Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Eva

Můžu vložit ukázku nějakého textu, který je vyloženou spekulací a obsahuje kritizované výrazové vložky

A můžete vložit ukázku nějakého textu, který je ukázkou toho, jak to má správně vypadat?

jenže tímhle balastem, vytvářejícím podprahové obrazy jsme masírovaní dnes a denně

Fajn. A vědci (či snad "my") za to můžou jak a co s tím mají dělat?

Mělo by to být jasné

Podle vás by se mělo psát jen o tom, co je jasné?

Když sledujete vlákno konkrétního mýtu, vidíte, že dlouhodobě zachovává podobu

Naše představy významu slova "neměnnost" se zřejmě výrazně liší...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

U některých to dle evolucionistů znamená neexistenci a u jiných zase existenci. Podle toho, jak to zrovna evolučníci potřebují.

Ne. U žádných tvorů jejich absence ve fosilním záznamu nedokazuje jejich existenci...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

To zákonitě nikdo z jejích oponentů

Už jsem ti sděloval, že to není zákonitě. Neexistuje zákonitost, která by bránila oponentu ET, aby jí rozuměl. Osobně však takový případ neznám...

Toto poznání je jen pro vyvolené

Není. To jsou jen výmluvy těch, kteří nerozumí, jimiž omlouvají své neporozumění. Je to mnohem jednodušší než přiznat vlastní nedostatečnost...

ET není nic konstantního, ale její tvrzení se stále mění, proto je těžké něco tak slizkého uchopit do ruky

Konstantně se mění podrobnosti, ne základy. Kreacionisté neovládají ani ty...

ET už dávno ztratila v některých oblastech kontakt z realitou, žije sama pro sebe, sama ze sebe, stala se důkazem sama sebe, je ve fázi, kdy důkazy už nepotřebuje

Na tuhle pitomost jsi přišel sám?

Tak kdysi ET tvrdila, že jsou

Kdy?

Ale nesplnily očekávání

Možná ta vaše. Avšak co se týče podpory ET, tak je překonaly...

jednoznačně ji nepotvrdily

Žádné důkazy žádnou teorie jednoznačně nepotvrdily. Teorie se nepotvrzují...

jen nechápu, proč si někteří myslí, že jsou oponenti a laikové to pozorující naprosto blbí

To, co jsi napsal, zrovna nesvědčí o opaku...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

to Trituruss (12/10/2013 - 16:48)

Zdravím.
Já bych se to trochu pokusil komentovat nejen z pohledu věcného obsahu tvého příspěvku, ale tak trochu i z pohledu obsahu citového, které se v tvém příspěvku tak nějak harmonicky mísí. Nevím, chceš žít ve světě, kde je na vše jednoznačná odpověď? Vzhledem k tvým komentářům k biblickým tématům, předpokládám, že ne, protože sám moc dobře víš,že to není možné. Proč pak ale vyjadřuješ deziluzi ze světa, kde odpovědi na otázky jsou formulovány dříve než jsou známa všechna dostupná fakta, kdy se lidé snaží na otázky hledat odpověď, kde lidé hledají způsoby, jak vůbec odpověď na otázku najít. Byla interpretace Bible v 10. století shodná s interpretací tak, jak ji chápeš dnes. A jestliže nebyla, měli její interpreti v té době právo na publikování takových interpretací, nebo ne? Ano proměnlivost světa kolem nás je často důvodem ke ztrátě iluzí o tomto světě, protože neznámé nás děsí a protože v nás vyvolává pocit nejistoty a nestability. Jenže tam kde věci a znalosti nestabilní jsou, tam je definitivnost nepravdou. Budeš radši žít ve světě, kde je vše jasné a definitivní, nebo tam kde můžeš pravdu najít, i když její nalezení je jak ono příslovečné hledání jehly v kupce sena.

Dobře, tak jsem si trochu zafilosofoval, ale teď zpět. Obrovská výhoda vědy je ta, že striktně odděluje holá fakta od interpretací, i když se nás někteří zdejší šmoulové snaží přesvědčit o opaku. To koneckonců můžeš vidět ve většině vědeckých publikací, kde máš jednoznačně odděleny výsledky od diskuse. Kterýkoliv člověk na světě si může prostudovat ona čistá fakta a ignorovat „dobové“ interpretace. To je její největší síla, ale zaráz samozřejmě vede k tomu, že nic není definitivní a pravda se holt bude měnit dle současného poznání. Ptáš se: Která verze té vaší pravdy je skutečně pravdivá = ne jen dočasně, ale trvale. A já musím odpovědět a jak to máme vědět, nejspíš ta která je opravdu pravdivá, ale jak mám vědět, která to je, v případě že nemám dostatek dat? Dobře chceš vznést námitku, že bychom tedy neměli dělat definitivní závěry. Jenže to je hloupost, protože my nepoznáme, kdy máme reálně dost dat k formulaci nějakého závěru, ono to principielně prostě nejde, vždy můžeš mít víc doplňkových dat. Jenže to by vedlo k tomu, že by nikdo nikdy nic nepublikoval. Jediná možnost, jak se s tím pak vypořádat, je umožnit jakoukoliv teorii modifikovat. Ano vede to k tomu, že i v učebnicích se píší hlouposti, ale z hlediska skutečné vědy je to nepodstatné, protože pokrok ve vědě staví na faktech, které ale v učebnicích nejsou, nikoliv na jejich interpretacích. Věda je jako jakýkoliv jiný obor lidské činnosti a je ovlivněn jednotlivými vědci. Na jedné straně veřejnost tlačí na to, aby vědci zveřejňovali své výzkumy i ve veřejných médiích a na druhé straně si pak někdo stěžuje, že jsou zveřejňovány „pravdy“, které se mění. No jo, jenže veřejnost to chce, vědci jsou lidé, jejichž motivace je různá a jsou mezi nimi i ti, kteří se rádi zviditelňují, novináři problematiku často nechápou a tak ji špatně interpretují. Holt je to tak a je to daň za informovanost.

Píšeš: Copak si vědci neuvědomují, jakou mají svými prohlášeními odpovědnost, do jaké míry utvářejí lidské světonázory? Zaprvé si myslím, že vliv vědců na utváření lidských světonázorů značně přeceňuješ, ale i kdyby ne, tak nutno říct, že každý kdo má možnost vyjadřovat veřejně cokoliv ovlivňuje lidské světonázory. Umělci, vědci, politici, kněží, ale i lidi v hospodě tuto moc mají. A mají na to právo nebo ne? Neber to, prosím, útočně, ale představ si, že by nějaká pasáž evangelií byla napsána nepravdivě, třeba ta o smrti Ježíše. Jakým způsobem by tato nepravda ovlivnila lidské světonázory? My prostě žijeme ve světě, kdy musíš zvažovat relevantnost jednotlivých zdrojů informací, tak to je. A máš pravdu nějaká forma propagandy je všude, ale věda je na rozdíl třeba od politiky právě svým metodickým přístupem ke zdrojům ingformací velmi odolná vůči jakýmkoliv nátlakovým činnostem. To o čem mluvíš není problém vědy, to je problém těch, kteří o vědě referují. A taky těch, kteří to čtou a poslouchají. Ono ne nadarmo se někdy říká, že sociální vědy mají obrovský skluz, protože i díky vědě se zvětšuje disproporce mezi tím co dokáží špičky v jednotlivých oborech, které usměrňují vývoj společnosti, a mezi tím co dokáží a vnímají „masy“.

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva/Sriber

ad - Nějaká informace je nějak sdělena. Někomu se nelíbí, jak je ta informace sdělena. Chci tedy vědět, jak by měla být ta informace sdělena, aby byl ten někdo spokojen. Evidentně je to problém...
_________________________________

Můžu vložit ukázku nějakého textu, který je vyloženou spekulací a obsahuje kritizované výrazové vložky.
Namátkou např.:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/321599-na-marsu-bylo-kdysi-jezero-curio...

A ano, jsou to "Novinky"....jenže tímhle balastem, vytvářejícím podprahové obrazy jsme masírovaní dnes a denně. Všechna "vypadá to", "mohlo by"...atd, je zavádějící.

ad - Pokus je u něčeho napsáno "možná", tak to znamená možná. Když "možná", tak ne "určitě". Z toho by mělo být jasné, že se nejedná o fakt, ale o vyjádření možnosti...

Mělo by to být jasné. Ale vzhledem k tomu, že se (zde) tolik zdůrazňuje, že věda pracuje pouze s fakty, tak je těch "vyjádření možnosti" příliš velký nadbytek.

ad - Proto téměř od každého existuje několik verzí? Mýty mají do neměnnosti daleko...

Když sledujete vlákno konkrétního mýtu, vidíte, že dlouhodobě zachovává podobu. Starozákonní mýty trvají v dochované neměnné podobě tisíce let...
Model mýtického stvoření Světa, stvoření člověka, potopy, záchrany...se opakuje.

Finito......

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Trituruss

Poslední trend je naopak sjednocovat přebujelé názvosloví a různé "druhy" hominidů i anatomicky odlišný tvar lebek naopak zastřešit pod jeden druh v rámci variability...

Oups

Telesto

Obrázek ukazuje jasné rozdíly. Nehledě na to, že zbytek kostry má mnohem výraznější rozdíly.

Tak to máte zastaralé informace "z minulého režimu"

Poslední trend je naopak sjednocovat přebujelé názvosloví a různé "druhy" hominidů i anatomicky odlišný tvar lebek naopak zastřešit pod jeden druh v rámci variability, jako tomu bylo nedávno u několika anatomicky dosti odlišných lebek erectů datovaných v téže oblasti do jedné doby.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=7218

A ty rozdíly jsou větší než mezi australopithecem a šimpanzem..

Obrázek uživatele Minerva

Eva

dovolím si předpokládat, že slova se shodují s myšlenkou

To shodují. Jde o to, jestli jsou správně pochopena. Mám jisté pochybnosti, že tomu tak je.

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Eva

Trny a bodláčí je již vyřešeno-není co řešit.

Daleko zajimavější je absence některých tvorů ve fosilním záznamu. U některých to dle evolucionistů znamená neexistenci a u jiných zase existenci. Podle toho, jak to zrovna evolučníci potřebují.

To je takové veselé.
A pak že z ho*vna nelze uplést bič....
Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Foton

KTE

.

Paleontologie přináší řadu indicií ve prospěch evoluční teorie, evoluční teorii v souladu s Popperem nedokazuje, mohla by ji však falzifikovat (králík v prekambriu).

Králik v prekambriu nie, ale nález veľmi starého vysoko organizovaného organizmu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikace
"Jedním z nejkontroverznějších sporů, který jeho (Popperova) důsledná aplikace navozuje, je například zpochybňování evoluční teorie, která je podle svých odpůrců v principu nevyvratitelná – a tudíž nevědecká. (Tento názor vyjádřil i sám Popper, kterýžto jej však posléze pod tlakem vědecké komunity (pozn.: ideologického tlaku) odvolal.) Podle evolučních biologů ovšem teorie evoluce je falzifikovatelná. Evoluční teorii by mohl falzifikovat nález velmi starého a vysoce organizovaného organizmu nebo molekulární nepříbuznost zřejmě příbuzných skupin organizmů."

Obe podmienky falzifikácie sú splnené:
1. V najstarších vrstvách nachádzame vysokoorganizované organizmy - napr. trilobity,
2. Molekulárna taxonómia organizmov nieje v súlade s fenotypovou fylogenézou.
(...mám na mysli samozrejme introny, pretože pri exonoch je príbuznosť v súlade s fylogenézou pochopiteľná...)

....Hľadať králika v prekambriu je samozrejme blbosť, pretože prekambrium je fosilizované morské dno, a kambrium sú živočíchy ponad morského dna. Neviem ako vy, ale ja žiadneho králika prechádzajúceho sa po morskom dne nepoznám. Smile

Customize This