Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Eva

Re: Co vám zkamenělina nikdy nepoví

ad - Tvrzení, že stopy mohl zanechat prokazatelně pouze Australopitek netvrdí, že stopy nemohl zanechat jiný hominid, ale jiný hominid nebyl v této oblasti prokázán. To nevylučuje, že v budoucnosti prokázán nebude. Vyjadřuje se jen k současnému stavu, protože výskyt jiného hominida zde prokázán (zatím) nebyl.

My / Trit i Eva/ tomu Juro rozumíme. Pořádek si v tom udělejte "vy".

To, že to usuzují, je naprosto v pořádku. Dokud se tam nenajdou, je normální předpokládat, že tehdy nežili. V čem vidíš beznadějný rozpor?
/Minerva/

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Šriber

Eva

Vaši otázku si zodpovězte sám, VY zde zastupujete vědeckou "církev"

Zvláštní, že o tom nevím...

VY jste zodpovědný za správnost formulace výroků

Jenom těch svých...

Dovolím si spoléhat na etiku a morálku. Tzn pravdomluvnost.

Spoléhejte na co se vám zlíbí. Pouze upozorňuji, že věc, která podle vás není možná, možná je...

Nedivte se /obecně myšleno/, že to přemýšlivé lidi popouzí.

Já se nedivím. Jen by mě zajímalo, jak by to ti přemýšliví lidé formulovali sami. Zatím to vypadá tak, že se buď něco dogmaticky vydává za fakt, nebo je to plné výrazů jako "možná", "pravděpodobně", "mohlo by" apod. A ani s jedním nejsou spokojeni...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Tvrzení, že stopy mohl zanechat prokazatelně pouze Australopitek netvrdí, že stopy nemohl zanechat jiný hominid, ale jiný hominid nebyl v této oblasti prokázán. To nevylučuje, že v budoucnosti prokázán nebude. Vyjadřuje se jen k současnému stavu, protože výskyt jiného hominida zde prokázán (zatím) nebyl.
Pokud by byl v dané oblasti identifikován výskyt třeba Ardipiteka, znalá by věta asi nějak takto: “Stopy mohl prokazatelně zanechat pouze Australopitek nebo Ardipitek“. Tedy jediné dvě možnosti, které lze v tomto okamžiku prokázat.

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva/Sriber

ad - Sice odpovídáte, ale na něco jiného, než se ptám...

To nevadí, je to trochu oklika, Vaši otázku si zodpovězte sám, VY zde zastupujete vědeckou "církev", VY jste zodpovědný za správnost formulace výroků.

ad - Nikoliv. Za fakt je možné prohlásit naprosto cokoliv. To, že to faktem nebude, je věc druhá..

Dovolím si spoléhat na etiku a morálku. Tzn pravdomluvnost.

ad - Správně. Tvrdil jsem snad něco, co by s tím bylo v rozporu?

Nevím, myslím to jako obecný příklad, ne jako předmět sporu konkrétně s Vámi.

ad - Myslíte správně. Rozdíl je mi naprosto jasný. Nyní si prosím znovu přečtěte mou otázku a svou reakci. Máte dojem, že je to odpověď na dotaz, jenž jsem položil?

Viz první část odpovědi. Trit původně reagoval na Telestovu odpověď, kterou pak Telesto dodatečně upřesnil. Jenže přesně tohle je hodně častý nešvar v předkládaných informacích, hlavně tzv. populárně-vědeckých. V předkládaných informacích je použita tzv. "smyčka" = spekulativní odvození falešného závěru.
Nedivte se /obecně myšleno/, že to přemýšlivé lidi popouzí.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Re: To je/Trit 12/10/2013 - 16:48.

Dokonalé. Řekl jste to přesně jak to vnímám i já.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Šriber

Eva

odpovím i za sebe

Sice odpovídáte, ale na něco jiného, než se ptám...

Za fakta je možné prohlásit jen to, co faktem JE

Nikoliv. Za fakt je možné prohlásit naprosto cokoliv. To, že to faktem nebude, je věc druhá...

Tzn. když se někde najdou jen stopy Australopiteka, tak faktem je, že se v dané lokalitě NAŠLY JEN STOPY AUSTRALOPITEKA. To, že se v dané lokalitě jiný hominid nevyskytoval, už faktem NENÍ.

Správně. Tvrdil jsem snad něco, co by s tím bylo v rozporu?

Myslím, že zrovna pro Váš způsob formálně-logického uvažování by neměl být problém vidět rozdíl.

Myslíte správně. Rozdíl je mi naprosto jasný. Nyní si prosím znovu přečtěte mou otázku a svou reakci. Máte dojem, že jste zodpověděla dotaz, jenž jsem položil?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Eva

Re: budu/Trit

ad - musím si ujasnit kdo jsou tentokrát nepřátelé.
____________________

Nikdo není nepřítel, Trite, klid.....a obsah článku není podstatný, vzhledem k diskutovanému. Napsal jste to všechno správně. Fakta jsou jedna věc, o těch se nediskutuje, ta jsou zřejmá. Nabalené spekulace jsou druhá věc, o těch se taky nediskutuje, protože není o čem. Nepotřebujeme hrady z písku a vítr slov. Takže - suma sumárum - známe-li fakta, není třeba žádných složitých a nesmyslných hraběcích polemik.
Jak prosté......

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Foton

KTE

.

Je třeba vědět, že evoluční teorie by platila i bez fosilního záznamu...... Evoluční teorie platí a fosilní nálezy - přes svoji neúplnost a zlomkovitost -vykazují právě takovou strukturu, množství, rozmanitost znaků a časovou posloupnost, jak evoluční teorie předpokládá.

Nič také nepredpokladá. Fylogenéza nieje dôkazom evolučnej mytológie. Fylogenéza sú na základe DEDUKCIE vyvodené vývojové línie skupiny organizmov (a nie dôkaz). .....Čiže vzájomná podobnosť fenotypu nieje dôkazom evolučnej mytológie. Wink

Obrázek uživatele Eva

Re: Trituruss/Sriber

ad - Fajn. Jak bys to formuloval tak, aby to neznělo jako vydávání za fakta? Když dneska ne, tak odpověz zítra...
_______________________

Je to otázka na Trita, ale protože s ním v tomhle tématu naprosto souhlasím, odpovím i za sebe:

Za fakta je možné prohlásit jen to, co faktem JE.
Tzn. když se někde najdou jen stopy Australopiteka, tak faktem je, že se v dané lokalitě NAŠLY JEN STOPY AUSTRALOPITEKA. To, že se v dané lokalitě jiný hominid nevyskytoval, už faktem NENÍ.
Myslím, že zrovna pro Váš způsob formálně-logického uvažování by neměl být problém vidět rozdíl.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Trituruss

Je třeba vědět, že evoluční teorie by platila i bez fosilního záznamu a že absolutně není závislá na tom, zda nějaký konkrétní australopiték byl či nebyl předkem Homo sapiens. Evoluční teorie platí a fosilní nálezy - přes svoji neúplnost a zlomkovitost - vykazují právě takovou strukturu, množství, rozmanitost znaků a časovou posloupnost, jak evoluční teorie předpokládá. Paleontologie přináší řadu indicií ve prospěch evoluční teorie, evoluční teorii v souladu s Popperem nedokazuje, mohla by ji však falzifikovat (králík v prekambriu).

Customize This