Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Foton

Šriber

Samozrejme opäť žiaden odkaz na vedecké zdroje. Čiže tú falzifikáciu sis vymyslel.

Ok. Teraz ja:
Adekvátne k tomu ti teda teraz navrhnem, ako falzifikovať kreacionizmus: Keď v laboratóriu pred mojimi očami zopakuješ evolúciu od améby k človeku pomocou prírodných zákonov, falzifikuješ tým kreacionizmus. Súhlasíš s takouto metódou falzifikácie? Smile
(...je to úplne rovnocenné s tou tvojou...)

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Tá infantilnosť je bližšia ET, než kreacionizmu

I kdyby, tak je to irelevantní, ET by stejně vyvrátila. Tvé tvrzení, že ne, je potvrzením, že ET nerozumíš. Konec diskuze...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Šriber

Tá infantilnosť je bližšia ET, než kreacionizmu, pretože kreacionizmus neučí také nezmysly, že "z opičieho predka sa vyvinul človek". (...a môžeš to mať pre mňa za mňa potvrdené aj od susedovho strýka darwinovho koňa z piateho kolena...) Smile Vo vede sa hentakými infantilizmami jednoducho nefalzifikuje, pretože každému je hneď jasné, že opica človeka neporodí. (...už som ti minule oznámil, že je tomu tak preto, lebo charakteristika biosféry na takéto kroky jednoducho nieje nastavená. Dá sa to naprogramovať, ale nieje to tak naprogramované!...)

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Ta "infantilnost" by ovšem opravdu falzifikovala ET, ne ji spíš potvrdila, jak jsi tvrdil ty. Mám to mimo jiné dosvědčené od evolučního biologa. Takže platí, že ET nerozumíš ty...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Šriber

Vidno, že si nevidíš ďalej, ako na špičku nosa. To TY si chcel falzifikovať ET takou infantilnosťou, "či sa opici môže narodiť človek". (...preto si aj sklidil tomu primeranú odpoveď...) ....Tak sa láskavo zamysli, kto sa tu nerozumie do ET. Wink Smile

(...pokiaľ totiž niekto pristúpi na tvoju detskú hru, a má si vybrať ktorej teórii je tvoje infantilné tvrdenie bližšie, tak je to ET. (nie kreacionizmus) Kreacionizmus totiž neučí takú primitívnu demagógiu, že "z predka podobného opici sa vyvinul človek"...) Wink

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Tak tu máme dalšího co nerozumí ET a potvrzuje se to co říkám stále, ač to Šriber má potřebu formálně zpochybňovat, a to, že kdokoli, kdo se odváží nesouhlasit s ET jí prostě nemůže rozumět

Nikoliv. Foton potvrdil, že ET nerozumí tím, že by ji podle něj člověk narozený opici spíše potvrdil než vyvrátil...

Existuje zde tedy přímá úměra mezi nesouhlasem a neporozuměním

Neexistuje. Ty máš zřejmě selektivní vnímání. Všiml jsi si vůbec, na co to je reakce? Nebo jsi postřehl jen moje vyjádření, že Foton ET nerozumí, což je podle tebe důkaz tvé hypotézy?

Když jsem před pár dny napsal, že to z toho automaticky plyne, tak se Šriber ohradil, že nic takového z toho automaticky nevyplývá = že ET může porozumět každý. Hezká slova, ale realita je jiná

Foton nerozumí ET ne proto, že s ní nesouhlasí, nýbrž proto, že tvrdí, že ET by potvrdilo to, co by ji ve skutečnosti vyvrátilo. Krom toho jsem netvrdil, že ET může porozumět každý. Mentálně retardovaní ji samozřejmě pochopit nedokážou...

Dost jsem o tom přemýšlel, co z toho vlastně vyplývá

Vycházíš z chybného předpokladu, takže cokoliv, co z něj podle tebe vyplývá, je s nejvyšší pravděpodobností rovněž chybné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele C.M.L.

Drsoňman

Podle me alespoň na tomto webu platí, že ten kdo má potíže s ET, jí skutecne nerozumí,

Ten kdo má potíže s ID teorií, jí skutecne nerozumí, což se pokaždé prokáže, když sdeli sve důvody pro odmítání ID. Vyjde totiž najevo, že mu přijde nesmyslna jakasi představa, kterou o ID má.

Re: Děkuji za tvé potvrzení, že ET nerozumíš.

Podle me alespoň na tomto webu platí, že ten kdo má potíže s ET, jí skutecne nerozumí, což se pokaždé prokáže, když sdeli sve důvody pro odmítání ET. Vyjse totiž najevo, že mu přijde nesmyslna jakasi představa, kterou o ET má a která ale do ET nepatří.

to Trituruss

Jestli to máš zapotřebí?

Děkuji za tvé potvrzení, že ET nerozumíš.

Tak tu máme dalšího co nerozumí ET a potvrzuje se to co říkám stále, ač to Šriber má potřebu formálně zpochybňovat, a to, že kdokoli, kdo se odváží nesouhlasit s ET jí prostě nemůže rozumět. Existuje zde tedy přímá úměra mezi nesouhlasem a neporozuměním. Když jsem před pár dny napsal, že to z toho automaticky plyne, tak se Šriber ohradil, že nic takového z toho automaticky nevyplývá = že ET může porozumět každý. Hezká slova, ale realita je jiná. Každý jí porozumět nemůže - ti co s ní nesouhlasí jí porozumět evidentně nemohou, to se přece vylučuje.

Dost jsem o tom přemýšlel, co z toho vlastně vyplývá. Mimo jiné např. to, že ET mohou správně porozumět jen ti co ji uznávají. Zvláštní logika .. Taky z toho vyplývá, že ti odpadlící, kteří byli evolucionisty a stali se kreacionisty vlastně ET nerozuměli a to ani v době, kdy ještě byli evolucionisty. Takže to je jakási vyjímka z této logiky. A pak je zde už také zmiňovaná jediná další možnost = že se zbláznili. Začne li totiž evolucionista s akademickým vzděláním kritizovat ET, pak existují jen tato dvě možná vysvětlení :

1.) Neplatí první pravidlo o tom, že každý zastánce ET ET také rozumí, protože tihle lidé sice ET sice jistou dobu obhajovali, ale ve skutečnosti ji nikdy nechápali, jinak by ji nikdy nemohli začít kritizovat. Kritika ET automaticky = její nepochopení.

2.) Dotyčný ET sice chápal a rozuměl jí, ale kritikou a nesouhlasem dal jasně najevo, že se zbláznil - to je důkaz na psychiatrické jasnější.

Tak se s tím vy oponenti a kritikové ET konečně smiřte, že ji nikdy nemůžete pochopit a přitom kritizovat. Musíte si vybrat jen jedno nebo druhé, obojí fakt nelze, je mi líto. A to ještě buďte rádi, že u vás došlo jen k této "schíze", a že jste se úplně nezbláznili Tongue

Customize This