Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Eva

Re: Hrabě

ad - To, že to usuzují, je naprosto v pořádku. Dokud se tam nenajdou, je normální předpokládat, že tehdy nežili. V čem vidíš beznadějný rozpor?
_____________________________________________

Dokud se tam nenajdou, je normální předpokládat, že se nenašly. Jestliže je fosilizovaných živočichů zdokladován jen zlomek z plné fauny, proč by se mělo s takovou urputnou samozřejmostí "předpokládat", že to, co se nenašlo, taky nežilo? Třeba je spousta věcí jinak, než se dneska tvrdí....podobně jako je to s těmi "lovci a sběrači", kteří vybudovali Göbekli Tepe.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

jenže já i moji rodiče a prarodiče jsme pořád lidé

To je přeci úplně jedno. Důležité je, že jsou to tví předkové. A předkové klidně mohou žít zároveň se svými potomky. Nebo ještě jinak - Američané (krom indiánů) jsou potomci Evropanů, Asiatů a Afričanů. Podle tvojí "logiky" je nemožné, aby pořád existovali ještě nějací Evropané, Asiaté a Afričané. Jenže oni existují a není jich zrovna málo, že? Wink

Spíše by vám mělo být líto nebohých evolucionistů, kteří se zaplétají do beznadějných rozporů, když usuzují, že určití tvorové nežili současně s jinými tvory, neboť nejsou obsaženi v příslušné geologické vrstvě, jako zkamenělí.

To, že to usuzují, je naprosto v pořádku. Dokud se tam nenajdou, je normální předpokládat, že tehdy nežili. V čem vidíš beznadějný rozpor?

A proč byli "jedinými" ?? No přeci proto, že jiní obratlovci, v té dané vrstvě nebyli nalezeni.

Tak si do té věty domysli "z toho, co zatím víme". Pokud najdeme jiné obratlovce v 390 milionů let staré vrstvě, tak budeme vědět, že ryby nebyly tehdy jedinými obratlovci.

předpokládá, že jistojistě existovaly, neb prý je fosilní záznam "nedokonalý"

Ne. Nepředpokládá se, že jistojistě existovaly, kvůli tomu, že je fosilní záznam nedokonalý. To fakt nevím, jak jsi na takovou pitomost přišel.

Je-li však nedokonalý, pak zase nemůže být důkazem, že před nějakým věkem byly jedinými obratlovci ryby

Však taky není.

Takových obratlovců, mohlo být mnohem více, ale nedochovali se, neb fosilní záznam je přeci nedokonalý.

Přesně tak.

Čili jednou, když se to hodí je fosilní záznam nedokonalý a podruhé, opět když se to hodí, je zas dokonalý dostatečně na tvrzení o postupném vývoji

No to pozor. Fosilní záznam je skutečně nedokonalý, ale na potvrzení postupného vývoje je dostačující. Jenže to nevyplývá z toho, co jsi psal výše, takže to "čili" není na místě.

Takový styl argumentace je čiré evoluční zoufalství

Ne, takový styl argumentace je tvůj straw man. Smile

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Eva

Re: EVA

ad - Já bych řekl, že se jedná o určitou hypotézu nebo teorii. Tedy teologickou teorii, kdy z určitých Biblických indicií můžeme odvodit, že Bůh do původního, dokonalého světa trny a bodliny nestvořil, a že tyto byly až následkem lidského pádu. Mě to dává smysl. Je to určitá mozaika argumentů, podporující tuto teorii. A já ji věřím. Myslím, že to tak bylo. Ale nikdo přeci nenutí věřit vás. Vždyť si můžete věřit v co chcete. Třeba v miliony let. Nikdo vám nic nebere
____________________________________

Aha...takže "HYPOTÉZA"..."TEORIE"...?....= zapálená, ohavná a zvrácená kreacionistická ideologie, rozumím tomu správně?
Kde, jak - z jakých indicií můžeme odvodit, že v dokonalém světě trny NEEXISTOVALY?

Že té teorii věříte? Ale ovšem..,.na to máte svaté právo. Jenže tím by to mělo končit. Ale pro vás ta hranice nekončí, vy se pošklebujete lidem, kteří téhle "teorii" nevěří.
Proč ?

ad - Navíc vzniknou může cokoliv i stvořením.

Jak ještě může cokoliv vzniknout kromě stvořením?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

Ty jsi nežil současně se svými rodiči a prarodiči? To je mi líto.

Dobrý den, Marcelko Smile

To vám líto být nemusí, neb já se svými rodiči i prarodiči žil, jenže já i moji rodiče a prarodiče jsme pořád lidé. Neliším se od nich například křídly, či končetinami.

Spíše by vám mělo být líto nebohých evolucionistů, kteří se zaplétají do beznadějných rozporů, když usuzují, že určití tvorové nežili současně s jinými tvory, neboť nejsou obsaženi v příslušné geologické vrstvě, jako zkamenělí. Viz:

„Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“

A proč byli "jedinými" ?? No přeci proto, že jiní obratlovci, v té dané vrstvě nebyli nalezeni.

Avšak kýžené mezičlánky, rovněž nebyly NIKDE nalezeny a přesto se předpokládá, že jistojistě existovaly, neb prý je fosilní záznam "nedokonalý". Je-li však nedokonalý, pak zase nemůže být důkazem, že před nějakým věkem byly jedinými obratlovci ryby. Takových obratlovců, mohlo být mnohem více, ale nedochovali se, neb fosilní záznam je přeci nedokonalý.

Čili jednou, když se to hodí je fosilní záznam nedokonalý a podruhé, opět když se to hodí, je zas dokonalý dostatečně na tvrzení o postupném vývoji....

Takový styl argumentace je čiré evoluční zoufalství a těžko může být smysluplný.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Stvoření

Stvoření NEVZNIKLO, stvoření se VYVINULO Smile

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

pokud tvorové, údajní potomci svých evolučních předků, mohli žít ve skutečnosti současně, tak se logicky nemohli vyvinout jeden z druhého

Ty jsi nežil současně se svými rodiči a prarodiči? To je mi líto. Sad

Ovšem ne všichni to tak mají. Já žiji současně se svými předky i potomkem. A zatím jsem nenarazila na nikoho, komu by to přišlo nelogické.

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

EVA

Stvoření VZNIKLO ?? Kreacionistická ideologie tedy akceptuje "vznik"...hmmm.....

To je demagogie. Autor polemizuje s evolučním pohledem a tudíž používá vznik. Navíc vzniknou může cokoliv i stvořením. Takže jen slovíčkaříte, vaříte z vody. To je pochopitelné zoufalství, vzhledem k vaší evolucionistické důkazní nouzi, avšak nijak to neumenšuje nečestnost vaší demagogie.

Z čeho odvozuje kreacionistická ideologie "vznik" trnů a bodláčí po uplynutí stvořitelského týdne?

Já bych řekl, že se jedná o určitou hypotézu nebo teorii. Tedy teologickou teorii, kdy z určitých Biblických indicií můžeme odvodit, že Bůh do původního, dokonalého světa trny a bodliny nestvořil, a že tyto byly až následkem lidského pádu. Mě to dává smysl. Je to určitá mozaika argumentů, podporující tuto teorii. A já ji věřím. Myslím, že to tak bylo. Ale nikdo přeci nenutí věřit vás. Vždyť si můžete věřit v co chcete. Třeba v miliony let. Nikdo vám nic nebere.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Výborný postřeh!

pokud tvorové, údajní potomci svých evolučních předků, mohli žít ve skutečnosti současně, tak se logicky nemohli vyvinout jeden z druhého Big smile

A co třeba geografická speciace ? Já být tebou, tak se raději logikou moc neoháním.. Smile

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Na jedné straně dogmaticky tvrdí, že v období starším existovali tvorové A a určitě neexistovali tvorové B, protože tvorové B se objevují až ve vrstvách mladších. Tudíž to je předkládáno jako "důkaz", že tvorové B se vyvinuli ze tvorů A.

To není pravda. Jak jsi to na přišel?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Eva

Re: Co vám zkamenělina nikdy nepoví

ad - Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin.
_________________________________________

Stvoření VZNIKLO ?? Kreacionistická ideologie tedy akceptuje "vznik"...hmmm.....

Z čeho odvozuje kreacionistická ideologie "vznik" trnů a bodláčí po uplynutí stvořitelského týdne?
Argument "prostě to tak bylo a basta" /hrabě/ neobstojí.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This