Čas doletu světla – problém pro velký třesk

Jason Lisle, Ph. D.

(Z http://creation.com/light-travel-time-a-problem-for-the-big-bang přeložil M. T. - 9/2012)

„Problém světla vzdálených hvězd“ je někdy používán jako argument proti biblickému stvoření. Lidé věřící v mnoho miliard let často tvrdí, že světlo z nejvzdálenějších galaxií by v žádném případě nemohlo dorazit k zemi za pouhých 6000 let. Argument stavící na času doletu světla však nelze používat při odmítání Bible ve prospěch velkého třesku s jeho mnoha miliardami let. Není to možné proto, že model velkého třesku má rovněž časový problém s doletem světla.

Jak to začalo

V letech 1964/5 objevili Penzias a Wilson, že země je zaplavována slabounkým mikrovlnným zářením pocházejícím zřejmě z nejvzdálenějších pozorovatelných oblastí vesmíru, což jim zajistilo roku 1978 Nobelovu cenu za fyziku (1). Toto reliktní mikrovlnné záření (CMB - Cosmic Microwave Background) k nám doráží ze všech směrů ve vesmíru a má charakteristickou teplotu (2, 3). I když je objev CMB označován za úspěšnou předpověď modelu velkého třesku (4), ve skutečnosti představuje problém pro velký třesk. Je tomu tak proto, že konstantní teplota CMB vytváří pro modely původu vesmíru velkým třeskem časový problém doletu světla.

Problém

Teplota CMB je v podstatě všude stejná (5) – ve všech směrech (s přesností 1: 100 000) (6). Avšak (podle teoretiků velkého třesku) by měla být teplota CMB (7) na různých místech ve vesmíru naprosto odlišná vzhledem k náhodné povaze počátečních podmínek. Teplota ve zmíněných odlišných oblastech by se mohla nivelizovat, pokud by se těsně dotýkaly. A oblasti vzdálenější by k uvedené rovnováze dospěly vzájemnou výměnou záření /tj. světla – 8/. Záření by přenášelo energii z teplejších oblastí do těch chladnějších tak dlouho, až by zavládla ve všech teplota stejná.

ExpanzeExpanze

(1) V počátečních fázích velkého třesku vládne v bodech A a B odlišná teplota.
(2) Dnes mají body A i B teplotu stejnou, ovšem přitom neměly dostatek času na to, aby si vyměnily světlo.

Problém je tento: i kdybychom přijali časové vymezení starého vesmíru a teorii velkého třesku, není ani při takovýchto výchozích předpokladech prostě dost času na to, aby světlo dorazilo z jednoho konce kosmu na druhý. Takže jak mohou mít různé oblasti dnešního CMB tak přesně stejné teploty, když spolu nikdy nekomunikovaly (9)? To je časový problém s doletem světla.
(10).

Model velkého třesku předpokládá, že vesmír je starý mnoho miliard let. I když je však takový časový rozsah dostatečný na to, aby světlo dorazilo ze vzdálených galaxií k zemi, nezajišťuje dostatek času na to, aby se světlo dostalo z jedné strany viditelného univerza na druhou. V době, kdy světlo vzniklo, údajně 300 000 let po velkém třesku, měl už prostor stejnou teplotu v oblastech přinejmenším desetkrát vzdálenějších, než kolik činí vzdálenost, kterou za tu dobu mohlo světlo urazit (nazývá se „horizont“) (11). Takže jak mohly zmíněné oblasti vypadat stejně, tj. mít tutéž teplotu? Jak může jedna strana viditelného vesmíru „vědět“ o straně druhé, není-li dostatek času na to, aby si vyměnily informace? Tenhle fakt se nazývá „problém horizontu“ (12). Světští astronomové pro něj navrhli již mnoho možných řešení, dodnes však mezi nimi není žádné řešení uspokojivé (viz pojednání Pokusy překonat „časový problém s doletem světla“ níže).

Rekapitulace

Teorie velkého třesku tvrdí, že si opačné strany viditelného vesmíru musely vyměnit cestou záření energii, protože zmíněné oblasti kosmu vypadají na mapách CMB stejně. Na prolétnutí takové vzdálenosti však nemělo světlo dostatek času. Jak bibličtí kreacionisté, tak zastánci velkého třesku už navrhli ve svých příslušných koncepcích celou řadu možných řešení těchto potíží spojených s rychlostí světla. Takže by příznivci velkého třesku neměli kritizovat kreacionisty za to, že uvažují o řešeních zmíněného problému, protože oni s vlastním modelem činí totéž. Problém horizontu zůstává pro zastánce velkého třesku vážnou překážkou, jak dokazuje spousta protichůdných dohadů pokoušejících se ho vyřešit. Proto není konzistentní, když příznivci modelu velkého třesku používají časový problém s doletem světla jako argument proti biblickému stvoření, jelikož jejich vlastní teorie vykazuje problém úplně stejný.

Pokusy o překonání „časového problému s doletem světla“ v teorii velkého třesku

V současné době se nejpopulárnější vysvětlení nazývá „inflace“ – jde o postulát Alana Gutha z roku 1981. Podle tohoto scénáře bylo tempo rozpínání vesmíru (tj. samotného prostoru) v „inflační fázi“ těsně po velkém třesku nesrovnatelně vyšší. Navíc byly před začátkem této inflace různé oblasti kosmu těsně u sebe. Takže si mohly vyměňovat záření a získat rovnoměrnou teplotu ještě předtím, než byly rychle (rychleji než kolik činí rychlost světla – 1) rozfouknuty. Podle teorie inflace byly dnes vzdálené oblasti (které naprosto nemohou komunikovat) před inflační fází, kdy vesmír byl malý, v těsném kontaktu.

Inflační scénář však zatím zůstává hodně vzdálený od jistoty. Existuje mnoho různých modelů inflace, a každý z nich se potýká s určitými těžkostmi. Navíc neexistuje shoda na tom, který (pokud vůbec nějaký) model inflace je správný. Fyzikální mechanizmus, který by mohl inflaci spustit, není znám, ačkoli v tomto směru existuje mnoho spekulací. Neexistuje rovněž vysvětlení, jak inflaci zastavit, když už jednou začala – problém „elegantního konce“ (2). O mnohých modelech inflace víme, že jsou chybné – jsou v nich předpovědi, které neodpovídají pozorováním (3); chybný je například už Guthův původní model (4). V současné době rovněž není v lidských silách četné aspekty inflačních modelů přezkoumat.

Někteří astronomové inflační modely odmítají a navrhují jiná možná řešení problému horizontu. Jsou to například: scénáře, ve kterých se gravitační konstanta s časem mění (5), „ekpyrotický model“ postulující cyklický vesmír (6), scénáře, ve kterých putuje světlo „zkratkami“ skrze zvláštní (hypotetické) rozměry časoprostoru (7), modely „nulové singularity“ /8/ a modely, ve kterých byla v minulosti rychlost světla mnohem vyšší (9, 10). (Rovněž kreacionisté přišli s tím, že by měnící se rychlost světla mohla vyřešit časový problém s doletem světla u biblického stvoření.) (11)

Ve světle těchto neshod je bezpečnější říci, že problém horizontu nebyl uspokojivě vyřešen.

Odkazy a poznámky

Odkazy a poznámky

PřílohaVelikost
00544-12.9.2012-cas_doletu_svetla-problem_pro_velky_tresk.doc73.5 KB
Průměr: 2.3 (6 votes)
Obrázek uživatele Eva

Bez komentáře....

cit.:

August 13, 2014 at 8:02 am

Tak máme díky křesťanské lásce ebolu v Evropě.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/344790-v-madridu-zemrel-na-ebolu...

V té souvislosti mně napadá – Michale, co článek na téma křesťané a sobectví? Oni přece všechnu tu charitu páchají proto, aby byli spaseni.
Takže takový kněz, umřel s dobrým pocitem, že páchal charitu a přitom ohrozil miliony Evropanů.

/Autor textu je subgeniální a nikdy nelže./

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Odp: Svaté oficium

Prvé tvrzení: Slunce je středem světa a co do místa zcela nepohyblivé.
Rozhodnutí: Všichni se vyslovili, že uvedená věta je filozoficky pomatená a absurdní a formálně kacířská............

Ale ale
za 1-toto dogma vytvořila tehdejší věda ne náboženství(věřící)
za 2-a i kdyby jsme z toho osočovali boha že tak učil svůj tehdejší lid či neplatí dnes "dejte mi hmotný bod a pohnu světem" jak můžete tvrdit, že země je v pohybu, aneb celý vesmír stojí? bible je od boha a to že ji nerozumíme je naš problém

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Ne, Anonym má svého vlastního, kterého si nazval křesťanský bůh a to je jen jeho výmysl. S naším Bohem nemá vůbec nic společného.

Takže vlastně to samé jako když si kreacionisté vymysleli vlastní evoluci...

Spoustu lidí, pokud budete chtít, najdete si od nich jejich svědectví.

Svědectví jsou nespolehlivá...

Jestliže nebudete těmto svědectvím chtít věřit, pak to ale není problém toho, že by Bůh nikoho neuzdravil, ale problém Váš, že jim nechcete věřit.

Nechtít věřit není problém, ale původní stav. Uvědomte si, že takových svědectví je spousta, jenže se mnohdy navzájem vylučují - např. někdo tvrdí, že ho vyléčil jiný bůh než ten váš. Znamená to tedy, že je bohů více ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Vlasto,

- Ne, Anonym má svého vlastního, kterého si nazval křesťanský bůh a to je jen jeho výmysl. S naším Bohem nemá vůbec nic společného. V.S.

každý máte svého vlastního. Každému sídlí v jeho mozku jiný a on se jen omylem domnívá, že je to ten stejný, jako souvěrcův. Proto má tolik věřících sklon k tomu, mluvit za něj. Neexistuje žádný bůh, ve kterého by nikdo nevěřil. Logickým důsledkem bude, že i váš domnělý bůh zanikne s posledním věřícím. Zbude jen legenda jako třeba o Virakočovi nebo Utanapištinovi. Sad

Svaté oficium

Prvé tvrzení: Slunce je středem světa a co do místa zcela nepohyblivé.
Rozhodnutí: Všichni se vyslovili, že uvedená věta je filozoficky pomatená a absurdní a formálně kacířská, především proto, že výslovně odporuje tvrzením, které na mnoha místech uvádí Písmo Svaté jak co do smyslu slov, tak co do jejich běžného výkladu od svatých otců a doktorů teologie.
Druhé tvrzení: Země není středem světa a také ne nepohyblivá, ale pohybuje se jako celek a kromě toho i denním pohybem.
Rozhodnutí: Všichni se vyslovili, že toto tvrzení filozoficky zaslouží téhož rozhodnutí a pokud se týká teologické pravdy, je přinejmenším rovno omylu ve víře.
Své oficium, Řím, 24. 2. 1616

To Šriber

Koho kdy uzdravil ?

Spoustu lidí, pokud budete chtít, najdete si od nich jejich svědectví. V.S.

P.S. Jestliže nebudete těmto svědectvím chtít věřit, pak to ale není problém toho, že by Bůh nikoho neuzdravil, ale problém Váš, že jim nechcete věřit. V.S.

To Šriber

On má na mysli toho vašeho, jen ho nepíše s velkým B...

Ne, Anonym má svého vlastního, kterého si nazval křesťanský bůh a to je jen jeho výmysl. S naším Bohem nemá vůbec nic společného. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Uzdravuje

Koho kdy uzdravil ?

dává člověku jistotu, že jeho hříchy jsou smazány

Hřích je křesťanský koncept, já chci vědět, jak pomáhá zcela jasně. Vaše tvrzení má stejnou důkazní hodnotu jako to, že nás Vesmírní lidé chrání před Ještírky...

Přijímá sám sebe se svými slabostmi, se svými nedostatky, a s tím, že bez Boží pomoci v životě neobstojí kvůli své nedostatečnosti.

Proč by měl někdo přijmout, že bez Boží pomoci je nedostatečný a neobstojí ?

Krista to stálo smrt na kříži, my bychom takovou oběť nikdy nemohli přinést, proto je to zdarma.

Co je to za oběť, když umře a zase obživne ?

Váš bůh nic nedělá

On má na mysli toho vašeho, jen ho nepíše s velkým B...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

To Anonym

Napiš mi prosím tě, kterou tvou chybu napravil za tebe bůh a jak to udělal. Ale reálně, ne ve snu.

Váš bůh nic nedělá, je to jen výmysl vaší fantazie, nevím, proč se tady pořád oháníte tím, co neexistuje, náš Bůh je úplně jiný a já jsem si to příliš pozdě uvědomil. Trvalo mi to však pár měsíců, než jsem si uvědomil, že Vy našeho Boha prostě neznáte, takže vlastně ani nemůžete dost dobře reagovat na to, co zde o Něm píšeme. Pokud chcete něco pochopit, tak si přečtěte Bibli, tam se o Něm hodně píše. Tam má Bůh velká písmena, takže si vždycky budete moci uvědomit, že se jedná o Něj a ne o toho Vašeho nicneříkajícího bůžka, který pro Vás nakonec stejně nic neznamená, jen si na něm vyléváte svoje problémy. Ještě že tak, alespoň to nemusíme brát tak tragicky a můžeme se věnovat něčemu podstatnějšímu. Příjemný večer a co nejpříjemnější neděli.

To Šriber, dar Boží

Věda vyvíjí léky a efektivnější získávání potravy. Jak pomáhá ten tvůj adorovaný Bůh ?

Uzdravuje, pokud je k tomu vhodná příležitost, obdarovává pokojem, takže člověk už nemá strach ze smrti ani z budoucnosti, dává člověku jistotu, že jeho hříchy jsou smazány a všechno zlé v životě člověka odpuštěno, skrze Kristovu oběť pak člověk přijímá nový život skrze Ducha Svatého, a nese si sebou jeho pečeť, která ho vytrhne na Božím soudu. Přijímá sám sebe se svými slabostmi, se svými nedostatky, a s tím, že bez Boží pomoci v životě neobstojí kvůli své nedostatečnosti. Dostává od Boha čest být Božím dítětem v Jeho království. To všechno zcela zdarma, na základě Kristovy oběti. My křesťané říkáme, že spasení je zdarma, že je to Boží dar, ale to neznamená, že to někoho nestálo utrpení a bolest snášet hřích a lidské zlo. Krista to stálo smrt na kříži, my bychom takovou oběť nikdy nemohli přinést, proto je to zdarma. Bůh nabízí a člověk přijímá. Přesto jde o vzájemnou spolupráci, kdy člověk poznává ve svém životě Boží vůli a snaží se ji ve svém životě naplnit. To jak se to komu daří to poznáme na posledním soudu. V.S.

Customize This