Byly hvězdy populace III konečně objeveny?Z http://creation.com/have-population-iii-stars-been-discovered, přeložil a svými poznámkami v hranatých závorkých [] opatřil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 3. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Co jsou hvězdy populace III? Zde je jejich domnělý příběh:

CR7

Obr. 1: Nově nalezená galaxie, nazvaná CR 7 (zde v uměleckém zobrazení), je dosud nejzářivější známou galaxií (vzhledem k udávané vzdálenosti) a může obsahovat některé nejstarší hvězdy ve vesmíru. Credit: ESO/M. Kornmesser

  Super-horká ohnivá koule velkého třesku vytvořila jenom vodík (~75%), hélium (~ 25%) a malé stopy lithia. Takže první hvězdy, které se měly vytvořit, (nazvané hvězdami populace III) se mohly vytvořit jen z těchto plynů. Astronomové označují všechny prvky těžší než hélium jako ‘kovy’. Takže hvězdy tohoto druhu nazývají mimořádně chudými na kovy. Avšak každá následná generace hvězd, tvořená produkty výbuchů supernov z generace hvězd před nimi, která vytvořila všechny těžší prvky, se stala víc a více bohatá na kovy. Jaderná slučování během jejich existence vytvářela těžší prvky ‘kovy’, např. uhlík, kyslík a dusík, které byly uvolněny do prostoru při explozi hvězd. Teoretizuje se, že během skutečné exploze byly vytvořeny ty nejtěžší prvky. Hvězdy populace III [„první generace“] byly domněle prvními vytvořenými hvězdami krátce po velkém třesku.

[Pozn. VD: Takže „kovy“ v astronomii a skutečné kovy v chemii nejsou totéž. Jde o další příklad babylonského zmatku v jazyku].

Až dosud (jak nadále ukazuji) tyto původní hvězdy nebyly nikdy pozorovány a proto nejsou ničím jiným než hypotézou. Ale jejich existence je předpovědí velkého třesku.

Hvězdy populace I, II a III

Astronomové klasifikují hvězdy do tří typů populací: populace I, II a III. Populace II je ta generace hvězd, které byly údajně tvořeny z hvězd populace III a mají jen nízký obsah kovů. Hvězdy populace I byly údajně tvořeny jako poslední a proto jsou nejmladší a nejteplejší a mají největší obsah kovů. Hvězdy populace I a II byly historicky identifikovány v naší Galaxii jako první. Hvězdy populace I byly nalezeny jako převládající ve spirálním disku galaxie a hvězdy populace II byly nalezeny nad a pod diskem. Mají také jiné charakteristické rysy, ale jejich kovový obsah je hlavní rozlišující rys.

Hvězdy raných generací se tak nejprve formovaly do malých galaxií, které se později slučovaly s jinými galaxiemi do větších - tedy tak se ten příběh vypráví.1 Růst galaktické velikosti a obsahu ‘kovů’ se nazývá ‘evoluce galaxií’.

  “ První generace malých galaxií byla nejspíše hotová na svém místě 400 milionů let po velkém třesku. Galaxie po této své počáteční fázi tvorby prošly rozsáhlou etapou slučování a splývání s jinými galaxiemi, pomocí níž vzrostly z hmotností několika tisíců hmotností Slunce až k několika miliardám hmotností Slunce. Tento stavební proces pokračoval až do doby, kdy vesmír byl zhruba dvě miliardy let starý. Potom, následkem nějakého zpětnovazebního procesu – převážně se spekuluje o zpětné vazbě aktivního jádra galaxie (AGN) — se myslí, že tento stavební proces se zastavil a přírůstek plynů a tvorba hvězd v nejhmotnějších galaxiích se zastavily a galaxie podstoupily zcela odlišnou formu evoluce. Tato pozdější evoluce pokračuje až dosud.”

Toto je velkotřeskařský evolucionistický příběh, ten ale kriticky nutně potřebuje ony hvězdy populace III, jinak se žádný příběh nekoná. Nyní se tvrdí, že ona populace III byla nalezena ve velmi vzdálené galaxii.

Co bylo nalezeno?

A National Geographic v online článku píše:2

  “Když astronomové nahlédli pomocí nejsilnějších dalekohledů, které jsou na této planetě k dispozici, až k okraji viditelného vesmíru, objevili světlo ze zcela první generace hvězd, které se vynořily po velkém třesku.”

O galaxii pojmenované CR7 astronomové tvrdí, že v ní odhalili přítomnost hvězd populace III, ale všimněme si následujícího. Tato vzdálenost je určena z rudého posuvu galaxie, což je důvod, proč zpravodaj píše, že je to na “okraji viditelného vesmíru”. Ale jestliže interpretace rudého posuvu u galaxií s velkým rudým posuvem není správná (je to neověřitelný předpoklad), potom galaxie není ani tak vzdálená, ani tak velká a ani tak jasná, jak se tvrdí.

  “Důkaz je přesvědčivý,” říká harvardský astrofyzik Avi Loeb, jeden z teoretiků, který předpověděl, jak by hvězdy prvé generace měly vypadat. “To poskytuje dosud nejsilnější pozorovaný důkaz hvězd tvořených starodávným vodíkem a héliem, pozůstatků velkého třesku.”3

Je pochopitelné, že teoretik, který tohle předpověděl, bude chtít, aby to byla pravda. Ale nebyla zjištěna ani jediná hvězda. Místo toho zachytili souborné světlo hvězd galaxie CR 7. Potom tvrdili, na základě rudého posuvu a své předpokládané kosmologie, že se hvězdy této galaxie vytvořily 800 000 let po velkém třesku.4

  CR7 má také shluky hvězd, které nejsou z první generace. To je v souladu s teoretickými předpověďmi, poznamenává Loeb. Moderní galaxie, včetně Mléčné dráhy, jsou chápány jako ty, které se sestavily z mnohem menšího množství protogalaxií, které se začaly tvořit několik set milionů let po velkém třesku. CR7 je pravděpodobně takovou momentkou raných stavů tohoto procesu, v němž některé části vytvořily svoje nejprvnější hvězdy nedávno, zatímco jiné se už posunuly ke druhé generaci.”5 (Zdůraznění dodáno)

Je uznáváno, že galaxie neobsahuje jenom hvězdy populace III. Takže obsahuje hvězdy populace II i populace I, které mají vyšší obsah kovů. Je to pravděpodobně následkem faktu, že kdyby byl spektrograf použit k detekci kovů, viděl by světlo z celé galaxie nebo z její velké části. Oni však své argumenty zakládají patrně převážně na přebytku světla, čímž myslí, že je galaxie na svůj rudý posuv velmi jasná. Velmi jasná znamená velké horké hvězdy, a velké hvězdy znamená, že by to mohly být hvězdy populace III.

To je vyprávění příběhů. Cokoliv je pozorováno, může být tomuto příběhu přizpůsobeno. Tento příběh (jak je výše uveden) dovoluje slučování a nakupení hmoty v menších galaxiích první generace, což dovoluje pozorování různé směsice typů, některé s velkým, některé s malým a některé se žádným obsahem kovů. Astronomové pak mohou použít pozorovaný jas galaxie — který závisí na jejím rudém posuvu a na předpokládané kosmologii — a jakékoli množství kovu, které pozorují, bude vyhovovat jakémukoliv kandidátovi v tomto příběhu. Je to velmi flexibilní. Je-li tam více kovu, vyvinulo se to víc než to, co má kovu méně.

Fakta ke zvážení

Nedávno mi byl uveden argument, že existuje soustavný trend klesajícího obsahu kovů ve hvězdách/galaxiích jako funkce rostoucího rudého posuvu.6 Starší galaxie by měly mít větší rudé posuvy a méně kovů v podstatné části svých hvězd. Jak to odpovídá jakékoliv kreacionistické kosmologii? Tvrdí se, že tento trend je právě to, co se očekává od velkého třesku, a že to odporuje kreacionistickým kosmologiím. Ale druhý argument závisí na platnosti toho, že rudý posuv je indikátorem jak vzdálenosti tak času daného zdroje. Pokud ale existuje složka rudého posuvu, jak Halton Arp za svého života silně prosazoval,7,8,9 která je vlastní kvasarům a aktivním jádrům galaxií (AGN), potom jejich naměřené rudé posuvy nejsou spolehlivým ukazatelem vzdálenosti, ani vám nemohou říct, jak mohou být galaxie/kvasary mladé či vyvinuté, jak se tvrdí. To pak podkopává údajný trend nízkého obsahu kovů při vyšším rudém posuvu, a tedy u ‘nejstarších’ generací hvězd. Staršími hvězdami se myslí ty, které se údajně vytvořily jako první po velkém třesku.

Já bych měl takové řešení, že předpokládané ‘mládí’ galaxie— a odtud její hmotnost v určité epoše jejího života — závisí kriticky na přesné znalosti ‘kdy’ to je, když ji pozorujete. To pak ale silně závisí na významu galaktických rudých posuvů a na jakémkoliv předpokládaném kosmologickém modelu. Při velmi vysokých rudých posuvech, aby to odpovídalo u galaxií trendu metalicity vůči rudému posuvu, se použije ladící knoflík nazvaný ‘galaktická evoluce’ To se používá k tomu, aby jakékoliv pozorování pasovalo do převládajícího příběhu.10 Poskytuje to potřebnou pružnost.

Hubbleův odpovídající zákon můžeme stále uplatňovat například na statický vesmír, ale pouze na složku celkového rudého posuvu galaxie. Nebylo by to následkem rozpínání, ale spíše něčeho jiného. Navrhl jsem, že by to mohlo být následkem to ‘unaveného světla’, což uvažoval sám Edwin Hubble.11 Takže velký inherentní rudý posuv by mohl mít několik svých složek, z nichž je jen malý zlomek důsledkem Hubbleova zákona k odpovídajícímu vzdálenostnímu vztahu. Hlavním problémem však je, jak oddělit složku odpovídající Hubbleovu zákonu.12

[Hypotéza „unaveného světla“ říká, že posun spektrálních čar k „červenému konci“ je způsoben nějakou interakcí letících fotonů s jinými částicemi nebo s jinými fotony. Rudý posuv s rostoucí vzdáleností roste. To se obvykle vysvětluje rozpínáním prostoru, který ovšem s sebou zdroj světla (hvězdu/galaxii) unáší. Tento předpoklad je špatný, protože by musela existovat vzdálenost, kdy by rychlost vzdalování (rozpínání) překračovala rychlost světla. Znovu zdůrazňuji, že „rozpínající se prostor“ s sebou unáší galaxie-zdroje a ty by se pak měly touto rychlostí vzdalovat. Žádné těleso (ani jejich seskupení) se rychlostí světla pohybovat nemůže a už vůbec ne rychlostí větší! Proto je nutné „oprášit“ hypotézu unaveného světla. Poněvadž ovšem není správné uvažovat rudý posuv vlivem neznámých interakcí, je nutné se ptát, zda letící světlo neodevzdává část své energie „prostoru“ mezi zdrojem a pozorovatelem. Předáváním části své energie by se energie fotonů světla snižovala, což ovšem znamená, že by světlo snižovalo svou frekvenci (nebo zvyšovalo svou vlnovou délku) – přímo úměrně délce předávání, tedy vzdálenosti. Takovýto „prostor“, který by část energie fotonů světla (a jiného EM záření!) přebíral, by nemohl být prázdný, ale naopak by byl tvořen energií. Energii tohoto „prostoru“ můžeme nazývat základní. Tato energie se ovšem musí různými způsoby přeměňovat na jiné formy, včetně jejího ekvivalentu zvaného „hmota“. Situace je ovšem komplikovaná, galaxie a kvasary vykazují několik odlišných vnitřních rudých posuvů, takže závislost rudý posuv-vzdálenost platí jen pro složku rudého posuvu.]

Závěr

Nyní odpovězme na otázku v nadpisu: Byly hvězdy populace III konečně objeveny? Ne, nebyly. Není to nic víc než příběh vyprávějící o velkém třesku. Bylo by nutné, aby byly identifikovány některé hvězdy neobsahující žádné kovy, které jsou shodně se standardní kosmologií umístěny v galaxiích méně než 400 milionů let starých a které tedy mají naměřené rudé posuvy řádu 12 nebo více (a to je ještě za předpokladu platnosti vztahu vzdálenost/rudý posuv).

Tvorba galaxií údajně začala na začátku éry reionizace (tečkovaná čára označená Hubble 2012 na obr. 2.). První hvězdy údajně vznikly předtím, s rudým posuvem 20 či větším. Jak příběh vypráví, pak nastalo období tvorby většiny galaxií, mezi časem, kdy galaxie měly rudý posuv (z) asi 12 s trváním až do doby, kdy byl rudý posuv kolem 8, jak ukazuje obr. 2 (mezi tečkovanými čárami).

Obr. 2. Časová přímka velkého třesku, ukazující rudý posuv – na horní stupnici a „pohled zpět“ – na dolní stupnici

Ale i kdyby posléze našli příklad galaxie hvězd s nulovým obsahem kovů nebo takovou skupinu hvězd, stále by to nedokazovalo velký třesk; sice to může být doklad o předpovědi ve prospěch velkého třesku, ale doklad nedostačující (klam sebepotvrzení následku). Muselo by se prokázat, že žádný jiný model tato fakta nevysvětluje.

Biblická zpráva o stvoření předpokládá stvořitelský scénář s různými typy galaxií/hvězd. Nezačínají jako zárodečné chomáčky plazmatu. Bůh udělal plně utvořené hvězdy. Koneckonců “nebesa vypravují (mluví) o Boží slávě, a obloha (roztažený prostor, kosmos) ukazuje jeho dílo.” (Žalm 19:1)

Podobné články v angličtině

Podobné články v češtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

Odkazy a poznámky

 1. The Beginning of the Universe, firstgalaxies.org.
 2. Lemonick, M.D., Astronomers Glimpse Very First Stars in the Universe, National Geographic, June 2015.
 3. Lemonick, Ref. 2.
 4. This discovery will soon be published in the leading astrophysics journal the Astrophysical Journal.
 5. Lemonick, Ref. 2.
 6. Hartnett, J.G., On metal abundances vs redshift in creationist cosmologies, J. Creation 29(1): 3-5, October 2015.
 7. Hartnett, J.G., Galaxy-quasar associations, January 2014; biblescienceforum.com.
 8. Hartnett, J.G., What do quasars tell us about the universe? May 2014; biblescienceforum.com.
 9. Hartnett, J.G., Big-bang-defying giant of astronomy passes away, December 2013; creation.com/halton-arp-dies.
 10. Hartnett, J.G., Is there definitive evidence for an expanding universe?, August 2014; creation.com/expanding-universe.
 11. Hartnett, J.G., Speculation on redshift in a created universe, February 2015; biblescienceforum.com.
 12. Hartnett, Ref. 6.
 13. Hartnett, Ref. 10.
PřílohaVelikost
926-9.3.2016-byly_hvezdy_populace_iii_konecne_objeveny.doc114 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Milý Václave -

Mohu, shodně s prof. Hartnettem, souhlasit s tím, že roztažení prostoru ("nebes") i při přirovnání k rozvinutí stanu zabere nějaký čas. Avšak maximálně po prvé čtyři dny a nejspíše hned první den.
Měli bychom ovšem uvážit, že tok času nemá pro Boha vůbec žádný význam. On je řece tvůrcem a pánem času, takže NENÍ časem nijak limitován (a to ani "zdola" ani "shora").
Celý vesmír MOHL stvořit během jedné pikosekundy nebo během několika miliard let, on to však udělal během šesti 24-hodinových dnů (našeho pozemského času).

To je právě otázka. A stále mám na mysli ten Petrův verš - všechno povstalo slovem Božím z vody......... - nikdy na to nezapomínám, pokud ano, je mi tento verš ihned připomněn - protože jako "služebník" nemohu tvořit své myšlenky, ale pouze to, co je psáno.....

Takže - pokud to vezmu přísně podle toho, co je psáno od Petra, pak je vše stvořeno z vody. Skoro by se mohlo napsat, že "na počátku" byla voda...... - nemusíte se mnou souhlasit, ale mě to z Bible prostě tak vychází, nemohu prostě jinak. Kdyby tam ten verš takto napsán nebyl, pak si budu přemýšlet jak jen budu chtít - vakuum, nevakuum, bylo by mi to "jedno". Mám ale za to, že Bohu stačí někdy ji pouze jedno jediné slovo - aby dal najevo, jakým směrem se má mé přemýšlení dále ubírat. Pokud mi tedy rozumíte, co tím chci říci..)))))

S časem bych si dovolil podotknout, že to také podle mě není správně. Správně je to v tom pohledu, že Bůh - kdyby chtěl, tak může čas posunout zpět - proč ne? Je přeci Bůh - ale ----- proč by to dělal? Jaký smysl by mělo vracet čas zpět? Mělo by to nějaký přínos? Kristus by nemusel trpět? Člověk by nezhřešil? Nic dobrého by se nemuselo stát? Ani zlého? Rozumíte tomu, proč by Bůh měl vracet čas, či proč by měl s něčím takovým počítat při stvoření Vesmíru? Teď nic netvrdím o "relativitě" času z pohledu celého Vesmíru a že někdo při určité chvíli - může dění ve Vesmíru pojímat bez "času".

Děkuji za strpění... pokud by Jste Vy sám Václave měl naopak připomínky k tomu, co jsem psal já, budu velmi rád zase já, když mi je napíšete. V.S.

KTE má stálý problém s pojmem náboženství a ještě větší

Co zde píšete je čiré náboženství. Prezentujete zde jen a pouze své náboženské přesvědčení a pokud si myslíte, že nám sdělujete něco vědeckého, hluboce se mýlíte.

problém s užíváním tohoto pojmu v námitkách proti tvrzením dalších lidí. V.S.

Milý Václave -

Bůh prvního dne (kromě Země) stvořil "vakuum" a další dny z tohoto "materiálu" vytvářel všechno ostatní - včetně člověka!

- apoštol Petr pravil pro všechny kdo jsou zběhlí v Písmu, ten jedinečný a bezvadný verš - dávná nebesa a zem povstaly slovem Božím z vody a před vodou byly chráněny, vodou také tehdejší svět byl zatopen a zanikl. - mám takový dojem

že výklad slova "voda" v tomto verši - bude velmi problematický - protože pokud apo. Petr vyvozuje - že tou samou vodou byl také tehdejší svět zatopen a zanikl, tak to podle mě půjde přeonačit na "vakuum" dosti ztěžka - myslím.....

Moje schopnost "vhledu" do těchto veršů je však tak omezena, že nejsem schopen k tomu říci nic bližšího tak, abych si mohl za svými slovy stát. Pouze mohu na tento verš poukázat, jako na něj poukázalo spoustu jiných lidí.

Nijakým způsobem však nezavrhuji to, co tvrdíte. Pouze si myslím, že to není v souladu s Petrovým poznatkem. Nic více, nic méně. V.S.

Obávám se, že toto není možné jakkoli dokázat a prokázat

Na základe špeciálnej teórie relativity vieme, že čím viac sa letiacia raketa blíži rýchlosti svetla, tým pomalšie plynie čas na jej palube. Nieje náhoda, že okrajové oblasti nášho vasmíru sa tiež rozpínajú práve maximálne rýchlosťou svetla. Ona je limitnou rýchlosťou, akú je možné v tomto svete dosiahnuť. Jej hodnota má vplyv na rýchlosť plynutia času. Keď sa rozpína vesmír, rozpína sa vlastne samotný priestor. –Mne osobne z toho vyplíva tvrdenie, že rýchlosť plynutia času je prijamo úmerná rýchlosti rozpínania vesmíru. Rýchlosť akou sa rozpína vesmír má teda vplyv na rýchlosť, akou plynie čas v jeho vnútri.

toto je možné tvrdit pouze a jen proto, protože tu máme jakýsi "velký třesk", ze kterého odvozujeme tedy nějaké své poznatky. Své poznatky odvozujeme od toho, že jsme si sami sobě jako lidé nadefinovali, co jsou to poznatky a jak má správný poznatek vypadat - což ale - jak je všude okolo vidět - tedy, především zde - jaksi dost dobře nefunguje, protože některé poznatky nelze vysvětlit jinak, než že jim budeme pouze věřit, že ten někdo, kdo nějaký poznatek kdysi měl - jaksi nelhal a říkal pravdu. Ono i to se dá určitým způsobem dokázat, že ten někdo nelhal, ale do toho nechci příliš zabíhat.

Prostě jak jsem již naznačil, pokud si my lidé nadefinujeme poznatek jako něco, co vychází pouze z našeho vlastního poznání - lidského a zapomeneme na to, že tu nejsme první a že tu před námi bylo spousty živočichů a rostlin ještě dříve, než jsme byli my, pak právě dojdeme velmi rychle k problému, když si některé poznatky vyložíme dle svého "obrazu" a zároveň k obrazu "svému".

Jak to pak dopadá, je každý den zde vidět na příspěvcích určitých lidí. Že to není pohled příjemný, asi není třeba připomínat. V.S.

P.S. Vesmír tak, jak ho známe - ten viditelný - je určitým způsobem velký - tady nějaké zvláštní rozpory s kreacionismem nejsou. Problém podle mě nastává s velikostí prostoru jako takového - protože to, že je prostor velký podle toho, kdy to kdysi dávno třísklo plus nějaké to procento v čase navíc, je - pouze naše lidská dedukce. Nemyslím si, že je správná. Naopak si myslím, že je naprosto špatná.

Foton

Jn 8:44
Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.

Ano, naprosto souhlasím, to je verš, který mne často napadá v souvislosti se smýšlením a argumentací a nakonec i jednáním evolucionistů, jak se kroutí a vykašpařují a vylhávají z každé svojí šlamastiky, způsobené pokrokem vědy a dalšími nalézanými fakty proti jejich pochybené dějepravě. Přesně výstižné. Také v závěru následující Janovy kapitoly, deváté, jak tam Ježíš uzdraví slepého od narození a jak se tomu farizejové brání, tam je také velmi pěkně popsáno od Ježíše jejich pokrytecké smýšlení (říkáte "vidíme" a tak Váš hřích zůstává...nebo předtím "přišel jsem, aby ti, kteří vidí, neviděli a ti, kteří jsou slepí, prohlédli...").

Je také úžasné, jak Ježíš spojuje lež s vraždou. Lež totiž může snadno zabít. KTE a další Darwinovi darebáci zabránili Votočkovi, aby měl přednášku v luhačovické knihovně (nakonec to dopadlo ještě lépe, ale to nebudu popisovat), a tím, že někomu zabráním říkat pravdu (protože si myslím, že to pravda není), mohu způsobit do života jeho potenciálních posluchačů katastrofu. Když je mladým lidem bráněno slyšet pravdu o Bohu a uvěřit v Boha, jejich život na to může velmi doplatit, třeba i smrtí, to jsou každodenní případy, milióny případů, kdy lidé, kteří nevěří v Boha, blbnou a zničí sebe i svoje rodiny i další kolem. A stačí k tomu "jen" zabránit pravdě, aby ji někdo slyšel nebo jim pravdu zatemnit - proto nazývám evolucionisty lháře s krví na rukách. Ovšem víme, že nad tím je Bůh a vše si používá, i on může zabránit darebákovi v bránění pravdě...a dokonce si jeho darebáctví použít k ještě lepšímu výsledku - tak tomu bylo tehdy v Luhačovicích, kdy vše se ještě v lepší obrátilo. Zdraví PK

Obrázek uživatele Foton

Re: Byly hvězdy populace III konečně objeveny?

.

Tento článok pekne ukazuje, ako sa evolucionisti nehanbia povýšiť svoju teóriu nad pozorované fakty. Neštítia sa manipulovať s faktami podľa svojej scestnej teórie. O takých ľuďoch (a ich otcovi) Ježiš povedal toto:

Jn 8:44
Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.

Obrázek uživatele Foton

KTE

Z jakých pozorování vesmíru soudíte, že "bůh stvořil vesmír dnešní velikosti", případně že se "vesmír od (jakéhosi) čtvrtého dne nerozpíná"?

Z tých istých, ze kterých soudíte vy, že vzniknul Velkým Třeskem.

Václav Dostál

Podle mého soudu Bůh stvořil vesmír hned "dnešní" velikosti, vše bylo hotové (zralé, dokončené) při stvoření. Náhlou tvorbu vesmíru bychom mohli interpretovat jako náhlé zvětšení prostoru z nuly na současnou velikost. Avšak v současnosti se vesmír nerozpíná (a to nejpozději od čtvrtého dne)!

Z jakých pozorování vesmíru soudíte, že "bůh stvořil vesmír dnešní velikosti", případně že se "vesmír od (jakéhosi) čtvrtého dne nerozpíná"?

Foton

Pozoruji, že tomu rozumíme stejně. Žádný div!
Dovolím si ještě poznáku ke zmíněné rezonanci. Nemusí jít jenom o energii (nebo o její hladinu). Docela dobře si můžeme vypůjčit význam termínu "rezonance" z akustiky, kde máme český význam "souzvuk" (také "harmonie"). Při rezonaci všechno spolu "ladí", nesoulad je vyloučen. Existence "částic" je v souladu (v rezonanci) s celým vesmírem. Pokud nesouhlasí frekvence, panuje "dizonance", nesoulad, a částice velmi rychle zaniká (rozplývá se). Při málo odlišných kmitočtech dochází k nepříjemným a nepříznivým rázům, které mohou rozrušit (nebezpečně rozkmitat až k destrukci) i něco vzdálenějšího * když rázy trvají dostatečně dlouho. Naštěstí bývají pohlceny (utlumeny).

Obrázek uživatele Foton

Václav Dostál

přirovnání k rozvinutí stanu zabere nějaký čas. Avšak maximálně po prvé čtyři dny a nejspíše hned první den.

Ano, muselo to byť v prvý deň, lebo verš Gn.1,1 "Na počiatku Boh stvoril Nebesia a Zem" je písaný hneď na začiatku prvého dňa. Podľa mňa to celé trvalo len niekoľko minút, možno sekúnd. -Zvyšok tvoril už pri normálnom plynutí času počas ďalších 5 dní.

Měli bychom ovšem uvážit, že tok času nemá pro Boha vůbec žádný význam. On je řece tvůrcem a pánem času, takže NENÍ časem nijak limitován (a to ani "zdola" ani "shora").

Ano. Veď vieme, že do jednej sekundy môžeme bez problémov zmestiť aj miliardu rokov. Stačí len z Lorentzovho faktora vo vzťahu pre dilatáciu času vyjadriť rýchlosť, aká je k tomu v našom vesmíre potrebná.

Celý vesmír MOHL stvořit během jedné pikosekundy nebo během několika miliard let, on to však udělal během šesti 24-hodinových dnů (našeho pozemského času).

Ano. Vo fyzike elementárnych častíc je dokonca aj pikosekunda príliš dlhý čas. Niektoré častice sa prejavujú len ako rezonancie (energia, pri ktorej sa náhle zvýši účinný prierez reakcie). Doba ich života býva bežne 10^(-24) sekundy. Ak dobu života takej častice prirovnáme k sekunde, pikosekunda je pre ňu 10^12 sekúnd, čiže cca. 32000 rokov.

Customize This