Boj o duši Adolfa Eichmanna

Boj o duši Eichmanna_1-CMI.jpg

Russel Grigg
(Z http://creation.mobi/adolf-eichmann přeložil Pavel Kábrt - 1/2011)

Boj o duši Eichmanna_2-Eichmann.jpg
Adolf Eichmann

Adolf Eichmann (1906-1962) byl jedním z hlavních architektů nacistického holocaustu, při kterém bylo promyšleně zavražděno šest miliónů židů. Jeho úkolem bylo, aby vražedná kapacita koncentračních táborů byla udržována a stále dostatečně doplňována oběťmi. Poté, co byl Eichmann dopaden v Argentině v roce 1960, byl souzen jako válečný zločinec v roce 1961 soudem v Jeruzalémě, nalezen vinným a odsouzen k smrti. (1) Po vynesení rozsudku byl tomuto odsouzenci Izraelským ministerstvem pro náboženské věci přidělen duchovní poradce, reverend William L. Hull, který strávil v Izraeli 27 let jako křesťanský misionář.

Rozhovory s vrahem

V období 50 dní roku 1962 absolvoval Hull v Eichmannově cele smrti ve vězení v Ramleh 14 rozhovorů, většinou jednohodinových, od 11. dubna až do Eichmannovy popravy 31. května. Při prvním tomto rozhovoru daroval Hull Eichmannovi německou Bibli, a následné rozhovory měly formu diskuze nad verši, které Hull vybral a u nichž Eichmann souhlasil, že si je před setkáním vždy pročte. Mnohé z těchto biblických veršů se týkaly Božího soudu všech lidí, jak o tom čteme např. v Luk 12:4-5; Žalm 9:17; Žid 9:27; Řím 1:16-32 a v pasážích evangelia Jana, v 3. kapitole a 14:6. Hull použil přes 70 biblických pasáží.

Boj o duši je Hullovým záznamem toho, co se při těchto setkáních dělo. (2) V předmluvě Hull uvádí jeden důvod, proč toto psal: „Svět se má právo dozvědět, dá-li se taková věc zjistit, jak se to může stát, že se lidská bytost rozhodne být nástrojem tak strašné zkázy. ... aby svět byl varován, protože to byl svět, kdo Adolfa Eichmanna vyprodukoval“ (str. XII). Hull stále opakuje, že „...Eichmann do konce svého dechu popíral víru v Ježíše Krista či potřebu nějakého přímluvce“ a poukazuje na to, že Eichmannovo „téměř veřejné odmítnutí Ježíše Krista jej a jeho zlé skutky zcela odloučilo od křesťanství“ (str. XIII).

Hull dále poznamenává, že v těchto rozhovorech s Eichmannem nebylo nic důvěrného a ani to nemělo povahu zpovědi, protože byl stále přítomen ředitel věznice s nejméně čtyřmi dozorci, a všichni slyšeli každé slovo, které bylo vyřčeno (str. XI), a stejně tak byla přítomna paní Hullová jako překladatelka. Navíc Eichmann nikdy nepřipustil nejmenší vinu.

Během těchto diskuzí Eichmann potvrdil, že byl vychováván v evangelické církvi (str. 34), ale řekl, že nevěřil, že Ježíš zemřel za záchranu hříšníků (str. 37). Řekl, že našel Boha v přírodě (str. 35) a také v tom, co psali filozofové (str. 83). Dále řekl, že Starý zákon „není nic jiného než židovské příběhy a báje“ (str. 23), a že ani Nový zákon mu nebyl k ničemu (str. 30). Nevěřil v peklo (str. 24) nebo satana (str. 86) a nevěřil, že by kdokoli potřeboval Spasitele (str. 132-33, 140). Prohlásil „Nemám, co bych vyznal“, „Nemám žádný hřích“ a „Nemám žádnou lítost“ (str. 83). K dalším námětům, které Eichmann uvedl do diskuze, patřil buddhismus, názory Kanta, Plancka, Schopenhauera,Nietzsche a Spinozy.

Eichmannův evoluční světonázor

Při různých setkáních zmínil Eichmann Hullovi jedno téma, a to nejméně šestkrát. Byla to Eichmannova víra v evoluci a milióny let.

1. Při druhé návštěvě se Eichmann zeptal, „Pokud Bůh potřeboval poslat svého Syna, proč otálel, proč ho neposlal o milióny let dřív?“ (str. 36)

2. Při třetím setkání požádal Hull Eichmanna, aby přečetl Genesis 2:7. Eichmann to četl nahlas: „Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“ Nato však okamžitě řekl: „Ale já nevěřím, že byl člověk stvořen Bohem. Já věřím, že člověk se vyvinul z protoplazmy“ (str. 46-47).

3. Při Hullově čtvrté návštěvě se Eichmann znovu zeptal, „...proč Bůh čekal...milióny let od začátku stvoření, a tak poskytl onu spásu skrze svého Syna až jen před dvěma tisíci lety?“ (str. 53)

4. Po této návštěvě napsal v dopisu Eichmann Hullovi: „Nehodlám přijmout cokoli, co odporuje mým naturalistickým představám.“ A...“člověk se vyvíjel stovky a milióny let, aby se stal ´Homo sapiens´“ (str. 77).

5. Při Hullově šesté návštěvě Eichmann opakoval, že „Bůh tvořil a připravoval svět po milióny let“ (str. 69).

6. A pak v dlouhém dopisu, který Eichmann napsal Hullovi a který vzešel z Hullovy osmé návštěvy, cituje papeže Pia XII, jak říká, že „...začátek času mohl nastat před deseti miliardami let.“ Také cituje Spinozu, který řekl, že „na tomto světě neexistuje nic, co by bylo zlé ze své vlastní podstaty“. A přidal vlastní komentář: „Člověk, který je produktem vývoje v souladu s vůlí Stvořitele, je pořád ještě na začátku svého dospívání, na cestě k dokonalosti.“ A: „Naše předchozí zvířecí instinkty vymizejí následkem naší vlastní snahy, snahy vycházející z nás samých. Jenže lidský vývoj k dokonalosti musí být měřen ne generacemi, ale ohromnými časovými úseky“ (str. 146-49)

Je nesporné, že Eichmann měl evoluční světonázor. I když je toto poměrně moderní pojem, není to důvod myslet si, že účinky tohoto myšlenkového systému tu nebyly už v roce 1962. Rasistický darwinismus, propagovaný Hitlerem a absorbovaný Eichmannem, ovlivnil všechno jeho myšlení a poskytl mu racionální důvod, aby se podílel na nacistickém holocaustu, aniž by pak odsoudil cokoli z toho, co spáchal. Toto myšlení mu též zabránilo přijmout jakoukoliv biblickou pravdu z těch veršů, které mu citoval Hull.

Eichmannova evoluční víra...postavila absolutní blok tomu, aby začal byť jen uvažovat nad verši z evangelia...

Jak se zdá, Hull tento klíč k Eichmannově duši nepostřehl, přestože měl tuto příležitost přinejmenším při šesti různých osobních výměnách názorů, kdy mu s tím Eichmann mával před obličejem. Jak jsme četli, Hull ve svém úvodu obviňuje „svět“ z toho, že vyprodukoval Adolfa Eichmanna. Jenže to byly právě Eichmannovy evoluční názory, že země je stará milióny let (se vším, co s tím souvisí), co motivovalo jeho skutky a udusilo jeho svědomí. Toto postavilo absolutní překážku třeba jen začít uvažovat nad verši evangelia z Bible, které četl a které mu Hull citoval.

Je překvapující a není bez zajímavosti, že ve své knize, hned vedle řádku, kde Eichmann cituje poznámku papeže Pia XII o „deseti miliardách let“, uvedl Hull v závorce: „(Dle radioaktivního datování to bylo před pěti miliardami let.)“ (str. 147) To ukazuje, že sám Hull byl stoupencem „dlouhých věků“. Znamená to také, že věřil v teistickou evoluci? V tomto případě to vypadá, že Hull neodporuje Eichmannovu evolučnímu systému víry ani vědecky, ani biblicky, a ani zřejmě nevidí, že by to bylo nějak nutné.

Co si z toho můžeme vzít?

Zpráva pro každého křesťana, který chce dnes získat někoho pro víru v Krista, je jasná. Nejenže musí sám vyznávat biblický pohled na svět bez výhrad a uznávat absolutní autoritu Božího slova, ale musí být také schopen vyzdvihnout a obhájit biblický pohled na svět proti odlišným argumentům druhého člověka. Krátce řečeno, musí umět nahradit nekřesťanský pohled na svět druhého člověka pohledem biblickým. (3)

Je pravdou, jak to Hull říká ve své předmluvě (str. XIII), že „Spása nespočívá v tom, že vyhrajeme hádku nebo druhého přesvědčíme, že být spasen je dobrá věc. .../ale/ spása je výsledkem kázání evangelia srdci, které zjemní a změkčí duch svatý.“ Ještě ale musí být řečeny dvě další věci:

1. Každý, kdo mává mečem ducha („to je slovo Boží“ – Ef 6:17), si musí být jist, že tento meč není otupen nepřijetím celé pravdy.

2. A je také pravdou, že dřív než se může „kamenitá půda“ stát „dobrou půdou“, kameny musí být odstraněny. (4)

Jak je to tragické, že Hull neměl žádnou odpověď vůči ústřednímu a rozhodujícímu Eichmannovu pohledu na svět. Bible zcela jasně a nedvojsmyslně popisuje nedávné stvoření vesmíru i země, a jednoznačně připisuje tuto skutečnost bezprostředním skutkům Božím skrze moc jeho slova. Ve světě kolem nás je také obrovská kupa dokladů, že záznam v knize Genesis je zcela pravdivou historií, jak vznikl vesmír a Země (Řím 1:20).

Kolik miliónů jiných lidí existuje dnes v tomto světě, kteří potřebují nalézt přesvědčení o této pravdě dřív než přijmou nutnost spasení, které jim Bůh nabízí zcela zdarma? 1Kor 1:18 nám připomíná: „ Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc.

Odkazy a poznámky:

1. Grigg, R., The trial and death of Adolf Eichmann, , 3 March 2009.
2. Hull, W., Boj o duši, Doubleday, New York, USA, 1963. Zřejmě byl tento název evokován Hitlerovým hlavním dílem “Mein kampf”, což znamená „Můj boj“.
3. See Grigg, R., Mission not impossible, Creation 29(3):38–42, 2007; .

PřílohaVelikost
Boj o duši Adolfa Eichmanna.doc81.5 KB
Průměr: 1 (2 votes)

Poselství evangelia proměňující lidská srdce

Adolf Eichmann dostal od izraelských úřadů možnost opakovaného setkání s pastorem křesťanské církve W. Hull tak, aby měl možnost činit pokání a smířit se s Bohem skrze oběť J.K. Této možnosti opakovaně (s velkou pravděpodobností také do své popravy) nevyužil, svědectví obsahu jeho obrany zčásti vypovídá, proč tomu tak bylo. Místo, které jako prvotina patří Bohu - Stvořiteli, bylo již obsazené jiným učením, kdy toto učení již Boha - Stvořitele nepotřebuje...
Rád bych uvedl i opačné příklady, kdy různí lidé reagovali, za různých okolností, na poselství evangelia opačným způsobem a stali se znovuzrozenými křesťany. Dnes nám podávají svědectví o tom jak Bůh - Ježíš i dnes proměňuje lidská srdce. Můžete se podívat například na tyto stránky, kde jsou některá z těchto svědectví uvedena:
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/jiri-zmozek_-zacatek-...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/corrie-ten-boom_-dozo...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/j_-b_-irwin_-vice-nez...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/johnny-cash---divoky-...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/patricia-kelly_-v-kri...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/brian-littrell-z--bac...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/jane-fonda_-jezis-zna...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/lenny-kravitz-vyznava...
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/paulo-sergio
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/jan-boklov
a více naleznete zde:
http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/

Georgi, stále mi dlužíš odpověď

Před časem jsi tu psal, že nevystudovaní laikové mezi kreacionisty by se něměli vyjadřovat k věcem, kterým nerozumí a které ani nemohou pochopit či posoudit = doslova cituji :"měli by o těchto věcech MLČET". A já se tě opakovaně ptal, jestli bys to dopuručil i protistraně = evolučním nadšencům, kteří zde diskutují bez specializací v danných oborech = jestli by neměli MLČET i oni ?

Mimochodem, ty se s Telestem znáš - nevíš jaké má náhodou vystudované školy ? Díky

Nosotonda

Ateismus - kommunismus - nacismus - evoluční teorie a velký třesk patří neoddělitelně k sobě.

Teorii velkého třesku formuloval George Gamow v roce 1946 ...A to bylo,jak všichni víme, impulsem ke vzniku komunismu a nacismu...

pokud nejsi v ethylické eprietě,tak jsi určitě extra terestrial...

Nosotonda

Mily Nosotondo,

s uzitim podobne logiky lze stejne tak tvrdit, ze napr. Ku-klux-klan nutne potreboval Bibli, respektive ruzne biblicke teorie - treba tu o zcernani belochu, kterou dobre zna howto a nechtel o ni prilis psat (prave kvuli tomu, ze ji Klan zneuzival). Dovolim si v teto souvislosti zopakovat jeden svuj starsi prispevek z Planetopie, ve kterem jsem uvedl nektera konkretni fakta (ktera vy kreacioniste nemate tuze radi):

...K tomu rasismu... uvazuju pomalu ze o tom napisu nejaky clanek, protoze nekteri nejmenovani kreacioniste v tomhle smeru siri skutecne az do nebe volajici lzi. Myslim ze se tu projevuje to, ze my v Evrope tak nejak porad nejsme vubec schopni srovnat se s vlastni minulosti (napr limpieza de sangre ve Spanelsku) a schovavame tvrdou realitu veci za vymyslene pohadky. Inkove a Aztekove byli vyhlazeni s oduvodnenim, ktere by se dalo volne prelozit jako "Spanele jsou tak nadrazeni indianum, jako clovek opici". Dalo by se tedy naopak spis jeste soudit, ze prave darwinismus mohl naopak v tomto smeru prinest nejakou pozitivni zmenu (nebyt faktu, ze kdo chce psa bit...). Je nicmene neoddiskutovatelnym faktem, ze krestanstvi se navzdory myslence "miluj blizniho sveho", potazmo "Desateru" atp za celou tu dobu nasi pohnute historie nejenze nepodarilo vyslovene rasismu zabranit, ale dokonce nejedna rasisticka teorie byla vymyslena primo jeho stoupenci.

Pokud v 17. stoleti dochazelo k prudkemu narustu otrokarstvi a soucasne tehdejsi kapitaliste vystupovali proti feudalismu typu pozemkova aristokracie, pak nezbytne museli vymyslet nejake ospravedlneni toho, ze krestanska Evropa muze vlastnit otroky a soucasne s nimi i obchodovat etc. Takze je definovali jako podlidi na zaklade "biologickych teorii" rasove podradnosti - IMHO je tedy myslim evidentni, ze podobne "vedecke teorie" jsme tu meli jeste davno pred Darwinem.

Kazdy informovanejsi clovek rovnez vi, ze napriklad tzv. druha era klanu, respektive Knights of the Ku Klux klan byla uz mnohem vice dusledkem vyhroceni konfliktu protestantismus vs katolicismus a zamerila se spise na Zidy a katoliky. Opet je evidentni, ze nabozenstvi (respektive hodnoty jake prinasi) v praxi nejenze opet zcela selhalo, ale naopak se jeste stalo jednou z hlavnich pricin pro nepokoje. William Joseph Simmons se rozhodne neopiral o Darwina, oproti tomu nabozenska vira byla jeden cas i nutnou podminkou pro clenstvi v klanu. Obdobne se daji mezi rasisty pocitat i mormoni atd.

Co uz asi vi mene lidi je to, co treba znamena zkratka 83 - je to HC, respektive Heil Kristus, pozdrav pouzivany rasistickymi organizacemi, ktere se ke krestanstvi vyslovene (a dobrovolne) primo hlasi. Nebo CI - akronym Krestanske identity, ktera propaguje, ze podle SZ je bila rasa prirozene nadrazena, jine rasy jsou na stejne urovni jako zvirata a Zide jsou "potomci Satanovi". Arijske narody jsou organizaci, ktera pouziva i nazev Cirkev Jezise Krista krestana a hlasa puvod belochu ve ztracenych izraelskych kmenech, jakozto i jejich naprostou nadrazenost. Dale tu jsou Phineovi knezi, respektive priznivci Krestanske identity (antisemitsky rasisticky kult) apod.

Presto nekteri kreacioniste dnes v jedne vete drze tvrdi, ze Hitler byl evolucionistou a ze nacismus je evolucni ideologie, zatimco v krestanstvi zadne misto pro rasismus neni. Tak napriklad bloud Peter Masters pise "..v myslích mnoha lidí převládá názor, že je bílá rasa vyspělejší než černá, protože to evoluce dokázala...", ale to ze k presne stejnemu zaveru dosli mnozi jini prave i na zaklade SZ a krestanstvi uz samozrejme nikde nezminuje - tzn si troufam tvrdit, ze umyslne lze a snazi se manipulovat lidi. "..skutečně je možné prokázat, že každá zhoubná filozofie i každé zlé jednání, které existuje, postavily své základy či ospravedlnění na nějaké formě evoluční nauky..." podle me pak jen doklada skutecnost, ze je Masters pro spolecnost nebezpecny fanatik a jeho nazory nemuze brat nikdo inteligentni vazne. To uz totiz neni vubec o sporu evoluce vs kreace, ale o zdravem rozumu...

Obrázek uživatele Nosotonda

Death

Díky za vaše vysvětlení.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Ondro

Díky za pofoukání bolístky. Fakt to s Death nejde. Sledoval jsem i vaše a Triturovy rozumné a nakonec i humorné příspěvky a jsem tomu rád, že diskutuji na stejných stránkách jako vy!
Díky

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

George

"jak rozladeny musi byt clovek s odpovidajicim vzdelanim, ktery tu cte ty vase kreacionisticke blaboly."
Je smutné, že vzdělání je často překážkou porozumění skutečnosti. A není zárukou serióznosti.

A byl to tady krestan-kreacionista Nosotonda, kteremu SFM na Planetopii sveho casu musel napsat mj. vetu, že nesnáší Židy...
Na základě údajů, které jsem uvedl údaje z jednoho časopisu o několikanásobně vyšším počtu Židů jako komisařů a členů komitétů Sovětské moci po VŘSR než příslušníků jiných národů, na základě otázky, jak lze chápat rozdělení vězňů, včetně sovětských zajatců v Osvietimi na registrované a neregistrované, nepovažuji za adekvátní nařčení z nenávisti k Židům. Možná mi přitížilo, že jsem také četl asi pět "sezení" ze Sionských protokolů a snažil se vysvětlit, že slovo antisemitismus je nesprávně užíváno, neboť mezi potomky Séma patří i Arabové a Tigridové.

"Agresivni prispevky PK na adresu ateistu" dokážu pochopit, neboť i touto formou nabízí PK pomoc těm, kteří ztratili to nejcennější - tedy víru v Boha Stvořitele.

ani ta vase uzasna krestanska vira nejspis zase az tak uzasna nebude...
Je, Jirko!

Co mi hodne vadi je to, ze jakmile prijde rec na "zlociny krestanstvi", tak se okamzite snazis posunout diskusi do roviny nejsou-to-vlastne-skutecni-krestane.
Host má pravdu, ať se ti to líbí nebo ne. Důležité je učení církve nebo evangelických denomonací. Tak například skandály s homosexuálními praktikami některých kněží jsou v rozporu se 6. přikázáním, vedení války a zbrojení a také vraždy nenarozených a přestárlých jsou v rozporu s 5. přikázáním, korupce je v rozporu se 7. přikázáním, zrada a křivé svědectví je v rozporu s 8. přikázáním... A vše je v rozporu s přikázáním lásky!

"zli a nepravi krestane" sve nazory zakladaji na Bibli stejne tak
Z tvého vyjadřování vyplývá, že tomu moc tomu nerozumíš, to bys psal jinak.

Kdyz si nejaky fanatik precte Bibli, stane se z nej hluboce verici krestansky fanatik
Hluboce věřící křesťanský fanatik je nonsens. Buď hluboce věřící křesťan nebo křesťan - fanatik

Ze "komunismus a fašismus by bez evoluční teorie nemohly existovat" - dalsi vymysl choreho mozku,
Pokud nevíš, tak obě militantní komunity velice dbaly na ideologické ovlivňování a manipulaci s lidmi. K tomu nutně potřebovaly teorie, popírající existenci Boží. Ateismus - kommunismus - nacismus - evoluční teorie a velký třesk patří neoddělitelně k sobě.

spojeni typu "zlociny krestanstvi" pokladam za nesmyslna (muzeme se bavit max. prave o interpretaci a zlocinech konkretnich lidi).
Lze velmi ocenit tento názor. Blahopřeji!

Vy kreacioniste ale nedokazete pochopit, ze evolucni biologie je na tom z tohoto uhlu pohledu stejne - dost mozna vlastne o neco lip, protoze v ni se o lasce k bliznimu nic nerika.
Evoluční biologie a křesťanství nelze srovnávat. Já o voze, ty o koze!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Ondra

Nosotonda

Zdravim Tondo,

já ti nechci nějakým způsobem radit - to v žádném případě, ale jenom bych rád podotknul, že diskuze s DEATH333 = nekonečná jízda, zamotaný kruh apod. Tohoto člověka prostě nepřesvědčíme o tom, že Bůh je. Já jsem s ním "zakopal válečnou sekeru". Napsal jsem mu určité body, které chci dodržovat a tímto haslo.

pro Nosotonda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Nešlo-li by to konkrétněji, na co jsem neodpověděl?" - Tak třeba v této diskusi 28.1.2011 v 3.46 hodin., ale ono toho je o dost více a tak se nezlobte, že to sem nebudu dávat všechno. A nemusíte se k tomu, samozřejmě pokud nechcete, ani nějak vracet či na to odpovídat. Smrt samozřejmě chápe, že je to možné přehlédnout, je tu někdy dost zmatek a tak, je to jen pro ilustraci toho, že byste neměl vyčítat jiným to, co se Vám též stává. Smrt si však není vědoma toho, že by Vám nějakou odpověď dlužila. A ne, že zase začnete s tím mým filosofickým směrem. To už snad máme za sebou a snad (doufám) jste si to konečně zapamatoval. Smile

Vaše: "To myslíte pornografii, potratovou kulturu smrti, společnost přátel eutanazie, gayfesty nebo sliby zkorumpovaných politiků?" - Ne, to myslím:
§ 198 - Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
§ 198a - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,
§ 260, § 261a - Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.

Pokud vím, tak je to v ČR trestným činem, se sazbou do dvou, respektivě (260) až do 5 let.

Vaše: "S těmito stránkami si nedělejte starosti. Pan P.K. vybírá skutečně vynikající články." - No, články jsou občas dost humorné, o to ani nejde. Jde spíše o "vysvětlující" nenávistné osobní názory a projevy.
Že Vám tyto nenávistné projevy P.K. či jemu podobných, k "odlišným" nevadí, Smrt samozřejmě ví. Již několikrát, jste to svými příspěvky dosvědčil.

Vaše: "Nevím podle čeho pozná ateista, že je slušný. Podle sebe?" - Vždy z ohodnocení jiných a rozhodně k tomu nepotřebuje "boha". Základní morální standardy byly už dávno stanoveny. Dávno před Vaším desaterem.
A samozřejmě, že i jejich následný vývoj, je dost podstatný. A naštěstí do nich samozřejmě nepatří žádné náboženské nesmysly, a to ať už z desatera či jiných náboženství.
Zde uznávám, že Vám to nemůže být jasné, co to vlastně znamená, když jsem Vám neposkytla nějaký "jednoduchý" seznam, na který jste zvyklý, ale - a to už jsme spolu řešili - je to proto, že Smrt takové důležité záležitosti nehodlá zjednodušovat.

Vaše: "Co je to pojem normální chování?" - Ano, opět velmi složité. Nicméně, pokud nechápete ani to, že není normální, když někdo zcela bezdůvodně, plošně a také zcela neoprávněně, napadá nenávistně jinak smýšlející, tak Vám pojem "normální chování", zcela jistě nevysvětlím.

Vaše: "Akorát mi odpusťte, když vaše chování zařadím mezi nenormální." - Myslete si, co je Vám libo.

Vaše: "Tři roky diskutuji na internetu, ale s takovým militantním ateismem, který hlásá "komunistické a "nacistické" ideály", ale zároveň se od nich distancuje, jsem se dosud nesetkal. Zamyslete se znovu, zda je vaše chování normální?" - Sleduji a pečlivě monitoruji fanatické weby a i fanatiky samotné už více jak deset let a tak mi třeba Vaše neustálé hloupé zaměňování "komunismu a nacismu" s ateismem, samozřejmě přijde jako zcela jasný ukazatel toho, že moje, Vámi stanovená, "nenormálnost", je vlastně v pořádku. Děkuji.

Vaše: "Myslím, že jste "potěšením" pro všechny takové weby. Ani nepředpokládám, že byste prozradila, na kterých. A opět bych vás požádal, abyste se zamyslela, zda nepřispíváte svým fanatismem k tomu, že některé stránky jsou skutečně odporné." - Úkolem Smrti není být potěšením fanatiků a svou "práci" prý dělám dost dobře. Nemyslím, že je důležité, co je to za weby. Včera jich bylo dvanáct, dnes devět a zítra jich může být třeba dvacet.

Důležité je, že velká část z nich, těch opravdu odporných, je postupně likvidována. Vždyť takhle (uvolněné místo) jsem se dostala i sem na kreaci. Jednoho krásného dne, najednou, zcela zmizelo 60% toho nejodpornějšího, co jsem měla na starosti, jako např.: nabírání sebevražedných atentátníků, show násilí, uřezávání hlav, terorizování žen apod. Báječný pocit. Nevím, jestli jsem objevením, monitoringem a zacílením, k tomu přispěla či ne, ale přesto to byl báječný pocit.
Čili, z mé vrozené zdvořilosti, zcela vynechám reakci na tu Vaší přihloupou poznámku o tom, jestli svým "fanatismem" náhodou nepřispívám k odpornostem takových stránek.

Vaše: "Přitom každý člověk nezávisle na inteligenci může světlem přirozeného rozumu poznávat Boha. Proč ne vy?" - Protože každý člověk, nezávisle na inteligenci, může svým přirozeným rozumem poznat, že "bůh" neexistuje. Proč ne vy?

Vaše: "Přesto si nárokujete něco tvrdit objektivně a s jistotou. Japa to?" - Platnost přírodních či chcete-li univerzálních zákonů zcela vylučuje "boha".

Pokud si však chcete filosoficky pokecat o "bohu, létající čajové konvici, špagetovém monstru, matrixu či Xardantu" tak není problém. A můžeme do toho klidně zahrnout i Vaší hlubinnou skepsi k tomu, že podle filosofie nelze nic říci zcela jistě, což nám samozřejmě s námi diskutující Štaflík se Špagetkou rádi odsouhlasí, protože nám filosoficky "dokážou", že "prvotní" je vlastně jejich psí chaloupka. Chcete snad říci, že to není možné? A co na to ta Vaše filosofie, když nic není nemožné?

Vaše: "Vy přece ze svého pohledu nemůžete posuzovat, kdo si milosrdenství zaslouží a kdo ne!Ale co je nemožné u lidí, je možné u Boha." - Ale samozřejmě, že to Smrt může posuzovat. Tak jako Vy či kdokoli jiný. Neexistující "bůh" to totiž logicky, už z podstaty toho, že neexistuje, nemůže udělat.

Vaše: "Měl bych se za vás více modlit a méně vás provokovat." - Zbytečné, ale Smrt děkuje.

Na dlouhou otázku - dlouhá odpověď.

Bohužel, se mi tu opět rozrůstá islamistická sekce. Jsou jak Hydra a tak na Vás asi už nebudu mít tolik času, což jistě "oceníte" (pokud se však nepodaří další pěkný zásah) a tak se mějte hezky a zkuste si opravdu uvědomit, že každá propagace násilného "boha" a odsuzování odlišných, jen proto, že si Vy myslíte, že Vaše víra v nějakého "boha" je "lepší", vede jen k nenávisti a násilí.

Smrt říká: To je historická zkušenost.

Subjektivismus

Obávám se, že Keplerovy zákony, evoluční teorie, geologické dějiny Země nebo velký třesk nejsou žádným subjektivismem.


Zde se pracuje s metodou vylučování jednoho skrze druhé. Jednak já si myslím, že vámi jmenované věci nemusí být za jistých předpokladů v interpretací Genese nutně v rozporu a taky chci říct, že nelze automaticky vyloučit něco, jen proto, že se to zdánlivě neshoduje s něčím jiným. Musím však uznat, že takto argumentují i věřící, jen přesně opačným způsobem = přesvědčí se v mnoha směrech o tom, že Bible je více než jen stará knížka a pakliže je tento předpoklad pravdivý, pak se jeho pomocí dá stejně automaticky a bez důkazů vyloučit většina opačných tvrzení.

Customize This