate studies, University of Liverpool. His B.S. and Ph.D. are in pharmacology from University of Liverpool. A website he and Sera Gibbons established on HIV is one of the three most consulted in the world.

Edwin Back B.S. received a BS in Chemistry from California Polytechnic University and has worked as a research analytical chemist in the pharmaceutical industry for twenty-five years.

Paul Back Ph.D. visiting professor of Design at Oxford University, a partner in an engineering consulting firm, and a lecturer in many countries including as a invited speaker for the British association for the advancement of science. He was a Rhodes Scholar from South Africa and graduated from Oxford University with a Ph.D. in Engineering Science.

Robert E. Bailey Ph.D. is Professor Emeritus of Mechanical Engineering at Ohio State University.

Juliet Bailey-Penrod, Ph.D. Associate Professor of biology at Oakwood University. She has a B.S., from Oakwood College, and a M.S., and PhD from Wayne State University.

Safawo Gullo, D.V.M., Ph.D. Professor of biology at Oakwood University D.V.M. Kharkov Veterinary Institute, M.S., University of Louisiana at Monroe, Ph.D., University of Arkansas.

Donald G. Baker Ph.D. received a BA in biochemistry, and MS and Ph.D. in Physiology from the University of Toronto, Canada. He spent six years as a research associate in the university’s physiology and medical departments. He was a Professor of Physiology and Medical research until 1964, when he became a radiobiologist at the Brookhaven National Laboratories, Associated Universities, Inc. on Long Island, New York.

Mace Baker Ph.D. received his BA and MS from Biola University, California, and his Ph.D. from Columbia Pacific University, all in biology. He was an educator for over 20 years, both in public schools and colleges.

Robert G. V. Baker Ph.D. Senior Lecturer, School of Human and Environmental Studies, University of New England, Australia. His BS (with honors) is in geography from the University of Sydney, his MS and Ph.D. in Applied Geography is from the University of New South Wales. He has published 30 research papers.

Gordon Cortis Baldwin Ph.D. Archaeologist, University of Arizona, Arizona State Museum, Tucson, Assistant curator, University of Nebraska at Omaha, instructor in anthropology. He has a BA and MA from the University of Arizona, and a PhD from University of Southern California, and has authored scores of books on archaeology and related topics.
John T. Baldwin Ph.D. is Associate Professor of Systematic Theology, Andrews University, Berrien Springs, Michigan. His BA is from Walla Walla College, his MA and MDiv from Andrews University, and his Ph.D. is from the University of Chicago.

Steven Ball Ph.D. is Professor of Physics at LeTourneau University. He has a BS in Physics from Baker University and a Ph.D. in High Energy Physics from the University of Kansas. His post-doc is from the Max-Plank Institute for Nuclear Physics.

Tom Belanger Ph.D. Professor of Environmental Science at Florida Institute of Technology.

John W. Balliet Ph.D. has a Ph.D. in Molecular and Cellular Biology from the University of Pennsylvania, and a Post-doctoral Fellowship from Harvard Medical School.

Eugene K. Balon Ph.D. University Professor Emeritus, Department of Integrative Biology, University of Guelph (Canada).

Robert O. Balza Jr. Ph.D. Assistant Professor of Biology Wisconsin Lutheran College. He has a B.S., from Wisconsin Lutheran College and a Ph.D., from the Medical College of Wisconsin.

Ben Banks Ph.D. is a Research Pharmaceutical Chemist in Greenville, North Carolina. His Ph.D. is in Physical Chemistry.

Inez (Inis) Bardella M.D. is Assistant Professor, Department of Family Medicine and Clinical Epidemiology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA. Her BS in Biology (high honors) is from Washington and Jefferson College, and her M.D. is from Temple University School of Medicine.

James Barham MA scholar and author specializing in evolutionary epistemology, the philosophy of the mind, and the foundations of biology. He trained at the University of Texas at Austin and in the History of Science at Harvard University and pursued advanced study towards the Ph.D. under the auspices of Harvard University in Athens, Greece, and Belgrade, Yugoslavia. He is currently a Ph.D. candidate in the History and Philosophy of Science Program at the University of Notre Dame.

Geoff Barnard Ph.D. Senior Research Fellow at the University of Cambridge, UK. He received a Ph.D. in M.I. Biol. C. Biol. from the University of London and has worked as a clinical biochemist, research scientist, a senior research fellow, a senior lecturer (equivalent of professor in the USA) in various universities in the U.K. Has published over 50 peer-reviewed research papers and written nine chapters for academic science textbooks. He holds five patents in the field of immunoassay techniques.

Ross Barnes Ph.D. is Professor of Geology at Walla Walla College. His BA is in Geology from Andrews University and his Ph.D. is in Earth Science from the University of California, San Diego, CA.

Thomas Barnes Ph.D. is Professor Emeritus of Physics at The University of Texas at El Paso and director of the Schellenger laboratory. He has numerous patients and has written 5 textbooks. His M.S. was from Brown University, and his D.Sc (Hon) from Hardin-Simmons University, both in physics.

Stephen F. Barnett Ph.D. Professor of Natural Sciences, Bryan University. He has a B.A. Biology, from Covenant College, an M.S. Geology, and M.S. Paleobiology from Loma Linda University, and a Ph.D. Geology from the University of Kentucky.

Daniel W. Barnette Ph.D. is Senior Technical Staff in the Parallel Computational Sciences Department, Aerodynamics Division of Sandia National Laboratories. He received his BS and MS in Aerospace Engineering from the University of Texas at Austin, and his Ph.D. in Aeronautics/Astronautics from Stanford University, Stanford, California.

Stephen M. Barr Ph.D. Professor of theoretical particle physicist at the University of Delaware. Dr. Barr received his undergraduate degree from Columbia and his graduate degrees from Princeton. After post-doctoral work at the University of Pennsylvania, he became a research Assistant Professor at the University of Washington and Associate physicist at Brookhaven National Laboratory. He has written over 120 research papers spanning a wide range of subjects in particle physics. Professor Barr has written on science and religion for such journals as National Review, The Weekly Standard, Public Interest, Academic Questions and First Things.

Eric C. Barrett Ph.D., D.Sc. Research Scientist in Climatology and Remote Sensing at the University of Bristol, in England. His first class Honors BS in Geography, and a M.Sc. in climatic change are from the University of Sheffield. He lectured as a full-time faculty at Sheffield and Leicester before moving to Bristol where he was awarded his Ph.D., and a “higher doctorate” (D.Sc.) for “his sustained and distinguished” contributions to science. Barrett is now Dean of the Radio Academy of Science. He is the author of about 250 scientific papers and 20 books on environmental science.

Peter H. Barry D.Sc. is Professor of Physiology, School of Physiology & Pharmacology, University of New South Wales, Australia. His BS with honors is in physics, his Ph.D. is in biophysics (membrane biophysics) from the University of New South Wales and has has a D.Sc. from the University of South Wales. Professor Barry has published 65 papers and 8 book chapters in his field

Ibrahim Barsoum Ph.D. a microbiologist, has a Ph.D. in Microbiology from George Washington University.

Paul G. Bartels Ph.D. received a BS in Biology and Chemistry from Northern Colorado University, Greeley, Colorado, and a MS (Biology and Chemistry) and Ph.D. (Plant Cellular Physiology) from Vanderbilt University, Nashville Tennessee. His specialties are organelle differentiation and chloroplast development. Dr. Bartels has been a Professor in the Department of Biological Sciences at the University of Arizona since 1965.

Allen C. Bartlett B.S. is a Ph.D. student in the Department of Geology at Baylor University, in Waco, Texas.

William Basener Ph.D. Professor of Topology at Deportment of Mathematics and Statistics, College of Science, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY. His PhD in Topology is from Boston University. He has a textbook out in Topology and has published widely in the professional literature.

Robert W. Bass Ph.D. Professor emeritus of Physics and Astronomy at Brigham Young University, Provo, Utah. He was a Rhodes Scholar. His Ph.D. is from John’s Hopkins University.

Gary Bates M.S. is a Professional Research Assistant at the NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center in Boulder, Colorado. He received a BS in Physics from the University of California, Davis, and a MS in Meteorology from the University of Wisconsin, Madison.

M. Todd Bates Ph.D. Assistant Professor of Rhetorict at Patrick Henry College. He has a PhD in Rhetoric from The University of Texas and was formerly Professor of Philosophy at Criswell College.

Donald James Batten Ph.D. a consultant physiologist and research scientist for the Australian government. Dr. Batten holds a B.Sc.Agr. [Hons] from the University of Sydney and a Ph.D. in Plant Physiology from the University of Sydney. From 1976-1990 he was Research Horticulturist, NSW Agriculture, Tropical Fruit Research Station, Alstonville. Dr. Batten also worked for eighteen years as a research scientist with the New South Wales Department of Agriculture.

Walter Bauder Ed.D. is Associate Professor of Chemistry and Head of the Department of Chemistry at Bryan College, Dayton, Tennessee. His Ed.D. is in Science Education with a specialty in Chemistry from the University of Georgia.

William J. Bauer Ph.D. is President of the Bauer Engineering Company of Chicago, which designed many major engineering systems. He has a Ph.D. in Hydraulics from the University of Iowa and is the author of many technical papers.

Carl Edward Baugh Ph.D. a Graduate of Baptist Bible College, received his BA from Burton College, a MA in Biblical Studies with major course work in Biblical Archaeology from Luther Rice Seminary, Jacksonville, Florida, a MS in Archaeology and a Ph.D. in Anthropology from Pacific College of Graduate Studies, Melbourne, Australia.

Michael Bauman Ph.D., Professor of Theology & Culture and Director of Christian Studies at Hillsdale
College in Hillsdale, Michigan, is the book review editor for The Journal of the Evangelical Theological Society.

Donald P. Baumann Ph.D. serves as Professor of Biology and Chemistry at Cedarville University and head of the Division of Science and Mathematics. Dr. Baumann received his BS, his MS, and his Ph.D., all from Iowa State University in biology.

T. Lee Baumann MD. Author, medical consultant and a professor of biology

Mark Baumeister Ph.D. A biochemists for a molecular diagnostic company in Berkeley, CA. He has PhD from the University of Pennsylvania School of Medicine, a BS in biology from the University of San Francisco, and a MS in Bioinformatics from The Johns Hopkins University and was a Postdoctoral Fellow at NYU Medical School.

John R. Baumgardner Ph.D. received a BS in Electrical Engineering from Texas Tech University, Lubbock, a MS in Electrical Engineering from Princeton University, and a MS and Ph.D. in Geophysics and Space Physics from the University of California, Los Angeles. Dr. Baumgardner has served as staff scientist of Theoretical Division at Los Alamos National Laboratory in New Mexico since 1984.

Thomas S. Baurin D.Min. received a BA in Chemistry from Lawrence College and a Th.M. and D.Min. degrees from Dallas Seminary and Trinity Seminary. Dr. Baurin worked for eleven years in research and development, and taught college level science courses.

Gary Baxter, PhD. Research scientist at Nicholas Research Laboratories in drug delivery systems. He has a BS (Hons) and a PhD in organic chemistry from Monash University. He has authored a number of scientific papers his field.

George Carroll Beakley, Jr. Ph.D. Associate Dean and Director of Engineering Science at Arizona State University, Tempe, AZ. He has a BSME from Texas Tech University, a MSME from The University of Texas, and a PhD from Oklahoma State University, all in engineering.

Richard S. Beale, Jr. Ph.D. Dean of the graduate college at the Northern Arizona University and Professor of Zoology. His BS is in zoology from the University of Arizona, and his Ph.D. is in entomology from the University of California, Berkeley.

John Kenneth Beadles Ph.D., Professor biology, Chairman department of Biological sciences, dean Graduate School, Arkansas State University. He has a BS from Northwestern State College and a M.S. and Ph.D. from Oklahoma State University, all in biology

Christine B. Beaucage Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from State University of New York at Stony Brook.

Horst W. Beck, Dr. Ing, Dr theology, Dr. habil. Professor of Philosophy of Science and Nature Gustav-Siewerth-Akademie and formerly professor department of philosophy University of Karlsruhe. He has a Dr. Ing from the University of Stuttgard and a Dr. habil in science and theology from the University of Basel.

Robert Beckett Ph.D. Animal Geneticist, Northern Ireland Department of Agriculture. He holds a Ph.D. in Genetics from Ohio State University.

William A. Beckman Ph.D. earned his Ph.D. in Chemistry from Case Western Reserve University, and his BS from Youngstown Stte University and his MS from Washington State University and was Professor of Physical Sciences at Southwestern Junior College in San Diego, California.

Francis J. Beckwith Ph.D. Associate Professor at Baylor University and formerly Associate professor of Philosophy at Trinity International University. His Masters of juridical Studies is from Washington University School of law, and his Ph.D. in philosophy is from Fordham University.

Karen Bedinger, MS has published some, unsure of faculty status if any.

Ruth Beechick Ed.D. Professor Emeritus of Education, authored or edited more than 100 manuals, workbooks and books on learning and educational topics. Her Ph.D. is in Curriculum and Instruction from Arizona State University.

Carlo Willem Joannes Beenakker Ph.D. Macroscopic Physicist, Professor of Theoretical Physics at Leiden University. He has a BS in Physics and a PhD in Theoretical Physics, both from Leiden University; He did postdoctoral research at Stanford University.

Michael Behe Ph.D. is Associate Professor of Biological Sciences, Lehigh University. He received a BS in Chemistry from Drexel University, and a Ph.D. in Biochemistry from the University of Pennsylvania. After doing postdoctoral work at the National Institute of Health on DNA Structure, he became Assistant Professor of Chemistry at the City University of New York/Queens College and in 1985 moved to Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania. He has published over 40 scientific papers.

David Behmer Ph.D. Professor of biology at Lake Superior Lake College. He has a PhD in Fishery and biology from Iowa State University.

Timothy W. Behrens M.D. graduated from Southern Illinois Medical School and did residency training in Internal Medicine at the Medical College of Wisconsin in Milwaukee. He joined the faculty at the University of Minnesota Medical School in 1992 and is currently an Associate Professor of Medicine.

Fredrick P. Beierle has worked in the nuclear industry for twenty-five years and now serves as President of RICKANO Corporation, and also serves on the board of directors of numerous organizations.

Jerry P. Beilby Ph.D. is Professor of Biology at Northwestern College, St. Paul, MN. His Ph.D. is from the University of Minnesota, M.S. from the University of Wisconsin-Stout, M.S. from Minnesota State University, Mankato, and B.A. from Wheaton College.

William Russell Belding Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from the University of Notre Dame.

Chris Beling Ph.D. is Professor of Physics at the University of Hong Kong. He has a M.A. from the University of Oxford (first class honors) and a Ph.D. from the University of London, both in Physics.

Charles W. Bell Ph.D. Professor Emeritus of Biological Sciences, San Jose State University

Lev V. Beloussov Professor of embryology, member of Russian Academy of Sciences, and honorary professor at Moscow State University.

Jan Peter Bengtson Ph.D. Associate Professor at the University of Gothenburg (Sweden). He has a M.D., and Ph.D. in Intensive Care Medicine.

James Noble BeMiller Ph.D. Director Whistler Center for Carbohydrate Research, Purdue University, Professor Department Food Science, Purdue University, West Lafayette, Indiana, formerly Chairman, Department Medical Biochemistry, Southern Illinois University, Dean College of Science, Southern Illinois University. He has a BS in Agricultural Biochemistry and MS in Biochemistry, and a Ph.D. in Biochemistry (with Distinction) all from Purdue University.

George Bennett Ph.D. is Associate Professor of Organic Chemistry and Pharmacology at Millikin University, Decator, IL. He has a BA from Wittenberg University and a Ph.D. from Ohio State University, both in Chemistry.

George W. Benthien Ph.D. is a scientist for the Naval Ocean Systems Center, San Diego, CA. He has a Ph.D. in Mathematics from Carnegie Mellon University.

Dudley J. Benton Ph.D. received his Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of Tennessee. He is now employed at P.-Squared Technologies, Knoxville, Tennessee.

James G. Bentsen Ph.D. Senior research scientist at 3M Corporation, St. Paul, MN. He has a B.S. in Electrical Engineering from Bucknell University and a Ph.D. in Chemistry from MIT.

Otto Berg Ph.D. (hon) is consultant particle physicist with the Calvert Institute, Port Republic, Maryland, the National Aeronautical Space Administration, and the Goddard Space Flight Center, Maryland for nucleation and growth processes related to the formation of pre-solar grains and planets. He received a BA in Physics and Chemistry from Concordia College, Moorhead, Minnesota and the 1977 NASA Exceptional Achievement Medal (only two were conferred in 1977), and an Honorary Doctorate for his contributions in space research. He has 70 peer reviewed scientific publications.

Yves Bergeron, Ph.D. Professor in the Department of Medical Biology, Laval University and a scientist at the Infectious Disease Research Center at Laval University Hospital, Québec City, Canada. He earned his B.Sc. and Ph.D. in biological sciences from the Université de Montréal and completed his postdoctoral training at the Centre d’études nordiques (Université Laval) and at the University of Calgary.

David L. Bergman M.S. a research scientist, received his BA in Physics from the University of California, Berkeley, and a MS in Electrical Engineering from the University of California at Santa Barbara.

Jerry R. Bergman Ph.D. is adjunct professor at the Medical University of Toledo. He has 9 degrees include a BS, a MEd and a PhD from Wayne State University, a MSBS, and MS from the Medical University of Ohio, a MPH from Bowling Green State University, The University of Toledo and Medical University of Ohio and a MA from Bowling Green State University. He now has over 800 publications and 20 books and monographs. His work has been translated into 14 languages.

Thomas F. Bergquist Ph.D. is a psychologist and Clinical Neurophysiologist at the Mayo Clinic and Mayo Medical School, Rochester, MN. His Ph.D. is in Psychology.

John C. Bergstrom Ph.D. Professor of Agricultural and Applied Economics, University of Georgia at Athens. He has a BS from University of Maryland, College Park, a MS from Clemson University, Clemson, and a Ph. D. from Texas A&M University, College Station.

David Berlinski Ph.D. received a Ph.D. in Mathematics from Princeton and was later a postdoctoral fellow in mathematics and molecular biology at Columbia University. He has been a professor at several universities including Stanford University and is now a full time author of books on science.

Marco Bernardes Ph.D. Professor & Chair, Department of Mechanical Engineering Federal Center of Technological Education, Minas Gerais (Brazil) He has a M. Sc., from UFMG-MG, Belo Horizonte and a PhD from University Stuttgart, Stuttgart – Germany in Mechanical Engineering

Kimberly Berrine Ph.D. has a Ph.D. in Microbiology and Immunology.

Eberhard Bertsch Dipl.-Ing. Professor Bertsch received his Dipl.-Ing. from Technische Hochschule, Darmstadt and his Dr. Rer. nat. from Universitat des Dr.Rer.Nat.Saarlandes. He was Professor der Informatik at Fernuniverstitat, Hagen. His published work includes articles on formal language theory, programming language design and language implementation. He is on the Mathematics Faculty, Ruhr University, Bochum, Germany.

Guy Berthault Ph.D., Professor of sedimentology, is a Graduate of Ecole Polytechnique de Paris, France. He directed the program of sedimentology research at the State University of Colorado (Engineering Center) in the U.S.A. and an experimenter in fundamental physics and sedimentology, member of the French Geological Society and the Association of Sedimentologists.

Robin Bernhoft MD, a physician and research scientist, Dr. Bernhoft, has his undergraduate degree in biology with honors from Harvard and a medical degree from Washington University Medical School. He has published over 20 scientific papers.

Robert James (Sam) Berry, Ph.D. Evolution and ecology educator, researcher, Emeritus Professor of Genetics at University College London. Professor, University College London, and former President of the Linnean Society, the British Ecological Society, the European Ecological Federation, the Mammal Society, and Christians in Science. He is the author of God and the Biologist and God's Book of Works: The Nature & Theology of Nature and coauthor of Science, Life and Christian Belief, and God's Stewards.

Tom Bethell is a graduate of Oxford University majoring in Psychology, Philosophy and Physiology. He is now the American Spectator’s Washington correspondent and Senior Editor to which he has been contributing a monthly article for since 1980. He has also been a Washington editor of Harper’s, and an editor of the Washington Monthly.

Vladimir Betina Ph.D. D.Sc. is a full Professor in the Department of Biochemistry and Microbiology at Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia.

John Arters Bewick Ph.D. Lecturer at MIT, teaching the Environmental Management course in the Department of Urban Studies and Planning. He has a BS in Engineering Physics from Cornell University, a MS from The University Michigan, and a MBA and DBA from Harvard University.

Stephen Bewlay B.App.Sc. has held government, private industry, and teaching positions. He is now employed as an underwater electro acoustic engineer for Marconi Maritime MAPS systems.

Roberto É. Biaggi Ph.D. is a scientist with the Geoscience Research Institute. His Ph.D. in Paleoecology is from Loma Linda University.

Verne Biddle Ph.D. Professor of Chemistry at Bob Jones University. His B.S. in Chemistry is from B.J.U. and his Ph.D. in Analytical Chemistry is from the University of Tennessee, Knoxville.

Mark C. Biedebach Ph.D. professor emeritus in the Department of Biological Sciences at California State University, Long Beach. He has two degrees in engineering and a PhD in Biophysics

Joseph W. Bielecki MS has a BS in Aerospace Engineering from the University of Michigan, a MS in Physics from Wayne State University, a MS in Astro/Geophysics from the Institute for Creation Research, and is now a Ph.D. candidate at Wayne State University in Mechanical Engineering.

Thomas Bilbo Ph.D. Professor of Biology at the University of Mobile, Mobile, AL.
He has a B.S. from Mississippi College, a M.C.S. from University of Mississippi, a M.Ed. from Auburn University and a Ph.D. from University of Southern Mississippi, all in biology.

Windy Billock Ph.D. professor of biology at Biola University. She has a BA in biology from Point Loma Nazarene University, a MS in biology from ICR and a PhD in biology from Loma Linda University.

Wendell R. Bird J.D. did his undergraduate studies at Vanderbilt University, and graduated summa cum laude in the Honors Program. Bird was the first student in Vanderbilt history to exempt the freshman year (by special examinations) and to enter as a sophomore. He had a triple major (History, Political Science, and Economics). Wendell earned his J.D. Law Degree from Yale Law School in 1978 and is now a Senior Attorney of a law firm of graduates of the top five law schools practicing in Corporate/Securities Law, Estates, and Trusts, Nonprofit Organization Law, and Litigation.

Keith P. Birch Ph.D. He has a Atmospheric Physics from the University of Southampton (UK)

Gayle Livingston Birchfield Ph.D. Has a PhD in Biology from the University of Missouri, Columbia

Philip Bishop Ed.D. is a Professor of Physiology and Kinesiology at the University of Alabama and Director of the university’s human performance laboratory. His BS in Oceanography is from the US Naval Academy at Annapolis, his MS in Physical Education is from James Madison University and his doctorate in Physiology is from the University of Georgia. He has received several million dollars in research grants and has published widely in the scientific literature. He has also lectured about his research throughout the world.

Victor G. Bitter M.S. graduated with a BS in Environmental Health from the Microbiology Department of San Diego State University and has a MS in Biology from the Institute for Creation Research Graduate School. He currently pursues research in the area of water recovery and treatment.

R. Russell Bixler M.A. has a MA from Bridgewater College and a M.Div. (cum laude), and continued his studies at both Duquesne University and Pittsburgh Theological Seminary. He was President of Cornerstone Television until his recent death.

Paul Black, Ph.D. Emeritus Professor of Science Education, King's College, London. Paul Black took his first degree in physics, and subsequently obtained his Ph.D. in Crystallography at the Cavendish Laboratory in Cambridge. He was a faculty member in the Department of Physics in the University of Birmingham (England), but left to become Professor of Science Education and Director of the Centre for Science and Mathematics Education, at Chelsea College in London. Chair of the International Commission on Physics Education, Vice-President of the International Union of Pure and Applied Physics, Fellow of King's College 1989; Honorary Doctor of the University, Surrey 1991; Honorary Doctor of the University, Open University 2002; Honorary EdD, Kingston University 2003.

Jim Nelson Black, Ph.D. is a senior analyst with Sentinel Research Associates. He has a PhD from the University of Texas.

Gage Blackstone DVM is a Veterinarian at Town and Country Veterinary Hospital, Austin, TX. He has a Doctor of Veterinary Medicine from Texas A&M.

Donald F. Blake Ph.D. Assistant Professor Emeritus of Biology at Walla Walla College, Washington. His Ph.D. is in Biology.

Lytle Houston Blankenship Ph.D. Wildlife research scientist, educator, research scientist Caesar Kleberg wildlife program Texas A&M University. He has a B.S. from Texas A&M University, a M.S. from The University Minnesota; and a Ph.D. from Michigan State University

Francis Shellabear Blasdell BA division reptiles and amphibians Smithsonian and Museum of Natural History, Washington, D.C. She B.A. in Zoology from Ohio Wesleyan University.

Allan Bleecker Ph.D. has a Ph.D. in Aquatic Biology and is in the Biology Department at King’s College, New York. His Ph.D. is from Rutgers University in Biology.

David L. Blievernicht, Ph.D. Professor emeritus Wayne State University where he taught for 38 years with a specialization in the biomechanics of exercise and sport. He has a BS in Education from Eastern Illinois University, a MS in Physical Education and a PhD in Kinesiology, both from the University of Wisconsin, Madison.

Edward F. Blick Ph.D. is Professor of Aerodynamics and Aerospace, Geological & Petroleum, Mechanical and Nuclear Engineering and formerly Associate Dean of Engineering at the University of Oklahoma. He received his BS in Aeronautical Engineering, his MS in Aeronautical Engineering, and a Ph.D. in Engineering Science, all from the University of Oklahoma. Dr. Blick was a full Professor from 1969, Adjunct Professor School of Meteorology, Adjunct Professor, College of Medicine, since 1974 and Professor in the School of Petroleum and Geological Engineering since 1981. He has over 150 scientific publications in peer reviewed publications and a textbook.

Richard B. Bliss D.Ed. spent over 23 years in high school science teaching, and as an Adjunct Professor at the University of Wisconsin. He was also Director of Science Education for the Racine, Wisconsin, Unified School District. He has a B.S. in Biology, a M.S. from the University of Wisconsin, a doctorate in Science Education from the University of Sarasota.

Robert Milton Blomgren Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from the University of Minnesota.

John Bloom Ph.D. is Professor of Physics at Biola University. He has a B.A with honors in Chemistry from Grinnell University, a M.S. from Cornell University, a M.A. from Biblical Theological Seminary, a M.A. in Ancient Near Eastern Studies from Dropsie College, a Ph.D. from Cornell, and another Ph.D. from Annenberg Research Institute.

George Herbert Blount MS is a research scientist at Bendix. He has a BA and a M.Sc in physics from Cal Tech.

Aric D. Blumer Ph.D. Vice President of Engineering at SDG Systems, LLC Roanoke, Virginia. He has a
BS from Bob Jones University, a MS from Clemson University, and a PhD in Computer Engineering from Virginia Polytechnic Institute and State University

Christoph Bluth Ph.D.
is Director of the Center for Euro-Asian Studies at the Graduate School for European and International Studies.

Andrew B. Bocarsly Ph.D. is Professor of Chemistry and a Research Scientist at Princeton University. His B.S. Magna Cum Laude with department honors is in Chemistry and Physics from UCLA, and his Ph.D. is from MIT in Physical Inorganic Chemistry. He has over 150 papers in peer reviewed journals.

Paul R. Boehlke Ph.D. Professor of Biology at Wisconsin Lutheran College. He has a B.S., from Martin Luther College, a from M.S., Winona State University, a M.S.T., from Union College, and a Ph.D., from The University of Iowa.

René Boeré Ph.D. is Professor and Chair of Chemistry of Biochemistry at the University of Lethbridge. His B.Sc with honors was from Dalhousie University, and his Ph.D. from the University of Western Ontario, both in chemistry.

Freddy Boey Ph.D. Professor and Dean in School of Materials Science Nanyang Technological University. He has over 280 scientific publications.

Raymond G. Bohlin Ph.D. Executive Director and Research Associate in Life Sciences at Probe. He received his BS in Zoology from the University of Illinois, and a MS in Population Genetics from the University of North Texas, and a MS and Ph.D. in Molecular and Cell Biology from the University of Texas at Dallas.

Edward M. Bohn Ph.D. has a Ph.D. in Nuclear Engineering from the University of Illinois.

James Montgomery Boice D.Th. is the author of over 40 books, has a BA from Harvard, a BD from Princeton, and a D.Th. from the University of Basel in Switzerland.

S. James Bole, Ph.D., Professor emeritus and Chairmen of the Department of Biology and Geology at Wheaton College. He has a BA from the University of Michigan, an A.M. in education from the University of Illinois, did graduate work at the University of Wisconsin, and PhD in horticulture from Iowa Sate University.

Yvonne Boldt Ph.D. Professor of Biology and Department Chair, Providence Academy, Plymouth, MN. She has a Ph.D. in Microbiology from the University of Minnesota.

David Bolender Ph.D. is Associate Professor and Graduate faculty in the Department of Cell Biology, Neurobiology and Anatomy at the Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI. His Ph.D. in Molecular Biology is from West Virginia University.

Daniel Bonevac Ph.D. Professor of Philosophy, The University of Texas at Austin.

Dennis Bonnette Ph.D. is a Full Professor of Philosophy at Niagara University in Lewiston, New York, where he was also Chairman of the Philosophy Department from 1992 to 2002. He received his Ph.D. in Philosophy from the University of Notre Dame, and taught philosophy at the college level for more than 40 years. Dr. Bonnette was on the faculty of the San Diego College for Women, Loyola University in New Orleans, and the University of Dayton, before coming to Niagara University. He has written a number of scholarly articles as well as two books, Aquinas’ Proofs for God’s Existence and Origin of the Human Species.

Harold R. Booher Ph.D. was a Senior Psychologist on the Nuclear Regulatory Commission in Washington, D.C.

Jonathan C. Boomgaarden Ph.D. is a research scientist at General Electric Corporation. He has numerous patents including one for an electrophysiology device. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of Wisconsin.

Lester Verlin Boone MS Agronomist for Southern Illinois, University of Illinois, Champaign-Urbana campus, and state coordinator agronomy field research. His B.S., is from Southern Illinois University, his M.S., University of Illinois. Coauthor of Producing Farm Crops, and contributor of numerous articles to professional journals.

William Bordeaux Ph.D. Professor of Chemistry, is also the Department of Natural and Mathematical Science Chair at Huntington University. His doctorate in Chemistry is from the University of Miami.

John Bordelon Ph.D. is Senior Research Engineer at Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Electrical Engineering from Georgia Institute of Technology.

Peter Borger Ph.D. is a research scientist in the area of cell biology, specifically signal transduction. He has a M.Sc. in biochemistry and molecular genetics and a PhD in medical science from the University of Groningen, the Netherlands.

William H. Vanden Born Ph.D. Professor of Plant Science at the University of Alberta. He has a BS and MS from the University of Alberta. and PhD from the University of Toronto in biology.

Andrew G. Bosanquet Ph.D., CBiol, MIBiol in Biology and Microbiology, is Director of the Bath Cancer Research Wolfson Center at the Royal United Hospital in Bath, England and the Department of Postgraduate Medicine at the University of Bath. He has a BS in biochemistry from the University of Bristol and a PhD in biochemistry from the University of Canterbury, New Zealand. He published over 65 scientific articles and book chapters in his field.

Buris Raye Boshell MD Professor of Endocrinology and Metabolism School of Medicine, University of Alabama in Birmingham, AL. Boshell earned the BS in Agriculture, Alabama Polytechnic Institute, and a MD from Harvard School of Medicine and interned at Peter Bent Brigham Hospital. He was a Research Fellow in Medicine at Harvard University. Author of The Diabetic at Work and Play, the Diabetes Mellitus Case Studies, and The Diagnosis and Management of Endocrine Disorders in Primary Practice, Addison-Wesley. He authored or co-authored ninety scientific papers and forty scientific abstracts.

Christopher Boshkos MD. Assistant Professor of Medicine at Northeastern Ohio University College of Medicine.

David Charles Bossard Ph.D. Author and Lecturer. His Ph.D. is in Mathematics from Dartmouth College.

Gregory D. Bossart is Director and Head of Pathology at Harbor Branch Oceanographic Institution.

Edward A. Boudreaux Ph.D. holds a BS in Chemistry from Loyola University, a MS in Chemistry, and a Ph.D. in Organic Chemistry, both from Tulane University, New Orleans. Dr. Boudreaux is Professor Emeritus in the Department of Chemistry at the University of New Orleans, Louisiana and a Professor of Physical Chemistry at Louisiana State University. He is the author of 4 technical books and numerous scientific papers in his field.

David Boul Ph.D. earned his degrees from Oxford, including his Ph.D. in Chemistry. Since 1971, he has worked for several of the world’s largest petroleum companies, including Esso, Shell, and BP.

David Bourell Ph.D. Professor Mechanical Engineering at the University of Texas (Austin). His BME is from Texas A&M University, his MS and Ph.D. are from Stanford University. He has published over 120 books, book chapters, and journal articles.

Gerardus D. Bouw Ph.D. Professor, Department of Mathematics and Computer Science, at Baldwin Wallace College, Berea, Ohio. Bouw received his BS in Astrophysics from the University of Rochester, Rochester, New York, a MS and a Ph.D. in Astronomy from Case Western Reserve, University, Cleveland, Ohio, and a Master of Computer Information Systems (MCIS) from Cleveland State University.

Malcolm Bowden C. Eng. is an independent British Chartered Consulting Civil and Structural Engineer. He is a Member of the Institution of MICE, MI Struct E Civil Engineers and the Institution of Structural Engineers.

Bill Bowen Ph.D. professor of philosophy and President emeritus of Ohio Valley University. He has an MA from Harding Graduate School, the University of Alabama and Michigan State University, both in philosophy.

J. Phillip Bowen PhD. Professor, Department of Chemistry, University of Georgia, Athens. He has a B.S., Piedmont College and a Ph.D., from Emory University, both in chemistry.

Stephen Bowling Ph.D. Assistant Professor at Mathematics at Southwest Baptist University, Bolivar, MO. His BS is from John Brown University and both his MS and Ph.D. are from the University of Arkansas in Fayetteville in mathematics.

Mark P. Bowman Ph.D. a chemist for PPG Industries in Ohio and OSI Specialties, Inc. He has a Ph.D. in Organic Chemistry from Pennsylvania State University. His Ph.D. thesis was on insecticides. He also has several peer reviewed articles and several patents.

Sir Robert Lewis Fullarton Boyd, FRS, CBE, Physicist Regarded as the father of space science in the UK. director of the Mullard space science laboratory. Editor of astronomical texts in "Oxford Physics Series" and contributor of more than 100 scientific papers to journals.
Barry Boyd PhD Assistant Professor of Agricultural Education at Texas A&M University, College Station.

David R. Boylan Ph.D.
received his BS in Chemical Engineering from the University of Kansas and a Ph.D. in Chemical Engineering from Iowa State. By 1959 he was a Full Professor and in 1970 was named Dean of the College of Engineering at Iowa State where he served until July of 1988. He resigned from the Dean’s position at age of 65, and went back to teaching. Dr. Boylan is now President of Faith Baptist Bible College, Ankeny, Iowa and Adjunct Professor in science. He has published widely in the peer reviewed scientific literature.

Don Boys Ph.D. was educated at Moody Bible Institute, Tennessee Temple University, Emmanuel College, Freedom University, and earned his Ph.D. at Heritage Baptist University. As International Director of a Christian Conservative think tank, he has done extensive research on controversial issues and has published reports for national leaders in the media, education, and religion. He was elected to the Indiana House of Representatives.

David S. Bradbury B.S. graduated from the University of Michigan with a BS in Mechanical/Industrial Engineering. He is now retired.

Walter L. Bradley Ph.D. received his BS in Physics and a Ph.D. in Materials Science, both from the University of Texas at Austin. He was Professor of Mechanical Engineering at Texas A&M University, and is now Distinguished Professor at Baylor University. Dr. Bradley has served as the Director of the Polymer Science and Engineering Program at Texas A&M University, Materials Thrust Leader for Texas A&M University’s Offshore Technology National Science Foundation Research Center, and Head of the Department of Mechanical Engineering at Texas A&M University.

Begona M. Bradham Ph.D. Molecular Biology University of South Carolina

Leonard R. Brand Ph.D. was Professor Emeritus of Biology and Paleontology at Loma Linda University in California. He received his Ph.D. in paleontology from Cornell University.

Paul Brand MD.
Professor of Surgery at the Christian Medical College and Hospital in Vellore, India. His medical and surgical training was at London University. Paul and his wife, Margaret, also a medical doctor, became the first surgeons in the world to use reconstructive surgery to correct the deformities from leprosy in the hands and feet. He was elected Huntarian Professor of the Royal College of Surgeons of England and was honored by Queen Elizabeth with appointment as "Commander of the Order of the British Empire." He was also the recipient of the Distinguished Service Award from the Department of Health and Human Services, United States Public Health Service.

Paul Wilson Brand M.D. completed his medical and surgical training at London University and is now Chief of the Rehabilitation Branch of the United States Public Health Service Hospital in Carville, Louisiana, as well as Clinical Professor of Surgery at Louisiana State University Medical School.

Bernard Brandstater MB, BS, FRCA, is currently Professor of Anesthesiology and Loma Linda University. He has a medical degree from Adelaide University in Australia. He was the Chairman of the Department of Anesthesiology at the University of Beirut. Among his may academic achievements include founding the Middle East Journal of Anesthesiology.

Phil Brannen Ph.D. Assistant Professor, Plant Pathology, College of Agricultural and Environmental Sciences, The University of Georgia, Athens. He has a B.S. in Plant Protection & Pest Management, University of Georgia, a M.S. in Plant Pathology, University of Georgia, and a Ph.D. in Plant Pathology, Auburn University.

Herman Branover Ph.D. Professor of Mechanical Engineering and Chair of Magnetohydrodynamics at Ben-Gurion University of the Negev, Israel. His Ph.D. is from Moscow State University.

Vladimir Bransky Ph.D. is Professor of Philosophy at St. Petersburg State University, Russia.

Susan Power Bratton Ph.D. Professor of Biology at Messiah College, Grantham, PA, and Biologist U.S. National Park Service, Great Smoky Mountains National Park, Gatlinburg, TN , and research biologist, University of Georgia, Athens. She has a BA from Columbia University (cum laude), a PhD from Cornell University in biology, a MA from Fuller Theological Seminary, and a second Ph.D. in interdisciplinary arts and humanities from the University of Texas at Dallas.

Oscar Leo Brauer Ph.D. is Professor Emeritus of Chemistry and Physics at San Jose State College. His M.Sc. and Ph.D. are in Chemistry with a minor in Physics from the University of California.

W.H. (Jack) Breazeale Ph.D. is Professor Emeritus and formerly chair of the chemistry and physics department at Francis Marion University for almost 30 years. He now teaches chemistry at the College of Charleston. He is a past chair of the American Chemical Society (ACS) Division of Chemical Health and Safety, and Council Committee on Chemical Safety, past chair of the ACS National Chemistry Week Committee and a member of the ACS Committee on Committees.

John Brejda Ph.D. Research Scientist at USDA Agricultural Research Service. His Ph.D. is in Agronomy from the University of Nebraska, Lincoln.

Frederic J. Brenner Ph.D. Professor of Biology, Department of Biology at Grove City College. He has a BS from Thiel College, and a MS and PhD from Pennsylvania State University, all in biology.

Edward Joseph Breyere Ph.D. Professor of biology at American University, Washington. He has a B.S., M.S. and Ph.D., all in biology from the University of Maryland. Postdoctoral Fellow at the National Cancer Institute, Bethesda, Maryland. Contributor of numerous articles on cancer research to professional publications.

Gregory J. Brewer Ph.D. has a B.S. from the California Institute of Technology, Pasadena, CA, and a Ph.D. from the University of California San Diego (UCSD), both in Biology. He did postdoctoral work at the Massachusetts Institute of Technology on membrane-mediated macro-regulatory effects of colicin K on E. coli under Nobel Laureate, Professor Salvador E. Luria. Dr. Brewer is current Professor of Neurology and Medical Microbiology at Southern Illinois University School of Medicine. He has published over 60 papers in refereed journals, made over 70 presentations and abstracts at professional meetings, and is currently an ad hoc reviewer for the National Science Foundation.

James Wilfrid Jim Bridges Ph.D. Dean of Science, University Surrey, England, Education: BSc, Ph.D., and D.Sc, all from the University of London in biology. Co-author (with Olga Bridges): Losing Hope; Contributor of more than 300 articles to science and professional journals.

Joel Brind Ph.D. Professor of Biology at Baruch College, City University of New York. His Ph.D. is in Basic Medical Sciences from New York University.

Glen O. Brindley M.D. is Professor of Surgery and Director of Ophthalmology at Scott and White Clinic, Texas A&M University H.S.C. His BA is from the University of Texas, Austin, and his MD is from University of Texas Medical Branch.

Preston Bristow BS has a BS with high distinction in Botany and Plant Pathology from the University of Maine. He has been a conservationist and land steward for over twenty years.

Rudolf Brits Ph.D. is now Deputy-Director of Economic Development, Pretoria, South Africa. His Ph.D. is in Nuclear Chemistry from the University of Stellenbosch, South Africa.

Stephen Brocott Ph.D. His Ph.D. is in Organometallic Chemistry from the University of Western Australia.

Frederick P. Brooks Ph.D. is Kenan Professor of Computer Science at the University of North Carolina at Chapel Hill. His BA (summa cum lauda) is in Physics from Duke University, and his MS and Ph.D. is in computer science from Harvard University. He was a major pioneer in the development of computers.

Will Brooks Ph.D. Research Assistant in Clinical Immunology and Rheumatology at University of Alabama Medical School and Professor of biology Freed-Hardeman University in Henderson, TN. He has a PhD in cell biology from the University of Alabama.

Neil D. Broom Ph.D. is Associate Professor of Chemical and Materials Engineering at the University of Auckland. His BE (honors) is from Melbourne University, and his Ph.D. in Chemical Engineering is from the University of Auckland.

Timothy R. Brophy Ph.D. is Associate Professor of Biology in the Department of Biology and Chemistry at Liberty University, Lynchburg, VA. He has a B.S. from Liberty University, a M.S. from Marshall University, and a Ph.D. from George Mason University.

Daniel M. Brown Ph.D. He has a PhD in Physics from Catholic University of America

Gerald Brown Ph.D. has a BS, MA, and Ph.D. all in Electrical Engineering/Power Electronics, from McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. Dr. Brown worked for Siemens AG in Germany from 1989 to 1993 and then for Siemens Energy and Automation, in Alpharetta, near Atlanta, Georgia.

Irene Brown Ph.D. Dean of Social Sciences Christian Heritage College, Queensland, Australia. She has a BS in psychology, a MS in counseling from the University of Auckland and a PhD in epistemology from the University of Queensland.

John S. Brown Ph.D. (Hon) is a Managing Scientist and Research Meteorologist at the National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder, CO. He has a BS (highest honors) from Hobert College, and now has many scientific publications.

Mary Brown DVM is an instructor at Columbus State Community College. Her Doctorate of Veterinary Medicine is from Ohio State University.

Michael E. Brown Ph.D. Research scientist at the Molecular Research Center. He has a BS in biology from Columbia Union College, and a PhD from Loma Linda University. He has also taught at Walla Walla University and Antillian University.

Olen R. Brown Ph.D. is Professor of Biochemistry and investigator at the Dalton Research Center at the University of Missouri at Columbia. He received his BS in Laboratory Technology, a MS in Bacteriology and a Ph.D. in Microbiology (collateral study, Biochemistry) all from the University of Oklahoma, Norman. From 1977 to 1996 Dr. Brown was Full Professor of Microbiology, College of Veterinary Medicine at the University of Missouri, Columbia and Professor of Microbiology (now Molecular Microbiology and Immunology) in the School of Medicine there from 1981 to 1996, as well as, Professor of Biomedical Sciences in the College of Veterinary Medicine from 1987 to 1996. From 1996 to the present he was Research Professor at the Dalton Cardiovascular Research Center at the University of Missouri, Columbia.

Paul D. Brown Ph.D. is Assistant Professor of Environmental Studies at Trinity Western University in Langley, Canada. His BS is from Southern Nazarene University, and his MS and Ph.D. are from the University of Idaho.

Richard D. Brown Ph.D. is Professor of Biology at Atlantic Union College in South Lancaster, Massachusetts. He received a BA in Zoology and Psychology from Columbia Union College, Takoma Park, Maryland, and a MS in Zoology from Ohio State University and a Ph.D. in Zoology from Ohio State University.

Robert H. Brown Ph.D.
is an Earth Science Physicist at the Geoscience Research Institute, Loma Linda, California. He received his BS from Union College, his MS from the University of Nebraska, and a Ph.D. in Physics from the University of Washington, Seattle.

Robert B. Brown, Ph.D. is a professor of astronautics at the United States Air Force Academy. He has a Bachelor of Science degree in Astronautical Engineering, U.S. Air Force Academy, CO, a Master of Science degree in Engineering Administration, George Washington University, Washington, DC, a Master of Science degree in Aeronautical and Astronautical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, and a Doctor of Philosophy degree in Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado, Boulder, CO

Terry Brown M.S. received a BA in Biology from the University of California, San Diego and a MS in Public Health from Loma Linda University.

Walter T. Brown Jr. Ph.D.
, Professor Ermito, US Air Force Academy, received his BS from the United States Military Academy at Westpoint, a MS from New Mexico State University and a Ph.D. in Mechanical Engineering from Massachusetts Institute of Technology. At M.I.T. he was a National Science Foundation Fellow.

Jason Browning M.S. holds a MS in Computer Science from the University of Connecticut.

James Wilfrid Jim Bridges Ph.D. Dean of Science, University Surrey, England, He has a BSc, Ph.D., and D.Sc, all from the University of London in biology. Co-author (with Olga Bridges): Losing Hope; Contributor of more than 300 articles to science and professional journals.

John Allen Bryant, Ph.D., FRSE, FIBiol Professor of Biological Sciences, School of Biological Sciences, University of Exeter. He has a BA, MA, Ph.D from Queens' College Cambridge, all in biology.

Les Bruce Jr. Ph.D. Professor in the Graduate School of Applied Linguistics in Dallas, Texas.
He has a B.A. from John Brown University, a M.A. in education from Columbia Bible College, a Ph.D. in Linguistics from the Australian National University.

Alexei Brudnow Ph.D. an official of the Russian Ministry of Education is Head of the Department of Extracurricular and Alternative Education in Russia and Director of Supplementary Education.

John A. Brumbaugh Ph.D. is Emeritus Professor of Genetics, and Cell and Molecular Biological Sciences at the University of Nebraska, Lincoln. He developed and patented the first automated DNA sequences with John Middendorf. His Ph.D. from Iowa State in genetics was given the 1985 distinguished teaching award. His BS in biology is from Cederville College. He has 2 post doctorates, one from Purdue and one from Harvard University.

Nigel Brush Ph.D. is Assistant Professor of Geology at Ashland University in Ohio. He has a Ph.D. in Anthropology from UCLA, a MA in Archaeology from the University of Southampton, England, and a MA and BA in Anthropology from Ohio State University.

Nancy Bryson Ph.D. is Assistant Professor of Chemistry at Kennesaw State University. Her BS is in Biology from Mississippi University for Women and her Ph.D. is in Physical Chemistry from the University of South Carolina.

Richard H. Bube Ph.D. is Emeritus Professor of Material Science, Department of Materials Science and Engineering at Stanford university. He received a BS in Physics from Brown University, and a Ph.D. in Physics from Princeton University. He served as Chairman of the Department of Materials Science and Engineering for 10 years. He has published 7 textbooks and 324 scientific papers in his field.

H. Paul Buchheim Ph.D. is Geology Graduate Program Coordinator and Professor of Geology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Wyoming.

Cresada Buchanan–Beane Ph.D. Adjunct Professor Department of Biology at North Greenville University, South Carolina. She has a Ph.D. from Clemson University and a M.S. from North Carolina State University, both in zoology.

Douglas R. Buck Ph.D. has a Ph.D. in Nutrition and Food Sciences from Utah State University. Fellow, American College of Nutrition. He is the author of five books.
Jay Dalton Budziszewski Professor in Philosophy and Political Theory at the University of Texas, Austin. University of South Florida, B.A., 1975; University of Florida, M.A., 1977; Yale University, Ph.D. in Political Science, 1981.
John A. Buehler Ph.D., a consulting chemist, has a BA from the University of Pennsylvania, and a MA and Ph.D. from the University of Indiana, where he majored in organic and inorganic chemistry.

John Adolph Buehler Ph.D. Professor emeritus of chemistry Anderson College. He has a AB from the university of Pennsylvania, and a AM and PhD from the University of Indiana, all in chemistry.

Eugene Buff M.D. Ph.D. is a research consultant. He has a MD and a Ph.D. in Genetics from the Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences.

Neal Dollison Buffaloe Ph.D. Professor emeritus biology, University of Central Arkansas, Conway. He has a BS from David Lipscomb University, a MS and PhD from Vanderbilt University. Fellow AAAS; Arkansas Academy of Science (President 1960). Author: Principles of Biology, Animal and Plant Diversity, Concepts of Biology, Microbiology and Contributor of many articles to professional journals.

Richard Buggs Ph.D. is a botanist, has a MA from Cambridge and a D.Phil (PhD in America) from Oxford University in Plant Ecology and Evolution.

Leonard R. Bullas Ph.D. is Professor of Microbiology at Loma Linda University. His Ph.D. is from Montana State University.

Sharon King Bullock Ph.D. did her Postdoctoral Research (and is now on the biology faculty) of the Department of Radiation Oncology Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia with special interests in researching cellular mechanisms that protect against the genotoxic effects of various environmental stresses. Dr. Bullock has a BS in Zoology (summa cum laude) from North Carolina State University and a Ph.D. in Pathology and Laboratory Medicine from the University of North Carolina at Chapel Hill.

Windy Billock Ph.D. Assistant Professor of biology at Biola University. She has a BA in biology from Point Loma Nazarene University, a MS from ICR Graduate School and a PhD from Loma Linda University.

Michael Bumbulis, Ph.D. Associate Professor of Biology at Baldwin-Wallace College.
He has an M.S. degree in Zoology from Ohio State University and a Ph.D in Genetics from Case Western Reserve University.

O. Rebecca Bunce Ph.D. Associate Professor Department of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, College of Pharmacy, University of Georgia, Athens. She has a B.S., a M.S., and Ph.D., all in Food Science from the University of Georgia, Athens. Dr. Bunce’s research interests include the mechanisms of mammary tumor promotion and tumor biology.

Rodger Keith Bufford Ph.D. Professor, Director Research and Integration, George Fox College. He has a BA, King's College, MA, University Illinois, Ph.D., University of Illinois, all in psychology.

John L. Burba III Ph.D. is a research scientist for FMC Chemical Corporation. He has a Ph.D. in Physical Chemistry from Baylor University.

George Van Burbach Ph.D. is a creation geologist.

Stuart C. Burgess Ph.D. is a Reader/Lecturer in Engineering Design in the Department of Mechanical Engineering at Bristol University in the United Kingdom. Burgess received a BS Honors Degree in Mechanical Engineering and a Ph.D. in Mechanical Engineering in 1989, both from Brunel University, United Kingdom.

Laura Burke Ph.D. Associate Professor of Industrial Engineering Lehigh University. She earned the 1992 Alfred Noble Robinson Award for outstanding service to the university.

Derek Clissold Burke Ph.D., Professor Emeritus of Biological Sciences, University of Warwick. He has a BS from University Birmingham, England a Ph.D. from University Birmingham, England a LLD, University Aberdeen, Scotland and a DSc, University East Anglia, England, all in biology.

John E. Burkhalter Ph.D. is Professor of Aerospace Engineering at Auburn University and present Chairman of Applied Aerodynamics Technical Committee. He is an Atmospheric physicist with Auburn University, where he did his doctoral work on supercritical vortex flow. Dr. Burkhalter received a BA in Engineering, and a MS, both from Auburn University and a Ph.D. from the University of Texas at Austin.

Leonard F. Burkart Ph.D. Professor Emeritus of Forestry at Stephen Austin State University. He has BF, a MF and a PhD, all in forestry from the University of Minnesota.

Walter Neal Burnette Ph.D. Molecular biologist, researcher and President, CEO of Molecular Pharmaceutics Corp., Westlake Village, California. His achievements include developing Western Blotting, recombinant hepatitis B vaccine, genetic toxoids for pertussis and cholera. He has a BA from Texas Christian University and a Ph.D. from Vanderbilt University, both in molecular biology. He was a postdoctoral fellow at Albert Einstein College Medicine, Bronx, N.Y. Associate editor of Journal Vaccine Research and has published in the Journal Molecular Biology, Science, and The Proccedings of the National Academy Science, USA.

W. Dennis Burrowes M.A.
has a MA from Oxford University. He was a Canadian educator until his retirement.

Glenn Willard Burton Ph.D.
University Foundation Professor, University of Georgia and plant geneticist with the U.S. Department of Agriculture (USDA), He is one of the most honored scientists of recent times. In 1983, he received the national Medal of Science Award presented by President Ronald Reagan. He has a BS and a DSc from The University of Nebraska, and a MS PhD, and DSc from Rutgers University, all in biology and genetics.

Henry R. Busby Ph.D. has a PhD in mechanical engineering from The Ohio State University.

James O. Buswell III Ph.D. was with Wheaton College until he retired. He has a Ph.D. in Anthropology.

Larry Gene Butler Ph.D. Professor Emeritus, Purdue University, West Lafayette, Indiana, Formerly Assistant Professor biological sciences, Los Angeles Baptist College, Newhall, CA., He has a BS from Oklahoma State University and a Ph.D. from UCLA, both in biochemistry. Postdoctoral research at the University of Arizona, Tucson. He has published over 200 peer reviewed articles.

Michael Button M.A. is Professor of Mathematics at the Masters College. He has a B.S. from the University of California, Los Angeles, a M.A. from the University of California, San Diego, and a Ph.D. from Bowling Green State University. After receiving his Ph.D., Dr. Button was an Assistant Professor of Mathematics at Louisiana College in Pineville, LA. Dr. Button also is an adjunct professor for the Center for Professional Studies at The Masters College (TMC).

Gary A. Byers an Archaeologist, has graduate degrees in Christian Education and Biblical Archaeology. He serves as the Executive Director of the Associates for Biblical Research and Director of the Ai Expedition at Khirbet el Magatir in Israel.

R.E. Byers M.S. received a BS in Ecology and Theoretical Physics and a MS in Theoretical Ecology, both from the University of Toronto.

Ralph Byron MD surgeon at City of Hope in Los Angeles, CA. He has a BS in chemistry from UCLA, and a MD from University of California medical school in San Francisco and is very involved in teaching.

John Byl Ph.D. is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University at Langley, in British Columbia, Canada. His Ph.D. is in Astronomy from the University of British Columbia.

N. Ricky Byrn Ph.D. has a Ph.D. in Nuclear Engineering from Georgia Institute of Technology.

James Robert Cade, M.D.
Professor Emeritus of Medicine and Physiology, College of Medicine, Department of Medicine, Division of Nephrology, Hypertension and Renal Transplantation, University of Florida. He is internationally known for inventing Gatorade®, the first sports drink that offered both fluid and electrolyte replacement. The University of Florida has received millions of dollars in royalties from the popular drink, funds that have been used to support research projects and endowments. He was also a very achomplished violinists.

William J. Cairney, Ph.D. Adjunct Professor of Medicine, Western University of Health Sciences. His BS is in biochemistry with honors from Rutgers University, a MS in mycology and animal pathology and a PhD in medical microbiology from Cornell University. He is the author of many research articles in his field.

Stephen Caesar MS Adjunct Professor at Newbury College, Massachusetts. He received his B.A. magna cum laude in International Relations and Spanish from Tufts University, and a MS in Anthropology /Archaeology from Harvard University. He is also an author and research scientist.

C. L. Cagan Ph.D. taught mathematics at UCLA and other Universities. His BA, MA and PhD are all in mathematics from UCLA. His second MA and PhD are from Claremont Graduate school and he has a third MA from Biola University. He now works as a statistical analyst.

Gerald D. Cagle Ph.D. Professor, department of Microbiology Ohio State University and Senior Vice President for Research and Development at Alcon Laboratories, Inc. Dr. Cagle holds a BS from Wayland College and a MS and Ph.D. from North Texas State University, all in microbiology. He is also a graduate of the Harvard Program for Management Development.

Billy Caldwell, Ph.D.
is a practing geologist. He has a BA, MS, from Texas Christian University and a PhD, all in geology. He is also a consultant Geologist in Environmental Science and Ground Water Studies. He is an Adjunct Professor at Tarrant County College in Fort Worth, Texas and has taught Geology related courses part-time there since 1970. He is a member of the American Association of Petroleum Geologists, American Institute of Professional Geologists, Geological Society of America and Fort Worth Geological Society. Dr. Caldwell is a Certified Petroleum Geologist, Certified Professional Geologist, and holds a Texas Geoscientist License.

John Angus Campbell Ph.D. Professor and Graduate Program Director Rhetoric; Rhetorical Criticism and Theory, in the Department of Communication at the University of Memphis. His Ph.D. is in rhetoric from the University of Pittsburgh. Associate Editor, Quarterly Journal of Speech. He has published numerous articles and book chapters analyzing the rhetorical strategy of Darwin's Origin of Species. He has twice won the Golden Anniversary Award from the National Communication Association (1971 and 1987) for his scholarly essays and was a recipient of the Distinguished Teaching Award (1993) and the Dean's Recognition Award (1994) from the University of Washington. Most recently, he was named Communication Educator of the Year by the Tennessee State Communication Association (2001).

Donald F. Calbreath is Emeritis Associate Professor of Chemistry at Whitworth Unversity. He received a Ph.D. in Biochemistry from Ohio State University and did a post doc at Duke University Medical Center. In 1970, he became Director of Clinical Chemistry for a Durham, North Carolina hospital which functioned as a teaching hospital for Duke University School of Medicine. He was also adjunct professor in the Department of Pathology at Duke. In 1984, he moved to Whitworth college. His publications include many peer reviewed journal articles and the book Data Interpretation in Laboratory Medicine and the textbook Clinical Chemistry: A Fundamental Textbook.

Joseph L. Calkins M.D., formerly a Professor at Johns Hopkins University, now an Ophthalmologist in Denver, Pennsylvania. His M.D. is from the University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI.

John H. Calvert J.D. has been in the private practice of law since 1968 when he was admitted to the Missouri Bar. He has a BA in Geology.

Ashby L. Camp J.D., M.Div. received a BA magna cum laude from the University of Florida, earned a Juris Doctor Degree from Duke University School of Law in 1977 and in 1990 he graduated summa cum laude with a M.Div from Harding University Graduate School.

Robert Horton Cameron Ph.D. Professor of Mathematics at the University of Minnesota and formerly a Researcher at Princeton University and Princeton Institute for Advanced Study. His MA and PhD are both from Cornell in Mathematics.

Russell R. Camp Ph.D. received a MS in Biology/Zoology from Miami University of Ohio, and a Ph.D. in Botany from the University of Wisconsin in 1970. He is Professor of Biology at Gordon College.

Harold Camping B.S. is President and co-founder of Family Stations, Inc., a Christian educational network. He earned a BS in Engineering from the University of California at Berkeley.

Taslaman Caner Ph.D. graduated from Bogazici University, Istanbul with a MS and has a MS and Ph.D. from Marmara University, Istanbul, in Philosophy. He was a visiting scholar at the University of Tokyo and a post doc at Harvard University. His MS thesis was on the Big Bang Theory published under the title “The Big Bang and God.” His dissertation thesis was on the Theory of Evolution which will be published with the title “The Theory of Evolution and God.”

John Cannon Ph.D. is an Associate Research Fellow at Abbott Laboratories and an adjunct professor of Organic Chemistry at Trinity International University. His BS is from Duke University and his Ph.D. is from Princeton University, both in Organic Chemistry.

Kenneth A. Caproni M.S. received a BS in Physics/Mathematics from Seattle Pacific University and a MS in Physics from Oregon State University.

Arnold Eugene Carden Ph.D. has a Ph.D. in Metallurgy from the University of Connecticut.
John Robert Cardinal PhD, Pharmaceutical scientist. V.P. Great Valley Pharmaceutical, Malvern, Pennsylvania, Previously Associate Professor, University of Utah, Salt Lake City, He has a B.S., University Michigan, a M.S., University of Wisconsin-Madison, and Ph.D., all in pharmacology.
Sharon Cargo D.V.M. is a Practicing Veterinarian in Southern California, adjunct professor of the Institute for Creation Research Graduate School.

Timothy L. Carey BS is Professor and Chair of the Geosciences Department at Delta College. His BS is in Geology, his MS in Hydrogeology, and Ph.D. in Geology, all from Western Michigan University. He has also been a petroleum geologist (Chevron), was a past winner of the Delta College Excellence in Teaching Award, and has also served as President of the Delta College Senate.

Harold Edwin Carley Ph.D., Plant pathologist, researcher Rohm and Haas Co., Philadelphia. Education: BS, Cornell University, Ithaca, N.Y., MS, University of Idaho, Moscow, ID, Ph.D., University Minnesota, St. Paul, all in biology and plant pathology. Contributor of articles to professional journals; patentee in his field.

Gail L. Carlson D.V.M. Ph.D. has a BS in Nutrition and a D.V.M. in Veterinary Medicine both from Ohio State. She is a Veterinarian in Cheyenne, North Dakota. Her Ph.D. is in Physiology.

Richard F. Carlson Ph.D. is Research Professor of Physics at the University of Redlands, Redlands, California. Dr. Carlson received a BS in Physics/Math from the University of Redlands and a MS and Ph.D. in Physics from the University of Minnesota, and a MA in Theology/ Biblical Studies from Fuller Theological Seminary.

Russell W. Carlson Ph.D. is Professor of Biochemistry and Molecular Biology and Director of the Complex Carbohydrate Research Center at the University of Georgia. His BA in Chemistry is from North Park College and his M.A. and Ph.D. in Biochemistry are from the University of Colorado, Boulder, CO.

Lynn E. Carothers Ph.D. is an Associate Professor of Statistics. His BS is from the University of Southern California, University Park, his MS from California State University, Northridge and his Ph.D. in Science Education is from the University of Southern California, University Park.

Richard L. Carpenter, Jr., Ph.D. Research Meteorologist, Center for Computational Geosciences, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma. He has a Ph.D. in Meteorology fromthe University of Oklahoma

Donald Robert Carr Ph.D. Professor Emeritus at Sheldon College. He has a B.S from the University of Rochester, and a MA and PhD from Columbia University, both in geochemistry.

Tucker Carrington, Jr. Ph.D., Professor of Chemistry, University of Montreal, Canada. He has a BS. from the University of Toronto, and a Ph.D. from the University of California at Berkeley.

Clarence B. Carson Ph.D. has a BA from Auburn University in History and a Ph.D. from Vanderbilt. A college professor by vocation, he has written 15 books and 500 articles.

David Carson Ph.D. is Associate Professor of Biology, Department of Biology, Division of Natural Sciences Louisiana College, Pineville, LA. He has a B.S. in chemistry and botany from Northwestern State University, and a Ph.D., in biochemistry and biophysics from Texas A & M University and did Post-Doctoral Research at the University of Texas Health Center, San Antonio, and was a Post-Doctoral Fellow, at the University of Cologne, Germany.

Ronald S. Carson Ph.D. has a Ph.D. in Nuclear Engineering from the University of Washington.

Lynn K. Carta Ph.D. is a Research Plant Pathologist with the U.S. Department of Agriculture. She has a BA in biology from Clark University, a MS in biology from California State Polytechnic University, and a Ph.D. in plant pathology from the University of California, Riverside and a post-doc at Cal Tech.

George F. Carter Ph.D. is Distinguished Professor Emeritus with the Department of Geography at Texas A & M University, College Station, Texas.

Jarrod W. Carter Ph.D. has a Ph.D. in Bioengineering from the University of Washington Biomechanics Laboratory.

Robert Carter Ph.D. is a research scientist. His PhD is in marine biology and genetics from The University of Miami and his BS is in Applied Biology from Georgia Tech.

Ronald L. Carter Ph.D. is Professor of Biology in the Department of Natural Sciences at Loma Linda University, Loma Linda, California. Dr. Carter received his BA in Biology from Columbia Union College, Takoma Park, Maryland, a M.Div. from Andrews University, and a Ph.D. from Loma Linda University, Loma Linda, California. Dr. Carter did Post-doctoral training in molecular systematics at Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont College, Claremont, California.

Stephen L. Carter MD, Professor of biology at Antietam Bible College & Graduate School Hagerstown , Maryland. His B.S. in Chemistry (a math minor) is from University of Illinois; and M.D. from Abraham Lincoln School of Medicine University of Illinois College of Medicine. Surgical Internship and Residency, University of Rochester, Penn State General Surgery, Board Certified.

Richard Caster M.S. holds a BS in Chemical Engineering and a MS from the University of Washington. He is a senior scientist in the Chemistry Department of Weyerhaeuser of Tacoma, Washington.

Reid W. Castrodale P.E., Ph.D. has a P.E., Ph.D. in Structural Engineering from the University of Texas, Austin.

David Catchpoole B.Ag.Sc. Ph.D. is a plant physiologist and science educator, specializing in tropical agriculture and horticulture. He has a B.Ag.Sc.(Hons) from the University of Adelaide, South Australia, and a Ph.D. from the University of New England, Australia.

Hiram Caton Ph.D. is Professor, Fellow of the National Institute of Law, Ethics, and head of the School of Applied Ethics at Griffith University, Adelaide, South Australia. His BA is from the University of Chicago, and his Ph.D. is from Yale. He has taught at Museum of Comparative Zoology at Harvard University.

Sung-Do Cha Ph.D. is Professor of Physics at Gang Won University. He received his Ph.D. in Physics from So Gang University.

Arthur V. Chadwick Ph.D., D.Sc. is Professor of Geology and Biology and Chairman of the Biology Department at Southwestern Adventist College, Keene, Texas since 1984. Chadwick received a BA in Biology from La Sierra College, and a Ph.D. in Molecular Biology from the University of Miami, and did a Postdoctoral in Geology at the University of California. He has been a Research Associate with the Geoscience Research Institute, Loma Linda University, since 1988.

Eugene F. Chaffin Ph.D. is Professor of Physics at North Greenville University. Dr. Chaffin received a BS and MS in Physics, and a Ph.D. in Theoretical Nuclear Physics in 1974, all from Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. He did his post-doctorate at the Institute for Applied Nuclear Physics in Karlsruhe, Germany and was a National Science Foundation Trainee. He has published widely in the scholarly literature.

Myoung-Joon Chai Ph.D. is a Professor at Hanyang University and received a Ph.D. in Chemistry from Seoul National University.

Ernst Boris Chain Ph.D. After earning his Ph.D. in biochemistry he worked as a research scientist, first at Cambridge, then at Oxford University in research and as a professor at several universities, including in Rome, Italy. Chain’s work on penicillin, earned him his numerous honors and awards that include, besides a Nobel Prize, the Pasteur Medal, the Paul Ehrlich Centenary Prize, and a Knighthood in 1969. His Nobel was specifically for his research that demonstrated the structure of penicillin and successfully isolated it to make its use practical. Chain’s chief contribution to the research was both to isolate and purify penicillin. An internationally respected scientist, Chain is now widely regarded as one of the major founders of the field of antibiotics. Other important work by Chain included the study of snake venom, specifically the finding that its neurotoxic effects are caused by their destroying an essential intracellular respiratory coenzyme. Chain also discovered penicillinase, an enzyme that catalyzes the destruction of penicillin.

Ainsley Chalmers Ph.D. Biomedical Researcher, senior lecture in the school of medicine at Flanders Medical Centerhas a BS fom The University of Adelaide, South Australia in chemistry and a PhD from Flanders University, Adelaide, South Australia in biochemistry, and a post doctrate from The University of Queensland. He has many peer reviewed publications in his research field.

David H. Chambers Ph.D. is a Research Physicist at Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA. His BS and MA is in Physics from Washington University in St. Louis, and his Ph.D. is in Theoretical and Applied Mathematics from the University of Illinois Urbana-Champaign.

Jonathan Chambers BSc Ph.D. is professor of psychology at the University of Sheffield, UK. His research deals with oculomotor control.

Mark A. Chambers Ph.D. has a Ph.D. in Virology from the University of Cambridge (UK).

Scott A. Chambers Ph.D. is Professor of Chemistry and Material Science at the University of Washington.

Chi-Deu Chang Ph.D. He has a PhD in Medicinal Chemistry from the State University of New York, Buffalo

Choong-Kuk Chang Ph.D. is a Genetic Engineering Scientist in New Jersey and has a Ph.D. in Genetics from Princeton University.

Jeun-Sik Chang is a Professor of Aeronautical Engineering (on AIG web page).

Bruce K. Chapman B.A. received his BA from Harvard University. Chapman founded the Seattle-based Discovery Institute.

David C. Chapman Ph.D. is a Senior Scientist at Woods Hole Oceanographic Institution. His bachelors and masters degrees were in Agricultural Engineering, both from Cornell University. His Ph.D. in Physical Oceanography was from Scripts Institute of Oceanography in Jolla, CA.

Dorothy F. Chappell Ph.D. is a Professor of Biology, and Chair of the Department of Biology at Wheaton College. She has been Natural Scientist and Academic Dean at Gordon College, Wenham, MA since 1994. Dr. Chappell received a BS in Biology from Longwood College, a MS in Biology and a Ph.D. in Botany from Miami University of Ohio.

Stephen Charles Ph.D. Research scientist and administrator. He has a PhD in biochemistry from Kings College, London.

Gene B. Chase Ph.D. is Professor of Mathematics and Computer Science at Messiah College. His Ph.D. is from Cornell University.

J. Alex Chediak Ph.D. is Assistant Professor of Physics at Northwestern College, St. Paul, MN. His Ph.D. and M.S. are from the University of California-Berkeley, and B.S. is from New York State College of Ceramics at Alfred University.

Dennis W. Cheek Ph.D. is director of research for the Rhode Island Department of Education and adjunct professor at the University of Rhode Island. He received a BA in History from Towson State University, a MA in History from the University of Maryland, a BS in Biology from Regents College, University of the State of New York, and a Ph.D. in Science Education from Pennsylvania State University. He did Post-doctoral studies in Information Sciences and Policy at the University of Albany, SUNY from 1990 to 1991. He also has Ph.D. in Theology from the University of Durham, England. Dr. Cheek has published widely in the scholarly literature in the area of science education and education in general.

Stephen J. Cheesman Ph.D. is a genetic systems analysist in Canada. He has a Ph.D. in Geophysics from the University of Toronto.

Guang-Hong Chen Ph.D. Assistant Professor of Medical Physics & Radiology University of Wisconsin-Madison. He has a BS from Beijing University in physics, a MS from Nankai University in mathematical physics, and a Ph.D. from the University of Utah in condensed matter physics.

Tar Timothy Chen Ph.D.
received a BS in Mathematics from National Taiwan University, Taipei, Taiwan, a MD from South-West Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas, a MS and Ph.D., both in Statistics, from the University of Chicago, Chicago, Illinois.

Nai Y. Chen ScD.
Senior scientist Mobil R&D Corp., Princeton, N.J., Research Assistant, MIT, Cambridge, and Research Assistant, Louisiana State University. He received his B.S in chemistry from the University of Shanghai, China, his M.S. in chemical engineering from Louisiana State University, Baton Rouge, and his Sc.D. in chemical engineering from the Massachusetts Institute of Technology. His career includes developing the first commercial catalytic process using a natural zeolite, which helped to pioneer shape-selective catalysis. He is the author and co-author of 10 books, including Shape Selective Catalysis in Industrial Application, 1989; and numerous articles. He holds more than 126 U.S. patents in catalysis and petroleum, refining and petrochemicals.

Frank Cheng Ph.D. is Associate Professor of Environmental Science at the University of Idaho. His B.S. is from the University of Delaware, a Ph.D. from Penn State University, and a post-doc from Texas A & M University. He is on the editorial board of Microchemical Journal.

Valery A. Cherepanov is at the Svetlana's Laser Physics Department at St. Petersburg University and is affiliated with the Russian Science Center Kurchatov Institute, Moscow.

R. Gary Chiang Ph.D. is a professor in the Department of Biology and Associate Dean, Natural Sciences and Mathematics Division, at Redeemer College, Ancaster, Ontario, Canada. He received a BS from the University of Toronto, a MS and a Ph.D. from the Department of Zoology, University of Toronto.

Paul Chien Ph.D. Professor of Biology and Chair University of San Francisco. His Ph.D. in biology is from University of California, Irvine Department of Development and Cell Biology. He has over 50 peer reviewed publications. He did his post doctorate at Cal Tech.

Robert A. Chilson Ph.D. is an Associate Professor in the Department of Biology at Loma Linda University, Riverside, California. He received a BA from Andrews University and a Ph.D. from the University of Wisconsin.

Paola Chiozzi Ph.D. Molecular biologist at the University of Ferrara, Italy. She did her PhD under Professor Francesco Zorzato

Donald E. Chittick Ph.D. earned a BS in Chemistry from Williamette University, Salem, Oregon, and a Ph.D. in Physical Chemistry from Oregon State University in Corvallis. He has taught at the college level for 21 years at the University of Puget Sound and George Fox College.

Shing-Yan Chiu Ph.D. is a Professor of Physiology at the University of Wisconsin Medical School, Madison, WI.

David K. Y. Chiu PhD. Professor in the Department of Computing and Information Science and a Graduate Faculty in the Biophysics Interdepartmental Group at the University of Guelph, Ontario, Canada. He received the B.A. from the University of Waterloo, Canada, a BS. from University of Guelph, a M.S. in Computing and Information Science from Queen's University and a Ph.D. in Systems Design Engineering from the University of Waterloo in Canada.

Alfred Yi Cho Ph.D. Award-winning specialist in microwave and optoelectronics, he contributed significantly to the fields of electronics and quantum physics through his work in the development of molecular beam epitaxy. 75 patents related to crystal growth and electronic and photonic devices. Education: BSEE, University of Illinois, MS, University of Illinois, Ph.D., University Illinois, University of Illinois, DSc, City University of Hong Kong, DSc, Hong Kong Baptist University. Author: Progress in Solid State Chemistry. Molecular Beam Epitaxy, Pergamon, 1975, Technology of Physics of Molecular Beam Epitaxy. Molecular Beam Epitaxy, edited by H. C. Parker and M. B. Dowsett. Plenum, New York, 1985. Contributed over 590 articles to professional journals.

Chung-Il Cho Ph.D. is Professor of Biology at a college. His Ph.D. is from the University of Washington in Physiology.

Myoung-Joon Chai Ph.D. has a PhD in chemistry in chemistry from Seol National University
Doo-Sup Choi PhD Associate Investigator, Department of Neurology, University of California, San Francisco. Education: B.S. in Biochemistry, Yonsei University, Seoul, M.S. in Biochemistry / Molecular Biology Yonsei University, Seoul, Korea. Ph.D. in Cellular and Molecular Biology Université L. Pasteur, Strasbourg, France.
J. I. Cho is Assistant Professor in the Department of Biology at Junnam University in Korea.

Bill Chobotar Ph.D. is professor of biology at Andrews University. His BS, and MS are both in biology from Walla Walla College and his PhD is in Biology from Utah State University.

B. J. Choi is Associate Professor in the Industrial Science Department at Kongju University in Korea.

Byong-Seok Choi Ph.D. is Professor of Structural Biochemistry in the Chemistry Department at the Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon, Korea. He received a BS and MS from Seoul National University, and a Ph.D. from Brandeis University and Postdoctoral studies at M.I.T.

Young-Sang Choi Ph.D. Professor in the Department of Chemistry, Korea University, Seoul, Korea. He received a BS and a MS in Chemistry, and a Ph.D. in Chemistry from the University of Miami.

Clement Kin-Man Choy Ph.D. Research scientist. Research Fellow, Clorox Technical Center, Clorox Services Co., Pleasanton, California. Education: diploma, Hong Kong Baptist College, MS, Cleveland State University, Ph.D. Case Western Reserve University.

Malcolm D. Chrisholm Ph.D. has a Ph.D. in Insect Ecology from the University of Bristol, UK. He also has a M.A. in Zoology from Oxford University.

John Christy Ph.D. is Professor of Atmospheric Science and Director of the Earth System Science Center at the University of Alabama, Huntsville, Alabama. Dr. Christy received a BA in Mathematics from California State University, Fresno, and taught Physics and Chemistry in Nyeri, Kenya. He received a M.Div. from Golden Gate Baptist Seminary, and a MS and Ph.D. in Atmospheric Sciences from the University of Illinois.

Pak Lim Chu Ph.D.
is Professor Emeritus of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia and Director of Optoelectronics Research Centre, City University of Hong Kong. His BE (with honors) and ME and Ph.D. in Electrical Engineering is from the University of New South Wales. He has published over 340 scientific papers.

Gerald Chubb P.E., Ph.D. is an Associate Professor of Aerospace Engineering and Aviation at Ohio State University. His Ph.D. is in Industrial and Systems Engineering from Ohio State University.

Christopher K. Chui Ph.D. received a Bachelor of Applied Science Degree in Engineering Physics from the University of Toronto, Canada, a MS in Electrical Engineering from West Coast University, Los Angeles, California, and a Ph.D. in the Philosophy of Science from Logos Graduate School Miami, Florida in 1992. He was an instructor and Computer Technician for LAUSD from 1999 to 2001 and is currently Instructor and Computer Technician for the SINO Community Center.

John M. Cimbala Ph.D. is Professor of Mechanical Engineering in the Department of Mechanical and Nuclear Engineering at Pennsylvania State University. Dr. Cimbala received a BS in Aerospace Engineering with highest distinction from Pennsylvania State University, a M.S. and Ph.D. in Aeronautics from the California Institute of Technology (Caltech).

Jorge Pimentel Cintra Ph.D. University Professor of Earth Sciences University of São Paulo (Brazil)

Alfred Ciraldo MD is Assistant Professor of Surgery at Northeastern Ohio University College of Medicine. He has an MD degree.

York H. Clamann, Ph.D. Biologist, educator, consultant, Pearson Education Corp., Adjunct Professor, Our Lady of the Lake University, San Antonio, Adjunct Professor, Abilene Christian University. Education: BA, St. Mary's University, MA, Incarnate Word College, Ph.D., Texas A&M University.

Patrick H. Clancy Ed.D. is a retired New York City School biology teacher. He has a BS in Biology, a MA in Science Education, and an Ed.D. in Educational Administration and Policy Structures. Is now an instructor at King's College, New York.

Arthur Chadwich Ph.D. has a Ph.D. in Molecular Biology from the University of Miami.

T. Bradley Clark MD Professor department of Biology North Greenville University, South Carolina. He has an M.D. from the University of Oklahoma School of Medicine.

Donald Clark Ph.D.
is Vice-President of Development and Medical affairs at Houston Biotechnology Incorporated. His Ph.D. is in Physical Biochemistry from Louisiana State University.

Marlyn E. Clark Ph.D. is Emeritus Professor of Theoretical and Applied Mechanics at the University of Illinois at Urbana-Champaign and a member of the Faculty of Bioengineering. Dr. Clark received a BS and Ph.D. in Civil Engineering, both from the University of Wisconsin.

Mark Thomas Clark, Ph.D. Professor and Chair, Political Science Department, and Director, National Security Studies Program California State University, San Bernardino, CA. He has a BA. in History, Classical Civilizations, California Polytechnic University, Pomona, a MA from School of International Relations, University of Southern California, and a Ph.D. from School of International Relations, University of Southern California.

Reginald Wayne Clark, Ph.D. Physicist Foodco Corporation, San Diego, CA. Research scientist University of Texas-Cornell University, staff member Los Alamos Science Laboratory, New Mexico. Education: B.S., University of Texas at Austin, MS., Ph.D., all in physics.

Robert E.D. Clark Ph.D. Professor emeritus of Chemistry at Cambridge University, England. He has a BA, a MA and Ph.D. in Organic Chemistry from Cambridge University.

Benjamin L. Clausen Ph.D. is a research scientist at the Geoscience Research Institute, Loma Linda, California and is an Adjunct professor in the Department of Natural Sciences, Loma Linda University, Loma Linda, California and in the Department of Physics, La Sierra University, Riverside, California. He received a BA in Math/Physics from Union College, Lincoln, Nebraska, a MS in Geology from Loma Linda University, Riverside, California, and a Ph.D. in Nuclear Physics from the University of Colorado, Boulder, Colorado.

Conrad D. Clausen Ph.D. is Associate Professor of Biology in the Biology Department of Loma Linda University. His BA is in Biology and Chemistry, and his Ph.D. is from Loma Linda in Marine Biology.

John N. Clayton, MS is an aword winning cience teacher in Indiana. He has a MS from Indiana University and a second MS from Notre Dame University in geology and Earth Science. A former atheist, he set out to write a book against Christianity and ended up a Chrietian. He has publisher several books

George Cleaver Ph.D. Ohio State University. He involved in Reasons to Believe.

Gerald Bryan Cleaver, Ph.D. Assistant Professor of Physics, Baylor University. Dr. Cleaver earned his a B.S. in Mathematics, Valparaiso University, a B.S. in Physics, Valparaiso University, a MS and Ph.D. in Physics at California Institute of Technology and three post-doctoral fellowships.

Kieran M. Clements Ph.D. is Assistant Professor of Natural Sciences at Toccoa Falls College. Her Ph.D. is in Entomology from North Carolina State University.

Charles A. Clough M.S.
graduated from the Massachusetts Institute of Technology with a BS in Mathematics. He also received a MS in Meteorology from Texas Tech, and a MA in Theology from Dallas Theological Seminary. He is a scientist and author, and is on the Board of Advisors at the Chafer Theological Seminary.

William W. Cobern Ph.D. is Professor of Biological and Science Education at Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan. Cobern received a BA in Biology and Chemistry from the University of California, San Diego, California, a MA in Education from San Diego State University, and a Ph.D. in Science Education from the University of Colorado, Boulder, Colorado. He writes “to the extent that Darwinism is made equal to evolutionism I do have more than just "doubts," and my publication record includes numerous comments on the problem of evolutionism.” He has some excellent material on http://homepages.wmich.edu/~cobern/.

John D. Cockcroft, Ph.D. Professor, University of Cambridge; Director of Great Britain's Atomic Energy Research Establishment. With Walton awarded Nobel prize for physics in 1951. Education: B.S., and M.S University of Manchester and B.A. and Ph.D University of Cambridge.

Joneen S. Cockman B.S. is a Plant Taxonomist and specialist in ethnobiology. She currently works for the Chino Mines Company, a Division of Phelps Dodge Corporation, as an environmental Engineer.

Harold G. Coffin Ph.D. retired from the Geoscience Research Institute after twenty seven years of service as a research scientist. He completed his BA and MS in Biology at Walla Walla College, Washington, and his Ph.D. in Marine Zoology at the University of Southern California, Los Angeles.

John Cogdell Ph.D. is Professor of Electrical and Computer Engineering at the University of Texas (Austin). He has a BSEE, from The University of Texas at Austin, a MSEE and PhD from Massachusetts Institute of Technology in Electrical Engineering.

Jennifer M. Cohen Ph.D. has a Ph.D. in Mathematical Physics from New Mexico Institute of Mining and Technology.

R. David Cole Ph.D. is Emeritus Professor of Molecular and Cell Biology, University of California. Dr. Cole received a BS and a Ph.D., both in Chemistry, from the University of California, Berkeley.

Harold D. Cole is Professor of Physiology at Southwestern Oklahoma State University. He has a BS from East Central Oklahoma State University and a Ph.D. from Oklahoma State University.

Sid Cole Ph.D. is a Research Scientist at Sanitarium Health Food Company in Australia. He holds a BS and a MS in Chemistry from Melbourne University and a Ph.D. in biochemistry from Newcastle University.

Edward Coleson Ph.D. professor at Spring Arbor University. He has a BS in chemistry from Marion College, and a MA and PhD in social studies from the University of Michigan.

William B. Collier Ph.D. has a Ph.D. in Physical Chemistry from Oklahoma State University.

Glen C. Collins Ph.D. is Professor U.S. Naval Academy. His Ph.D. is in Artificial Intelligence/Software Engineering from Vanderbilt University, and his BS is from Georgia Institute of Technology in Electrical Engineering.

Robin Collins Ph.D. is a professor of philosophy at Messiah College, Grantham, PA. His post-doc was in the history and philosophy of science at Northwestern University. His BS is in physics from Washington State University, and his Ph.D. is in Philosophy from the University of Notre Dame.

Ralph F. Coleman MD professor of neuropathology at the University of California, Los Angles. He has a MS, and MD.

Charles W. Colson J.D. is Chairman of the Board of Prison Fellowship, a syndicated columnist, international speaker, and radio commentator of “BreakPoint,” a nationally syndicated daily broadcast. He received a BA from Brown University, and a J.D. with honors from George Washington University.

Gary Colwell Ph.D. is Philosophy Professor in the Department of Philosophy at Concordia University College of Alberta, Canada. He received a BA and a MA from New Brunswick and a Ph.D. from the University of Waterloo.

Leon Combs Ph.D. is Chemistry and Biology Professor and Chair at Kennesaw State University. His Ph.D. is in Chemical Physics from Louisiana State University.

Merritt Stanley Congdon. Ph.D. professor emeritus of basic science at Trinity college, Florida. He has a PhD and a Sc.D. from Webster University

Nicholas Comninellis M.D. is Associate Professor of Community and Family Medicine at the University of Missouri-Kansas City. His M.D. is from the University of Missouri, Kansas City School of Medicine.

Bob Compton D.V.M., Ph.D. has a Doctor of Veterinary Medicine Degree from Washington State University and a Ph.D. in Physiology at the University of Wisconsin/Madison.

Keith F. Conner Ph.D. is a wireless research development engineer for Lucent Technologies and associate editor of several scientific journals. He has a Ph.D. in Electrical Engineering from Clemson University.

Rebecca Conolly B.Sc. has worked as a Development Engineer in satellite positioning techniques. She now writes and consults from her home in Bwlawayo, Zimbabwe.

David Conover Ph.D. has a Ph.D. in Health Physics from Purdue University.

Arthur Constance author, has a BA and MA in biblical languages from the University of Toronto and a Ph.D. in anthropology from the University of Ottawa School of Psychology and Education.

Harry Cook D.Sc. is Professor Emeritus of Biology with King’s University College and has been Adjunct Professor in the Department of Biological Science at the University of Alberta since 1988. He received a B.Sc.A. and a M.Sc.A. in Animal Science from the University of British Columbia, and a D.Sc. in Zoology from the Free University of Amsterdam.

John D. Cook Ph.D. is Head of Software Development at the Department of Biostatistics and Applied Mathematics, University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center. His Ph.D. in Mathematics is from U.T. Austin.

Melvin A. Cook PhD. Professor emeritus of Metallurgy at the University of Utah. His PhD is from Yale University in chemistry. He is internationally famous for inventing water slurry explosives that has revolutionized mining. His many awards include by the American Chemical Society and the Nitro-Nobel Gold Medal, Nobel foundation, Stockholm. He has also published widely in the professional literature.

Jim Cooke M.S. is an exploration Geophysicist (Paleontologist/ Biostratigrapher) in the Gulf of Mexico, Africa, South America, the Far East, Texas, Oklahoma, and the northwest United States. Cooke received a BS in Biology from Ashland University, Ashland, Ohio, and a MS in Geology from Tulane University, New Orleans, Louisiana.

Robert E. Cooley Ph.D. was the second president of Gordon-Conwell Theological Seminary, South Hamilton, Massachusetts (from 1981 to 1997). He is currently serving as the first chancellor of that institution. Cooley received a BA and a MA from Wheaton College Graduate School, and a Ph.D. from New York University.

Dale Cooper Ph.D. is a research scientist at Procter and Gamble in Cincinnati. He has a Ph.D. from Iowa State University from the department of biochemistry, biophysics and molecular biology.

Emerson A. Cooper Ph.D. professor of chemistry at ??? college. He has a BA from Oakwood College, a MS in chemistry from Polytechnic Institute of Brooklyn, and a PhD from Michigan State University in chemistry. He has authored The Core of General Chemistry and several other books on chemistry.

George W. Cooper Jr. M.A. has been professor of psychology at the Madison Area Technical College. He received a BS in Psychology from the University of Wisconsin, Madison and a MA in Psychology from West Virginia University.

Ronald L. Cooper Ph.D. received a BA from San Francisco State University, a Certificate in Mechanical Engineering from the University of California, at Davis, a MA and a Ph.D. in Economics from the University of California, Berkeley. Dr. Cooper is Professor of Business at Patten College, Oakland, California.

B. J. Corbin B.A. received a BA from Salisbury University, Salisbury, Maryland and is Vice President of the Archaeological Imaging Research Consortium.

Michael E. Cordes Ph.D. Associate Professor and Chair department of Biology Truett-McConnell College in Cleveland, GA. He has a B.S., M.S. from Auburn University both in biology and additional graduate study at Auburn University and Troy State University.

Richard M. Cornelius Ph.D. is a Bryan College English professor and expert on the Scopes Trial. He received a BA in English from Bryan College, a MS in English from the University of Tennessee, Knoxville, and a Ph.D. in English from the University of Tennessee, Knoxville.

Joseph Corrales MA is professor and chair, Department of Computer Science and Computer Information Systems, Palo Alto College, San Antonio, TX. His BS is from Wayland Baptist College and his MA from Webster University.

Daniel S. Cosgrove M.D., FACP, FACEP is Medical Director for the WellMax Center, located near Palm Springs, California. He earned a B.A. in Psychobiology from the University of California, Los Angeles, and a M.D. from Washington University Medical School in St. Louis.

Mark P. Cosgrove Ph.D. received a BA in Psychology from Creighton University, a MS and a Ph.D. in Experimental Psychology from Purdue University. He has been a Full Professor of Psychology at Taylor University since 1986.

Paul K. Coski M.S. received a BS in Earth Science from the University of Idaho and a MS from the Institute for Creation Research. He is employed by C.H. Woods & Associates, a geotechnical firm in San Diego.

H. Thomas Coss Ph.D. Professor of Biology, Bob Jones University. Has his MA in Biology from Appalachian State University, and his Ph.D. is in Zoology from Clemson University.

Marcos Natal de Souza Costa Ph.D. a professor of geology at Adventist University of São Paulo – Campus I. His PhD is in Geology from the University of São Paulo, USP.

John Cleveland Cothran PhD professor emeritus of chemistry University of Minnesota, formerly on the staff at Cornell University. He has a PhD from Cornell in chemistry.

James Daniel Couger Ph.D. Distinguished Professor, Information Science, University of Colorado, Colorado Springs, CO. He earned his BA in journalism from Philips University in Enid, Oklahoma, a MA in Economics from the University of Kansas and a PhD in Business Administration from the University of Colorado.

Lowell E. Coker Ph.D. An industrial research scientist specializing in enzymes. He has numerous peer reviewed scientific papers and five patents. His PhD is in microbiology and biochemistry from Southern Illinois University, Carbondale.

Michael Covington Ph.D. is Associate Director of the Artificial Intelligence Center at the University of Georgia. B.A. (Linguistics), summa cum laude, University of Georgia, M.Phil. (Linguistics), Cambridge University, Ph.D. (Linguistics), Yale University.

Nick Cowan BS is head of chemistry department at Bluecoat School in Liverpool. He has a degree in Chemistry from Cambridge University. His wife, also a young earth creationist, is head of science department at Belvedere School in Liverpool.

Steven B. Cowan Ph.D. is associate director of the Apologetics Research Center in Birmingham, AL. His Ph.D. is in philosophy from the University of Arkansas.

David Cowles Ph.D. is Professor of Biology at Walla Walla College. His PhD in biology is from California State University.

Irving Cowperthaite Ph.D. professor emeritus at Columbia University. He earned his BS in chemistry at MIT and his PhD at Columbia University. Also Chief Engineer and Metallurgist at Thompson Wire Company in Boston. He left an impressive list of scientific papers to his credit.

Gertrude Mary Cox Professor of Statistics at North Carolina State University at Raleigh. Founder of the Department of Experimental Statistics at North Carolina State University, the Institute of Statistics of the Consolidated University of North Carolina and the Statistics Research Division of the Research Triangle Institute. President of the American Statistical Association, and elected to the National Academy of Sciences in 1975.

William Lane Craig Ph.D. Professor of Philosophy at Biola University. He has a BA in communications from Trinity Evangelical Divinity School, a Ph.D. in Philosophy from the University in Birmingham (England), and a Doctorate in Theology from the University of Munich in Germany. He has over 175 publications in academic journals and authored or edited 30 books.

Doug Craigen Ph.D. former professor of physics Acadia University, now a physicist for Integrated Engineering Software. He has a BA from the University of British Columbia and a PhD in physics from the University of Winnipeg.

Lenny ("Len") Cram Ph.D. is a Lightning Ridge (New South Wales) scientist who earned his Ph.D. from his opal research. He authored the book Journey with Color, a History of Australia’s Opal Mines.

John Allen Cramer Ph.D. received a BS in Physics from Wheaton College, a MS in Physics from Ohio University, and a Ph.D. in Physics from Texas A&M University. Dr. Cramer was appointed Assistant Professor of Physics at Oglethorpe University, Atlanta, Georgia, in 1980 and has been Professor of Physics there since 1991.

Daniel R. Crane Ph.D. is Professor of Chemistry at Northwestern College, St. Paul, MN. His Ph.D. is from the University of California-Santa Barbara, and B.S. is from Rose-Hulman Institute of Technology.

Tim Crater MD is a Physician and adjunct professor in the midwestern United States.

Ronald R. Crawford Ed.D. has a Ed.D. in Science Education from Ball State University.

Daniel Criswell Ph.D. is a Professor of Chemistry at ICR. He has a BS at Weber State University in Ogden, Utah, a MS in Biology from ICR, and a Ph.D. in Molecular Biology at the University of Montana. He has published in peer reviewed biology publications.

David Criswell B.A., M.Div. is an assistant professor at a college in Texas.

Laurence R. Croft Ph.D. is Professor of Biological Science at the University of Salford, England. His Ph.D. is in biology. He has published several books and journal articles.

Gerald L. Croissant Ph.D. Professor Emeritus of Plant and Soil Science in the Horticulture Department at California State Polytechnic University in Ponoma and was Coordinator for the Agronomy Section. Croissant received a BS in Agronomy from Colorado State University, a MS in Agronomy from the University of Idaho and a Ph.D. in Plant Breeding from the University of Wisconsin.

Nigel E. A. Crompton Ph.D. is a Cell Biologist and Laboratory Head at the Institute for Medical Radiobiology of the University of Zurich and a Radiation Biologist in the Department of Life Sciences for the Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland. His BS is in genetics and cell biology from Manchester University and his PhD from Justus Liebig Universitaet in Germany. In 2002, he moved to a professorship at Cornerstone University and at the Van Andel Research Institute.

Caroline Crocker Ph.D. was an adjunct professor of cell biology at George Mason University in Fairfax, Virginia. She has a BS in microbiology and virology with honors from the University of Warwick, a MA in medical microbiology from the University of Birmingham, and a Ph.D. in immunopharmacology from the University of Southampton, UK. The former Oxford University scientist has 29 major publications in refereed scientific journals.

Stephen Crouse Ph.D. is Professor of Health, Nutrition and Kinesiology and Associate Department Head and Chair, Kinesiology Division at Texas A&M University. His B.S.E. is from Drake University. His Ph.D. from the University of New Mexico.

Dale Crowley M.S. has a MS in Linguistics with a minor in Japanese from Georgetown University and is a researcher and coordinator of Pacific and Asian language programs as well as Assistant Professor of Japanese at the University of Hawaii.

Billy Lee Crynes, Ph.D. Dean College of Engineering, University of Oklahoma, Norman, He has a BS, from Rose-Hulman Institute Tech., a MS, and PhD from Purdue University, both in chemistry. Contributing author: Chemistry of Coal Utilization, 1981, (with L.F. Albright and W.H. Corcoran) Pyrolysis: Theory and Industrial Practice, 1983, (with L.F. Albright) Pyrolysis: Theory & Practice, 1983.

G. Richard Culp D.O. a physician in private practice. He received a BS in Biology from Purdue University, a MS in Botany from the University of Michigan, and DO from the University of Osteopathic Medicine.

Kenneth B. Cumming Ph.D. received a BS in Chemistry/Biology from Tufts University, Medford, Massachusetts, and a MA in Biology (Genetics) and Ph.D. in Biology (Major in Ecology/Minor in Biochemistry) both from Harvard University. Dr. Cumming was for years engaged in aquatic research with the U.S. Government.

Thomas F. Cummings Ph.D. is Professor Emeritus of Analytical Chemistry at Bradley University. He has a Ph.D. in Chemistry from Case Western Reserve University.

John L. Cunningham Ph.D. Professor of biology at Northwestern University in Minnesota. He has a BS from Bowling Green State University in biology and his PhD from the University of Wisconsin in Plant science.

Jack W. Cuozzo D.D.S. Assistant Director of the Dental Department at Mountainside Hospital (Montclair, New Jersey), since 1969. Dr. Cuozzo studied at Georgetown University majoring in Biology graduating from Loyola University of Chicago with a MS in Oral Biology, and a D.D.S. from the University of Pennsylvania School of Dentistry.

Vernon R. Cupps Ph.D. He was employed as a scientist at Los Alamos National Laboratory, and at Fermi National Accelerator Laboratory. He has a BS and MS in physics from the University of Missouri and a PhD in nuclear physics from Indiana University. Of his 73 publications, 18 are in peer reviewed scientific journals.

Thomas C. Curtis has a B.E. (Hons) from the University of New South Wales (Sydney) and a Th.L. from the Australian College of Theology. He began work as a biochemist at the Commonwealth Serum Laboratories in Melbourne and later worked in the mining industry in Australia and Zambia.

William M. Curtis III M.S., Th.D. received a BS in Mechanical Engineering from the University of Utah, a MS in Aerospace Engineering from Southern Methodist University, a Th.M. from Capital Bible Seminary, and a Th.D.(summa cum laude) from Trinity Theological Seminary.

Robert A. Cushman, Jr. Ph.D. is Adjunct Assistant Professor of Geology at Loma Linda University. His Ph.D. is from Colorado School of Mines.

Stewart Custer Ph.D. is Professor of New Testament, Ancient Languages, and Theology at Bob Jones University. His B.A. and M.A. are in Bible, his Ph.D. in ancient languages from Bob Jones University. He is director of Howell Memorial Planetarium in Greenville, S.C.

Malcolm A. Cutchins Ph.D. is Professor Emeritus of Aerospace Engineering at Auburn University, Alabama, where he taught since 1966. Dr. Cutchins received a BS in Civil Engineering (Structures) a MS in Engineering Mechanics , and a Ph.D. in Engineering Mechanics, all from the Virginia Polytechnic Institute and State University. He has authored numerous technical papers in his field.

Edward B. Cutler, Ph.D. Professor of zoology, Syracuse University. Visiting scholar and Museum Associate, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Education: BS, Wayne State University, MS, University of Michigan, Ph.D., University Rohde Island, all in zoology.

Winnifred Berg Cutler Ph.D. Director, President, Athena Institute for Women's Wellness Research, Haverford, Pennsylvania, Co-founder, Science Director, Woman's Wellness Program University of Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Research Associate, Gynecology Dept. University of Pennsylvania Hospital, Founder, Stanford Menopause Study, California. Education: B.S. in Psychology cum laude from Ursinus College Collegeville, Pennsylvania, Ph.D. in Biology from the University of Pennsylvania followed by postdoctoral work in behavioral endocrinology at Stanford University. In 1986, her co-discovery of human pheromones received major news coverage in Time (12/1/86), Newsweek (1/12/87) and a front page story in the Washington Post newspaper, (11/18/86) because it established the first scientific proof that human pheromones affect the relationship between men and women.

Bernard d’Abrera is a Visiting Scholar at the British Museum (Natural History) Department of Entomology. He is one of the world’s leading experts on butterflies and published the 18 vol butterflies of the world series. He is a graduate of New South Wales.

Lisanne d’Andrea-Winslow Ph.D. is professor of biology at Northwestern College. She received her BS, MS, and PhD from Rutgers University and did a post doc at La Ligne National Center. She has received many grants for her research including a Fulbright Scholarship

Lionel Dahmer Ph.D. is an analytical chemist for a large chemical company in Akron, OH. His Ph.D. is in analytical chemistry from Iowa State University.

Danielle Dalafave Ph.D. is Associate Professor of Physics at the College of New Jersey. Her area of research is biophysics and bimolecular machines. Her PhD is in physics from Florida State University.

Cham Dallas Ph.D. Pharmaceutics and Biomedical Science Professor at the University of Georgia. And director of the University of Georgia Interdisciplinary Toxicology Program,. Education: B.A., Biology, University of Texas, Austin, M.S., Toxicology and Ph.D., Toxicology, University of Texas School of Public Health, Houston, Texas.

Arthur Dalton MD is Assistant Professor of Surgery at Northeastern Ohio University College of Medicine.

Reginald M. Daly M.S. served as a Professor of Physics at Colorado State University, North Idaho Junior College, Chico State College and Humboldt State College.

Raymond Damadian M.D. received his BS in Mathematics from the University of Wisconsin, Madison as a 16-year-old on a Ford Foundation scholarship and then earned his M.D. from the Albert Einstein College of Medicine in New York, and completed his internship and residency at SUNY's Downstate Medical Center, serving on the faculty there from 1967 to 1977. He also served as a Fellow in Nephrology at Washington University School of Medicine and as a Fellow in Biophysics at Harvard University and studied Physiological Chemistry at the School of Aerospace Medicine in San Antonio, Texas. He is now President of Fonar Corporation.

Anne Dambricourt-Malasse Ph.D. is a Paleoanthropologist at the Institute de Paléontologie Humaine, Prehistory Lab.

Kelly Damphousse Ph.D. Assistant Professor, Sociology, University of Oklahoma. He graduated from Sam Houston State University with a BS in Criminal Justice and completed his Ph.D. at Texas A&M University under Howard Kaplan, Director of the Laboratory for the Studies of Social Deviance (the deviance lab).

Lisanne D’Andrea-Winslow Ph.D. is Associate Professor of Biology at Northwestern College, St. Paul, MN. She has a Ph.D. in Cell Biology and Biochemistry, a M.S., and a B.A., all from Rutgers University.

William Louis Daniel Ph.D. Professor genetics, and Assistant Director School of Life Sciences, University of Illinois Urbana-Champaign, Education: BS, Mich. State University, Ph.D. all in genetics, Diplomate American Board Medical Genetics. Author: Medical Genetics for Health Professionals, 1979, (with others) Genetics and Human Variation, 1982, 86, 91, 95; Contributor of articles to professional journals.

Marc C. Daniels Ph.D. is Assistant Professor of Biology at William Carey University in New Orleans, LA. He has a BS in psychology from the University of Florida, a Ph.D. in cell biology from the University of Alabama and a post-doc at Veterans Administration Hospital and Vanderbilt University Medical Center and Louisiana State University Health Center. He has published widely in the scientific literature.

Cornelius da Pater Ph.D. graduated with a degree in mathematics and a minor in the History of Science at Utrecht University. In 1979 he obtained his doctorate in the History of Science. From 1988 to the present, Dr. de Pater has been historian of science, Lecturer, and Assistant Professor in the History of Science Department at the Universiteit Utrecht (Utrecht University) and the Brige Universiteit (Free University) Amsterdam, the Netherlands.

Paul S. Darby Ph.D, M.D. Medical Director at Franciscan Occupational Health. He has his Ph.D. in Organic Chemistry from the University of Georgia, a M.D. and a MDH from the University of Washington Occupational and Environmental Medicine program.

David B. D'Armond B.S., M.B.A. is a professional geologist. He received a BS in Geology, and an M.B.A. with honors.

Chris Darnbrough M.A., Ph.D. received his MA and Ph.D. in Biochemistry from the University of Cambridge. He has held research positions in the University of Cambridge, Edinburgh, and Glasgow, working on molecular biology, most recently as Research Fellow in the Department of Biochemistry, Glasgow University.

Nancy M. Darrall Ph.D. is an environmental research scientist at Leatherhead. She has a BS with first class honors in Agricultural Botany from the University of Wales, a MS in Speech and Language Pathology from the University of London, and a Ph.D. in Botany from the University of Wales, Aberystwyth.

Holger Daugaard Ph.D. is senior scientists Horticulture Research Center Aarhus University. He has a MA in Biology, a MA in Horticulture, and a Ph.D. in Agronomy from the Danish Institute of Agricultural Sciences. He has 114 publications, 20 in international refereed journals.

Walter C. Daugherity Ph.D. Senior Lecturer in Computer Science Texas A&M University, College Station.

Bolton Davidheiser Ph.D. Professor emeritus of Biology at Biola University. He is a graduate of Swarthmore College and received a Ph.D. in Zoology from John Hopkins University with a major in Genetics.

Allen Davis Ph.D. Professor emeritus of Biology and Genetics at Eastern University in St Davids, PA.

George Earl Davis Ph.D. Retired physicist with the Naval Ordnance Laboratory. He has a MS from Iowa State College and a PhD from the University of Minnesota, both in Physics.

John Jefferson Davis Ph.D. has been Professor of Systematic Theology and Christian Ethics at Gordon-Conwell Theological Seminary in South Hamilton, Massachusetts since 1975. Davis, received a BS from Duke University, and a M.Div from Gordon-Conwell Theological Seminary, and a Ph.D. in Systematic Theology from Duke University. He was a Danforth Graduate Fellow and a Phi Beta Kappa graduate.

Melody Davis Ph.D. has a Ph.D. in Chemistry from Princeton University.

William P. Davis Jr. M.A. is Professor of Biology at Shelton College, Cape May, New Jersey. He was formerly Professor of Biology at Hillsborough College, Tampa, Florida and coordinator of the division of natural science. He has authored several bestselling college biology textbooks.

Gordon Davison M.S. is Earth Science Consultant for Bergbron Exploration in Bergbron GT ( a suburb of Johannesburg), South Africa. Davison received a BS in Geology cum laude and a MS in Geology and Geophysics, both from Old Dominion University, Norfolk, Virginia.

John A. Davison Ph.D. Emeritus Associate Professor of Biology at the University of Vermont. He has a B.S. from the University of Wisconsin, and a Ph.D. from the University of Minnesota, both in biology.

Kent Davey, Ph.D. is a senior research scientist at the University of Texas, a fellow of IEEE and editor of IEEE transactions on Magnetics.

Randy Davy Ph.D. is Assistant Chair in the Department of Biology at Liberty University. He has a Ph.D. from Texas A&M University, a B.S. from Case Western Reserve University, and a M.S. from Bowling Green State University, all in biology.

Bryan Dawson Ph.D. is Associate Professor of Mathematics and Chair of the Department of Mathematics at Union University. He has a BS and MS in Math and Computer Science from Pittsburg State University and a Ph.D. in Math from the University of North Texas. He has 15 scientific publications.

William Bell Darwon D.Sc. graduated from McGill Univ., in Arts and Engineering, Bachelor of Applied
Science, with certificate of special merit in Engineering, which is the highest distinction
in that course of study. He was a fellow of the Royal Society of Canada. The appointment of Dr. W. Bell Dawson as Engineer-in-Charge of the Tidal Survey marked the beginning of a systematic survey of tides and currents in Canadian waters, resulting in a much improved understanding of the characteristics of tidal phenomena, and the ability to produce accurate predictions of tidal occurrences.

S. Thomas Deahl Ph.D. is in the Department of Radiation Biology at the University of Iowa. His Ph.D. is in Radiation Biology from the University of Iowa.

Douglas H. Dean Ph.D. was Professor of Biology in the Biology Department at Pepperdine University, Los Angeles, California. His PhD in biology is from the University of Alabama.

Vilas Deane M.S. Assistant Professor of Mathematics at Grace College in Winona Lake, Indiana. He has a MS from Ohio State University in Math.

Gary D. DeBore Ph.D. is Professor of Chemistry at LeTourneau University. He has a BA in Chemistry from Calvin College, and a Ph.D. in Physical Chemistry from the University of Iowa.

Steve W. Deckard Ed.D. received a BA from McKendree College, Lebanon, Illinois, a MS from the University of Illinois, Champaign, Illinois, and a Ed.D. from the University of Sarasota, Sarasota, Florida. He is currently Vice-President of Academic Affairs at Trinity Bible College in Ellendale, North Dakota.

Curt Deckert Ph.D. is currently Research Scientist Consultant for the Optical Industry with over 40 years experience in optical sector. He has a BSME from the University of Arizona, a MSME from the University of Southern California, a MBA in General and Industrial Management from the University of Southern California, and a Ph.D. in Business, specializing in R&D from California Coast University. His “Who’s Who” listings include California, West, Technology, Lasers, Theology and Science, and American Men and Women of Science.

Wayne A. Deckert Ph.D. Professor of Biology at Clearwater Christian College. His BS is from Minot State University of Natural Science, his M.S. in Biology from University of Nebraska, Omaha, and his Ph.D. is from University of North Dakota in Biology.

Mark E. DeForrest J.D. is an Instructor at Central Washington State University, Ellensburg, Washington. He received a BA from Western Washington University and a J.D. from Gonzaga University School of Law in 1997.

Hans Degens Ph.D. is Assistant Professor in the Department of Physiology at Catholic University Nijmegen. He studied Biology at Wageningen University and majored in Animal Ecology and Animal Morphology. He received a MS and his Ph.D. from the Catholic University Nijmegen, Department of Physiology.

Mart deGroot D.Sc. Astronomer, has a doctorate from the University of Utrecht. In 1993 deGroot was awarded a honorary Doctorate of Science by Andrews University in Michigan and he has been a Research Fellow at Armagh Observatory since 1994.

Robert F. DeHaan Ph.D. has a Ph.D. in Human Development from the University of Chicago. He taught Developmental Psychology at the University of Chicago and Hope College.

Harold Delaney Ph.D. Professor of Psychology University of New Mexico. He received his PhD in quantitative psychology from the University of North Carolina at Chapel Hill. He is the co-author of the graduate text Designing Experiments and Analyzing Data: A Model Comparison Perspective

Donald Warren deJong Ph.D. worked for the U.S. Department of Agriculture as a plant physiologist and research chemist in Berkley, CA. He earned a double Bachelor's degree in Biology and History from Calvin College in Grand Rapids, MI and a Ph.D. in Molecular Biology and Botony from the University of Georgia. His dissertation was titled, "Enzyme localization and function in plant roots with particular reference to the peroxidase reaction and metabolism of phenolic compounds. He was very supportive of the creation museum. Upon his retirement he was invited by colleagues to create a new research lab at the University of Izmir, in Turkey, where he and his wife lived for 18 months.

Kenneth J. deJong Ph.D. Associate Professor of Linguistics, College of Arts and Sciences, Indiana University, Bloomington. B.A. at Calvin College, M.A. at Ohio State University, Ph.D. in Linguistics, Ohio State University.

William He DeJong Ph.D. He has a PhD in Computer Science from the University of Groningen (The Netherlands)
John Robert De Laeter, PhD Emeritus Professor of physics at Curtin University of Technology, Department of Applied Physics in Perth, WA, Australia. Former Dean of Science, Curtin University, Perth. Education: BSc, BEd, PhD, DSc. all from University Western Australia, D.Tech, Curtin University, Perth.

Cees Dekker Ph.D. Professor of Molecular Biophysics at Delft University, Delft, the Netherlands. He has a Ph.D. from Utrecht University in Holland. His current interests include the nanotechnology of living cells. He has published more than 130 peer reviewed papers, of which more than 20 are in Nature and Science. In 2003 he was appointed as a member of the Royal Dutch Academy of Arts and Sciences. His honors, including the 2001 Agilent Europhysics Prize, the 2003 Spinoza Award of the Netherlands Organization for Scientific Research, and an honorary doctorate from Diepenbeek in Belgium. He has a MA in Experimental Physics, University of Utrecht, Ph.D. in Physics, University of Utrecht.

Harold Delaney Ph.D. is Professor of Psychology at the University of New Mexico. His Ph.D. is from the University of North Carolina.

Keith Delaplane Ph.D. is Professor of Entomology at the University of Georgia. His Ph.D. in Entomology is from Louisiana State University. Education: B.S., Purdue University, Animal Science, M.S. and PhD both from Louisiana State University in Entomology.

Michael Delp Ph.D. is Professor of Physiology at Texas A&M University. His BS in biochemistry is from Oral Roberts University, his Ph.D. in Physiology is from the University of Georgia.

Charles N. Delzell Ph.D. Professor of Mathematics at Louisiana State University. He has a Ph.D. from Stanford.

Kenneth Demarest Ph.D. is Professor of Electrical Engineering at the University of Kansas. He has a BS in Electrical Engineering from John Brown University, and a MS and Ph.D. in Electrical Engineering from Ohio State.

John M. DeMassa Ph.D. is Founder and Technical Director of Innovation Resources Group, a Norwalk-based product innovation and problem-solving company. He has a B.S. from Central Connecticut State University, a M.S. from University of Massachusetts, a M.A. from Luther Rice Seminary, a M.Div. from Liberty University and a Ph.D. from the University of Massachusetts. His field is biochemistry

William A. Dembski Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from the University of Chicago and a Ph.D. in Philosophy from the University of Illinois, Chicago, and a M.Div. from Princeton Theological Seminary. He has conducted doctoral and postdoctoral research at Cornell in Mathematics, at MIT (the Massachusetts Institute of Technology) in Mathematics, at the University of Chicago in Mathematics and Physics, at Princeton in Computer Science, at Northwestern in Mathematics and the Philosophy of Science, and at Cambridge, and Notre Dame. Dembski has been a National Science Foundation doctoral and postdoctoral fellow. He was a Visiting fellow for the Center for Philosophy of Religion at the University of Notre Dame, and a professor at Baylor University.

Lawrence DeMejo Ph.D. has a Ph.D. in Polymer Science and Engineering from the University of Massachusetts at Amherst.

David A. Demick M.D. has a BS in Chemistry from Huntington College, Huntington, Indiana and an M.D. from the University of Illinois College of Medicine. He completed his residency in Pathology at the Michael Reese Medical Center, Chicago, Illinois and at Methodist Medical Center, Peoria, Illinois. Dr. Demick has been a practicing pathologist for over seventeen years, and a research scientist. He has published in the American Journal of Forensic Medicine.

David Deming Ph.D. is Associate Professor of Geosciences at the University of Oklahoma. He has a BS and Ph.D. in Geology from the University of Utah. He has more than 30 research papers on geology, a textbook and is an associate editor of several journals.

Mark Dennis M.S., M.Div. has a BS and a MS in Structural Engineering, a M.A. in Divinity from Asbury Theological Seminary, and a MA in Geology from Indiana State University.

Phillip W. Dennis Ph.D. is a research scientist in the defense industry. He received his Ph.D. in Physics from Missouri University, Columbia, Missouri. He is now a Ph.D. student at Fordham University. He has a MA from Covenant University and a BA in economics from California State University, Northridge.

Thomas Dent Ph.D. received a BA in Life/Physical Science from Akron State University, and a MS and Ph.D. in Botany from Oklahoma University. Dr. Dent is Professor of Biology at Gordon College.

Henry deRoos Ed.D. has a B.Sc. in Agricultural Science, a M.S. from the University of Guelph, and a Ed.D. from the University of Western Ontario.

Thomas Derosa M.Ed. has a M.Ed. in Chemistry and has been a member of the Science Faculty of Westminster Academy in Ft. Lauderdale, FL.

Charles Detwiler Ph.D. is Professor of Biology and Chemistry at Liberty University. He has a B.S. from Houghton College in biology and chemistry and a Ph.D. from Cornell University in biology.

John W. Devilbliss Ph.D. is a Geologist with the Office for Research on Origins. He received a BS in Geoscience and completed an honors thesis in radiometric dating, a MS from Stanford with high distinction in Geosciences, and a Ph.D. in Geophysics specializing in rock physics from Stanford University for his research on the acoustic properties of rocks. His industrial background includes five years as a Research Geophysicist with Gulf Oil.

David A. DeWitt Ph.D. full professor and chair of the department of biology & chemistry at Liberty University, Lynchburg, Virginia. DeWitt received a BS in Biochemistry from Michigan State University and a Ph.D. in Neuroscience from Case Western Reserve University, School of Medicine. Science educator. Visiting Assistant Professor of research, Department of Pathology, University of Vir., Charlottesville, Virginia, research Associate, Case Western Reserve University, Cleve., He has a BS, Michigan State University, and a Ph.D., Case Western Reserve University, Cleveland. Achievements include discovery of chondroitin sulfate proteoglycan in Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders.

J.J. Duyvene De Wit, Ph.D. Professor Emeritus of Zoology at the University of the Orange Free State, South Africa.

David K. DeWolf J.D.
is Professor of Law, Gonzaga University School of Law, Spokane, Washington. He has a BA with honors in Humanities (Phi Beta Kappa) from Stanford University. He studied comparative civil procedure in an intensive semester at Florence in Italy, was a Research Assistant for Professors Guido Calbresi and Joseph Goldstein, a Barristers Union Gallagher Prize Finalist, and was in the top third of his class, receiving his J.D. from Yale Law School.

Donald DeYoung Ph.D. Chairman of the Department of Physical Sciences and Professor of Physics at Grace College in Winona Lake. He received a BS and a MS in Physics from Michigan Technological University, Houghton, Michigan, and a Ph.D. in Physics from Iowa State University and a M.Div. from Grace Seminary.

Shem Dharampaul MD Diagnostic Radiologist Wetaskiwin Hospital Alberta, Canada, He has a MD from the University of Alberta, and is a Fellow of the College of Physicians of Canada and is trained in Nuclear Medicine. He has published in the Journal of Parasitology, Journal of Rehabilitation, Clinical & Experimental Immunology, Virchow’s Archives, and the Journal of Medical Entomology.
Eshan Dias Ph.D. has a Ph.D. in Chemical Engineering from King’s College, Cambridge University.

James R. Dickens Ph.D. is Director of Research Temple-Inland Forest Products. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from Texas A&M University. His work involves biophysics.

Ron Dickey is Head of the Department of Science at the Frontenac School in Kingston, Ontario, Canada.

Lawrence Dickson Ph.D. He has a PhD in Mathematics from Princeton University

Richard Dilling M.S. is Assistant Professor of Mathematics and Physical Science at Grace College, Winona Lake, Indiana. He has a MS in Physics from Purdue University and has done additional graduate work at Wesleyan University in Low-temperature Physics.

Joseph Dillow B.S., Th.D. received a BS in Electrical Engineering from Oregon State University and a Th.D. in Systematic Theology from Dallas Theological Seminary and joined the faculty of Trinity Evangelical Divinity School as a professor of Systematic Theology.

Gary Dilts Ph.D. Is a research scientist. His Ph.D. is in Mathematical Physics from the University of Colorado.

Harry Direen, Ph.D. is a software developer in Colorado Springs, Colorado. He has a BS and a PhD in electrical engineering.

Mark R. Discher Ph.D. Professor and Chair of Philosophy & Religion, Ottawa University, Ottawa, Kansas. Discher received his BA at Wheaton College in Illinois and a Master of Divinity from Fuller Theological Seminary in Pasadena, CA and a Master of Theology from Yale University and a Doctorate from Oxford University.

John Dishman Ph.D. in physics from.

Robert DiSilvestro Ph.D. is Professor in the Department of Human Nutrition and Food Management at Ohio State University with research interests in nutritional biochemistry and clinical nutrition of zinc and copper and the antioxidant actions of nutrients and phytonutrients. DiSilvestro received a BS in Biochemistry from Purdue University, and a Ph.D. in Biochemistry from Texas A & M University. He has over 80 peer reviewed publications.

Daniel B. Dix Ph.D. is Associate Professor of Mathematics at the University of South Carolina. He has a BS in Math from the University of South Alabama, a SM and Ph.D. in Math from the University of Chicago. His post-doc was at Penn State University. He has published widely in the professional literature.

Delmar Dobberpuhl M.S. is a laser physics specialist, and has worked thirty one years at the Naval Air Warfare Center at China Lake, California. His BS is in Physics and Mathematics from Carroll College, Waukesha, Wisconsin and a MS in Physics with a minor in Mathematics from the University of Missouri (major—Laser Optics; minor—Non-linear Optics).

Allison Dobson Ph.D. is Assistant Professor of Chemistry at Georgia Southern University. Her Ph.D. is in Chemistry from Ohio State University.

David Dockery III Ph.D. Chief of the Mississippi Office of Geology's surface geology division in Jackson. He holds a Ph.D. in paleontology from Tulane University.

John W. Donaldson, Ph.D. is a professor at Liberty University. He has a PhD from the University of Michigan in curriculum and instruction. He has authored several textbooks including Methods and Materials for Teaching Social Studies

Desmond Daniel Dolan Ph.D. Agriculture School Service USDA, Geneva, N.Y., , Agriculture School Service USDA, Associate School Professor, University of R.I., Kingston. He has a BS, and MS both from McGill University, and a Ph.D. from Cornell University, all in genetics.

Sergey Vladimirovich Dolgov Ph.D. Senior scientist, Dept Biotechnology, Michurinsk, Tambov, Russia, Education: Ph.D., Institute Phot-Synthesis, Soil Science, Puschino, Russia. Author: (book) Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol. 44, 1999.

Winthrop Wiggin Dolan Ph.D. Emeritus professor of mathematics at Linfield College, McMinnville, OR, During his career at Linfield, he served twice as interim president. Education: Denison University, B.A., Harvard University, M.A., University of Oklahoma, Ph.D.

Lambert Dolphin Jr. graduated from San Diego State University with a BA in Physics with high honors and distinction in Mathematics. After two years of graduate work in Physics and Electrical Engineering at Stanford University, he joined the staff of Stanford Research Institute (now SRI International), in Menlo Park, California where he remained for the next 30 years.

Grant Lambert. Ph.D. Department of Biochemistry, University of Liverpool.

Cyril Domb Ph.D. is former Academic President and Professor Emeritus of Physics at Bar-llan University, Fellow of the Royal Society, and Editor of Bar-llan's BADAD Journal. He is the Director of the Nebenzahl Institute of Human Safety and Accident Prevention at the Jerusalem College of Technology.

Edmund T. Dombrowski MD Adjunct Professor at Loma Linda University. He has a BA and MD from UCLA and has been a orthopedic surgen in private practice for most of his career. He has authored several books on intelligent design of the human body.

Bill Donahue Ph.D.
received a BA from Princeton University, a MS from Dallas Seminary, and a Ph.D. from the University of North Texas.

Francis M. Donahue Ph.D. is Professor Emeritus, Chemical Engineering at the University of Michigan. He established the program in electrochemistry at the University of Michigan and has had the distinction of teaching all of the required graduate and undergraduate chemical engineering courses at U of M.

John Doane. PhD.
Is a plasma scientist at DeposiTech Inc. He graduated from Yale University, and did his PhD in electrical Engineering. He has worked at the plasma Laboratory at Princeton University, and in millimeter-wave technology at Bell Laboratories.

Alistair Donald Ph.D. is on the staff at Hariot-Watt University in Edinburgh. His Ph.D. is in Environmental Science. His BS is from The University of St. Andrews, and his PhD thesis was on Pleistocene Palynology, evaluating paleoclimates from pollen analysis, from the University of Wales.

Kenneth J. Dormer Ph.D. is Professor in the Department of Physiology at the University of Oklahoma Health Sciences Center, Oklahoma City, Oklahoma. He received a BS in Marine Biology from Cornell University, Ithaca, New York, a MS in Physiology, and a Ph.D. in Biology/Physiology from the University of California, Los Angeles, California. He was a Postdoctoral Fellow in Cardiovascular Physiology at the University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas.

Jean Dorst, Ph.D. zoologist, member of the French Academy of Science, former Director of the National Museum of Natural History He has concluded that the Neo-Darwinism cannot explain the great transitions that took place during evolution. He believes “The Darwinian scientist is like a man who looks for a black cat in a black room and shouts that he has found the cat… when there is no cat”.

Robert Doty Ph.D. Professor of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BS, MS and PhD in mechanical engineering from The University of Oklahoma.

John R. Doughty Ph.D. Research Scientist on lead azide visible wavelength lasers and related areas for Airfares Research Lab in the Chemical Laser group while on sabbatical at Ben-Gurion University in the Negev, Beersheva, Israel. He has a Ph.D. in Aerospace and Mechanical Engineering from the University of Arizona.

Christopher Downs Ph.D. General Manager Corporate Strategy and Policy. Crop & Food Research Chief Executive. Chris Downs completed his Ph.D. protein biochemistry at Macquarie University, Sydney, Australia.

Geoff Downes Ph.D. completed a B.Sc. degree with honors (first class) at Monash University in 1983, a Ph.D. in Tree Physiology from the University of Melbourne School of Forestry, a post-doctoral fellowship at the University of Aberdeen, Scotland. In 1992 he joined Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Division of Forestry, Forest Products, as a Senior Research Scientist examining climatic and environmental effects on wood formation. He has authored over 40 peer reviewed papers, 50 conference papers, one book and several book chapters.

Lloyd E. Downs Ph.D. Professor of biology Loma Linda University. His PhD is in zoology from the University of Southern California.

Scott T. Dreher Ph.D. has a Ph.D. in Geology from the University of Alaska, Fairbanks. He is a Royal Society USA Research Fellow.

Charles Richard Drew MD Instructor in Pathology at Howard University and Professor of Surgery and Chief Surgeon for Freedmen's Hospital. He was responsible for organizing the concept of the Blood Bank for the safe storage of blood plasma that saved thousands of military lives during World War II, and his work laid the foundation for the blood program of the American Red Cross, earning him the title "Father of Blood Plasma." He received a BA from Amherst University and his M.D. and Master of Surgery (C.M.) from McGill University, Montreal, Quebec and a Doctor of Science in Medicine from Columbia University.

Ted Driggers Ph.D. a graduate of the United States Naval Academy, earned his Ph.D. in Operations Research from U.C. Berkeley. (Operations Research is a discipline that grew along with the computer revolution, and consists of applying mathematical modeling to real world systems to analyze and optimize their performance). His work in Telecommunications includes developing network design methods at Bell Telephone Laboratories.

Jeanne Drisko M.D. is Hugh Riordan Professor of Orthomolecular Medicine (an endowed chair) and Professor of Gynecology and Obstetrics at the University of Kansas School of Medicine and active in training physicians and in developing research projects. Her MD is from the University of Kansas School of Medicine.

James O. Dritt Ph.D. received a BS from the United States Military at West Point, New York, a MS in Industrial Engineering and Management from Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, and a Ph.D. in Environmental Science from the University of Oklahoma, Norman, Oklahoma. He was Professor of Creation Science at Albuquerque Bible College, Albuquerque, New Mexico.

Kelvin K. Droegemeier Ph.D. Associate Professor, Meteorology, Regents' Professor of Meteorology, Director Center for Analysis and Prediction of Storms, University of Oklahoma. He earned a B.S. with Special Distinction in Meteorology from the University of Oklahoma, and M.S. and Ph.D. degrees in atmospheric science from the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Dmitri Anatolievich Drokin Ph.D. Head of Cytogenetic Laboratory, Diagnostic Center, Omsk and consultant, National Focal Infectious School Institute, Omsk, Instructor, Institute for Improvement Teachers, Omsk. Education: graduate, Kazan University, Ph.D., Tomsk University in genetics

Timothy Droubay Ph.D. has a BS in physics from the University of Puget Sound, Tacoma, WA, and a MS and Ph.D. in Physics from University of Wisconsin-Milwaukee. He taught physics at the University of Wisconsin-Milwaukee for several years and now is a research scientist at Wiley Environmental Molecular Sciences Laboratory Interfacial and Nanoscale Science facility.

Dmitri Dubikin is a graduate of the Obninsk Institute of Atomic Power Engineering, specializing in Physical-Chemical Processes. He is currently involved in radiochemical research at the State Institute of Physics and at the Obninsk Institute of Atomic Power Engineering.

Paul F. Dubois Ph.D. graduated from the University of California, Berkeley with a MS and Ph.D. in Mathematics from the University of California at Davis. He is now employed by the Wisconsin Regional Primate Research Center at the University of Wisconsin-Madison.

Philip Duce Ph.D. a research scientist. His Ph.D. is in Bio-Chemistry from Ohio University where he twice won the Clippinger Research Award.

Jan Frederic Dudt Ph.D. is Associate Professor of Biology at Grove City College. She has a BA from Covenant College, a M.Ed from University of Pittsburg, and a Ph.D. from Emory University, all in biology.

Karl Duff Sc.D. has a Sc.D. in Mechanical Engineering from MIT.

Gerald Duffett M.Phil. was Head of Biology at Ely College, Cambridgeshire, in the United Kingdom. He has a BS and a research degree in Zoology from London University.

Steven Dulmes, MS Professor of Computer Aided Design, College of Lake County, Grayslake, Il. His MS is from Purdue University.

Stephen G. Dunbar Ph.D. is Assistant Professor of Marine Biology at Loma Linda University School of Science and Technology. His Ph.D. is from Central Queensland University, Australia.

John C. Duncan PhD. is Assistant Professor of Biology at Pacific Union College. His BA is from Andrews University, and his PhD is from Loma Linda University.
Michael A. Duncan PhD. Distinguished Research Professor of Chemistry, University of Georgia. He received his B.S. from Furman University and his Ph.D. from Rice University, both in chemistry. He was a National Research Council/National Bureau of Standards Postdoctoral Fellow at the Joint Institute for Laboratory Astrophysics, University of Colorado, until he joined the faculty at the University of Georgia.

Juliet Durant, Ph.D. Associate Professor of biology at Oakwood University. B.S., University of West Indies, M.S., Alabama A&M University, Ph.D., Texas A&M University.

W. John Durfee DVM is Assistant Professor, Veterinary Resources, Case Western Reserve University in Ohio. His DVM is from Texas A&M University.

Chad Dury Ph.D. is a scientist at Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. He has a PhD in Mechanical Enigineering from George Tech.

Angel Duty Ph.D. currently a homeshooling mom, has a PhD in biomedical engineering from George Tech.

Davis Godfrey Durham Assistant Clinical Professor of Ophthalmology, Jefferson Medical College, Philadelphia; Developer diamond knife for cataract surgery. Education: University of Pennsylvania, MD, Jefferson Medical College. Intern, Delaware Hospital, Wilmington.

Kirk Durston Ph.D. has a BS in physics, a BS in mechanical engineering and a MA in philosophy all from the University of Manitoba, Canada and a PhD in biophysics in the area of information theory and DNA and protein sequences from the University of Guelph in Canada.

Bernard Dusenbury B.S.
has a BS in Physics and another BS in Science Education and did graduate studies in Atomic and Nuclear Physics and Astrophysics at North Carolina State University and in Radiological Hygiene at the University of North Carolina. Dusenbury was employed by the State of North Carolina Radiation Protection Section in environmental surveillance work.

Freeman John Dyson, Ph.D. Professor Emeritus, Professor, Institute Advanced Study, Princeton, former Professor physics, Cornell University, Commonwealth Fellow, Cornell University, Princeton; Fellow, Trinity College, Cambridge University, England, Author: Disturbing the Universe, 1979, Weapons and Hope, 1984, Origins of Life, 1986, Infinite in all Directions, 1988, From Eros to Gaia, 1992, Imagined Worlds, 1997, The Sun, the Genome and the Internet, 1999.

Diane Eager M.D. was a research medical biologist and lecturer in medical biology for many years at Canberra University, Australia. Eager is currently doing full-time creation research and is working on the Canberra Project.

Joe R. Eagleman Ph.D. is Professor Emeritus, Department of Physics and Astronomy at the University of Kansas. His PhD is from the University of Missouri in atmospheric science.

David A. Eakin Ph.D. holds a BS and MS in Biology, both from the University of Louisville, and a Ph.D. in Botany (Taxonomy of bryophytes; physiology, ecology) from the University of Florida. Dr. Eakin is Associate Professor in the Department of Biological Sciences at Eastern Kentucky University in Richmond, Kentucky.

Mark F. Eastman M.D. received a Doctorate of Medicine from the University of California at San Diego, is a family physician and also a Science Professor at Calvary Chapel Bible College.

Cris Eberle Ph.D. Nuclear Scientist at Argonne National Laboratory. His BS in physics is from Oregon State University and his MSNE and PhD are both in nuclear engineering from the School of Nuclear Engineering, Purdue University. He has 30 peer reviewed scientific publications.

Marcos N. Eberlin Ph.D. Director Thomson Laboratory for Mass Spectrometry, Institute for Chemistry Universide Estadual de Campinas (State University of Campinas) Brazil and president of the International Mass Spectrometry Foundation. He has a MS and PhD in organic chemistry from the State University of Campinas and a post-doc from Purdue University. He has over 150 peer reviewed publications. and has been cited over 1,500 times.

Angela M. Ebeling Ph.D. Instructor of Science, Wisconsin Lutheran College. She has a B.S. from Wisconsin Lutheran College and a Ph.D., from the University of Wisconsin.

Daniel D. Ebeling Ph.D. Associate Professor of Chemistry Wisconsin Lutheran College’ He has a B.S., from Wisconsin Lutheran College and a Ph.D. from the University of Wisconsin in chemistry.

Michael Ebifegha, Ph.D. is a science and mathematics instructor in Toronto. He has a BS (Honors) in physics and a MS in geophysics from Ahmadu Bello University in Nigeria, and a BS in education from the University of Toronto, an MS in physics from Carleton University, and a PhD in Physics from the University of Toronto.

Fred Monroe Eckel, M.S. Professor, School of Pharmacy, Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, NC. Executive Director of the North Carolina Association of Pharmacists; Residency Program Director, University of North Carolina Hospitals Pharmacy Department, University of North Carolina School of Pharmacy.

Robert H. Eckel MD. Professor of Medicine, Physiology, and Biophysics at the University of Colorado Health Sciences Center (UCHSC), in Denver, Colorado. Dr. Eckel is also the Program Director of the General Clinical Research Center of the UCHSC. Dr. Eckel received his B.S. with honors in Bacteriology, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio and his M.D. from the University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, Ohio. He has authored over 120 scientific papers and 21 book chapters.

Gary A. Eckhoff D.V.M. has a M.S. in Pharmacology with a Minor in Biochemistry from the University of Minnesota College of Veterinary Medicine and a D.V.M. from the Iowa State University, College of Veterinary Medicine. He was involved in university teaching and research for 16 years and has worked in the industrial field for twelve years. His current position is Director of Laboratory Animal Science and Animal Toxicology for Geneva Laboratories, Inc.

Les Eddington C.Phil. is an entomologist, Assistant provost, chair and associate professor of biology at Azusa Pacific University. He received a BS and a MS from North Dakota State University, and a C.Phil. Degree from the University of California, Los Angeles.

Christina Eddy Ph.D. Assistant Professor Department of Biology North Greenville University, South Carolina. She has a Ph.D. in Molecular Biology from Marquette University.

James Gary Eden Ph.D. Professor, Department of Electrical and Computer Engineering; Associate Vice-Chancellor for Research, University of Illinois at Urbana-Champaign. Director of the Laboratory for Optical Physics and Engineering. He has a BS, University of Maryland, MS, University of Illinois, Ph.D., University of Illinois.

William Dean Edwards MD Professor of Pathology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. BA in Chemistry, University of Kansas, MD, University of Kansas, Residency: University of Cincinnati Medical Center, Ohio; University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas. He has published widely in the professional literature.

Seth Edwards Ph.D. is Associate Professor of Geology at University of Texas (El Paso). He has a B.S. and Ph.D. , Agronomy and Animal Production and a second Ph.D. , in animal genetics, all from the Federal Institute of Technology.

Seth Jaivant Edwards, Ph.D. Associate Professor of Teacher Education, at University of Texas (El Paso). B.Sc., Robertson College, Jabalpur, India; M.Sc., Saugar University, Saugar, India; M.S., Ed.S., Ph.D., Indiana University

Andre' Eggen Ph.D. is a research scientist for the Institute Nationale de la Agronomique, and the Agricultural Research Agency for the French government. He has a BS in Agronomy and Animal Production and a Ph.D. in animal genetics from the Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland and has published over 60 scientific papers.

Michael R. Egnor M.D. is Professor and Vice-Chairman for the Department of Neurological Surgery at State University of New York at Stony Brook.

Martin Ehde Ph.D. is Assistant Professor of Mathematics at William Carey University, Hattiesburg, MS. He has a MS and a Ph.D. in mathematics from?

Beth Ehlich. DC adjunct professor, department of Biology, North Greenville University, South Carolina. She has a Doctor of Chiropractic Degree from Sherman College of Chiropractic.

John Eidsmoe J.D. has been Professor at the Thomas Goode Jones School of Constitutional Law, Faulkner University, Montgomery, Alabama since 1990 and Visiting Adjunct Professor of Law at the Air Force Academy. Eidsmoe received a BS in Political Science from St. Olaf College and Law Degree (Juris Doctor) from the University of Iowa College of Law. He graduated valedictorian from Lutheran Brethren Seminary with a iv, a MA in Biblical Studies (cum laude) from Dallas Theological Seminary, and a Doctorate of Ministries from Oral Roberts University.

Leroy Eimers Ph.D. Professor Emeritis of Physics and Mathematics at Cedarville University. BS Hobart College, MS and PhD Syracuse University, all in Physics.

D.R. Eiras-Stofella Ph.D. Director, Electron Microscopy Center Parana Federal University in Brazil. He has a Ph.D. in Molecular Biology.

Jonathan D. Eisenbach is Professor of Plant Pathology Department of Plant Pathology and Weed Science at Virginia Tech.

Brian Eisenback Ph.D. Assistant Professor of Biology, Bryan University. He has a B.S. in Biology from Bryan College and a Ph.D. in Entomology from Virginia Tech.

David Elliott Ph.D. is Associate Professor of Chemistry Department of Chemistry Division of Natural Sciences, Louisiana College, Pineville, LA. He has a B.S., in biology from Louisiana College and a Ph.D. in polymer science from University of Southern Mississippi. He also has 8 patents.

George F. R. Ellis Ph.D. is Professor of Applied Mathematics at the University of Capetown, South Africa. His professional research work concentrates on relativity theory and cosmology and he has published over 200 scientific papers and several books including The Large Scale Structure of Space Time, Cambridge University Press, which he co-authored with Steven Hawking.

Mark Ellison Ph.D. is a mechanical engineer in the engine division of Caterpillar, Inc. working in structural analysis and product development of fuel systems for diesel engines. He has a B.A. in psychology from Grace College, Winona Lake, IN, a B.S. in physics from Purdue University, West Lafayette, IN and a M.S. and Ph.D. in mechanical engineering from The University of Notre Dame, South Bend, IN. He also has taught physics and chemistry.

George A. Ekama Ph.D. professor of water quality engineering at the University of Cape Town, South Africa. Ekama obtained his BSc degree, a postgraduate diploma, and a PhD degree in engineering, all from the University of Cape Town. He has he has supervised 43 MSc and 24 PhD students and has published with more than 150 papers on wastewater treatment in top international journals.

David Ekkens Ph.D. is a Biology professor at Southern Adventist University, Collegedale, in Tennessee. Ekkens received a BA and a MA from Andrews University, and a Ph.D. from Loma Linda University.

James A. Ellard, Sr. Ph.D. a research scientist, has a Ph.D. in Chemistry from the University of Kentucky.

Andreé Elliott Ph.D. is Assistant Professor of Biology at LeTourean University. Her background is in biology.

David L. Elliott Ph.D. Chair, Division of Natural Sciences/Mathematics Louisiana College.

Mark Ellison Ph.D. is a mechanical engineer with Caterpillar, Inc. in the engine division working in structural analysis and product development of fuel systems for diesel engines. He has a B.A. in psychology from Grace College, Winona Lake, IN, a B.S. in physics from Purdue University, West Lafayette, IN and a M.S. and Ph.D. in mechanical engineering from The University of Notre Dame, South Bend, IN. He also has taught physics and chemistry.

Lee Elmers Ph.D. is Professor of Physics and Mathematics at Cedarville University. His Ph.D. is in Physics from Syracuse University.

Austin D. Elmore M.A.T. is Professor Emeritus of Biology at Cedarville University, Cedarville, Ohio. He was Chair in the Division of Science from 1965 to 1967. He has a M.A.T. Degree from Indiana University.

Gary Elsesser Ph.D. is a computer scientist for Cray Supercomputers based in Seattle, Washington. He has a BS in math and computer science from the University of Wisconsin and a PhD in Computer Science from the University of Minnesota.

Daniel Ely Ph.D. is Professor of Biology at the University of Akron specializing in cardiovascular physiology, funded by the NIH and the American Heart Association. His Ph.D. is in Physiology from the University of Southern California School of Medicine, and his post-doctoral studies were at the National Institutes of Health. His research team was the first to identify a gene on the Y chromosome that raises blood pressure. Professor Ely has received 31 grants, primarily from the American Heart Association and the National Institute of Health.

Kenneth Gerald Elzinga Ph.D. is Robert C. Taylor Professor of Economics, University of Virginia. Education: B.A., Kalamazoo College, M.A., Michigan State University; Ph.D., Michigan State University, 1967; L.H.D., Kalamazoo College.

Martin Emery Ph.D. has a Ph.D. in Chemistry from the University of Southampton (UK).

Margaret (Peggy) A. Emmelhainz Ph.D.
Professor College of Business Department of Marketing, University of Georgia. Dr. Emmelhainz received her Ph.D. in Business Administration (Marketing and Logistics) from The Ohio State University. She holds a M.S. from the Air Force Institute of Technology and a B.A from Trinity University.

Franklin D. Enfield Ph.D. Professor emeritus of genetics, University of Minnesota, Education: B.S., Iowa State University, M.S., Oklahoma State University, Ph.D., University of Minnesota, all in genetics.

Aw Swee Eng M.B. B.S. Ph.D. Senior Consultant and Director at Endocrine Laboratories at Singapore General Hospital. His specialty is Clinical Biochemistry and Endocrinology. He has a M.B., B.S., and Ph.D. from the University of London, a FRC Path., and a MI Biol.

Don England Ph.D. is Professor Emeritus of Chemistry at Harding University. His Ph.D. is in organic chemistry from the University of Mississippi.

Dennis Lee Englin Ed.D. received a BA in Biology and Chemistry from Westmont College, Santa Barbara, California, a MS in Biology from California State University, Northridge, California, an Ed.D. in Science Education from the University of Southern California, Los Angeles. Dr. Englin is a Professor of Science at Master's College in Newhall, California.

Thomas English is president of TESSI Endangered Species Institute and is Adjunct Professor of Physics & Engineering at Palomar College. His BS in physics, MS and Ph.D. in electrical engineering are all from Carnegie Mellon University. He also has a MS in Environmental Engineering.

Elmer W. Engstrom Ph.D. former research scientist at RCA He earned his BS from the university of Minneapolis in Electrical engineering and has honorary doctorates from 14 different colleges and universities.

Jarrod L. Erbe Ph.D. Associate Professor of Biology Wisconsin Lutheran College. He has a B.S., from Northland College and a Ph.D. from the University of Alabama-Birmingham in biology.

Richard Erdlac Ph.D. is Chairman of West Texas Earth Resources Institute and Research Scientist and Senior Lecture at the University of Texas. His Ph.D. is in Structural Geology from the University of Texas (Austin). He has published widely in the peer reviewed professional literature, including 7 books and monographs on geology.

Jeanne Erickson Ph.D. is Research Associate Professor in the Plant Microbiology & Pathology and Biochemistry Department at the University of Missouri, Columbia, Missouri. Her BA and MS, in Microbiology and Immunology, were both from Ohio State University. She also has a MS and Ph.D., both in Human Genetics, from the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Ronald J. Ervin is a Medical illustrator producing medical, scientific and graphic illustrations for textbooks and journals. He has worked as senior medical illustrator at the University of Iowa, as media art consultant at the University of Virginia.

Raul Esperante Ph.D. is a research scientist at the Geoscience Research Institute and a Paleontologist in Peru. His Ph.D. in Paleontology is from Loma Linda University.

Danny Essary Ed.D. received a BS in Education from Stephen F. Austin State University, a MA from East Texas State University, and a doctorate in secondary and higher education with a major in supervision, curriculum and instruction from Texas A & M University. Dr. Essary is Assistant Professor in the Kinesiology Department at East Texas Baptist University, Marshall Texas.

Bruce Evans Ph.D. is Associate Professor of Biology at Huntington University. His BA in biology is from the University of Charleston, WV, and his Ph.D. is in Neurobiology from Emory University.

Graham R. Everest Ph.D. is Professor of Mathematics at the University of East Anglia in Norwich, England. He has a BS with first class honors in mathematics from Bedford College, University of London and a PhD in mathematics from Kings College, University of London. has published three books and 50 articles.

William Everson Ph.D. is Research Fellow at Oak Ridge Institute for Science and Education. His Ph.D. is in Human Physiology from Penn State College of Medicine.

Donald Ewert Ph.D. is Director of Research Administration at the Wistar Institute. His Ph.D. is in Microbiology from the University of Georgia.

Edward Douglas Fackerell is Associate Professor emeritus of Nonlinear Mathematics in the Department of Applied Mathematics at the University of Sydney in Australia.

Robert W. Faid is a nuclear scientist and consultant to the nuclear power industry in Tulsa, Oklahoma.

Chang-Sha Fang M.S. is a scientist trained in Plant pathology currently employed at the Western Australian Herbarium of the Department of Conservation and Land Management in Perth. His BS (Hons) and M.S. in Zoology and Biology are from the University of Western Australia.

Erich A. von Fange Ph.D. is Emeritus Professor of Psychology and Statistics and former Academic Dean at Concordia College, Ann Arbor, Michigan, where he served from 1962 to 1987. Fange has a BS in Education from Concordia University, Seward, Nebraska, a MA in Educational Administration from the University of Nebraska, and a Ph.D. in Educational Administration from the University of Alberta.

John Fantuzzo Ph.D. is an affiliated faculty in the health and society program at Penn State University and Diane Riklis professor of psychology in education at the University of Pennsylvania. His Ph.D. is in Psychology and Education from the University of Pennsylvania.

Ferenc Farkas Ph.D. Research group department of chemistry at Budapest University. His PhD is in Applied chemical sciences from Technical University of Budapest.

Kevin D. Farmer M.S. received a BA and a MS in Chemistry from Rice University. Farmer is on the Faculty of Tulsa Community College, Spartan School of Aeronautics, in Sapulpa, Oklahoma.

Jim Farquhar M.Sc. is a geologist who has worked in the mining industry, in Zimbabwe, South Africa, and Australia since 1966. His BS and MS are from the University of South Wales.

Dennis Farrell M.A. has a BA and MA in counseling, both from Seton Hall University, and additional graduate work from Marywood University and Temple University. He is Professor in the History/Social Science Department at Luzerne County Community College, Pennsylvania.
Keith Thomas Henry Farrer, D.Sc. former chief scientist with Kraft Foods. Education: University of Melbourne He has a B.Sc., M.Sc., D.Sc., Latrobe University, M.A.
Edwin Fast PhD research scientist, U.S. government. He has a A.B. from Friends University and a M.Sc and Ph.D, from the University of Oklahoma, all in Physics.

Danny R. Faulkner Ph.D. received a BS in Mathematics from Bob Jones University, Greenville, South Carolina, a MS in Physics from Clemson University, Clemson, South Carolina, a MA in Astronomy from Indiana University, Bloomington, and a Ph.D. in Astronomy from Indiana University. Dr. Faulkner has been Professor of Astronomy and Physics at the University of South Carolina, Lancaster since 1986.

Jerry Fausz PhD. is a research scientist involved with the NASA Marshall Space Flight Center. His PhD is n Aerospace Engineering from Georgia Tech.

Stephen Fawl Ph.D. is Professor of Chemistry Napa Valley College. His Ph.D. is in chemistry from the University of California, Davis is chemistry.

William F. Fechter Ph.D. He has a PhD in Technology from Arizona State University

Charles Felix Ph.D. is an emeritus professor at Abilene Christian University, Abilene, Texas and former geology teacher and department chairman. His Ph.D. is from ...

Albert B. Ferguson Jr. M.D. is David Silver Professor and chair of orthopedic surgery at the University of Pittsburgh Medical School and R. Beverly Raney Visiting Professor at the University of North Carolina in the Department of Orthopedics.

Michelle Ferguson received a anthropology degree from the University of Illinois and currently does museum work, organizing exhibits and leading tours.
Ronald Dale Ferguson PhD. Professor Mathematics and computer science, San Antonio College. Education: BA, Baylor University, MS, North Texas State University, Ph.D., Texas A&M University..
Stephen Ferguson Ph.D. received his Ph.D. from the University of St. Andrews, Scotland, United Kingdom. He read Mathematics and Philosophy as an undergraduate at St. Andrews, and then read for a MS in Mathematics Logic at the University of Bristol. Ferguson was Research Assistant in the Philosophy Department at St. Andrews.

John H. Fermor Ph.D. Senior Lecturer in geography at Glasgow College of Technology. Fermor holds a BA and a Ph.D. in Geography from Southampton University and an Education Diploma from Oxford University.

Felix Fernando M.B., B.S. Dr. Felix Fernando has a M.B. and BS of from University of Sri Jayawardenapura in Ceylon and a Ph.D. from ?

Vance Ferrell M.A. has a BA and a MA Degree from????.

Martin Fessenmaier PhD. represents numerous corporate and individual inventors, predominantly in the fields of organic chemistry, biochemistry, molecular biology, pharmaceutical chemistry, medical devices, and electrochemistry. Formerly project leader in a San Diego biotechnology firm, developing various diagnostic test kits for analytes from biological fluids. He has a BM in biology with a focus on genetics, physiology, biochemistry and organic chemistry and a PhD in Biochemistry/Molecular Biology magna cum laude from the University of Karlsruhe, Germany. He did his postdoc at the Scripps Research Foundation in La Jolla, CA,

Marie Fetzer Ph.D. was a professor in Anthropology at Wheaton College, Wheaton, Illinois. Her academic training included the A.B. degree from Wheaton College, and a MA in Anthropology from Columbia University. She studied archaeology as part of her Ph.D. degree.

Dennis L. Feucht B.S.E.E. received a BS in Electrical Engineering from Oregon State University and since 1988 he has worked as a research scientist at Innovation Laboratories.
Alexandre Marc Fiebig MS Biochemistry Professor, Ecole des Métiers de l'Environnement, Rennes, Education: MS, Ecole Normale Supérieure Cachan, Paris.
Fred Field Ph.D. is Associate Professor of Linguistics at California State University, Northridge. He has a BA and a MA from the University of California, a MA from California State University and a PhD from University of Southern California, all in Linguistics.

Weston Fields Ph.D., Th.D. is the Executive Director of the Dead Sea Scrolls Foundation. Fields earned a M.Div. from Grace Theological Seminary, Winona Lake, Indiana, a Th.D. at Grace Theological Seminary, and a Ph.D. at the Hebrew University of Jerusalem.

Frederick A. Filby Ph.D. is Professor of Inorganic Chemistry at South-East Essex Technical University. He received his BS (Hons.) in Chemistry from East London (Queen Mary) College. His MS and Ph.D. in Chemistry are both from the University College, London.

John A. Fink MD FACS is Associate Professor of Surgery at Northeastern Ohio College of Medicine. He has published widely in the peer reviewed professional literature and is on the board of trustrees of the Universiry of Akron.

Dave Finnegan Ph.D. is a Staff Member of Los Alamos National Laboratory. His Ph.D. is in Chemistry from the University of Maryland.

Robert B. Fischer Ph.D. received his BS in Metallurgical Engineering from Lafayette College and a Ph.D. in Analytical Chemistry and Electrical Engineering. Dr. Fischer was a chemist and distinguished Professor Emeritus at Biola University in La Mirada, California. He is also Dean Emeritus of the School of Natural Sciences and Mathematics and Professor of Chemistry at California State University. Prior to that, he was a member of the faculty in the Chemistry department at Indiana University for fifteen years. He is the author of about seventy-five research papers in scientific journals and of five textbooks, some of which have appeared in multiple editions and in foreign translations.

Graham Fisher Dip.Ed. has a BA with Honors, a M.Ed., and a Diploma in Education. He is a former geology teacher.

Randall J. Fisk Ph.D. received his Ph.D. in High Energy Physics from the State University of New York (SUNY) at Stony Brook.

Willy Fjeldskaar PhD Professor Dr. scient in Norway

Todd Flanders Ph.D. is headmaster of Providence Academy, Plymouth, MN and an adjunct scholar at the Acton Institute. He has a BA from the University of Chicago, a MA in history from Truman State University and a Ph.D. in theology from Boston College.

Antony Flew Ph.D. is professor emeritus of philosophy at Reading University. He has published widely in both professional and scholarly literature.

Carl B. Fliermans Ph.D. is a microbial ecologist with the Westinghouse Savannah River Company, E.I. Dupont de Nemours & Co. in South Carolina. He received a BS in Biology from Asbury College in Wilmore, Kentucky, a MS in Soil Microbiology from the University of Kentucky, Lexington, and a Ph.D. in Microbiology (Microbiology, Limnology, Ecology) from Indiana University, Bloomington, Indiana. His Post-Doctoral Fellowship was at the National Institutes of Health, and at the Departments of Microbiology and Soil Science at the University of Minnesota. He has 20 scientific publications on Legionella bacterium alone.

Marilyn S. Flora M.S. received her BS in Biology from SUNY, New Paltz, New York and MS in Biological Sciences from the University of Illinois, Chicago. Flora works at Intelitool, Inc., a company that manufactures computer interfaced physiology laboratory equipment.

James Florence Dr. PH is Associate Professor, Department of Public Health at East Tennessee State University. He has a MA and MPH and a Dr. of Public Health from Loma Linda University.

Margaret G. Flowers Ph.D. is Professor of Biology and Chair of the Division of Natural and Mathematical Sciences, Wells College. Her AB (summa cum laud in biology) is from Mount Holyoke College, her Ph.D. is in Botany from the University of Texas, Austin. She also has a M. Div., Northeastern Seminary. She also worked as a research associate in the department of plant pathology at Cornell University.
William Herbert Foege, PhD. Professor emeritus of Public Health, Emory University School of Public Health, Education: BA, Pacific Lutheran University, MD, University of Washington, MPH, Harvard University.
Roberto Fondi Ph.D. is Professor of Paleontology at the University of Sienna. He has a B.S. in Chemistry from Rhodes College, Magna cum laude, Phi Betta Kappa, and a Ph.D. in Paleontology. He has published several critiques of Darwinism.

Andrew Fong Ph.D. has a BS in Chemistry Magna cum laude, and a Ph.D. in Chemistry from Indiana University.
James Forbes PhD Professor of biology Emeritus, Fordham University, N.Y.C., Education: BS, MS and PhD, all in biology from Fordham University.
Dwain L. Ford PhD. Professor Emeritus of chemistry, department chairman, and Dean of the College of Arts and Sciences at Andrews University (Berrien Springs, Michigan), He has a Ph.D. from Clark University, Worcester, Massachusetts in chemistry.
Robert E. Ford Ph.D. is Professor of Applied Earth System Science at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of California, Riverside, and MPH and MA are both from Loma Linda University.

Robert Forney Ph.D. Clinical Professor at Medical College of Ohio, School of Medicine; Dept. of Pathology and Director of Toxicology, Medical College Hospital and Forensic Toxicologist, and Dept. of Criminal Justice, Indiana University, Bloomington. His Ph.D. is from Indiana University School of Medicine in Toxicology (Post-doctoral Fellowship was in Forensic Toxicology from Case Western Reserve University School of Medicine). His many publications include on the effects of drugs on human behavior and performance. He has given expert testimony in criminal and civil matters throughout the United States, including before the House and Senate Judiciary Committees for the State of Ohio.

Brian Forquer M.S. received his BA in Speech and Hearing at the University of California at Santa Barbara. He then studied Audiology at the University of Texas, Dallas and received his MS in Medical Sciences from the Collier Center for Communication Disorders. He currently works at a Clinical Audiologist for the Otologic Medical Group in Los Angeles, California.

David W. Forslund Ph.D. is a scientist at Los Alamos National Laboratory. He has a Ph.D. in Astrophysics from Princeton University and is a fellow of the American Physical Society.

Mike Forward Ph.D. has a Ph.D. in Applied Mathematics (Chaos Theory) from Imperial College, University of London.

L. Ann Foster PhD. Associate Professor of Biology at Southern Adventist University. Her BS is in biology from Southern Adventist University her MS in microbiology and her PhD are both in microbiology from University of North Texas.

David Foster PhD Author, scientific consulant, and research scientific scientists, now retired. His MS and PhD are both from Kings College in London.

Mark Foster Ph.D. is Professor of Polymer Science at the University of Akron. His BS is in chemical engineering from Washington University. Ph.D. is in Chemical Engineering from the University of Minnesota.

Grover Foster PhD. served as Senior Toxicologist with Lakeside Labs, Milwaukee, Wis , then Senior Associate Director of Clinical Pharmacokinetics until 2003 when he worked as a clinical research scientist. In 2003 he became a Director, Clinical Sciences, responsible for Phase IV drug interaction studies of drugs including Zoloft, Zithromax, Viagra, Norvasc, and Lipitor. Under his direction it was discovered that a fragrance ingredient, acetylethyltetramethyltetralin, was a potent neurotoxin that had been on the market for 10 years. Their research led to a ban by FDA and later by WHO of acetylethyltetramethyltetralin. Foster has a BA and MA in Biology from University of Delaware and a PhD from the University of Michigan, Ann Arbor in Toxicology. His Ph.D dissertation was "Studies of the Acute and Subacute Toxicologic Responses to Diethanolamine in the Rat.

Clarence Fouche Ph.D. is Professor of Biology at Virginia Intermont College. His BS is from Furman University, his MS and Ph.D. are from University of South Carolina, all in biology.

David M. Fouts Ph.D. received a BA in Economics from Stephen F. Austin State University, a MS in Old Testament from Dallas Seminary and a Ph.D. in Old Testament Studies from Dallas Seminary. Dr. Fouts is Associate Professor of Bible and Hebrew at Bryan College, Dayton, Tennessee.

James T. Fowler Ph.D. He has a PhD in Mathematics from University of Durham (UK)
Richard Ray Frahm PhD Professor, head animal science dept., Virginia Tech. University, Blacksburg, He has a BS, University of Nebraska, MS, and PhD from North Carolina State University, all in biology.
Wayne F. Frair Ph.D. graduated from Houghton College with a BA in Zoology (with a minor in chemistry), a BS in Zoology with honors from Wheaton College, a MA in Embryology from the University of Massachusetts, and a Ph.D. in Serology (Biochemical Taxonomy) from Rutgers University in New Jersey. Frair was Chairman of the Biology Department and on the science faculty at Kings College, New York from 1955 until 1996, and is now Professor Emeritus of Biology at the King's College. He has published widely in the scholarly scientific literature.

Ghillean T. France PhD. is Director of the Royal Botanic Gardens in Kev, England.
He has a BA and a MA from Oxford University, England, and a D.Phil. in Forest Botany, all from Oxford University, England.

Joseph W. Francis Ph.D. is Professor of Biology at the Masters College in Santa Clarita, California. He received a BS from Michigan State University, a Ph.D. from Wayne State University, and was a Post-doctoral Fellow at the University of Michigan. He served one year as a Research Scientist at the University of Michigan Medical School, and taught biology for ten years at Cedarville University.
Douglas Frank PhD scientist at ADAM Instrument Company, Inc. He received a B.A. in Chemistry from Westmont College in Santa Barbara, California, qualified for a doctorate at the University of California, Santa Barbara then transferred to the University of Cincinnati as part of the Ohio Eminent Scholar program and received a Ph.D. in Surface Analytical Chemistry. He developed a new surface analysis technique called "ADAM" that brought him international acclaim. His work was featured in scientific books and international journals, including cover articles in Science and Naturwissenschaften. He has over 50 scientific publications, and is internationally regarded as an expert in Auger spectroscopy.
Robert H. Franks M.D. is a Board Member and Adjunct Faculty of the Institute for Creation Research. He received a BA in Zoology (Magna Cum Laude) from San Diego State University, San Diego, California, a M.D. from UCLA Medical School in 1960. Dr. Franks has practiced medicine for over forty years in San Diego and teaches Introduction to Clinical Medicine at the University of California, San Diego, and Human Anatomy and Pathology at the Institute for Creation Research.

Catie Frates B.S.A. has a B.S.A. degree in Microbiology and Cell Biology from the University of Florida and a background as a science teacher of biology and chemistry. She is currently pursuing her master’s degree.

Louis Fredericks B.S., M.S. has a BS and a MS in Geology, and was a junior college level teacher in California.

Graham French Ph.D. is Senior Lecturer in the School of Electronics and Telecommunications Engineering at the University of Canberra, Australia. He is also part of the radio spectrum research group.

Jeffrey French PhD Assistant Professor Department of Biology North Greenville University, South Carolina. He has a Ph.D. from University of South Carolina and a M.S. from University of South Carolina, both in biology.

Kenneth A. French Ph.D. is Chairman, Division of Natural Science at Blinn College, Brenham, TX. His BA is in Chemistry from Bellarmine University, Louisville, KY (Cum Laude) and his Ph.D. from Georgia Institute of Technology in Organic Chemistry. His post doc was at Texas A & M University.

Orval Friedrich received a BS in Agriculture from Iowa State University, an advanced B.D. from Wartburg Seminary, and theological degrees from Lutheran Brethren Seminary, Fergus Falls, Minnesota and Wartburg Seminary, Dubuque, Iowa. He was employed as a Soil Scientist with the United States Department of Agriculture in Iowa and Minnesota.

Mel J. Friske PhD Professor of Mathematics Wisconsin Lutheran College. He has a B.A., University of Wisconsin – Milwaukee and a M.S. and Ph.D. from Syracuse University, all in math.

Marvin Fritzler Ph.D. MD is a Professor of Biochemistry and Molecular Biology at the University of Calgary, Medical School, Calgary, Canada. His MD and Ph.D. are from the University of Calgary, his post-doc was done at Scripps Clinic and Research Foundation in La Jolla, CA. He has over 180 publications including book chapters.

Thomas Fritzsche (Fritz) Ph.D. is with the Institute for Theoretical Physics, Universitat Karlsruhe, Germany. His Ph.D. is from the Institute for Theoretical Physics in Particle Physics.

Arnold G. Fruchtenbaum Ph.D. is a researcher and writer. His Ph.D. is in systematic theology from New York University.

James Fryling PhD professor of Chemistry at Cornerstone University . His BS in chemistry is from the US Air Force Academy, his MS in Organic chemistry is from the University of Arizona and his PhD in Organic Chemistry from the University of Arizona.
Ian C. Fuller Ph.D. is Professor of Physical Geography at the Massey University, New Zealand. He received his Ph.D. from University of Wales, Aberystwyth. Geography Programme, College of Humanities and Social Sciences, Massey University; graduated from the University of Wales, Aberystwyth, BSc in Geography. He stayed on at Aberystwyth to study for a Ph.D. completing the thesis, "Alluvial response to environmental change: luminescence dating of Late Quaternary sediment systems" in 1995.
Mark E. Fuller Ph.D. is a Research Scientist at Envirogen Inc. His Ph.D. is in Microbiology from the University of California, Davis.

Nicholas (Nick) Fuller Ph.D. did post-doctoral research in Molecular Biology at the University of Warwick. His BSc and Ph.D. are from School of Biology, the University of Newcastle upon Tyne.

Steve Fuller PhD Professor of sociology at Warwick University. He has a BA in history and sociology from Columbia University, a M.Phil at Cambridge University and a PhD from The University of Pittsburg. He is a leader in the sociology of Science field and has published ten books and dozens of articles.

Scott R. Fulton Ph.D. is Professor of Science at Clarkson University. He has a BA in Math and Physics from Kalamazoo College and a MS and Ph.D. in Atmospheric Science from Colorado State University.

Noel Funderburk Ph.D. He has a PhD in Microbiology from the University of North Texas.

Ken Funk PhD. Is a peptide chemists is research for the pharmaceutical industry. He has a BS in chemistry and zoology from Houghton college and a MS and PhD in organic chemistry from Case Western University. He has published numerous articles in the peer reviewed professional literature.

Brad Furlow PhD Research scientist at Pfizer on diseases such as Alzheimer’s and asthma. His BS is from Florida Institute of Technology and his PhD is from the University of Oklahoma, both in chemical engineering. His thesis and subsequent work was in biomedical area.

Sandra Gade Ph.D. Professor emeritus of Physics at the University of Wisconsin-Oshkosh. Her BS is from Valparaiso University and her Ph.D. is from the University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA., both in Physics. She was department chair for 6 years.

Richard Gage M.B.A. has a BS in Chemistry and a MBA. He is Director of Research and Development for the Doxsee Food Corporation.

Daniel Galassini DVM has a Doctor of Veterinary Medicine from Kansas State University.

Alan Galbraith Ph.D. has a Ph.D. in Watershed Science from Colorado State University. He retired in 1997 after a distinguished career in the United States Forest Service.

Roger Gallop PhD a geochemical consultant. His BS in geology is from the University of North Carolina, his MS is in oceanography from Floridia Institute of Technology and his PhD is in science education with an emphasis on research design, also from Floridia Institute of Technology.

Joseph G. Galusha PhD is Professor of Biology at Walla Walla College. His PhD in biology is from the University of Oxford.

Jane Gamman-Aguirre MD

Robert A. Gange Ph.D., a research scientist and adjunct professor, has been on the staff at the David Sarnoff Research Center in Princeton, New Jersey for over twenty-five years. Educated in five universities, his Ph.D. is in the application of cyrophysics to information systems.

Bob Garbe B.S. has a BS in Pharmacy from Ohio State University and is currently in research and development for Columbus Radio Assay Laboratory.
Charles Olda Gardner PhD professor emeritus of agronomy University of Nebraska, Lincoln, NB. Gardner earned his BA and MS from the University of Nebraska in agronmy, and his MBA from Harvard and a PhD in biometry from North Carolina State University.
Lion F. Gardiner MS a zoologist he has taught at Delta College and the University of Michigan where he earned his MS in zoology. His BS is from Wheaton College.

Brian Garner PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BS and MS from The Universty of Texas, Austin and PhD from the University of Texas all in mechanical engineering.

Charles Garner Ph.D. is a Professor of Organic Chemistry and Biomedical Studies at Baylor University. He received his Ph.D. from the University of Colorado, Boulder.

Colin Garner PhD is Perkins Royal Academy Professor of Applied Thermodynamics in the Wolfson School, Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, United Kingdom. Garner received a Bachelor of Technology and a Bachelor of Engineering Degrees, both with First Class Honors and a PhD in Mechanical Engineering from Loughborough University. He has published widely in the professional literature

Paul A. Garner BSc., FGS received a BS (Hons) in Geology and Biology from the Anglia Polytechnic University, Cambridge, United Kingdom and had been employed since 1991 as Senior Medical information Officer and information scientist in the pharmaceutical industry, Cambridge Science Park until 2002 when he became Full-time Researcher and Lecturer for Biblical Creation Ministries.

Queila de Souza Garcia Ph.D. was a professor at the State University of Campinas SP, now at Federal University of Minas Gerais. His PhD is in botany.
Roberto A. Garza-Lopez PhD Associate Professor, Department of Chemistry, Pomona College, Claremont, California, Visiting scholar Department of Chemistry Stanford (California) University. He has a B.S. Chemical Engineering from Texas A&M University, a M.S. Chemistry from University of Texas at El Paso, a Ph.D. Theoretical/Computational Chemistry from Notre Dame University and The University of Georgia.
John Garth Ph.D. a research scientist at Phillips Laboratory. His Ph.D. is in Physics from University of Illinois (Champaign-Urbana).

John Gartner Ph.D. Professor of Psychiatry, Cornell University Medical Center Ithaca, NY. His Ph.D. is from Princeton University.

Michael Garton M.S. graduated with a BS in Geology from the University of Hull and a MS in Structural Geology and Rock Mechanics from Imperial College, University of London.

Mike Gascoigne M.S. is a chemical engineer and technical writer. He obtained his B.Sc. (Hons) degree in Chemical Engineering at the University of Leeds and his Master of C.Eng., and M.I.Chem.E. degree at the University of Shiraz.

Martin Gaskill PhD Professor, Departmeny of Astronomy University of Taxas. He has a BS from Edinburg University, Scotland and a MS and PhD from the University of California at Santa Cruz, all in astronomy.

George A. Gates MD is Emeritus Professor of Otolaryngology-Head and Neck Surgery at the University of Washington. He is listed as one of the best doctors in Western Washington State.

Ray Gates MS associate Professor of Biology at Cornerstone University . His BS is in biology from Spring Arbor University, his MS is in Field Biology from Central Michigan University and he is ABD in Fisheries and Wildlife from Michigan State University.

Ann Gauger Ph.D. has a Ph.D. in Zoology from the University of Washington’s Zoology Department and did a postdoctorate in molecular biology at Harvard. She now is involved in research on proteins.

Bruce Gay Ph.D. is Associate Professor and Director of the Criminal Justice Program at Campbell University. He hold a MA in Philosophy and a Ph.D. in Criminal Justice from Sam Houston State University. One of his areas is biological terrorism. He was formerly a Professor at Western Carolina University.

Edwin K. Gedney MA, MS. A mining enigineer, has an MA from Harvard University and a MS from Brown University.

Richard Geer B.F.A. has a B.F.A. from Michigan State University and is a staff artist at the Michigan Historical Museum.

Theodore W. Geier Ph.D. has a Ph.D. in Forrest Hydrology from the Department of Forest Resources University of Minnesota.

Mark Geil Ph.D. is Assistant Professor of Applied Physiology at Georgia Institute of Technology. He has a Ph.D. in Biomedical Engineering from Ohio State University.

Norman Geisler Ph.D. received a BA in Philosophy with honors from Wheaton College, a MA in Theology from Wheaton Graduate School, a Th.B. from William Tyndale College, a MA in Philosophy at the University of Detroit, and a Ph.D. in Philosophy from Loyola University, Chicago. Geisler taught Philosophy at Wayne State University Graduate School and at Northwestern University, Evanston, IL. Geisler is now President of Southern Evangelical Seminary, Charlotte, North Carolina. He has authored over 50 books.
Anthony Dennis Genovesi PhD Cellular geneticist, Dekalb Genetics Corp., Dekalb, Illinois, Education: B.S., University of Texas-Arlington, M.S., Texas A&M University, , Ph.D, all in genetics and biology. Post doctoral fellow University of Kentucky, Lexington.
Robert Gentet M.S. received a BA in Theology from Ambassador College, Pasadena, California, a MS in Geology from Wichita State University, Wichita, Kansas, and a M.Div from Concordia Seminary, St. Louis in 1993.
Robert Gentry D.Sc. (Hon.) was a visiting scientist for thirteen years at the Oak Ridge National Laboratory, from Columbia Union College, Takoma Park, Maryland. Gentry received a BS and MS in Physics from the University of Florida. Graduate work at Georgia Institute of Technology. He has authored or coauthored over 20 research papers in Nature, Science, Applied Physics Letters, Earth and Planetary Science Letters, Annual Review of Nuclear Science, etc
Andrew George is a research scientist residing in Edinburgh, Scotland.

William George, PhD Emeritus Professor of Pharmacology & Toxicology. Tulane University. New Orleans. He has has PhD from The University of Michigan.
Philip J. Gersmehl PhD. professor of geography University of Minnesota, Minneapolis, B.A., Concordia Teachers College, Ph.D., University of Georgia.
Charles M. Geschke PhD co-founded Adobe Systems, Inc. with John Warnock. Geschke and Warnock created a billion-dollar software business based on a handful of highly innovative and successful products, including Adobe Acrobat, PhotoShop, and PageMaker. Education: AB, MS Xavier University; Ph.D., Carnegie-Mellon University.
Yvette Qualls Getch PhD Associate Professor, Department of Counseling and Human Development Services at The University of Georgia. She received her Ph.D. from The University of Arkansas in Rehabilitation Education and Research and a M.Ed. in Independent Living Counseling specializing in the area of deafness in 1990. a B.S. in Social Work from the Florida State University.
Gene Getz Ph.D is Adjunct Professor at Dallas Theological Seminary and Host, Executive Director and Producer of Renewal Radio. He received a MA from Rocky Mountain College and his Ph.D. from Wheaton College. He also did graduate study at Northern Illinois University.

J. Michael Gianotti M.S. received a MS in Environmental Health from the University of Minnesota and is at Minnesota Department of Health, Environmental Health Services.

William "Bill" J. Gibbons has a BA and MA in Religious Education from the Emmanuel Baptist College in Atlanta, Georgia and is currently completing a Ph.D. in Cultural Anthropology at Warnborough College, Oxford.

L. James Gibson Ph.D. is a Director of the Geoscience Research Institute, Loma Linda, California. Dr. Gibson has a Ph.D. in Biology from Loma Linda University.

Paul Gibson Ph.D. is Visiting Professor at Dnepropetrovsk State Agrarian University, Ukraine, and Adjunct Associate Professor of Genetics and Statistics at Southern Illinois University, Carbondale. His Ph.D. in Plant Breeding/Cytogenetics is from Iowa State University.

Rebecca Gibson Ph.D. is the pen name of a Biological Research Scientist who works at a New Zealand university.

James Gilchrist Ph.D. He has a PhD in Physics from the University of Texas, Austin

Paul Giem M.D. is Assistant Professor of Emergency Medicine at Loma Linda University and Medical Research Radiometric Dating, Geochronologist. He holds a BA in Chemistry from Union College, Lincoln, Nebraska, a MA in Religion from Loma Linda University, and a M.D. from Loma Linda University, Loma Linda, California. Dr. Giem did post-graduate training in internal medicine at Loma Linda University from 1977 to 1981.

Maciej Giertych D.Sc. took Honors in Science (Botany, Chemistry and Geology) at Oxford University, a BA and a MA in Forestry at Oxford University, a Ph.D. in plant physiology from the University of Toronto, and a D.Sc. in Genetics from Poznan University. Dr. Giertych is Professor and Head of the Genetics Department at the Polish Academy of Sciences, Institute of Dendrology, in Kornick, Poland and lectures on population genetics at the Torun University. He has authored 240 peer reviewed scientific papers.

Hank Giesecke M.A., M.S. is Assistant Director of the Van Andel Creation Research Center in Chino Valley, Arizona. He has Masters degrees in both Aerospace Engineering and Business Administration.

Jeffrey Gift Ph.D. has a Ph.D. in Biochemistry from American University, and is Senior Health Scientist in the Environmental Criteria and Assessment Office of the Environmental Protection Agency in Research Triangle Park, North Carolina.

Stephen J.G. Gift Ph.D. is Professor of Electrical and Computer Engineering at the University of the West Indies.

William Gilbert Ph.D. is Emeritus Professor of Biology at Simpson College. His Ph.D. is in biology.

Frederick Giles PhD professor of Physics at the University of South Carolina He has a BS from Wheaton College, a PhD from the University of Illinois, both in physics.
Peter M. W. Gill PhD Professor of Chemistry, University of Nottingham, Nottingham, England. He obtained his B.Sc. and M.Sc. and PhD from the University of Auckland in Chemistry, and Physics and Mathematics. His postdoctoral was at Carnegie Mellon University working with Professor John Pople (who shared the 1998 Nobel Prize for Chemistry). He was also a Lecturer at the University of Cambridge and was awarded the 1999 Dirac Medal of the World Association of Theoretically Oriented Chemists (WATOC).
Alan L. Gillen Ed.D. Professor of Biology at Liberty University, Florida. He received a BA in Biology from Washington & Jefferson College in Washington, Pennsylvania, a MS in Zoology from Ohio State University, Columbus, Ohio, and an Ed.D. in Science Education from the University of Houston, Texas.

James P. Gills M.D. has held the position of clinical professor of ophthalmology at the University of South Florida. He is also an author and surgeon. Gills received a BS in engineering from Virginia Polytechnic Institute and a M.D. from Duke University Medical Center.

Warren Gilson Ph.D. is Associate Professor, Dairy Science at the University of Georgia. His Ph.D. is in Dairy Science from Ohio State University.

Gordon L. Ginn Ph.D. is Religion Editor for the National Justice Foundation.

Michael Paul Girouard M.D. is Adjunct Associate Professor of Biology at ICR, has a B.S. from Southeastern Louisiana University and an M.D. (Surgery) from Louisiana State University Medical School.

Duane Tolbert Gish Ph.D. received a BS in Chemistry from the University of California, Los Angeles, and a Ph.D. in Biochemistry from the University of California, Berkeley. In 1971 he became Associate Director and later its Vice-President of the Institute for Creation Research.

Werner Gitt Ph.D. director and professor at the German Federal Institute of Physics and Technology (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig), the Head of the Department of Information Technology as a Certified Engineer from the Technical University, Hannover. His Ph.D. (summa cum laude) is from the Technical University of Hanover, Germany. He has published over 50 research papers in his field.

Trygve Gjedrem PhD Professor of agriculture in Norway

Jerry A. Gladson Ph.D. received a BA in Theology from Southern College, and a MA and Ph.D. in Old Testament from Vanderbilt University. He is now a religion professor at Columbia Theological Seminary and the Psychological Institute.

Kevin W. Glaeske PhD Associate Professor of Chemistry Wisconsin Lutheran College. He has a B.S., from Beloit College and a Ph.D. from the University of Utah, both in chemistry.

Chap Gleason MS is a team leader at EPA in Washington, D.C. where he designs, implements, and manages networks. His MS in Statistics is from Ohio State.

Warwick Glover M.B., B.S. is a general surgeon working in Melbourne, Australia. Glover is a Fellow of the Royal Australian College of Surgeons and the Royal College of Surgeons of Edinburgh. He has a Bachelor of Medicine and a Bachelor of Surgery. Dr. Glover is also an Instructor at Monash University.

Terry F. Godlove Ph.D. a researcher in magnetics, received a BS from Lafayette College and a MS and Ph.D. in Physics from Yale University. Dr. Godlove is now a Senior Consultant with FM Technologies, Inc, Fairfax, Virginia.

John Goertzen M.A., M.S. received a BA in Mathematics from Cedarville College, a MS in Industrial Engineering/Operations Research from Rutgers University, and a MA in Old Testament (hons.) from Grand Rapids Baptist Seminary in 1999.

Robert L. Goette Ph.D. Professor of Soongium College, Han Nam University, Taejon, Korea. He received a BS in Chemistry, a MS in Organic Chemistry, and a Ph.D. in Organic Chemistry, all from the University of Florida. He was a research chemists at duPont befor entering academic.

Jeffrey M. Goff is Associate Professor of Chemistry at Malone College. His B.A. is from Malone College, his Ph.D. from the University of Akron, both in Chemistry.

Steven M. Gollmer Ph.D. Assistant Professor of Physics in the Department of Science and Mathematics, at Cedarville University, Cedarville, Ohio. Gollmer earned a BS in Secondary Education (Summa Cum Laude) from Pillsbury Baptist Bible College, a BS in Physics (Summa Cum Laude) from Northern Illinois University, a MS in Physics from the University of Illinois, and a Ph.D. in Atmospheric Science from Purdue University.

Irina Golovchanskaya Ph.D. is Professor of Atmospheric Physics at the Russian Academy of Sciences Institute in Apatity. She has numerous scientific publications.

Sergei L. Golovin Ph.D. is Adjunct Professor of Tavrick Christian Institute and Donetsk Christian University. He is a graduate of Simferopol State University in the Ukraine. He has a MS in Geophysics and did a Ph.D. thesis at Simferopol State University.
Daniel Wayne Gorbet PhD Professor of Agronomy, University of Florida Agriculture Research Center, Marianna, FL, B.S., Agricultural Education, Texas A&M University; M.S., Crop Science, Oklahoma State University, Ph.D., Plant Breeding and Genetics.
Bruce L. Gordon Ph.D. He has a PhD in the Philosophy of Physics from Northwestern University
Gary D. Gordon PhD professor at Harvard, then a research scientist in satellite technology. He has a BA from Wesleyan University in physics, and a MA and PhD in physics from Harvard University. He is the author of several major scientific texts in communication satellites and was a senior scientist in the team that designed the first weather satellite.

Manuel Garcia Ulloa Gomez is Director of Marine Sciences Laboratory at Autonomous University of Guadalajara, Mexico.

D. S. Gong M.S. is on staff of the Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, Taejon, Korea. He received his MS from the Department of Naval Architecture and Ocean Engineering at Seoul National University.

Teresa Gonske Ph.D. is Assistant Professor of Mathematics at Northwestern College. His B.A. is from Hamline University, her Ph.D. from University of North Colorado.

Guillermo Gonzalez Ph.D. is Associate Professor of Astronomy at Iowa State University. His B.S. is in Astronomy and Physics from University of Arizona, and his Ph.D. is in Astronomy from University of Washington. He has published widely in the professional literature.

Michael T. Goodrich Ph.D. is Chancellor’s Professor of Computer Science and Director of the Center for Cyber-Security at the University of California, Irvine. He has a BA in Mathematics and Computer Science from Calvin College and a MS and Ph.D. in Computer Science from Purdue University. He has over 200 publications and several textbooks. He was also Visiting Professor of Computer Science at Brown University.

Tom Goodwin PhD is professor of Paleobiology at Andrews University. His BS, and MS are both in biology from Southern Adventist University and his PhD is in Biology from University of Kansas.

H. Thomas Goodwin Ph.D. is Adjunct Professor of Paleontology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Kansas.

Bruce L. Gordon Ph.D. is currently an Assistant Research Professor at Baylor University. Dr. Gordon completed his B.Sc. (Honors) in applied mathematics from the University of Calgary, a Ph.D. in the history and philosophy of physics in the Northwestern University Philosophy Department, a M.A. in Apologetics/Systematic Theology from Westminster Theological Seminary, and a M.A. in philosophy from the University of Calgary.

Gary D. Gordon Ph.D. is now an Aerospace Consultant in Washington Grove, MD. His Ph.D. in Physics is from Harvard University. He was 14 years at COMSAT Laboratories as Senior Staff Scientist in the Spacecraft Laboratory and a member of the initial Editorial Board of the COMSAT Technical Review. He was taught courses on Spacecraft Technology, Satellite Orbits, Satellite Reliability, Spacecraft Thermal Design, and Computer Programming.

Paul Gosselin M.A. received a MA in Social Anthropology from Laval University, Quebec City, an AEC in Computer Graphics from CEGEP Sainte-Foy and an AEC in Multimedia in 1999 from CEGEP Sainte-Foy.

Albert Joseph Gotch Ph.D. is Associate Professor and Chairman of the Chemistry Department at Mount Union College, Alliance, Ohio. Gotch received a BA in Chemistry from Thiel College, Greenville, Pennsylvania, and a MS and a Ph.D. in Physical Chemistry from Purdue University.

C. Thomas Gott PhD a research scientist. He has a PhD in biophysics from UNLV and a JD from
Stephen Bradford Gough PhD Research fellow department of botany University of Wisconsin, Madison, Education: B.S. magna cum laude, Carroll College, Ph.D., University of Wisconsin.
David B. Gower Ph.D., D.Sc. holds a B.Sc. in Chemistry from the University of London, a Ph.D. in Biochemistry from London University, and a D.Sc. in biochemical mechanisms of steroid hormone formation, London University. Dr. Gower is Emeritus Professor of Steroid Biochemistry at London University.

Frank Grabarits PhD, MD. Medical researcher and practitioner. His MD and PhD is in biopsychology from The University of Chicago

Christopher R. Grace BA is a Professor of Psychology at Biola University. He earned his BA in Psychology from the University of Northern Colorado and his M.S. and Ph.D. degree in Experimental Social Psychology from Colorado State in Fort Collins, CO.

Ronald E. Graeser D.O., a physician in Western Michigan, has a Doctorate of Osteopathy degree in Medicine and is Board Certified in Family Practice. He has a B.A. in Electrical Engineering from the University of Arizona, postgraduate studies at Calvin College, and medical education at the Chicago College of Osteopathic Medicine. He completed an internship at Metropolitan in Grand Rapids, MI and a four-year pathology residency at Butterworth/Blodgett/St Mary’s in Grand Rapids, MI.

Elaine Graham-Kennedy, PhD. Research scientist and adjunct Professor at Southwest Adventist University. She has a B.S., in Geology from Phillips University, a M.S. in Geology from Loma Linda University and a PhD in Sedimentology and Basinal Geology from the University of Southern California. Her Thesis title “Paleoenvironments of the Eocene Green River Formation (Laney Member) in the Anvil Wash area, Southwestern Wyoming.” Her Committee was H. Paul Buchheim, Chairman; Knut A. Andersson; Lanny H. Fisk She has 14 years of field experience in Grand Canyon studying boulder beds and in Patagonia, Argentina where she studied dinosaur “nests.”

George P. Graf M.D. studied at the University of Wisconsin and, after serving three years as a flight surgeon in the United States Navy, he completed a three-year fellowship in internal medicine at the Mayo Foundation in Rochester, Minnesota. He practiced internal medicine and cardiology in Winter Haven, Florida for twelve years and then accepted a position of University Physician at Bob Jones University in Greenville, South Carolina.

James Graham, a Professional Geologist, Senior Program Manager at the National Environmental Consulting Firm in Sidney, Australia.
Neil Bonnette Graham, PhD. Professor Emeritus in Chemical Technology, Department of Pure and Applied Chemistry, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland. Education: BS, University Liverpool, Ph.D., University Liverpool, both in chemistry.
Robert J. Graham Ph.D. has a Ph.D. in Chemical Engineering from Iowa State University.

Charles W. Graham PhD Bryan N. and Sandra K. Mitchell Endowed Professor of Housing Research
Texas A&M University, College Station

Pierre-P. Grasse PhD is professor of zoology at the evolution laboratoire at The University of Paris and editor of the 35 volume Traite de Zoologie. His most well know work in Evolution of Living Organisms.

Clinton H. Graves for almost forty years was a professor of plant pathology at Mississippi State University. He is now Professor Emeritus of Plant Pathology at Mississippi State University.
Clarence Cornelius Gray, III PhD Professor Emeritus, Virginia Poly. Institute and State University, Blacksburg. He has a BS, Virginia State College, MS, PhD Michigan State University, all in biology and crop science.
William Michael Gray Ph.D. Professor of Biology at Bob Jones University. His M.S. and Ph.D. in Microbiology are from Clemson University.

John J. Grebe DSc until he retired he was director of research at Dow Chemical. He has a BS, a MS and a PhD, all in chemistry from Case Western University in Cleveland.

Tom Greene, PhD. His formal training was a MA in Physics, ending with a PhD in Astronomy. He thenattended Seminary for three years to deepen his own faith. After school worked for 30-years at Boeing.
W. Dale Greene PhD. Professor in Forest Resources, University of Georgia, Athens. B.S.F. Louisiana State University, M.S. Virginia Polytechnic Institute & State University, Ph.D. Auburn University, all in forestry.
Joseph Scott Greeson M.S. graduated from Indiana University with a degree in Physical Geography and received a MS in Atmospheric Science from Colorado State University.
Arthur Grider PhD Associate Professor, College of Agricultural and Environmental Sciences, the University of Georgia. He has a B.A., Hiram College, and a M.S and Ph.D. from the University of Cincinnati, all in biology.
Russell Grigg M.Sc. has a MS (Hons.) in Chemistry from Victoria University of Wellington, worked for a number of years as an industrial chemist, and completed theological studies at the New Zealand Bible Training Institute, Grigg is now a staff member of Answers in Genesis.

Henry H. Grimm M.A. has a MA in Physics. He is a retired physicist and consultant from Annville, PA.

N. C. Griswold, D.Eng Professor emeritus of electrical Engineering at Texas A&M University.

Raymond E. Grizzle Ph.D. received a Ph.D. in Biology from Rutgers University. He is Associate Professor of Environmental Science at Taylor University, Upland, Indiana.
Dianne Grocott MBBS a medical doctor, is a Fellow of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Grocott has a B.Sc. with honours, and a Ph.D. from the University of Western Australia in the field of organometallic chemistry of optically active metal complexes
Stephen Grocott Ph.D. holds a B.S. with honors in Chemistry from the University of Western Australia, and a Ph.D. in Organometallic Chemistry (optically active metal complexes) from the University of Western Australia. Dr. Grocott is Adjunct Professor of Chemistry at an Australian University, and has 30 research publications.

Vernon Grose D.Sc. a Board of Education Curriculum Commission member, is a Los Angeles aerospace scientist. Dr. Grose served on over fourteen state education commissions.

Warren Grubb PhD Emeritus Professor of Biomedical Sciences, School of Biomedical Sciences, Curtin University, Perth, Western Australia. He has a BSc and PhD in microbiology from Western Australia and the FASM and FAAM. Professor Grubb is an elected member of the American Academy of Microbiology and fellow of the Australian Society for Microbiology. He has published widely with over 100 peer reviewed scientific papers. Curtin University is Western Australia’s largest and most multi-cultural university. Professor Warren Grubb received the 2010 distinguished award for providing outstanding leadership in the biomedical research arena.

Jennifer Gruenke PhD Assistant Professor of Biology at Patrick Henry College. She has a PhD in biology from the University of Virginia.

Thomas G. Guilliams Ph.D. is a Clinical Instructor at the University of Wisconsin-Mason School of Pharmacy, and Director of Science at Orthomolecular Products. He has a Ph.D. in Molecular Biology from the Medical College of Wisconsin.

Michael Guillen Ph.D. a theoretical physicist, is the host of the History Channel’s Where did it Come From? show and former science correspondent for ABC news. He taught at Harvard for eight years, won awards for his teaching at Harvard and Emmys, Teddys and an EMMA for his television work. His BS was from UCLA and his Ph.D. in physics, math and astronomy from Cornell. His award winning teaching at Harvard brought him to the attention of ABC news affiliate in Boston.

Randy Guliuzza M.D. is chief of Areospace madicine U. S. airforce. He received a BS in Engineering from the South Dakota School of Mines, a M.D. from the University of Minnesota, and a MPH from Harvard.

Phil Gullett Ph.D. is an Author in Livermore, CA.

Bill Gullickson Ph.D. is Senior Research Consultant for the Van Andel Research Center in Chino Valley, Arizona. His background is in physics, spectroscopy, and water quality analysis.

Richard Gunasekera Ph.D. is Associate Professor of Biology and Coordinator of Biological Sciences at the University of Houston. He has a MS and Ph.D. in Biochemical Genetics from Baylor University and a MS in Bioorganic Chemistry from the University of Houston.

James Gundlach Ph.D. is Associate Professor of Physics at John A. Logan College. His B.S. is from the University of Michigan, his M.S. and Ph.D. from Clemson University, all in Physics.

Carl Gustafson Ph.D. was Professor and Chairman of the Department of Chemistry at King's College, New York. He received a MS in Organic Chemistry from New York University, and had a career in polymer chemistry and product R&D. He is now with the Imaging and Computer Vision Center doing research on Vertebrate Brain Mapping.

Graham D. Gutsche Ph.D. is Emeritus Professor of Physics and former chair, Department of Physics (he supervised a faculty of 38) at the U.S. Naval Academy. His Ph.D. is from Catholic University of America.

Deborah B. Haarsma PhD. Assistant Professor in the Department of Physics and Astronomy, Calvin College, Grand Rapids, MI, Post-doctoral Researcher and Visiting Assistant Professor in the Astronomy Department Haverford College in Philadelphia, Pennsylvania. She has a BS in Physics, Bethel College in St. Paul, MN. and a Ph.D. in Physics with a thesis in the field of radio astronomy under Professor Bernard F. Burke, from Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Loren D. Haarsma Ph.D. is Assistant Professor in the Department of Physics and Astronomy at Calvin College, Grand Rapids, Michigan. Postdoctoral Research Associate, University of Pennsylvania, Neuroscience Department studying the activity of amacrine and ganglion cells in intact mammalian retinas in vitro using bright visual stimulation, intracellular recording, pharmacological manipulations, and anatomical analysis. Postdoctoral Research at Tufts University, Neuroscience studying the biophysical basis of neurotransmitter modulation of calcium current in vertebrate nerve cells, using patch-clamping recording and single-channel analysis. Haarsma received a BS with honors in Physics and Mathematics at Calvin College, a MS in Physics from the University of Washington, and a Ph.D. in Physics from Harvard University.

David L. Hagen Ph.D. a research scientist. He has a BS in Physics and Chemistry from Pacific Lutheran University, a MS in Physical Chemistry from the University of Minnesota, and a Ph.D in Mechanical Engineering from the University of Minnesota.

Roger W. Haines J.D. is a former member of the Ninth Circuit Rules Committee and serves on the Board of Advisors of the Federal Sentencing Reporter. He was a Research Attorney for the California Third District Court of Appeals, Sacramento.

Timothy L. Haines has a Doctor of Pharmacy degree from Lake Erie College of Osteopathic Medicine in Erie, Pennsylvania. Prior to this, Haines did Pre-Pharmacy work at Millersville University. His undergraduate work was in Liberal Arts (cum laude).

Dan Hale Ph.D. is Professor of Animal Science at Texas A&M University. He received his BS and MS from Kansas State University and a Ph.D. in Nutrition from Oklahoma State University.
Jerold L. Hale PhD Professor pf speech communication, University of Georgia Department of Speech Communication. He has a BA from the University of California, Los Angeles in Political Science, and a M.A. and PhD in Communications from Michigan State University.
M. A. S. Haleem is Professor at the School of Oriental and African Studies at the University of London and on the Advisory Council of St. Ethelburga's.

Kevin Haley Ph.D. has a Ph.D. in Biology (Genetics) from Purdue University and did post graduate work at Dartmouth College. His undergraduate work was done at a state college in Massachusetts.

James L. Hall M.S. was former Biology Professor and Associate Director of the Center for Creation Studies at Liberty University, Lynchburg, Virginia. He has a MS in Geology.

Dominic M. Halsmer Ph.D. Professor and Dean of the School of Science and Engineering at Oral Roberts University, Tulsa, OK. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from UCLA.

Kenneth A. Ham B.App.Sc., D.Ed. received his Bachelor’s in Applied Science with an emphasis on Environmental Biology from the Queensland Institute of Technology, Australia and a Diploma of Education (equivalent to a master's degree in America) from Queensland University. Ken was a science teacher in schools throughout the State of Queensland, including the government's leading public high school.

Cecil Boyce Hamann PhD. Professor emeritus of biology at Asbury College, formerly on the faculty of St. Lewis University Medical School. He has a AS from Taylor University and a MS and PhD from Purdue University, all in biology.

Donald Hamann Ph.D. is a Professor of Food Science at North Carolina State University. He received his Ph.D. from Virginia Polytechnic Institute and State University.

Terrence John Hamblin is Professor of Immunohaematology, Faculty of Medicine, at the University of Southampton School of Medicine in the United Kingdom. He is currently Honorary Consultant Hematologist for the Royal Bournemouth General Hospital. Hamblin received a MB, Ch.B. Bristol, a M.R.C.P., a M.R.C.Path, a F.R.C.P., a F.R.C.Path., a D.M. Southampton, and a F.Med.Sci.
Edsel Poston Hamilton, III PhD Scientist Hughes Research Labs and Lecturer electrical engineering, University of Texas, Austin,. Education: BS magna cum laude, University Southern California, MS, and Ph.D. University of Texas, Austin.
Howard H. Hamlin MD chief surgeon and professor in the department of surgery at The University of Illinois school of Medicine. His MD is from The University of Colorado Medical School.
Solomon Hamilton, Ph.D. Associate Professor of biology at Oakwood University. B.A Education. Caribbean Union College, Ph.D. Physiology. Loma Linda University.

Paul Hampshire M.Sc. is a senior scientist in the Department of Microbiology at the Prince Charles Hospital in Brisbane, Australia.

Yaacov Hanoka PhD research scientist for Evergreen Solar. He has a PhD in solid state physics and has over 70 publications in his field.

Donald J. Hanrahan Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering from the University of Maryland.

James N. Hanson Ph.D. is Professor Emeritus in the Department of Computer and Information Science at Cleveland State University. His Ph.D. is from ?

Scott Hanson DVM is a Veterinarian in Canada. He has a BS in biology and DVM from the University of Guelph where he was in the honors program.

James Harbrecht M.D. is a Clinical Associate Professor of Cardiology at the University of Kansas Medical Center. His BA is from Rice University, his M.D. is from the University of Kansas Medical School.

John E. Hare Ph.D. received a BA from Oxford University and a Ph.D. from Princeton University. Dr. Hare is Professor of Philosophy in the Ethics/Ancient Philosophy Department at Calvin College, Grand Rapids, Michigan.

Leonard N. Hare PhD professor departmeny of biology Andrews University in Michigan. He has a PhD in plant physiology and botany from the University of Maryland.

Barry R. Harker Ph.D. has a Bachelor of Human Movement Studies from the University of Queensland, a M.Ed. from the University of New England, and a Ph.D. in the Philosophy of Education from James Cook University of North Queensland. Harker is Director of Staff Development at James Cook University of North Queensland, Australia and operates a management and education consultant agent in Cecily.

James G. Harman Ph.D. is Emeritus Associate Professor and Associate Chair in the Department of Chemistry and Biochemistry at Texas Tech University. His Ph.D. in Microbiology is from North Carolina State. He also has both an BA and MA in Biology from New Mexico State University.

Daniel H. Harris Ph.D. received a BS in Physics with honors from California State, Los Angeles, a Ph.D. in Astronomy/Astrophysics from the University of Arizona and was awarded an Honorary Ph.D. from National Christian University.

David M. Harris M.S. graduated from Manchester University with a BS with honors in Physics/Electronics Engineering, and a MS from Canyon College. Harris is Professor of Computer Studies at York University in Ontario and researcher in human computer interface.

Lester E. Harris Ph.D. is an author and one of the nation’s leading authorities on Herpetology.
William S. Harris Ph.D. Professor of Medicine at the University of South Dakota Sanford School of Medicine and the Director of Nutrition and Metabolic Diseases Research at South Dakota Health Research Foundation in Sioux Falls, SD. He was formally endowed Chair in Metabolism and Vascular Biology and Professor of Medicine at the University of Missouri at Kansas City. In Addition, he served as the Director of the Lipoprotein Research Laboratory at St. Luke's Hospital. He is currently doing full-time research, funded by the National Institutes of Health and the American Heart Association. He has BS from Hanover College in Chemistry and a Ph.D. in Nutritional Biochemistry from the University of Minnesota. He has been conducting scientific research as a Research Biochemist since 1980 and has been awarded about $3.5 million in research grants and has published over 70 scientific papers.
A. D. Harrison Ph.D. is Emeritus Professor of Biology at the University of Waterloo. He has a BSc, MS, BEd, PhD all from Cape Town University, South Africa, all in biology.

Charles W. Harrison Ph.D. is an Applied Physicist in the Electromagnetic area.

Wes C. Harrison Ph.D. is Professor of Humanities as well as Director of Liberal Studies at Ohio Valley College, Vienna, West Virginia. Professor Harrison received a BA from Harding University, a MA from Harding Graduate School of Religion, a MA from the University of Memphis, and a Ph.D. in History from the University of Oregon.

Brad Harrub Ph.D. holds a BS in Biology from Kentucky Wesleyan College, and a Ph.D. in Anatomy and Neurobiology from the College of Medicine at the University of Tennessee in Memphis. Harrub is also on the Faculty of the Internet School of Biblical Studies and serves as Editor of Think.

Robert W. Harsh M.S. holds a BS in Biology from Geneva College and a MS in Biology from Slippery Rock State University. He has been a biology teacher at Seneca Valley High School in Harmony, Pennsylvania, since 1968.

William B. Hart is Assistant Professor of Mathematics at the University of Illinois in Urbana-Champaign.

John Hartnett Ph.D. has a BS (honors) and a Ph.D. with distinction in Physics Department from the University of Western Australia in 2001 where he is a research Fellow with the Frequency Synthesis and Meteorology Research Group in the Physics Department at the University of Western Australia. He has over 100 papers in scientific journals and 2 patients.

Gerald T. Den Hartog PhD a research scientists at the U.S. Department of Agriculture. He has a M.Sc and a PhD from the University of Minnesota, both in agronomy.

Mark D. Hartwig Ph.D. received a BA in Psychology from Trinity College, Deerfield, Illinois and a Ph.D. in Educational Psychology from the University of California at Santa Barbara.

Sigrid Hartwig-Scherer Ph.D. is a Paleoanthropologists with the University of Munich; Research Fellow at the Institute for Anthropology and Human Genetics, Ludwig-Maximillian University, Munich. Her Ph.D. is in Physical Anthropology from the University of Zurich.

H. Harold Hartzler PhD is professor of Physics and Astronomy at Mankato State University. He has a PhD from Rutgers State university in physics.

Stephanie Hartz PhD Associate Professor of Biology, Bryan University. She has a B.S.in Biology from Towson University and a Ph.D. Celullar and Molecular Biology from the University of Maryland. She has published several peer reviewed articles in Lysosomal biogenesis.

Martin E. Hartzell PhD Professor of Biology Bryan University. He has a B.A. in Biology from Cedarville University a M.A. in Zoology and a PhD in Limnology (aquatic biology) both from Indiana University
Jeffrey Harry Harwell PhD is Associate Dean of Engineering Conoco/DuPont Professor and Director, School of Chemical Engineering and Materials Science, University of Oklahoma, Norman, OK. He has published three books and 130 papers and holds 15 patents. His research at the University of Oklahoma has been supported by nearly $10 M in grants from NSF, DOE, DOD, and EPA, as well as numerous contracts from corporations Jeff received a B.A. in Chemistry/Philosophy from Texas A & M University a M.S. in Chemical Engineering from Texas A & M University, a Ph.D. in Chemical Engineering from the University of Texas, Austin, and a M.Div. in Pastoral Theology from Western [Conservative Baptist] Seminary.
Mark Harwood Ph.D. is a Satellite Systems Engineer for the aerospace industry. He has a B.Sc. in Physics, BE (Hons) in Electrical Engineering and a Ph.D. in Computers from the University of Sydney.

Abraham Hasofer Ph.D. received his Ph.D. from the University of Tasmania. He is Professor Emeritus of Statistics in the School of Mathematics at the University of New South Wales, Sydney, Australia. He worked as a Level A Researcher in the Department of Statistics at La Trobe University on estimation problems in the Stochastic Theory of Epidemics. In 1996 he continued his work as a research staff member in the Faculty of the Centre for Environmental Safety and Risk Engineering at the Victoria University of Technology.

Richard Hassing Ph.D His Ph.D is in theoretical Physics from Cornell University.

James Pierre Hauck Ph.D. is Professor of Physics and Astronomy at the University of San Diego. He has a B.S. in Physics (with honors), a B.S. in Mathematics, and a M.A. in Physics, all from the California State Polytechnic University, San Luis Obispo. He also has a Ph.D. in Plasma Physics from the University of California, Irvine.
Sharon Kaye Hauge PhD professor of mathematics University of the District of Columbia, Washington. Education: Fort Hays State University, B.A.; Oklahoma State University, M.S. (mathematics), American University, Ph.D., M.S. (technology of management).
Paul Hausgen Ph.D. is a Scientist at Airfares Research Lab, Kirtland, NM. His Ph.D. is in Mechanical Engineering from the Georgia Institute of Technology.
Gerald Bryce Havenstein PhD Director genetic research, head dept. poultry science North Carolina State University. Major interest and expertise includes genetics of growth, development and disease resistance as influenced by environmental factors, as well as nutrient recycling and utilization. B.S. in Agriculture, Kansas State University, M.S. in Genetics, University of Wisconsin-Madison, Ph.D. in Genetics.
George S. Hawke Ph.D. Senior Environmental Consultant, Connell Wagner PPI Sydney, Australia. He obtained a B.Sc. with first class honors in Physics from the University of Sydney, followed by a Ph.D. in Air Pollution Meteorology from Macquarie University.
Billy Hawkins PhD Assistant Professor, Biomedical & Health Sciences Institute, University of Georgia. He has a B.S., Webber College; a M.S., University of Wisconsin-La Crosse; and a Ph.D. in Physical Education and Sport Studies, University of Iowa.
Curtis Hawkins M.D. is Assistant Clinical Professor of Dermatology at Case Western Reserve University School of Medicine. His MD is from Case Western University.
Stacy Susan Hawkins PhD Visiting Assistant Professor, Rutgers University, Piscataway, postdoctoral Fellow, Rutgers University. Education: BSEE, MIT, Cambridge, MA and Ph.D., Rutgers University, Piscataway, N.J.
Steven L. Hayes Ph.D. worked in the Fuels and Reactor Section of the Nuclear Technology Division of the Argonne National Laboratory in Idaho Falls, Idaho, and, since 1999, he has been Assistant Professor of Mechanical Engineering at the University of Idaho. Hayes received a BS in Nuclear Engineering with honors, a MS in Nuclear Engineering, and a Ph.D. in Nuclear Engineering, all from Texas A&M University.

William W. Hayes Ph.D. is Associate Professor of Biology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Wyoming. His MS is from Walla Walla College, Washington.

Floyd E. Hays PhD is Professor of Biology at Pacific Union College. His BS is from Loma Linda University, his MS from University of Michigan and his PhD is from Loma Linda University.

Jeff Hayes PhD in organic chemistry, was a student advisor when creationist Michael Korn was at Harvard. He later became professor at Univrsity of Colorado and currently heads the Intellectual Property Division at Proctor & Gamble in Cincinnati. He became a Christian believer and Creationist while at CU Boulder

Shaun Hayton PhD. Geologist with Saudi Armco. He has a AS, MS (1st class) and PhD from Waikato University, New Zealand, all in geolo.

Alan T. J. Hayward Ph.D. a well-known British physicist, was a principle scientific officer at a government research laboratory until he retired. He has a M.Sc., a F.Inst.e, a C.Eng., a M.Inst., a Mech.E., and F. Inst.Pet.

James Hayward. PhD. is Research professor of biology at Andrews University. His BS in biology from Walla Walla College, a MS in biology from Andrews University and a PhD is in Biology from Washington State University.

Oliver St Clair Headley Ph.D. is Professor and former Head of the Department of Chemistry, University of the West Indies, St. Augustine, Cave Hill, Barbados. He holds a BS with honors in Chemistry from the University of West Indies, Mona, Jamaica and a Ph.D. in Inorganic Chemistry from University College, London. Dr. Headley is currently Director of the Center for Resource Management and Environmental Studies, University of West Indies, Cave Hill, Barbados, and serves as chairman of the National Commission on Sustainable Development and leads the Prime Minister’s Millennial Project in Solar Energy.
Oliver St. Clair Headley PhD Director of the Center for Resource Management and Environmental Studies, Cave Hill, Barbados. He has a Ph.D. in inorganic chemistry from University College, London, and is a Lecturer in Chemistry, University of the West Indies, St. Augustine.
Russell Healey Ph.D. is Fellow of Selwyn College, and Lecturer in Department of Engineering, Cambridge University.
Sir Robert Brian Heap, PhD senior Fellow, University Cambridge, School of Clinical Medicine. He has a BSc, Ph.D., from University Nottingham, England, a MA, and ScD, from Cambridge University, and a DSc, from University Nottingham.
Walter Hearn Ph.D. is a professor emeritus of biochemistry at Iowa State University. He has a BS degree with honors from Rice University and his Ph.D. in Biochemistry is from the University of Illinois. He has also taught at Yale and Baylor Universities.

Leo (Jake) Hebert PhD. received a BS from Lamar University in 1995 summa cum laude a MS from Texas A & M University and a PhD from the university of Texas at Dallas, all in physics. Hebert is now a physics professor at Lamar University in Beaumont, Texas.

David Heddle Ph.D. has a Ph.D. in Physics from Carnegie Mellon University.

Eric Hedin PhD Professor of Astronomy at Ball State University. His PhD is in Astronomy from

Randall Hedtke M.S. has a MS in Curriculum and Instruction from St. Cloud State University, Minnesota where he was an instructor. Hedtke is now retired.

Ray A. Hefferlin Ph.D. received a Ph.D. from the California Institute of Technology. He was Chairman of the Physics Department at Southern Missionary College, Collegedale, Tennessee until his recent retirement.

James Hefley Ph.D. is presently Adjunct Professor at Hannibal-LaGrange College in Hannibal, Missouri. Hefley holds a Ph.D. in Communications from the University of Tennessee and a M.Div. from New Orleans Baptist Seminary and an honorary Doctorate from Ouachita University.

Harold E. Heidtke Ph.D. is Professor of Biology Emeritus at Andrews University, Michigan. After his retirement, Heidtke continued to teach Anatomy and Physiology for the Biology Department.

Harold Heie Ph.D. was Head of the Mathematics Department at King’s College, New York. He is now Director of the Center for Christian Studies at Gordon College, Wenham, Massachusetts and a Senior Fellow at the Council for Christian Colleges and Universities. Heie holds a Ph.D. in Mechanical and Aerospace Engineering from Princeton University.

Monte R. Heil is with the United States Geological Survey and on the University of Northern Colorado Geology faculty.

John Heininger M.A. has been the Vice President/Secretary of the National Alliance of Christian Leaders (NACL) since its inception in 1986. A graduate of the Moody Bible Institute, Chicago, he has done graduate studies at the Simon Greenleaf University in California, and received his MA from Sutherland, Australia. Heininger currently resides on the Gold Coast, where he serves as Director of Alpha Digital.
John Edward Heinze Ph.D Research Manager, Vista Chemical Co., Austin, Texas, Education: BS, Oklahoma Baptist University, Shawnee, and Ph.D., University of Illinois, Urbana.
John E. Heinze, Ph.D. Principal, Senior Vice President and Senior Science Advisor, John Adams Associates, Washington, D.C. Dr. Heinze received his doctorate in microbiology from the University of Illinois at Champaign-Urbana in his postdoctoral study in molecular biology and genetics at the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland.
Daniel W. Heinze Ph.D. has a Ph.D. in Geophysics (also: Post-Doc Fellow, Carnegie Institute of Washington) at Texas A&M University.

Harold Heinze Ph.D. an author, now resides in Switzerland.

Michael Heisig Ph.D. completed his State Exam (which corresponds to a MS) in Food Science from the University of Karlsruhe and his second State Exam from the CLUA Karlsruhe (a special laboratory for analyzing food). Heisig completed his Ph.D. in Molecular Biology from the University of Freiburg in 1987. He currently works at the Interdisciplinary Center for scientific counting (IWR) Simulation in Technology Center at the University of Heidelberg in Germany.

Christian Heiss is a Post-Doctoral Associate for the Complex Carbohydrate Research Center at the University of Georgia.

Margaret Helder Ph.D. formerly an Assistant Professor of Biology at Brock University, St. Catharines, Ontario. She received a BA with Honors in Biology from Bishop’s University, Lennoxville, Quebec and a Ph.D. in Botany from the University of Western Ontario, London, Ontario. Dr Helder left teaching to rear her family.

Larry S. Helmick Ph.D. Professor emertis of Chemistry at Cedarville University, Cedarville, OH. He received his BS in Physical Science from Cedarville, and his Ph.D. in Organic Chemistry from Ohio University.

Barbara S. Helmkamp Ph.D. has a Ph.D. in Theoretical Physics from Louisiana State University.

Otto Jennings Helweg Ph.D. is Dean of the College of Engineering and Architecture, North Dakota State University. He was formerly Professor of Civil Engineering, Memphis State University. He received his BS from the U.S. Naval Academy, a M.Div. from Fuller Theological Seminary with majors in theology, psychology, and philosophy, a MS in Engineering from the University of California, Los Angeles, a MS in Higher Education Administration from Memphis State, a MBA, with majors in marketing and finance, from the University of Memphis, and a Ph.D. in Civil Engineering from Colorado State University.

Mark Hemric Ph.D. is Professor of Biology/Chemistry at Liberty University. He has a B.S. from the University of North Carolina (Chapel Hill), and a Ph.D. from East Carolina University, both in chemistry.

R. Craig Henderson is Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering at Tennessee Tech University. His B.S., M.S. and Ph.D. are all in Civil Engineering from the University of Tennessee.

Olivia A. Henderson Ph.D. Pharmaceutics University of Missouri, Kansas City.

Tom Henderson M.S. received a BS in Physics and a BA in Mathematics both from the University of Texas at Austin, and a MS in Science Education from the Institute for Creation Research. Henderson’s professional career included working for the National Aeronautics Space Administration Dryden Flight Research Center, Edwards Air Force Base, California, the NASA Johnson Space Center, Houston, Texas from 1962 to retirement in 1998, and as Aerospace Technologist, a Aerospace Engineer, Computer Engineer with NASA from 1961 to 1998.

Troy Henderson PhD Assistant Professor of Mathematics at the University of Mobil, Mobil, AL. He has a B.S., M.A., from the University of Alabama and a Ph.D., Texas A&M University, all in mathematics.

Kurt J. Henle Ph.D. is Professor Emeritus at University of Arkansas fro Medical Sciences. His Ph.D. in Biophysics is from the University of Pennsylvania.

Tom Hennigan M.S. is an Environmental Educator and science teacher (he teaches Life and Physical Science) at DeRuyter Central Schools, DeRuyter, New York and Adjunct Instructor at the College of Environmental Science and Forestry at Syracuse, New York teaching a college course called “Global Environment.” Hennigan has a BS in Natural Resources Management from the University of Alaska, Fairbanks and a MS in science education from Syracuse University, and a MS in ecology from SUNY college of environmental science at Syracuse.

Willard L. Henning PhD Professor emeritus of biology at Bryan College, Dayton, TN.

Harold R. Henry Ph.D. is Professor and Chairman of the Department of Civil and Mining Engineering at the University of Alabama in Tuscaloosa. Henry has a BS in Civil Engineering from the Georgia Institute of Technology; a MS in Hydraulics from the University of Iowa and a Ph.D. in Fluid Mechanics from Columbia University.

Hugh L. Henry Ph.D. is a Professor in the Physics and Astronomy department at Northern Kentucky University. His Ph.D. in Physics is from the University of Virginia.

Jonathan F. Henry Ph.D. is Professor of Natural Science and Chair in the Division of Science at Clearwater Christian College, Clearwater, Florida. Henry received a BS in Chemistry from the University of Alabama, a MS in Chemical Engineering from the University of Alabama, and a Ph.D. in Chemical Engineering from the University of Kentucky.

Joseph L. Henson Ph.D. an entomologist, and is Professor and Head (Chairman) of the Biology Department in the Natural Science Division at Bob Jones University. He received a BS from Bob Jones University with a major in Biology and a minor in Chemistry, a MS in Zoology, minor in Botany, and Ph.D. in Entomology, minors in Microbiology and Plant Pathology, from Clemson University.

Campus I. Her PhD is in microbiology from the University of São Paulo

David Herbert Ed.D. is an adjunct professor at the University of Toronto. He received a BA from Western University, a MA from Wheaton, a MA from the University of Toronto, a M.Div. from Central Baptist Seminary, and a Doctorate from the University of Toronto.

John K. Herdklotz Ph.D. Chief Executive Officer of Telor Ophthalmic Pharmaceuticals, Inc. He has a PhD in Physical Chemistry from Rice University

Enrique Hernandez-Lemus PhD is a theoretical physicist at the National University of Mexico. Currently involved in finding a thermodynamically feasible explanation for the phenomenon known as the gravothermal catastrophe, which is a mechanism of star growth. He has also worked and published in the area in DNA sequence complexity

David W. Herrin Ph.D. is Research Assistant Professor in Mechanical Engineering at the University of Kentucky. He has a B.S. and M.S. from the University of Cincinnati, and a Ph.D. from the University of Kentucky, all in Mechanical Engineering.

Robert A. Herrmann Ph.D. Professor of Mathematics at the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland and has taught Mathematics for over forty years. He received a scholarship to John Hopkins University and graduated with a BS with honors, majoring in Mathematics (minor in Physics). He graduated with honors for his MA in Mathematics and a Ph.D. in Mathematics from American University. Dr. Robert A. Herrmann has published 70 articles in 29 different journals and over 250 published reviews as well as 6 books,

Robert L. Herrmann Ph.D. is Adjunct Professor of Chemistry at Gordon College in Wenham, Massachusetts. He has a B.S. in Chemistry from Purdue University, and a Ph.D. in Biochemistry from Michigan State University.

Nolan Hertel Ph.D. is Professor, Nuclear & Radiological Engineering at Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Nuclear Engineering from the University of Illinois, Urbana-Champaign.

Victor Franz Hess PhD Austrian-born U.S. physicist who discovered cosmic rays, for which he was jointly awarded the 1936 Nobel Prize for Physics with Carl Anderson. The radiation, at first called Hess radiation in his honor, was later renamed cosmic radiation by Robert A. Millikan. Educated at the University of Graz, Hess received his Ph.D. from the University of Vienna.

David A. Hessinger Ph.D. is Professor of Physiology and Pharmacology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Miami.

James O. Hewitt J.D. has A.B. and J.D. Degrees from Stanford University.

John Hey is Associate Clinical Professor at the Dept. of Family Medicine, University of Mississippi. He is also Fellow, American Geriatrics Society.

Roger L. Heyen M.S. is a scientist at Honeywell Industry Solutions in Glendale, Arizona. He has a BS and M.S. in Electrical Engineering from Arizona State University

Fred J. Hickernell Ph.D. received a BA in Mathematics and Physics from Pomona College, a Ph.D. in Mathematics from the Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). Since 2002 Hickernell was Director, Peking University - Hong Kong Baptist University Joint Research Institute for Applied Mathematics and Director of the High Performance Cluster Computing Centre Supported by Dell and Intel.

Fred S. Hickernell Ph.D. received a BA in Education and the MS and Ph.D. Degrees in Physics from Arizona State University, Tempe, Arizona. Now retired, Dr. Hickernell continues to work with colleagues in the United States, Canada, Russia, and Hawaii.
Miroslav Hill PhD Former Director of Research Centre National de la Recherche Scientifique France.
Brian Hill PhD Professor of Chemistry, Bryan University. He has a B.A. in Biophysics and Chemistry from the University of Pennsylvania and a D.A. in Chemistry from Middle Tennessee State University and a M.A. in Chemistry from the University of Virginia. Topics of Expertise include Computational chemistry and Inorganic chemistry
Roger Brian Hill PhD Assistant Professor Occupational Studies, University of Georgia, Athens Education: B.S. in Industrial Arts Education, North Carolina State University, M.S. in Curriculum and Instruction, Northern Illinois University, Ph.D. The University of Tennessee, Knoxville.
Philip Graham Hill PhD. Professor Emeritus of Mechanical Engineering at the University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. Hill received his B.Sc. from Queen’s University, his M.Sc. from Birmingham, and his PhD. from M.I.T, all in mechanical engineering.

Robert Hill M.S. is an Assistant Professor of Science at Maranatha Baptist College in Watertown, Wisconsin. He received a BS in Biology and a BS in Geophysics, both from Christian Heritage College, and a MS in Physics from Ball State University.

David Hillaker M.S. has been on the faculty of Christian Heritage College in the Science and Kinesiology Department. Hillaker received a BS from Biola University and also studied at San Diego State University and at the University of California, San Diego and has a MS from the Institute for Creation Research.
David M. Hillis PhD Alfred W. Roark Centennial Professor in Natural Sciences Section of Integrative Biology, University of Texas at Austin. Hillis received his B.S. degree (with honors) from Baylor University, and an M.A., M.Ph. and Ph.D. (all with honors) from The University of Kansas.
Kenneth E. Himma Ph.D. JD is Professor of Philosophy in the Department of Philosophy, and Professor at the Information School and the Law School at the University of Washington. His Ph.D. is from University of Washington, his JD from the University of Washington School of Law.

Gary Himmelwright M.S. works as a scientist at the Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California.

Hilton F. Hinderliter Ph.D. is Professor in the Science, Technology, and Society Program at Penn State University. His Ph.D. is in Physics is from Pennsylvania State University.

Marvin H. Hinds Ph.D. is Professor of Biology at Marion College. He received a BS in Education from Marion College, a BS in Electronics from Valpo Tech and a Ph.D. in Physiology from Texas A&M University.
Nancy Hinkle PhD Associate Professor of entomology at the University of Georgia, She is well known for her research on fleas and lice. She received her Ph.D. in entomology from the University of Florida, Gainesville.
Clarence H. Hinrichs Ph.D. a Professor of Physics at Linfield College, McMinnville, OR. His BA in Physics is from Linfield College, his Ph.D. in Physics is from Washington State University.

Joseph Hinson Ph.D. is Professor of Biology at Bob Jones University. His Ph.D. is in Biology.

Edwin Daniel Hirleman Ph.D. Was Chair and Professor of Engineering at University of Arizona, now is Professor and Head, School of Mechanical Engineering, Purdue University. He has a B.S. in Mechanical Engineering, graduating in three with Highest Distinction (4.00 GPA), a M.S.M.E., and a Ph.D., all from Purdue University.

Roland F. Hirsch Ph.D. A Research Scientist at the U. S. Department of Energy. He served on the faculty of Seton Hall University from 1965 to 1988. where he was chair of the Chemistry Department, Associate Dean of the College of Arts and Sciences. He has a BA from Oberlin College and a MS and Ph.D. in Analytical Chemistry from the University of Michigan.

Adina Ho M.S. enrolled in the University of Washington at the age of fourteen and received two BS by the age of nineteen (in chemistry and music). She then obtained four different graduate degrees in genetics and psychology and is currently a psychologist in Massachusetts.

Mae-Wan Ho Ph.D. in Biochemistry from Hong Kong University.

Samuel Ho Ph.D. entered the University of Washington (Seattle) at the age of ten, completed his Mathematics Degree at thirteen and earned a Ph.D. in Computer Science at the age of twenty-two. Ho is currently a Senior Engineer in computer research for a major computer firm located in the Boston, Massachusetts area.

Sean Ho M.S. enrolled in the University of Washington at the age of thirteen, and by the age of twenty earned both a BS and a MS in Mathematics, then completed his Ph.D. in Computer Science at the University of North Carolina.

Susanna Ho Ph.D., M.D. entered the University of Washington at the age of fourteen and earned two BS by the age of eighteen (in chemistry and biochemistry). By the age of twenty-six, she earned an M.D. and a Ph.D. in Molecular Genetics from Harvard Medical School.

William Ho M.D. his medical qualification included a M.B. and B.S., the British equivalent to the American M.D. Fleeing the communist revolution in China in the late 1940s, he settled in Hong Kong, where he received his medical qualification, and then emigrated to the United States in 1964.

Andrew J. Hodge B.S., M.B. (M.D.) FRACS is Head of the Cardio-thoracic Surgical Service at the Fremantle Hospital in Western Australia. Dr. Hodge is a specialist in coronary bypasses, valve replacements, and lung cancer.

Dewey Hodges Ph.D. is Professor of Aerospace Engineering and Mechanics at Georgia Institute of Technology, Atlanta Georgia. He is also Director of the Symbolic Computation Laboratory. His M.S. is and Ph.D. are in Aeronautical and Astronautical Engineering from Stanford University.
Dorothy Hodgkin PhD Professor Emeritus at Oxford University. For her work with vitamin B-12, she was awarded the Nobel Prize in chemistry in 1964.
Margaret Hodson MD Professor of Respiratory Medicine and Head of the Department of Cystic Fibrosis at the National Heart & Lung Institute, Imperial College School of Medicine, London. She has a MSc, a MD, a MB, a FRCP and a DA.
William A. Hoesch M.S. was a petroleum geologists for 7 years. He has a BA in Geology from the University of Colorado and a MS in Geology from the Institute for Creation Research Graduate School and is currently Research Geologist for the Institute for Creation Research.

John G. Hoey Ph.D. has a Ph.D. in Molecular and Cellular Biology from City University of New York Graduate School.

Phillip Herbert Hoff Ph.D. is Professor of Electrical Engineering at California State University, Chico, California. His Ph.D. is from UC Berkeley. His publications include Consumer Electronics for Engineers (Cambridge University Press).

John Lee Hoffer MD professor of anesthesiology Texas A&M University Health Science Center, Graduate School of Biomedical Sciences. His M.D. is from the University of North Carolina Medical School at Chapel Hill, NC.

Donald D. Hoffman Ph.D. is Professor of Cognitive Science at the University of California, Irvine, with joint appointments in Philosophy, Logic and Philosophy of Science, and Information and Computer Science. He received his B.A. from UCLA in Quantitative Psychology and his PhD from MIT in Computational Psychology. He has published more than 60 professional articles and is author of the book Visual Intelligence: How We Create What We See, 2000. His research received an Early Career Award from the American Psychological Association, and the Troland Research Award from the U.S. National Academy of Sciences.

Edward J. Hoffman Ph.D. is a Professor of Pharmacology and Radiological Sciences at the University of California, Los Angeles (UCLA), where he is Director of the Biomedical Physics Graduate Program in the School of Medicine. He received his Ph.D. in Nuclear Chemistry from Washington University, St. Louis. Following two years as a Postdoctoral Fellow in nuclear physics, he received an NIH Fellowship to refocus his research efforts on the field of medical physics.

Lynn Hofland B.S.E.E. is an Senior Environmental Scientist in the area of life science research at NASA Ames Research Center, Mountain View, California. He developed the hardware and software for the Li/SO2 Cell Life Test for the Galileo Mission to Jupiter Probe. He has a BS in Electrical Engineering from Montana State University.
Forrest Douglas Holcombe PhD Senior scientist, McWane & Co., Inc., Arlington, Virginia, Education: BS, and Ph.D., Ohio State University, MBA, University West Florida.
Mary Jean Carey Holland PhD. microbiologist Merck & Co., Rahway, N.J., research Assistant Professor NYU Medical Center. Education: A.B. cum laude, Vassar College, and a M.S., and PhD from New York University.
Jay L. Hollman M.D. is Adjunct Clinical Professor of Medicine Louisiana State University Medical School and an Intervention Cardiologist with Ochsner Clinic. His M.D. is from Oregon Health Science Center Medical School.

Kelly J. Hollowell J.D. Ph.D., Molecular and Cellular Pharmacologist and Patent Attorney. She received a BS in Biology and Math from the University of South Florida at New College, a Ph.D. in Molecular and Cellular Pharmacology (DNA Technology and Analysis) from the University of Miami School of Medicine, and a Jurist Doctorate from Regent University School of Law.

Søren Holm MD Professor in Denmark

Bruce Holman, III Ph.D. He has a PhD in Organic Chemistry from Northwestern University

Ivan G. Holmes Ph.D. received his Ph.D. in Analytical & Nuclear Chemistry from Oregon State University, and is Professor of Chemistry/Geochemistry at La Sierra University.

John K. Holmes M.A. is Academic Dean of Stony Brook School, Stony Brook, New York. His MA is in Mathematics and Physics from the University of Cambridge, England.
Frederic Lawrence Holmes PhD professor of history of science Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Education: Massachusetts Institute of Technology, B.S., Harvard University, M.A. and Ph.D.
Edmond W. Holroyd III Ph.D. is a Physical Scientist for the U.S. Government Bureau of Reclamation in the Remote Sensing and Geographic Information Group, Denver, Colorado. He received a BS in Astrophysics from the University of Rochester and a Ph.D. in Atmospheric Science from the State University of New York at Albany.

Jim Holt is the Republican State Representative from Springdale, Arkansas. His major in college was science and premed.

Roy D. Holt M.S. is a physicist employed at Sandia National Laboratories in Albuquerque, New Mexico. He holds a MS in Physics from the University of Missouri at Kansas City.

Peter William Holyland Ph.D. His Ph.D. in Geology from University of Queensland, Australia.

Josef Holzschuh PhD an Australian geophysicist. His BS is in geology and geophysics from the University of Sydney and his Ph.D. is in geophysics from the University of Western Australia

Liang Hong PhD is Associate Professor, Department of Dental Public and Behavioral Science at the University of Missouri—Kansas City.

Gary Hook Ph.D. He has a PhD in Environmental Science from Uniformed Services University of the Health Sciences

Martijn Hooimeijer, Jr. is a Ph.D. student/researcher and works at Delft University of Technology, Hydraulic Engineering Section, Department of Civil Engineering, Stevinweg, Delft, Netherlands.

Arlie J. Hoover Ph.D. is Professor of History at Abilene Christian University, and has a MA and Ph.D. from the University of Texas.
Timothy R. Hoover PhD Associate Professor of Microbiology, Associate Head of Microbiology, and Undergraduate Coordinator, Microbiology Department, College of Arts and Sciences, University of Georgia. Postdoctoral Researcher, University of California; Research Assistant, University of Wisconsin. B.A., Susquehanna University, Biology, Ph.D., University of Wisconsin-Madison, Biochemistry Postdoctoral Fellow, University of California, Berkeley.
Marko Horb Ph.D. is a Researcher in the Department of Biology and Biochemistry at the University of Bath. He has a Ph.D. in Cell & Developmental Biology from the State University of New York.

Mark F. Horstemeyer Ph.D. is Professor of Mechanical Engineering at Mississippi State university and formerly with Sandia National Laboratories, Livermore, California. He received his BS from West virignia State University, MS from Ohio State University and his PhD from Georgia Instutute Institute of Technology.

Robert W. Hosken Ph.D. is Senior Lecturer in the Centre for Advancement of Food Technology and Nutrition at the University of Newcastle, Australia. He holds a BS in Biochemistry from the University of Western Australia, a M.Sc. in Biochemistry from Monash University, a Ph.D. in Biochemistry from the University of Newcastle and a MBA from the University of Newcastle. He has over 100 scientific publications.

Mark Hottel a principal at a Christian school and also teaches Mathematics and Science. He has a MS Degree from the University of Wisconsin.

Barton Houseman Ph.D. is Emeritus Professor of Chemistry at Goucher College. His B.A. is from Calvin College, his Ph.D. from Wayne State University in Detroit, both in Chemistry.
Willie Walter Houston, Jr. Associate Professor, Acting Chairman biology, Central State University, Wilberforce, Ohio, Education: B.S., Morehouse College, M.S., Atlanta University, Ph.D.
Ronald Edward Houser J.D. has a MS Degree, a Doctorate of Veterinary Medicine, and a degree in law from ?

Per Houmann DDS is now in private practice, has his DDS from Loma Linda University School of Dentistry.

G. Turner Howard. MD a surgeon and medical researcher, has published numerous scientific papers. His MD is from Harvard University Medical School.

William A. Howard Ph.D. Assistant Professor of Chemistry at the University of Alaska, Fairbanks. He has a B.S. in Geology from Tulane University, a Ph.D. in Inorganic Chemistry from Columbia University, and a Postdoctoral Research from the University of California, Berkeley

Frederick R. Howe Th.D. has a BA, a MS in Theology and a Doctorate in Theology. Dr. Howe is Professor Emeritus of Theology at Dallas Theological Seminary.

George F. Howe Ph.D. is Professor Emeritus and Chairman in the Division of Natural Sciences and Mathematics at the Master's College, Newhall, California. He holds a BS in Botany with high honors from Wheaton College, Illinois, a MS and Ph.D. degrees in Botany from Ohio State University, where he specialized in plant physiology, and did his post-doc at Cornell University and Washington State University.

L. Daniel Howell Ph.D. is Professor of Biology at Liberty University. His post doctoral research was at Duke University and McGill University. He has a B.S. from Old Dominion University and a Ph.D. in Biochemistry from Virginia Tech.
Frank Mobley Howell PhD Professor of Sociology, Anthropology and Social Work, Mississippi State University. Education: BA, Georgia College, MA, and PhD Mississippi State University.
Charles D. Howes Ph.D. Professor of Biology and Chemistry at Ashland Community College, Kentucky. His Ph.D. is from the University of Massachusetts.

John Howitt MD. received his M.B. in and his M.D. both at the U. of Toronto. He specialized in psychiatry and retired as superintendent of Ontario Hospital in Port Arthur. In addition to membership in various medical societies he was a Fellow of the Royal College of Physicians and of the American Psychiatric Association. He published several momographs on creationism.

Fred Hoyle PhD Professor emeritus of Astronomy and Experimental Philosophy at Cambridge University. In 1967 he founded, and was the first director of, The Cambridge Institute of Theoretical Astronomy. Among his many honors include he was knighted in 1972. He has published widely in the professional literature as well as in books and monographs.

Thomas P. Hoyle Jr. Ph.D. is Lieutenant Colonel in U.S. Air Force. He has a BA is from Baptist Bible College, a M.Div from Northwest Baptist Seminary, Tacoma, WA, and a Ph.D. from California Graduate School of Theology in Christian Apologetics.

Curtis Hrischuk Ph.D. an electrical engineer for IBM in Canada. He has a PhD in electrical Engineering from Carleton University.
Robert Alan Hromas MD Associate Professor, Department of Medicine, Division of Hematology/Oncology, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Education: BS, Wheaton (Illinois) College, MS, Oral Roberts University, MD, University of Texas, Houston.
Chien-an Andy Hu PhD Professor of Biochemistry, Department of Biochmistry and Molecular Biology, University of New Mexico School of Medicine, Albuquerque, NM. His B.S., Microbiology from Soochow University, Taiwan, his M.S., is in Molecular Genetics, from Ohio State University, and his PhD is from The Ohio State University in Molecular Genetics. His Postdoctoral Fellowship was at Johns Hopkins Medical Institutes, Baltimore in Human Molecular Genetics
Wayne W. Huang Ph.D. is Senior Lecturer in Information Systems in the school of Information Systems, Technology and Management at the University of New South Wales, Australia and Associate Professor in Information Systems at Ohio University. He holds a B.E. in Mechanics from Huazhong University of Science and Technology, a M.B.A. from Xian Jiaotong University, a M.Sc. in Information Systems from the National University of Singapore, and a Ph.D. in Information Systems in a joint Ph.D. program from the University of Georgia and the National University of Singapore.

Joel D. Hubbard is Associate Professor, Department of Laboratory Science and Primary Care at Texas Tech University Health Sciences Center.

Randy Hubbard Ph.D. is Professor of Biology/Chemistry at Liberty University. He has a B.S., M.S. in chemistry and Ph.D. in biology, all from Iowa State University.

James W. Hugg PhD. Research scientist General Electric and for the MRI medical industry. He has a a PhD from Standfoed University in Nuclear Physics.

Neil Huber Ph.D. teaches physical anthropology at Wisconsin State University. He has a Dr. rer. nat. (Ph.D. Anthropology) from Tuebingen University.

Jerzy Z. Hubert Ph.D. is a member of the Department of Physics, Academy of Mining and Metallurgy, Poland, and Associate Professor in the Department of Structural Research, the Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Poland.

John L. Huenergardt Ph.D. Philosophy, Indiana University.
Margaret Ann Hughes PhD Research scientist, The Wound Healing Institute, Department of Dermatology, Churchill Hospital, Headington, Oxford, England. Clinical scientist, Department of Dermatology, Oxford Radcliffe Hospital, Oxford, England, postdoctorate, Inorganic Chemical Laboratory, Oxford, England, She has a BSc, University College, Aberystwyth, Wales,and a Ph.D., University Wales Institute Science and Technology, U.K.,
Doug Hufstedler Ph.D. a research scientist for Livestock Management Consultants. His PhD is in Animal Nutrition from Texas A&M University.

James A. Huggins Ph.D. is Professor and Chair of the Department of Biology at Union University. He has a MS in Biology from Arkansas University and a Ph.D. in biology from the University of Memphis.

W. William (Billy) Hughes III Ph.D. Associate Clinical Professor, Pathology Department, Loma Linda University School of Allied Health; and Associate Dean, School of Medicine.

Paul G. Humber M.Div. is Executive Director of Skilton House Ministries and has served on the faculty of the University of Phoenix (Philadelphia campus), Rutgers University. Humber has an A.B., a MS in Education from the University of Pennsylvania, and a M.Div. from Westminster Seminary. He taught Mathematics on the faculties of the University of Phoenix, the Haverford School (24 years), Rutgers University (Camden), Abington High School, and the University of Pennsylvania (Dept. of Human Resources). He has also authored a number of publications including books.

Jesse D. Humberd Ph.D. holds degrees from Bryan College, Wittenberg University, Grace Theological Seminary and a MA and Ph.D. in Mathematics and Science Education from Ohio State University. Dr. Humberd is Professor Emeritus in the Natural Science Division at Grace College in Winona Lake, Indiana.

Chris C. Hummer Ph.D. Professor of Anthropology at Eastern University in St. Davids, Pennsylvania. He has a B.S. and MA from St. Joseph’s University, a M.Div. at Episcopal Theological Seminary, and a Ph.D. in anthropology from Temple University.

Colin Humphreys Ph.D. is Professor of Materials Science at Cambridge University. He has over 450 scientific publications.
David Humphreys PhD Emeritus Professor of Chemistry at McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada and adjunct Professor of science and religion in the Divinity College at McMaster. He received his B.Sc. and M.Sc. from the University of London, England, and his Ph.D. from McMaster.
Russell Humphreys Ph.D. is Associate Professor of Astro/Geophysics at the Institute for Creation Research. He formerly was physicist at the Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico since 1979 until his retirement in 2002. Humphreys has a BS in Physics from Duke University, Durham, North Carolina and a Ph.D. in Physics from Louisiana State University.

Charles E. Hunt PhD Professor of Electrical & Computer Engineering, Professor of Design University of California, Davis and Visiting Professor of Physics University of Barcelona (Spain)

Cornelius G. Hunter Ph.D., a Molecular Biophysics Research Scientist, has a Ph.D. in biophysics from the University of Illinois.

Max J. Hunter holds an Associateship and a Fellowship Diploma in Geology from the Royal Melbourne Institute of Technology of Australia. He is currently a contract field geologist and Laboratory Assistant in Charters Towers, Central Queensland.

Joseph Hurt B.S. is the Founder of the 'Gallery of Creation' Museum in Stone Mountain, Georgia (east of Atlanta). He graduated from the University of Georgia with a BS in Earth Sciences.

Scott M. Huse Ph.D. is a computer scientist for the United States Air Force. He has a BS, a MS, a M.R.E., a doctorate in Theology, and a Ph.D.

Aaron Hutchison, PhD Professor of chemistry at Cedarville University in Cederville, Ohio. He has a B.A. in chemistry from Cedarville College and a PhD from the University of Kentucky in chemistry.

Ian H. Hutchinson Ph.D. is Professor of Nuclear Engineering and head of the Alcator Project at MIT, the largest-university-based fusion research team in the nation. Dr. Hutchinson is a graduate of King's College, Cambridge, and the Australian National University.

Martha Hutchens PhD is a research scientist, currently a postdoc at Vanderbilt University Medical Center. She has a BS from Michigan State University in biology and a PhD in immunology from the University of Michigan.

Wolfgang Hutter Ph.D. has a Ph.D. in Chemistry from the University of Ulm in Germany.

Hyung-Sik Hwang . is Professor of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, College of Medicine, Hallym University, Seoul Korea. His Doctorate in Medicine is from?

Chon-Ho Hyon Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering from the University of New Mexico. He formerly held an administrative position with Korea's Agency for Defense Development. He is now on staff of the Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, Taejon.

Murat Ibatullin MD professor in the department of Neurosurgery at Kazan State Medical University in Russia. His doctorial dissertation was on brain tumors.

Rodney Ice Ph.D. is Principle Research Scientist, Nuclear & Radiological Engineering at the Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Radiological Science from Purdue University.

Richard W. Ikenberry Ph.D. is Professor of Biology at University of Nebraska, Carry. He has a B.S. and Ph.D. in Microbiology from Iowa State University.

Byoung-Moo Im Ph.D. is Professor at Junbook University. He received his Ph.D. in Veterinary Science from Seoul National University.

Brett A. Inder PhD Professor department of econometrics and statistics Monash University, Australia. His BS is with first class honors and PhD from Monash University, both in economics. He has published widely in his field and served as a referee for 10 international journals.

Thomas Ingebritsen Ph.D. Associate Professor of Genetics, Development, and Cell Biology at Iowa State University. He received a B.S. from Oregon State University, a Ph.D. from Indiana University School of Medicine.
Randall Scott Ingermanson PhD, senior staff scientist, Integration Partners, Inc., San Diego. He has a BS from Pacific Union College, in Angwin, California, majored in math and physics and a M.A. in physics from University of California at Berkeley, specializing in elementary particle theory and a PhD from Ohio State University, Columbus,OH. He did a postdoc at Maxwell Technologies, Inc., San Diego, CA,
Muzaffar Iqbal Ph.D. has a Ph.D. in Chemistry from the University of Saskatchewan, and is at the Alberta based Center for Theology and the Natural Sciences.

T. Rick Irvin Ph.D. is Executive Director of the National Environmental Management and Education Center which serves as the national academic, professional education, and credentialing center for the Environmental Industry Associations. Dr. Irvin received his B.S. degree summa cum laude from the University of Georgia and Ph.D. in toxicology from MIT. He served on the faculty of Texas A&M University from 1982 to 1990 and Louisiana State University from 1990 to 1995. The author of academic, industry, and government publications, he has served as Principal Investigator on over two million dollars of government, industry, and private funded research in the areas of environmental toxicology, chemical carcinogenesis and developmental toxicology programs for undergraduate, graduate, and industry. He also serves as Executive Editor of the text series Advances in Environmental Science and Advances in Environmental Management published by St. Lucie Press.

Al Isaak Ph.D. Professor of Biology at Bob Jones University. His MS and Ph.D. are in Entomology from Kansas State University.

Hiroshi Ishii M.D., Ph.D. has a M.D., Ph.D. in Behavioral Neurology from Tohoku University it Japan.

J. Ishizaki Ph.D. is Associate Professor of Neuropsychology at Kobe Gakuin University in Japan. He has a M.D. and Ph.D. in Medicine.

Yuri N. Ivanov Ph.D. is on the faculty of Novosibirsk State University in Russia. He is a Research Scientist at the Institute for Cytology and Genetics, Siberian Division of Russian Academia Sciences, Russia.

Andrey A. Ivenov Ph.D. has a MS and a Ph.D. in Physics and is currently working at the Russian National Laboratory for Ecology and Occupational Health Research.

David Ives Ph.D. is Emeritus Professor of Biochemistry at Ohio State University. His Ph.D. is in Physiological Chemistry from the University of Minnesota, Minneapolis.

Peter C. Iwen Ph.D. is Professor of Pathology and Microbiology at University of Nebraska Medical Center. He has a B.S. from North Dakota State University, and a M.S. and Ph.D. from the University of Nebraska Medical Center. He has published wildly in the refereeded literature.

Andrew Conway Ivy PhD Professor emeritus and former head of the department of physiology and pharmacology at Northwestern University Medical School. He has a PhD, an MD and a DSc. He has published over 1,320 scientific articles.

Charles Jackson EdD. Professor of science. He has a BS in biology a MEd in science education and a MS in environmental biology, all from George Mason University and a EdD in science education from the University of Virginia. He has taught at public schools through university for 26 years.
Gaines Bradford Jackson Dr. PH. Professor, Engineering Science & Science, Research biologist II, Oklahoma State Department of Health Water Quality Service, Oklahoma City, Education: BS, West Texas State University, 1965; MS, University of Texas, D.PH, Columbia Pacific University.
Glenn C. Jackson Ed.D. has been Assistant Professor of Education since 1996 at Carson-Newman College, Dandridge, Tennessee. He holds a BS in biology and a MS in Environmental Biology, both from George Mason University, and a MEd and Ed.D. in science education from the University of Virginia. A member of Mansa he was a science teacher for 26 years.

Don Jacobson Ph.D. is a Medical Physicist with Siemens Medical Solutions. His Ph.D. is in Physics.

Paul James-Griffiths B.A. has a BA in Ancient History with classical studies from the University of Leicester, and a P.G.C.E. from the University of London.

Evan Jamieson Ph.D. is a Research Chemist for Alcoa World, Alumina, Australia. Jamieson holds a BApp Sc (PGD) in Applied Chemistry from Curtin University and a Ph.D. in Hydrometallurgy and a P.Grad.Dip. from Murdoch University.

Ken-Sik Jang Ph.D. is with the Korea Advanced Institute of Science and Technology. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of California, Berkeley.

David Jansson Sc.D. has a BS, MS from MIT and a Sc.D. in Instrumentation and Automatic Control from MIT. He serves as a professor at MIT and was founder and director of the Institute for Innovation and Design at Texas A&M University. His many publications include a textbook titled Innovative Conceptual Design published by Cambridge University Press.

Amiel Jarstfer Ph.D. is Professor of Biology and Biology Department Chair at LeTourneau University, Longview, Texas. His BS in Biology is from Friends University in Wichita, Kansas and his Ph.D. is in Plant Pathology from the University of Florida.
Charlene Drew Jarvis PhD president of Southeastern University in Washington, D.C. Jarvis earned her B.A. from Oberlin College and a MS and Ph.D. in neuropsychology from the University of Maryland.
Paula Jasper PhD is a research scientist at Motorola Life Sciences. She has a PhD from WashingtonUniversity in St Lewis in Molecular Biology.
George T. Javor Ph.D. is Professor of Biochemistry, School of Medicine, Department of Biochemistry at Loma Linda University. He holds a BS in Chemistry from Brown University, a Ph.D. in Biochemistry from Columbia University, New York, and completed postdoctoral studies at Rockefeller University. He has 40 scientific publications.
Richard Andrus Jaynes PhD geneticist, Connecticut Agricultural Experiment Station, New Haven Education: Wesleyan University, Middletown, CT. He has a BA, M.S., and Ph.D.in genetics from Yale University.
Gintautas Bronius Jazbutis Ph.D. is a research scientist with Structural Dynamics Research Corporation in Seattle Washington. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from Georgia Institute of Technology.

Jeanson, Nathaniel T. PhD is a research scientist in the area of cell biology at Harvard University. He has a BS in molecular biology from the University of Winconsin and a PhD from Harvard University Medical School in the same area. His research is in the Cancer area and he most recently worked in the stem cell laboratory at Harvard.

Malcolm Jeeves, PhD. Research professor at the University of St. Andrews and president of the Royal Society of Edinburg.
David Lyle Jeffrey PhD Provost and Distinguished Professor of Literature and Humanities, Baylor Univeristy. He holds a B.A. from Wheaton College and an M.A. and Ph.D. from Princeton.
Tony Jelsma Ph.D. is a Professor of Biology at Dordt College in Sioux Center, IN. He has a Ph.D. in Biochemistry from McMaster University and he did his postdoc in England and Montreal.

Robert Jenkins Ph.D. Professor of Biology at Ithaca College. He has a BS from SUNY, a MS from University of Illinois, and a Ph.D. from University of Toledo, all in Biology.

Stephen P. Jenkins Ph.D. Professor of Biology at Grove City College. His BS is from Covenant College and his PhD from The University of Georgia, all in biology.

Vernon Jenkins M.S. has a B.Sc.(Hons) in Mining Engineering and a MS, both from the University of Wales. He is now Senior Lecturer in the Department of Mathematics and Computer Science at the University of Glamorgan.

Matthew A. Jenks PhD Professor of Horticultural Science at Purdue University. He has a B.S. from Michigan State University, a M.S. University of Florida and a Ph.D. from Purdue University, all in Horticultural Science. He has also published widely in the peer reviewed literature.

Karen E. Jensen Ph.D. is a staff scientist in the Paleobotany Department of the Earth History Research
Center. She received a BA in Biology from the University of California, a MA in Biology from the University of California, and a Ph.D. in Biology/Paleobotany from Loma Linda University.

Robert Jensen MS is an engineering business analyst, entomologist, and photographer. He is an entomologist by training, receiving a MS in entomology. He has worked for Boeing since 1980.

Lyle H. Jensen Ph.D. is Professor Emeritus at the University of Washington Medical School department of biostructure and a fellow of AAAS. His Ph.D. is in Physical Chemistry.

Lyle H. Jenson, PhD emeritus professor of Washington University Medical School, department of biostructure. He has a PhD in crystallography.

David Jeremiah D.D. was President of Christian Heritage College. He has a BS, a MS in Theology, and a Doctorate in Divinity.

Pierre G. Jerlstrom Ph.D. has a Ph.D. in Molecular Biology from Griffith University, Australia and was a research scientist since 1990. He is now chief coordinator of the Journal of Creation editorial staff at Creation Ministries International and a consultant in foreign literature.
Tammy Jernigan, Ph.D.Chief of the Astronaut Office Mission Development Branch for NASA. She earned a B.S. (with honors) in physics from Stanford, an M.S. in engineering science from Stanford, an M.S. in astronomy from the University of California-Berkeley, and a Ph.D. in space physics and astronomy from Rice University.
Ferenc Jeszenszky Ph.D. member of the Hungarian Academy of Sciences. His Ph.D. is in Physics.
Antonio Alcides Jimenez PhD Certified animal scientist. Director nutrition Leslie Salt Co., San Francisco; Education: B.S., University of Arkansas, and a M.S. and Ph.D. from Purdue University in animal science.
Conrad E. Johanson PhD Professor of Clinical Neurosciences and Physiology; Director of Neurosurgery Research, Brown University Medical School , Rhode Island. Ph.D., University of Kansas Medical School.
Warren H. Johns M.S. is a research scientist. He has a MS in Geology and is a Librarian at Andrews University, Berrien Springs, Michigan. Johns is also a graduate student in paleontology, Michigan State University, East Lansing, Michigan.

Warren LeRoi Johns J.D. has practiced law in California, Maryland, and the District of Columbia. Johns is a graduate of the University of Southern California's Law Center. He has a BA, a MA, and a J.D.

Annabel M. Johnson, Ph.D. is a researcher, consultant, conference speaker and author of over 100 publications based in Lindale, Texas. She has a B.S. from Ambassador University in Family Studies, a M.S. from Texas Woman's University in Family Studies and a Ph.D. from Texas Tech University in Administration and Family Studies

Byron R. Johnson Ph.D. Director & Distinguished Sr. Fellow, Center for Research on Religion & Urban Civil Society at Baylor University, Waco, TX; Adjunct Fellow, Center for Civic Innovation.

Bradley R. Johnson Ph.D. has a Ph.D. in Materials Science from the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ch. D. S. Johnson Ph.D. Teaches at Andrews University, Michigan.

David Johnson Ph.D. is Associate Professor of Pharmacology & Toxicology at Duquesne University. His BA in Biology is from Hofstra University, his MS and Ph.D. in Pharmacology are both from Massachusetts College of Pharmacy. His post doctorate is from Harvard.

Donald E. Johnson Ph.D. He has a PhD in Computer & Information Sciences from the University of Minnesota and a Ph.D. Chemistry Michigan State University

Fred Johnson Ph.D. is a Scientist/Project Leader in Clinical Research at Inspire Pharmaceuticals, Inc. His Ph.D. is in Pathology from Vanderbilt University.

Gary L. Johnson Ph.D. is Associate Professor of Electrical Engineering at Kansas State University. His BS and MS are from Kansas State University and his Ph.D. is from Oklahoma State University (Stillwater), all in Electrical Engineering.

Glenn R. Johnson M.D. is Adjunct Professor of Medicine at the University of North Dakota School of Medicine.

James J. Scofield Johnson, is a barrister and judge, and adjunct professor at two colleges, including an inter-disciplinary course on creation evidences, ecology and regulatory conservation of birds.

James J. S. Johnson PhD is professor at Letourneau University. He has a PhD from Cambridge University in environmental biology.

Jerry D. Johnson Ph.D. is a Senior Toxicologist at the Battelle Institute. His Ph.D. is in Pharmacology & Toxicology from Purdue University.

John N. Johnson Ph.D. is a scientist at Boeing developing computer algorithms for navigation. His Ph.D. is in Applied Mathematics.

Lance B. Johnson O.D. is an Optometrist in Davis, CA.

Phillip E. Johnson J.D. is a graduate of Harvard and received his J.D. from the University of Chicago. He is Jefferson Peyser Professor of Law Emeritus, University of California Law School, Berkeley and Advisor to the Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture.

Richard Johnson Ph.D. is Professor of Chemistry at LeTourneau University. His BS is in Chemical Engineering from the University of Minnesota, is Ph.D. is in Physical Chemistry from Texas A and M University.

Richard Johnson Ph.D. is a research scientist at a UK research lab. His Ph.D. is in Mathematics.

Robert Bowie Johnson, Jr. is a graduate of the United States Military Academy at West Point with a degree in general science.

Rodney W. Johnson Ph.D. is Director of Civil Space Programs, SRS Technologies, Washington Operations, Arlington, Virginia. His Ph.D. is in Geophysics/Engineering Science from Purdue University.

Ronald E. Johnson Ph.D. Vice President of Accelerated Christian Education, Lewisville, Texas. His Ph.D. is in ...

Thomas H. Johnson Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from the University of Maryland.

Timothy Johnson MD Holds joint appointments at Harvard University and Massachusetts General Hospital in Boston. He is also Medical Correspondent for ABC News and founding editor of Harvard Medical School Health Letter. He studied at the University of Chicago, graduated summa cum laude from Albany Medical College, and holds a Master’s degree in public health from Harvard University.

William L. Johnson EdD. Has a BS in Integrated Science, a MED in Administration from Texas Christian University and a EdD in research and statistics from Texas Tech University.

David Johnston PhD is research assistant professor, Department of Mechanical Engineering at Wright State University.

Lawrence H. Johnston Ph.D. is Emeritus Professor of Physics at the University of Idaho. Before that he taught at Department of Physics at the University of Minnesota. His BA and Ph.D. are from UC Berkeley in Nuclear Physics. His major professor was Luis Alvarez; his thesis was on use of Photon-Photon scattering to measure the nuclear force profile.

Richard Johnson PhD a research scientist with the British government he has a PhD in mathematics.

William L. Johnson, Ed.D., NCC, LMFT is Executive Vice President at Texas-based Digital Documentation Systems, Inc. Having consulted for government and industry, he has spoken at over 50 conferences and has authored over 200 publications. He has a B.S. from University of North Texas in Integrated Science a M.Ed. from Texas Christian University in Administration and an Ed.D from Texas Tech University in Research/Statistics and Administration

Erkki Jokisalo Ph.D. his a Ph.D. in Pharmacy from Southern Oregon University.

Arthur J. Jones Ph.D. a Zoologist, has B.Sc. (Hons), M.Ed., C. Biol, M. Biol, and a Ph.D. in Biology (study of origins via development biology) from the University of Birmingham. Dr. Jones is currently a Science and Education Research Consultant for curriculum development.

D. Gareth Jones D.Sc. Chairman & Head, Department of Anatomy & Structural Biology, University of Otago, Dunedin, New Zealand. His D.Sc. is from the University of Western Australia in Anatomy.

David Jones is Professor of Biochemistry & Chair of Chemistry at Grove City College. His MS is from University of Oklahoma, his Ph.D. from Cornell University, both in Biochemistry. His post doctorate is from UCLA.

David Gareth Jones PhD Professor of Anatomy and Structural Biology at the University of Otago, New Zealand.

Elizabeth Jones MB, BS MRCP, DCH Community Pediatrician from Newcastle on Tyne and
qualified 1971 Guys Hospital, London University. She has a Bachelor of Medicine, and Bachelor of Surgery. Member of the Royal College of Physicians of UK, Diploma in Child Health.

J. B. Jones Ph.D. is a Wellington, New Zealand Author.

J. Y. Jones MD is an ophthalmologist (eye physician and surgeon). He has a BS in chemistry from North Georgia College and State University and his MD from the Medical College of Georgia and did his ophthalmology residency at Walter Reed Army Center. He has authored several books supporting creation.

Nigel Jones M.S., FRCS is a Consultant Vascular and Thyroid Surgery Surgeon, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne. He qualified from Guys Hospital in London. His Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Master of Surgery are from London University. His postgraduate degree based on a 2 1/2 years of research. His thesis title: The Role of Platelets in Peripheral Vascular Disease.

Raymond Jones Ph.D. retired in 1998 from Australia's highly respected government scientific body, CSIRO, as a scientist after thirty-eight years of service. He was also formerly Officer-in-Charge of the CSIRO Davies Laboratory, Townsville, and Regional Research Leader.

Robert Jones Ph.D. is Associate Professor of Mechanical Engineering at the University of Texas-Pan America. His MS and Ph.D. are in Mechanical Engineering (Mechanics of Polymeric Materials) from Texas A & M University.

Robert L. Jones MD is Associate Professor, Department of Ophthalmology at the University of California in Irvine.

Ross Jones Ph.D. received his Ph.D. in Linguistics at Monash University and is working with SIM International in West Africa.

Taylor B. Jones Ph.D. is Chairperson in the Department of Biological and Physical Sciences and the Department of Mathematics, and Professor of Chemistry, at the Master's College. He has a BS from Clemson University and a Ph.D. from the University of Texas, Austin.

William Jordan PhD is professor and chair of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BS and MS from Colorado school of Mines, an MA from Denver Seminary and a PhD from Texas A7M University in mechanical engineering.

Howard Jordi PhD His PhD is in biochemistry from Northern Illinois University.

Greg S. Jorgensen M.S. owns a consulting engineering firm in Canada involved with computer control systems. He has a MS in Engineering from the University of Manitoba.

Callie Joubert Ph.D. Professor at the South American Theological Seminary. He has a PhD from the University of KwaZulu- Natal in South Africa, a D. Phil from the University of Johannesburg and a Bachlors of Philosophy and Masters of Philosophy, both from the University of Stellenbosch and a BA from The University of South Africa, the largest university in South Africa. His areas of interest include creation theology, theological anthropology, moral theology, apologetics, psychology and education.

Douglas Sumio Jue Ph.D. Professor Triune Biblical University, Keiso, Washington; his MS in Science Education is from the University of Washington, and his Ph.D. is in pharmaceuticals.

Elizabeth B. Juergensmeyer Ph.D. is Professor, Department of Biology, Judson College, Elgin, Illinois. Her Ph.D. is in Cell Biology from the University of Illinois, Urbana.

Pierre Y. Julien Ph.D. is Professor in the Engineering Department and on the staff of the Engineering Research Center, Colorado State University, Fort Collins, Colorado. He received his Ph.D. from Laval University.

Matti Junnila DVM Ph.D. has a DVM and Ph.D. in Veterinary Pathology from the University of Helsinki.

Paul A. Jutzkiewicz M.S. graduated with Honors in Psychology from the University of Newcastle-upon-Tyne, specializing in animal behavior. He received a Postgraduate Certificate of Education from the University of London and a MS in Environmental Resources from the University of Solford. He was a science teacher at the former St. Vincent School in Gospot, England.

Robert Kaita Ph.D.. principal research physicist at Princeton University's Plasma Physics Laboratory, and teaches in Princeton's Department of Astrophysical Sciences. He invented In-situ Determination of Energy Species Yields of Intense Particle Beams; diagnostics for thermonuclear fusion plasmas. Cons. International Thermonuclear Experimental Reactor, Garching, Federal Republic of Germany, co-Principal investigator Princeton Beta Experiment-Modification, co-Principal investigator of Current Drive Experiment-Upgrade, head of plasma diagnostics for National Spherical Torus Experiment.
He has a Ph.D. in Physics from Rutgers University.

Robert O. Kalbach Ph.D. is Associate Professor of Chemistry, Finger Lakes College, Canandaigua, NY, State University of New York. His BS and MS are from Pennsylvania State University. His Ph.D. in Physical Chemistry is from the University of South Florida.

Nikolai Kalchurinsky Ph.D. has a Ph.D. in Psychology.
Joanna Kalliteraki PhD immunology dept., Laikon Hospital, 1998; researcher, University Athens, Greece, 1995; biologist, Asklipion Hospital, Athens. Education: BSc, Athens, 1990; Ph.D., Pharm. Medical School, Athens.
Mark A. Kalthoff Ph.D. Associate Professor of History, Hillsdale College, Michigan. His Ph.D. is in History and Philosophy of Science from Indiana University. His BS is in History, Biology, and Mathematics from Hillsdale College.

Gennady A. Kalyabin D.Sc. has a D.Sc. in Mathematics and is on the faculty of Samara State Aerospace University, Russia.

Ingolf Kanestrøm PhD Professor Emeritus, Department of Geoscience University of Oslo (Norway)

Donald A. Kangas PhD Professor of Zoology at Truman State University. His BS is from the University of Maryland, his PhD from the University of Missouri-Columbia.

Olin Carroll Karkalits PhD. is Professor of Chemical Engineering and Dean, College of Engineering and Technology, McNeese State University, Lake Charles, Louisiana. He also was a research scientist and former professor at the University of Michigan. He has a B.S. from Rice University and a MS and PhD from the University of Michigan, all in chemistry.

William S. Karkow M.D. FACS is a Professor of Anatomy and Physiology at the University of Dubuque, IA. He was formerly associate director of the Vascular Laboratory at Good Samaritan Hospital, Cincinnati, OH. His BA in Chemistry and MD are from the University of Illinois

Edwin A. Karlow Ph.D. is Professor and Chair of the Department of Physics at La Sierra University, Riverside, CA. His Ph.D. is in Condensed Matter Physics from Washington State University.

Valery Karpounin Ph.D. is Professor and Head of the Department of Social Sciences at the Leningrad State Conservatorium and teaches at the St. Petersburg State University Conservatory, USSR. His Ph.D. is in Mathematical Sciences, Logic and Formal Logic.

Olaf Karthaus PhD is Associate Professor of Chemistry at the Chitose Institute of Science and Technology in Japan. He has a BS in chemistry and a doctorate in chemistry and pharmacy from Johannes Gutenberg University, Mainz Germany. He has published widely in the area of polymer chemistry.

Gary Kastello Ph.D. has a Ph.D. in Biology from the University of Wisconsin-Milwaukee.
Haralabos Leonidas Katsoulas PhD supervisor Researcher Lab. Applied Geochemistry, University patraspracticals-cell biology I and II, Education: BSc, University Patras, Greece, 1994; MSc, University Patras, Greece; Ph.D., University Patras, Greece.
Reuben Luther Katter B.S. has a BS from the University of Minnesota and has spent the major part of his life in college administration.

David A. Kaufmann Ph.D. after 28 years of service, Dr. Kaufmann retired from the Department of Exercise Science at the University of Florida, Gainesville. He holds a BS in Mathematics and Physical Education from Slippery Rock State University, a MA in Physical Education from the University of Iowa and a Ph.D. in Human Anatomy from the University of Iowa. He did his postdoctoral research at the Laboratorium fur Biomechanik, Eidgenoisch Technisehe Hochschule, Zurich. He was also named teacher of the year and has run in 41 marathons.
Michael Newton Keas PhD Associate Professor of Natural Science, Oklahoma Baptist University, 2000, and a co-designer of its planetarium. Postdoctoral Research Assistant, University of Oklahoma Libraries, History of Science Collections. He earned a B.S., biology at Christian Heritage College, El Cajon, California, an M.A. and a Ph.D. in History of Science from the University of Oklahoma He was as a Fulbright scholar in East Germany.
James P. Keener Ph.D. is a Distinguished Professor of Mathematics and Adjunct Professor of Bioengineering at the University of Utah. He teaches Cell Physiology, Biofluids, and Physiology. His Ph.D. is from the California Institute of Technology in Mathematical Modeling of Cardiac Arrhythmias. Author: Principles of Applied Mathematics, 2000; Mathematical Physiology, 1998 (Winner of the 1998 Association of American Publishers "Best New Title in Mathematics"). He has written more than 70 research papers.

James E. Keesling Ph.D. Professor of Mathematics, University of Florida. His MS and Ph.D. are from the University of Miami in Mathematics.
Jimmy Ted Keeton PhD Professor in the meat science section in the Department of Animal Science, College of Agriculture and Life Sciences, at Texas A&M University. He has a B.S., University of Tennessee, Animal Husbandry/Agricultural Education, M.S., University of Tennessee, Animal Products (Food Science), Ph.D., University of Tennessee, Animal Products (Food Science). Post Doctoral, North Carolina State University, Food Science (Meat Chemistry).
Esref Edip Keha Ph.D. is a Professor of Biochemistry, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Turkey.

Douglas Keil Ph.D. is a scientist at the Lam Research Corporation. His Ph.D. is in Plasma Physics from the University of Wisconsin (Madison).

Jamison C. Keister Ph.D. is Professor of Physics, Covenant College, Lookout Mountain, Tennessee.

William J. Keith Ph.D. FRSC Professor Emeriti of English, University College, University of Toronto, Ontario, Canada. His MA and Ph.D., both in English, are from University of Toronto.

Micheal Kelleher Ph.D. in Biophysical Chemistry from the University of Ibadan.

David Keller Ph.D. Assistant professor of Chemistry, University of New Mexico. His Ph.D. is from the University of California Berkeley is in biophysical chemistry, and his BS from Pacific Lutheran University in Chemistry.

Ned Keller PhD is Associate Professor of Science at Cornerstone University. His BA, BS and PhD are all from the University of Kansas in biology.

Rebecca W. Keller Ph.D. is a Research Professor, Department of Chemistry at the University of New Mexico. Her Ph.D. is from the University of New Mexico in biophysical chemistry and her BS from New Mexico Institute of Mining and Technology in chemistry.

Robert W. Kelley Ph.D. has a Ph.D. in Entomology from Clemson University and has published widely in the scientific literature.

Douglas F. Kelly Ph.D. is Jordan Professor of Systematic Theology at the Reformed Theological Seminary in Charlotte, North Carolina. He has a BA from the University of North Carolina, Chapel Hill, a, B.D. from Union Theological Seminary, and a Ph.D from the University of Edinburgh. He has bublished numerous books.

Howard Atwood Kelly MD, FACS Professor emeritus of Obstetrics at Johns Hopkins Univesity. Kelly received his MD from the University of Pennsylvania

David C. Kem M.D. is Professor of Medicine and Chief of the Endocrinology, Metabolism, and Hypertension section. He has a lifetime appointment as George Lynn Cross Research Professor at the University of Oklahoma College of Medicine.

Kevin L. Kendig Ph.D is a research scientists for the U.S. Air Force Research Laboratory in Dayton, OH. He has a Ph.D. in Materials Science and Engineering from the University of Michigan.

D. James Kennedy Ph.D. has a BA from the University of Tampa, a Bachelor of Divinity Degree (cum laude) from Columbia Theological Seminary, a MA (summa cum laude) from the Chicago Graduate School of Theology, a Doctor of Divinity Degree from Trinity College and Evangelical Divinity School and a Ph.D. from New York University. Dr. Kennedy was Senior Minister at the Coral Ridge Presbyterian Church until his recent death.

Mary Elaine Kennedy Ph.D. is Research Scientist and on the Editorial Board of the Geoscience Research Institute. She received her BS in Geology from Phillips University, a MS in Geology from Loma Linda University and a Ph.D. in Geology from the University of Southern California.

Roger H. Kennett Ph.D. a professor of biology at Wheaton College. His Ph.D. in Biochemical Sciences is from Princeton University and his BS in Biology is from Eastern College.

Lee Gregory Kent Ph.D. is a chemist with Nardin Laboratory, Greenville, South Carolina and a pioneer in the field of nuclear quadrupole resonance (NQR) research.

Michael Kent Ph.D. is a Research Scientist at the Sandia National Labs. His Ph.D. is in Materials Science from the University of Minnesota and engaged in post doctoral research at the Curie Institute in Paris.

Dean H. Kenyon Ph.D. received his Ph.D. in Biophysics from Stanford. He was appointed to the Department of Biological Sciences, San Francisco State University in 1966 and has been Professor Emeritus since 2001.

W. H. Kersey Ph.D. is Associate Professor of Chemistry, Department of Biochemistry & Air Pollution Research Center, University of California, Riverside. He has published in the leading journals in his field including The Journal of Biological Chemistry.
Edward Luther Kessel PhD emeritus Professor biology and Chairman department of biology University of San Francisco. Education: B.S., MS and PhD University California-Berkeley.
Edward Luther Kessel PhD former chairman of the Department and now professor emeritus of biology at the University of San Francisco, and Associate Curator of Insects. His M.Sc. and PhD are from the University of California in zoology and entomology.

Monty C. Kester Ed.D. holds a BA in Mathematics with Physics from McMurry College, a MS in Mathematics from Oklahoma State University, and a Ed.D with an emphasis in Mathematics and Statistics from Ohio State University. He teaches at Liberty University, Lynchburg, Virginia.

Thomas Donnell Sporer Key PhD professor emeritus biology dept., Oglethorpe University, and Ball State University. Education: BA, MA, Southern Methodist University, EdD, Ball State University, ThD and Ph.D., Antioch Seminary, DSc, Immanuel College. He is currently teaching Biology in Hartford City, Indiana.

Rob Keys PhD is Assistant Professor of Science at Cornerstone University. His BA is in biology from Cornerstone University, his MEd is in environmental Science from Gannon University, and his PhD is in science Education from Western Michigan University.

Rashad Khalifa Ph.D. was a research scientist at University of Arizona, science advisor to governments, and senior chemist in Arizona’s state office of chemistry before his untimely death. He published more than 20 scientific papers. His M.A. is from the University of Arizona, his Ph.D. in plant biochemistry from the University of California.
Vadim Tarasovich Khmurchik PhD Senior Research scientist, Perm State Tech. University, Institute Ecology and Genetics of Microorganisms, Russian Academy Sciences. Education: Graduate, Perm State University, Ph.D., Russian Academy Sciences, Perm.
Gabriel Shukri Khodr PhD Associate Professor emeritus, University of Texas, San Antonio, postgraduate fellow, University San Diego,. Education: MD, American University of Beirut.
Victor Khomenko Ph.D. Research fellow, Computing Science, University of Newcastle upon Tyne. He has MS with distinction in Applied Mathematics from Kiev Taras Shevchenko University, and a Ph.D. in Computing Science from University of Newcastle upon Tyne.

Alexander Khomenkov M.S. has a MS in Biology from Moscow State University.

Gi-Tai Kim PhD is a Professor of Biology.

Harriet Kim Ph.D. is a Professor in Department of Food and Nutrition, College of Human Ecology, Seoul National University. Dr. Kim received a Ph.D. in Biochemistry from the University of Wisconsin.

Jong-Bae Kim Ph.D. is a Professor of Biochemistry at Kunkuk University. Dr. Kim received a Ph.D. in Biochemistry in Israel.

Joung-il Kim Ph.D. is a Professor of Mechanical Engineering at Josun University. Dr. Kim received a Ph.D. in Mechanical Engineering.

Jung-Han Kim Ph.D. is a Professor at Yonse University and former research scientist at Stanford Research Institute. Dr. Kim received a Ph.D. in Organic Chemistry/Biochemistry from the University of Houston.

Jung-Wook Kim Ph.D. is Dean of the graduate school and a Professor of Environmental Science at Seoul National University.

Kyoung-Rae Kim Ph.D. is a Professor of Pharmaceutics at Sungkunkwan University, received a Ph.D. in Analytical Chemistry from the University of Houston.
Kyoung-Tai Kim Ph.D. Associate Professor, Department of Life Science, Division of Molecular and Life Sciences, POSTECH, Korea. His B.S. in Agricultural Chemistry is from Seoul National University. His M.S. in Biology from Korea Advanced Institute of Science and Technology and his PhD is in Neurophysiology from the University of Massachusetts, Amherst. He was a Postdoctoral Fellow, Laboratory Molecular Neurobiology, Cornell University Medical College, Visiting Scientist, Department of Physiology and Biophysics., University of Washington.
Luke Kim PhD is a post doctoral researcher at a major cancer research institute. His PhD is in cancer biology from a major research university.

Sun Uk Kim Ph.D. is a scientist at the U.S. patient and trademark office. His PhD is in biochemical engineering from the University of Delaware.

Young-Gil Kim Ph.D. is former President and Professor of the Korea Advanced Institute of Science and Technology. He received his Ph.D. in Materials Science from the Rensselaer Polytechnical Institute, and founded Handong Global University.

Young In Kim is a Professor in Engineering.

Kimberly Kinateder PhD is associate professor of mathematics and statistics at Wright State University. Her PhD is from Michigan State University in probability and Statistics.

Richard J. Kinch Ph.D. is a computer consultant for True Tex Software. His BS is from Cornell, his MS the University of Illinois, and his Ph.D. in Computer Science from Cornell University.

Paula Kinchelope PhD is a researcher in the fields of cell and molecular biology and microbiology at Emory University in Atlanta, Georgia, USA.

Thomas Kindell Ph.D. is a noted Biostatistician. His Ph.D. is from ?

Bretta King PhD is Assistant Professor of Chemistry at Spelman College. Her Ph.D. is in Physical Chemistry from Howard University.

John B. King, Jr. Ph.D., now a free-lance writer, holds a Ph.D. in Engineering. King is also a graduate of Westminster Theological Seminary West.

R. Barry King is Professor of Environmental Safety & Health at Albuquerque Technical Vocational Institute.

Michael Kinnaird Ph.D. is Director of Research and Development for Chemtek Chemical Manufacturing. He has a Ph.D. in Organic Chemistry from the University of North Carolina (Chapel Hill).

Scott S. Kinnes PhD is Professor of Biology at Azusa Pacific University.

George Kinoti PhD Professor of Zoology at The University of Nairobi. Executive director, African Institute for Scientific Research and Development.
Perry William Kirklin PhD Associate Professor of chemistry, Cheyney University of Pennsylvania, adjunct Professor, Education: He has a BS from Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, and a PhD in chemistry from University of Minnesota, Minneapolis, MN.
F. Kiss PhD is a biology professor from Budapest.

Ryan Lucas Kitner Ph.D. is a research scientist in genetics and genetic engineering. His Ph.D. is in Genetics from Clemson University.

Joe Klenck PhD holds a Masters and Doctorate degree from Harvard University and a Bachelors Degree from Northwestern University, all in anthropology.

Joanna R. Klein Ph.D. is Assistant Professor of Science at Northwestern College, St. Paul, MN. Her Ph.D. and B.S. are from the University of Iowa.

Meredith G. Kline Ph.D. Professor emeritus of Old Testament at Gordon-Conwell Theological Seminary. He has a B.D and a Th.M. from Westminster Theology Seminary and a Ph.D. from Dropsie University in Assyriology and Egyptology.

Dionne Klingensmith PhD is associate Professor of Kinesiology at Cornerstone University. She has a BA in health and physical education and a MS and PhD in Kinesiology from the University of Arkansas

M. Joseph Klingensmith Ph.D. is Professor Emeritus, College of Science, on the faculty of Rochester Institute of Technology. He received his BS in Botany from Wheaton College, then his MS in Microbiology and Botany from Florida State University, and his Ph.D. in Botany from the University of Michigan.

Roger Klockziem PhD Professor of science at Wisconsin Lutheran College. He has a BS from Lutheran College, a MAT from Washington State University and a PhD from the University of Minnesota, all in science.

John W. Klotz Ph.D. is emeritus professor and chairman of the Division of Natural Science, Concordia Senior College, Ft. Wayne, IN. He has a MDiv from Concordia Seminary and a Ph.D. in biology from the University of Pittsburgh.
Nancy Flanagan Knapp PhD Associate Professor, Dept. of Educational Psychology, University of Georgia. She has a B.A. in English with Honors, Beloit College a M.A. in Teaching, Beloit College, and a Ph.D. in Educational Psychology from Michigan State University.
Irving William Knobloch PhD Professor emeritus of Natural Science at Michigan State University. His MA is from the University of Buffalo and his PhD from Iowa Stat University both in biology.

David A. Knoll Ph.D. a Research Consultant, received his Ph.D. in Biochemistry from the University of North Carolina.

Alan C. Knowles is an instructor in anatomy and physiology at Pensacola Christian College.
Donald Ervin Knuth PhD Professor Emeritus, Stanford University. Education: BS, MS, Case Institute Technology, 1960; Ph.D., California Institute Technology, DSc (Honorary), Case Western Res. University, DSc (Honorary), University of Pennsylvania, DSc (Honorary), Brown University.
Donald H. Kobe Ph.D. is Professor of Physics at North Texas State University, Denton, Texas. He received his Ph.D. in Physics from the Univ. of Minnesota.

Stephen J. Koepp Ph.D. is Professor of Biology, Montclair State University. He has a BA from Messiah College and a MS and Ph.D. from North Texas State University where he specialized in electron microscopy.

Robert E. Kofahl Ph.D. is a research scientist in high temperature electrochemistry, was a faculty member of Highland College in Pasadena, California, and then became its president. His Ph.D. is in chemistry from California Institute of Technology.

Robert Kohl PhD. is professor of geology at South Dakota State University. His MS and Ph.D. are from Utah State University.

Tyler A. Kokjohn. PhD is Professor of microbiology, Midwestern University, Glendale, AZ. His PhD is from Loyola University
Susanne Kolare PhD, DDS, Professor Cell Biology and Histology in the Department of Neuroscience on the Faculty of Medicine at the Karolinska Institute in Sweden. She holds a DDS from the Faculty of Odontology and a Ph.D. in Immunology from the Faculty of Medicine at the Karolinska Institute. Published 22 over research papers and abstracts.
Natasha Kolosov M.S. has a MS in Molecular Biology from Novosibirsk State University, Russia.

Diane M. Komp M.D. is Professor Emeritus of Pediatric Oncology at Yale University School of Medicine.

Vladimir Kondalenko Ph.D. has a Ph.D. in Cytology/Cell Pathology. He is with the Institute for Carcinogenesis Research, Russian National Cancer Research Center, Moscow, Russia.

Felix Konotey-Ahulu M.D., a world authority on sickle-cell disease, is a visiting professor at Howard University College of Medicine in Washington and honorary consultant to its Center for Sickle Cell Disease. He is with Cromwell Hospital, London, United Kingdom and Health Research Unit. His M.D. is from London University, and his D.Sc. with honors is from Cape Coast University. He has written a text on sickle-cell disease published by Macmillan.

Charles Koons Ph.D. is a petroleum scientist for industry. His Ph.D. is in Organic Chemistry from the University of Minnesota.

Robert Charles Koons Ph.D. is Professor of Philosophy at the University of Texas, Austin. His B.A., Philosophy, Michigan State University. Summa cum laude, B.A., Philosophy and Theology, Oxford University. First Class Honors, Ph.D. Philosophy is from the University of California, Los Angeles.

Robert F. Koontz Ph.D, MD, Sc.D. His undergraduate degree is from Dartmouth and his MD is from Cornell Medical College, and he holds a Doctorate in Entomology from Oregon State University.

C. Everett Koop M.D. was former Surgeon General and was Surgeon-in-chief of the Children's Hospital of Philadelphia during a distinguished thirty-five year career. He was also Professor of Pediatric Surgery at the University of Pennsylvania School of Medicine. His MD is from Cornell University.

Robert W. Kopitzke PhD Professor of Chemistry Winona State University.

Lois E. Koppleman is a Pathologist/Biologist.

Peter Korevaar PhD is a research scientist at IBM in Mannheim, Germany. His PhD is in astrophysics from the University of Utrecht, the Netherlands. His postdoc was done at the University of Heidelberg.
Konstantinos Aristomenis Kormas PhD investigator Woods Hole Oceanographic Institution, researcher, University of Athens, Education: BSc, University Athens, Greece, 1994; Ph.D., University Athens, Greece
Michael Korn Ph.D. is Professor of Physics at LeTourneau University. His Ph.D. is in Chemistry from the University of Freiburg, Germany in Polymer Chemistry. He was previously Assistant Professor of Chemistry at Texas State University Department of Chemistry and Biochemistry. He has authored a textbook in his area.
Leonid Ivanovitch Korochkin PhD Professor of Genetics at Yale University. Head of the Molecular Biology Development laboratory of the Russian Academy of Sciences. Education: MD, Medical Institute, Tomsk, Russia, Kand., Medical Institute, Tomsk, Russia, Dr. Medical Science, Medical Institute, Tomsk, Russia.
Edmund Carl Kornfeld PhD a research scientist at Lilly Research Laboratories. His AB is from Temple University, and his PhD is from Harvard University, both in organic chemistry.

Leonid I. Korochkin M.D. is now Professor of Genetics at Yale University. He has three earned doctorates, one in Genetics, one in Molecular Biology, and one in Neurobiology. He was Head of the Molecular Biology Laboratory of the U.S.S.R. Academy of Sciences.

Dan Korow DVM Practiced veterinary medicine for seven years. His BS in biology is from the University of Akron, his DVM is from Ohio State University. He is now a scientist with Alpha Omega Institute.

Dmitry Kouznetsov M.D., Ph.D., D.Sc. is a member of the Comparative Biochemistry Group, Delifson Division Laboratories, Incorporated, Central Narcological Hospital, Moscow and is presently Head of the Laboratory of Biochemistry at the Laser Invest Incorporated research pharmaceutical/cosmetological company. He received his M.D. from the I.M. Sechenov School of Medicine, a Ph.D. in Biochemistry, Moscow M. V. Lomonosov State University in 1981, and a D.Sc. in Molecular Biology from the U.S.S.R. Academy of Medical Sciences Institute for Nutrition Research in 1989.

Carl A. Koval Ph.D. is Professor of Chemistry and Biochemistry University of Colorado. His BS summa cum laud, is from Juniata College, Huntington, P and his Ph.D. is in chemistry is from California Institute of Technology.

Christa R. Koval Ph.D. has a Ph.D. in Chemistry from the University of Colorado at Boulder.
Grant Krafft PhD co-founder, Chairman and Chief Science Officer of Acumen Pharmaceuticals, responsible for Acumen's research and development programs and scientific strategies. Dr. Krafft is the author and co-inventor of Acumen's patent portfolio covering Alzheimer's disease mechanisms, therapeutics and diagnostics. Director of research development at Evanston Northwestern Healthcare Research Institute in Evanston, Illinois, and Professor of neurology at Northwestern University Medical School in Chicago. He obtained his B.S. with honors in Chemistry at Valparaiso University, and a Ph.D. in Organic Chemistry at the University of Illinois, Urbana-Champaign. He was an NIH post-doctoral Fellow in the Chemistry Department at the University of Wisconsin, Madison. Dr. Krafft is an author of more than 75 scientific papers and a co-inventor of more than 20 issued and pending patents. He has been the principal investigator on more than a dozen NIH, NSF, ACS and Alzheimer's Association Grants and received the Alzheimer's Association
John K. G. Kramer Ph.D. is a research scientist with Agriculture and Agri-Food Canada, Associate Editor of the Journal LIPIDS and Adjunct Professor, Dept. of Human Biology & Nutrition Sciences University of Guelph (Canada). He received a BS in Chemistry and a MS in Biochemistry, both from the University of Manitoba, and a Ph.D. in Biochemistry/Organic Chemistry from the University of Minnesota. Post-doctoral studies as a Hormel Fellow at the Hormel Institute (three years); Post-doctoral studies as an NRC Fellow at the University of Ottawa, Canada. . He is a member of Agriculture Canada in Ottawa and, as a Research Scientist, received the Government of Canada Merit Award, the CSP Canola Research Award, and the Dutton Research Award.

Richard Douglas Kramer PhD scientist Teledyne Solutions, Inc, Huntsville in engineering and management and professor at University Alabama-Huntsville. He is responsible for propulsion systems engineering support to the National Missile Defense Ground Based Interceptor Program and aerospace engineer NASA, Marshall Space Flight Center, Huntsville, Senior systems engineer. He has a BS in Aerospace Engineering, Auburn University, a M.S., University Alabama, a; M.S. in Industrial Engineering, University Alabama-Huntsville, and a Ph.D. in Mech. Engineering.

Martin Krause research scientist in astronomy at University of Cambridge

Peter Kreeft, PhD is professor of philosophy at Boston College in Chestnut Hill, MA. He has a BA from Calvin College, a MA and PhD from Fordham University and did his post doc at Yale University, all n philosophy. He has published 43 books and hundreds of articles.

Marlin Books Kreider PhD is a physiologist with the environmental Protection Agency. He has a M.Sc and a PhD in physiology from the University of Maryland. He has also taught at Eastern Nazarene College.

Mark Krejchi Ph.D. professor of Polymer Science & Engineering (Post-docs, Stanford & Caltech) University of Massachusetts.

Jack W. Kriege Ph.D. has a Ph.D. in Educational Administration from Claremont Graduate School in California. He is now the Registrar for the Institute for Creation Research Graduate School. He has over 150 referred scientific papers, 2 books and 11 book chapters.

Bruce Krogh Ph.D. is Professor of Electrical & Computer Engineering at Carnegie Mellon University. He has a Ph.D. in Molecular & Cell Biology from the University of California, Berkeley.

LeRoy C. Kroll Ph.D. is Professor of Chemistry, Biochemistry Department at Taylor University in Upland, Indiana. His BA is from Lafayette College, his Ph.D. in Organic Chemistry is from Michigan State University under Nobel Robert Grubbs.

David W. Krueger M.S. has a MS in Agroecology.

Johan Kruger Ph.D. has a Ph.D. in Zoology. He now is Director of the Answers in Genesis in South Africa near Cape Town.

Kent B. Krugh M.S. a clinical radiologist, he received his MS in Radiological Sciences from the University of Cincinnati.

Johan Kruger PhD a zoologist from Cape Town, South Africa.

Dalibor Krupa PhD research professor at the Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia. He earned his M.S. in physics from the Comenius University in Bratislava and his Ph.D. in theoretical particle physics from Oxford University, Great Britain.

Kerry K. Kuehn PhD Assistant Professor of Physics Wisconsin Lutheran College. His B.S. is from Cornell University and his M.S. and Ph.D. from UC-Santa Barbara, all in physics.

Daniel Kuebler Ph.D. is Assistant Professor of Biology at Franciscan University of Steubenville. His Ph.D. is in Molecular and Cell Biology from the University of California, Berkeley.

Wolfgang Kuhn Ph.D. is Professor of Biology and Chair in the Biology Department at the University of Saarbrucken, Saarbrucken Germany.

Yuri Kulakov Ph.D. is a Professor of Physics on the faculty of Novosibirsk State University.

Paul Kuld Ph.D. is Associate Professor of Biological Science at Biola University. His BA, MA, and Ph.D. are all from California State University, all in biology.

Andrew S. Kulikovsky M.A. is a professional software engineer with SAAB Systems, Australia in Adelaide SA, Australia. He has a Bachelor of Applied Science (Hons) Degree in Applied Science (Computer and Information Science) from the University of South Australia and a MA Degree in Theology from first Pacific International University, Springfield, Missouri.

David Kumar Ed.D. is Full Professor of Education at Florida Atlantic University. His Ed.D. is from Vanderbilt University.

Joseph A. Kunicki Ph.D. is Associate Professor of Mathematics at the University of Findlay. His BA and MA in Math are from Youngstown State University, and his Ph.D in Math is from Ohio State University. He has authored many scientific articles in his field.

Orhan Kural PhD is Professor of Geology Technical University of Istanbul (Turkey)

Heather Grace Kuruvilla G. Ph.D. is Assistant Professor of Biology at Cedarville University. Her BS is biology is from Houghton College and her Ph.D. is in Biological Sciences (cell biology) from State University of New York (Buffalo).

Donald E. Knuth PhD is a giant in the field of computers, the creator of TeX, which has revolutionized the way we communicate scientific results, and a devout Lutheran. He is listed in the Guinness Book of World records.

Jin-Hyouk Kwon Ph.D. is a Professor of Physics.

Myung-Sang Kwon Ph.D. is Professor in the Department of Immunopharmacology college of veterinary medicine, Kangwon National University, Korea. He has a DVM and a Ph.D. in Immunology.

Martin LaBar Ph.D. is Professor of Biology and Chair Division of Science at Southern Wesleyan University. His Ph.D. is in Genetics and Zoology from the University of Wisconsin (Madison).

John R. de Laeter PhD. Professor Emeritus of physics at Curtin University in Australia and Vice-Chancellor of Research and Development. His BS is in physics, and BED in education both with first class honors a PhD in Physics and a DSc in physics, all form the university of Western Australia. He has published over 200 scientific papers.

Tim F. LaHaye D.Min. earned his Doctorate of Ministries at Western Baptist Seminary, Portland, Oregon. He is a well-known author and pastor.

Robert L. Laing B.S.E.E. received a BS in Electrical Engineering from the University of Michigan. He is Founder, President, and General Director of Clean-flo Laboratories, Incorporated.

Alexander V. Lalomov Ph.D. received a MS in Geochemistry from Leningrad State University and his Ph.D. in Submarine Geology from VNIIOceangeologiya (USSR National Research Institute of Ocean Geology), Saint Petersburg, Leningrad, Russia. He is now the Director of the ARCTUR Research Geological Laboratory in Moscow, Russia and is publisher and senior editor of the Russian language journal Sotvorenie (Creation).

Tom Lamb Ph.D. Professor of Biology. His MS is in Biology from the University of West Florida, his Ph.D. in Zoology is from Clemson University.

Grant R. Lambert Ph.D. is a Biochemist in Australia. His Ph.D. is in Biochemistry.
Kendall Raye Lamkey PhD Professor of Agronomy, Iowa State University, Ames, Pioneer Distinguished Chair in Maize Breeding and director of the Raymond F. Baker Center for Plant Breeding at Iowa State University. Lamkey received his B.S. in agronomy and his M.S. in plant breeding both from the University of Illinois. and his Ph.D. in plant breeding from Iowa State University. Currently, Lamkey is a technical editor for the journal Crop Science, and associate editor for the Journal of Heredity.
Walter Edward Lammerts PhD Professor emeritus of Horticulture University of California, Los Angeles. His B.Sc and PhD are both in genetics from the University of California, Berkeley.

Ann Lamont M.Ed.St. has a B.Sc. and a M.Ed.St. She has been a Mathematics teacher and Science for many years and is an Education researcher.

Jeffrey E. Lander Ph.D. has a Ph.D. in Biomechanics from the University of Oregon.

Cindy Lane M.S. is Adjunct Professor of Biology at Liberty University. She has a B.S. from University of Maryland and a M.S. from Longwood University.

David H. Lane M.S. has a MS (Hons) in Entomology from Victoria University, Wellington (New Zealand) and a Dip. Tchg.

Richard A. Lane M.D. is Associate Professor, Health Sciences & Kinesiology Department, Liberty University. His M.D. is from the University of Maryland.
Kendall Raye Lamkey PhD Professor of Agronomy, Iowa State University, Ames the Pioneer Distinguished Chair in Maize Breeding and director of the Raymond F. Baker Center for Plant Breeding at Iowa State University. Lamkey received his B.S. in agronomy and his M.S. in plant breeding both from the University of Illinois. and his Ph.D. in plant breeding from Iowa State University. Currently, Lamkey is a technical editor for the journal Crop Science, and associate editor for the Journal of Heredity
Bohumir Alfons Lang PhD Professor, Palacky University, Olomouc, Education: PhD and MD, both from Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Ivan M. Lang Ph.D. has a Ph.D. in Physiology and Biophysics from Temple University.

Daniel A. Langer M.D. Professor at the University of Colorado Health Sciences Center School of Medicine.

Andrew Lansdown Dip.Ed. has a two B.A.'s, one with honors and a Dip.Ed. As a teacher and writer he is well known for his articles on social and spiritual issues, his poetry and fiction.

Joel Lantz Ph.D. is Research Scientist and Writer for Life Systems Instruments. His BS in Chemistry is from Lebanon Valley College, his Ph.D. in Chemistry is from the University of Rhode Island.

John F. Lasley PhD Professor Emeritus of Animal Husbandry at the University of Missouri

Rick Lapworth is working on his Ph.D. in Science Education at Florida International University, and is on the Miami-Dade School Board.

Teresa Larranaga Ph.D. is Director Pharmacy at Presbyterian Hospital, Albuquerque, NM. His Ph.D. is in Pharmacology from the University of New Mexico.

Kirk Larsen Ph.D. Assistant Professor of biology at Luther College. His Ph.D. is in Zoology from Miami University, Ohio.

Ronald Larson Ph.D. is Professor and Chair of Chemical Engineering at the University of Michigan. His BS, MS, and Ph.D. are all from the University of Minnesota.

Per A. Larssen PhD. senior scientist in the aerospace industry in the area of materials science. He has a MS in mathematics, a MS in Chemistry, and a PhD in structural chemistry and a post doc at Oslo University in the structural of complex molecules

Joseph M. Lary Ph.D. is a Epidemiologist and Research Biologist at the Centers for Disease Control and Prevention. His BS in Physics and Mathematics, MS in Developmental Biology, and Ph.D. in Developmental Biology, all from the University of Alabama. His dissertation was titled Developmental Interactions between Selected Teratogens and T-locus Alleles in the Mouse.

George H. Latta D.D.S. is Professor at the University of Tennessee, College of Dentistry in Memphis, Tennessee and Chair of Department Restorative Dentistry (Prostodontics); Associate for the Center for Health Services Research, University of Tennessee.

Mark J. Lattery Ph.D. is Associate Professor of Physics from the University of Wisconsin-Oshkosh. His BS in Physics is from Bethel College, his MA and Ph.D. is from the University of Minnesota, both in Physics. He was also a Visiting Research Fellow at Cornell. He has published widely in the peer reviewed literature.

Robert Lattimer Ph.D. has a B.S. in chemistry from the University of Missouri, and a Ph.D. in chemistry from the University of Kansas (Lawrence), and is a senior research scientist for B.F. Goodrich. His post doctorate was from the University of Michigan.

Benjamin H. S. Lau Ph.D. is Professor of Microbiology at Loma Linda University. His MD is from Loma Linda University SM and Ph.D. is from the University of Kentucky.

Douglas Lauffenberger Ph.D. in Cell and Structural Biology, from the University of Illinois.

Max Augustus Lauffer Ph.D. Professor of biological sciences at the University of Pittsburgh. He also was a research professor at Princeton University and an editor of The Biophysical Journal. He has a BS and MS from Pennsylvania State University, and a Ph.D. in Biochemistry/Physical Chemistry from the University of Minnesota.

M. Harold Laughlin Ph.D. is Professor & Chair, Department of Biomedical Science at the University of Missouri, Columbia. His Ph.D. in Biomedical Science is from the University of Iowa.
Kim Laurell DDS, MDC Assistant Professor of Prosthetic Dentistry at The Ohio State University.

Fin Laursen M.A. has a MA in Counselor Education and has been a public school educator for thirty-two years in a variety of capacities including high school principal and superintendent. He is also executive Director of Christian Educators Association International, and an expert on legal rights in the classroom.

Louis Lavallee M.S., Div. Administrator and Environmental Engineer for the Mississippi Department of Natural Resources, Chief of the Storm Water Division, State of Mississippi Department of Environmental Quality, Office of Pollution Control in Jackson, Mississippi. Has a M.S. from Harvard in Environmental Science and a M.Div. from the Reformed Theological Seminary in Jackson, Mississippi.

Michael J. Lawrence Ph.D. is director of the International Institute of Forecasters, serves as associate editor for the International Journal of Forecasting, Managerial and Decision Economics, and is Emeritus Professor of Information Systems, School of Information Systems, Faculty of Commerce and Economics at the University of New South Wales, Australia. He holds a B.E. with first class honors and a B.Sc. from the University of Sydney, and a M.S. and Ph.D. in Engineering (Operations Research), both from the University of California, Berkeley.

Steven Layfield B.A., received a BA with honors in Physics and Music from the University of Keele-Staffs and is now Head of the department of Science at Emmanuel College in Gateshead, Britain.

George Lebo Ph.D. is Associate Professor of Astronomy at the University of Florida. His DA is from Wheaton, MS from the University of Illinois, Ph.D. at the University of Florida.

Peter Leithart PhD Senior Fellow of Natural Philosophy at Saint Andrews College, Moscow, IA. He has a BA in religion from Hillsdale College, Hillsdale, MI, a MA and a ThM in religion from Westminster, and a PhD in philosophy from Cambridge University. He is the auther of over 30 books on philosophy and religion.

Enho (Eun-Ho) Lee Ph.D. has a Ph.D. in Biology, Austria and is a Professor at Yon sei University.

Francis Nigel Lee Ph.D. is Chairman of the Department of Systematic Theology in the Queensland Presbyterian Theological Hall, Brisbane, Australia. Dr. Lee has an L.L.B., a Ph.D., and a Th.D.

Frank Lee Ph.D. has a Ph.D. in ? from ? and was a professor at Bob Jones University.

H. B. Lee Ph.D. is Professor in the Medical School at Hanyang University, Korea.

J.B. Lee is Assistant Professor of Electrical Engineering at the University of Texas, Dallas

Jung-wook Lee Ph.D. received a Ph.D. in Environmental Science from the University of Texas and is now Professor at Seoul National University, Korea.

K. H. Lee is on staff of the Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, Taejon.

Lawrence J. Lee B.A. an avid archeologist, received a BA in Anthropology from the University of Nebraska. He is Assistant Editor for the Plains Anthropologist, consultant for Archeological Specialty Services and is presently employed by the University of Nebraska and the United States Department of the Interior doing archaeological research.

Nayeon Lee, PhD or candidate at Mississippi State, in biomed. eng

Robert E. Lee is Assistant Editor of the Anthropological Journal of Canada.

W. K. Lee Ph.D. is Professor in the Earth Science Department at Kongju University in Korea.

Woong-Sang Lee Ph.D. is a scientist and Biology Professor at Myungjae University in Korea, which has a Center for Creation Research.

Jonathan Leech Ph.D. Professor of Mathematics, Department of Mathematics & Computer Science, Westmont College, Santa Barbara, CA. He also taught Mathematics at Grace College, Winona Lake, Indiana. He has a Ph.D. in Mathematics from the University of California at Los Angeles.

John Lang Leedy Ph.D. Professor Emeritus of Botany at Wheaton College. His B.S. is in general science, his MA in paleontology, and his Ph.D. in Botany.

Raul Leguizamon is Professor of Medicine (Pathology) at Autonomous University of Guadalajara in Mexico.
Egbert Giles Leigh, Jr. PhD Staff scientist, biologist, Smithsonian Tropical Research Institute, Balboa, Canal Zone, Republic of Panama, formerly Princeton University, Princeton, NJ, Assistant Professor of biology., Education: Princeton University, B.A., Yale University, Ph.D.
Matti Leisola Ph.D. is Professor of Bioprocess Engineering and head of the Department of Chemical
Technology at Helsinki University of Technology, Finland. His M.S., Lic.Sc. and D.Sc. (Ph.D.) are all from Helsinki University of Technology and his Habilitation is from Swiss Federal Institute of Technology (ETH), all in biotechnology. His work is primarily in enzyme technology and he has supervised over 100 masters and 15 doctoral theses.
Jérôme Jean Louis Marie Lejeune PhD MD The father of modern genetics. Professor fundamental genetics, Faculty Medicine, Necker-Enfantsmalades, Paris. Education: The University of Paris (M.D., 1951; Ph.D., 1960). In 1959, Lejeune identified the human chromosomal abnormality linked to Down syndrome, or trisomy 21.
Magda Narciso Leite PhD is Professor, College of Pharmacy and Biochemistry at the Universidade Federal de Juiz de For a in Brazil.

T. H. Leith Ph.D. teaches at York University, Toronto, specializing in the history of science. He studied at the University of Toronto (BA with honors in Physics and Geology); Boston University (MS in Geophysics, Ph.D. in the Philosophy of Science); and at the Massachusetts Institute of Technology.

Bruno Lemaire PhD Professor, Decision Science & Information Systems He has a Ph.D. in Mathematics from HEC Paris (France)

Roger Lenard Ph.D. is a physicist at the Sandia National Laboratories in New Mexico. His BS is in physics, his MS in chemistry and his PhD in Physics.

E. Stan Lennard M.D., Sc.D. is a Clinical Associate Professor of Surgery, Division of Nephrology, at the University of Washington Medical School. His BS is in Biology from Southern Methodist University in Dallas, his Sc.D. is in Immunology from the University of Cincinnati, and his MD is from the University of Texas Southwestern Medical School in Dallas.
John Carson Lennox, PhD Research Fellow in Mathematics University of Oxford, England. Fellow in Mathematics and the Philosophy of Science at Green College, University of Oxford, He has a MA and PhD from Cambridge and a DSc from University of Cardiff, Wales. In addition to around 70 papers and two books in mathematical publications, he is the author of a number of books on the relations of science with religion, the most recent of which is: Hat die Wissenschaft Gott begraben (Has Science Buried God?), Brockhaus, 2002.
Ricardo Leon M.D. is Dean of School of Medicine at Autonomous University of Guadalajara, Mexico.

Bryan Leonard MA is a High School Biology Teacher and Ph.D. candidate in science education with a research interest in the area of evolution education in high school biology classes. His BS is in Biology Education, his MS in Microbiology. Mr. Leonard has years of laboratory research experience and was a co-author of many peer reviewed publications.

Atomic Chaun Tse Leow Ph.D. is Head of the Biotechnology Specialist Unit at Singapore’s Temasek School of Applied Science. He has a B.Agr.Sc. with honors, a Ph.D. in Toxicology from La Trobe University in Australia, and Dip.Ed. and a Dip.C.S. (summa cum laude) Christian Studies, from the Biblical Graduate School of Theology, where he is also pursuing a M.Div. Well known through consultancies, media appearances and speaking engagements, he has written 25 scientific papers on agrotechnology and toxicology, and A Guide to Hydroponics. He has received numerous awards, local and international.

James M. Lepkowski PhD research professor at the Institute for Social Research and an Associate Professor of biostatistics at the University of Michigan. He is also a research professor in the Joint Program in Survey Methodology at the University of Maryland. He received a BS in mathematics from Illinois State University, an MPH in Biostatistics, and Ph.D. in Biostatistics, both from the University of Michigan

John G. Leslie Ph.D., M.D., a biochemist and research scientist, obtained his BS in Biology from American University, Washington DC and his Ph.D. in Experimental Pathology from the University of Utah, before working as Senior Research Officer/Tudor in the Department of Biochemistry at Monash University in Melbourne, Australia. He has since obtained a Medical Degree from Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma and a third doctorate in Archaeology and Biblical History from Trinity Southwest University in Albuquerque, NM. His Residency Training in Pediatrics and Internal Medicine was at the University of Oklahoma, in Tulsa.
Thomas M. Lessl PhD Associate Professor, Department of Speech Communication, University of Georgia, Athens, GA. His Ph.D. is from University of Texas, Austin.
Lane P. Lester Ph.D. is Professor of Biology at Emmanuel College in Franklin Springs, Georgia. His B.S.E. is in Biology from the University of Florida, and his MS in Ecology and Ph.D. in Genetics are both from Purdue University. He is the author or co-auther of 5 books.
Benjamin Shuet-Kin Xerjen Leung MD Professor, Obstetrics & Gynecology Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota. His Primary Research Interest and Area of Expertise: Mechanism of cancer growth, metastasis and apoptosis regulated by steroid hormones and growth factors. He has a BS from Hong Kong Baptist College, cum laude in Chemistry and Zoology, a MS from Seattle Pacific University, Seattle, WA, and a Ph.D in Biochemistry, Colorado State University, Collins, CO, Postdoc, Hormone Action, Vanderbilt University, Nashville, TN. Editor: Hormonal Regulation of Mammary Tumors, Vols. I and II, 1982; member Editorial Board Oncology and Biotech. News; Contributor of over 80 articles to professional journals
Herbert C. Leupold D.D. has a Doctorate of Divinity and is Professor of Old Testament at the Capital University Seminary in Columbus, Ohio.

Jan Lever Ph.D. Professor emeritus on the faculty of biology at Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands. His Ph.D. in Biology is from Rigksuniversitat at Utrecht, the Netherlands.

Catherine Lewis Ph.D. A geologist, she has her BS from Arizona State University in Geoscience and a Ph.D. in Geophysics from the Colorado School of Mines.

Geoffrey Lewis MA, FSA, FMA, HonFMA Director of Museum Studies, University of Leicester and past President, International Council of Museums.

Gordon Lewis Ph.D., M.Div. earned a M.Div. at Faith Theological Seminary and his MA and Ph.D. in Philosophy from Syracuse University. He is Senior Professor of Philosophy at Denver Seminary.

Richard Lieber Ph.D. Professor of Orthopedics and Bioengineering UCSD. His Ph.D. is in Biology from U.C. Davis.

Roger Lien Ph.D. Associate Professor and Program Coordinator of Poultry Science at Auburn University in Alabama. His BS is in Wildlife Science, his MS in Poultry Science, both from Texas A & M University. His Ph.D. is in Physiology from North Carolina State University.

Scott H. Ligman PhD is Professor and Chairman of Biology at Walla Walla College. His PhD in biology is from Oregon State University.

Albert William Liley Ph.D. is Research Professor in Physiology and of the Faculty of the Postgraduate School of Obstetrics and Gynecology at the University of Auckland, Auckland, New Zealand. He has a KCMG, MB, DSc(Hon), ChB, BMedSc, DipObst, FRSNZ, FRCOG, and FACOG

Clifford L. Lillo B.E.E., M.A. has a BA and MA in Electrical Engineering.

Walter E. Lillo Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering from Purdue University.

Daniel Lim PhD. Professor of Philosophy. He has a BA in Computer Science from UC Berkeley, a MS, in Computer Science, from UC Davis, a MA in the Philosophy of Religion from Biola University and a MA and PhD, both in the Philosphy of Science, from Cambridge University.

Hsin-Yi Lin PhD Assistant Professor, Dept. of Chemical Engineering & Biotechnology National Taipei University of Technology (Taiwan).

Wolfgang B. Lindemann, PhD, MD an author and physican has published 90 articles and one book on the critical of evolution.

Derek Arthur Linkens, PhD Professor and Dean of the Department of Automatic Control and Systems Engineering, University of Sheffield. He received a BSc in Electrical Engineering from Imperial College, London, his MSc in Systems Engineering from the University of Surrey, and Ph.D. from the University of Sheffield and a DSc from the University of London.

A. Lima-de-Faria PhD Professor and head emeritus at the Institute of Molecular Genetics at the University of Lund and a leading authority of chromosome research. He has published widely in the professional literature.

Shieu-Hong Lin Ph.D. is Assistant Professor of Computer Science at Biola University. His Ph.D. is from Brown University.

David F. Lindsey PhD is Professor of Biology at Walla Walla College. His PhD is in Molecular and Developmental biology from University of Texas.

George D. Lindsey Ed.D. is Professor of Science at LeTourneau College in Texas. He received a BS, a MS, and a Doctorate in Science Education, all from East Texas State University, Commerce, Texas.

Peter Line Ph.D. is a research neuroscientist at the Brain Sciences Institute, Swinburne University of Tech in Victoria, Australia. His undergraduate major was in biophysics and instrumental science, and his MS and a Ph.D., are both in neuroscience from Melbourne University and Swinburne University of Technology, Australia.

Sherwood Lingenfelter Ph.D. was Dean and Professor of Anthropology at Biola University, now is provost and senior vice-president at fuller theological seminary. His Ph.D is from University of Pittsburgh.

Derek Linkens Ph.D. is Research Professor in Systems Engineering, University of Sheffield. He was formerly Dean of Engineering, University of Sheffield and past President, Institute of Measurement and Control automatic control and systems engineering. He has a BSc(Eng), MS, PhD, ACGI, CEng, FIEE, and FinstMC.

D. Wayne Linn PhD is Professor Emeritus of Biology at Southern Oregon University. He has a BA from Mankato State University, an MS, from Oregon State University and a PhD from Utah State University, all in biology.

Alan H. Linton D.Sc, Ph.D. is Emeritus Professor of Bacteriology and former Head of the Department of Microbiology, University of Bristol. He also is a Fellow of the Royal College in Pathology.

William G. Lipke Ph.D. former Professor of Biology and Genetics at Northern Arizona State University, Flagstaff, now retired is now an active Creation speaker.

Henry S. Lipson CBE, F.Inst.P. Was Professor Emeritus of Physicist at the University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom.

Jason Lisle Ph.D. is an Astrophysicist. He graduated summa cum laude in Physics and Astronomy from Ohio Wesleyan University and his MA and Ph.D. are both in astrophysics from the University of Colorado.

Anatoliy Lisovsky B.Sc. has a B.Sc. in Biology from the International Soloman University, Kiev and is currently a graduate student in Biotechnology at the Ukrainian Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Kiev.

Theodor Liss Ph.D. A research scientist, he has a Ph.D. in Chemistry from Massachusetts Institute of Technology.

Jean K. Lightner DVM a veterinary medical officer for the US department of Agriculture. She has a BS, a MS, and a DVM from Ohio State University in animal science and veterinary medicine.

Garrick Little Ph.D. is Senior Scientist at Li-Cor. He has a Ph.D. in Organic Chemistry from Texas A & M University.

Will Little PhD is a research scientist. He has a BSE in interdisciplinary engineering and a MS in bioengineering, both from the University of Washington, and a PhD I engineered biomaterials from the University of Zurich.

Yingguang Liu PhD. Associate Professor of Science at Baptist Bible college. He has a MA in Medicine from Shanghai Medical University and a PhD in biological science from Ohio University. He practiced medicine in China and did research in the area of molecular virology for 12 years, and has published widely in his field of infectious diseases.

David Livingston, Jr. Ph.D. has a BA in General Science from Wheaton College, a MA with honors in Old Testament Studies from Trinity Evangelical Divinity School and a Ph.D. in Archaeology and Ancient History from Andrews University. He also studied Archaeology and Hebrew at the Institute for Holy Land Studies in Jerusalem and has two years of graduate studies in Ancient History at Dropsie University in Philadelphia.

Christian M. Loch Ph.D. has a Ph.D. in Biochemistry and Molecular Genetics from the University of Virginia.

Gary H. Locklair Ph.D. has a BA in Chemistry, a BS in Computer Science from California State University, Sacramento, a MS in Computer Science from the University of Idaho and a Ph.D. in Computer Science from Nova Southeastern University. Dr. Locklair is Chairman and Assistant Professor of Computer Science in Computer Science Department of Concordia University, Mequon, Wisconsin.

Robert E. Loffredo PhD Professor Chemistry, Chair Truett-McConnell College in Cleveland, GA. He has a B.S. from the University of Illinois, a Ph.D. from the University of Colorado and complted a NIH Postdoctoral Fellowship at Purdue University.

Justin Long Ph.D. His Ph.D. is in chemical engineering from Iowa State University.

C. Roger Longbotham Ph.D. has a Ph.D. in Statistics from Florida State University.

Wolf-Ekkehard Lönnig Ph.D. is a research scientist in the genetics department at the Max-Planck Institute for plant breeding in Cologne, Germany. He has a Ph.D. in genetics from ?

Mark Erik Looy Ph.D. has a BA and a MA in History from San Diego State University plus, on a fellowship at the University of Glasgow, a Doctorate in Education. He is co-founder and Media Director for Answers in Genesis.

Raúl Erlando López Ph.D. has a BS in Physics, and a MS and a Ph.D. in Atmospheric Science from Colorado State University. Dr. Lopez works as a Research Meteorologist with the National Severe Storms Laboratory in Norman, Oklahoma, and has published over 45 papers in scientific and professional journals.

Frank C. Lorey III M.A. is a Registered Historical Archaeologist and has an MA in Archaeology.

William Lovegrove Ph.D. is Professor emeritus of Computer Science at Bob Jones University. His MS in Electrical Engineering and Ph.D. in Computer Engineering are both from Clemson University.

Soren Lovtrup Ph.D. is Professor emeritus of Zoology-Physiology at the University of Umea, Sweden. He has published widely in the professional literature in his field. One of his most well known books is Darwinism: The Refutation of a Myth.

Jeff Lowe MS, MCGI was formerly Principal Lecturer at Manchester Metropolitan University.

Lee Lowery PhD Eppright Univiversity Prof. of Civil Engineering Texas A&M University, College Station
Shannon W. Lucid PhD Chief scientist, NASA Solar System Exploration division, 2002-present. First woman to fly on the shuttle three times; mission specialist remained aloft 188 days stationed on Space Station Mir, Education: University of Oklahoma, B.S. in Chemistry, M.S. and Ph.D in Biochemistry
Harry Lubansky Ph.D. in Biological Chemistry from the University of Illinois (Chicago).

Marvin L. Lubenow Ph.D. received a MTh from Dallas Seminary, a BA from Bob Jones University, a MS in Anthropology/Paleontology in 1976 from Eastern Michigan University, and a Honorary Ph.D. in Paleoanthropology from Christian Heritage College, San Diego where he was Professor Emeritus.

Charles W. Lucas Jr. Ph.D. received a BS in Physics from the College of William and Mary, a MS in Solid State Physics from the University of Maryland and a Ph.D. in Theoretical Physics from the College of William and Mary. Dr. Lucas did his postdoc at Catholic University in theoretical work on mesoic atoms.

Ken Ludema Ph.D. is Emeritus Professor of Mechanical Engineering at the University of Michigan. His B.S. is from Calvin College, his MS is from the University of Michigan, and he has two Ph.D.’s, one from Cambridge University and another from the University of Michigan.

Philip Lu BS is a biotechnologist specializing in Protein purification. His BS is in microbiology from the University of Washington.

C. Thomas Luiskutty Ph.D. has a Ph.D. in Physics from University of Louisville.

Richard D. Lumsden Ph.D. is Professor Emeritus of Parasitology and Cell Biology and Dean of the Tulane University Graduate School. He has a B.S. and M.S. in Zoology from Tulane University, a traineeship in Cell Biology at Harvard, a PhD. in Biology from Rice University, and a Post-Doctoral Research Fellowship in Medical Pathology from Tulane University School of Medicine. He received over 21 Research Grants and Contracts including from the National Institutes of Health, The National Science Foundation, and the FDA, trained 30 Ph.D.s., was the winner of the highest award for his parasitology research, published some 90 peer-reviewed papers, mostly in parasitological journals, often describing new species, and presented over 100 program abstracts. He won the Henry Baldwin Ward medal, the highest award in parasitology.

Walter Oscar Lundberg PhD professor emeritus of agricultural biochemistry at the University of Minnesota. His PhD is from Johns Hopkins University in biochemistry. He has published widely in the scientific literature.

Kenneth H. Luther PhD Assistant Professor, Mathematics and Computer Science and Chair, Environmental Science Program, Valparaiso University, Valparaiso, Indiana. Education: B.S. in Mathematics from Mount Union College, M.S. in Mathematics from the University of Delaware, Ph.D. in Environmental Science from Indiana University.
Ludmila Alekseevna Lutova PhD Professor of biology, St. Petersburg State University, Department, chair dept. of biology, St. Petersburg State University, Education: MSc, PhD and DSc all from St. Petersburg State University.
Richard Neal Luxton PhD Professor, Western New England College, Springfield, Massachusetts. Education: BA, and PhD Essex University, Colchester, England.
Eduardo F. Lütz Ph.D. Has his PhD in Nuclear Astrophysics from the University of Rio Grande do Sul - RS now at University of Rio Grande do Sul.

Paul Lysen B.A. is a Statistical Analyst and an adjunct faculty at Metro State University. He has a BA from the University of Minnesota.

Larry Lytle MD his MD is from the Ohio State College of Medicine.

Fred B. Maas PhD President, Wheat Dynamics, Inc. He has a AS from Community College of Denver, a BS in agronomy from Colorado State University, Fort Collins, CO and a MS in plant breeding from Kansas State University, Manhattan, KS and a PhD in Plant Breeding and Genetics from Purdue University, West Lafayette, IN. He was formally a research associate doing research on wheat and Hessian flies at Purdue University.

John MacArthur Jr. D.D. a renowned Teacher and scholar, is President of the Master's College. His BA is from Pacific College, his MDiv and DD are from Talbot Theological Seminary.

Malcolm W. MacArthur Ph.D. has a Ph.D. in Molecular Biophysics from the University of London.

Stephen W. McDaniel PhD Professor of Marketing at Texas A&M University, College Station, TX.

Ian MacIver Ph.D., a Professor, Department of Tutorial Studies, Longside College, Glasgow, Scotland, U.K., and Principal of Coatbridge College of Further Education.

Donald Mackay Ph.D. was a British neurophysiologist and Professor of Neuroscience at Britain’s Keele University. He founded the research department at Keele and published numerous books in his field. His degree was in Physics from St. Andrews University.

John MacKay B.Sc. has a B.Sc. in Geology from the University of Queensland. He is with Answers in Genesis, Brisbane, Australia.

Damien F. Mackey M.A. has a BA in Ancient History and Latin from the University of Tasmania, and a Diploma in Librarianship, Hobart Tech. He also received a degree in Philosophy (cum laude) and a MA from the University of Sydney in 1994. He works as a librarian and for the government in the Department of Planning and Infrastructure.

Christopher Macosko Ph.D. is Distinguished Professor of Chemical Engineering and Materials at the University of Minnesota. He received a BS in Chemical Engineering from Carnegie-Mellan University, a M.Sc. in Chemical Engineering from Imperial College, London and a Ph.D. in Chemical Engineering from Princeton University.
Jed Macosko Ph.D. Assistant Professor of Biophysics, Department of Physics, Wake Forest University, Winston-Salem, NC. He received his BS in Chemistry from MIT and his Ph.D. from UC Berkeley for his work on influenza hemagglutinin and HIV RNA. He taught Chemistry at Wheaton College, IL, then returned to UC Berkeley for a two year NIH postdoctoral fellowship in the Molecular and Cell Biology Department. Dr. Macosko has been awarded MIT's Merck award for academic excellence, Admiral Rickover's medal of honor for exemplary research, and two of NIH's competitive research grants.
Ian Macreadie Ph.D. is a Principal Research Scientist at the Biomolecular Research Institute of Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), and national secretary of the Australian Society for Biochemistry and Molecular Biology. He has a B.Sc. (honors) and a Ph.D. from Monash University in genetics, and molecular biology.

Barney Maddox MD Urologist

Graham Maddox M.Sc. is Professor of Political Science at the University of New England, Australia. He holds a BA with honors in Latin from the University of Sydney, a MA with first class honors in Classics from the University of Sydney, and a M.Sc. with distinction in Politics from the London School of Economics. He has 7 textbooks and over 50 research papers in his field.

Paul Madtes Ph.D. is a scientist, author, educator and Chairman of the Department of Biology at Mt. Vernon Nazarene University. He has a BA from Eastern Nazarene College, a MS and a Ph.D. from Texas A&M, and a Ph.D. from Trinity Theological Seminary.

Gildo Magalhães PhD is Professor of the History of Science & Technology University of São Paulo (Brazil)

Allen Magnuson Ph.D. is Associate Professor of Civil Engineering at Texas A & M University. He has a BS in Engineering from the University of Michigan, and a Ph.D. in Theoretical & Applied Mechanics from the University of New Hampshire.
Eric G. Magnusson PhD professor emeritus School of Physical, Environmental and Mathematical Sciences, University College, University of New South Wales, Canberra. His first PhD is in quantum mechanics and chemistry from University of London, his second is from the University of South Wales.
Leonard Magruder MA is Assistant Professor of Psychology at Suffolk County Community College, Selden, NY. He also taught at Southern Methodist University, and was Director of Research at the University of North Dakota. His B.S. in Economics/Sociology is from Clemson University, S.C., his M.A. in Psychology is from Southern Methodist University in Dallas, TX.

Donald Mahan Ph.D. is Professor of Animal Nutrition at Ohio State University. His BS and MS are from Purdue and his Ph.D. from the University of Illinois.

Scott A. Mahathey B.S. has a BS in Anthropology, Magna Cum Laude, from the University of New Mexico.

Michael Mahoney Ph.D. Psychologist

Thomas C. Majerus Pharm.D. His doctorate in Pharmacy is from the University of Minnesota.
Jenö Major PhD Senior researcher, National Institute Chemical Safety, Budapest. Education: MSc, and Ph.D., József Attila University science, Szeged, Hungary.
Trevor J. Major M.Sc. received his B.Sc. and M.Sc. in Earth Sciences from the University of Waikato in Hamilton, New Zealand. He also has a MA and is working on his Ph.D. at Ohio State University.

Gary Maki is Director for the Center for Advanced Microelectronics and Biomolecular Research at the University of Idaho.

Wusi Maki is a Research Assistant Professor, Department of Microbiology, Molecular Biology, and Biochemistry at the University of Idaho.

David Malcolm M.E., Th.A. , M.E. (Mech), Ph.D., is a professor of Engineering at the Computing Centre at Newcastle University, New South Wales, Australia.
Bonnie A. Mallard PhD. Professor of Immunology, Ontario Veterinary College, University of Guelph. B.Sc. (Agriculture) M.Sc. Ph.D.
Bruce A. Malone B.S. , research leader for a major chemical company, has a degree in Chemical Engineering.

Charles Habib Malik Ph.D., was Distinguished Professor of Moral and Political Philosophy at the Catholic University in Washington, D.C. He served in several United Nations of positions, including chair of the committee that drafted the final text of the Universal Declaration of Human Rights. He has over 50 honorary doctorates including from Yale and Princeton. He has his Ph.D. from Harvard.

Gregory M. Mandley Ph.D. is a educational consultant. He has a BA in Anthropology from Cal State (Los Angeles), a MA in Educational Technology from San Diego State, and a Ph.D. in Multicultural Education from San Diego State University.

Randal L. Mandock M.S. is a geophysicist at the Phillips Petroleum in Bartlesville, Oklahoma. He has a MS in Astro/Geophysics from the Institute for Creation Research Graduate School.

Isaac Manly M.D. is a surgeon and medical doctor retired from an active medical and surgical practice with Raleigh Surgical Associates in Raleigh, North Carolina. He earned his BS from the University of North Carolina and his M.D. from Harvard Medical School.

John Mann M.B.E., Ph.D. an entomologist, is Director of Alan Fletcher Research Station. He was awarded his M.B.E. for scientific work on controlling the spread of the prickly pear cactus in Australia.

L. Robert B. Mann PhD senior lecture in biochemistry at the university of Auckland, New Zealand. He hold a MS with honors from the University of Wellington and a PhD in Biochemistry from the University of California at Berkeley

Richard Mann Ph.D. has a Ph.D. in Physical Chemistry from Princeton University.

Harold W. Manner Ph.D. is Professor emeritus of Biology and Chair of Biology Department at Loyola University, Chicago, IL. He is Author of 6 textbooks including Vertebrate Development (1975, Kendal/Hunt, Dubuque, Iowa) and has authored over 50 scientific articles. He received his B.S. from John Carroll University and both his M.A. and Ph.D. from Northwestern University. He is listed in the American Men of Science and Who’s Who in America.
Donald H. Mansfield PhD professor of biology at Albertson College of Idaho, Caldwell, Idaho, and curator of the Harold M. Tucker Herbarium. Education: BA, Colorado College, Colorado Springs, MS, University of British Columbia, Vancouver, PhD, Idaho State University, and postdoctoral in plant physiology, University of California, Davis.
Neil A. Manson PhD Assistant Professor of Philosophy at Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia. Manson earned his Ph.D. in philosophy from Syracuse University and afterwards held the positions of Gifford Research Fellow in Natural Theology at the University of Aberdeen, Scotland and Postdoctoral Research Associate at the Center for Philosophy of Religion at the University of Notre Dame in Indiana.
Norman Henry March PhD Professor emeritus of physics, University of University of Oxford former chairman. On the condensed Matter Physics Committee, Institute of Physics London, Advisory Committee on Condensed Matter International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy. He also has a Hon DTech from Chalmers University, Gothenburg Sweden.
John P. Marcus PhD Senior Research Officer at the Cooperative Research Centre for Tropical Plant Pathology, University of Queensland, Australia. His research involves the discovery and characterization of anti-microbial proteins from plant sources to enhance disease resistance in agriculturally important plants. Marcus obtained his B.A. with a Major in Chemistry at Dordt College, Sioux Center, Iowa and a Ph.D. in biological chemistry at the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan involved research on enzymes.
Henry Margenau PhD Eugene Higgins Professor of Physics and Natural Philosophy Yale University. His PhD in physics is also from Yale. He has published widely in the professional literature.
Mariclair (Marci) Reeves PhD. A research scientist at the Biologic Institute in Seattle. WA. She received a BS from the University of Delaware in Animal Science with a concentration in Biotechnology and Biology minor.and PhD in Cell and Molecular Biology at the John A. Burns School of Medicine, of the University of Hawaii in Honolulu. She served as a post-doctoral research fellow for Dr. Marla Berry in Honolulu.
L. Whit Marks PhD is Emeritus Professor of Physics at the University of Central Oklahoma.

Robert J. Marks PhD is Distinguished Professor of Electrical Engineering at Baylor University, and formerly professor of electrical engineering and Signal and Image Processing, and Intelligent Systems at the University of Washington. His BS and MS are in electrical engineering from Rose-Hulman Institute of Technology and his PhD in electrical engineering is from Texas Tech University. He has published 120 articles and 21 book chapters in the professional literature and is the author or co-editor of 8 books in his field.

Glenn A. Marsch is Associate Professor of Physics at Grove City College. His B.S. is from Clemson University and Ph.D. is in Molecular Biophysics from Florida State University.
John Harrison Marsh JD Instructor science and technical of watershed Management Portland State University, Education: BS, Oregon State University, JD, Lewis & Clark College, certified, Lewis & Clark College.
Patrick Marsh B.A., M.F.A. World-renowned art director who designed Jaws and King Kong attractions at Universal Studios in Florida is now Designer for Answers in Genesis creation museum. He is a graduate from the University of California at Los Angeles (BA in Industrial Design and M.F.A. in Environmental Design.

Frank Lewis Marsh PhD. Professor emeritus of Biology at Andrews University, Berrien Springs, MI. He has taught at the college level for 38 years. His BA and BS degrees are from Andrews, his MS in zoology is from Northwestern University and his PhD in botany is from the University of Nebraska. His thesis was on plant ecology under the world authority on plant roots, Dr. J. E. Weaver. He has published widely in the literature.
Gailen Daugherty Marshall, Jr. PhD, MD Associate Professor of Medicine and Pathology, and Director of the Division of Allergy & Clinical Immunology, University of Texas Houston Medical School, Houston, TX, Education: BS, University of Houston, MS, Texas A&M University, Ph.D., MD University of Texas.
George Marshall Ph.D. a lecturer in Neurobiomedicine at the University of Glasgow. He obtained his BS in Biology with honors at the University of Strathclyde, a Medical Science Degree from Sheffield, and a Ph.D. in Ophthalmic Science at the University of Glasgow. He was elected to chartered biologist (C. Biol.) status in Scotland and to membership of the Institute of Biology (M.I.Biol.) in 1993. Dr. Marshall is now Sir Jules Thorn Lecturer in Ophthalmic Science (and an Eye-disease researcher).

Graham Marshall Ph.D. is assistant director of research at Mintek in South Africa and scientist at Global FIA Inc. His Ph.D. is in Analytical Chemistry from the University of Pratoria, South Africa.

John B. Marshall is Professor of Medicine at the University of Missouri School of Medicine.

Julie Marshall Ph.D. is Associate Professor of Chemistry, Lubbock Christian University. Her BS is from Lubbock Christian University in Education, her MS and Ph.D. are both in Chemistry from Texas Tech University.

Gailen Marshall Jr. MD, PhD. Assistant Professor and director Divison of Immunology University of Texas

Patricia Marshall, PhD ia professor in ?? She has a PhD from Stanford University

R. Stuart Marshall, PhD is a legislative analyst’s for the state of California involved in analyzing scientific and other fovernment projects. He has a BA in economics and a PhD is from Stanford University.

Thomas H. Marshall Ph.D. is Adjunct Professor of Food, Agricultural and Biological Engineering at the Ohio State University. His Ph.D. is in Environmental Sciences and Engineering at Oregon Graduate Institute of Science and Technology.

Harvey Martin Th.M., Ed.D. is Professor of Christian Ministry at Northwestern College in St. Paul, Minnesota. He received his MA in Theology from Dallas Seminary and a Doctorate in Education from Trinity Evangelical Divinity School.

George F. Martin PhD professor emeritus, Anatomy and Neuroscience, The Ohio State University.

Jobe Martin DDS, D.M.D. a biology major at Bucknell and a graduate of the University of Pittsburgh Dental School. In 1982 he entered Dallas Theological Seminary, graduating with a Masters in Systematic Theology. Dr. Martin is now President of Bible Discipleship Ministries, Rockwall, Texas.
Larry Dean Martin PhD Professor and Senior Curator of Vertebrate Paleontology, Museum of Natural History; Professor of Ecology and Evolutionary Biology, University of Kansas, Lawrence, Kansas.
Lawrence W. Martin PhD Professor of physics at North Park University in Chicago, IL, and visiting Professor of Physics at North Carolina State University in Raleigh, NC. Martin has a BA in music and education from Virginia Polytechnic Institute, a MA in theological studies from Gordon-Conwell Theological Seminary in Massachusetts, and a MS and PhD in theoretical solid-state physics from the University of North Carolina-Chapel Hill.
L. Kirt Martin is Professor of Biology at Lubbock Christian University.

Todd Martinez PhD Associate Professor of Chemistry, School of Chemical Sciences, University of Illinois, Urbana-Champaign. Martínez was awarded the B.S. in chemistry from Calvin College and the Ph.D. in chemistry by the University of California (Los Angeles).

Alvin Masarira PhD Senior lecture structural Engineering at University of Cape Town, South Africa.

Jim Mason PhD has a BS in physics from Queen’s University, Ontario, Canada and a PhD in Experimental Nuclear Physcs from McMaster University, Hamilton Ontario, Canada. He was a reseach scientist for one of Canad’s leading electronics companies.

Perry Mason is Professor of Mathematics and Physical Science at Lubbock Christian University. He has a Ph.D.from Louisiana State University, a M.S. from Texas Tech University and a B.S. from Harding University, all in chemistry and physical science. He did his postdoctoral study at the University of Arkansas in gas chromatography.
Walter Eugene Massey PhD President, Morehouse College, Atlanta, previously Senior v.p. Academy of affairs, University California System,; v.p. for Research and for Argonne National Laboratory, University of Chicago; Professor physics, University of Chicago, Professor, Dean, Brown University, Providence, Assistant Professor physics, University of Illinois, Urbana. He received a Bachelor of Science from Morehouse College and a MS and Ph.D. in Physics from Washington University.
Bert Massie PhD. His PhD is in physics from the University of California, Los Angeles

Joseph Mastropaolo Ph.D. Professor Emeritus in Exercise Physiology and Biomechanics at California State University at Long Beach He has a BS in Kinesiology from Brooklyn College, a MS in Kinesiology from the University of Illinois, and a Ph.D. in Kinesiology (Biomechanics/Physiology - Exercise Science) from the University of Iowa and has completed graduate work at the University of Chicago Medical School. Dr. Mastropaolo also studied Electrocardiography and Biophysics of Circulation at the University of Chicago Medical School. He has published 20 research articles, 12 abstracts, 3 book chapters, a monograph and 2 textbooks.
John Mathwig PhD Professor biology and entomology College of Lake County, Grayslake, Illinois, and Director Entomology Research Lab., Lake Villa, Illinois. Education: BS, University of Wisconsin, Ph.D., Kansas State University.
Dennis L. Matlock Ph.D. is Professor of Biochemistry and Molecular Biology at Harding University. He has a BS in Biochem from Harding University and a Ph.D. from St. Louis University in Biochem and Molecular Biology.

Edward J. Matson PhD retired research scientist at radiopharmaceutical division of Abbott . His BA was from Wheaton College, his PhD from The University of Illinois

Lloyd J. Matthes Ed.D. is Professor of Mathematics in the faculty department of Mathematics and Computer Science at Liberty University. He has a BS, a M.Ed. in Education from Illinois State College and a Doctorate in Education.

Douglas B. Matthews PhD Research Scientist on the faculty of Nanyang Technological University in Singapore. He was formarly an Associate Professor of Neuroscience at Baylor University. His Ph.D. is in Psychology from Miami University
and his B.S. is also in Psychology from Southwest Missouri State University. He has published widely in the peer revied scientific lterature.

John D. Matthews PhD a British geologist who spent his career in the petroleum industury. He has a PhD in Earth Science, B.Sc in Mathematics,and is a chartered geologist (C.Geol. and F.G.S./

Ralph Matthews Ph.D. has a Ph.D. in Radiation Chemistry and is a private scientific consultant. He has an international reputation in the field of photocatalysis.

George T. Matzko Ph.D. is Professor of Chemistry and Chairman, Division of Natural Science at Bob Jones University, Greenville, South Carolina. He has a MS in Chemistry from Bob Jones University and a Ph.D. in Analytical Chemistry from Clemson University.

Elmer W. Maurer MS is a research scientist with the U.S department of Agriculture. His Ax if from Iowa State University and his MS from the University of Pennsylvania.

David Mbungu PhD is Associate professor of biology at Andrews University. His BS, and MS are both in biology from Andrews University and his PhD is in Entomology from University of California Riverside.

Donald McBride Ph.D. is a naturopathic medicine practitioner. He received a MS from the Institute for Creation Research Graduate School and his Ph.D. from the National College of Naturopathic Medicine in Oregon.
John McCall PhD Professor of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Georgia. He has a BS, MS and PhD University of Georgia.
Pamela McCall B.A. received her BA in Human Biology from Stanford University and works as a research scientist.

John McCampbell PhD Professor emeritus and head of the department of geology University of Southwestwestern Louisiana. Lafayette, LA.

Lester J. McCann Ph.D. was a professor of biology at the College of St. Thomas for over thirty-five years. His BS is from the College of St. Thomas, his MS from the University of Minnesota, and his Ph.D. is from the University of Utah, all in biology.

Stephen McClain PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BSME from The University of Memphis, a MS and PhD from Mississippi State University, all in n mechanical engineering.

David McClellan Ph.D. is Assistant Professor of Family & Community Medicine at the Texas A&M University College of Medicine.

Jacquelyn McClelland PhD Professor, Department of Nutrition Science, North Carolina State University.

Charles A. McCombs Ph.D. was Research Chemist at the Eastman Chemical Company in Kingsport, Tennessee. He received a Ph.D. in Organic Chemistry from the University of California at Los Angeles, He has 21 patents.

R. Clyde McCone Ph.D. is Professor emeritus of Anthropology and Linguistics at California State University, Long Beach. He holds a BA in Religion from Wessington Springs College, a MS in Sociology from South Dakota State College, and a Ph.D. in Anthropology and Sociology from Michigan State University.
William Frederick McCormick PhD, MD Deputy chief emeritus medical examiner, State of Tennessee, Professor emeritus, head forensic pathology, James H. Quillen College Medicine, East Tennessee State University. He has a BS from University Chattanooga, an MD from University of Tennessee, and a MS from University of Tennessee.
Darlene E. McCown PhD Professor of Human Development and Family Studies, Director of Health Services, Professor of Nursing, at Roberts Wesleyan College. Previously Associate Professor, University Rochester, N.Y., Professor, Azusa Pacific University, L.A.,; Associate Professor, Oregon Health Sciences University, Portland, She as a B.S. cum laude in Nursing from Seattle Pacific University, an M.S. in Nursing from the University of Washington, Seattle and a Ph.D. in Human Development and Family Studies from Oregon State University. She is the author of 27 research articles and book chapters in her field.
Dennis L. McCoy Ph.D. holds a BS in Ornamental Horticulture from California State Polytechnic University, Pomona, California and a MS in Agronomy from the University of Wyoming. While finishing his Ph.D. research McCoy worked as a Laboratory Technician at the U.S.D.A. Fruit and Vegetable Chemistry Lab in Pasadena, California.

William P. McCoy Ph.D. Professor of Chemistry at Pensacola Christian College. His Ph.D. in Chemistry is from the University of Pittsburgh.
Carl Nimitz McDaniel PhD Professor biology Rensselaer Poly. Institute, Troy, N.Y, postdoctoral fellow, Yale University, New Haven. Education: A.B., Oberlin College, M.A., Wesleyan University, Ph.D., all in biology.
Edward R. McDonald Ph.D. received a MS in Nursing and his Ph.D. in Curriculum development in higher education.

Paul G. McDorman M.S. has a BA, a BS and a MS in Education. He is Research Senior Chemist in Cincinnati, Ohio. McDorman is editor of World by Design in Columbus, Ohio and is a Director, as well as treasurer of the Creation Research Science Education Foundation.

Charles McDowell Ph.D. is Head of the History-Geography-Political Science Department and Professor of History at Cuyahoga Community College, Parma, Ohio. He is also a consultant-examiner for the North Central Association of Colleges. McDowell completed his undergraduate studies in geography at the University of Washington. He has a MS from Massachusetts State College and a second Master's and Ph.D. in Semitic Studies from Brandeis University.

Ian McDowell MA is Professor Emeritus and a Principle at Emmaus School, Epping, New South Wales, Australia.

Josh McDowell is a graduate of Wheaton College and magna cum laude graduate at Talbot Theological Seminary. He is a popular, well known author, international Speaker and Instructor at the Julian Center near San Diego, California.

Anita McElroy Ph.D Her PhD is in biology from the University of California, San Diego.

John McEwan Ph.D. is Senior Chemist at AccessPharmaceuticals, Australia. He majored in Chemistry at the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand and earned a scholarship to Sydney University for his Ph.D.

Sally McEwan M.Sc. majored in Chemistry at the University of Sydney, has a M.Sc. in analyzing reproduction of wombats and the Tasmanian devil. McEwan then became a researcher in brain biochemistry and metabolism and now splits her work between the New South Wales National Parks and Wildlife Service and the Department of Molecular and Microbial Biosciences at the University of Sydney.

Garth McGibbon M.S. is an Assistant Professor of Biology/Chemistry at Liberty University. He has a B.S. from the University of Waterloo, and a M.S. from the University of Colorado.

Fergus McGinley B.Sc.Hons has a BS (Honorary) in Theoretical Physics, with several years of post-graduate research in the philosophy of science at the University of Melbourne. He is currently Senior School Coordinator and a math/physics teacher at the Torrens Valley Christian School in Adelaide.

Charles H. McGowen M.D. is Assistant Professor of Medicine at Northeastern Ohio Universities College of Medicine. He is a graduate of Hiram College, Ohio, Ohio State University College of Medicine, and the United States Air Force School of Aerospace Medicine.

Davis McGuirt M.D.V. is Professor of Biology at Liberty University. He has a B.S. from Burman University, a D.V.M. from the University of Georgia, and a M.Div from Southeastern Baptist Theological Seminary.

Andrew C. McIntosh Ph.D. is Professor of Thermodynamics and in Combustion Theory in the Department of Fuel and Energy at Leeds University. He holds a B.Sc. with first class honors in Applied Mathematics from the University of Wales, and has a Ph.D. in Combustion Theory from the Aerodynamics Department at Cranfield University, and a D.Sc. in Mathematics from the University of Wales.

Jerry McKamy PhD is Assistant Professor of Physics at Patrick Henry College. His PhD is in Nuclear Physics from Ohio State University.

Preston McKee PhD is Professor of Biology, Department of Biology, Division of Natural Sciences, Louisiana College. He has a B.S., in general science from the University of Iowa and a MS and PhD from the University of Arizona, both in microbiology.
Robert Gilmore McKinnell PhD Professor of genetics and cell biology University of Minnesota, Minneapolis and former research associate in embryology, Tulane University, New Orleans, LA, Education: University of Missouri, B.A., Drury College, B.S., University of Minnesota, Ph.D.
Grenetta McKinstry PhD President, Senior microbiologist Gene Amplification, Inc., Education: AB cum laude, Biology, Stillman College, M.A. (NDEA Fellow) in Microbiology, Indiana University, Ph.D., Ohio State University.
Victor McKusick PhD University Professor emeritus of medical genetics, Johns Hopkins Hospital, physician-in-chief, Johns Hopkins Hospital, and Chairman Dept. of Medicine, Johns Hopkins School of Medicine. Education: MD, Johns Hopkins University, DSc, N.Y. Medical College.
Dehne McLaughlin has degrees in both geology and environmental biology. He works as a Technical Consultant and Ethnographer in the Bureau of the Northern Land Council in Darwin, Australia and is Librarian for the Mineralogical Society of Tasmania Incorporated. McLaughlin is also the Tasmanian Green Parks Service Planning Officer.

J. Donald McLeroy, DDS. Dr. McLeroy received a Bachelor’s of Science degree in Electrical Engineering at Texas A&M University and a DDS from the University of Texas, Dental Branch in Houston. He is now in provate practice.

Ellen Winnie McLaughlin PhD Professor biology Samford University, Birmingham, Alabama. Education: BS, SUNY-Albany, MA, University N.C., Ph.D., Emory University

Robert McLaughlin Ph.D. Professor of Physics at Pensacola Christian College. His Ph.D. is in Physics from the University of Pittsburgh.

Glen S. McLean Dr. McLean has been researching science subjects for over forty plus years. He has been a guest on many radio and television talk shows and has lectured at many schools and colleges. His Ph.D. is in ?
Tom McLeish PhD Professor of Polymer Physics and, since 1993, Head of the Polymers and Complex Fluids Group in the Department of Physics and Astronomy, Leeds University. Previously he was a Lecturer at the University of Sheffield. He has a BA and Ph.D. in theoretical physics from the University of Cambridge.
Emerson Thomas McMullen Ph.D. Associate Professor of History at Georgia Southern University. He received a BS in Chemical Engineering from Washington State University, a MS in Engineering Administration from Southern Methodist University and a MA and Ph.D. in the History and Philosophy of Science from Indiana University. He was previously an Assistant Professor in the Department of History of Science at the University of Oklahoma.

Grady S. McMurty D.D. McMurty has a BS, a MS and a DD from the School of Theology, Columbus, Georgia. He is a Lecturer and missionary in Russia.

Ronald Erwin McNair PhD NASA astronaut, 1978-1986. Lecturer physics, Texas Southern University, Houston, Staff physicist, Hughes Research Labs, Malibu, California. He received a BS in Physics from North Carolina A&T State University and a PhD in Physics from Massachusetts Institute of Technology

David Ralph McQueen Ph.D. received an AS in Natural Science from Southeastern Christian College, a BA in Geology with highest honors from the University of Tennessee, a MA and Ph.D. in Systematic Geology from the University of Michigan while a National Science Foundation Graduate Fellow. He is an Associate Professor of Geology at the Institute for Creation Research Graduate School.

John McRay Ph.D. is Professor Emeritus of New Testament and Archaeology at Wheaton College Graduate School, Wheaton, Illinois. His Ph.D. is in New Testament and Early Christian Literature from the University of Chicago.

Joseph R. McShannic MD FACS is professor of Medicine at Northeast Ohio University College of Medicine.

William McVaugh is Associate Professor of Biology in the Department of Natural Science at Malone College.

Thomas J. Meade Ph.D. is the director of a biochemistry research laboratory at Northwestern University. He has a BS from Arizona State University, and a MS and Ph.D. from Ohio State University, all in biochemistry. He was a tenured professor of biology and senior research scientists at Caltech for much of his career and has authored over 30 peer reviewed scientific papers.

Byron Leon Meadows PhD a laser physicist at the National Aeronautics and Space Administration (NASA) involved in the development improvements to monitor global climate, weather, and other planetary phenomena.
Raymond H. Medley, Jr. PhD Professor of Mathematics, computer science, Chairman dept. Belmont College, Nashville. Education: B.S. from Peabody College M.A. and Ph.D from Evansville, Clarkson University.
Paul Martin Mehrle, Jr. PhD Physiologist, National Fishery Research Lab, Columbia, Mo., Education: B.A., Southwestern University, Memphis, and; M.A., PhD from the University of Missouri in physiology.

David B. Medved Ph.D. has a Ph.D. in Physics from the University of Pennsylvania.

Tony Mega Ph.D. was formerly an Associate Professor of Chemistry at Whitworth University. He has a Ph.D. in Biochemistry from Purdue University.

Kristen van den Meiracker PhD Chair, Department of Biology North Greenville University, South Carolina. He has a Ph.D.in Entomology from Clemson University and a M.Ed. in Secondary Science Education from Converse College.

Roger D. Melquist, MS instructor of biology and bioethics at North Central University in Minneapolis, MN where he has been teaching for over 17 tears. His BS is from Minnesota State University and his MS is from The university of South Dakota, both in biology, chemistry and earth science.

A. James Melnick M.A. has a MA in Soviet Studies from Harvard University. He is a civilian Soviet affairs analyst with the Department of Defense in Washington D.C.

Robert Russell Melnick J.D. is an Attorney in the law firm of Melnick and Schwebel, Youngstown, Ohio and is President of the Ohio Chapter of the Rutherford Institute (attorneys dedicated to defending religious liberty rights). Melnick received his J.D. from Ohio Northern University.

James Menart Ph.D. is Associate Professor of Mechanical Engineering at Wright State University. His Ph.D. is in Mechanical Engineering from the University of Minnesota.

Ricardo Bravo Méndez PhD Professor of Zoology and Ichthyology Universidad de Valparaíso (Chile)

Aaldert Mennega Ph.D. was Chairman and Associate Professor emeritus of Biology at Dordt College, Iowa. His BA in Biology is from Calvin College, his MA in Zoology is from Michigan State, and his Ph.D. in Veterinary Science from Michigan State in Morphology.
David N. Menton Ph.D. Associate Professor Emeritus of Anatomy at Washington University School of Medicine in St. Louis. Biomedical research technician at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota in the Department of Dermatology. His Ph.D. degree in cell biology was from Brown University and his B.S. from Mankato State University. Authored over 18 technical publications in professional journals
Angus Menuge Ph.D. is Professor of Philosophy at Concordia University in Wisconsin. He has a class 1 BA in philosophyfrom the University of Warwick and a MA and Ph.D. in Philosophy of Psychology from the University of Wisconsin-Madison. He has published several books and numerous articles and book chapters in the peer reviewed literature.
Margaret Young Menzel PhD Professor biological science, Florida State University. Education: B.A. magna cum laude, Southwestern University, Ph.D. University of Virginia.
J. Carson Meredith Ph.D. is Assistant Professor of Chemical Engineering at the Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Chemical Engineering from the University of Texas, Austin.

Jussi Meriluoto PhD Professor, Department of Biochemistry & Pharmacy at Abo Akademi University (Finland)
Alex Metherell, Ph.D., M.D. Visiting Research University of California at Irvine. His primary research interest of muscle biophysics, specifically in the mechanism by which muscle generates force and contracts. He has a Ph.D. in Engineering from Bristol University in England and MD from the University of Miami, Florida.
Angela Meyer Ph.D., a plant physiologist in Auckland, New Zealand, holds a B.Sc. in Botany from the University of Auckland, a M.S. with first class honors in Botany from the University of Auckland, and a Ph.D. in Horticultural Science from the University of Sydney. She has 11 referred papers. She and her husband, Lewis, are active members of the Auckland support group of Creation Science Foundation (New Zealand).

John R. Meyer Ph.D. Professor of Biology at Master's College in Los Angeles. and former Director of the Creation Research Society Van Andel Creation Research Center. He received a BS in Biology and Chemistry from Kearney State College, Kearney, Nebraska, and a Ph.D. in Zoology from the University of Iowa. Dr. Meyer served four years as a Post-doctoral Research Fellow at the University of Colorado Medical School in the Cardiovascular Pulmonary Research Lab in Denver, Colorado, and was a professor of physiology and biophysics at Louisville University.

Kristen A. Meyer PhD Assistant Professor of Mathematics Wisconsin Lutheran College. Her B.S., is from Wisconsin Lutheran College and her Ph.D. from Iowa State University.
Stephen C. Meyer Ph.D. is Associate Professor of Philosophy at Whitworth College in Spokane, Washington. Meyer received a BS in Physics and Geology from Whitworth College and a Ph.D. in the History and Philosophy of Science for a dissertation on origin-of-life biology and the methodology of the historical sciences from the University of Cambridge, including methodology of historical sciences. His Ph.D. thesis was on the origins of life problem.
Ron Meyers MS is a professor of biology at Cornerstone University. His BA is in chemistry from Cedarville University, his MS in Biochemistry from the Ohio State University.

Flora Mhlanga, PhD professor of biology at Faulkner University in Montgomery, AL. She has a BS from the University of Zimbabwe, a MS and a PhD from the University of Michigan, all in biology.

Gillian Marie Middleton B.Sc. (Zool.), Dip.Ed. taught science and biology at Sydney's Girls' High School and biology at Sydney Teachers' College. She has a B.Sc. in Zoology and a Diploma in Education.

Gordon R. Middletown M.S. is adjunct professor at Patrick Henry College. His MS is in Biophysics from Colorado State University.
Marco Severo Milani-Comparetti PhD Director Medical School, Institute Biology & Genetics, Ancona, and Associate Professor human genetics and bioethics, Ancona (Italy) University Medical School, Education: Ph.D., Rome University.
Ruth C. Miles PhD is Professor of Chemistry at Malone College.

Jon Milhon, PhD Professor of Biology, Biology Department, Azusa Pacific University. He has a BS in biology from PhD from Azusa Pacific University, and a PhD in pathobiology from The University of Southern California. He was also a staff scientists at the University of Wisconsin.

John Millam Ph.D. is Theoretical Chemist, Project Manager at Semichem, Inc. (computational chemistry). His BS is in chemistry and physics from the University of Arizona and his Ph.D. is from Rice University, both in Chemistry. He did his post doc in chemistry at Wayne State University in Detroit.

Michael Millam Ph.D. is Professor of Chemistry at Phoenix Community College. His BS from Washington State University and his Ph.D., from University of the Pacific, are both in Chemistry.

Anita K. Millan. MD A research scientist, she has an MD a MPH and an MA.
John Bruce Millar PhD Associate Director Research school of information sciences and engineering Australian National University. Education: B.Sc. with honors, University of Liverpool, England, Ph.D., University Keele, England.
Aaron J. Miller Ph.D. has a Ph.D. in Physics from Stanford University.

Brian J. Miller Ph.D. is physics editor for John Wiley Publishers. He has a Ph.D. in Physics from Duke University.

Brock C. Miller D.D.S, M.S. has a MS in Restorative Dentistry from the University of Michigan. He is a Dentist in the United States Air Force.

Chris Miller MS a graduate of the US Naval Academy at Annapolis, and retired Engineering Duty Officer. He holds, two masters degrees from the Naval Postgraduate School.

Dave Miller Ph.D. is a graduate of Lubbock Christian University, where he earned a BA in Speech and Bible. He earned his MA in Speech Communication from Texas Tech University, his MA in Theology and M.A.R. from the Harding Graduate School of Religion. He also has a Ph.D. in Speech Communication from Southern Illinois University.

H. Keith Miller Ph.D. is Professor emeritus of Biology and former Chairman of Capital University, Columbus, Ohio. His BS is from Capital University in Biology, his MA in Medical Entomology and Ph.D. in Invertebrate Physiology are both from Ohio State.
Karl V. Miller PhD Professor of Wildlife Ecology and Management at the D. B. Warnell School of Forest Resources, University of Georgia, Education: BS in Entomology, The Pennsylvania State University, MS in Entomology, Ohio State University PhD in Forest Resources, University of Georgia.
Lowell Miller was Instructor in Chemistry at Grace College, Winona Lake, Indiana. He spent three years as a clinical chemist developing new tests to diagnose leukemias.

Stan Miller PhD professor of geological engineering at the University of Idaho. He holds a PhD in geological engineering from the University of Wyoming.

Albert Mills Ph.D. is a scientist at Saskatoon Embryo Transplant Center. His Ph.D. is in Reproductive Physiology from the University of Florida.

Earl Mills Ed.D. Wayne State University.

Gordon Mills Ph.D. is Emeritus Professor of Biochemistry at the University of Texas, Medical Center, Galveston. His Ph.D. is in Biochemistry from the University of Michigan.

Thomas E. Milner Ph.D. is Assistant Professor of Biomedical Engineering at the University of Texas, Austin. He has a BSc in Engineering Physics and a MS. in Physics, both from Colorado School of Mines. His Ph.D. in Optical Sciences is from the University of Arizona.

Forrest M. Mims III B.A., a prolific science writer and author of numerous books, does research on atmospheric studies at Geronimo Creek Observatory and has designed a portable spectrometer for measuring atmospheric ozone. He has a BA from Texas A&M.

Sung-Ki Min Ph.D., division head of a research firm, received his Ph.D. in Mechanical Engineering from Catholic University.

Scott Minnich Ph.D. Professor in the Microbiology, Molecular Biology and Biochemistry Department at the University of Idaho. He was previously an assistant professor at Tulane University. His BS is from Washington State University, his MS from the University of Idaho, and his Ph.D. is from Iowa State University, all in Bacteriology. He has published widely in the peer reviewed literature.

Paul Missel Ph.D. Department of Physics, Harvard-MIT Program in Health Sciences and Technology. He has a Ph.D. in Physics from Massachusetts Institute of Technology.

Colin W. Mitchell Ph.D. Lecture in Geography at Reading University and is a former international consultant in the development of arid lands based in the United Kingdom. He studied at Harvard University, has a MA with honors in Geography from Oxford University, a Master of Civic Design Degree from the University of Liverpool, and a Ph.D. in Desert Terrain Geography from Cambridge University. He is the author of 2 scientific books, 6 book chapters and about 50 scientific papers.

Mark Mitchell PhD is Assistant Professor of Philosophy at Patrick Henry College. His PhD is from Georgetown University in Philosophy.

Tommy Mitchell MD is a writer and lecturer. He has a BA with highest honors from the University of Tennessee with a major in cell biology and a minor in biochemistry and an MD from Vanderbilt University school of Medicine. He is board certified in internal medicine.

Jim Mitroka Ph.D. Research Scientist, Bristol-Myers Squibb, and adjunct professor at the Kings College and Rutgers University.

Timothy A. Mixon MD is an Assistant Professor of Medicine at Texas A & M University.

Russell Lowell Mixter Ph.D. served as Professor of Zoology at Wheaton College for 40 years. He received a BA from Wheaton College, a MS from Michigan State University and a Ph.D. from the University of Illinois, all in zoology.

Eugeniusz Moczydlowski PhD biologist and president of the Polish Creation Society.

Arlo Moehlenpah D.Sc. is retired now from a productive career in science education, industrial research, and teaching. He received a BS in Chemical Engineering from Washington University, a MA in Chemical Engineering from the University of Minnesota, and a D.Sc. in Chemistry from Washington University.

Donald R. Moeller M.D., D.D.S., M.A., B.A. received a BA in Biology from the San Jose State University with distinction, a MA in Biological Sciences from Hampton University, a D.D.S. from the University of California at San Francisco, and a M.D. from the University of Alabama. His Oral and Maxillofacial surgery residency was done at Walter Reed Army Medical Center in Washington D.C., and his transitional internship at the Medical Center in Columbus, Georgia. He is currently engaged in full time practice of maxillofacial surgery and has taught biological sciences since 1996 at Beacon College in Columbus, Georgia.

Gina Mohammed, PhD, a research scientist in the area of plant physiology, has published widely in the professional peer reviewed scientific literature, both journals and books. She has a BS in biology with honors from the University of Toronto and a PhD in plant physiology from Simon Fraser University. She has authored dozens of scientific papers in her field.

Moises PhD

Mats Molen M.S. has two BS degrees in biology, earth sciences (primarily Quaternary geological process), chemistry, physics, and mathematics, University of Umea, Sweden, and a MS. He teaches natural science and is the former editor of Genesis, the journal of the Biblical Creation Society of Sweden.

Lennart Möller Ph.D. is a Professor of Environmental Medicine and Toxicology at the University of Stockholm’s Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.

Terrence R. Mondy M.S., Author and high school science teacher, has a MS from Purdue University.

Ernst U. Monse Ph.D. is Professor of Chemistry at Rutgers University, Wheaton, New Jersey. He received his MS from Mainz, Germany and a Ph.D. from the Max-Planck Institute, Germany.

Francis Monseth Th.D. received his Doctorate in Theology from Concordia Seminary, St. Louis, MO. He served on the faculty of Free Lutheran Seminary in Minneapolis since 1971 and has been dean since 1981.

Bill Monsma Ph.D. is Professor of Physics at Augsberg College. His Ph.D. in Physics is from the University of Colorado.

David Monson Ph.D. His Ph.D. is in Analytical Chemistry from Indiana University.

John Warwick Montgomery Ph.D. holds eight earned degrees in philosophy, theology, and law and is distinguished Professor of Theology and Law at the Faith Evangelical Lutheran Seminary in Tacoma, Washington. He commenced a double major in philosophy and classics at Cornell University, Ithaca, New York. His eight degrees include the A.B. with distinction in Philosophy from Cornell University, the B.L.S. and a MA from the University of California, Berkeley, a M.Div. and an S.T.M. from Wittenberg University, Springfield, Ohio; a M.Phil. Law from the University of Essex, England, a Ph.D. from the University of Chicago and a Doctorate in Theology from the University of Strasbourg, France.

Rivelino Verdier D. Montenegro Ph.D. is a physicist at the Max Planck Institute in Berlin, Germany.

J.D. Moolenburgh Ph.D. His Ph.D. is in Epidemiology from the University of Rotterdam, The Netherlands.

Han-Kyu Moon Ph.D. received a Ph.D. in Mechanics from Brown University.
Hong Mo Moon PhD President, Alpha Omega Lab., Inc., Parsippany, N.J., postdoctoral fellow, Yale University, New Haven, Visiting Professor Seoul National University, Adjunct Professor Cornell University Medical College, N.Y.C., Education: BS, SungKyun Kwan University, Seoul, PhD Korea, University. CK??
Jerry P. Moore M.D. is Associate Pathologist in the Department of Pathology at Methodist Hospital in Lubbock, Texas. He was appointed Associate Clinical Professor in Pathology at Texas Tech University, School of Medicine, Lubbock, Texas.

John N. Moore Ed.D. is Professor Emeritus of Natural Science at Michigan State University. Moore received an A.B. from Denison University, Granville, Ohio, a MS in Botany and Plant Pathology and a Doctorate in Science Education, all from Michigan State, East Lansing, Michigan.

Murray E. Moore Ph.D. in Mechanical Engineering from Texas A&M University.

Ralph Moore is the “elder statesman of American rose breeding, and one of the leading plant breeders in the world today. He has breed virtually every miniature rose on the market” (hundreds).

Russell D. Moore Ph.D. is Dean of the School of Theology & Senior Vice President for Academic Administration at the Southern Baptist theological Seminary. He is also a widely published author. He has a B.S., from University of Southern Mississippi, a M.Div.from New Orleans Baptist Theological Seminary, and a Ph.D., from The Southern Baptist Theological Seminary.

Dan Moran Ph.D. Senior developmental scientist at Scientific Labs, Waunakee, WI. He has a PhD in molecular and cellular biology and a MS in microbiology from Ohio University in Athens, OH.

Ewan Robert James More B.S., P.G.C.S.E. graduated in Biology from Paisley University. Since then he has entered the teaching profession, training at Jordanhill Teacher Training College (graduating PGCSE in Biology and Chemistry), Scotland.

Terry Morin PhD professor of chemical engineering at the University of Idaho. He has his PhD in chemical engineering from Michigan State University.

Frank H. Moore MD is now an emergency room physician. His BS is in general science from Oregon State University and his MD is in medicine from Oregon Medical School.

George Moreland Ph.D. is Professor Emeritus at Houghton College. He has a BS from Greenville, MS from the University of Michigan, and Ph.D. in Parasitology from Cornell University.

J. P. Moreland Ph.D. is Professor of Philosophy at Biola University, , La Mirada, CA. He holds a BS (with honors), in Physical Chemistry from the University of Missouri, a Th.M. in Theology from Dallas Seminary and two M.A.’s from the University of California at Riverside in philosophy, and a Ph.D. in Philosophy from the University of Southern California.
Robert Loren Morlan PhD professor emeritus of political science University of Redlands, Redlands, CA He was a Fulbright Lecturer at the University of Amsterdam Smith-Mundt and Professor at the College of Europe. Education: BA Denison University, MA and PhD University of Minnesota.
Henry M. Morris Ph.D. received a BS in Civil Engineering with distinction from Rice University, Houston, Texas, a MS and Ph.D. in Hydraulics Engineering from the University of Minnesota. He was head of the department of Civil Engineering at Virginia Polytechnic and State University from 1957 to 1970. Dr. Morris is Co-founder and President Emeritus of the Institute for Creation Research.

Henry M. Morris III M.B.A., D.Min is Executive Vice-President for Strategic Ministries at the Institute for Creation Research. He received a Masters in Business Administration from Pepperdine University and has had upper-level experience in the business world, including CEO of a large computer firm. Morris received a Doctorate of Ministries in Apologetics from Luther Rice Seminary.

John D. Morris Ph.D. received a BS in Civil Engineering from Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, a MS in Geological Engineering, and a Ph.D. in Geological Engineering, both from the University of Oklahoma. Dr. Morris was a Professor of Geological Engineering at the University of Oklahoma and is now President of the Institute for Creation Research.

Len Morris Ph.D. is a Physiologist.

Trevor Morris Ph.D. was formerly principle Scientific Officer in charge of the Division of Radiation Science and Acoustics, National Physical Laboratories. His Ph.D. is from?

Terry Morrison Ph.D. An author and public speaker with AiG, he has a Ph.D. in Chemistry from Syracuse University.

Scot W. Morrow, PhD Associate professor of biochemistry at Wofford College. He has a BS with honors in chemistry from Philadelphia College of Pharmacy and Science, a MS in analytical chemistry from St. Joseph’s College and a PhD in biochemistry from the University of North Carolina at Chapel Hill.

Terry Mortenson Ph.D. has a BA in Mathematics from the University of Minnesota, a M.Div. in Systematic Theology from Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Illinois, and a Ph.D. in the History of Geology/Science from Coventry University in England. Dr. Mortenson is now an international speaker, writer and researcher.

Graham Mortimer Ph.D. is a Geochemist at Australian National University and Head of Division of Radiometric Dating. His B.Sc. and Ph.S. are both in geology-geochemistry from the University of Adelaide, Australia.

Jean Sloan Morton Ph.D. holds five degrees from three institutions, George Washington University, American University, and District of Columbia Teachers College. She received her Ph.D. in Cellular Studies from George Washington University. She has taught biology at American University and George Washington University, and has served as a consultant in microbiology.

Hennie Mouton Ph.D. is a research scientist, specializing in orbital mechanics & simulations, Centunon, Africa. He has two BS degrees, in astronomy and a PhD in engineering from South African Universities.

John B. Mulder, DVM is a university professor, (now retired) research scientist, and veterinarian. He has a MS, MEd and DVM from????

Donald R. Mull Ph.D. has a Ph.D. in Physiology from the University of Pittsburgh.

John Mullen Ph.D. His B.Sc is from the U.S. Naval Academy, MA in Philosophy from Texas A & M University, and Ph.D. in Philosophy from Notre Dame in Indiana. He is an assistant professor at Valparaiso University.

Stanley A. Mumma Ph.D. is Professor of Architectural Engineering at Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania. He holds a BS in Mechanical Engineering from the University of Cincinnati and a MS and Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of Illinois and is Director for the Building Thermal Mechanical Systems Laboratory at Pennsylvania State University, specializing in the Optimization of Building Mechanical Components, the applications of solar and alternate energy and new mechanical technologies research. Dr. Mumma has published over 80 technical papers and articles.

Ralph O. Muncaster MS has Engineering and advanced degrees from the University of Colorado.

Thomas Mundie is Professor of Life Science at the United States Military Academy at West Point.

Andrew A. Mundt PhD Assistant Professor of Chemistry Wisconsin Lutheran College. His B.S., is from University of Wisconsin and his Ph.D. is from Washington State University.
Norma Frances Munson PhD Researcher in the area of Nutrition, Arthritis, Alzheimer's, Hypoglycemia & MS. Education: BA, from Concordia College, MA from University of Missouri., Ph.D. from Pennsylvania State University, postgraduate, Indiana University, and postgraduate, Western Michigan University,
Rosa Maria Moñoz is Head of Biopharmacy Department at Autonomous University of Guadalajara in Mexico.

Carlos M. Murillo is Professor of Medicine (Neurosurgery) at Autonomous University of Guadalajara, Mexico.

C. Steven Murphree is Professor of Biology at Belmont University.

Terrance Murphy Ph.D. is Professor of Chemistry at Weill Cornell University Medical College in Qatar. His Ph.D. is from the University of Washington in Organic Chemistry.

Arlton C. Murray D.Sc. is a paleontologist and worked twenty seven years with the Smithsonian Institution as a field collector and preparator of vertebrate fossils. He also worked for the William Penn Museum in Harrisburg, Pennsylvania and the National Park Service in Washington D.C.

Hendrik Roelof Murris Ph.D. has doctorate degrees in marine ecology and oceanography (Netherlands Institute for Sea Research) and Terrestrial animal ecology and Plant Systematics (the Free University of Amsterdam). Dr. Murris presently teaches biology at Pieter Nieuwland College in Amsterdam.

Marline Murray PhD is Assistant professor of biology at Andrews University. His BS in biology from Oakwood College a MS and PhD in biology from Wayne State University in Detroit.

Ellen Myers M.A. has a MA in Russian Intellectual History from the Wichita State University. She is a creationist author and teacher.

Rolf Myhrman Ph.D. is Professor of Chemistry at Judson College.
Samuel Milton Nabrit PhD Professor of biology emeritus chairman of the biology department and Dean of the graduate school of arts and sciences at Atlanta University, and as president of Texas Southern University. Education: BS, Morehouse College, MS, and PhD Brown University.
Joseph Vincent Nabholz PhD. Senior biologist, EPA, Washington Reviewer NSF and Standards Methods Committee. Education: BS, Christian Brothers University, Memphis, MS, and PhD University Georgia all in biology.
Luke Peter Naeher PhD Assistant Professor, Department of Environmental Health Science, The University of Georgia, Athens, GA, Doctoral Research Fellow, Department of Epidemiology and Public Health, Yale School of Medicine, New Haven, CT, Education: B.S., Biology, Cornell University, College of Agriculture and Life Sciences Ithaca, NY, January M.S., Marine Environmental Sciences, State University of New York at Stony Brook, Marine Sciences Research Center Stony Brook, NY, Harvard University, School of Public Health Boston, MA, Ph.D., Epidemiology and Public Health, Yale University, Graduate School of Arts and Sciences New Haven, CT .
Ed Nafziger M.Ed., a teacher, holds a MS in Education, and degrees in Zoology and Education Psychology, and has done field studies in geology and paleontology.

Ruth E. Nalliah Ph.D. is Associate Professor of Chemistry at Huntington University. She received a BA in Chemistry from Bluffton College and a Ph.D. in Experimental Physical Chemistry from the University of Toledo.

Kenneth A. Nash M.S. is a Meteorologist with the United States Air Force, Scott Air Force Base, Illinois. He has a MS Degree in meteorology from ?

Patricia Lynnea Gathaman Nason Ph.D. has a BA from Sam Houston State University, a MS in Education from Texas A&M University, and a Ph.D. in Science Education (Curriculum and Instruction) from Texas A&M University. Dr. Nason is Chairman of the Science Education Department at the Institute for Creation Research Graduate School. Dr. Nason is now completing a second Ph.D. in Biology in the field of Biological Education.
Ernest Gordon Neal PhD Somerset Trust for Nature Conservation. Neal is most well known for his work with badgers, earning him the nickname "the Badger Man". He has a M.S. and Ph.D. in biology from University of London.
Glen R. Needham Ph.D. is Associate Professor of Entomology at Ohio State University. He has a MS and Ph.D. from Oklahoma State University in Entomology, and now has over 70 publications.

Edward Neeland Ph.D. Associate Professor of Chemistry at British Columbia University, Okanagan Campus, Kelowna, B.C. Canada. His B.Sc. (Honors) is from the University of Waterloo: Double major in Biology and Chemistry, M.Sc. is from the University of Waterloo: Synthesis of Furanold Compounds (Synthetic Organic Chemistry), Ph.D. is from the University of British Columbia: Synthesis of Macrolide Antibiotics (Synthetic Organic Chemistry), Postdoc. in Botany from the University of British Columbia in the use of new compounds from Canola Oils (Synthetic Organic Chemistry).

Sandra L. Nehlsen-Cannarella Ph.D. is Professor of Microbiology and Surgery and Research Professor of Pathology at Loma Linda University. Her Ph.D. is from the National Institute for Medical Research, London.

Maurice Nelles Ph.D. a research scientist, has a Ph.D. in Engineering Physics from Harvard.

B. K. Nelson is a retired Research Toxicologist at the Centers for Disease Control and Prevention.

David P. Nelson B.A., a former design engineer, is now an instructor of Mathematics and Physics and Director of the Messianic Jewish Center.
Harrison Allen Nelson PhD Senior scientist, The Upjohn Co., Kalamazoo, Michigan, Education: postgraduate, Brown University, Providence, University of R.I.; postgraduate, Rice University, Houston.
Paul A. Nelson Ph.D. has a Ph.D. in Philosophy of Biology from the University of Chicago and is currently doing post-doctoral work at the same university in evolutionary and developmental biology. His BS is in biology from the university of Pittsburgh.
Thomas Charles Nelson PhD Biologist, Michigan Conservation Dept., Munising, Michigan, Education: B.S., University of Wisconsin, M.S., PhD Michigan State University.
Suzanne Nelson, M.D., M.P.H., an Assistant Professor of pediatrics at Northwestern University.
Bijan Nemati Ph.D. has a Ph.D. in High Energy Physics from the University of Washington. He is Senior Engineer at NASA in the Jet Propulsion Lab.

James R. Nester PhD is Professor of Biology at Walla Walla College. His PhD in biology is from the University of Colorado.

Bryan D Ness PhD is Professor of Biology at Pacific Union College. His BS and MS in Biology are from Walla Walla College and his PhD is from is from Washington State University.

David Ness Ph.D. has a Ph.D. in Anthropology from Temple University.

George Ness DDS is professor of Oral and Maxillofacial Surgery at The Ohio State University.

Paul Nesselroade Ph.D. was Associate Professor of Psychology at Simpson College, and now is a Full Professor of Psychology at Asbury University. His BS is in Chemistry from Asbury, his MA and Ph.D. in Experimental Psychology are from the University of Louisville.

Berney R. Neufeld Ph.D. was Assistant Professor of Biology at Loma Linda University in the Department of Microbiology.

Richard J. Neves is Professor of Fisheries, Department of Fisheries and Wildlife Sciences at Virginia Tech.

Norman C. Nevin M.B., B.Ch., BAO, M.D. is Professor of Medical Genetics at Queen's University, Belfast, Northern Ireland and is Chairman of the Gene Therapy Advisory Committee. He trained in population genetics at Oxford University . He has over 300 peer reviewed publications on genetics.

Byron Newberry PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. His BS is in from The University of Alabama, his MS from Iowa State University, both in aerospace engineering, and his PhD is in engineering mechanics from Iowa State University

Robert Chapman Newman Ph.D. has earned a BS (summa cum laude) in Physics from Duke University, a Ph.D. in Astrophysics from Cornell University, a M.Div. from Faith Theological Seminary, and a S.T.M. from the Biblical School of Theology Theological Seminary, and Th.M. from Westminster Seminary. Dr. Newman has been Professor at the Biblical Theological Seminary since 1977 and, since 1980, Director of the Interdisciplinary Biblical Research Institute.

David L. Newquist Ph.D. Chairman, Physics Department, Tunghai University, Taiwan.

Robert Newton M.S. is an astrophysicist doing research for his doctorate. He graduated summa cum laude (first class honors) with a double major in Physics and Astronomy, and a minor in Mathematics. Newton has also completed a M.S. in Astrophysics.

John Nicholls was a lecturer in Microbiology, at the former Mid-Essex Technical College, Chelmsford, England.

John Nichols Ph.D. is Associate Professor of Mathematics at Oklahoma Baptist University. His BS is from Union University, MS from the University of Kentucky, and Ph.D. in Mathematics is from the University of Tennessee.

Terrence Nichols PhD

Jay Nicholson Ph.D. is an Entomologist and Science Teacher.

Kevin E. Nick Ph.D. is Assistant Professor of Geology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Oklahoma.
Niels Christian Nielsen PhD Assistant Professor to Professor agronomy, Purdue University, West Lafayette, Indiana, postdoctoral Associate Genetics Institute, University Copenhagen, Education: BS, University of Wisconsin, Ph.D., Vanderbilt University.
Richard Niessen Ph.D. received a BA, and a Th.B. with honors. He earned his MA (cum laude) and Ph.D. from Trinity Evangelical Divinity School. He is now Professor of Apologetics and Bible at Christian Heritage College, El Cajon, California.

Nikolai D. Nikandrow Ph.D. is President of the Russian Academy of Science. His Ph.D. is from ?

M.M. Ninan is Former President of Hindustan Academy of Science, Bangalore University in India.

Robert Nisbet Ph.D. is a Research Associate in Biology at the University of California at Santa Barbara. His Ph.D. is from ?

John Nisha PhD. is a research scientist in the area of combustion science for MEFOS, Lulea Sweden. He has a BS in chemical engineering and a MS in mechanical engineering, both from Oregon State University, Corvallis Oregon and a PhD in engineering materials from Lulea University, Lulea Sweden.

Arthur Nitz Ph.D. is Professor of Exercise Physiology at the University of Kentucky. His BA is in Biology from Wheaton College, his MS in Physical Therapy from Baylor University, his Ph.D. is in Anatomy & Neurobiology from the College of Medicine at the University of Kentucky.

Hee-Choon No is a Professor of Nuclear Engineering.

Alastair M. Noble Ph.D His PhD is in Chemistry from University of Glasgow, Scotland.

Sarah Marie Noble PhD Assistant Professor of Biology University of Mobil, Mobil, AL. She has a
A.A. from Anne Arundel Community College, a B.S. from Northern Arizona University, a M.S. from University of Tennessee and a PhD from the University of Alabama., all in biology.

David A. Noebel Ph.D. Dr. Noebel is the Founder and President of Summit Ministries. His Ph.D. is from ?

Mark A. Noll Ph.D. is Professor of Christian Thought at Wheaton College. He has a BA in English from Wheaton, a MA in Comparative Literature from the University of Iowa, and a Ph.D. in American Religious History from Vanderbilt University.

Patricia Noller Ph.D. is Professor of Psychology at the University of Queensland and Director of the University of Queensland Family Center. She holds a BA with first class honors in Psychology and a Ph.D. in Psychology, both from the University of Queensland. She has 10 books and over 80 articles and chapters in her field.

Warren Nord Ph.D. is Professor of Philosophy at the University of North Carolina, Chapel Hill. He did his undergraduate work at the University of Minnesota, and his Ph.D. from the University of North Carolina at Chapel Hill—both in philosophy. He has written more than 30 book chapters and articles in peer reviewed journals.

Charles Edward Norman Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering from Carleton University in Canada.

Eric J. Norman Ph.D. has a BS in Physics from the University of Missouri at Rolla, a BA in Chemistry from Southern Illinois University at Edwardsville, a MS in Biochemistry and a Ph.D. in Biochemistry from Texas A&M University. He currently directs a research laboratory in Cincinnati, Ohio.

Trevor Norman B.S. is at the School of Mathematical Sciences, Flinders University of South Australia. He has majors in both Mathematics and Computer Science, and lectures in statistics and data analysis in the School of Information Science and Technology at Flinders University. He is Manager for all computer systems in the same university department.

Dan Norow DVM is a veterinarian now involved in full time creation research, speaking, and writing.

A.D. Norris an Examiner in Chemistry, a scientific translator, and an author.

Bernard E. Northrup Th.D. is a professor and Biblical Translation Consultant with Bibles International. He currently teaches Old Testament at Shasta Bible College in Redding, California. He has a Doctorate in Theology from ?

Scott Northrup Ph.D. is Chair and Professor of Chemistry at Tennessee Tech University. His Ph.D. in Chemistry is from the University of Colorado.

William Notz Ph.D. is Professor of Statistics at Ohio State University. His Ph.D. is in Mathematical Statistics from Cornell University.

Omer Faruk Noyan Ph.D. is an Assistant Professor at Celal Bayar University in Turkey.

Hugh Nutley Ph.D. is Professor Emeritus of Physics and Engineering at Seattle Pacific University. His B.S. in Engineering Physics, his MS is in Chemical Engineering, and his Ph.D. is in Physics, all from MIT.

Dave I. Nutting M.S. has a MS in Mathematics from Colorado State University and a MS in Geology from the Institute for Creation Research Graduate School.

Mary Jo Nutting M.S. has a BS in Biology from Colorado State University and a MS in Biology (Science Education) from the Institute for Creation Research Graduate School.

Flemming Nyboe Ph.D. He has a PhD in Electrical Engineering from the Technical University of Denmark.

Wesley Nyborg is Emeritus Professor of Physics at the University of Vermont. He has a BA in Math and Physics from Luther College, a MS and Ph.D. both in Physics from Penn State.

Roger Oakland, is a former evolutionist and Biology instructor at a Canadian university, and now speaks internationally on the subject of evolution-creation.

Michael J. Oard M.S. is a Meteorologist for the US National Weather Service. He received a BS in Atmospheric Sciences from the University of Washington, and a M.S. in Atmospheric Science from the University of Washington.

Donna O'Daniel M.A. has a MA in Biological Sciences from the University of Texas, Austin. She is a wildlife biologist for the Johnston Atoll National Wildlife Refuge and ornithologist with the United States Fish and Wildlife Service.
Thomas Coughlin O'Brien PhD Strategist DuPont Co., Wilmington, Delaware and staff scientist U.S. House of Reps. Science and Tech. Co., Washington, 1979-80; Technical analyst National Bureau. Standards, Gaithersburg, Maryland, AB in Biology, MS, Ph.D. in Microbiology, Catholic University of America.
Fred W. Oberst, PhD, an organic chemistry Ph. D. from the State University of Iowa, has spent most of his career as a research scientist in the field of biochemistry, pharmacology and toxicology. He has published widely in the peer reviewed literature.
David Oderberg D.Phil. is Professor of Philosophy in the Department of Philosophy at the University of Reading, Reading, United Kingdom. His BA and LLB are from Melbourne and his doctorate is from Oxford University, all in Philosophy. He has authored 3 books, edited 4 books, and published 30 articles.

Christopher O'Brien PhD is an Adjunct Professor of Anthropology at California State University, Chico and Adjunct Faculty at Lassen Community College, Susanville. His day job is as the Forest Archaeologist for Lassen National Forest in northern California. He received his BS in Anthropology from the University of California-Davis and a MA and PhD in Anthropology from the University of Wisconsin-Madison.

Robert Oehrig Ph.D. has a degree in Biology, a M.A. in Communication, and a Ph.D. in Missiology. He is Executive Director of Daystar.

Bernd Oelschlägel Ph.D. is a Research Scientist. His Ph.D. in Quantum Physics is from the University of Augsburg.

Martin Offield Ph.D. is Professor of Biology/Chemistry at Liberty University. He has a B.S. from Liberty University and a Ph.D. from Vanderbilt University.

Peter Øhrstrøm Ph.D. is an Associate Professor in the Department of Communication at the University Centre of Aalborg University in Denmark. He has a M.Sc. in Mathematics and Physics, a B.A., Ph.D. in the History of Ideas (title of dissertation: Betwixt Past and Future), and D.Sc. in History of Science (title of dissertation: The Concept of Time in the Exact Sciences—with special reference to its role in Logic) all from Aarhus University.

Adnan Oktar is a world renown author and scholar from Istanbul, Turkey. He was educated at Mimar Sinan University's Academy of Fine Arts.

Marvin Olasky Ph.D. is Professor of Journalism University of Texas. His B.A. (cum laude) is in American Studies from Yale, his M.A. and Ph.D. in American Culture are from the University of Michigan. He has authored 24 books.

Paul Oles is an Astronomer and Assistant Director for Omnimax Planetarium and Observatory at the Carnegie Science Center in Pittsburgh, Pennsylvania. His B.S. is in meteorology.

Matusalém Alves de Oliveira Ph.D. Professor of Religion Sciences, Faculty of Theology and Human Sciences at State University of Paraiba, PB,

Doug Oliver Ph.D. is Professor of Biology and Chemistry at Liberty University. He has a B.S. and M.S. from the University of Toronto, and a Ph.D. in ecology from the University of Georgia. He has also taught biology at Flordia A&M University.

Richard Oliver Ph.D. is with the Mt. Hermon Conference Center. He received a BS in Biology from the University of California, Fullerton, a MS and a Ph.D. in Biology from the University of California, Irvine.

Vladislov Olkhovsky D.Sc. Professor Olkhovsky is with the Institute for Nuclear Research, National Ukrainian Academy of Science (NASU). He has a D.Sc. in Physics and Mathematics.

John W. Oller Jr. Ph.D. is Professor of Linguistic Anthropology and Head of the Department of Communicative Disorders, University of Southwestern Louisiana in Lafayette, Louisiana. Oller has a BA in Spanish and French with a minor in Education from California State University, Fresno, a MA and Ph.D. in General Linguistics from the University of Rochester, New York. He is the author of 13 books and over 200 peer reviewed articles in his field.

Roger L. Olsen Ph.D. is project Geochemist for D'Appolonia Waste Management Services of Engelwood, Colorado. He received a B.S. in Chemistry and Ph.D. in Geochemistry from the Colorado School of Mines. Olsen is Vice President of Camp Dresser McKee, Incorporated, Consulting Engineers, Denver, Colorado.

Don Olson Ph.D. a Shell Oil Company scientist. He has a BS in Chemistry from Gonzaga University, and his Ph.D. in Analytical Chemistry from Purdue University, and a post doc at UCLA.

Dónal O’Mathúna Ph.D. is professor of bioethics and chemistry at Mount Carmel College, Columbus, Ohio. He has a Ph.D. in Pharmacology from Ohio State University.

Nancy L. O’Sullivan PhD Professor department of Anatomy and Cell Biology Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI. She has her BS in biology and her PhD in immunology and Microbiology from Wayne State University. She has published widely in the peer reviewed professional literature.

Pauli J. Jala PhD teaches bioinformatics at an European polytechnic Institute. His PhD is in cell biology on actin phylogenetics.
Jude Nnaemeka Okoyeh PhD Senior Lecturer, University of Zaria, Education: BS, University Ibadan, Nigeria, MS, University Ibadan, Nigeria, Ph.D., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria.
Marvin Olasky Professor, Journalism Dept., University of Texas at Austin. Olasky teaches journalism history, sports writing and journalism and religion. Marvin Olasky received his B.A. (cum laude) from Yale University and a M.A. and Ph.D. in American Culture from the University of Michigan at Ann Arbor.
John William Oller, Jr. PhD Hawthorne/Regents Endowed Professor of Communicative Disorders, Head of Department of Communicative Disorders, and Director, Doris B. Hawthorne Center for Special Education and Communicative Disorders, at the University of Louisiana. Oller is the principal author of the Applied Language and Speech Sciences Ph.D. Program at the University of Louisiana at Lafayette featuring theoretical semiotics as its cornerstone. Previously taught at University of California, Los Angeles, and the University of New Mexico, Albuquerque,. Education: B. A., California State University; Fresno, California; majors in Spanish and French, minor in education, (Magna Cum Laude, Phi Beta Kappa); General Secondary Teaching Credential, California State University; Fresno, California, M.A. and PhD, University of Rochester; Rochester, New York; General Linguistics, (NDEA Fellowship).
Kenneth Harry Olsen MA Founder, president, Digital Equipment Corporation. Olsen and his Digital Equipment Corporation developed the first successful minicomputer. He was described by Fortune magazine in 1986 as the most successful entrepreneur in the history of American business, invented vital computer components and co founded Digital Equipment Corporation, developer of the minicomputer. Earned a BA and MA from Massachusetts Institute of Technology in electrical engineering
Roger L. Olsen PhD vice-president and senior geochemist for Camp Dresser & McKee, Inc., Denver, Colorado. He received a B.S. in mineral engineering chemistry and a Ph.D. in geochemistry from the Colorado School of Mines.
Jack Omdahl Ph.D. Professor of Biochemistry, Health Science Center, at the University of New Mexico. His Ph.D in Biochemistry is from the University of New Mexico, Albuquerque, NM. His research was on Cytochrome P450.

John L. Omdahl Ph.D. received his BS in Chemistry from Colorado State University and a Ph.D. in Physiology and Biophysics from the University of Kentucky. He was awarded an NIH postdoctoral fellowship to study biochemistry at the University of New Mexico School of Medicine in 1972 and is currently a full professor of biochemistry and molecular biology there.

Fatih, Oncul PhD. Professor at Montclair State University.

K. Mosto Onuoha is Shell Professor of Geology and Deputy Vice-Chancellor, University of Nigeria. Fellow, Nigerian Academy of Science.

T.V. Oommen Ph.D. a research scientist at ABB Power T/D Technical Institute.

Pieter G.W.J. van Oordt is a retired Professor of ? from the University of Utrecht, Netherlands. He has degrees in ?

Marie Oosterwyck Ph.D. is a retired professor. She has a M.A. in Biochemistry and a Ph.D. in Physicochemistry from Louvain University.

Jonathan C. O'Quinn DPM is a physician. He has a BS in Zoology and M.S. in Physiology with a minor in Biochemistry are both from North Carolina State, and a Doctor of Podiatric Medicine from Ohio College of Podiatric Medicine, Cleveland, OH. His Podiatric Surgical Residence and Internship was at the Cleveland Clinic.

Loyd Y. Quinn PhD professor of bacteriology at Iowa State University. He has his BS, MA and PhD from Purdue University, all in bacteriology

Mary Orchard B.S. is a now graduate student at the University of Southern Colorado. She has a BS in Biology.

Marie-Claire van Oosterwyck-Gastuche PhD has a MA in biology and a PhD in physiochemistry and has published 70 papers in the peer reviewed scientific literature.

Elizabeth Anne Ormerod PhD professor of Mathematics, department of mathematics at Australian National University. Her BS in pure mathematics from the University of New South Wales and a PhD in pure mathematics from the Australian National University.

Peter Øhrstrøm PhD Dr.scient Professor in Denmark

Rebecca Orr Ph.D. a research scientist, has her Ph.D. in Cell Biology from the University of Texas (Southwestern).

Robert D. Orr M.D Professor of Family Medicine University of Vermont College of Medicine

Michael T. Orsillo M.A. received a BS in Civil Engineering from the University of the Pacific, Stockton, California, a MA in Theology from Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma. Orsillo is Executive Director of Engineering Ministries International (a fellowship of two thousand engineers and architects providing technical design assistance to those in need).

Heidi K. Ortmeyer Ph.D. has a BA in Psychology and a BS in Food Science, both from Southern Illinois University, and a Ph.D. in Physiology from the University of Maryland at Baltimore where she is now teaching in the School of Medicine as an Assistant Professor and doing scientific research.

Chris D. Osborne Ph.D. Osborne has his MS in Biology and a Ph.D. ( 4.0 HPA) in Biology/Botany from Loma Linda University, Loma Linda, California, in 1989. Dr. Osborne is an Assistant Professor of Biology and an ecological consultant.

John M. Osgood M.B. Dr. Osgood is a medical practitioner in Brisbane, Australia. He has a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery from the University of Sydney.

Alexander Osmolov PhD. is a Deputy Minister of Education in Russia. His Ph.D. is in ? from ?

Ossi Turunen, PhD, Senior Lecturer Aalto University, School of Chemical Technology Department of Biotechnology and Chemical Technology, Aalto Finland

Erik Osterlund is an entomologists and Editor of the Swedish beekeeping journal Bitidningen.

Onesimus Otieno, Ph.D Professor of biology at Oakwood University. B.S., University of Eastern Africa, M.A. and M.S., Ohio University, Ph.D., Oklahoma State University.

Lambert Otten Ph.D. P. Eng. is Director of the School of Engineering and Professor of Biological and Environmental Engineering at the University of Guelph, Canada. His BS., MS, and Ph.D. are all in Biological and Environmental Engineering from the University of Waterloo.
Willem Johannes Ouweneel PhD geneticist on the faculty at Heverleel, Belgium and the Evangelical Hogeschool Amersfoort, Netherlands. He also teaches theology, philosophy, psychology and ethics at Christian University of Potchefstroom, Za and is a lecturer in philosophy and theology at the Evangelist Hogeschool in Amersfoort (NL) and as Professor for philosophy and theology to the European School for Evangelical Theology in Heverlee/Leuven (Belgium). He has doctorates in three different specialist areas (A PhD from Utrecht; Dr. phil. Amsterdam, and a Dr. theology from Bloemfontein, South Africa. He has written over 114 books, over 30 in German, and write chapters in 39 other books plus many hundreds of articles including a classic and widely cited paper on developmental anomalies in fruit flies ("Developmental genetics of homoeosis," Advances in Genetics, 16 [1976], 179-248).
William M. Overn Ph.D. a scientist with 3M, and also serves as President of Industrial Enterprises Incorporated. He has a BEE, a MS, and a Ph.D. from the University of Minnesota.

Lawrence Overzet Ph.D. is Professor of Engineering & Computer Science at the University of Texas (Dallas). His Ph.D. is from the University of Illinois. His research is in the plasma area.

Richard S. Owen M.B.A. is President of Lamons Metal Gasket Corporation in Houston, Texas. He has a BEE from Georgia Tech and a MBA from the University of Texas, Austin.
Nikita Ovsyanikov PhD a senior research scientist for the Pacific Institute of Geography, Russian Academy of Sciences. He holds a M.S. (with excellence) at Moscow State University and a Ph.D. in zoology from the Severtzov's Institute of Animal Evolutionary Morphology and Ecology, Academy of Sciences of the USSR.
Fábio Juliano Pacheco Ph.D. professor of Cellular and Molecular Biology at Adventist University of São Paulo, Campus I. He has a PhD in Cellular and Molecular Biology from Federal University of São Paulo.

Andrew Page Ph.D. is a Senior Lecturer in Biology at Scheffield Polytechnic College, and an author. He has a B.Sc., a Ph.D., C.Biol and a M.Biol, Eng.

Donald N. Page PhD Professor of Physics at the University of Alberta in Edmonton Alberta, Canada, and a cosmology researcher in the Cosmology Program of the Canadian Institute for Advanced Research. His Ph.D. thesis, "Accretion into and Emission from Black Holes", was supervised by Kip S. Thorne and Stephen Hawking. He then moved to the University of Cambridge, England, where he held a NATO Postdoctoral Fellowship in Science, worked as a research Assistant under Professor Hawking, and received an M.A.

Philip R. Page Ph.D. is Research Scientist at Los Alamos National Laboratory. His Ph.D. is in Theoretical Particle Physics from the University of Oxford (advisor Frank Close). His B.Sc. (Honors) and M.Sc. with distinction in Theoretical Physics at the University of Cape Town, South Africa.

Robert Morris Page D.Sc. Scientist at the Naval Research Laboratory, now retired. He holds 37 patents. He has a M.Sc. from George Washington University in Physics and a D.Sc. from Hamline University.

Thomas David Parks PhD formerly chairman, Department of Chemistry at the Stanford Research Institute, and now in research. He has a PhD from the University of Illinois in chemistry.

Clifford A. Paiva M.S. Paiva received a MS in Astro/Geophysics from the Institute for Creation Research Graduate School and is currently employed as a research physical scientist at the Air Force Astronautics Laboratory and the Naval Surface Warfare Center in Virginia. His work includes project manager of the Strategic Defense-related Kinetic Energy Weapon Evaluation Study.

Manfredo Pansa Ph.D. He has a PhD in Computer Science University of Turin (Italy)

Chrystal L. Ho Pao Ph.D. Assistant Professor of Biology (Trinity International University She has a Ph.D. in Molecular Genetics from Harvard University.

Mieczyslaw Pajewski Ph.D. is Founder of the Polish Creation Society which began in 1993.

Mehmet Pakdemirli Ph.D. is Professor of Mechanical Engineering at Celal Bayar University in Turkey.
Josef Paldus Ph.D. Fellow of the Royal Society of Canada, Professor of Applied Mathematics, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. He has a BS and MS in Mathematics and Physics, Charles University, Prague, and a Ph.D. from Czechoslovak Academy of Sciences and post-doctoral studies in Chemistry at the Division of Pure Physics (since renamed Herzberg Institute for Astrophysics), National Research Council, Ottawa. Dr. Paldus has written more than 250 papers, primarily for the Journal of Chemical Physics, and chapters in a number of monographs.
Emil Paleček, DrSc. is Professor of Molecular Biology, Masaryk University; Leading Scientist at the Institute of Biophysics, Academy of Science, Czech Republic.

Charles K. Pallaghy Ph.D. is a botanist in the School of Botany, La Trobe University, Australia.

Sami Palonen Ph.D. has a Ph.D. in Analytical Chemistry from the University of Helsinki, Finland.

Siddarth Pandey Ph.D. is Assistant Professor of Chemistry at the New Mexico Institute of Mining and Technology. His MS is from the Indian Institute of Technology, Kanpar, India, and his Ph.D. is in Chemistry from the University of North Texas. His postdoc was at State University of Buffalo. He has written or co-written over 50 research publications.

Chrystal L. Ho Pao, PhD Assistant Professor of biology at Trinity International University. She has her PhD in molecular genetics from Harvard.

Michael Pape Ph.D. is a Biochemistry Researcher at the University of Michigan.

Annika Parantainen Ph.D. has a Ph.D. in Biology from the University of Turku, Finland.

Chang Sung Park M.S. received a MS from the Institute for Creation Research Graduate School in Science Education, and currently works for Bukee Trading Incorporated in Seoul, Korea.
Dong Hwa Park Ph.D. Associate Research Professor of neurobiology Cornell University Medical College. Research on neurotransmitter synthesizing enzymes, purification, characterization, production of antibodies to above enzymes, immunochemistry and molecular biol. studies. Education: BS in Chemistry, Seoul National University, MS and PhD in Biochemistry, Brigham Young University. National Vitamin Foundation postdoctoral Fellow Columbia University-St. Luke's Hospital Center, N.Y.
Dong-won Park Ph.D. is Professor in the Department of Geography at Seoul National University, Seoul, Korea. He has a Ph.D. in Geology.

Hee-Joo N. Park Ph.D. received a Ph.D. from the University of Melbourne, in Victoria, Australia in 1997 and is now with the History Department, Hallym University, South Korea and with Seoul National University, Korea.

Hwa-Su Park Ph.D. is Professor at Kugmin University. He received a MS Degree in Metallurgy from Columbia University and a Ph.D. from Seoul National University.

Yongsoon Park Ph.D. is a Senior Research Scientist at St. Luke’s Hospital, Kansas City. He has a Ph.D. in Nutritional Biochemistry from Washington State University.

Gary E. Parker M.S., Ed.D. Professor of Natural Science at Clearwater Christian College, Clearwater, Florida. He received a BA in Biology/Chemistry from Wabash College, Crawfordville, Indiana and a MS in Biology and a Doctorate in Biology and Geology with a cognate in Physiology and Paleontology from Ball State University, Muncie, Indiana.

Janet Parker Ph.D. is Professor of Medical Physiology at Texas A&M University, Health Science Center. Her BS in Biology/Chemistry is from North Texas State University, Ph.D. is from Michigan State University, and Postdoc is from Texas Health Science Center.

Lynne Parker Ph.D. is Associate Professor of Computer Science at Distributed Intelligence Lab, University of Tennessee. She received her Ph.D. degree in computer science in 1994 from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), for her research on cooperative control algorithms for multi-robot systems in MIT's Artificial Intelligence Laboratory, with a minor in brain and cognitive science. She received her M.S. in computer science from The University of Tennessee-Knoxville, and her B.S. in computer science from Tennessee Technological University, with a minor in mathematics. She has published over 100 articles in the areas of human-robot cooperation, sensor networks, robotic learning, intelligent agent architectures, and robot navigation and five edited books on the topic of distributed robotics.
Robert Hallett Parker PhD President, Chairman of the board, Coastal Ecosystems Management, Inc., Ft. Worth,; Associate Professor biology and geology dept., Texas Christian University, Ft. Worth, Education: BS, University of New Mexico, MS, University of New Mexico, Ph.D., University of Copenhagen.
Darrel R. Parnell Ph.D. has a Ph.D. in University Level Science Education from Kansas State University.

Robert Parr PhD professor of sociology at Cederville University. He has a MA from Michigan State University and a MSW and PhD from Ohio State University.
Gary Partlow PhD Associate Professor, Department of Biomedical Sciences, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada. Specialty: Anatomy of domestic animals, Neuroanatomy of mammals. Research: Morphology of reproductive centers in the hypothalamus, including neurogenesis. Education: BS University of Guelph, MS and PhD from University of Western Ontario.
Mihalis Paspatis PhD Research biologist. Institute Marine Biology of Crete. He has a BS, MS University Athens, Ph.D., University Crete, Heraclion, Greece.
Nola Passmore PhD Professor University of Southern Queensland, Australia,. Education: BA (Honors), Ph.D. in Psychology from the University of Queensland, Australia.
Philip Passon Ph.D. is a Biochemist in the Chicago area. He was a past president of Midwest Creation Fellowship.
John Patrick PhD Associate Professor in Clinical Nutrition in the Department of Biochemistry and Pediatrics the University of Ottawa. BS and MD University of London. Get vita
Rayford Powell Patrick PhD Research scientist, USAF School Aerospace Medicine, Brooks AFB, Texas. Project engineer nuclear hardness and survivability Air Force Weapons Laboratory, USAF, Education: BS, Mississippi State University, MS, Air Force Institute Tech., Ph.D., Purdue University.
Donald W. Patten M.A. received a BA in Geography and a MA in Geography from the University of Washington. He is the Founder and owner of Pacific Meridian Publishing Company and owner of a Microfilm business in Seattle, Washington.

Gary Patterson Ph.D. is Professor of Chemical Physics and Polymer Science at Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. He received a BS in Chemistry from Harvey Mudd College and a Ph.D. in Physical Chemistry from Stanford University.

Stuart Patterson PhD, Ermitus Academic Dean and Professor of Chemistry at Furman University.
Rosalyn Victoria Mitchell Patterson Professor biology Spelman College, NIH postdoctoral fellow in cytology at NIH and Bureau Biologics, FDA, Bethesda, Maryland, Past Associate Professor biology Georgia State University, and Professor, Chairman department of biology, Atlanta University, Education: B.A., Spelman College, M.S., Atlanta University, Ph.D. Emory University.
John Patrick PhD Associate Professor in Clinical Nutrition in the Department of Biochemistry and Pediatrics the University of Ottawa. BS and MD University of London. Get vita
Rayford Powell Patrick PhD Research scientist, USAF School Aerospace Medicine, Brooks AFB, Texas. Project engineer nuclear hardness and survivability Air Force Weapons Laboratory, USAF, Education: BS, Mississippi State University, MS, Air Force Institute Tech., Ph.D., Purdue University.
Stanley Paul PhD.Associate Professor of Physics, Louisiana College, Pineville, LA. He has a M.Sc. from Bharathiar University, India, a M.Tech, from Anna University, India, and a Ph.D.from Nanyang Technological University, Singapore and did Post-Doctoral Research at Arkansas State University.

Márcia Oliveira de Paula Ph.D. a professor of Microbiology at Adventist University of São Paulo.

Wellington Paul PhD has a PhD in biochemistry from USC.

Jon Paulien Ph.D. is Professor of New Testament Interpretation at Andrews University. His Ph.D. in Theology is from Andrews University.

Harry Payne D.Ed. is Dean of Students and Professor of Mathematics at Florida College in Tampa, Florida. He holds a M.S. in Science Education from Harvard and a Doctorate in Math Education from the University of South Florida.

Rafe Payne Ph.D. is a Professor and Chair in the Department of Biological Sciences Department at Biola University. His Ph.D. is in Biology from the University of Nebraska.

Robert W. Peach M.B.A. received a BS from Massachusetts Institute of Technology and a MS in Business Administration from the University of Chicago. He was a member of the United States delegation to the International Standards Organization, where he was conveyor of the working group charged with preparation of an international standard covering Generic Quality Assurance Systems.
Arthur Robert Peacocke PhD Dean and fellow in biochemistry, Cambridge University, Cambridge, England.
Roy E. Peacock Ph.D. is now Chair and Professor of Aerospace Sciences at the University of Pisa. His career has been divided between academic and industrial posts in the United Kingdom, Europe, and the United States. His Ph.D. is from the University of Cambridge. He is the author of numerous scientific papers

Russel Peak Ph.D. is Senior Researcher of Engineering Information Systems at the Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Mechanical Engineering from Georgia Institute of Technology.

George E. Pearce M.S. has a MS in Education from Simon Fraser University. He is a teacher and President of the Creation Science Association of Canada.

Nancy Randolf Pearcy M.A. has a BA from Iowa State University and a MA in Biblical Studies from Covenant Theological Seminary in St. Louis, Missouri. She is Fellow and policy director of the Wilberforce Forum, Washington, D.C.

J. H. John Peet Ph.D., a Fellow of the Royal Society of Chemistry, served in higher education for twenty-two years with two years service as International Development Manager for science education projects. Peet serves as editor of the journal Origins. He holds a B.Sc. with honors in Chemistry, a M.Sc. in Chemistry from the University of Nottingham. and a Ph.D. in Photo-Chemistry from Wolverhampton Polytechnic.

Brenda Peirson PhD is Associate Professor of Biochemistry, Department of Chemistry, Division of Natural Sciences, Louisiana College, Pineville, LA. She has a B.S. from Bradley University, and a Ph.D., from Miami University, both in chemistry.

S. William Pelletier Ph.D. is Emeritus Distinguished Professor of Chemistry at the University of Georgia. He was head of the Chemistry Department at the University of Georgia, and was Provost for the eight years. His Ph.D. is in Organic Chemistry from Cornell University.

Edward Thomas Peltzer, III PhD Senior Research Specialist, Monterey Bay Aquarium Research Institute, Moss Landing, CA. He as a B.S. in Chemistry from Bucknell University, and Ph.D. in oceanography from Scripps Institution of Oceanography.
John Maxwell Pemberton PhD Associate Professor University of Queensland, St. Lucia. He isolation and characterisation of first plasmids encoding the degradation of a man-made molecule-2, 4-D, first genetic map of a photosynthetic bacterium; demonstration of conjugal transfer of photosynthesis genes; discovery of genes which directly regulate photosynthesis. Postdoctoral research molecular biologist dept. molecular biology and virology, University of California-Berkeley, research fellow School of Biological Sciences, Flinders University Education: B.S in agricultural Science, Melbourne University, Ph.D., Monash University
Richard Ronald Pemper PhD Senior scientist, Baker Atlas, Houston, and Assistant Professor, Houston Baptist University, He has a BS, from Bob Jones University, a MS from the University of Texas El Paso, and a Ph.D. from the University Notre Dame.
Barny Pendragon PhD a professor, has a BS and MS from Manchester University, a Ph.D. from Justus Liebig University, Giessen, Germany, and a D.Sc from the college of medicine of Zurich University in Switzerland. He has published almost 100 scientific publications
David Pennington M.D. until he retired recently was Melbourne University's Vice-Chancellor and is Chairman of the Drug Advisory Council. As a plastic surgeon, he was the first to successfully reattach a human ear (in 1979) and is in the fore-front of developing the TRAM flap.

David Penny Th.M. is a graduate of Massachusetts Institute of Technology in the field of Mechanical Engineering and holds the Th.M. from Dallas Theological Seminary.

Ron Perdue M.A., M.Div. is a Teacher with the Martyn International Academy, Istanbul, Turkey. He has a MA and a M.Div.
Matthew Perri, III PhD Professor and Associate Department Head for Community Practice, Clinical and Administrative Pharmacy, University of Georgia College of Pharmacy, Athens, GA, He has a B.S. Pharmacy from Temple University, and a Ph.D. in Pharmacy from the University of South Carolina.
A. Cordell Perkes Ph.D. has a Ph.D. in Science Education from Ohio State University.

James Perloff B.S. is a free-lance writer residing in Massachusetts. He has a BS in Nursing from Boston University and was a contributing editor to The New American for several years.

Steve Perry M.S. is a professor of Biology/Chemistry at Liberty University. He has a B.S. from Walsh University and a M.S. from the University of Akron.
Marlin Ray Perryman PhD. President, The Perryman Group Institute, and Distinguished Professor of Economic Theory and Method, International Institute for Advanced Studies. Baylor University, Waco, Texas. B.S. in Mathematics, Baylor University, Ph.D. in Economics, Rice University.
Marvin A. Peters Ph.D. is Professor of Physiology and Pharmacology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Iowa.

Dennis Petersen M.A. after earning his BS in Environmental Resources from California State University, Sacramento and working as a contract exhibit preparator in historical museums, he received a MA from the State University of New York in Museum Administration. Peterson is Founder of the Creation Resource Foundation.

Andrew J. Peterson Ph.D. received a BA from Western Washington University, Bellingham, Washington, a M.A. from the University of California, Berkeley, California, and a Ph.D. in Educational Psychology from the University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania. Dr. Peterson currently has a private practice in San Diego, California and is Assistant Professor of Science Education at the Institute for Creation Research Graduate School.
Chris J. Peterson PhD. Assistant Professor, Department of Plant Biology, Plant Sciences, University of Georgia and visiting Instructor, Department of Ecology & Evol. Biology, Princeton University, Postdoctoral Research Fellow, Department of Ecology & Evolutionary Biology, Princeton University. He has a B.A. in Biology and Environmental Science, Taylor University, Upland, Indiana, and a Ph.D. in Ecology, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey.
Todd Peterson Ph.D. is currently a scientist with the federal government, formerly a professor at the University of California. His Ph.D. is in Plant Physiology from the University of Rhode Island.

Ross Pettigrew MD is senior lecture at the University of Otago School of Medicine. He has published the results of his research in the professional literature.

Oleg V. Petrenko Ph.D. is a research scientist in the area of condensed matter superconductivity and magnetism and a professor, department of physics, University of Warwick. His Ph.D. is in Physics from the Kaptza Institute.

Drazen Petrinec MD FACS is professor of medicine at Northeast Ohio University College of Medicine.

Miroljub Petrovic B.S. is President and Director of the Center for Natural Studies of Belgrade, Yugoslavia. He has a BS in Geology and post graduate studies at the Faculty for Mining and Geology in Belgrade, Department of Paleontology, Yugoslavia.
William Daniel Phillips PhD spent his entire professional career at the National Institute of Standards and Technology (NIST), of the U.S. Department of Commerce. For his work with the cooling of matter, Phillips was awarded the 1997 Nobel Prize in Physics along with Steven Chu and Claude Cohen-Tannoudji. His Ph.D.is in physics is from the Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, U.S.A.)
Jimmy F. Phelps Ph.D. is former Associate Superintendent of Schools for Santee, California. His Ph.D. is from U.S. International University.

Johnson C. Philip Ph.D. is a physicist and has done research in physics. He is founder of the Creation Research and Apologetics Society of India.

Dave Philips M.S. earned a B.A. and MS in Physical Anthropology/Paleoanthropology, both from California State University, Northridge, and is now completing his Ph.D. in Paleontology. He is currently a Professor in Physical Sciences at the Master's College and is also a researcher in the paleontology laboratory at the La Brea Tar Pits.

Douglas W. Phillips J.D., an Attorney with the Home School Legal Defense Association, is a graduate of William & Mary College and George Mason Law School. Phillips is also Adjunct Professor of Apologetics at the Institute for Creation Research Graduate School, President of the Vision Forum Incorporated, and Director of Family Vision Publishers. Phillips received a BA from Rutgers and a M.B.A. in 1991.

Perry G. Phillips Ph.D. has taught science and Bible for many years at the college level. He has a Ph.D. in Astrophysics from Cornell University and a M.Div. from the Biblical Theological Seminary in Hatfield, Pennsylvania.

Preson P. Phillips Jr. Ph.D. is an Organic Chemist and Professor at Tennessee Temple University, Chattanooga, Tennessee. He has a BS and MS from Duke University and a Ph.D. from Bob Jones University.

Terry Phipps Ph.D. is Professor of Biology at Cedarville University. He received his BS in Science from Cedarville, M.S. from Wright State University, and Ph.D. in Biology from Ohio State University.

Rosalind Picard Sc.D. is Associate Professor of Computer Science at M.I.T. She has a Sc.D. in Electrical Engineering & Computer Science from Massachusetts Institute of Technology.

Mathew Piercy B.S., M.B. is currently working as an intern doctor in a hospital in Victoria, Australia. He has a BS and a Bachelor of Medicine Degree.
Andrew D. J. Pinder, Ph.D. MSc EurErg MErgS. Health and safety specialist. Ergonomics Section, Health and Safety Laboratory, Sheffield, UK.
Michael Pitman M.A. is a former natural science and chemistry professor at Cambridge University. He has a BA in Science from the Open University and a MA in Classics form Oxford University. He is now analyst /programmer for Philips Electronics.

Tom F. Pittman Ph.D. is a computer scientist active in the development of computer standards in the IEEE Computer Society, having served as Chairman of the Computer Standards Committee. He has a BA in Mathematics from the University of California at Berkeley and a Ph.D. in Information Science from the University of California at Santa Cruz.

David A. Plaisted Ph.D. is Professor at the University of North Carolina. He has a Ph.D. in Computer Science from Stanford University.

Alvin Plantinga Ph.D. is Professor of Philosophy at the University of Notre Dame. His AB is from Calvin College, his M.A. from the University of Michigan and his Ph.D. is from Yale University.
Alvin Plantinga PhD John. A. O'Brien Professor of Philosophy at Notre Dame University. He has taught at both Yale University and Wayne State University and served as a visiting Professor at the University of Illinois, Harvard University, the University of Chicago, the University of Michigan, Boston University, Indiana University, the University of California at Los Angeles, Syracuse University, Oxford University and the University of Arizon). Dr. Plantinga received his M.A. from the University of Michigan and his Ph.D. from Yale University.
Janis Plostnieks PhD Retired Director, Science and Technology, Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey and Executive Director development research McNeil Pharmaceutical Co., Spring House, Pennsylvania. He has a B.A., from Western Reserve University, and a M.S., and PhD Yale University.
Harry L. Poe BA is Associate Professor of Christian Studies at Union University, Tennessee and is Vice-President of Academic Resources and Information Service. His BA is from the University of South Carolina, his Ph.D. from Southern Baptist University.

Martin Poenie Ph.D. is Associate Professor of Molecular Cell and Developmental Biology at the University of Texas, Austin. His Ph.D. in Cell Biology is from Stanford.

David Pogge, an Electrical Engineer, has worked on the China Lake Navy Base for thirty years. He founded Science Against Evolution Incorporated, a California based Public Benefit Corporation with a monthly newsletter Disclosure.

Jules H. Poirier is a retired aerospace design electronics engineer who has made extensive studies on the monarch butterfly. A specialist in the design of navigational equipment, Poirier studied electrical engineering, physics, and mathematics at the University of California, Berkeley.

John C. Polkinghorne Sc.D. spent most of his career as a theoretical elementary particle physicist and from 1968 to 1979 was a Professor of Mathematical Physics at Cambridge University. He was President of Queen's College of Cambridge University since 1989 until his retirement in 1996. He received a MA in Mathematics, a Ph.D. in Theoretical Physics, and a Sc.D. in Theoretical Physics all from Trinity College, Cambridge.
William Grosvenor Pollard PhD professor of physics at the University of Tennessee, and until he retired was the director of Oak Ridge Institute of Nuclear Science Formerly Professor of physics, Columbia University, research scientist on The Manhattan Project. He has a PhD in physics.
Margaret Mary Poloma PhD University of Akron, Akron, OH, Professor of sociology, Ph.D. from Case Western Reserve University.
Alexander Poltorak PhD assistant professor of biomathematics at Cornell University. He has a PhD from Kuban State University in Russia. He has two books and several papers published in his field.
Valeri Polyakov Ph.D. was a Russian cosmonaut and Vice-President of the Russian Academy of Education. His Ph.D. in astronautics medicine is from Moscow Medical Institute.

Olga Polykovskaya-Lutsenko Dr. Polykovskaya-Lutsenko was formerly Chief Specialist at the Ministry of Education, Russia. Her Ph.D. is from Moscow State University.

Jeane Louise B. Pond Ph.D. received her BS from the University of Minnesota and a MS from Oregon State University. Her doctorate research, which focused on the membrane lipids of a hyperthermophilic bacterium, was followed by postdoctoral work in molecular biology at the University of Florida.

Jean de Pontcharra, PhD a physicist and director of the renowned research group CEA-LETI (Commissariat à l'Energie Atomique, Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Informatique). He has a PhD from the University of Grenoble, France.

Nikolai Popov Ph.D. is Associate Professor of Science, Institute of Metal Science, Bulgaria. He has a Ph.D. in Mathematics from the department of Mathematics and Computer Science at Leiden University, the Netherlands.

Carl Poppe Ph.D. is Senior Fellow at the Lawrence Livermore Laboratories. His Ph.D. in Physics is from the University of Wisconsin.

Kenneth Poppe Ph.D. is an educator and research scientist in the area of DNA and stream ecology

Russell Porcella Ph.D. is Assistant Professor of Biology at Bryan College, Dayton, Tennessee. He holds the MS and Ph.D. from the University of Tennessee.

Donald Henry Porter PhD professor of mathematics and Physics at Marion College. His B.Sc. is from Marion College and his PhD from University of Indiana, both in physics. He is a specialists in contrast transformation.

Mark C. Porter Ph.D. a membrane scientist, is vice president of research and development for Nuclepore Corporation of Pleasanton, CA. His Ph.D. is in chemical engineering from MIT. He has published several major texts in his area including editing Handbook of Industrial Membrane Technology. Park Ridge: Noyes, 1990.

Richard William Porter D.Sc. is Professor emeritus of Orthopedic Surgery at the University of Aberdeen. He has a D.Sc. from Edinburgh University for research on spinal stenosis, and was awarded the Syne Professorship for work on congenital talipes (formerly called the ‘club foot’). He retired in 1997 as Director of Education and Training for the Royal College of Surgeons of Edinburgh, though he still continues his research and writing. He has published several major textbooks and over 100 papers in peer reviewed scientific journals. His text on spine surgery is used throughtout the world. He was also the subject of three television programs including the BBC documentary Your Life in their Hands.

Robert M. Porter is on staff/faculty at the University of Dundee in the Anatomy and Physiology Department teaching biology, specializing in keratin biology and molecular biology. His ? is from ?

C. Diane Powell M.A. has a BA and MA in Experimental Psychology/Human Factors from Wichita State University.

Edgar Powell BSc, MS, PGCE, DipRSA, Comp.Science is head of ICT/Computing at Chislehurst and Sidcup School.

James Powell. MS Department of physics, University of Texas, San Antonio, Texas.. He has a MS in systems engineering from the US Naval Postgraduate School, Monterey, CA and is working on a MS in phyics.

William J. Powers Ph.D. in Physics is from the University of California, San Diego.

Vern Poythress Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from Harvard University, a Th.D. in New Testament from the University of Stellenbosch, a M.L.H. from Cambridge, and a BS from Cal Tech.

Igor Pozdnyakov Ph.D. is a Russian Biologist Professor at Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia. He has a Ph.D. from ?

Ernest Prabhakar Ph.D. in Experimental Particle Physics is from the California Institute of Technology.

Cheryl Elisabeth Praeger PhD Professor of Mathematics in the Pure Mathematics Section in the Department of Mathematics and Statistics, University of Western Australia, Research Fellow, Department of Mathematics, Institute of Advanced Studies, Australian National University. She holds a B.Sc. with first class honors in Mathematics from the University of Queensland, a M.Sc. and PhD. in Mathematics from the University of Oxford and a D.Sc. from the University of Western Australia and a DSc, Prince of Songkla University, Thailand. Dr. Praeger is joint editor-in-chief of the Journal of Algebraic Combinations and is currently a member of the editorial boards of seven other professional journals in the area of mathematics. She has published over 180 research papers in her field.

Tony Prato is Professor of Ecological Economics, College of Agriculture, at the University of Missouri. He has a Ph.D. in Agricultural Economics and a M.A. in Applied Statistics, both from from the University of California Berkeley, a M.S. in Agricultural Economics from Purdue University, and a B.S. in Agriculture (with honors) from the University of Connecticut.

W. Steven Pray PhD, D.Ph. Bernard Professor, College of Pharmacy, Southwestern Oklahoma State University, Weatherford, OK 73096.

David Prentice Ph.D. is a Professor of Life Sciences at Indiana State University. His Ph.D. is from the University of Kansas. He teaches genetics, embryology, history of biology, and human biology.

Robert D. Preus Ph.D. was Professor of Theology, Concordia Seminary, St. Louis, Missouri. His Ph.D. is in ?

Mark L. Psiaki PhD Professor of Mechanical and Aerospace Engineering Cornell University. He has a PhD from Princeton

George Price. PhD. A research scientist on the Manhattan Project and a professor at The University of Minnesota until his untimely death He has a PhD in Chemistry from the University of Chicago and has published in Nature, Science and other major scientific journals. He is considered one of the leading evolutionary theorists. but had to carefully word his articles so as not to reveal his creationism and yet publish.

J. Randall Price Ph.D. received his Master of Theology Degree in Old Testament and Semitic Languages from Dallas Theological Seminary and his Ph.D. in Middle Eastern Studies and Archaeology from the University of Texas at Austin. He has also done graduate study in archaeology at Hebrew University in Jerusalem and has participated in field excavation at Tel Yin'am in the Galilee as well as Qumran. Dr. Price is an adjunct Professor at the Intonational School of Theology and is a certified Tour Guide to the State of Israel.

Martin Price Ph.D. received a BS in Chemistry from Ohio University and a Ph.D. in Biochemistry from Indiana University. He is now Executive Director of Educational Concerns for Hunger Organization (ECHO) and Director for Educational Concerns for Hunger, Ft. Myers, Florida.

Karl C. Priest M.A. has a BS in Math and a MA in Education Administration. He is a math teacher in Kanawha County, West Virginia.
T. Dean Pringle PhD Associate Professor, Animal & Dairy Science, University of Georgia, Athens. B.S., MS University of Florida; Ph.D., University of Nebraska-Lincoln in animal and dairy science.
Mark Pritt Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from Yale University.
Robert Emery Prud'homme PhD Full Professor Chemical engineering, University of Montreal. His Ph.D. is in Chemical Engineering from Princeton University.
Spike Psarris B.Sc. now works in the private commercial sector, and previously worked as an engineer in the U.S. military space program. He has a B.Sc. in Electrical Engineering from the University of Massachusetts and has completed graduate work in Physics.
Carlos E. Puente PhD Professor in Hydrology and Theoretical Dynamics, Department of Land, Air and Water Resources, University of California, Davis. Dr. Puente received his B.S., Math and Civil Engineering, University of Los Andes, Bogota, Columbia; M.S. in Operations Research and Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology; and his Ph.D. in Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology. He has published over 40 journal papers.
Stuart Pullen MEE, a researcher with 15 patents in the integrated circuit field. He has a BS in Biochemistry and a MEE in Electrical Engineering, both from North Carolina State University.

Pattle P. T. Pun Ph.D. is Professor of Biology at Wheaton College, Wheaton, Illinois. He received a BS in Chemistry from San Diego State University, a MA from State University, New York, Buffalo, a Ph.D. in Biology from S.U.N.Y., Buffalo, and a MA in Theology from Wheaton College.

Everet W. Purcell M.S. a retired Aerospace Engineer, has a MS in Mathematics and a MS in Aerospace Engineering, both from the University of Nebraska USC. Purcell is Chairman of the Board for the Creation Science Association of Orange County, California.

William P. Purcell Ph.D. received a Ph.D. in Physical Chemistry from Princeton.

Georgia E. Purdom Ph.D. is Assistant Professor of Biology at Mount Vernon Nazarene University. She received a BA with highest honors from Cedarville University and a Ph.D. in Molecular Genetics from Ohio State University. Dr. Purdom's graduate work focused on genetic factors important for bone remodeling. She has published widely in the professional literature and is currently actively involved in Science Education Research.

Christian W. Puritz Ph.D. He has a PhD in Mathematics from the University of Glasgow (UK).

P. Lawrence Pusey Ph.D. is a Research Plant Pathologist for the USDA-ARS Southeastern Fruit and Tree Nut Research Laboratory in Bryon, Georgia.

Martin Quack PhD Professor of Physical Chemistry, ETH Zurich, Switzerland. Hinshelwood Lecturer, Oxford University, England. contributor over 250 articles to professional journals.
Cosmas Edward Quinn for thirty years Quinn taught biology at Manhattan College, becoming full professor in 1983
Loyd Yost Quinn Ph.D. is with the Department of Bacteriology at Iowa State University, Ames, Iowa. He has a Ph.D. in Bacteriology from ?

Vernon A. Raaflaub M.S. is an instructor at a college in Camrose, Alberta, Canada. He holds an advanced degree in geology.

Pierre Rabischong MD is Full Professor of Anatomy at the Faculty of Medicine of Montpelier and director of the Biomechanic Research unit of the National Institute for Health and Medical Research

Alan Radcliffe-Smith B.S. is a research botanist at Kew Herbarium and has a BS in Botany.

Farid Abou Rahme Ph.D. is an independent consultant and regularly lectures on engineering in universities. He has a Ph.D. in Civil Engineering from Sheffield University, UK.

Samuel P. Raia J.D., LL.M., an attorney, received J.D. and LL.M. Degrees from the University of Houston Law Center at Southern Methodist University Law School.

Don Ranney MD is professor of neuroanatomy at the University of Waterloo, Waterloo Canada He was awarded a fellowship at the Royal College of Surgeons and established the school of anatomy at the University of Waterloo. He is widely published and has a textbook on his speciality published by Williams and Williams, Baltimore, MD which is now undergoing revision.

John Rajca M.S. received a B.S. in Biology from Christian Heritage College and a MS in Biology and Paleontology from the Institute for Creation Research Graduate School. He is Museum Director and Curator at the Institute for Creation Research Museum of Creation and Earth History.
Victor Rambo MD Professor Emeritus, Christian Medical College, Ludhiana, India, intern, Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Author: (with Arin Chatterjee) The Curable Blind-Guide for Establishing and Maintaining Mobile Eye Hospitals, 1974, also numerous articles in field. Life and work subject of book Apostle of Sight, The Story of Victor Rambo, Surgeon to India's Blind (Dorothy Clarke Wilson).
Francisco Ramirez M.S. has a BS and MS in Physics from the University of Texas, El Paso.

Oscar Ramirez MD FACS earned his medical degree at San Marcos University and now practices medicine in Miami, Florida. He is a Fellow of the American College of Surgeons.

Dave Rampersad, PhD professor and dean of the college of arts and science at Faulkner University in Montgomery, AL. He has a BS from the Abilene Christianity University, a PhD from the University of West Indies and was a post doc at the University of California, Irving.

Don Ranney PhD Emeritus Professor of Anatomy and Kinesiology University of Waterloo, Canada
Gandikota Venkata Rao PhD Chairman of the Department of Earth and Atmospheric Sciences, St. Louis University, postdoctoral, Canadian Atmospheric Environmental Service, Toronto, Ontario, Canada, scientist, National Hurricane Research Laboratory, Coral Gables, Florida.
Gandikota Venkata Rao PhD Chairman of the Department of Earth and Atmospheric Sciences, St. Louis University, postdoctoral, Canadian Atmospheric Environmental Service, Toronto, Ontario, Canada, scientist, National Hurricane Research Laboratory, Coral Gables, Florida.
Fazale (Fuz) Rana PhD. attended West Virginia State College, then Ohio University, where he earned a Ph.D. in Chemistry. His post-doctoral work was at the Universities of Virginia and Georgia. He was a Presidential Scholar, was elected into two honors societies, and won the Donald Clippinger Research Award twice at Ohio University. Dr. Rana worked for seven years on product development for Procter & Gamble before joining Reasons To Believe. He has published over 15 articles in peer-reviewed scientific journals and delivered over 20 presentations at international scientific meetings. Dr. Rana co-authored a chapter on anti-microbial peptides for Biological and Synthetic Membranes.
John Robert Rankin PhD senior lecturer in the Department of Computer Science and Computer Engineering, La Trobe University, Australia. He has a B.S. (hons) with first class honors in applied mathematics from Monash University and a Ph.D. in mathematical physics from the University of Adelaide, Australia. Post-graduate diploma of computer science from the University of Adelaide. Author: Computer Graphics Software Construction, 1989.
Luke Randall Ph.D. is a government research scientist at Veterinary Laboratories Agency, Department of Bacteriological Disease, in Waybridge, Surrey. He has a Certificate in Biology (an Honors equivalent to M.I.Biology.) in Applied Biology specializing in Microbiology, a M.Sc. in Immunology and a Ph.D. in Molecular Microbiology from the University of London. He has published numerous articles in the professional literature.

Paul Randolph Ph.D. in Mathematical Statistics from the University of Minnesota.

Alexandrine Randriamahefa, Ph.D Professor of biology at Oakwood University.. B.S., M.S., Madagascar University, Ph.D., Loma Linda University.

Margene Griggs Ranieri Ph.D., a Botanist on the Biology Faculty at Bob Jones University. She has a B.S. from University of California at Davis, a M.A. from California State University in Chico, and a Ph.D. from University of Florida, all in Biology.

James E Rankin PhD. His PhD is in general Relativity from Yeshiva University Israel.

John R. Rankin Ph.D. is Senior Lecturer in the Department of Computer Science and Computer Engineering at La Trobe University, Australia. He holds a B.Sc. (Hons) with first class honors in Applied Mathematics from Monash University, a Ph.D. in Mathematical Physics
from the University of Adelaide, and a postgraduate Diploma of Computer Science from the University of Adelaide.
Gandikota Venkata Rao PhD Chairman of the Department of Earth and Atmospheric Sciences, St. Louis University, postdoctoral, Canadian Atmospheric Environmental Service, Toronto, Ontario, Canada, scientist, National Hurricane Research Laboratory, Coral Gables, Florida.
Arthur G. Raske Ph.D. He is Professor of Biology, Northwest Bible College. He has a B.S. and a M.S. from the University of Minnesota, St. Paul in Forestry, and a Ph.D. in Entomology from University of California-Berkeley.

Y. Raslan is on the staff of the Engineering Research Center, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.

Delvin Lee Ratzsch Ph.D. Professor of Philosophy in Logic and science at Calvin College, Grand Rapids, Michigan, specializing in the philosophy of science. He received a BA from Western Washington State University, a MA from the University of Massachusetts, Amherst, and a Ph.D. in Philosophy from the University of Massachusetts

Durwood B. Ray. PhD. Professor of Biology at Grove City College. His BA is from The University of Texas and his PhD from The University of Pittsburgh, all in biology.

Paul J. Ray Ph.D. received a BA in Anthropology from the University of Illinois, Champagne, Illinois, a M.A. in Old Testament Studies from Andrews University, a MA in Archaeology and History of Antiquity, and a Ph.D. from Andrews University, Berrien Springs, Michigan.

John G. Read is a technical staff member in the aerospace industry and is a graduate of Northwestern University. He is Senior Engineer at the Hughes Aircraft Company in southern California.

Joan M. Redd PhD is Professor of Biology at Walla Walla College. Her PhD in biology is from the University of Denver.
Thomasina Atwater Redd PhD Professor and chair of Natural Sciences Division at Alderson-Broaddus College in Phillipi, West Virginia. Dr. Redd received a BS in biology from West Virginia University, a MS and a Ph.D. in microbiology from West Virginia University.
David Reed Ph.D. His Ph.D. is in Entomology from University of California (Riverside).

John K. Reed Ph.D. is Principal Environmental Engineer, Westinghouse Savannah River Company (1999 to present). He earned a BS in Geology from Furman University, a MS in Geology from the University of Georgia, and a Ph.D. in Geology from the University of South Carolina.
William Robert Reed PhD Professor of Economics, Department of Economics, University of Oklahoma His research work has appeared in numerous professional journals, including Economic Inquiry; Economics and Politics; Journal of Human Resources; Journal of Labor Economics; Journal of Law, Economics, and Organization; Journal of Political Economy; Journal of Population Economics; Journal of Urban Economics; Public Choice; Social Science Quarterly; and the Southern Economic Journal. B.A., Temple University (Graduated Summa Cum Laude); Ph.D., Northwestern University.
Ron Reese PhD was a research scientist at the Institute for Defense Analyses in Alexandria working as the Project Leader for Live Fire Testing of Sea Systems, supporting the Office of the Secretary of Defense. He also served in the Navy for twenty years as a commander in the Engineering Duty community, specializing in the design and construction of ships. His BS is from the Naval Academy at Annapolis and he has three degrees from M.I.T.; a MS in Mechanical Engineering, a Naval Engineering MS, and a Ph.D in Ocean Engineering.

Colin R. Reeves Ph.D Professor of Operations Research at the School of Mathematical and Information Sciences at Coventry University. Professor Reeves’ main research interests are neural networks to pattern recognition problems, and heuristic methods for combinatorial optimization. His PhD is in Evolutionary algorithms.

Carolyn Reeves EdD now a writer and science consultant, is a retired 30 year tenure as a science teacher. Her doctorate is in science education from the University of Mississippi.
Mariclair (Marci) Reeves PhD. A research scientist at the Biologic Institute in Seattle. WA. She received a BS from the University of Delaware in Animal Science with a concentration in Biotechnology and Biology minor.and PhD in Cell and Molecular Biology at the John A. Burns School of Medicine, of the University of Hawaii in Honolulu. She served as a post-doctoral research fellow for Dr. Marla Berry in Honolulu.
Alfred Rehwinkel LLD is Professor at Concordia College, in Alberta, then later in St. Louis, MO. He taught science, geography, German, Church history and ethics. He studied geology at the University of Alberta and taught physical geography at Concordia College in Edmonton, Alberta. He has a MA and a LLD from the University of Alberta. He was founder and first president of the Zoology Society of Edmonton, Alberta, Canada.

Norm Reichenbach Ph.D. is Professor of Biology/Chemistry from Liberty University. He has a B.S., M.S., and Ph.D. all from from Ohio State University.

Rod Reid M.S. is a Biology Professor at a Michigan college. He has a MS in Biology.
Patricia Hofer Reiff PhD Professor in the Department of Physics and Astronomy and Director of the Rice Space Institute at Rice University. She has a BS from Oklahoma State University, and a MS and PhD Rice University in Space Physics.
Michael J. Reiss Ph.D. Professor of Science Education and Head of the School of Mathematics, Science & Technology, Institute of Education, University of London. He has a BA, MA and PhD University Cambridge, England, and a MBA from Open University.
Jim Reitman MD His BA is in Premed from Pomona College (Phi Beta Kappa). His MD is from the University of Chicago, his MA is from Dallas Theological Seminary. He is Assistant Professor of Medicine School of Medicine University of Health Sciences, Bethesda, MD.

Walter J. ReMine M.S. his graduate training and professional life have been in the fields of pattern recognition, signal processing, biomedical engineering and radio communications. He works in St. Paul, Minnesota for the 3-M Company in the imaging area.

Krister Renard teaches Mathematics, Physics and Philosophy in Sweden, and has taught Mathematics at the Royal Institute of Technology and Electronics at the Merchant Marine Academy in Stockholm. He has been teaching and lecturing since 1978 in schools, universities and other institutions.

John Tyndale Rendle-Short Ph.D. was founding Professor and Head of the Department of Child Health in the University of Queensland, Brisbane, a post he held for twenty-four years. In 1981 he was made a member of the Order of Australia for services in Medicine and infantile autism. He was educated at Cambridge.
Alan Kim Reyburn PhD General Manager, Advanced Control and Optimization Division, Aspen Technologies in Tulsa, OK. Education: SB, MIT, MS and Ph.D., Oklahoma State University.
Anthony Reynolds Ph.D. He has a PhD in the Philosophy of Science (thesis on the Argument for Design) University of London (UK)
Daniel W. Reynolds, Ph.D received his PhD in physical/organic chemistry from the University of Texas at Austin. He held a post-doctoral position at Southwest Texas State University (now Texas State University) working for Professor Patrick Cassidy on heat stable polymers. He worked for GlaxoSmithKline Pharmaceuticals for 25 years in the area of drug stability. He was a postdoctoral fellow at the Southwest Texas State University, San Marcos and has published 8 scientific papers.
A. Estes Reynolds PhD A Outreach Coordinator for the Department of Food Science and Technology and the Food Process Research and Development Laboratory at the University of Georgia, Athens (UGA), a Professor on the University of Georgia faculty. Reynolds received his B.S. in animal science and his Ph.D. in food science from the University of Georgia.
Temple Allison Reynolds, Jr. MS Executive Director, Utah Department of Natural Resources, Salt Lake City. Education: B.S., Pennsylvania State University, M.S., Utah State University.
Daniel W. Reynolds Ph.D. Dr. Reynolds was a developmental scientist for six years and has been a research investigator for the past six years.

John Mark Reynolds Ph.D. is an Assistant Professor of Philosophy at Biola University and Founder and Director of the Torrey Honors Institute at Biola University. He received a BA in Religion and Philosophy from Robert Wesleyan College and a Ph.D. in Ancient Philosophy and Philosophy of Religion from the University of Rochester, on a full academic scholarship. He also completed a two-year postdoctoral fellowship in the philosophy of science at Biola University.

Michael C. Reynolds Ph.D. is Assistant Professor of Mechanical Engineering at the University of Arkansas-Fort Smith. He has a a B.S. from Marquette University, and a M.S. and Ph.D. from Purdue University.

Earl Chester Rex MS is professor of physics at Pepperdine University. His AS is from Notre Dame University and his MS is from the University of Washington.
Ramona Gail Rice PhD Chair, Division of National Sciences and Mathematics, Georgia Military College, Milledgeville, Georgia,. formerly Research Assistant Professor, scientist, Florida International University, Miami, BS in Chemistry, Biology, and Mathematics from Ouachita Baptist University in Arkadelphia, Arkansas,; MS and Ph.D. from the Department of Botany and Bacteriology at the University of Arkansas at Fayetteville. She held a post-Doctoral Fellowship in Biochemistry at Utah State University, investigating the uptake of iron by microbes.
Jay Wesley Richards Ph.D. has a Ph.D. with honors in Philosophy and Theology from Princeton Theological Seminary. He is Director of Program Development at the Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture.

Lawrence O. Richards Ph.D. a graduate of the University of Michigan and Dallas Theological Seminary, also holds a Doctorate in Social Psychology from Northwestern University. He is a leader in children's education having written over one hundred books.

Nancy Richardson Ph.D. is Professor of Biology/Chemistry at Liberty University. She has a A.A.A. from Wenatchee Valley College, a B.S. from Bob Jones University, a M.S. from Texas A & M, and a Ph.D. from the University of Georgia.

Charmaine C. Richman Ph.D. is currently in the field of technology transfer. She has a PhD in human anatomy from Loma Linda University, Loma Linda CA.

Stanley Edgar Rickard PhD has a PhD from Northwestern University in Evanston, Ill in Scientific Methodology.

Terry Rickard Ph.D. His Ph.D. in Engineering Physics is from the University of California (San Diego).

Henry Richter PhD former research scientist at the Jet Propulsion Labatory at NASA. He has a BS and a PhD from MIT where he studied chemistry, physics and electrical engineering.

John P. Rickert Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from Vanderbilt University.
Sally Ride PhD First US woman in space, aboard space shuttle Challenger. Professor Physics, University California San Diego, La Jolla, She has a BS in Physics and a BA in English, and MS and PhD in Physics from Stanford University, California.
Michael Riddle M.S. is Adjunct Professor in Science Education at the Institute for Creation Research Graduate School. He received a B.S. in Mathematics from Southern Colorado University and a MS in Education from Pepperdine University.

William P. Riemen Ph.D. is in the Department of Math in the Division of Science and Mathematics, Jarvis Christian College, Hawkins, Texas. His Ph.D. is in Mathematics.

Donald W. Rigby Ph.D. is Professor of Biology and Department Chairman at Walla Walla College, Washington. His Ph.D. is in ? from ?

Andrew Rigg Adv.Dip.Min., founder and team leader of the Association of Christian Astronomers International and a member of the Answers in Genesis Support Group in Western Australia, is a freelance journalist and astronomer.
Carl Daniel Riggs PhD Professor emeritus of Biology and Vice President of Academic Affairs, University of South Florida. Education: BS, MS and PhD in Zoology, University of Michigan. He has published 39 research papers and presented 93 papers at meetings.
W. Marshall Ringsdorf Jr.was a member of the Creation Health Foundation Board of Advisors. He is co-author of Psychodietetics and author of numerous articles on nutrition.

Karen Rispin MS is Assistant Professor of biology at Le Tourneau University. Her MS is in Biology from the University of Texas, and BS in Biology from Penn State University.

Richard M. Ritland Ph.D., Biology Professor at Andrews University, Michigan. Dr. Ritland graduated from Harvard with a Ph.D. in Paleontology and a MS in Zoology from Oregon State University.

Mark Ritter M.S. holds a BS and a MS from Cal Poly Pomona with an emphasis in chemistry. He has taught various courses in science including chemistry and astronomy.
Thomas Ralph Rizzo PhD Professor of Chemistry, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland. Director, Institute of Molecular and Biological Chemistry, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Camille and Henry Dreyfus Distinguished New Faculty award Dreyfus Foundation; Alfred P. Sloan Research Fellow.
Benjamin Borja Roa, Ph.D. Assistant Professor, Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, Texas; Director, Baylor DNA Diagnostic Laboratory. Postdoctoral fellow, Muscular Dystrophy Association, Education: BS, University Philippines, Ph.D., Northwestern University, Postdoctorate, Baylor College of Medicine.
Hee-Chun Ro Ph.D. is a Professor at the Korea Advanced Institute of Science and Technology. He received his Ph.D. in Nuclear Engineering from Massachusetts Institute of Technology.

Jung-Ku Ro Ph.D. is a Branch Head of KCR. He received his Ph.D. in Life Science from the University of Washington.

James Roach Ph.D. is Professor of Physics at Bob Jones University. His BS in Physics is from Canisius College, and a MS and Ph.D., both in Electrical Engineering, from Syracuse University.

John W. Robbins Ph.D. has a MA and a Ph.D. and is a graduate in Political Theory and Philosophy from Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. He is Editor of the Trinity Review and is an Administrative Assistant in the U.S. Congress, Washington.
Lanny Arnold Robbins PhD Research Fellow at Dow Chemical, Midland, Michigan. He received his B.S., M.S., and Ph.D. in Chemical Engineering from Iowa State University
Eliot Roberts Ph.D. a soil scientist. His Ph.D. in Soil Chemistry is from Rutgers University.

Ken Roberts PhD is an Associate Professor in the School of Molecular Biosciences at Washington State University and Director of the WWAMI Medical Education Program and an Assistant Dean for WWAMI Pre-Clinical Program at the University of Washington School of Medicine. Dr. Roberts received his PhD in biochemistry from the Washington University and did his postdoctoral work in the Division of Reproductive Biology at Johns Hopkins University. He spent 14 years on the faculty at the University of Minnesota Medical School in the departments of Urologic Surgery and Integrative Biology & Physiology.

Joan Beltz Roberts PhD professor departmeny of biology Andrews University in Michigan. She has a PhD in zoology from Oregon State University.

Rick Roberts Ph.D. A scientist at Pfizer, his Ph.D. is in Molecular Biology.

Donald S. Robertson Ph.D. is Head of Genetics at Ohio State University's Department of Biochemistry. He has a BA from Stanford University and a Ph.D. from the California Institute of Technology.

Stanley (Stan) L. Robertson Ph.D. his Ph.D. is from Oklahoma University in Astrophysists. He has taught physics, astronomy, and physical geology at the college level and a research scientist working in areas that range from reptilian termoregulation to x-ray astronomy. He is now a consultant and has published widely in the professional literature.

D. Ashley Robinson B.S. received a BS from the University of Alabama at Birmingham. He is a Scientific Advisory Team Member of the National Institutes of Health Project and was Editor of the Baraminology 1999 Study Group.

Mark A. Robinson Ph.D. in Environmental Science is from Lacrosse University.

Nigel Robinson Ph.D. currently teaching chemistry, has a BSc and a PhD, and is completing post-doctoral research at the University of Leicester.
Nigel Robinson, Ph.D. Professor molecular genetics, University Newcastle (England) Medical School. Post-doctoral research, University of Leicester (Chemistry); 1995; Royal Society University Research Fellow, 1987 - 1995, Universities of Durham and Newcastle; Postdoctoral Research Fellow, Genetics Group, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA, BS Class I (Hon.) Life Sciences, Ph.D. Protein biochemistry, both from University of Liverpool. Contributor 26 articles to professional journals., 10 chapters to books.
Steven J. Robinson M.A., co-editor of the Journal of the Ancient Chronology Forum, has a MA from Cambridge University, England.
John Roche PhD professor history of science and history of physics at Linacre College, Oxford and teaches courses in applied physics and applied mathematics at Oxford Brookes University. Has a M.Sc., M.A., PhD.in the history of science from Oxford.
David J. Rodabaugh Ph.D. is Professor of Mathematics at the Illinois Institute of Technology and at Vanderbilt University. He received a BS and a MS in Math, both from the University of Chicago, and a Ph.D. in Mathematics from the Illinois Institute of Technology. He has also worked as a NASA consulant.

Stephen Rodabaugh Ph.D. is Professor of Mathematics and Statistics at Youngstown State University. He has a Ph.D. from the University of Missouri.

Thomas R. Rodgers D.Min. is an author, educator, seminary founder, and widely considered the leading innovator in Theological Distance Education. A retired Bible college and seminary president, and a leading Old Testament scholar, received a Th.G. from Baptist Bible College, a BA from the University of Detroit, a Masters in Theology from Trinity Theological Seminary, and a Doctorate in Ministry from Luther Rice Seminary.

John S. Roden PhD Associate Professor of Biology Southern Oregon University.

Miguel A. Rodriguez is Undergraduate Lab. Coordinator for Biochemistry at the University of Ottawa, Canada.

Jung-Goo Roe Ph.D. his Ph.D. is in Biology.

Kevin J. Roesselet PhD Associate Professor of Chemistry Wisconsin Lutheran College
His B.S. is from St. Olaf College and his Ph.D. from the University of Minnesota.

E. Byron Rogers is Professor of Chemistry; Department of Mathematical and Physical Sciences at Lubbock Christian University.

Quinton R. Rogers Ph.D. is Distinguished Professor of Physiological Chemistry in the Department of Molecular Biosciences at the University of California (Davis), School of Veterinary Medicine. He received his BS in Ag Chem at the University of Idaho and his MS and Ph.D. in Biochemistry from the University of Wisconsin.

Rod Rogers Ph.D. has his Ph.D. in Agronomy/Plant Breeding from Iowa State University.
David H. Rogstad, Ph.D Physicist at the Jet Propulsion Laboratory. He earned his Ph.D. in physics from the California Institute of Technology (Caltech) and conducted research there on galaxies for over ten years, interrupted by a two-year stint in Holland doing related research in radio astronomy. published over twenty scientific papers on various aspects of aperture synthesis and interferometric techniques, as well as reports on experiments in radio astronomy and related fields. Dave is cowriting a book on an antenna array technique developed by his JPL team for the Galileo program.
Bernard E. Rollin PhD University Distinguished Professor Colorado State University, Fort Collins, Colorado, Professor of Philosophy, Agriculture and Biomedical Sciences and Director of Bioethical Planning. His Ph.D. is from Columbia University. Author: Natural and Conventional Meaning, 1976; Animal Rights and Human Morality, 1981; The Unheeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain and Scientific Change, 1988; Farm Animal Welfare, 1995; The Frankenstein Syndrome: Ethical and Social Issues in the Genetic Engineering of Animals, 1995; ed, The Experimental Animal in Biomedical Research, 1995.He has published over 200 papers, and lectured more than 700 times in more than a dozen countries. Rollin taught the world's first course in veterinary medical ethics, and is a principal architect of the United States federal laws for the protection of animals used in research.
Russell B. Rolta Ph.D. a Certified Health Physicist for Laboratory Services, Jackson, Michigan. He has a BS, MS, and Ph.D ABD. all in Physics from Michigan State University.

Daniel Romo is Professor of Chemistry at Texas A&M University. His BA is from Texas A and M and his Ph.D. is from Colorado State University. His postdoc is from Harvard.

Roscoe Root MS professor emeritus at Lansing Community College, Lansing MI. He has a MS in microbiology from The University of Chicago.

Paul Roschke is Associate Professor and Florence Wiley Professor in the Department of Civil Engineering at Texas A&M University.

David Rosevear Ph.D. professor emeritus, senior lecturer in chemistry at Portsmouth University. He received a B.Sc. with honors and has a Ph.D. in Organometallic Chemistry from the University of Bristol and has been Senior Lecturer at Portsmouth Polytechnic for twenty years. He is now Director and on the council of the Creation Science Movement in England and President of Creation Science Ministries in England.

Hugh Norman Ross Ph.D. is an astrophysicist, a well-known lecturer and President/Director of Reasons to Believe. He received a BS in Physics from the University of British of Columbia, and a MS and Ph.D. in Astronomy from the University of Toronto. His post-doctoral fellow research was on quasars, galaxies, and in radio astronomy at the California Institute of Technology.

Marcus Ross Ph.D. is Assistant Professor of Geology at Liberty University. His has a BS in Earth Science from Penn State, MS in Paleontology from the South Dakota School of Mines and Technology, and a Ph.D. in Geoscience from the University of Rhode Island.

Ariel A. Roth Ph.D. Professor of biology at Loma Linda university. He holds a BA in Biology from Pacific Union College, a MS, and Ph.D. in zoology/biology from the University of Michigan. Dr. Roth has taken additional training in Geology, Mathematics and Radiation Biology at the University of California. He was former Director (1980-1994) of the Geoscience Research Institute.

Jerry D. Roth, a retired electrical technician, worked for Honeywell Incorporated for thirty-one years as an investigative analyst of vendor component defects. He attended William Hood Dunwoody Industrial Institute and graduated in Electronics. His geology background includes courses at the University of Minnesota in Physical Geology, Historical Geology, Geology in National Parks and Isotope Geology (radiometric dating). He is President of the Twin-Cities Creation Science Association.

Ivan E. Rouse Ph.D. is Engineering Coordinator, Chair and Professor of Physics at La Sierra University. His Ph.D. in Physics is from Washington State University.

Cecil Allen Roy A.A. received a degree in Civil Engineering Technology from Walla Wall College. He is a tour guide, rock hound, and amateur geologist.

Fernando R. Ruiz MD. Now a clinical psychiatrist for Wake County Mental Health in Raleigh NC. He studied medicine at the Universidad de Concepción and graduated from the Universidad de Chile’s medical school. He then was on the staff at the Universidad de Chile Psychiatric Department. He later relocated to the United States where he completed five additional years of study in psychiatry at Duke Medical Center in Durham, N.C.

Timothy L. Ruchti Ph.D. works for Instrumentation Metrics Incorporated. His Ph.D. is in Electrical Engineering.

Brian R. Rucker Ph.D.
Irving Warren Ruderman PhD Chairman, chief Executive officer, Inrad, Inc., Northvale, N.J., Research scientist, Columbia University. Education: Ph.D., Columbia University.
Scott H. Rugg M.S. received a BS in Geology from San Diego State University and a MS in Geology from the Institute for Creation Research Graduate School, San Diego, California. He works for a geoscience engineering consulting firm, Ruggs & Associates, as a staff geologist in San Diego, California.
Robert S. Rumely PhD Professor, University of Georgia, postdoctoral Visiting Fellow, Harvard University, Cambridge, Instructor, Massachusetts Institute Technology, Cambridge. Education: BA, Grinnell College, Ph.D., Princeton University.
Nicolaas Adrianus Rupke Ph.D. a Dutch geologist and Senior Fellow of Science (since 1989) at the Institute of Advanced Studies, Australian National University, Canberra, Australia. Rupke received a BA in Geology/Biology from the University of Gronigen. He completed undergraduate study with the European geologist Professor Ph. H. Kuonen in Gronigen, Netherlands, and a MA in Geology/History of Science and a Ph.D. in Geology/Geophysics, both from Princeton University.

Craig Rusbult PhD part-time teaching in the Chemistry Dept at UW-Madison, full-time developing a science education website for the American Scientific Affiliation. Education: BA in Chemistry, Univ of California, Irvine; MS in Chemistry, University of Washington, Seattle; MA in History of Science, University of Wisconsin, Madison; Ph.D. in Curriculum & Instruction, University of Wisconsin, Madison.

David W. Rusch is Sr. Research Scientist, Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado.

David E. Rush M.S. received a BS in Chemical Engineering from the Colorado School of Mines in Goldon, Colorado and received a MS in Physics/Geophysics from the Institute for Creation Research Graduate School, Santee, California. He is currently a public school science teacher in southern California.
Bruce Russell PhD Associate Professor, School of Civil & Environmental Engineering, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. Dr. Russell received his BSCE and MCE from Rice University and his Ph.D. from The University of Texas at Austin.
Colin Archibald Russell, DSc, Emeritus Professor of History of Science at the Open University, Kingston Technical College, Surrey, England, Contributor to professional journals, including Annals of Science, Journal of the Chemical Society, British Journal for the History of Science, Science and Christian Belief, Chemistry in Britain, Ambix, and Nature.
Craig Russell Ph.D. a Research Scientist and Professor of Biology at University of Western Australia. His Ph.D. is in soil and science and plant nutrition from the University of Western Australia. He has also worked at the University of Guelph in Canada and Michigan State University.

Donald W. Russell M.D Assistant Clinical Professor University of North Carolina School of Medicine.
Jeffrey Burton Russell PhD Professor of History, Emeritus, at the University of California, Santa Barbara. Previously, he has taught History and Religious Studies at New Mexico (Assistant Professor of History, 1960-1961), Harvard (Junior Fellow, Society of Fellows, 1961-1962), University of California, Riverside (Assistant Professor of History to Professor of History, Associate Dean of the Graduate Division, 1962-1975), and Notre Dame (Director of the Medieval Institute, Grace Professor of Medieval Studies, Professor Belgium, Emory University, Ph.D.
Scott Russell PhD Associate Professor of Poultry Processing and Products Microbiology, Department of Poultry Science, University of Georgia. Primary Research Interests: Education: B.S. The University of Georgia (Microbiology); M.S. The University of Georgia (Poultry Science); Ph.D. The University of Georgia (Poultry Science).
James P. Russum Ph.D. has a Ph.D. in Chemical Engineering from Georgia Institute of Technology.

Rodney M. Rutland PhD is the department head and Associate Professor of Kinesiology at Anderson University.

Andrew Ruys Ph.D. is a research fellow in mechanical and mechatronic engineering at the University of Sydney, Australia. He holds a B.E. with first class honors in ceramic engineering, Dip.BS, Moore College, Sydney and a Ph.D. in Materials Science and Engineering from the University of New South Wales. Ruys is the founding editor of International Ceramic Monographs and serves on the editorial board of Interceram-International Ceramic Review (Germany). He has published 34 scientific papers and 6 book chapters.

Theodore W. Rybka Ph.D. has a BA in Mathematics and a BS in Physics, both from the University of British Columbia, a MS in Nuclear Physics from the University of Saskatchewan, and a Ph.D. in Solid-State Physics from the University of Oklahoma. Dr. Rybka also studied Nuclear Physics at the University of Southern California. He has spent most of his career in the field of aerospace science, and currently works for General Dynamics in San Diego, California.

Lee C. Ryker, Ph.D. is a teacher and research scientist. He has his BS from Franklin College in Indiana, a MS from the University of Michigan, a MS from University of Oregon and a Ph.D. and a post doc from Oregon State University, all in biology. His research has been published in publications that include Scientific American.

Jun-Ichi Ryu Ph.D. is Associate Professor of Microbiology at Loma Linda University. His Ph.D. is from Tokyo Metropolitan University.

Lennart Saari Dr.Sc. a Biologist, Chair of the A Rooha Finland National Committee. He teaches ornithology and is Adjunct Professor of Wildlife Biology at the University of Helsinki.
David A. Sabatini PhD Charles L. Blackburn Presidential Professor, School of Civil Engineering and Environmental Science, University of Oklahoma, Associate Director of the Institute for Applied Surfactant Research, and Director of the Environmental and Ground Water Institute at the University of Oklahoma. Dr. Sabatini received his B.S. from the University of Illinois-Urbana, his M.S. at Memphis University, and his Ph.D. at Iowa State University.
Jeffrey Sabburg Ph.D. He has a PhD in Physics from Queensland University of Technology (Australia)
David Sack M.S. is Professor of Mathematics, Engineering Sciences Division, Lincoln Land Community College in Decatur, Illinois. He received his BS in Secondary Education from Concordia College, River Forest, Illinois, a MS in Computer Science from the University of Illinois, Springfield, and a MS in Mathematics from Indiana University.

Victoriano Saenz is Professor of Medicine at Autonomous University of Guadalajara, Mexico.

Eduardo Sahagun is Professor of Botany from Autonomous University of Guadalajara, Mexico.

John H. Sailhamer Ph.D., a Theologian, was Professor of Old Testament at Western Seminary in Portland, Oregon, and is now Scholar in residence at Northwestern College, St. Paul, Minnesota. He receive his Ph.D. from the University of California, Los Angeles.

Phil Saint B.S., an author and artist, was educated at Wheaton College in Wheaton, Illinois graduating with a BS in Anthropology with high honors.

Theodore Saito is Project Manager at University of California Lawrence Livermore Laboratories. He has a B.S. in Engineering and Basic Science from the U.S. Air Force Academy in Colorado, a M.S. in Physics from the Massachusetts Institute of Technology, and a Ph.D. in Physics from Pennsylvania State University.

Thomas Saleska Ph.D. is Professor of Biology at Concordia University, Wisconsin. His BS is from Concordia University, Riverforrest, his MS from the University of Houston, and his Ph.D. is from the University of Wisconsin.

Frank Salisbury Ph.D. is Professor Emeritus of Plant Science at Utah State University. He has a BS and MS in botany and biochemistry from Utah State University and a Ph.D. from California Institute of Technology in plant physiology and geochemistry. He was a professor at Colorado State University for 11 years and left to become chair, department of plant science at Utah State. He has authored or coauthored 14 books, including a basic text in plant physiology.

Susan Salladay R.N, PhD is professor of nursing at Cedarville University. Her PhD is from Boston University

Guenter E. Salter Ph.D. is retired Dean Emeritus of the College of Arts and Science, Bob Jones University. He has a BA from Wayne State University, a MA and a Ph.D. in Modern Languages and Philosophy, Vanderbilt University.

Stanley Salthe Ph.D. is Emeritus Professor Biological Sciences at Brooklyn College of the City University of New York. His Ph.D. is in Zoology from Columbia University. He wrote a major textbook on evolutionary Biology published by Holt, Rinehart and Winston.

Ronald G. Samec, Ph.D. Chair, Science Education, Physics and Astronomy, Bob Jones University Professor of Physics and Engineering, Formerly Department of Physics and Astronomy, Butler University, Indianapolis, IN; Planetarium, Public Observatory Director, Butler University, Indianapolis, IN; Graduate Teaching Assistant, Clemson University, Clemson, SC; Taught Astronomy labs (aided in revising manual), College Physics Course, Planetarium instructor, A3-P Spitz Planetarium.B.A. in Astronomy, University of South Florida; M.S. Science Education, Physics Concentration, The University of South Florida; Ph.D. Physics, Clemson University. He has over 100 professional publications and 20 NASA/NSF grants.

Philip J. Sampson PhD is an author and research fellow at a British think Tank. His PhD is in the social sciences from the University of Southampton in England.
Allan Sandage PhD has been on the staff of the Mt. Wilson and Palomar Observatories since 1952, now the Observatories of the Carnegie Institution of Washington, where he began as a graduate student assistant to Edwin P. Hubble. His research has been in stellar astronomy and observational cosmology. Educated at the University of Illinois and the California Institute of Technology, where he earned his doctorate under Walter Baade, he has published widely in the scientific literature including in the leading scientific journals. Sandage is credited with the discovery of quasars, small blue cosmic objects that may be places where stars are born.
Matthew H. Sanders M.S. received a MS in Biology from the Institute for Creation Research Graduate School.

Roger W. Sanders Ph.D. received a BA in Biology from the College of the Ozarks, Point Lookout, a M.S. in Botany from the University of Michigan, Ann Arbor and a Ph.D. in Botany (Systematics) from the University of Texas, Austin. His postdoctorate was done at Ohio State University. He has many scientific publications, including in Science.

William Sandine Ph.D. Emeritus Professor of Microbiology, Oregon State University. In 1994 he was appointed distinguished professor. In 1981 he was awarded an American Society of Microbiology Achievement Award. His BS and Ph.D. are in Microbiology from Oregon State University.

John Sanford Ph.D. a Geneticist, Associate Professor Cornell University. His Ph.D. is in Plant Breeding/Plant Genetics from the University of Wisconsin in Madison. Dr. Sanford has over seventy publications and holds 27 patents.

Julie Sanford M.En.S. is instructor of Science at Cornerstone University. She has a BA from Grand Rapids Baptist College and a M.En. S, from Miami University in Ohio.

Charles G. Sanny is Vice Chair and Professor of Biochemistry at Oklahoma State University Center for Health Sciences. He has a BS in chemistry from Oklahoma Baptist University and a PhD in Biochemistry from Oklahoma State University.

Ruben Aguilar dos Santos Ph.D. Archaeology and Ancient History – University of São Paulo - SP Now at Adventist University of São Paulo – Campus I

Yusdi Santoso, PhD has a degree in Computer engineering from Nanyang Technological University in Singapore, and PhD from the Department of Physics at Oxford University, focusing on the study of DNA polymerase. He is now involved in research for a private company.

Fernando Saravi a Professor, Department of Morphology and Physiology at Medical Sciences School, Universidad Nacional de Cuyo.
Jonathan D. Sarfati Ph.D. obtained his B.Sc.(Hons) and Ph.D. in Physical Chemistry from Victoria University, Wellington, New Zealand. He was for many years a research scientist for Industry.
James Lewis Sartin, Jr. PhD Professor of Physiology in the Department of Physiology and Pharmacology and the Department of Animal Health Research, Alabama Agricultural Experiment Station. He received his BA in Psychology from Auburn University in MS in Zoology from Auburn University and a Ph.D. in Physiology from Oklahoma State University, Stillwater. He was a Teaching Associate at Oklahoma State before beginning postdoctoral training at Temple University, Dr. Sartin spent an additional year on the faculty as a staff biologist at Temple University before joining the faculty at Auburn (Alabama) University.
Philip William Sary fisheries biologist, Code Fisheries, Lincoln, instructor Chapman College, Vallejo, California, B.S. California State University-Hayward, M.Div., Golden Gate Baptist Theological Seminary.
Eugene A. Sattler M.A. is a retired teacher and principal and has lectured extensively on creation over thirty years. He holds a BS and a MA from Concordia Teachers College, River Forest, Illinois, and has done graduate study in geology, geography and anthropology at Michigan State University. He serves on the Board of Directors of the Genesis Institute and the Chronology-History Research Institute.

Gene Sattler Ph.D. is professor of biology and chemistry at Liberty University. He has a B.S. from Toledo University, a M.S. from Ohio State University, and a Ph.D. from the University of Maryland.

Paul W. Sattler Ph.D. is Chair of the Department of Biology and Chemistry at Liberty University. He received his B.S. from the University of Toledo, M.S. from Miami University of Ohio, and his Ph.D. from Texas Tech University, all in biology.
Paula Renee Scarbrough MD fellow in Medical genetics University of Alabama, Birmingham, clinical instructor, fellow Medical genetics, staff clinical geneticist, Laboratory Medical Genetics, staff University of Alabama Hospitals and Clinics, Birmingham; B.S. in Biology, Spring Hill College, M.D., University of Alabama. Recipient Toolen award Spring Hill College, President's scholar in biology Spring Hill College.
Jacques Sauvagnat Ph.D. is a research scientist at the Geoscience Research Institute, and now pursuing research on the Barremian obstracodes of southeastern France. His Ph.D. in Paleontology is from the University of Geneva.

Phillip Savage Ph.D. is Professor of Chemical Engineering at the University of Michigan. His BS is in Chemical Engineering from Pennsylvania State University. His M.Ch.E. and Ph.D. are both from the University of Delaware in Chemical Engineering.

Craig Savige M.A., a qualified electrical engineer, worked for six years as an engineer with the State Electricity Commission of Victoria, Australia, six years as an electrical engineer and has been working as an Engineering Officer with the RAAF since 1998. Savige also has a degree in Theology.

Dale Schaefer Ph.D. is Professor, Materials Science & Engineering at the University of Cincinnati. His Ph.D. is in Physical Chemistry from MIT.

G. Bradley Schaefer is Professor of Pediatrics at the University of Nebraska Medical Center. He is also Professor of Chemistry at the University of California Berkeley.
Henry Frederick Schaefer, III PhD Graham Perdue Professor of Chemistry and Director of the Center for Computational Quantum Chemistry at the University of Georgia, Athens. He has been nominated for the Nobel Prize and was recently named the third-most cited chemist in the world. Previous posts: from Assistant Professor to Professor chemistry, University of Californiat at Berkeley, 1969-87. Appointed Professeur d'Echange University Paris, 1977, Gastprofessor Eidgenossische Technische Hochshule, Zurich, 1994, 95, 97, 2000, 02, 04; Wilfred T. Doherty Professor, dir. Inst. Theoretical Chemistry, University of Texas, Austin, 1979-80; Lecturer in field. Education: BS, MIT and Ph.D., Stanford University, Doctorate, University of Plovdiv, Bulgaria, 1998; Doctorate, University of Sofia, Bulgaria, 1999; Doctorate, Beijing Inst. Tech., 1999; Doctorate, Huntington College, Indiana, 2002. He is the editor-in-chief of Molecular Physics and President of the World Association of Theoretically Oriented Chemists.
Bruce C. Schanberg D.Ed., a science educator, he has a MS in Electrical Engineering and a D.Ed in Science education from Colorado State University.
Arthur L. Schawlow PhD a co-inventor of the laser, winner of the Nobel Prize in Physics in 1981 for work in laser spectroscopy, and recipient of the National Medal of Science in 1991, made fundamental contributions to the fields of laser and maser spectroscopy. In this field of spectroscopy, spectra that have been amplified by either a laser or a maser are examined in order to discover properties of a targeted material. Schawlow is also remembered as an important professor, Lecturer, and highly visible member of the scientific community.
Timothy W. Schenz PhD is a physical chemists and has a PhD in physical Chemistry.

Sigrid Hartwig-Scherer PhD Ph.D. in physical anthropology. Since 1999 independent activity as accredited Christian Beraterin of the Ignis-Akademie für Christliche Psychologie /Ignis academy for Christian psychology. Hartwig-Scherer earned the Ph.D. in physical anthropology at the University of Zurich, studying under R. D. Martin. Her doctoral work was in the field of skeletal ontogeny and hominoid phylogeny. She was research Fellow at the Institute for Anthropology and Human Genetics at Ludwig-Maximilian University in Munich (1993-2001). Her articles have been published the American Journal of Physical Anthropology and the Journal of Human Evolution, and she is the author of Ramapithecus-Vorfahr des Menschen? [Ramapithecus-Progenitor of Humans?] (Pascal Verlag). She lectures widely as a member of American and German anthropological and primatological societies. Her current research deals with comparative pre- and postnatal skeletal developments in primates.

Siegfried Scherer PhD Professor of Microbial Ecology and Director of the Unit of Microbiology at the Technische Universität München, located in Freising-Weihenstephan. The Unit of Microbiology is one of six units forming the Zentalinstitut für Ernährungs- und Lebensmittelforschung (ZIEL). Study of biology, chemistry and physics, Universität of Konstanz, Staatsexamen in chemistry and physics (similar to B.Sc.), Diplom in biology (equivalent to M.Sc.), Ph.D. in biology, Universität Konstanz, (Professor Dr. P. Böger): "Interaction of photosynthesis and respiration in cyanobacteria", 1983; Post doctorate at Universität Konstanz, Research Fellow of the Deutsche Forschungsgemeinschaft at Universität Konstanz; Research in molecular ecology of cyanobacteria and protein evolution, 1989-1990; Habilitation at the Fakultät für Biologie der Universität Konstanz: "Plant physiology" and "Microbial ecology", February 1991; Professor of Microbial Ecology, Technische Universität München and Director of the Institute of Microbiology at FML, April 1991 to present.

Joachim Scheven Ph.D. holds a teaching post in Biology in Germany and is curator of the German Museum Lebendige Vorwelt. He has studied zoology, botany, biology, and geology, and received a Ph.D. from the University of Munich with a thesis in entomology. His post-doctoral studies were in parasitology, tropical medicine, and he has done extensive post-doctoral research in paleontology.

Thomas Schirrmacher Ph.D. is Director of the German Center for World Mission in Erftstadt, West Germany. He is Professor of Ethics and World Missions at several American seminaries and Rector of Martin Bucer Seminary in Bonn, Germany. He has a doctorate in Theology (Dr.Theol.) from the Netherlands, a Ph.D. in Cultural Anthropology, a Th.D. in Ethics, and received an honorary doctorate (DD) in 1997.
Robert E. Schlegel PhD Professor of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, University of Oklahoma. Associate Director for Research, Center for the Study of Wireless Electromagnetic Compatibility, University of Oklahoma, Norman, OK. He received his B.S. in Industrial Engineering With Distinction, University of Oklahoma, and a Ph.D. in Industrial Engineering from the University of Oklahoma, Norman.
Laura Schlessinger PhD Professor of biology, department biological science University of Southern California and Pepperdine University, now an author and radio commentator. She has a BS in biological science from the State University of New York and a MS, M. Ph. and PhD in physiology from Columbia University, New York.
Jeffrey P. Schloss, Ph.D. Professor of Biology, Westmont College, Santa Barbara, CA: Biology Department: Chair. He received his undergraduate training in philosophy at University of the Pacific and in biology at Wheaton College, Wheaton, Illinois and post baccalaureate training in ecology and evolutionary biology at University of Virginia, University of Michigan, and Washington University, Division of Biology and Biomedical Sciences at St. Louis, Missouri, where he received a Ph.D. in Ecology & Evolutionary Biology. He has taught at the University of Michigan, Wheaton College, Jaguar Creek Rainforest Research Station. He has been a Danforth Fellow, a AAAS Fellow in Science Communication and a Fellow of the Discovery Institute..
Al Schlundt PhD professor of physical and natural science at Faulkner University in Montgomery, AL. He has a BA from the University of California, Davis, a MS form the University of Florida, and a PhD from the Utah State University, all in natural science.

Duane Arthur Schmidt DDS. is the Chief Executive Officer of a large dental practice in Iowa and is active in creation research.

Londa Schmidt, Ph.D. Professor of biology at Oakwood University. B.A., Andrews University, M.S., Loma Linda University, Ph.D., University of Edinburgh (Scotland).

Norman Schmidt Ph.D. is Associate Professor of Chemistry at Georgia Southern University. His Ph.D. is in Chemistry from the University of South Carolina.

Eduard F. Schmitter Ph.D. has a Ph.D. in Astronomy from the University of Wisconsin.

Andrew Schmitz Ph.D. a research scientist has a Ph.D. in Inorganic Chemistry is from the University of Iowa.

Hermann Schneider Ph.D. was with Institute for Hochenergiephysik der University, Heidelberg, Germany.

Daniel L. Schobert B.A. has a BA in Communications from Michigan State University and since 1972 has been in radio broadcasting. He is founder of the Creation Report, a weekly radio broadcast.

Gary L. Schoepflin M.S. has a MS in Physics and is Associate Professor of Physics at Walla Walla College, College Place, Washington.

Bruce Schrier PhD a research scientist in molecular genetics at the National Institutes of Health in Bethesda Maryland. He earned his MD from Case Western Reserve University Medical School and his PhD in biochemical pharmacology at Tufts University, Boston, MA.

Christopher Scurlock Ph.D. He has a PhD in Chemistry from Arizona State University

Granville Sewell PhD Professor of Mathematics The University of Texas at El Paso

James Shaw PhD professor emertis at the Harvard School of Dential Medicine and director of a Harvard research labatory. He has a PhD in biological chemistry from The University of Wisconsin. He bacame a Christian after he became a Harvard faculity member.

Haim Shore PhD Professor of Quality and Reliability Engineering at Ben-Gurion University of the Negev (Israel) His Ph.D. is in Statistics

Jeffery G. Schragin MD, MPH is a clinical epidemiologist involved in cancer research. His MD is from the University of Missouri-Columbia, and his MPH in epidemiology is from the University of Pittsburgh.

Helmut Ernst Schrank ME is a retired electronics engineer and private consultant. He has made significant contributions to antenna design and practice. He has a MS in Electrical Engineering.

Fred Schroeder Ph.D. is a Marine Geologist. His Ph.D. is in Marine Geology is from Columbia University.

Gerald L. Schroeder Ph.D. is a nuclear physicist, oceanographer and Jewish Hebrew Scholar at the Weizmann Institute of Science in Israel. He had undergraduate and graduate studies at M.I.T. Schroeder has a BS, a MS in Physics, and a doctorate in Physics from MIT.

Lawson Schroeder D.D.S. is Assistant Professor at the University of Tennessee College of Dentistry in Memphis, Tennessee. His DDS is from the University of Tennessee.

W. Christopher Schroeder PhD Associate Professor of Mathematics Morehead State University.

Rachel Schuler M.S. received her MS in Biology from the Institute for Creation Research Graduate School in 1997.

Dean Schulz Ph.D. a computer scientist, has a Ph.D. in Computer Science is from Colorado State University.

Haller Elinar S. Schünemann Ph.D. Professor at Adventist University of São Paulo – Campus. His PhD is in Social Sciences and Religion from Methodist University Piracicaba – SP.

Marcel Paul Schutzenberger, MD medical doctor, biologist and mathematician, criticizes Darwinism using information theory, of which he is one of the founders.

Christian Schwab PhD is senior research scientist and Professor of Chemistry at University of

Ernest R. Schwab Ph.D. is Associate Professor of Biology, La Sierra University. His Ph.D. is from Loma Linda University.
Linda S. Schwab Ph.D. is Professor of Chemistry at Wells College. following employment as an Associate in the Center for Brain Research at the University of Rochester School of Medicine and Dentistry, and a Teaching Fellow at Northeastern Seminary. B.A. in Chemistry, Summa cum Laude, Phi Beta Kappa, Wells College, M.S., Ph.D. in Organic Chemistry, University of Rochester, M. Div., Northeastern Seminary. She has published 18 papers in her area.
Jeffrey M. Schwartz Ph.D. is Research Professor of Psychiatry at the University of California, Los Angeles School of Medicine.

C. Theodore Schwarze PhD Professor Emeritus of Civil Engineering at New York University.

Mary Higby Schweitzer Ph.D. Professor of Molecular Paleontology at North Carolina State University. She has a BS from Utah State University in Biology. Her Ph.D. is in Paleontology from Montana State University under Jack Horner. She has published widely, including in Science and was named by Discover Magazine, “one of the worlds best known paleontologists” (May, 2006, p. 40). Her work is widely used to lend doubt of the claim that the dinosaurs were wiped out 65 million years ago, although she is very critical of the use of her science discoveries to support theological claims.

John C. Scott PhD. is an historian. He has published widely in scholarly journals. His PhD is from the University of Toledo in history.

T. Gordon Scott, PhD. Professor of Chemistry at Winston-Salem State University. He has a BS from The University of Pennsylvania, studied at Cambridge University for two yeard, and earned his PhD from the University of Illinois in biological chemistry.

Robert Scovner MD is a physician and adjunct professor in Frederick, MD. He has a BA in biology from Lafayette College, and a MD from NY Medical College.

Dan Scott Ph.D. Adjunct professor at Wright State University. His Ph.D. in Biology is from Ohio State University.

Benjamin Scripture PhD has a BA in Zoology from University of California, Berkely and a M.Div in theology from Grace Seminary in Warsaw, IN, and a PhD in microbiology and biochemistry from The University of Notre Dame. He also has several publications in peer reviewed scientific publications.

Jonathan B. Scripture Ph.D. He was a research scientist at Case Western Reserve Medical School for five years. and now is a professor at Grace College in Winona Lake, Indiana. He received a BA in Zoology from the University of California at Berkeley, a Master of Divinity from Grace Theological Seminary at Winona Lake, Indiana, and a Ph.D. in Biochemistry from the University of Notre Dame, South Bend, Indiana.
Marlan O. Scully PhD Burgess Distinguished Professor, Director of the Institute for Quantum Studies, Texas A&M University. After receiving his MS and Ph.D. in Physics from Yale University, he began his teaching career at Yale. Subsequently, he was an Associate Professor of physics at MIT, then a Professor of Physics and Optical Sciences at the University of Arizona.
Raymond Seaman M. Ph.D. is a science education teacher instructor at New York University. Seaman has a M.Ed., and a Ph.D. from New York University.

Jack Wood Sears Ph.D. is Chairman, Department of Biology, Harding College, Searcy, Arkansas; Retired. His Ph.D. in Genetics is from the University of Texas.

William L. Seaver Ph.D. is in the Department of Statistics at the University of Tennessee, Knoxville, and has a Ph.D. from Texas A&M University.

Joe Sebeny M.S. is an aerospace engineer with over twenty-three years of experience in the defense industry. He works for the Raytheon Missile Systems Company, Arizona. Sebeny earned two BS Degrees from the Massachusetts Institute of Technology, one in Physics, the other in Astronautical and Aeronautical Engineering at the age of nineteen. After this he received a
M.S. in Electrical Engineering from the University of New Hampshire.

Ralph W. Seelke Ph.D. is Professor and Chair of the Department of Biology and Earth Sciences at University of Wisconsin. In 2004 he was a Visiting Scholar in the department of Microbiology and Immunology at Stanford University Medical school doing research on an experimental evolution project. His BS is from Clemson University and his Ph.D. is from the University of Minnesota and the Mayo Graduate School of Medicine in Microbiology. Hid did postgraduate work at Mayo. He is the co-author of 8 publications in the peer reviewed scientific journals.

Gerald E. Seguin Ph.D. Professor of Electrical and Computer Engineering at Royal Military College in Kingston, Ontario, Canada.

Kostantine Seleznev a Russian biologist at St. Petersburg State University.

Thomas Seiler PhD, a physicist from Germany with a degree in physics from the Albert-Ludwig-University, Freibirg and a Ph.D. in physics from the University of Munich
Alexander Semyonov MD Laboratory physician, Moscow Research Institute Pediatrics and Pediatric Surgery, Senior research worker, Consultant Laboratory Immunology, Moscow Research Institute Pediatrics and Pediatric Surgery.
Periannan Senapathy PhD is a research scientists at Genome International Corporation in Madison Wisconsin an formerly a professor at the University of Wisconsin-Madison. He has a PhD in molecular biology and has published widely in the scientific literature.

Giuseppe Sermonti Ph.D., an Italian geneticist and microbiologist, has served as Professor of Genetics at the University of Palermo and at the University of Parugia and was editor-in-chief of the Rivista di Biolgia/Biology Forum (Genoa), one of the oldest extant biology journals in the world. He has a Ph.D. in Agronomy and Biology.

Barry Setterfield Ph.D (Hon). was formerly at Flinders University of South Australia's School of Mathematical Sciences, and previously was a lecturer for the Astronomical Society of South Australia, Adelaide, Australia. Setterfield has authored a number of technical articles on the velocity of light and a technical monograph. He is an in-demand international speaker and lecturer.

Helen Setterfield B.A. has worked in the educational system at the county level. She is a retired teacher and is active in creation science and in writing and editing for several years. She received a BA in Sociology from the University of California, Hayward.

Curt Sewell MS is a retired licensed professional electronics circuit design engineer with Lawrence Livermore Laboratories in California and was involved with the Manhattan Project during World War II.

E. Granville Sewell Ph.D. is Professor of Mathematics at the University of Texas (El Paso). His BS is from Harding College, MS from University of Texas at Austin, his Ph.D. in Math from Purdue University.

Stephen Sewell Ph.D. is Assistant Professor of Family Medicine at Texas A&M.

Rowan Seymour Ph.D. Computer Science Queen’s University, Belfast (Northern Ireland).

David G. Shackelford Ph.D. has a B.S.C. from the University of Arkansas and a M.Div. and Ph.D. from the Mid-America Baptist Theological Seminary, Memphis, Tennessee, the latter majoring in New Testament and Greek and minoring in Theology, Old Testament and Hebrew. Dr. Shackelford is Associate Professor of New Testament and Greek at the Mid-America Baptist Theological Seminary, Northeast Branch, Schenectady, Albany area, New York.

Saami Shaibani D.Phil. is Visiting Professor in the Department of Physics at Lynchburg College, Lynchburg, Virginia and a consultant for the Federal Bureau of Investigation and teacher of the physics of medicine to physicians and surgeons. His BA with honors and MA are both in the physical science areas, a D.Phil. are all from Oxford University, United Kingdom.

Ahiezer Shaki Ph.D. was with the Department of Life Science, Bar-llan University, Ramat Gan, Israel.

Douglas B. Sharp B.S. is a computer scientist, author and founder of the Revolution Against Evolution website. He has taught on the creation/evolution issue for over thirty years. Sharp received a BS in Physical Science from Michigan State University.

G. Thomas Sharp Ph.D. is Founder and President of Creation Truth Foundation, Incorporated (founded in 1989). He received a B.S. in Social Studies and Science from Purdue University in 1964, a MS from the University of Oklahoma, and a Ph.D. with emphasis in religion and science from South Florida Bible College and Seminary. Dr. Sharp is working on a second doctorate (D.min.) at the American Bible College and Seminary with an emphasis in Creation Studies.

R. Daniel Shaw Ph.D. is Professor at the School of World Mission, Fuller Theological Seminary, Pasadena, California. He pursued a double major in Anthropology and Oriental Studies and earned a BA from the University of Arizona, a MA in Anthropology from the University of Arizona, and a Ph.D. from the University of Papua, New Guinea.

Kevin R. Shaw PhD. Assistant Professor of Biology at Grove City College. His BS is from Grove City College and his PhD from Texas A&M University, all in biology.

Daniel Shayesteh PhD. Author and public speaker, studied at the University of Tehran and earned his PhD in International Studies and was a professor of business at the University of Technology at Sydney. He has published much about Islam and science

William Shea Ph.D., M.D. Research Associate Director of the Biblical Research Institute, Silver spring, Maryland, Editorial Consultant for the Geoscience Research Institute. He received a Ph.D. from the University of Michigan and a M.D. from Loma Linda University.

Gregory Shearer Ph.D. is a Postdoc Internal Medicine Researcher at U.C.Davis. His Ph.D. is in Physiology from the University of California (Davis).
Lewis Ross Shelton, III PhD Associate Professor wildlife biology and Director W.E. Walker Wildlife Conservation Foundation; President Wildlife Management and Sporting Properties, Inc. Education: B.S. in Business, Mississippi State University, M.B.A., M.S. in Wildlife Biology, Ph.D. in Wildlife Biology, Colorado State University.
Robert B. Sheldon Ph.D. has a Ph.D. in Physics from the University of Maryland, College Park.

Richard Sherlock Ph.D. is Professor of Philosophy at Utah State University. His Ph.D. in Philosophy is from Harvard University.

Brian David Sherman PhD is a research scientist specializing in infectious diseases and community -acquired infectious diseases. His PhD is in pharmacology from UCLA where he also did his residency in infectious diseases.

Frank J. Sherwin M.A. received his BA in Biology from Western State College in Colorado and a MA in Zoology with a specialty in parasitology and was active in research in his field at the University of Northern Colorado. Sherwin is a frequent speaker on creation/evolution issues around the country and an experienced biology instructor at college level. He is now Assistant Professor at the Institute for Creation Research Graduate School where he writes creation based curriculum.

Pingnan Shi Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering (Artificial Neural Networks) from the University of British Columbia.

Lin Shieu-Hong, PhD is an assistant professor of math at Biola University. He has a BS and MS in math from National Tiwan University and a PhD in math from Brown University.

Dong-ha Shin Ph.D. was a Professor at the University of Michigan, and now a professor in Seoul, South Korea. He has a Ph.D. in Physics from the University of Michigan.

Hyun-kil Shin Ph.D. was a Professor at Kunkuk University and is now with the Department of Neurology at Soonchunhyang Chunan Hospital, Bongmyungdong, Chungnam City, Korea. Shin has a Ph.D. in Food Chemistry.

Don Shipley, DDS. Chair of the Division of Allied Health, Assistant Professor, Louisiana College, Pineville, LA. He graduated from Baylor University with a B.S., and then continued with post graduate studies in biology before entering dental school. He graduated from Baylor College of Dentistry in Dallas with a Doctor of Dental Surgery degree.

Mark Shlapobersky Ph.D. Virology Bar-Ilan University (Israel)

Don Shockey D.O. is a retired optometrist, ark researcher, and President of the Executive Committee and Project Director of FIBER (the Foundation for International Biblical Exploration and Research).

Stan Sholar PhD He has a B.S. and MS in Electrical Engineering) and a Ph.D. in Control Systems Engineering. He was a Control Systems Analyst for the space program.

David Shormann Ph.D. a limnologists, he has a BS in aerospace engineering, an MA in marine chemistry from the University of Texas and a PhD in Limnology from Texas A&M University. He has done extensive field work in limnology and published a field guide.

David K. Shortess Ph.D. is a Professor emeritus of Biology at New Mexico Institute of Mining and Technology. His Ph.D. is from Pennsylvania State University in Biology.

William P. Shulaw DVM is a Professor at the Veterinary Preventive Medicine, Ohio State University. His DVM is from Ohio State University.

Mikhail Shulgin Ph.D. is a a professor of theoretical physics at Moscow Institute of Steel and Alloys. He graduated from Moscow Institute of Steel and Alloys and received a Ph.D. in Physical Chemistry from this institute. Shulgin is now the general director of the Micronickel Limited firm, which produces various units and parts for chemical metallurgical and automobile industries with corrosion and wear-resistant surface coatings.

Evan Shute M.D. writer, researcher and a physiologist, he matriculated at the University of Toronto at the age of 14, and completed both his B.S. and M.D. at the University of Toronto.

Huang Shyhnchange Ph.D. his Ph.D. in Chemistry is from the University of Florida.
Horace D. Skipper, PhD Professor of Crop and Soil Environmental Science, Clemson University, Clemson, SC. He has a BS from North Carolina State University in plant protection, a MS in weed science, and PhD, in soil biochemistry, both from Oregon State University in microbiology. He has 24 scientific publications in peer reviewed journals.
Theodore J. Siek Ph.D. is a former director at Analytic Biochemistries Inc., Southampton, PA, a forensic and clinical testing lab. His MS is in organic chemistry from Washington State University, and his Ph.D. in Biochemistry is from Oregon State University. He is a board certified expert in toxicology as it pertains to forensic science—criminal and civil legal issues coming before our public courts. Dr. Siek holds a PhD in biochemistry from Oregon State U, an MS from Washington State U, and an undergraduate degree from Pacific Lutheran College, Tacoma, WA. He has held positions as Assistant Professor of Food Science (OSU), Toxicologist for the Connecticut Dept. of Health, Chief Toxicologist for Northern Virginia, Technical Director of Poison lab, Denver, CO, Associate Director of National Medical Services, and Director of Analytic Bio-Chemistries for 24 years. He was also Toxicology Director for Bucks County Crime Lab (Pennsylvania) and the Technical Director of SECON of New England. Dr. Siek is currently a consultant for two Pittsburgh area clinical laboratories.

Betsy (Elizabeth) Siewert, PhD Has 15 years in Molecular Biology researcher in CU-Boulder and the University of Wisconsin, on the cell cycle using yeast as the genetic organism. She now works in bioinformatics. She has a B.S., Math, University of Wisconsin, Madison, a M.S. in Applied Math, University of Colorado, Boulder, and a PhD in Biostatistics from the University of Colorado.

Wellington dos Santos Silva Ph.D. Human Genetics University of Brasilia Now at Adventist College of Bahia

Bruce M. Simat Ph.D. is Associate Professor of Biology at Northwestern College in St Paul, MN. His Ph.D. is in physiologyfrom the University of Minnesota, his M.S. and BA are from the University of Minnesota-Duluth, School of Medicine.
Brian Sindel PhD Associate Professor in Weed Science, Agronomy & Soil Science, School of Rural Science and Agriculture, University of New England, Armidale, NSW. He has a B.S.in Agriculture(Hons), Sydney University DipEd(Dist), Sydney Institute of Education and a Ph.D. from Sydney University.
Roger G. Sigler II M.S. is an oil geologist, received a BS in geology with honors from the University of Pennsylvania and a MS in Geology from the Institute for Creation Research Graduate School.

Charles Signorino PhD Professor emeritus of Organic Chemistry Eastern Baptist College in St Davids, PA.

Fred Sigworth Ph.D. is Professor of Cellular & Molecular Physiology at Yale University School of Medicine. His BS is from Cal Tech, and his PhD is in from Yale, both in cell biology

Arnold Sikkema Ph.D. is Associate Professor of Physics at Dordt College. His BS is in physics from the University of Waterloo, and his PhD in Physics is from the University of British Columbia.

Peter Silley Ph.D. Professor of Applied Microbiology, school of Life Sciences, University of Bradford and director of Microbiology Consultants, Lymington, UK. His BS is in bacteriology from the University of Birmingham, and his has a Ph.D. in Microbial Biochemistry from the University of Newcastle upon Tyne. He has published widely in the professional literature.

Dale Silver B.S. has a BS in Systems Engineering with Electrical option from Wright State University in Dayton and is active in giving creation presentations.

Emil Silvestru Ph.D. is a Rumanian Geologist and world authority on cave geology. He has a M.S. in Geology and Ph.D. in geology and geophysics from the Babes-Bolyai State University in Cluj, Transylvania, Rumania. Silvestru now works in Waterloo, Ontario, Canada as a research scientist.

John Silvius Ph.D. is Professor of Biology at Cedarville University. He earned his B.A. from Malone College and his Ph.D. in Plant Physiology from West Virginia University. Silvius also serves as Adjunct Professor at AuSaable Institute of Environmental Studies in Mancelona, Michigan.

Brad Semel MS Biologist, Illinois Department of Natural Resources. His BS and MS are both from Cornell University in botany. He has published over 70 articles in his field in the scholarly literature.

Rodrigo Pereira da Silva Ph.D. Professor of religion at Adventist University of São Paulo, Campus I. His PhD is in Theology from Catholic School of Theology, São Paulo

Bruce Simat Ph.D. Associate Professor of Biology at Northwestern College, St. Paul, MN. His Ph.D. is from the Department of Physiology at the University of Minnesota; his dissertation research on how thyroid and growth hormones influence the regulation of messenger RNA production in the liver. His postdoctoral research was on the flexibility of therapeutic drugs that were molecularly modified to reduce their toxic side effects, but retain their therapeutic value. After earning his doctorate, he worked for Sanofi Diagnostics in Minneapolis, MN, and Abbott Laboratories in Chicago, IL, developing novel biomolecules for diagnostic blood tests. He has ten scientific papers.

Jerry M. Simmons Ph.D. received a B.S. in Chemistry and Technology from the New Mexico Institute of Mining, a M.S. in Teaching and Technology from the New Mexico Institute of Mining, and a Ph.D. in Multicultural Teacher and Childhood Education (Science Teaching Emphasis) from the University of New Mexico. He has been professor at Southwestern Indian Polytechnic Institute, curriculum reviewer for the University of New Mexico, clinical supervisor and instructor, College of Education, University of New Mexico, and instructor, Department of Physics, University of New Mexico. Dr. Simmons received the Science Teacher of the Year Award, Northwest Regional Science and Engineering Fair.

Robert L. Simonds Th.D. is President and Founder of the National Association of Christian Educators and Citizens for Excellence in Education. He has been a public school teacher, principal, and a Professor at Orange Coast Community College and UCLA, Costa Mesa, California since 1961. Dr. Simonds has a BS in Theology, a MA, and a Doctorate in Theology.

Robert Simpkin PhD Professor Department of Biology North Greenville University, South Carolina.
He has a M.S. and a PhD. in Zoology from the University of Maryland.

Roger Simpson Ph.D. is Professor of Aerospace and Ocean Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. He has a BME from the University of Virginia, a MSME and PhD from Stanford University.

Andrew Sims MD is Emeritus Professor of Psychiatry at the University of Leeds and past President, Royal College of Psychiatrists.

Brian Sindel Ph.D. is Senior Lecturer in Weed Science, School of Rural Science and Natural Resources, University of New England, Australia. He holds a B.S.in Agricultural science with honors, a Dip.Ed. and a Ph.D. in Wood Science from the University of Sydney. Dr. Sindel specializes in weed ecology, population dynamics and management. He has published 6 books and 14 journal articles in his field.

Chong Singsit Ph.D. is a Research scientist (Transgenic Cotton Breeder) for DowAgroScience Trait Development. He has a Ph.D. in Botany (Genetics/Molecular Breeding) from Virginia Polytechnic and State University.

Jody F. Sjogren M.S., CMI has an undergraduate degree in Zoology from Colorado State University and a MS in Medical Illustration from the Medical College of Georgia. She is a certified Medical Illustrator and Founder of the Intelligent Design Network in Kansas City.

Philip S. Skell PhD Evan Pugh Emeritus Professor, Penn State University Member, U.S. National Academy of Sciences. Philip S. Skell called "the father of carbene chemistry," is widely known for the "Skell Rule," which was first applied to carbenes, the "fleeting species" of carbon. The rule, which predicts the most probable pathway through which certain chemical compounds will be formed, found use throughout the pharmaceutical and chemical industries. His B.A., M.S. and Ph.D. are from Duke University, his B.S. in Chemistry-Biology is from CCNY, and his MS in Chemistry is from Columbia University.

Frederick Norman Skiff PhD Professor, Department of Physics and Astronomy, University of Iowa, Iowa City, IA. Focus on laser spectroscopy; plasma physics. His BS in Engineering Physics is from Cornell University, M.A. and PhD in Physics from Princeton University.

Evangelos Skoumbourdis Ph.D. is a Professor of Mathematics at Liberty University. She has a BS, an MS and a PhD in Math.

Carolyn Skurla PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. She had a PhD in mechanical engineering from Colorado State University.
Thomas Paul Slavens PhD professor University of Michigan, School of Information and Library Studies, visiting scholar, Oxford University, Education: Phillips University, B.A., Union Theological Seminary, New York, NY, M.Div., University of Minnesota, M.A., University of Michigan, Ph.D.
Richard D. Slemons DVM, Ph.D. is Associate Professor, Department of Veterinary Preventative Medicine at The Ohio State University. His DVM is from Colorado State University, his Ph.D. in Veterinary Science (Virology) is from the University of Wisconsin, Madison.

Harold S. Slusher D.Sc. is Professor and Research Geophysicist at the University of Texas, El Paso. He received a BS in Mathematics from the University of Tennessee, a MS in Geophysics from the University of Oklahoma with additional graduate study at New Mexico State University, an honorary D.Sc. from Indiana Christian University, and a Ph.D. in Geophysics from Columbia Pacific University.

Robert E. Smart B.A. has a BA from the University of Toronto, a Certificate from Toronto Teacher's College, and a Certificate in Bible from England. He is Vice-President and Audio-Visual Resource Centre Manager for the Creation Science Association of Ontario, Canada.

Donald F. Smee Ph.D. Research Professor of Microbiology at Utah State University Institute of Anti-viral Research. He has a MS in biology, a MS in microbiology and a minor in biochemistry, and a PhD in microbiology all from Utah State University. He has published widely in the professional literature.

Daniel W. Smith D.V.M. is a Veterinarian and creation speaker, received a Doctorate of Veterinary Medicine from Iowa State University educated under creationists Dr. Swenson and Dr. Quin at Iowa State University and was influenced by their stand for creationism.
Darwin W. Smith PhD Emeritus Professor, Chemistry, University of Georgia. He has a Ph.D. from California Institute of Technology, was a Postdoctoral Fellow at Oxford University, UK.
E. Norbert Smith Ph.D. a field research scientist, received a BS in Biology from South-Western Oklahoma State University, a M.S. in Biology from Baylor University, and a Ph.D. in Zoology from Texas Tech University. He has published his research widely in the peer reviewed journals. One area of his research on which he recently published a book involves study of the cardiovascular response in wild animals to fear and the relation to sudden infant death and sudden death in adults.

Gerald D. Smith Ph.D. is professor of Physics and Chemistry at Huntington University. He received a Bachelor of Science degree in Chemistry at Huntington College and a Ph.D. in Radiation Physics from Purdue University.
James W. Smith PhD Edgar L. Rhodes Professor, Animal and Dairy Science, University of Georgia. He has a B.S., Pennsylvania State University; M.S., Pennsylvania State University; Ph.D., University of Maryland.
Ken Smith Ph.D. is Professor of Mathematics at Central Michigan University. His Ph.D. is in Combinatorics from Colorado State University.

Kirk Smith Ph.D. His Ph.D. is in Entomology from the University of California, Davis.

Mark Smith B.Sc. (Hons) Smith holds a B.Sc.(Hons) in Biochemistry and is employed as a research assistant in the Department of Biochemistry at the University of Sydney in New South Wales, Australia.

Merlin Grant Smith PhD Professor emeritus of mathematics and Astronomy at Greenville College. He has a AM and a PhD from the University of Illinois in Astronomy.

Robert William Smith Ph.D. is Professor of Chemistry at the University of Nebraska, Omaha. His BA is from Willamette College, his PhD from Oregon State University.

Stan G. Smith M.S. is a Mathematics/Physics Instructor at South Plains College In Lubbock, Texas. He has a MS in Physics from ?

Terrence L. Smith Ph.D. was Senior Research Associate/Scientist in the Department of Microbiology and the Burnsides Research Laboratory in the Department of Food Service at the University of Illinois, Urbana.

Wolfgang Smith Ph.D. is Professor Emeritus of Mathematics at Oregon State University. His Ph.D. in Mathematics is from Columbia University, his MS from Purdue, and BS from Cornell.

Andrew A. Snelling Ph.D. project geologist, Denison Australia Pty Ltd., Darwin, Australia, field geologist, CRA Exploration Ltd., Darwin, Australia. He completed a BS in Applied Geology with first class honors at the University of New South Wales in Sydney, and received his Ph.D. in Geology from the University of Sydney. Dr. Snelling is now Professor of Geology at the Institute for Creation Research Graduate School.

David W. Snoke Ph.D. Associate Professor in the Department of Physics and Astronomy at the University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania. He received a BS in Physics (magna cum laude) from Cornell University in 1983 and a Ph.D. in Physics from the University of Illinois, Urbana-Champaign in 1990. He has published two books with Cambridge University Press.

Mike Snow PhD. Research scientist Medical Research Council, London

Gregory A. Snyder Ph.D. has a Ph.D. in Geochemistry from Colorado School of Mines.

Robin M. Snyder PhD professor of computer science at Savanna State University, Savanna, GA. She has a BS in physics and a PhD in computer science.

Keith Snyder PhD. is Professor and Chair of Biology at Southern Adventist University. His BS and MS are both in biology from Andrews University and his PhD is in zoology from Washington State University.

Gregory M. Sobko Ph.D. is an Adjunct Faculty of the National University Department of Mathematics, La Jolla, California. He has a Ph.D.from Moscow State University, Russia.

Vij Sodera, MD, FRCS a physician, graduated from Sheffield University Medical School in Chemistry; Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh.

Arnold W. Sondergren PhD chair and professor, department of biology, Grove City College. He has a BA, and MS from the University of Main and a PhD from the University of Minnesota.

Man-Suk Song Ph.D. is Professor in the Department of Computer Science at Yonsei University and is President of the Korean Association of Creation Research. He received his Ph.D. in Computer Science from the University of Michigan.

John Soper Ph.D. is a Toxicologist at the Maryland State Medical Examiner's Office, Baltimore, Maryland. He received his Ph.D. in Biochemistry.

Herbert C. Sorensen Ph.D. is a Biochemist; President of Columbia Laboratories Incorporated; Research Fellow in the area of dendrochronology at the Geoscience Research Institute, Berrien Springs, Michigan. His Ph.D. is in biochemistry and biophysics from the University of California, Davis

Ian A. Southwell Ph.D. is an organic chemist and Principle Research Scientist at NSW Agriculture, Australia. He is Honorary Secretary on the Committee of the Northern River Section NSW Branch of the Royal Australian Chemical Institute.

Nahor Neves de Souza Jr. Ph.D. is a professor of geology at the Adventist University of São Paulo – Campus II. His PhD is in Geology from University of São Paulo..

Yoedono Sovyanhadi, Ph.D. Associate Professor of biology at Oakwood University. M.S., University of Philippines, Ph.D., Loma Linda University.

Phillip Sparks PhD Retired Assistant Dean, College of Environmental Sciences and Professor of Biology.
coordinating with the Dean the activities of a six-department college including Agriculture, Biology, Chemistry, Geosciences, Mathematics, and Physics.. Previously he was Associate Professor of Biology at the University of Wisconsin at LaCrosse. His major responsibility was to direct a large general biology course. He developed audio tutorial format involved integrating lectures and labs using audio tape as a programming device permitting each student the advantage of individualized instruction. He has a B.S. in Agriculture with Honors from Purdue University and a M.S. in Botany from DePauw University, Thesis: The Effects of Temperature and Photoperiod on the Growth and Development of Cyamopsis tetragonoloba, and a PhD in Plant Morphology from Purdue University. His thesis was Comparative Morphogenesis and Physiological Control of the Dimorphic Leaves of Cyamopsis tetragonolob. Professor Sparks has also published in the peer reviewed literature including the leading journal in his field, The American Journal of Botany.

William Spear, Jr. D.V.M. , a veterinarian, received a BS in Pre-Medicine, a MA in Christian Apologetics from Denver Seminary, and a Doctorate in Veterinary Medicine (Biology) from Colorado State University.

Patricia L. Speck D.V.M. , professor emeritus at the Kings College, and a veterinarian in private practice, holds a BS in science from Heidelberg University and a Doctorate in Veterinary Medicine from the University of California at Davis.

Dale Spence Ph.D. is Emeritus Professor of Kinesiology at Rice University.

Lutz Sperling Dr. Ing, Is full professor of Technical Mechanics and Oscillation at the Otto-von-Guericke University in Magdeburg. He received both his Dr. Ing and his Habilitation in Germany.

Teddy H. Spence D.D.S., Ph.D., N.D. D.Sc. is a Dentist in Virginia Beach, Virginia who serves as a CCNH Adjunct Faculty.

Lee A Spencer PhD. is Associate Professor of Biology at Southern Adventist University. His BS is in Paleobiology from University of California Riverside, his MS in Geology and his PhD in biology, both from Loma Linda University.

Richard Spencer PhD is a Professor at the University of California, Davis, Solid-State Circuits Research Laboratory. He has a BS in electrical engineering from San Jose State University, and a MSEE and PhD in electrical engineering from Stanford University. He has published widely in the peer reviewed professional literature.

Terry W. Spencer Ph.D His PhD is in geophysics from California Institute of Technology.

Wayne R. Spencer M.S. received a BS and a MS in Physics from Wichita State University, Kansas. He is active in creation circles and currently works in computer technical support.

Lee M. Spetner Ph.D. received his Ph.D. in Physics from the Massachusetts Institute of Technology. And was a scientist at the Applied Physics Laboratory at the Johns Hopkins University. Prior to his retirement, Dr. Spetner also engaged in private consulting, previously working as Operations Manager for Elbit Limited in Israel.

Brian Milton Spicer, PhD Professor Emeritus of Physics at the University of Melbourne, Australia. He has a BSc and MSc with first class honours, sharing both the Dixson and Professor Kernot Research Scholarships. He was awarded the degrees of PhD and Doctor of Science from the University of Melbourne, where he was chair of Physics, specializing in nuclear physics. He published 123 papers in is field.

Ronald Terry Spohn Ph.D. is Professor of Biology in the Department of Biology and Chemistry and Dean of the College of Arts and Sciences at Liberty University, Lynchburg, Virginia. He has a BS and MS from Miami University and a Ph.D. in Biology from Texas Tech University.
Jerry Ronald Sprague MS geneticist, College of Forest Resources North Carolina State University, Raleigh. Education: BS, North Carolina State University, MS, North Carolina State University.
R. C. Sproul has earned degrees in theology from the Free University of Amsterdam, Geneva College and Grove City College. He is the John Dyer Trimble, Sr., Chair of Systematic Theology at Reformed Theological Seminary in Orlando, but is better known nationally as the principal theologian and chairman of Ligonier Ministries and the 'Daily Renewing Your Mind' radio broadcast at Gordon-Conwell Theological Seminary.

Thomas M. Stackhouse Ph.D. has a Ph.D. in Biochemistry from the University of California, Davis.

Gorden R. Stairs PhD professor emeritus, department of entomology Ohio State University. He has published widely in the peer reviewed professional literature.
Harold Lenn Stalford PhD Professor/Director, Aerospace and Mechanical Engineering, University of Oklahoma. He was previously a Professor at Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg. Stafford earned a BS in mechanical engineering from Oklahoma State University, Stillwater and a MS and Ph.D. degrees in mechanical engineering from the University of California, Berkeley.
James S. Stambaugh M.L.S. has both a MS in Library Science from Ball State University and a M.Div. from Grace Seminary in Bible/Theology. He was Librarian for the Institute for Creation Research, and is now Library Director and Instructor in Theology and Apologetics at Michigan Theological Seminary.

Charles W. Stammers Ph.D. a professor at Bath University, United Kingdom, since 1973. He has a BA, a MIMechE Degree, and a Ph.D. in Mechanical Engineering from Southampton, UK.

John Stamper Ph.D. is Research Physicist on the Nike team at the US Naval Research Laboratory. His many publication include several in Science and other major scientific journals.

George Stanciu Ph.D. has a Ph.D. in theoretical physics from the University of Michigan.

Timothy G. Standish Ph.D. is a research scientist at Loma Linda University. He was formerly Associate Professor of Biology and taught Genetics at Andrews University. Standish received a BS in Zoology and a MS in Biology, both from Andrews University, and a Ph.D. in Environmental Biology and Public Policy from George Mason University.

Walt Stangl Ph.D. is Associate Professor of Mathematics at Biola University. He has a BA, M, and PhD from Lehigh University, all in math and a M. Div from Denver Seminary.

Russell Stannard, PhD Emeritus Professor of Physics, He has a BS from The Open University. (Special Physics) and a Ph.D in cosmic ray physics both at University College London (UCL).

Mary Stanton Ed.D. is an archaeologist, historian and educator. She has a Doctorate in Education from ?

James Stark Ed.D. is Assistant Professor of Science Education at Christian Heritage College. He received a BS from San Diego State University, a MS from the University of Southern California, University Park, and a Doctorate in Education from the United States International University in San Diego, California.

William G. Stark A.S., Ed.D. has a Doctorate in Science Education.

Walter L. Starkey PhD is Professor Emeritus of Mechanical Engineering at the Ohio State University. He received his ME and Ph.D. in Mechanical Engineering from Ohio State.
James Holt Starling PhD Chairman department of biology, and Professor Washington and Lee University, Education: B.A., MA University of Alabama, Ph.D. from Duke University.
Albert J. Starshak Ph.D. Professor Emeritus, Department of Chemistry, Case Western University, Cleveland, OH. He has a Ph.D. in Physical Chemistry from the Illinois Institute of Technology.
Christos Stathopoulos PhD Assistant Professor, Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, TX. Previous posts: Postdoctoral Research Associate, Department of Biology, Infectious Diseases Division, Washington University, MO, He has a BS in biology from the University of Athens, and a Ph.D., from the University of Texas.
Allan K. Steele B.A. has a BA with honors and a University Medal in Pure Mathematics from the University of Sydney. He has been a researcher in Pure Mathematics and Computer Science for over a decade, in the areas of Computer Algebra and Cryptography.

David Steen PhD is professor of biology at Andrews University. His BS, in biology is from Southern Missionary College, and his MS and PhD are in Biology from Loma Linda University.

Paul M. Steidl M.S. has a BS in physics from the University of Washington and a MS in Astronomy.

Duane A. Steiner Ph.D. is a researcher at the Naval Air Warfare Center-Weapons Division in California. He has a BA and a Ph.D. in Physics both from Pennsylvania State University.

Marjorie K. Steiner BA is a professinal biologist. She has a BS in biology from Lafayette College.

Loren C. Steinhauer Ph.D. holds a BS, a MS, and a Ph.D. in Aeronautics and Astronautics from the University of Washington. He is a theorist for Mathematical Sciences Northwest, Seattle, Washington.

Andrew Steinmann, PhD a chemical enfineer, has a BS in chemical engineering from the University of Cincinnati, a M. Div. from Concordia Theology Seminary and a Ph.D. from the University of Michigan in Near Eastern Studies. He is now a professor of Hebrew at Concordia University.

Robert J. Stening PhD is Associate Professor of Physics at the University of New South Wales. He has a BS with honors in physics from the University of Sydney and a PhD in physics from the University of Queensland. He has published over 70 papers in peer reviewed journals in his field.

Karl Stephan Ph.D. is Associate Professor of Engineering, Department of Engineering Technology at Texas State University (San Marcos). His BA is from California Institute of Technology, M.Eng from Cornell, and his Ph.D. from University of Texas, Austin.
Karl David Stephan PhD Associate Professor, Department of Technology, Southwest Texas State University, San Marcos, Texas. He received the B. S. and MS in Engineering from the California Institute of Technology and a PhD in electrical engineering from the University of Texas at Austin.
Richard Sternberg Ph.D. is Staff Scientist Research Associate of Invertebrate Zoology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institute. His Ph.D. in Molecular Evolution is from the Department of Biological Sciences at Florida International University, Miami. His Second Ph.D. is in Systems Sciences (Theoretical Biology) from the Department of Systems Science and Industrial Engineering from Binghamton University, Binghamton, New York. His research is on the Function of repetitive DNA elements in the genome and development, Analyses of macroevolutionary transitions for the National Center for Biotechnology Information-GenBank; National Museum of National History, Smithsonian Institution, Washington, DC.

Geoff Stevens B.S. has a BS in Physics from Kutztown University in Pennsylvania. He is also currently pursuing a Master's in Theology. Stevens was in college ministry (including a pastorate) for nine years.

Alex G. Stewart M.B., CHB is with the Department of Health Care Education at the University of Liverpool in the United Kingdom and Wirrel Health Authority, Birkenhead.

Mark Stewart A.D. received an Associates Degree in Higher Accounting and Business Administration from Miami-Jacobs College, Dayton, Ohio. He is employed by New Sabina Industries as a Plant Operator and is an author and creation researcher.

William E. Stillman Ph.D. Professor of math at Widner University, Chester PA, former Professor of Engineering Science and Mechanical Engineering at the University of Tennessee. His BS is from Drexel University, his MS is from the University of Pennsylvania, his PhD is from Ohio State University in Engineering Mechanics.

Alma Von Stockhausen Ph.D. is a Professor of Philosophy at the University of Freidburg, Switzerland. She has a Ph.D. in Philosophy from Freidberg and is Founder and Professor of the Gustav Siewerth Akademie, Bierbronnen. She is widely published, both articles and books.
Claude Germain Stoll MD Chairman Regional Center of Human Genetics, and Professor human genetics. Education: Student College Fabert Metz, France, M.D., Medical School, Strasbourg, France.
Mitchel Stokes PhD Professor of philosophy at Saint Andrews College, Moscow, IA. He has a BS in mechanical engineering form the University of Florida, a MS in mechanical engineering from the University of South Central Florida, a MA in religion from Yale University, a MA and Ph.D in philosophy from the University of Notre Dame.

Steven E. Stoller MD. has degrees in zoology, medicine, and theology. He writes on science and faith issues and has practiced medicine since 1974.

Brian Stone Ph.D. is Professor and Head of the Department of Mechanical Engineering at the University of Western Australia, a position he has held since 1981. He received his Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of Bristol.

David H. Stone Ph.D. is Associate Professor of Electrical and Computer Engineering at Michigan State University. He received a BS and MS in Physics from Michigan State University, a MS in Business Administration from the University of Phoenix, and a Ph.D. in Mechanical Engineering from Michigan State University.

Don Stoner B.S. a research scientist, received a BS in Physics and has been involved in the development of optical discs and precision motion chip testers. He has several U.S. patents.

John Stout PhD is Professor of Biology at Andrews University. His BA, in biology is from Columbia Union College and his PhD is in Biology from University of Maryland.

John F. Stout Ph.D. is Assistant Professor of Biology at Walla Walla College, Washington. His Ph.D. in Zoology/Biology is from the University of Michigan.
Maya Petrova Stoyneva PhD Senior Assistant in biology, Sofia University, Education: MS and Ph.D., from Sofia University, both in biology.
Joseph A. Strada Ph.D. is principal director of Low-Earth Orbiting Systems for the Aerospace Corporation in Northern Virginia. He has a B.Sc. in mathematics from Villanova University, a M.Sc. and Ph.D. in Aeronautical Engineering and math from the Naval Postgraduate School.

John Strange MD Assistant Professor Department of Biology North Greenville University, South Carolina. He has an M.D. from the University of Mississippi Medical School

Rick Strange B.S. received a BS in Chemical Engineering from Case Western Reserve University.

Michael G. Strauss Ph.D. Associate Professor of Physics at the University of Oklahoma.
He graduated summa cum laude from Biola University in science and theology, has a Ph.D. from UCLA in physics, was a member of the High Energy Physics experimental group at Stanford Linear Accelerator Center. His post doc was done at The University of Massachusetts.

James E. Strickling M.S. has a BS in Electrical Engineering and works in the field of statistics at Western Electric. James is also a cum laude graduate in Interdisciplinary Studies (natural sciences, ancient history, philosophy) from the University of North Carolina, Greensboro. He is a former N.A.S.A. contractor and taught mathematics for fifteen years at Georgia State University

Wayne Stringer MS is a Biology, Microbiology, Anatomy and Physiology Professor.

Thorsten Strom M.S. received a MS from the Institute for Creation Research Graduate School. He is a practicing gemologist, and a high school science teacher.

Ben J. Stuart Ph.D. has a Ph.D. in Chemical and Biochemical Engineering from Rutgers University.

Mary Ann Stuart M.S. received a BS and a MS from ICR graduate student in Biology-Paleontology.

Jon Stucky Ph.D. Associate Professor of Botany at North Carolina State University.He has a PhD from Texas Tech State University. He has published widely in the peer reviewed literature.

John C. Studenroth Ph.D. received a BS with highest honors in Botany, a MS in Plant Pathology from the University of Maine, a Ph.D. in Plant Pathology both from Cornell University, a MA, a M.Div. in Theology from Biblical Theological Seminary, and a Doctorate in Biblical Studies from Dropsie College.

Esther Fai-Wan Su Ph.D. received a BA in Chemistry from Hope College, and a MS and Ph.D. in Biochemistry from the University of Michigan.
Stephen Y. H. Su PhD Professor computer science SUNY-Binghamton, Assistant Professor University of California-Berkeley. Education: BS in Elec. Engineering, Taiwan University, MS and PhD in Computer Engineering, University of Wisconsin.
Roland Sübmuth PhD. Professor of Microbiology and Molecular Biology at the University of Hohenheim. He has his PhD from the university of Tübingen. And his Habilitation for biology at the University of Hohenheim. He has published over 100 papers in the area of the natural sciences.
Chebium B. Subramanyam PhD professor of biology at Florida A&M University. He has a MA from Madras Christian College, a MS from the University of Madras, and a PhD from Mississippi State University, all in biology.
Teruo Sugihara PhD Research Assistant, Rutgers University. AB in Biology from Lafayette College, and a Ph.D. in Ecology, Rutgers University.
Dennis Sullivan M.D. Associate Professor of Biology at Cedarville University. He received his BS in Chemistry from Youngstown State University and an M.D. from Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. He was also honored as Diplomat by the American board of Surgery in 1985 and as a Fellow by the American College of Surgeons.

Alexander Sunayev is a biologist with the Moscow State University department of Biology and a member of the Moscow Creation Science Fellowship.

Byoung-Sun Sur M.S. received a MS in Biology and is a research scientist with the Korea Advanced Institute of Science and Technology.
John Suppe PhD Department of Geology, Princeton University. He received his Ph.D. from Yale University, and was elected to the National Academy of Science in 1995. His area of specialty is geological deformations, such as earthquakes.
Marc Surtess Ph.D. a research scientist, has a Ph.D. in Hormonal Control of Seasonal Breading and a BSc in Applied Biology.

Eric Svendsen Ph.D. is Founder and Director of New Testament Research. His Ph.D. is in New Testament Theology, Greenwich School of Theology/North-West University, Potchefstroom, South Africa.

Dean Svoboda Ph.D. has a Ph.D. in Electrical Engineering from Ohio State University.

Chris Swanson Ph.D. is a Tutor at Gutenberg College. He has a Ph.D. in Physics from the University of Oregon.

James Swanson is Professor of Biological Sciences at Old Dominion University.

Lindy Lu Swanson M.S. teaches at Multnomah Bible College. She received a MS in Biology from the Institute for Creation Research Graduate School.

Mark Swanson Ph.D. in Biochemistry is from the University of Illinois.

Nancy L. Swanson Ph.D. has a Ph.D. in Physics from Florida State University.

Ralph James Swanson Ph.D. is Professor of Biological Sciences at Old Dominion University, Norfolk, Virginia. He received a MS in Chemistry from Western Reserve University and has a Ph.D. in Reproductive Physiology with a special interest in Endocrinology from.
Richard A. Swenson MD Following fifteen years as a professor at the University of Wisconsin Medical School Dr. Swenson now researches and writes full-time. His B.S. is in physics Phi Beta Kappa from Denison University and his M.D. from the University of Illinois
Dale Swartzendruber PhD professor emeritus of soil science Purdue University. He has both a MS and a PhD from Iowa State University in soil science.

Ann Sweeney MS is a lecturer in Mathematics at Chichester College of Technology in England. After reading for a degree in Mathematics and Science at the University of Aberdeen, she received her Postgraduate Certificate and Diploma in Education from Aberdeen College of Education.

Keith H. Swenson M.D. is Clinical Professor of Dermatology at the University of Illinois Medical School and a practicing physician in Portland, Oregon working at the Providence Medical Group. He has a BS in zoology from the University of Idaho, and an MD from Washington University School of Medicine, and a specialist in Dermatology. Swenson serves as President of Design Science Association, a Portland-based creation science organization, for which he leads study tours to Mount St. Helens.

Melvin Swenson DVM is Professor of Physiology, College of Veterinary Medicine at Iowa State University. His DVM is from Kansas State University. He was editor of Duke’s Physiology.

David L. Swift Ph.D. is a Professor at John Hopkins University, Baltimore, Maryland. His Ph.D. in Chemical Engineering is from John Hopkins University, and his Post.Doc in Chemical Engineering is from London University.

Dennis L. Swift Th.D. received a BA from Point Loma Nazarene University, a MA in Philosophy from Point Loma Nazarene University, a Master of Divinity from Nazarene Theological Seminary, and Doctorate in Theology from the University of South Africa. In addition, he has completed archaeology and pre-Columbian Indian studies at the University of New Mexico and Western New Mexico University. Swift is Founder of the Dinosaur Institute and has been actively engaged in ancient Indian archaeological and Biblical research in U.S. southwest, Mexico, Peru, Bolivia, Egypt and Turkmanistan.

Brad Swiger PhD Assistant Professor of Biology at the University of Mobile, Mobile, AL. He has a B.S. and Ph.D. from the University of South Alabama in biology.

Thomas Lee Swihart PhD Assistant Professor of physics and astronomy, University of Mississippi, Oxford, MS.

Rick Swindell M.Div., Ph.D. received a Ph.D. in Plant Breeding and Genetics from the University of Missouri, Columbia. After a post doctoral work in plant breeding at Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) in Cali, Columbia, South America, he obtained a Master of Divinity at Liberty University, Lynchburg, Virginia.

Jonathan Swinglr PhD is professor and senior research fellow at the University of Southampton

Bela Szilagyi Ph.D. research scientist at the Albert University Institute in Potsdam Germany. He has a Ph.D. in Physics from the University of Pittsburgh.

Serguei E. Tabolitch is a Russian scientist and geochemist who graduated from Moscow State University in 1983. He works at the Scientific Research Laboratory of Geological Problems, ARCTUR Company, in Moscow, Russia.
Randall L. Tackett PhD Professor and Graduate Coordinator, College of Pharmacy, Department of Clinical and Administrative Pharmacy, University of Georgia, Athens, Head Dept. of Pharmacology, University of Georgia, Athens. Education: BS, Jacksonville University, MS, Auburn University, and Ph.D., University of Georgia.
Tetsuichi Takagi is Senior Research Scientist at Geological Survey of Japan.

Hiroko Takahashi has an advanced degree in Pharmacology and resides in Japan.

Keyoshi Takahashi MD, Ph.D. is Professor department of Pathology, Okayama University Medical School, Okayama, Japan. He has a Ph.D. in Botany and has published in Nature

Urias Echterhoff Takatohi Ph.D. Professor at Adventist University of São Paulo – Campus I. His PhD is in Physics from the University of São Paulo USP

Charles Taliaferro Ph.D. He is Professor of Philosophy at St. Olaf College, Minnesota. His Ph.D. is in Philosophy from Brown University.

Change Tan, PhD, Associate Professor of Biological Sciences at the University of Missouri. Her PhD is from the University of Pennsylvania.

Alfred Tang PhD Visiting Scholar The Chinese University of Hong Kong, China. His Ph.D. Physics, University of Wisconsin, Madison.

Lyubka P. Tantcheva Ph.D. received a MS. in Pharmacology and a PhD in Biochemical Toxicology. from the Medical Academy, Sofia, Bulgaria. She was a research fellow at the Institute of physiology, the Bulgarian Academy of Sciences.

Michael Tarburton Ph.D. Professor of Science at Pacific Adventist University. His Ph.D. is in Zoology from Massey University in Palmerston North, New Zealand.

James G. Tarrant Ph.D. has a Ph.D. in Organic Chemistry from the University of Texas in Austin.

Dominique Tassot PhD Director of Centre d’Etude et de Prospective sur la Science, an organization consisting of 700 French scientists all whom oppose neo-Darwinism on scientific grounds. He has his PhD from the Sorbonne in philosophy.

Greg Tate Ph.D. He has a PhD in Plant Pathology from the University of California, Davis

Charles V. Taylor Ph.D. M.A., PGCE, FIL, Cert. Theology LRAM is in semi-retirement in Gasford, New South Wales, having served most recently on the staff of Garden City School of Ministries and on the Board of the Creation Science Foundation. He has qualifications in languages, theology and music (BA Degree), a MA in Applied Linguistics, and a Ph.D. in Central African Languages. He is a Fellow of the Institute of Linguistics.

Ian T. Taylor B.S., AIM is a Canadian-based writer and researcher and university graduate in Metallurgy from London University, England, having spent twenty years as a metallurgist researcher in industrial laboratories in North America. He has debated the creation/evolution issue in universities and has appeared on national television in interviews and debates.

Joe Taylor is the Founder of the Mt. Blanco Fossil Museum (in 1998) near Lubbock, Texas. He is a dinosaur excavator and has a back ground in graphic arts and design.

Paul F. Taylor M.S. is a self-employed IT Consultant in the United Kingdom. He has a BS in Chemistry from Nottingham University and a MS in Science Education from Cardiff University.

Paul Stanley Taylor M.S. has a BS and a MS. He has been a writer, film director, researcher and photographer for over twenty-five years.

Richard N. Taylor is Professor of Information and Computer Science at the University of California, Irvine. He has a BS with honors in applied math and a PhD from the University of Colorado, Denver. He has 32 peer reviewed publications.

Stephen Taylor Ph.D. MIEE, M.Eng. ACGI, B.Sc is a Senior Lecturer (Professor) of Electrical
Engineering at Liverpool University, United Kingdom. He is currently Chairman of the United Kingdom Dielectrics Club and formerly a member of the Program Committee of IEEE Semiconductor Interface Specialist Conference. He holds a B.Sc. in Electrical Engineering and Electronics from the Imperial College of Science and Technology, University of London, UK and a MEng and a Ph.D.in Electrical Engineering from the University of Liverpool. Taylor is a reviewer for IEE Electronic Letters, Solid State Electronics, Journal of Applied Physics, and Applied Physics Letters. Originator of the world's smallest mass spectrometer.
Walter Kingsley Taylor PhD Associate chair and professor of biology, Dept. of Biology, University Central Florida, Orlando. He has a M.S. Zoology, Louisiana Polytechnic Institute, Ruston, LA, Ph.D. Zoology, Arizona State University, Tempe, AZ , Dissertation: Breeding Biology of the Verdin, Auriparus flaviceps (Sundevall) 228 pp.
Wesley M. Taylor PhD Former Chairman of the Division of Primate of Medicine and Surgery at the New England Regional Primate Research Center, Harvard Medical School.
William N. Taylor MD Associate Professor of exceptional and physical education, Physician crew chief for United States Olympic Committee Drug Education Program, Assistant Professor of sports medicine for United States Sports Academy.
Daniel Tedder Ph.D. is Associate Professor, Chemical Engineering at Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Chemical Engineering from the University of Wisconsin.

Raymond C. Telfair II M.A. is a conservation scientist with the Wildlife Habitat Assessment Project, Wildlife Division, of the Texas Parks and Wildlife Department. He hold an MA with a major in Biology from North Texas State University, Denton, Texas.

Kenneth Lloyd Tanaka PhD A geologist employed by the U S. Geological Survey. He has had scores of research articles and geologic maps (such as that of Mars) published in scientific journals including Science. His BA and MS are from Cal Tech, his PhD from the University of California, Santa Barbara, all in geology.

Robert W. Teel Ph.D. is Professor of Physiology at Loma Linda University. His Ph.D. is from Loma Linda University.

Stephen C. Tentarelli Ph.D. He has a PhD in Mechanical Engineering from Lehigh University.

Marco Terreros Ph.D. Professor of Systematic Theology at Columbia Adventist University, Medellin, Columbia.

Carl H. Teztloff B.S. is retired treasurer for the Bible Science Association and member of the Board of Directors. He has a BS in Mechanical Engineering from the University of Minnesota Institute of Technology.

Larry G. Thaete PhD research scientist at NorthShore University Health System and Northwestern University School of Medicine in Chicago. He has a PhD in Molecular and Cellular Biology from the MedicalUniersit of South Carolina. Post Doctoral: Lung Cancer Cell Biology Research, University of Colorado, Boulder. Authored over 30 peer-reviewed scientific papers and has made numerous scientific presentations at national and international professional meetings. Currently principal investigator on a grant from the National Institutes of Health and has received over $1,500,000 in sponsored funds.
Carole Thaxton, MA. Co-author of KONOS Curriculum Unit Studies, She received her BA in biology and education and her MA in counseling from Syracuse University.
Charles B. Thaxton, Ph.D visiting faculty position at Charles University, Prague, Czech Republic. He received his Ph.D. in Physical Chemistry from Iowa State University and was a Postdoctoral Fellow at Harvard University for two years where he studied the history and philosophy of science. He also had a Postdoctoral appointment in Molecular Biology in the biological laboratories at Brandeis University for three years.
Lydia G. Thebeau Ph.D. is professor of biology at Missouri Baptist University. She has a BA in biology from Hannibal-LaGrange College and a Ph.D. in Cell and Molecular Biology from Saint Louis University School of Medicine.

Christopher L. Thomas Ph.D. His Ph.D. is in Analytical Chemistry is from the University of South Carolina.

Pavithran Thomas Ph.D. His Ph.D. is in Mechanical Engineering from Ohio State University.
Bert Thompson PhD former professor in the College of Veterinary Medicine at Texas A&M, where he also served as Coordinator of the Cooperative Education Program in Biomedical Science. B.S. in biology from Abilene Christian University; He has a M.S. and Ph.D. in microbiology from Texas A&M University.
James R. Thompson is Noah Harding Professor of Statistics at Rice University. He has a BS in Engineering from Vanderbilt and an MA and PhD in math, both from Princeton University.
J. J. Thomson awarded the Nobel Prize in physics in 1906 for his theoretical and experimental research on the behavior of electricity in gases.
Ker C. Thomson DSc. Former Professor of geophysics at Baylor University and Professor of science at Bryan College. He has a B.A. in physics and geology from the University of British Columbia, Canada; and a DSc. in geophysics from the Colorado School of Mines.
Richard Thompson Ph.D. His Ph.D. is in Computer Science is from the University of Connecticut.

Steven Thompson Ph.D. is Senior Lecturer in Biblical Studies, Faculty of Theology, Avondale College, Australia. His Ph.D. is in Biblical Studies from the University of St. Andrews.

W. R. Thompson, PhD. Director of the Commonwealth Institute of Biological Control of
Canada. His PhD is in biology.

William J. Thompson M.S. received a BS in Physics with honors from Clark University and a MS in Astrogeophysics from the University of Colorado, Boulder.

Ker C. Thomson D.Sc. is Professor emeritus of Geophysics at Baylor University, Waco, Texas and had a distinguished career in the field of geophysics and seismology. He received his BA in Physics and Geology from the University of British Columbia, a Ph.D., and D.Sc. in Geophysics from the Colorado School of Mines, and post doctorate at the Massachusetts Institute of Technology.

Asa C. Thoresen PhD professor departmeny of biology Andrews University in Michigan. He has a PhD in zoology from the University of Oregon.

Michael Thorne Ph.D. is a research scientist in the nuclear industry. His Ph.D. is in Nuclear Physics from the University of Sheffield.

Steinar Thorvaldsen PhD Associate professor, Dr.scient. in Norway

Lloy Duane Thurman Ph.D. is Professor Emeritus of Biology at Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. He received a BS in Agriculture Education, a MS in Agronomy and Botany, both from the University of Nebraska, Lincoln. Thurman received his Ph.D. in Botany from the University of California, Berkeley.

Hans Thulesius, PhD; MD research scientist and Docent (like a professor) at a hospital in Växsjö. His Ph.D. and M D are both from the University of Lund in biomedical science.

Dan Tidwell MA is a geologist and President of the Greater Houston Creation Association.
Glenn Tinder PhD Professor Emeritus of Political Science at the University of Massachusetts, Boston. He earned his Ph.D. from the University of California at Berkley.
Robert Tinnia Ph.D. He has a PhD in Biology from Portland State University.

Frank J. Tipler Ph.D. is professor of mathematical physics at Tulane University, New Orleans. His BA is from M.I.T and his PhD from the University of Maryland, both in physics. He has published widely in the professional literature.

Laurence Tisdall M.S. is President and Founder of the Creation Science Association of Quebec. He received a BS in General Agriculture and a MS in Botany (Micropropagation and Biotechnology) both from Macdonald College of McGill University. He has lectured extensively across North America with many radio and television interviews, as well as over a dozen debates at the University of Quebec.

Jane M. Titrud B.A. is a biologist and worked as junior scientist in the Department of Soil Science at the University of Minnesota. She holds a BA in Biology from the University of Minnesota.

Michael Todhunter Ph.D. He currently owns a quality and statistics consulting and training business in Loveland, Ohio. His Ph.D. is in Forest Genetics from Purdue University and he has managed a large forest tree-breeding program in the south for several years. He has published widely in his field.

Mark Toleman Ph.D. is a Research fellow, Department of Cellular and Molecular Medicine specializing in the genetics of antibiotic resistance. His Ph.D. is in molecular microbiology from Bristol University, UK.

Trevor Tolley B.S. is a teacher in a Christian high school currently working on his MS in Science Education at Ohio State University. He has a BS in Mathematics and Physics Education.

Jeffrey Tomkins PhD is head of The Clemson Environmental Genomics Laboratory, a large sequence lab at Clemson University, and assistant professor of genomics at Clemson. His B.S. is in Agricultural Science from Washington State University, his M.S. is in Plant Science from the University of Idaho,
and his PhD is from Clemson University in genetics. He has about a dozed peer reviewed publications in his scientific field including in Science, Cell Biology, Genome, and Genome Research.

David Tonge Ph.D. Professor in the Department of Mathematics and Computer Science at the Polytechnic of Wales, near Cardiff and Senior Lecturer in Physiology, Sensory Functions Research Group. He obtaining a B.S. with first class honors in Mathematics at Imperial College, London, and a Ph.D. from the University of London.

Lyudmila Tonkonog Ph.D. is a research scientist and has a PhD in Chemistry/Biochemistry.
Larry E. Toothake PhD David Ross Boyd Professor of Psychology, University of Oklahoma. Toothake earned a BS at the University of Nebraska, and a MS and Ph.D from the University of Wisconsin.
Olivia Torres Ph.D Professor of Genetics Autonomous University of Guadalajara, Mexico

Tibor Tóth Ph.D. is Professor of Applied Information Science at the University of Miskolc in Hungary. His M.Sc. and Ph.D. are both in Mechanical Engineering.

James Tour Ph.D. Chao Professor of Chemistry, Director Carbon Nanotechnology Laboratory, Professor of Computer Science, and Professor of Mechanical Engineering and Materials Science, Rice University, Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology, Houston, Texas. He has over 300 scientific publications and over 30 patents. His field is organic chemistry, nanotechnology, materials science, and polymer chemistry. He has a BS in Chemistry from Syracuse University, a Ph.D. in Organic Chemistry from Purdue University, was a Postdoctoral Fellow in Organometallic Chemistry, University of Wisconsin, and a National Institutes of Health Postdoctoral Fellow in Organic Chemistry Stanford University.

Wally Tow, MD. Professor emeritus of National University of Singapore. He earned his MD degree from King Edward College of Medicine, and graduated at the top of his class.

Charles Townes Ph.D. is Professor of Physics at MIT. He has a BS in Physics from Furman University, a MA in Physics from Duke University, and a Ph.D. from Cal Tech. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1964. Townes is generally considered the American inventor of the maser (an acronym for microwave amplification by the stimulated emission of radiation), an honor he shares with two Russian scientists, Aleksandr Prokhorov and Nikolai Basov.
Francis Mark Townsend PhD Boyd Professor Emeritus, Chemical Engineering, University of Oklahoma. His BS. MS and PhD are all in chemistry.
James W. Treece M.A. is Associate Professor of Sociology at Liberty University and holds a MA.

Kenneth van Treuren PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BS in aeronautical engineering from U.S. Air Force Academy, a MS in engineering from Princeton University and a PhD in engineering science from Oxford University.

Frederick Trexler PhD professor of physics and geology at Spring Arbor University. He has a BS from Houghton College in geology and physics and a PhD from Penn State University in geology and physics.

J. Howard Trull PhD chairman of the department of natural science and professor of biology at Freed-Hardeman College, Henderson, TN. His PhD is from the University of Mississippi in biology.

Neville Anthony Trimm PhD is Associate Professor of Biology at Southern Adventist University. His BS is in biology from Andrews University and his MS and PhD are both in biology from Loma Linda University.

Bruce Triplehorn Ph.D. he has a PhD in Biology from Ohio State Univesity.

Terrence L. Trivette PhD is Professor of Biology at Pacific Union College. His BA is from Southern Adventist University, and his PhD is from the University of Oregon, both in biology.

Moshe Trop Ph.D. with the Research and Development Authority and Department of Life Science, Bar-llan University, Ramat Gan, Israel.

Ide Trotter Ph.D. Professor of Chemistry at Dallas Baptist University and a former research scientist at Exxon. His Ph.D. is in Chemical Engineering from Princeton University.

Royal J. Truman Ph.D. received a BA in Chemistry and a BA in Computer Science from the State University of New York, a MS in Business Administration from the University of Michigan, Ann Arbor, and a Ph.D. in Organic Chemistry from Michigan State University. His specialty is in Organic Chemistry, Statistical Analysis and Modeling. He builds chemical information systems and models technical data using statistical and probabilistic methodologies at BASF IT Services AG in Ludwigshafen, Germany. Dr. Truman is currently enrolled in a postgraduate program in bioinformatics at the Universities of Mannheim and Heidelberg, Germany. He is fluent in several languages.

Sinaseli Tshibwabwa Ph.D. has a Doctorate in Fish Morphology from a university in France and is responsible for discovering seven new species of fish in the Congo. He is a specialist in cladistics and is with Namur, Belgium, Facultes universitaires Notre-Dame de la Paix and is a world authority on a particular type of African fish.

Seiko Tsukioka MS is an instructor of polymer science and engineering in the College of Engineering, Yamagata University.

Ossi Turunen, PhD, Senior Lecturer Aalto University, School of Chemical Technology
Department of Biotechnology and Chemical Technology, Aalto Finland

Timothy Tufts Ph.D. is a chemist for Ashland Chemical. He has a BS in Chemistry from Bob Jones University, and a PhD from University of Tennessee-Knoxville also in Chemistry.

James Tumlin M.D. is Associate Professor of Medicine at the University of South Florida. His M.D. is from Emory University.

Emanuel Tundrea PhD is a professor at University of Oradea, Romania. He has a PhD in modeling software from Institut Universitaire de Technologie de Nice et de Cote d’Azur

John P. Turnbull PhD is a researcher with the University Hospitals in the Department of Neurology, Cleveland, Ohio. He has a MS and PhD Degree in electrical engineering from Case Western Reserve University in Cleveland.

John Turner M.A. was a member of the Biology Department at King's College, New York. He has a MA in Genetics.

Paul C. Tychsen Ph.D. Professor emeritus of Geology at Wisconsin State University. He has authored several books on geology

Peder A. Tyvand PhD Professor in Norway

David J. Tyler Ph.D, MSc, BSc, FTI, MInstP. Reader in the Department of Clothing Design and
Technology at Manchester Metropolitan University, United Kingdom. He received a B.Sc. in Physics from the University of Southampton, a M.S. in Physics from the University of Loughborough, and a Ph.D. in Management Science from the University of Manchester. He has authored over 50 research papers in his field.

Alan Twietmeyer PhD is Professor of Kinesiology at Cornerstone University. His BS in biology is from Bemidji State College, his MA and PhD are from the University of Iowa in kinesiology.

Stanley V. Udd Th.D. received a Diploma from Grace College of the Bible, a BS from the University of Nebraska, Lincoln, a MA from Northeast Missouri State University, a Master of Divinity Degree, a Master of Theology, and a Doctorate in Theology from Grace Theological Seminary.

David W. Unfred M.S. is with Lubbock Laboratories in Lubbock, Texas. He has a MBA and a MS.

J. Timothy Unruh M.S. is an Astronomer and an architect. He has a MS from Stanford University, and lectures, researches, and writes on astronomy. He is with Back Yard Astronomers in Rocklin, California.

Lasse Uotila M.D., Ph.D. research scientist, has a M.D., Ph.D. in Medicinal Biochemistry from the University of Helsinki in Finland.

Thane H. Ury Ph.D. Professor of philosophy Bethel College, Mishawaka, Indiana. He has a Master of Divinity and did his doctoral studies in Systematic Theology at Andrews University.

Masami Usami M.D. is a Japanese Professor and President of the Creation Science Association of Japan. He is a leader in the creation science field in Japan and a proficient and admired surgeon.

Jiøi Vácha PhD is Professor Emeritus of Pathological Physiology at the Institute of Pathophysiology, Masaryk University, Czech Republic.

Jairam Vanamala is Postdoctoral Research Associate, Faculty of Nutrition at Faculty of Nutrition, TAMU, College Station.

Mark Van Bebber M.Div. has a BA and a Master of Divinity and has served part-time on the faculty of Arizona College of the Bible.

J. (Koos) van Delden MS is a Mathematician, teacher, and one of the founders and a full-time Director of the Evangelical College in Amersfoort, Netherlands. He was a television producer with the Evangelical Broadcasting Company and a Treasurer of the Foundation for the Advancement of Studies Faithful to the Bible (FASFB).

Evert van der Heide Ph.D. is Senior Research Chemist at the Shell Research and Technology Centre, Amsterdam. He has a MS in organic chemistry (specializing in homogeneous catalysis and biology), from the State University of Utrecht, Netherlands, and a Ph.D. in Chemical Engineering (specializing in heterogeneous catalysis) from the Technical University of Delft, Netherlands.

Robert VanderVennen Ph.D. Professor of Chemistry at Belhaven College in Mississippi and at Trinity Christian College. His Ph.D. is in Physical Chemistry from Michigan State University.

Brandon van der Ventel PhD Associate Professor of Physics at Stellenbosch University in South Africa. He has published 19 scientific papers and a major interest isin mathematical biology. He has a PhD from Stellenbosch University in physics.

David Van Dyke Ph.D. Analytical Chemist at the University of Illinois (Urbana). His Ph.D. in Chemistry is from the University of Pennsylvania.

C. Gerald Van Dyke Ph.D. Professor of Botany at North Carolina State University Department of Botany, Raleigh, NC. He has a BS in Botany Eastern Illinois University and a MS and Ph.D., University of Illinois in Plant Pathology

Herman J. Van Eck Ph.D. Research scientist at Wageningen University, the Netherlands. His Ph.D. is in Laboratory of Plant Breeding from Wageningen Agricultural University.

James R. Van Hise PhD chairman department of Physics Tri-State University, Angola, Indiana and former research scientist Oakridge National Laboratory. He has a PhD in physical Chemistry from the University of Illinois. He has authored several scientifiv articles.

Harold Van Kley Ph.D. is Professor Emeritus faculty at Trinity Christian College, Illinois, Adjunct Professor in the Chemistry Department at St. Xavier University, and Advisor to the Central Association of Advisors to the Health Professions (CAAHP) as well as a Pre-Med Advisor.

Robin E. Vance PhD is Professor of Biology at Pacific Union College. His BS, MS and PhD are all in biology from Loma Linda University.

Fred Van Dyke PhD Professor of Biology and Chair of the Biology Department, Wheaton College (Illinois). Ph.D., Environmental and Forest Biology, College of Environmental Science and Forestry, State University of New York-Syracuse, M.S., Wildlife Ecology, The University of Wisconsin-Madison, and B.S., Wildlife-fishery Resources, University of Idaho.

Elaine Vanterpool, Ph.D. Associate Professor of biology at Oakwood University. B.S., Oakwood College,
Ph.D., Loma Linda University.

Larry Vardiman Ph.D. is Professor of Meteorology and Acting Head of Astro/Geophysics Department and Head of Physical Sciences at the Institute for Creation Research Graduate School. He received a BS in Physics from the University of Missouri, a BS in Meteorology from St. Louis University, a MS and a Ph.D. in Atmospheric Science from Colorado State University. Appointment to Air Force Geophysics Laboratory in Boston, Massachusetts, Research Assistant, Cloud Physics Research Center, University of Missouri, Rolla, Missouri.
Michael Ray Vaughan PhD Research Associate, Wisconsin Coop Wildlife Research Unit, Madison, He has a B.S. from North Carolina State University, Raleigh, and M.S., from Oregon State University, and a Ph.D. from the University of Wisconsin.
Thottathel Varughese Ph.D. is a Mathematician and Computer Scientist as well as Associate Professor of Computer Science at the Costa Mesa Campus in the School of Management and Technology, National University, California and is on the Adjunct Faculty of the Institute for Creation Research Graduate School. He received a B.S. from Kerala University, India, a B.S. from Kerala University, India, a B.Ed. from Kerala University, a M.S. from Kerala University, a MA in Mathematics from Indiana University in 1971, and a Ph.D. in Mathematics from Indiana University.

Jeffrey L. Vaughn Ph.D. has a Ph.D. in Engineering from University of California, Irvine.

Walter J. Veith Ph.D. is Professor of Zoology and chair Department of Zoology at the University of the Western Cape (Republic of South Africa). He holds a B.S. (Hons) cum laude, a M.S. in Zoology from the University of Stellenbosch, and a Ph.D. in Zoology from the University of Cape Town.

Magnus Verbrugge M.D. F.R.C.S. is Fellow of the Royal College of Surgeons of Canada and a retired urologist. He was Vice-President of the Human Dooyeweerd Foundation in Victoria, British Columbia, Canada.

John Verderame B.S., ThM worked for a professional optics firm He has a BS in Biology and a Master of Theology in Pastoral Ministries.

Charles N. Verheyden MD, PhD is Professor of Surgery at Texas A&M College of Medicine. He has a BA from the University of Texas at Austin, TX and a MD, PhD from the University of Texas Medical Branch, Galveston, TX.

Etienne Y. Vernaz PhD Professor & Director of Research Director CEA (French Atomic Energy Agency) in France.

Mike Viccary PhD teaches science at a Christian school in London. He has a BS with honors in materials science and a PhD in electron microscopy from Bradford University and a post doc from the University of Leiden in the Netherlands.

Gijsbertus Vierbergen, a taxonomic entomologist specializing in mites, thrips and ants, resides in the Netherlands.

Ruy Carlos de Camargo Vieira Ph.D. Engineering Fluid Mechanics from University of São Paulo. Now with the Brazilian Creation Society

Vincente Villa Ph.D. is Lillian Nelson Pratt chair Emeritus Professor of Biology at Southwestern University.
Lloyd Drexell Vincent PhD President, Angelo State University, San Angelo, Texas, Professor, Director physics dept., Sam Houston State University, physics consultant Columbia University Teachers College, He has a B.S. and MA and PhD from University of Texas, Austin, and did his postdoctoral at Harvard University.
Barbu-Vladimir Vladescu PhD Chief dept., Pernod-Ricard Research Center., Creteil, France, Assistant Lecturer, Bucharest Medical School, Education: MS, University Bucharest, Romania, Ph.D., Romanian Academy.
Suzanne Sawyer Vincent Ph.D. professor of biology at Oral Roberts University, has a BA in biology from the University of California, a MA from San Francisco State University in biology, and a Ph.D. in Physiology and Biophysics from the University of Washington. She was formerly in the Department of Physical Therapy, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas.

Vladimir L. Voeikov Ph.D. is Professor and chair of Bioorganic Chemistry, Moscow State University and Member of Russian Academy of Natural Sciences. He has published widely in the professional literature.

Brian Vogt Ph.D. is Professor of Chemistry at Bob Jones University. His Ph.D. is in Pharmaceutical Sciences from the University of Florida.

Øyvind A. Voie Ph.D. is a research scientist in Biology at the University of Oslo, and Norwegian Defense Research Establishment, Division for Protection and Material Science. His PhD is in biology.

Gerard Voland PhD professor and chair of engineering at Purdue University, Wayne campus. He has a BS and MA in physics from UCLA and a PhD in Engineering Design from Tufts University. Aside from several major textbooks, he has published almost 50 peer reviewed professional publications.

Kui Shin Voo Ph.D. obtained his Ph.D. in Genetics and Botany (minor) from North Carolina State University and did post-doc at the Wells Center for Pediatric Research at IUPUI (Indiana University Purdue University at Indianapolis.
Wernher von Braun PhD German-born American space scientist, the "father of space travel," developed the first practical space rockets and launch vehicles.
P. V. Vorpahl D.V.M. has a Doctorate in Veterinary Medicine.

Robert G. Vos Ph.D. has a Ph.D. in Civil/Structural Engineering from Rice University.

Frank Vosler BS is a retired Aerospace Engineer. He has been active in the creation movement since 1965 and is one of the founder of CRSEF (the Creation Research Science Education Foundation).

Charles Henry Voss, Jr., Ph.D. Professor Emeritus of Electrical & Computer Engineering, Louisiana State University, Baton Rouge, LA. He has a MS and PhD in electrical engineering from Louisiana State University.

Henry D. Voss Ph.D. is a faculty, Department of Physics, Taylor University, Upland, Indiana. He received a B.S in Electrical Engineering from Illinois Institute of Technology, a MS in Electrical Engineering, and a Ph.D. Space Physics and Electrical Engineering both from the University of Illinois.

František Vyskočil, RNDr, D.Sc. Professor of Physiology and Neurobiology at Charles University, and one of the world’s leading Neurosciencetists. graduated with honours from the Faculty of Science of Charles University in Prague and obtained the Candidate of Sciences (Ph.D. equivalent), Doctor of Science, associate professor and professor. He worked as a Senior Fogarty Visiting Scholar and Visiting Professor in the Department of Physiology, University of California, San Francisco, USA (with Zach Hall) and Laboratory of Membrane Biophysics of the Sechenov Institute of Evolutionary Physiology, St. Petersburg (with Lev Magazanik). He now works for the Department of Neurobiology of the Faculty of Science of Charles University in Prague and the Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. He is a member of The Physiological Society of Cambridge and London and a founding member of The Learned Society of the Czech Republic. He has worked at a number of overseas universities as visiting and regular professor (University of California, San Francisco USA, Kazan State Medical University and others). He has also published widely in the professional peer reviewed scientific literature.
William E. Wade, PhD Professor, Department of Clinical and Administrative Pharmacy, University of Georgia College of Pharmacy, Athens, Georgia. He has a B.S. and PhD in Pharmacy, University of Georgia College of Pharmacy, Athens, Georgia.
Margil Wadley Ph.D. His Ph.D. is in Inorganic Chemistry from Purdue University.

Carston Wagner Ph.D. is Professor and Director of the Chemical Biology Initiative Department of Medicinal Chemistry at the University of Minnesota. He has a BS from the University of North Carolina,
And a Ph.D. from Duke University, and was a NIH Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry, Pennsylvania State University.

Curt Wagner Ph.D. is Professor emeritus of Physics at Southwest Minnesota State University, Marshall, Minnesota. He received a BA summa cum laude in Physics from the University of Wisconsin, Madison, a MS in Physics and Astronomy and a Ph.D. in Theoretical Physics, both from the University of Illinois, Urbana.

Pallacken Abdul Wahid PhD is Dean and professor of Agricultural Chemistry and Botany at Kerala Agricultural University. He received his B.S and M.S degrees in agriculture from Kerala University and his PhD in chemistry at Utkal University, Orissa, India. His thesis was in the area of pesticide pollution. He has published over 80 research papers in scientific journals and five books.

Miryam Wahrman PhD professor of biology at William Patterson University in New Jersey. Her BA is from Hunter College, City University of New York; her PhD is from Cornell Universityand her post doc at Cornell University in cell biology.

Milton Wainwright Ph.D. Professor of Molecular Biology at the University of Sheffield, Sheffield England. He has published widely in the professional literature.

William Waisgerber M.S. is a retired consulting geologist and lecturer on creationist geoscience. He is owner of William Waisgerber and Associates, Consulting geologists. He is a licensed geologist in California and Oregon and practicing engineering geologist in both states.

Jack Walker CPAg. is a Certified Professional Agronominalist and Product Development Agronomist for Novartis Seeds Incorporated in Ohio.
Harrell Lynn Walker PhD Professor botany, Louisiana Technical University, Ruston. He has 11 patents related to biological control of weeds with plant pathogens, manipulation of microorganisms for control of plant diseases. He has a BS, from Louisiana Tech. University, a MS from University Kentucky, and a Ph.D. from the University Kentucky.
Laurence Colton Walker PhD Professor emeritus forestry at the University of Georgia School of Forestry. He has a B.S from Penn State University a MS from Yale University and a PhD from the State University of New York, all in Forestry.

Tasman (Tas) Bruce Walker Ph.D. Mechanical engineer and geologist. He has a B.Sc (Hons) in Geology (Earth Science) and a PhD in Mechanical Engineering, both from the University of Queensland. He has been involved in the planning, design and operation of power stations for over thirty years with the electric industry in Queensland, Australia. Dr. Walker now works full-time researching and speaking for Creation Ministries International in Australia.

Linda K. Walkup Ph.D. has a BA in Biochemistry and Biology from Rice University and a Ph.D. in Molecular Genetics from the University of New Mexico Medical School.

John Frank Walkup PhD Emeritus Professor of Electrical Engineering at Texas Tech University, where he taught and directed the research of the Optical Systems Laboratory. He received a B.A. in engineering science, B.S. in electrical engineering from Dartmouth College, and a M.S., in Engineering, and Ph.D. in electrical engineering from Stanford University

Robert E. Walsh B.S. has been past editor for the International Conference on Creation Proceedings and an Advisor for the Creation Research Science Education Foundation. He has a BS in Mathematics/Physics.

Jeremy Lee Walter Ph.D. is Head of Engineering Analysis and Design Department in the Energy Science and Power Systems Division at the Applied Research Laboratory (ARL), Pennsylvania State University. A National Science Fellowship awardee, he received a BS in Mechanical Engineering with highest distinction from Pennsylvania State University, a MS and Ph.D. in Mechanical Engineering from Penn State University. He also has 7 patents.

Bruce K. Waltke Ph.D. Professor of Old Testament at Regent College. He has a ABA from Houghton College, a Th M and a Th.D. from Dallas Theological Seminary, and a Ph.D. from Harvard, and has published widely in the professional literature.

David Walton B.Sc., Ph.D. Visiting Lecturer, Department of Computer Science, University of Durham; Information Systems Consultant.

John C. Walton B.S., Ph.D., D.Sc. is Professor of Reactive Chemistry at the University of St. Andrews. His B.S. is from the University of Sheffield, his Ph.D from the University of St. Andrews, and his D.Sc. from the University of Sheffield.

Robert P. Waltzer Ph.D. is Associate Professor of Biology at Belhaven College, Jackson, MS. His BA is from the University of Delaware, his Ph.D. in biology is from Ohio State University.

Ge Wang PhD is Professor of Radiology and Biomedical Engineering at the University of Iowa.

Tianyou Wang PhD is a Research Scientist at the University of Iowa’s Center for Advanced Studies in Measurement and Assessment.

Ting Wang M.Div. Lecturer on Biblical Hebrew at Stanford University, California. His Ph.D. is from Westminster Theological Seminary, California, Escondido, and his B.A. is in Biblical Studies from Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Cincinnati, Ohio.

James Wanliss PhD Associate Professor of Physics Embry-Riddle University.

Keith H. Wanser Ph.D. Professor of Physics, California State University Fullerton, in Laguna Hills, California. His research and over 50 publications are on fibre-optic sensing techniques, experimental and theoretical condensed matter physics, and basic theories of matter. He has a BA, California State University, Fullerton, a MA and a Ph.D. both in Physics from the University of California, Irvine.

Frederic R. Ward PhD is a teacher, writer and researcher. His PhD is in history from University of California, Riverside

Mark Wardell PhD. biologist.

Victor Warkulwiz, PhD Professor of Physics at Magdalen College in the UK. He has a PhD in physics from Temple University. He also has a MDiv and a MA in theology.
Guylyn R. Warren PhD Professor chemistry, Montana State University, Bozeman. He has a B.S., and Ph.D. in Genetics, both from Montana State University. NIH postdoctoral fellow Palo Alto Medical Research Foundation California.
Wade Warren PhD C.J. Cavanaugh Chair in Biology Louisiana College.

Robert L. Waters is a Lecturer, College of Computing at Georgia Institute of Technology.

Graeme Watmuff is a geologist and consultant to the mining industry in Adelaide.

John Allen Watson B.S. is a retired hydrologist/geologist who worked for the Texas Natural Resource Conservation Commission. He received a BS in Geology from the University of Texas, Austin.

Roland Watson graduated in Astronomy from Glasgow University and is now a software engineer in the Telecommunications industry in Edinburgh, Scotland.

Stanley A. Watson Ph.D. Research scientist at Ohio State University Agricultural Research & Development Center. He has both his MS in Botany and his Ph.D. in Agronomy from the University of Illinois

W. Todd Watson Ph.D. is Assistant Professor of Urban and Community Forestry at Texas A & M. He has a BS in Horticulture, and a PhD in plant pathology, both from Texas A & M University.

Bruce Watts B.S., M.B. is a medical doctor with a BS and a Bachelor of Medicine from the University of Sydney. He works in general practice at Woolgoolga on the New South Wales North Coast, Australia.
David C. Watts, Ph.D., Professor of Dental Biomaterials Science and Head, Unit of Biomaterials Science, Associate Dean for Graduate and Postgraduate Studies, Unit of Biomaterials Science, University of Manchester, England. Research Professor in Biomaterials and Biomechanics: Oregon. Health Sciences University, Portland, OR, USA. He has a B.S. (Honors), in Chemistry and Physics, and a Ph.D. in Polymer Science, School of Dentistry, University of Manchester, England.
Fraser Norman Watts PhD Starbridge Lecturer in Theology and Natural Science, in the University of Cambridge. His interests are in religious, philosophical and psychological aspects of genetics
Vivienne Watts Ph.D. is Senior Lecturer in Education, Central Queensland University, Australia. She is a Registered Nurse and holds a BS in Health Science, a MA in Religion from Andrews University, and a Ph.D. in Education from the Queensland University in Technology. She is the author of 2 books and several research articles in her field.

Karl A. Weber Ph.D. a research scientist in Ohio, has a Ph.D. in Physical and Theoretical Organic Chemistry from Cornell University.

Mark D. Webber PhD. Professor of Biology at Grove City College. His BA is from The University of South Florida, his MA from Oral Roberts University, and a PhD from Oklahoma State University and a PhD from The University of Georgia, all in biology.

Clyde L. Webster Jr. Ph.D. is a geochemist and Senior Research Scientist with the Geoscience Research Institute in Loma Linda, California. He is Professor of Chemistry and on the Associate Geology Faculty at the Loma Linda University Graduate School.

Woody Weed Ph.D. is Mechanical Engineer, Science & Technology Division at Sandia National Labs.

Noel K. Weeks Ph.D. is Senior Lecturer in Ancient History at the University of Sydney. He received a BS Honors Degree in Zoology from the University of New England, Armidale, Australia, a BA in Divinity and a MA in Theology from Westminster Theological Seminary and a Ph.D. in Mediterranean Studies from Brandeis University, Massachusetts.

Gerald Wegner Ph.D. He has a Ph.D. in Entomology from Loyola University. He is a research scientist in Ohio.

R. Jean Wehling B.S. received a BS in Electrical Engineering from the University of Oklahoma and moved to Minnesota in 1962 where he is now employed by the United Power Association of Elk River. He is a registered P.E.

Richard Weikart Ph.D. is an Associate Professor of Modern European History in the Department of History at California State University, Stanislaus, Turlock, California, who has been doing research for a number of years on the history of Darwinism. His Ph.D. is in Modern European History from the University of Iowa.

Jeffery Weiland MD is a professor at the Ohio State University College of Medicine.

Michael Alan Weiner PhD holds a MS in medical botany and medical anthropology and a Ph.D. in nutritional ethnomedicine from the University of California, Berkeley. He has written a number of books on herbal medicine and under the pseudonym Michael Savage and has written four New York Times best sellers. His nationally syndicated radio show, The Savage Nation, reaches more than ten million listeners on 410 stations throughout the United States, ranking third in number of stations syndicated nationwide and third in nationwide audience behind Rush Limbaugh and Sean Hannity.

A. Kurt Weiss PhD Professor emeritus of Physiology at Oklahoma City University School of Medicine. He has a AS from Oklahoma Baptist University in biology, and a MS from the University of Tennessee, and a PhD from the University of Rochester, both in physiology.

John Weldon Ph.D. hold five graduate degrees including three Masters Degrees and two Ph.D.'s, one in Comparative Religion and the other in Contemporary Religious Movements. He is the senior researcher for the Ankerberg Theological Research Institute.

Michael Windheuser PhD has a PhD from the University of Kansas in Microbiology.

George C. Wells PhD is Professor of Computer Science Rhodes University (South Africa)

Jonathan Wells Ph.D. He received a Ph.D. in Religious Studies from Yale University where he did his thesis on Charles Hodge’s Critique of Darwinism. His post-doctoral research was at the University of California, Department of Molecular and Cell Biology. He also received a Ph.D. in Developmental Biology from the University of California and also has taught biology at California State University at Hayward.

Richard Wells is a retired Raytheon rocket scientist. He had led teams designing and producing complex aerospace equipment.

Tim Wells BS, PhD is a Senior Lecturer in Neuroscience at the University of Cardiff. He has a BS and a Ph.D. in neuroscience.

Kjell Erik Wennberg Ph.D. He has a PhD in Petroleum Engineering from Norwegian University of Science & Technology.

Robert Wentworth Ph.D. is Health and Safety Training Coordinator at the University of Georgia. His Ph.D. is in Toxicology is from the University of Georgia.

Wesley Wentworth M.S. is with IVP (Korea Intervarsity Press) in Seoul, Korea. He has a MS in Civil Engineering from the Virginia Polytechnic Institute.

John G. West Jr. Ph.D. is Assistant Professor of Political Science at Seattle Pacific University and Senior Fellow of the Discovery Institute and Associate Director of the Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture. He received his Ph.D. in Government from Claremont Graduate School.

Jon K. West Ph.D. is Manager of Advanced Materials Chemical Processes at the General Electric Company, and Associate in Engineering in the Department of Materials Science and Engineering, University of Florida.

V. Luther Westberg B.S. Westberg was President of the Westberg Manufacturing Company, Sonoma, California, a company concerned with scientific and technical instrumentation. He holds a BS in Electrical Engineering.

Paula Weston is a journalist who has worked for a large newspaper group in Brisbane, Australia since 1987. She currently works as media officer for a local government authority in Southeast Queensland.

Mark E. Whalon Ph.D. is a Scientist at Michigan State University Center for Integrated Plant Systems.

R. P. Wharton Ph.D. His Ph.D. is in Electrical Engineering from the Georgia Institute of Technology.

Elden Whipple is Affiliate Professor of Earth & Space Sciences at the University of Washington.
Rita Kirk Whillock PhD Professor and Chair of the Division of Corporate Communications and Public Affairs at Southern Methodist University. She has a BSE, from the University of Arkansas, MS of Communications, and a Ph.D. both from the University of Missouri.
John C. Whitcomb Jr. Th.D. is a Theology Consultant in Orange Park, Florida and has lectured in Canada, Latin America, Western Europe, Central African Republic, the far East, and in most states of the U.S. He has a BA from Princeton in Ancient and European History cum laude (with honors), a B.D. in History, a MA in Theology, and a PhD in Theology, all from Grace Theological Seminary.

Howard Martin Whitcraft Ph.D. has a Ph.D. in Mathematics from the University of St. Louis.

A. J. "Monty" White Ph.D. BSc, C Chem, M.R.S.C. Dean emeritus of Students at the University of Cardiff in the United Kingdom. He received a B.S. with honors in Chemistry, and a Ph.D. in Chemistry/Gas Kinetics from the University of Wales in Aberystwyth and completed a two-year Post-Doctoral Fellowship at the University College of Wales, Aberystwyth.

Alan White PhD is a research scientist for Eastman Chemical. He has 41 patents and 18 peer reviewed science publications. His BS is from the University of Tennessee, Knoxville in Chemistry and his PhD is from Harvard University in organic chemistry.
Earl Lee White PhD chemist, National Institute Environmental Health Sciences University N.C., Chapel Hill, former toxicologist, University Mississippi Medical Center, Jackson. He has a MS from Jackson State University, and a PhD from University of Pittsburgh.
John Michael White PhD Robert A. Welch Professor of Chemistry, University of Texas at Austin. He has a BS, and PhD in chemistry.
Mark White PhD. is Professor of Chemical Engineering at Georgia Institute of Technology. His Ph.D. is in Chemical Engineering from Rice University.

Raleight R. White, IV MD is Professor of Surgery at Texas A&M University, College of Medicine. He has a BA from Southern Methodist University and a MD from the University of Pennsylvania School of Medicine.
Robert Stephen White. PhD Professor of Geophysics, University of Cambridge.
John W. Whitehead holds a major in Social Work and a minor in Sociology and is a graduate of the University of Arkansas School of Law. Whitehead is an attorney specializing in constitutional law and is the Founder and President of the Rutherford Institute, a civil liberties organization working to preserve constitutional freedoms. He is well known for his Freedom Under Fire radio program.

Bill Whitehouse PhD. is a science writer and researcher. He has his BS with honors is from Harvard and his PhD is from The University of Toronto.

Robert L. Whitelaw D.Eng. M.S. is a nuclear consultant and Professor Emeritus of Mechanical and Nuclear Engineering at Virginia Polytechnic Institute and State University. He holds a MS with honors from the University of Toronto in Engineering Physics with further graduate studies at N.G.T.E., England and at Oak Ridge, Tennessee.

John H. Whitmore M.S. serves as Assistant Professor of Geology at Ceadervill University. He earned his BS in Geology from Kent State University his MS in Geology from the Institute for Creation Research Graduate School, San Diego, and his Ph.D. in Biology with a Paleontology emphasis from Loma Linda University in California.

Barry L. Whitney Ph.D. is Professor of Philosophy of Religion at the University of Windsor, Ontario. His Ph.D. in Philosophy of Religion is from McMaster University, Canada.

Mark S. Whorton Ph.D. is a scientist for NASA’s Marshall Space Flight Center. His Ph.D. is in Aerospace Engineering from Georgia Institute of Technology.

Harry V. Wiant, Jr. Ph.D. is Professor of Forestry in the Division of Forestry at West Virginia University, Morgantown, West Virginia. He is President of the Society of American Foresters.
Robert C. Wicklein EdD Graduate Coordinator, Department of Occupational Studies, College of Education, University of Georgia, Athens, GA. Professor, Department of Occupational Studies, College of Education, University of Georgia, Athens, GA. He has a Ed.D. from Virginia Polytechnic Institute and State University.
Mark Wickstrom PhD Acting Director, Associate Professor; Academic Advisor, Undergraduate Program, Toxicology Centre, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK. He has a B.S. Biola University, M.S. and D.V.M. from the University of Washington, and a Ph.D. from University of Illinois.
Carl Wieland M.D. M.B., B.S. graduated with a Bachelor's in Medicine and Surgery from the University of Adelaid. Wieland has lectured widely in the field of creation science to lay, professional, and academic audiences.

Leslie J. Wiemerslage PhD Emeritus Professor Southwestern Illinois College. He has a Ph.D. in Cell Biology from the University of Pennsylvania

Roger C. Wiens Ph.D. is a Research Scientist. His PhD is in Physics with a minor in Geology from the University of Minnesota. He has published 20 scientific research papers.

John L. Wiester is an Instructor at Biola University. He has a B.A. in Geology from Westmont College, Santa Barbara, California, and a B.S. in Geology and M.B.A, both from Stanford University.

Benjamin Wiker Ph.D. teaches theology and science at the Franciscan University of Steubenville, Ohio. He has a Ph.D. in Theological Ethics from Vanderbilt University.

David Wilcox Ph.D. is Professor of Biology at Eastern College. He has a BS from Eastern College in biology and a Ph.D. from Penn State University in population genetics.

Floyd L. Wilcox Ph.D. is Professor of Science, Central Wesleyan College, South Carolina. His Ph.D. is in physical chemistry from SUNY in Binghampton, NY.

R. Bruce Wilcox Ph.D. is Professor of Biochemistry at Loma Linda University. His Ph.D. is from the University of Utah.

William Douglas Wilder BS is a field biologist. He received a BS in Biology from Anderson University, Anderson, Indiana.

A. E. Wilder-Smith Ph.D. is Professor at University of Illinois Medical School Center (Visiting Full Professor of Pharmacology, 1959-1961), University of Geneva School of Medicine, University of Bergen (Norway) School of Medicine, Hacettepe University (Ankara, Turkey) Medical School. His Ph.D. in Physical Organic Chemistry is from university of Reading, England, his D.Sc. in Pharmacological Sciences from Eidgenossische Technische Hochschule (Swiss Federal Institute of Technology) in Zurich, and D.Sc. in Pharmacological Sciences from University of Geneva, and F.R.I.C. (Fellow of the Royal Institute of Chemistry).

Oliver H.G. Wilder-Smith MD, Ph.D. Professor of the Pain Centre Department of Anesthesiology Medical Centre, University of Berne, Nijmegen, Netherlands. His research includes neuroscience, neuroanaesthesia, nociception, and pain. He is co-founder, Pro-Universitate; Director, Millstatt Forum, Switzerland. He has a (Bern/CH) MBChB (Liverpool/UK), MD (Frankfurt/D, DA(Frankfurt/D) Ph.D. (Nijmegen).

Jay Lambert Wile PhD Senior Programmer/Analyst for Pathologists Associated, Indiana's premier medical laboratory. He was did his a Postdoc and then was an Assistant Professor of Chemistry in the Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, Indiana. He then was an Assistant Professor of Chemistry, Ball State University, Muncie, IN. He received a BS (Magna cum laude) in Chemistry and a Ph.D. in Nuclear Chemistry from the University of Rochester, Rochester, New York. He has published 25 research articles in nuclear physics. He is also Director of Apology Educational Ministries and currently a private education consultant.

Robert Wilfong PhD is a retired research scientist at Du Pont Corporation. He was involved in numerous major developments in the ares of polymers. He has a BS, MS and PhD from The University of Wisconsin, all in chemistry.
David Wilkinson Ph.D. is a Professor at St. Johns College in Durham England. Wilkinson received his Ph.D. in Theoretical Astrophysics from the University of Durham and his MA in Theology from the University of Cambridge.
Gregg Wilkerson Ph.D. is a geologist with the U.S. government. He has a BA in Geology from the University of California, Santa Barbara and a Ph.D. in Geology from the University of Texas (El Paso). He is a Certified DOI Mineral Examiner and a Registered California Geologist.

T. Joe Willey PhD. professor department of neurophysiology, Loma Linda University School of Medicine. He has a PhD in Physiology from the University of California, Berkeley and has published scientific articles in the area of neurophysiology.

Alton Williams PhD Professor of Physics at Alabama A&M University, later an astrophysicist at NASA. He has published widely in the peer reviewed scientific literature.

Alexander R. Williams M.Sc.(Hons), ThL.MAI Biol., B.S., Th.C., Dip.C.S. is an honorary botanist at the Western Australian Herbarium in Perth and a consultant in statistics. He received a BS in Botany from the University of New England, Armidale, Australia, a MS in Plant Ecology from the University of New England and a Hons. M.Sc. in Radioecology with a major emphasis on computer simulation from Macquarie University in Sydney.

Anthony Williams, PhD is a research scientist for the U.S. Navy. He has a PhD in biochemistry and biophysics from the University of North Carolina.

Christopher Williams Ph.D. His Ph.D. in Biochemistry is from Ohio State University.

Emmett L. Williams Ph.D. a retired physical science educator, received a BS in Metallurgical Engineering from Virginia Polytechnical Institute and a MS in Metallurgical Engineering from Virginia Tech as a Ph.D. in Materials Engineering from Clemson University.
Jacob Adelayo Ayelanimi Williams PhD Assistant Director coffee research program, tech. consultant on coffee Standards Orgn. Nigeria, Chairman of the Board of Governors, Ibadan Grammar School. He has a B.S. with honors from University London, a M.Sc.Hort., and a PhD in genetics from University of California, Davis.
Lakeisha G. Williams, PhD, , Assistant Professor of Biomedical engineering at Mississippi State University and director of the interdisciplinary human body simulation research group in the university's Bagley college of Engineering
Leah Ann Williams PhD Associate Professor, chairperson department of biology Pennsylvania State University, He has a B.A., MA and from PhD West Virginia University, all in biology.
Norman Dale Williams PhD School leader, USDA Agricultural School Service, Fargo, N.D., Adjunct Professor N.D. State University, Fargo. He ha a BS, MA and PhD from the University of Nebraska.
Peter J. Williams Ph.D. MA is senior lecturer in History and Philosophy department at the University of Aberdeen, Scotland. He received a Master of Philosophy in Hebrew Studies, a MA in Classics and Hebrew (Cantab.), and a Ph.D. on the Syriac (Peshitta) translation of the Old Testament from Cambridge. Dr. Williams is also on staff of the University of Cambridge, carrying out post-doctoral research on weapons in Ancient Hebrew.

Sarah M. Williams Ph.D. has a Ph.D. in Environmental Engineering (emphasis in microbiology) from Stanford University.

Charles D. Willis M.D. earned a BA with a major in Religion with honors, attended Medical School, and is a graduate of Yosemite Mountain School.

Tom Willis M.A. is a Senior Systems Engineer in the data processing industry, and a proprietor of an irrigation business. He received a BS in Physics and a MA in Statistics and Numerical Analysis from the University of Missouri, Columbia.

Irwin A. Wills Ph.D. holds a Ph.D. from the University of Iowa and is Chairman of the Division of Natural Science and Professor of Biology at John Brown University.

Frederick A. Wilson M.S. retired as a public school science teacher after thirty-three years of service. He directs science workshops for parents and teachers throughout the United States. He has a BS in Biology, a BS in Physical Education, and a MS in Science Education.

Clifford A. Wilson Ph.D. is Professor emeritus of Psycho-Linguistics at Monash University in Australia. As an archaeologist he has field excavation experience in Palestinian archaeology and was former Director of the Australian Institute of Archaeology. He has a BA and a MA from Sydney University, majoring in Archaeology and a Ph.D. from the University of South Carolina, majoring in psycho-linguistics.

Gordon L. Wilson Ph.D. Senior Fellow of Natural History at New Saint Andrews College, Moscow, ID.
He holds a BS in secondary education and biology, a MS in entomology, both from the University of Idaho, and a Ph.D. in Environmental Science and Public Policy from George Mason University.

Jim Wilson M.S. is on the staff of the School of Agriculture, University of Western Sydney, Hawkesbury, New South Wales, Australia. He has a MS in Agriculture from Perdue University, Lafayette, Indiana, and a diploma from the New South Wales Baptist Theological College.

Robb Wilson PhD Lecture and director of physical chemistry labs at University of Texas at Austin. He has a BS in chemistry from University of Texas at Austin and a MS and PhD from the University of Michigan, both in chemistry.

Paul Wilt B.S. taught Physics and Computer Science at Bob Jones University. He has a BS in Mathematics.

Itienne Windisch Ph.D. has a Ph.D. in Engineering from McGill University in Montreal, Canada.

Alber McCombs Winchester PhD Former chairman and professor emeritus of Biology at Setson University. He has a MA and a PhD from the University of Texas, both in biology. He has also taught at Harvard and the University of Chicago.

Charles McCombes PhD Senior Research Chemist for Eastman Chemical Company. He has a BS in chemistry from California State University, Long Beach, CA and a PhD in organic chemistry from UCLA Westwood, CA

Luman R. Wing PhD is Associate Professor of Biology at Azusa Pacific University.

Niko Winkler PhD is a research scientists and has a MS in biology and a PhD in microbiology.

Malcolm Duncan Winter MD a research scientist and medical practitioner. He has a BA in zoology from Wheaton College, a MS in medicine from the University of Minn, and a MD from Northwestern University.

David A. Wise M.Ed. is a database software trainer and support technician for an IT firm.
Kurt R. Wise PhD Professor of Science, Department of Mathematics and Natural Science, and Director of the Creation Research Center at Truett-McConnell College in Cleveland, GA. Dr. Wise has the M.A. and Ph.D. in paleontology from Harvard University, studying under Stephen J. Gould, as well as a B.S. from the Department of Geophysical Sciences at the University of Chicago, studying under David M. Raup. He was awarded the distinction in teaching at Harvard.
David Wismer Ph.D. served formerly as Professor of Systems Engineering at the University of Southern California (UCLA) before starting his own software company. He is the Institute for Creation Research board chairman.

Mark E. Wisniewski M.A. is a popular high school science teacher in Cleveland, Ohio. He has a MA in Education.

Carl E. Wistrom B.S. has a BS in Meteorology from the City College of New York. He is a retired meteorologist for the National Weather Service.

Christelle Withers-Mayne B.Psych. Ph.D. works as a psychologist in Goondiwindi, Australia and is researching cognitive behavioral therapy at the Emmanuel College of Christian Studies.

Robert G. Witty PhD is an author, educator and considered the Father of Theological Distance Education. He is the Founder of Luther Rice Seminary, he has a B.D. from Asbury Theological Seminary, a Th.M. and Th.D. both from Burton College and Seminary, and a Ph.D. from the University of Florida.

David P. Woetzel B.S. has a BS in Physics/Engineering. He is Chief Executive Officer and President of a technology firm in Concord, New Hampshire.

Steve Wolfe, M.A. Professor of Geography at Chemeketa Community College, Salem, OR. He teaches all of the geography courses offered on campus, including geomorphology, climatology, meteorology, and natural hazards. He has a B.S. in Geography from Oregon State University, and an M.A. in Geography from University of Missouri-Columbia.

J. Mitch Wolff Ph.D. is Professor of Mechanical Engineering at Wright State University. He has a BSMS, MSME, and a PhD all in mechanical engineering from Purdue University.

Robert Wolfgramm Ph.D. is Lecturer in Sociology at Monash University, Australia. He holds a BA in Political Studies and Applied Sociology from the Caulfield Institute of Technology, a MA in Sociology from the Chisholm Institute of Technology, and a Ph.D. in Sociology from LaTrobe University.

Glen W. Wolfrom Ph.D. Senior Research Scientist for Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. He received a BS in Animal Science from Western Illinois University, a MS in Animal Industries from Southern Illinois University, and a Ph.D. in Animal Science from the University of Missouri.

Robert Wolsieffer Ph.D. is Professor of Biochemistry at Bob Jones University. His BA is in Chemistry, and his MS and Ph.D. are both in Dental Science from Indiana University.
Ricky Ngok-Shun Wong PhD Research Associate, Chinese University Hong Kong, staff molecular biologist, Bissendorf Biosciences, Inc., Richardson, Texas. He has a BS and MPhil from Chinese University Hong Kong, and a Ph.D. from University Oklahoma, Oklahoma City, OK.
Bryant G. Wood Ph.D. is an internationally recognized archaeologist and Director of Associates for Biblical Research. He has a MA in Biblical History, a MS in Mechanical Engineering, and a Ph.D. in Archaeology from the University of Toronto.

Todd Charles Wood Ph.D. is Assistant Professor of the Center for Origins Research and Education at Bryan College in Dayton, Tennessee. He has been intensely involved in Baraminology research since 1996 and helped to start the Baraminology Study Group. Wood has a BS in Biology and a Ph.D. in Biochemistry from the University of Virginia and a post doc at Clemson University. Topics of expertise include Bioinformatics and Genomics, both areas he has published in peer reviewed articles in.

Dorothy Woodland Ph.D. Professor Emeritus of Chemistry at Wellesley College in Massachusetts. Her PhD is from Ohio State University in Chemistry.

Dennis Woodland PhD is Professor of Botany at Andrews University. His BA is in Zoology his MS in biology, both from Walla Walla College, and his PhD is in Biology from Iowa State University.

John Woodmorappe M.S. is a science teacher by profession, scientist and research fellow at a university in the U.S. He has a BA in Biology, a BS in Geology, and a MS in Geology, all from Midwestern universities.

Glyn Wooldridge PhD is a Professor of mathematics at Liberty University. He has a PhD from the University of Texas at Austin.

Andrew J. Woods M.S. has a MS in Physics and was a physicist from San Diego, California.

Steven E. Woodworth PhD. Professor of history, department of history, Texas Christian University, Fort Worth, TX. He has a BA from Southern Illinois University with high houors, and a PhD from Rice University in Houstin, TX. He has authored 30 books on American history by major university and popular presses plus 26 scholarly articles.

Thomas Woodward Ph.D. is a Professor of Missions, Bible and Theology at Trinity College, Florida. He has a Ph.D. in the Philosophy of Science (Communication) from the University of South Florida. Woodward is Director of the C.S. Lewis Society.

Barry Woolley M.S. is a research mechanical engineer whose interest lies in the area of plate equations of motions and the interaction of sound structures. He has a MS in ... at ...

Bill J. Worraker Ph.D is Senior Software Development Engineer at Hyprotech in the United Kingdom. He has a B.S. (Hons) in Physics and a Ph.D. in Engineering Mathematics, both from the University of Bristol, U.K.

John William Worraker Ph.D. is Senior Software Development Engineer for Hyprotech UK. His Ph.D. is in Applied Mathematics from the University of Bristol.

Kortright Worrell teaches courses and oversees curriculum. He resides in the Caribbean island St. John.

Larry L. Wright PhD Associate Professor Florida A&M University, Tallahassee, FL. He has a B.S., MS and PhD from Florida State University.
Lesley Wright PhD is professor of Mechanical Engineering at Baylor University. He has a BS from Arkansas State University, a MS and PhD from Texas A&M University.
Lynne C. Wright PhD Program Manager, systems analyst Analytic Services, Inc., Arlington, Virginia. She has a B.S., MA and PhD from University Alabama.
Richard T. Wright Ph.D. is Professor of Biology at Gordon College in Wenham, Massachusetts and is a widely sought lecturer on biology and ecology. He received an A.B. in Natural Science from Rutgers University, an MA and a Ph.D. in Biology from Harvard University.

Shawn Wright Ph.D. is Assistant Professor of Horticulture and Crop Science at Ohio State University. He has a Ph.D. in Crop Science from North Carolina State University.
Verna Wright MD Professor Emeritus rheumatology, at the University Leeds, research assistant, General Infirmary, Leeds, England, and research Fellow at Johns Hopkins Hospital, Baltimore.
Donald Wunsch PhD Distinguished Professor of Computer Science at Missouri University of Science and technology.
Aimee Wyrick MS is an Assistant Professor of Biology at Pacific Union College. Her BS is from Pacific Union College, her MS from Loma Linda University and her second MS is from the University of Montana.

Randy L. Wysong D.V.M. is a practicing veterinarian and was instructor of physiology and human anatomy in the Science Department at Lansing Community College. He is a graduate of Michigan State University where he received both his BS and his Doctorate in Veterinary Medicine. He has taught origin-of-life seminars at the college level.
Edwin Masao Yamauchi PhD Director graduate studies, Miami University, Oxford, Ohio, Professor emeritus Department history, Miami University, Oxford, Ohio. He has a BA from Shelton College, and a MA, and PhD from Brandeis University, both in ancient history and archeology. He has published widely on biblical archeology and has authored and edited numerous books including Greece and Babylon, Persia and the Bible, The Archaeology of New Testament Cities in Western Asia Minor, Harper's World of the New Testament, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, and Pre-Christian Gnosticism. A co-edited work, Peoples of the Old Testament World, and the Biblical Archaeological Society prize. He recently edited Africa and Africans in Antiquity. His writings have been translated into a dozen languages.
Kon H. Yang Ph.D. is Professor of Old Testament Studies at Golden Gate Baptist Theological Seminary. His M.Div. and Ph.D. are from Golden Gate Baptist College.
Mildred Sze-ming Yang PhD Associate Professor, Hong Kong Baptist University, scientist, Sandoz Pharmaceutical Co., Basel, Switzerland. He has a BA from the University of California, San Diego, and a Ph.D. from Washington University, St. Louis.
Seoung-Hoon Yang Ph.D. a Professor at Kyoungbuk University, received a Ph.D. in Physics from the Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Alexander Yankovsky Ph.D. is Associate Professor of Physical Oceanography at Nova Southeastern University, in Ft. Lauderdale, Florida. His PhD is from Marine Hydrophysicial Institute, Russia.

Pablo P. Yepes Ph.D. is Research Associate Professor of Physics & Astronomy at Rice University. His MS, MS and Ph.D. are all from Santiago University, all in physics.

Thomas (Tong Y.) Yi Ph.D. is a Technical Specialist at the CNH Technology Center. He has a Ph.D. in Mechanical Engineering from the University of Arizona.

Irfan Yilmaz Ph.D. is Professor of Biology at Dokuz Eylul University in Turkey. His Ph.D. is in Systematic Zoology.

Bunsam Yim PhD is a Scientist in Indonesia.
Dongwan Yoo PhD Associate Professor of Virology, Ontario Veterinary College, University of Guelph. He has a DVM, and MSc (Seoul, Korea), and a Ph.D. (Ottawa). His research is on animal virology with emphasis on the molecular basis for viral pathogenesis and host cell-virus interactions.
Ick-Dong Yoo Ph.D. is a Geneticist with the Korea Institute of Bioscience and Biotechnology (KIST) and is on the Editorial Board of the Journal of Antibiotics.

Wan-Young Yoo PhD has a PhD insystems engineering from Case Western University.

Yasuo Yoshida PhD research scientist at the Institute of Applied Physics and Microstructure Research Center, Hamburg
Germany. He has a PhD in physics from Kyushu University in Japan

Wan-Young Yoo Ph.D. is Division Head of KTR. He received a Ph.D. in Systems Engineering from Case Western University.

Hansik Yoon Ph.D. has a Ph.D. in Fiber Science from Seoul National University in Korea.
Jong Sik Yoon PhD Professor emeritus of genetics at Bowling Green State University and Director National Drosophila Species Resource Center. He has a B.S. from Yonsei University, Seoul, Korea, a MA. and PhD from the University of Texas-Austin in genetics.
Sung-Hee Yoon Ph.D. Biologist.

John Yost MS is a Jr. College Science Teacher.

Frank Young Ph.D. He has a PhD in Computer Engineering from the Air Force Institute of Technology.

Patrick H. Young Ph.D. is a senior research scientist and technical service manager at the DuPont Laboratories in Circleville, Ohio. He received his BS in Chemistry from the University of Rio Grande College and a Ph.D. in Analytical Chemistry with minors in Organic and Physical Chemistry from Ohio University.

Randall W. Younker Ph.D. Associate Professor of Old Testament and Biblical Archaeology. He is Director of the Institute of Archaeology and is an Editorial Consultant for the Geoscience Research Institute. He has a BA, a MA and a Ph.D.

Chung Ping Yu Ph.D. is a Neurosurgeon and a Fellow of the College of Surgeons of Hong Kong.

Keun Bae Yu M.A. a Professor at Seoul National University, has a MA in Geography and is a member of the Commission on Coastal Systems.

Douglas C. Youvan PhD Former Associate Professor of Chemistry at MIT. He has a Ph.D., U.C., from Berkeley.
Jar-Fee Yung PhD Director Cytogenetics Laboratory, Mercy Hospital, Chicago, Former Assistant Professor dept. pediatrics and genetics, University of Illinois, Chicago. He has a BA from the University of California, Berkeley, and a Ph.D from UCLA.
Leo Zacharski M.D. is Professor of Medicine at Dartmouth Medical School. His BA and M.D. are from Wayne State University. His MS in Medicine is from The University of Minnesota.

David Zartman Ph.D. is chair of Animal Sciences at Ohio State University. He has a BS in Agriculture from New Mexico State University, a MS in Genetics and Animal Breeding, and a Ph.D. in Genetics cytogenetics from Ohio State University.

Lawrence D. Zavodney Ph.D. Chairman of the Electrical and Mechanical Engineering Programs at Cedarville University. His Ph.D. in Mechanical Engineering is from Virginia Polytechnic Institute and State University.

Jonathan A. Zderad PhD is Assistant Professor of Mathematics at Northwestern College. He has a BS from Taylor University, a MAT from Miami University, Oxford OH and a PhD from The University of Northern Colorado, all in mathematics.

V. P. Zhalko-Titarenko D.Sc. is a Russian microbiologist and has a D.Sc. in Medical Science.

Kim Zainea MS is assistant Professor of Kinesiology at Cornerstone University. Her BA is from Cedarville University, her MS from the University of Dayton, and her PhD (ABD) from West Virginia University.

Albert Van der Ziel Ph.D. has a Ph.D. in physics from the University of Minnesota.

Robert Zdor PhD. is Professor of biology at Andrews University. His BS is in biology from Pacific Union College, his MS is in biology from Walla Walla College, and his PhD is in Pathology from University of Missouri.

Eliezer Zeiger PhD. professor of ecology and plant biology at the University of California, Los Angeles. He has authored over 100 scientific papers and a co-author of Plant Physiology (Sinauer).

Zhalko-Titarenko is curator of the Joahua C. Turner Arboretum, an affiliate of Nebraska Statewide Arboretum.

Yuri Zharikov is Post-Doctoral Research Fellow at Simon Fraser University in Canada. His Ph.D. is in Zoology.

Audris Zidermanis Ph.D. Professor of Nutrition & Molecular Biology Texas Woman’s University.

Hans Zillmer PhD is a German engineer, author, and paleontologist.

Robert D. Zimmer Ph.D. has a Ph.D. in Environmental Sciences from Rutgers University.

Lester John Zimmerman PhD Professor of Agriculture at Goshen College. He has a MA and PhD from Purdue University in Plant Physiology.

Dean Zimmerman PhD. A research scientist, he has his BS in chemical engineering and a PhD in Macromolecular science, both from Case Western University in Cleveland, OH.
Paul Albert Zimmerman PhD former president of Concordia Lutheran College in Ann Arbor, Michigan. He has a BA from Concordia Seminary, St. Louis, a M.Div. from Concordia Seminary, St. Louis, a MA, from the University Illinois, a Ph.D., from University Illinois, a D.D. from Concordia Seminary, Springfield, Illinois, and a LLD from Concordia College, Ann Arbor, Michigan.
John Frederick Zino Ph.D. has a Ph.D. in Nuclear Engineering from Georgia Institute of Technology.
Peter Zöller-Greer PhD Professor of Computer Science, State University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, Germany.
Merlin Wayne Zook Ph.D. is a meteorologist for the state of Pennsylvania. Has a degree in Physical Science from Goshen College, and a Ph.D. in Synoptic Meteorology from Pennsylvania State University.

Anthony J. Zuccarelli Ph.D. is Professor of Microbiology at Loma Linda University. His Ph.D. is from the California Institute of Technology.

Frederick T. Zugibe MD is Emeritus Adjunct Associate Professor of Pathology at Columbia University College of Physicians and Surgeons.

Henry Zuill Ph.D. is Professor of Biology at Union College, Nebraska. His B.A. in biology is from Atlantic Union College, his M.A. and Ph.D. are both from Loma Linda University, CA in Biology. He also serves as curator of the Joshua C. Turner Arboretum, which is an affiliate of the Nebraska Statewide Arboretum.

Enézio E. de Almeida Filho MS a History of Science graduate student at Pontifical Catholic University, São Paulo.

Gerson Pires de Araujo MS Education - Andrews University (USA) and University of São Paulo Now at Adventist University of São Paulo – Campus II

Roberto Cesar de Azevedo MS. Sciences of Communication – University of São Paulo
Now at Adventist University of São Paulo – Campus II

Tarcísio da Silva Vieira MS Chemistry (graduate student) Now at University of Brasilia

PřílohaVelikost
928-12.3.2016-darwinovi_skeptici.doc987 KB
Průměr: 5 (2 votes)

Re: PK

Takže seznam je právě pro Vás, aby Vás a Vám podobné prolhance a Darwinovi šašky usvědčil ze lži. Jak ale profesionálního lháře a darebáka usvědčit ze lži? Na to je i seznam o 3 000 jménech, případně 10 000 jménech, vědců odporujících Darwinovi, krátký.

Pokud jsem tě správně pochopil, tak seznam 3 000 vědců, údajně "Darwinových skeptiků" dokazuje, že evoluce neplatí.
A co tak sestavit seznam těch, kteří evoluční teorii podporují.
Který z těch seznamů bude delší?
Jaký vliv to bude mít na ET?

A to se ještě nezmiňuji o tom, jak máte neustále pomýlený názor o tom, co je to lež. Ale u tebe to není mylný názor, ale zcela záměrné a úmyslné zkreslování, které se dá přirovnat k pomluvám.

Obrázek uživatele Route 66

Re: Evolucionista amatér

je pravda, ze jsem k tomuto vedeckemu faktu o polidsteni vopice zaujimal v minulosti hrube naivni, idealisticky a nevedecky postoj!
vzdyt vopice sou preci inteligentni tvorove, tak proc, propana daarwina mely potrebu pracovat!!!???
a jeste k tomu se evolucionizovat v neco, co mnohdy vidivame i na techto strankach?
none?

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Obrázek uživatele Route 66

Re: Evolucionista amatér

Skutečnost stvoření je přesně popsána v bibli. Evoluční teorie se objevila historicky až v pozdějších fázích úpadku vědeckého poznání, je proto opozičním názorem proti pozici obhájců pravdy.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

to je ale drsny a hruby omyl!
je vedecky prokazano a dokazano nade vsi pochybnost, ze: "Na Zemi žily vopice. Pak se z nich stali lidi a potom tito soudruzi vybudovali socializmus."
kuprikladu tohleto absolutne vrcholne vedecke dilo to zcela jiste doklada a kazdy inteligentni vedec i clovek to jiste akceptuje:

http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/dp/dp11.htm

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Re: Evolucionista amatér

Skutečnost stvoření je přesně popsána v bibli. Evoluční teorie se objevila historicky až v pozdějších fázích úpadku vědeckého poznání, je proto opozičním názorem proti pozici obhájců pravdy.

Re: Evolucionista amatér

Žádné nesmysly opozičního tábora zde publikovány nejsou, toto jsou stránky zaměřené na biblický kreacionismus.

Domníváte se, že tyto stránky nejsou opozicí vůči drtivě převládajícímu rozumnému proudu, že svět vznikl evolucí?

Evolucionista amatér

Chtěl bych vystupovat na tomto webu a rozcupovat zde publikované nesmysly opozičního tábora.

Žádné nesmysly opozičního tábora zde publikovány nejsou, toto jsou stránky zaměřené na biblický kreacionismus.

Re: Pazdera

Ostatně víme, že Darwinovi darebáci (kterých ovšem přežívá již jen nepatrné množství) vytvořili takovou atmosféru a rozpoutali takový terror, že Darwinovi skeptici raději svou skepsi zapírají, přestože se k ní statečně přiznali v době, kdy seznam vznikal.

1/ Buď počet jmen v tomto seznamu podle vaší rétoriky o ničem nevypovídá

Nevypovídá celou pravdu, protože seznam Darwinových skeptiků je pouze špičkou ledovce

2/ Nebo miliony zastánců evoluční teorie naznačují, že je nejspíš správná

Nejedná se o miliony zastánců evoluční teorie (Darwinových darebáků), ale o miliony zastrašených Darwinových skeptiků, tvářících se z existenčních důvodů jako Darwinovi darebáci

Re

Jsem evolucionista amatér. Horlivě zastávám myšlenku evoluce, ale dosud jsem nenašel uplatnění. Chtěl bych vystupovat na tomto webu a rozcupovat zde publikované nesmysly opozičního tábora. Jsem zde na správné adrese? Prosím poraďte.
Předem děkuji

Pazdera

Tento Váš komentář se druhým lidem asi nezobrazil, tak ho sem přetiskuji:

Re: Darwinovi skeptici
Napsal uživatel Pazdera [89.24.231.193] (neověřeno) dne Po, 03/21/2016 - 12:11.

Pro Kábrta a Route66:
Pokud se nemýlím, tak jste to právě především vy sami, kdo vehementně vykřikuje do světa, že počet zastánců nějaké myšlenky není důkazem její pravdivosti.
Proto se Tonda ptal na význam tohoto seznamu.

Ano milý Route66. Nahráli jste krásně na smeč:
1/ Buď počet jmen v tomto seznamu podle vaší rétoriky o ničem nevypovídá
2/ Nebo miliony zastánců evoluční teorie naznačují, že je nejspíš správná.

Díky za nahrávku Smile

P.S. Mimochodem (podobně jako Anonym) jsem si pár náhodně vybraných jmen zkusil vyhledat. S podobně tristními výsledky. [zdůraznění dodal PK]

Reakce PK: Pár jmen ze 3000? "Hodně objektivní." Nehledal jste náhodou to, co jste najít chtěl? To se evolučním fanatikům často stává. PK

Route 66, pan Kábrt

Route 66: Sám znám ze svého blízkého okolí několik takových lidí.

pan Kábrt: Já také (...)

Je tedy pravděpodobné, že Darwinovi skeptici už dávno zase převládají nad Darwinovými darebáky, ale z existenčních obav se mimo okruh blízkých známých na veřejnosti přetvařují a spolu s nepatrnou menšinou přežívajících horlivých Darwinových darebáků se tak přinejmenším nepřímo podílejí na pronásledování těch Darwinových skeptiků, kteří svou skepsi otevřeně přiznávají.

Customize This