Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

VŠICHNI BEZ VYJÍMEK ?

Zatím to vypadá, že ano...

Prozkoumal jsi osobně všechny kritiky ET, že to můžeš takto obecně tvrdit ?

Ne, jsou lidé, kteří to dělají za mě...

Navíc tvůj subjektivní nesouhlas s jejich možným tvrzením vůbec nijak nedokazuje, že se oni mýlí a že ty máš ve své kritice pravdu

Taky netvrdím, že ano. Čti pořádně...

TO UŽ SI KONEČNĚ NĚKAM ZAPIŠ

Netřeba, neb si to nemyslím. To mi ty cpeš...

Jinak se bavíme o tobě, tak se to nesnaž přehodit na mě

Jen tě upozorňuji na tvé pokrytectví...

Snažíš se z toho vyvléknout, tím, že důkazní břemeno přehodíš na mě

Nesnažím. Ptám se tě, jak si představuješ důkaz. Co bych musel splnit, abys to považoval za důkaz?

Ale já myslel to, jestli ti co kritizují ET jí nerozumí.

Fajn. A co ti sdělil?

Přímo ne, ale nepřímo to často naznačuješ

Nenaznačuji. Vidíš v mých textech něco, co v nich není. Každý je Ježíš v očistci...

A sice mě ujišťuješ o opaku, ale z některých tvých výroků to vyznívá jinak

Nevyznívá, tobě zní...

Čili jak říká tvá předposlední věta, tak tvrdíš jen jinými slovy totéž

Ne. Má poslední věta je jinými slovy totéž jako "já nevím o tom, že by ET kritizoval někdo, kdo jí rozumí". Jestli ty o někom takovém víš, sděl, kdo to je...

Zase příliš zobecňuješ a zjednodušuješ

Tak uveď případ, kdy to neplatí...

Bez ohledu na to, že bych posuzoval co Foton napsal, tak opět předkládáš jen osobní tvrzení bez důkazů

Nevidím potřebu dokazovat něco, co si lze ověřit s použitím Googlu za deset sekund. Našel bys třeba tohle: " Ukazuje se však, že společné sady genů (postupné náhodné mutace) jsou selektovány deterministicky vlivem prostředí a podobnost organismů tedy odráží podobnost prostředí, ve kterém se organismy vyvíjejí". Stačí ti to jako důkaz toho, že Foton napsal nesmysl?

MÁŠ S TÍM EVIDENTNĚ PROBLÉM, PROTOŽE I PŘES OPAKOVANÁ UPOZORNĚNÍ TO DĚLÁŠ STÁLE DÁL. NENÍ TO TÍM, ŽE ŽÁDNÉ DŮKAZY NEMÁŠ A TAK JSI ODKÁZÁN JEN NA SUBJEKTIVNÍ TVRZENÍ ?

Nemám s tím problém a ano, není to tím. STAČÍ SI JEN PŘEČÍST POPIS BIOLOGICKÉ EVOLUCE A DOZVÍŠ SE, ŽE DRUH, KTERÝ SE NARODÍ JINÉMU DRUHU, JE S NÍ V ROZPORU...

No to mě překvapuje, protože v praxi předvádíš stále něco jiného

Tím, že svá tvrzení nedokazuji, nepředvádím, že nerozumím rozdílu mezi tvrzením a důkazy. Za to ty tím, že tvrdíš, že ano, předvádíš chybné vyvození...

Teď ale sám obviňuješ z vědomé lži

Neobviňuji, přečti si to znovu...

Jaké pro to máš důkazy, že vědomě záměrně lže a že třeba jen nevědomky z neznalosti nehovoří pravdu ?

Nemám, proto taky netvrdím, že lže...

Ta je tuším i o druhých kriticích ET, nikoli jen o Fotonovi

Ano, to je. A ty mícháš dohromady dvě různé věci - diskuze ohledně porozumění kritiků ET a vyvozování z Fotonova případu obecnou platnost. Povšimni si, že v souvětí "Moje prohlášení se taky týká Fotona a nic obecného z toho nevyvozuji" je slovo "prohlášení" v jednotném čísle. Mám tím na mysli prohlášení o Fotonově špatném pochopení ET. Z toho skutečně nic obecného nevyvozuji. Tebou citovaná věta je z prostředku mého komentáře a týká se vědců kritizujících ET. Souvislost s Fotonem žádná...

Jelikož jsi to ty, budu předpokládat, že se nejedná o záměrnou manipulaci...

Co ti brání uznat chybu ?

Její neexistence...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Ach jo, s tebou je to zase nadlouho a stále dokola Puzzled

Jenže kritikové ET jí opravdu nerozumí. A to se pozná ne podle toho, že ji kritizují, ale podle toho, co o ní tvrdí. To si někam zapiš...

Kteří ? VŠICHNI BEZ VYJÍMEK ? Prozkoumal jsi osobně všechny kritiky ET, že to můžeš takto obecně tvrdit ? Navíc tvůj subjektivní nesouhlas s jejich možným tvrzením vůbec nijak nedokazuje, že se oni mýlí a že ty máš ve své kritice pravdu. TO UŽ SI KONEČNĚ NĚKAM ZAPIŠ !!!

Jistě, protože ty dokazuješ každé tvrzení, které učiníš. Fajn. Jak si představuješ třeba takový důkaz, že to, co Foton tvrdí, je nesmysl a tím pádem ET nerozumí?

I kdybych nedokazoval, tak má potenciálně chybná vyjádření nijak neruší ta tvoje. Nelze se omlouvat chybami druhých. Je to dětinské. Jinak se bavíme o tobě, tak se to nesnaž přehodit na mě, já zde zase nechci skejsnout u nekonečných dokazování o ničem. Snažíš se z toho vyvléknout, tím, že důkazní břemeno přehodíš na mě. Jinak už jsem ti napsal, že za Fotona nemohu hovořit, nejsem v jeho hlavě.

Falzifikaci ET?

To také. Ale já myslel to, jestli ti co kritizují ET jí nerozumí..

Netvrdil jsem, že ano. Taky jsem ti několikrát sdělil, že žádná zákonitost, která by kritikům ET znemožňovala ji pochopit, neexistuje. Dosud však, pokud je mi známo, nebyl zaznamenán případ, kdy by člověk, který by ET rozuměl, ET odmítal. Naopak každý svými tvrzeními své špatné pochopení prokázal...

Přímo ne, ale nepřímo to často naznačuješ. A sice mě ujišťuješ o opaku, ale z některých tvých výroků to vyznívá jinak. Čili jak říká tvá předposlední věta, tak tvrdíš jen jinými slovy totéž.


To, že jsou to bývalí evolucionisti je úplně jedno, evolucionista může být i zedník. Co se vědců týče, tak ti vzdělaní sice jsou, ovšem v jiném oboru. Můžou ET rozumět celkem dobře, přesto se zatím vždy ukázalo, že měli nějakou významnou mezeru..

Zase příliš zobecňuješ a zjednodušuješ. A ta poslední věta .. VŽDY ? Opět se ptám : tys osobně prozkoumal všechna taková existující tvrzení, že můžeš tvrdit vždy ? Nebo se jen spoléháš na tvrzení druhých ? A opět - toto tvé subjektivní tvrzení nenahrazuje důkaz, i kdyby tomu tak hypoteticky bylo ..

Pokud někdo napíše takový nesmysl, jak Foton napsal, tak evidentně není poučený a oprávněný kritik...

Bez ohledu na to, že bych posuzoval co Foton napsal, tak opět předkládáš jen osobní tvrzení bez důkazů. MÁŠ S TÍM EVIDENTNĚ PROBLÉM, PROTOŽE I PŘES OPAKOVANÁ UPOZORNĚNÍ TO DĚLÁŠ STÁLE DÁL. NENÍ TO TÍM, ŽE ŽÁDNÉ DŮKAZY NEMÁŠ A TAK JSI ODKÁZÁN JEN NA SUBJEKTIVNÍ TVRZENÍ ? Navíc Foton tvrdí opak - a z mého hlediska coby pozorovatele to má stejnou váhu jako tvrzení tvoje = pouze tvrzení proti tvrzení.

Ano, velmi dobře...

No to mě překvapuje, protože v praxi předvádíš stále něco jiného.

Foton napsal, že to, co by ET vyvrátilo, by ji spíš potvrzovalo. To je fakt, který si můžeš ověřit porovnáním s postuláty ET (vývoj probíhá postupně prostřednictvím přirozeného výběru, který vybírá z mutací). Samozřejmě je taky možné, že k nim Foton patří, ale lže...

Je zajímavé, že často jsi se ohrazoval vůči tvrzením jiných, kteří o někom napsali, že lže. Psal jsi, že lhát není totéž jako mluvit nepravdu. Teď ale sám obviňuješ z vědomé lži. Jaké pro to máš důkazy, že vědomě záměrně lže a že třeba jen nevědomky z neznalosti nehovoří pravdu ?

Moje prohlášení se taky týká Fotona a nic obecného z toho nevyvozuji. Přestaň plašit...

Aha, takže tuto větu jsi nikdy nevyslovil ? :

Můžou ET rozumět celkem dobře, přesto se zatím vždy ukázalo, že měli nějakou významnou mezeru..

Ta je tuším i o druhých kriticích ET, nikoli jen o Fotonovi..

Co ti brání uznat chybu ? Ego ?

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Obecně jakékoli, konkrétně v tomto případě pak to, že kritikové ET jí nerozumí

Jenže kritikové ET jí opravdu nerozumí. A to se pozná ne podle toho, že ji kritizují, ale podle toho, co o ní tvrdí. To si někam zapiš...

Hele neutíkej mi - ty neco tvrdils, ty bys to měl dokázat. Anebo bys to neměl tvrdit, pokud to dokázat nejsi schopen

Jistě, protože ty dokazuješ každé tvrzení, které učiníš. Fajn. Jak si představuješ třeba takový důkaz, že to, co Foton tvrdí, je nesmysl a tím pádem ET nerozumí?

Ostatně s Georgem jsem tohle už řešil

Falzifikaci ET?

Ale to, že to někdy může být u někoho pravda, ještě nedokazuje, že je to pravda vždy a u každého

Netvrdil jsem, že ano. Taky jsem ti několikrát sdělil, že žádná zákonitost, která by kritikům ET znemožňovala ji pochopit, neexistuje. Dosud však, pokud je mi známo, nebyl zaznamenán případ, kdy by člověk, který by ET rozuměl, ET odmítal. Naopak každý svými tvrzeními své špatné pochopení prokázal...

Ale také existují velmi dobře informovaní, vzdělaní vědci, někdy i bývalí evolucionisti, kteří o ET minimálně v rámci své specializace mají přehled a rozumí ji a ti ji dle mého kritizují se znalostí a pochopením

To, že jsou to bývalí evolucionisti je úplně jedno, evolucionista může být i zedník. Co se vědců týče, tak ti vzdělaní sice jsou, ovšem v jiném oboru. Můžou ET rozumět celkem dobře, přesto se zatím vždy ukázalo, že měli nějakou významnou mezeru...

Ale to co říkáš je opět jen tvé subjektivní tvrzení = ty nijak ničím nedokazuješ, že Foton mezi ně (ty poučené a oprávněné kritiky) nepatří

Pokud někdo napíše takový nesmysl, jak Foton napsal, tak evidentně není poučený a oprávněný kritik...

Chápeš rozdíl mezi tvrzením a důkazy ?

Ano, velmi dobře...

Ty to stále jen tvrdíš = nepopsal jsi objektivní důvody, proč k nim Foton nepatří

Foton napsal, že to, co by ET vyvrátilo, by ji spíš potvrzovalo. To je fakt, který si můžeš ověřit porovnáním s postuláty ET (vývoj probíhá postupně prostřednictvím přirozeného výběru, který vybírá z mutací). Samozřejmě je taky možné, že k nim Foton patří, ale lže...

A i kdybys měl pravdu, pak by tvé prohlášení bylo namístě jen v případě Fotona a nic obecného z toho nevyplývá.

Moje prohlášení se taky týká Fotona a nic obecného z toho nevyvozuji. Přestaň plašit...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Které tvrzení konkrétně?

Obecně jakékoli, konkrétně v tomto případě pak to, že kritikové ET jí nerozumí. Ale proč se na to ptáš ? To tak rychle ztrácíš nit, nebo mě zase chceš jen nachytat na nepřesné citaci ? Jestli jo, tak si to nech ..

1. Nemáš-li důvěru ke mně, mohl bys ji mít alespoň k Georgovi. On je evoluční biolog, takže snad ví, co by ET vyvrátilo. Nebo máš jiný dojem?
2. Když ti mé tvrzení nestačí, tak si vyžádej důkaz a počkej si na něj. Ty to však považuješ za důkaz svého tvrzení...

Hele neutíkej mi - ty neco tvrdils, ty bys to měl dokázat. Anebo bys to neměl tvrdit, pokud to dokázat nejsi schopen. Ostatně s Georgem jsem tohle už řešil.

Napadlo tě někdy, že to může být pravda?

Ptáš se nadbytečně, protože v minulém komentáři jsem to sám připouštěl. Také to říká hned následující tvrzení na než reaguješ. Ale to, že to někdy může být u někoho pravda, ještě nedokazuje, že je to pravda vždy a u každého. Ano, existují zcela neinformovaní nadšenci, kteří kritizují ET - nebo její různé specializované oblasti a jejich závěry a přitom o ET nemají ani ponětí. Ale také existují velmi dobře informovaní, vzdělaní vědci, někdy i bývalí evolucionisti, kteří o ET minimálně v rámci své specializace mají přehled a rozumí ji a ti ji dle mého kritizují se znalostí a pochopením.

Foton mezi ně však nepatří, takže moje prohlášení je na místě...

Nemohu posoudit, neznám Fotonovo vzdělání. Ale to co říkáš je opět jen tvé subjektivní tvrzení = ty nijak ničím nedokazuješ, že Foton mezi ně (ty poučené a oprávněné kritiky) nepatří. Chápeš rozdíl mezi tvrzením a důkazy ? Ty to stále jen tvrdíš = nepopsal jsi objektivní důvody, proč k nim Foton nepatří.

A i kdybys měl pravdu, pak by tvé prohlášení bylo namístě jen v případě Fotona a nic obecného z toho nevyplývá.

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Myslel jsem to tak, že tvé tvrzení nenahrazuje důkazy a proto není dostatečné v důkazním smyslu.

Které tvrzení konkrétně?

Proč bych já měl uznávat ta tvá a proč by mi to mělo stačit ?

1. Nemáš-li důvěru ke mně, mohl bys ji mít alespoň k Georgovi. On je evoluční biolog, takže snad ví, co by ET vyvrátilo. Nebo máš jiný dojem?
2. Když ti mé tvrzení nestačí, tak si vyžádej důkaz a počkej si na něj. Ty to však považuješ za důkaz svého tvrzení...

Navíc tohle tvrzení o nepochopení ET se používá natolik nadbytečně

Nepoužívá se nadbytečně. Napadlo tě někdy, že to může být pravda?

Pak ale existují lidé, vzdělaní, kteří problematiku ET studují a ví o ní velmi mnoho a ti dle mého kritizují ET velmi seriozně a oprávněně.

Foton mezi ně však nepatří, takže moje prohlášení je na místě...

Hovořit o tom v obecném smyslu je velmi nepřesné a vytváří to zbytečně dojem předsudků

To neplatí pro situaci, kdy podle někoho ET potvrzuje něco, co ji ve skutečnosti vyvrací...

Takže přesné by bylo řešit konkrétní námitky v případě konkrétního kritika.

To jsem udělal...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Drsoňman

.

Příkladů pomalých postupnych změn je cela řada a byly tu opakovane prezentovány.

Ja som tu žiaden taký príklad v zmysle minule uvedeného nepobadal.

Vývoj oka z epitelovych buněk povhopitelně pozorován nebyl a pokud je ET spravna, tak ani být nemůže. Pro to, že se tak dělo existují nepřímé důkazy.

Ja nechcem od teba pozorovanie, ale popis, ako ten vývoj mohol prebehnúť.
....Keď sa rozhodnem tvrdiť niečo neobvyklé, musím to patričným spôsobom aj dokázať. -Keď sa napríklad rozhodnem tvrdiť, že mediálny prehrávač sa dá naprogramovať postupnými zmenami (úpravami) textového editora (pričom každá zmena ktorú treba spraviť vypôsobí nejakú funkčnú výhodu celku), musím to dokázať. Musím sadnúť k počítaču, a ukázať tie zmeny, ktorými sa to dá spraviť, pričom pri každej zmene ukázať, že program ako celok naozaj získal nejakú výhodu.

Vývoj oka z epitelovych buněk povhopitelně pozorován nebyl a pokud je ET spravna, tak ani být nemůže.

To čo pozorované byť nemôže, je blízke tomu, že to neexistuje.

Pro to, že se tak dělo existují nepřímé důkazy.

To niesu dôkazy o náhodných mutáciach!
(...náhodné mutácie sú jeden z pilierov neodarwinizmu...)

Já vám nebudu hledat, jak přesně se krok po kroku vyvíjelo oko. Informací mate plný internet a génius vaseho formátu si je jistě schopen dohledat si to sám.

Ja som žiadne také informácie nenašiel, kde by som sa dozvedel, aké zmeny genotypu musím postupne robiť, aby som z pokožky dostal oko. .....Popis zmien genotypu je totiž to najpodstatnejšie, pretože genotyp je príčinou fenotypu. (v našom prípade epitelových buniek a rodopsínu) ....Jedná sa o celkom rozdielne programy.

podle ET se evoluce děje malými kumulativními změnami v průběhu času.

Je to len ničím nepodložený výmysel. Nič také sa nedeje.

Tedy vaše elaboraty o tom, jak nemožnost jednorázového vzniku sloziteho proteinu vyvraceji ET, jsou od základu chybné, nebot je toto s ET v souladu.

Strawman. Nič také netvrdím. Všade hovorím o postupných zmenách, a snažím sa tento koncept bližšie rozoberať.

Kdyby se to delo, bude ET vyvracena. Hototo, tečka. O tom, jak přesně co vznika, rec nebyla a bavit se o tom zvlášť s vámi nebudu.

Rozprávaš sa so svojimi strawmanmi. Baví ťa to? Smile

Šriber

Tak jsi to myslel?

Ne, úplně přesně takto jsem to nemyslel, i když v něčem podobně.

Myslel jsem to tak, že tvé tvrzení nenahrazuje důkazy a proto není dostatečné v důkazním smyslu.

Ale nemyslel jsem tím, že bys to neměl říkat - to je tvá věc, říkej si komu co chceš, ale pamatuj, že říkat a dokázat jsou dvě rozdílné věci.

Ty také neuznáváš některá má tvrzení a nestačí ti, že jsem to řekl já. Proč bych já měl uznávat ta tvá a proč by mi to mělo stačit ?

Navíc tohle tvrzení o nepochopení ET se používá natolik nadbytečně, že se z něj stává nadužívaná fráze s vysokou mírou inflace důkazu.

jelikož to, že prokázal své nepochopení ET, je jen mé tvrzení?

Zobecňuješ to co je hodně individuální = ano, existují lidé, kteří kritizují ET a skutečně o ní moc neví a kritizují ji jen z principu své víry a ne na úrovni vědeckých důkazů. Pak ale existují lidé, vzdělaní, kteří problematiku ET studují a ví o ní velmi mnoho a ti dle mého kritizují ET velmi seriozně a oprávněně.

Ale zase kritika ET je velmi obecný pojem zahrnující mnoho témat a oblastí. Takže většinou kritik nutně nemusí kritizovat celou ET nebo cokoli v ní, ale jen určitá tvrzení v rámci určitých specializací ET. Hovořit o tom v obecném smyslu je velmi nepřesné a vytváří to zbytečně dojem předsudků či zabedněnosti na straně oponentů, ale ti často nemají důvod bojovat proti všem a všemu.

Takže přesné by bylo řešit konkrétní námitky v případě konkrétního kritika. Takto obecně může dojít k mylným dojmům a k nedorozumění a riziku, že si kritiku ET někdo vyloží mylně a po svém a že do ní bude vkládat jiné motivy a předpoklady a pak to překroutí ku své potřebě kritiky kritiků ET či k manipulaci, podsouvání atd..

Foton

Já vám nebudu hledat, jak přesně se krok po kroku vyvíjelo oko. Informací mate plný internet a génius vaseho formátu si je jistě schopen dohledat si to sám. Krom toho to nemá žádný vliv na to, co píšu, tedy, že podle ET se evoluce děje malými kumulativními změnami v průběhu času. Tedy vaše elaboraty o tom, jak nemožnost jednorázového vzniku sloziteho proteinu vyvraceji ET, jsou od základu chybné, nebot je toto s ET v souladu. Kdyby se to delo, bude ET vyvracena. Hototo, tečka. O tom, jak přesně co vznika, rec nebyla a bavit se o tom zvlášť s vámi nebudu.

Obrázek uživatele Foton

Drsoňman

Podle ET se prostě vývoj děje postupnou kumulaci malých změn, postupně od jednoduššího ke slozitejsimu.

To sú len také reči. Akých zmien? Čo konkrétne sa zmenilo? Ako vyzeralo nové usporiadanie aminokyselín v bielkovine po jednej takej drobnej zmene? Ako po novom fungovala zmenená bielkovina? (...pridaj popis funkcie zmenenej bielkoviny...) Akú výhodu priniesla organizmu v procese prírodného výberu? ....Takto treba odkrokovať všetky členy napr. od pokožky k oku.
....Toto treba riešiť, a nie tie vaše rétorické reči. (...rečniť dokáže aj škôlkar...)

Šriber

Ano, máte pravdu. Mluvil jsem o vzniku komplexních struktur. Každopádně podstatne je, že to jde obema směry postupně po malých změnách.

Customize This