Bludný balvan udělen panu Pavlu Kábrtovi

Kdybych získal titul doktora přírodních věd, neměl bych asi větší radost, než když mě "vědci" ze Sisyfa nominovali na Stříbrný bludný balvan. Úžasné.

Nemohu se tedy s Vámi o tuto radost nepodělit. Jak vysoké ocenění od bludařů! Když hlupák někoho označí za hlupáka, není to vyznamenání?

Přikládám webovou stránku Sisyfa, osobní dopis od Jiřího Grygara a moji odpověď. Pavel Kábrt

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1301101496

Sisyfos_2.jpg

Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt

26.03.2011 / 02:04 redakce čtenost 179 e-mail kategorie: bludný balvan

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2010 získává
stříbrný Bludný balvan

Pavel Kábrt

za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu

Pavel Kábrt se zabývá tematikou kreace-evoluce od mládí. Bibli považuje za zdroj objektivních informací, její nesrovnalosti s vědou považuje za omyly vědců nebo za důsledek jejich spiknutí. Podle jeho představ je Země pouze několik tisíc let stará, hlavním geologickým činitelem byla biblická potopa, život s jeho rozmanitými formami se nevyvíjí, neboť byl v konečné podobě stvořen.

Náš laureát je aktivní na více webových stránkách (zvl. na www.kreace.org), udržuje četné mezinárodní kontakty, veřejně píše, přednáší, přičemž hojně čerpá z pramenů blízkých evangelikálnímu hnutí v USA. Zasloužil se o uskutečnění „misie“ – mezinárodního sympozia Darwin and Design v Praze v říjnu 2005.
Též rozhodně vystupuje proti „zločinné výuce bezbranných studentů“. Školám (a nejen jim) nabízí výukové materiály a bezplatné přednášky spojené s promítáním asi 80 obrazových dokumentů, na některé z pěti témat: Vznik života, Původ člověka, Celosvětová potopa, Stáří Země a vesmíru, Darwinovy tragické omyly.

O svém vystupování na školách píše: Pozoruhodné jsou postoje učitelů a profesorů. Až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů a naučí se myslet“.
Toto sdělení nepřekvapuje. Je ostudné, že mnozí učitelé nedokáží čelit pavědám, a to ani v případě, kdy mají obhájit bezpečně ověřenou Darwinovu teorii. Mohou se tím dostat do rozporu se Školským zákonem, který požaduje, aby vzdělání odpovídalo nejnovějším poznatků vědních disciplín. Pan Kábrt vlastně pomáhá odhalovat, co je pro náš klub opravdu důležité, kam máme napnout své skrovné síly.
V Kábrtově knize Jak se nezbláznit (1. vyd. Michael S.A., Frýdek-Místek, 2004; 2. vyd. pouze na webu, www.kreace.org, 2010) se setkáme s takovými moudry:

Není vůbec prokázáno, že svět existuje miliardy let. Velkým třeskem vesmír možná skončí, ale začít tak nemohl. Charles Darwin byl pohádkář a rasista, ne velký přírodovědec. Omyly a nesmysly, na kterých postavil svoje fantazie o přeměnách jedné skupiny zvířat v jinou, mají nedozírně tragické důsledky. Že byl rasista a miloval zabíjení, to se dnes samozřejmě tají stejně obratně jako i jiné hlouposti, které tento „velký vědec“ zplodil, a které se úspěšně ujaly ve světě zmatených a hlavně bezbožných lidí.
Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem. (Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)

Přiznejme, že SISYFOS si zpočátku aktivit Pavla Kábra a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali za kuriózní americký import, který se v poměrně vzdělaném a nábožensky vlažném Česku nemůže ujmout. V posledních létech jsme nuceni měnit názor. (V roce 2008 vyšla studie J.Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4, za tento rok jsme ocenili Bronzovým balvanem společnost Maranatha s nezapomenutelným profesorem W.J. Veithem z Jihoafrické republiky a za rok 2009 získal Zlatý balvan spisovatel Petr Hájek z kanceláře prezidenta republiky.)

Vítáme Pavla Kábrta do exkluzivní společnosti našich laureátů a gratulujeme k zaslouženému uznání

Grygarův dopis - Sisyfos_0.jpg

Odpověď Pavla Kábrta panu Jiřímu Grygarovi:

Otevřený dopis panu Jiřímu Grygarovi dne 25. března 2011

Pane Grygare,

před chvílí jsem otevřel Váš dopis, kde píšete, abych si vyzvedl stříbrný bludný balvan v 17:00 ve Strouhalově posluchárně Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 5, Praha 2. Moc mě mrzí, že jsem dopis otevřel až asi 3 hodiny po celé akci, určitě bych tam přišel, zvláště, když byla přítomná média, protože dostat toto ocenění od bludařů je velmi povzbuzující a cenné a nesmírně si toho vážím.

Možná jste se báli mého příchodu a poslali to pozdě, na Vašem dopisu není datum, kdy byl odeslán, datum patří k určité etice psaní dopisů, takže nemohu soudit. Není tam ani zpáteční adresa, kam odpovědět, jen nějaký telefon. Zavedenou etiku psaní dopisů asi moc nerespektujete.

Každopádně děkuji za ocenění mého bludařství a gratuluji k Vaší pevné víře, že když se kamení polije vodou a nechá dost dlouho na sluníčku, vzniknou z něj lidé a příroda – a tak Bůh tvořil a basta! Vzhůru do dalších výzkumů této Vaší hypotézy, její neustálé potvrzování je prostě nevyhnutelné, je to holt tvrdá věda. Vzhůru do zesměšňování těch, kteří tomu nevěří, to je jistě ještě exaktnější „vědecké“ potvrzení Vaší hypotézy, když zesměšňujete odpůrce.

Na jaký kámen si děláte ambice Vy, pane Grygare? Často uvádím Váš výrok z jedné Vaší přednášky, kde jste na můj dotaz, co se kde kolem nás vyvíjí, uvedl: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte“. Tak to snad nepotřebuje komentář, pane Grygare. Ještě jednou, gratuluji.

Bůh, ve kterého věříte Vy, a ke kterému jste se veřejně přiznal, až když Vám už nic nehrozilo, není můj Bůh. Váš Bůh potřeboval hektolitry krve, umírání a boj, aby vznikl Homo sapiens – á la Darwin. Vybral jste si skutečně „svatého“ (s)vůdce. Můj Bůh, ten Bůh Bible, jejíž obsah tak nesnášíte, pracuje zcela jiným způsobem. Jak čteme z Nového zákona i ze Starého zákona, nejprve byl na tomto světě dokonalý člověk, ten pak zhřešil a v důsledku toho přišla smrt a zabíjení a umírání a prolévání krve. To je zvěst, pane Jiří Grygare, nejen Genesis, ale i apoštola Pavla a Krista. Vaše víra je zcela opačná: nejprve bylo umírání, boj a hektolitry krve, a tímto způsobem ten Váš Bůh stvořil prvního člověka. Zajímavá víra, je to nějaká jiná Bible, asi Bible nějaké sekty evolucionistů.

Ne, nezávidím Vám tuto Vaši schizofrenii. Lituji Vás. Ale ještě žijete, ještě je čas se obrátit - udělali to slavnější lidé, než jste Vy – proč ne Vy?

Prosím Vás, ve zcela přátelském duchu, promyslete si, čemu věříte, stojí to za to. Nebojte se hanby, prostě přiznat, že jste se mýlil. Hanbit se před Bohem je slavné, čestné, je v tom Kristus. Metanoia, pokání, znamená „nová mysl“. Nebojte se toho, je to důležitější než přízeň Vašich pochlebovačů. Přeju Vám k tomu světlo poznání a svatou odvahu. Opusťte hlupáky ze Sisyfa a jiné další evoluční idioty, a jděte s Boží odvahou svou vlastní cestou, Kristovou cestou. Nebojte se toho. Opusťte proud. V Bibli čteme: nepostoupíš po množství ke zlému. To je evangelium pro Vás. S pozdravem

Pavel Kábrt
tel. 737215414
skype: kabrtpavel
www.kreacionismus.cz

Průměr: 4.9 (8 votes)

Gemini - zázraky

S každodenními zázraky souhlasím, i když bych je třeba nenazýval tím slovem. Každopádně nedělám zásadní rozdíl, když někdo přijímá každodennost prožitkem náboženským a jiný se v pokoře sklání před přírodou. Všední zázračná každodennost totiž neobsahuje onen komerční ekonomický aspekt oficiálních církevních zázraků, tudíž nejsem vůči ní skeptický.

Censurion, Eva

Již dřívě jsem napsal - pořád dokola Smile - že veškerá naše existence je zázrak uprostřed zázraků. Jsme svědky nadpřirozenosti v přirozeném světě, třebaže jsme si zvykli stereotypně nahlížet na tento svět jako na přirozenost. To, že tento svět je, zdá se to být nesporné, je dílem stvoření. Čím více se poznáním proniká do struktury světa, tím složitější se nám tento svět jeví.

Víra je skutečně jediným smyslem života. Je to jediný univerzální smysl všech lidí na světě, protože cílem tohoto smyslu je dojít spásy.

Smysl jako rodina, přátelé, celibát je pouze způsob života, kdy si každý z nás volí jeho uspořádání v rámci své svobodné volby a touhy.

Znám se s celou řadou lidí, kteří víru nepraktikují ve smyslu nějakého náboženství, ale svým přístupem k člověku žijí mnohdy lépe, než mnozí věřící. Tady mezi námi není rozpor. Jan Pavel II. kdysi poznamenal /Překročit práh naděje/, že takový lidé žijí na prahu evangelia. Zbožný křesťan jim má být nápomocen, aby nalezli toho, který je rovněž miluje a obětoval se za ně na kříži, aby skrze ten kříž získali věčný život. Samotná evangelia a epištoly nás varují před absencí skutků.

Osobně komunikuji s ateisty a jsem za to rád, protože ač jsem křesťan, málokdy si o Bibli popovídám tak dobře, jako s ateisty. Někteří dychtí vyvracet mi mé názory, a to je dobře. Jsou nuceni ji pitvat a skrznaskrz propátrávat se ke Kristu.

Vlastně k víře se člověk propochybovává. Ohlédne-li se zpět a zhodnotí-li - jsem už věřící - zjistí, jak se jeho život naplnil čímsi, co tam předtím nebylo. Víra má poskytovat člověku radost. Někdy je ale víra zbavena veškerého prožitku /sv.Matka Tereza z Kalkaty/ a nese ztrátu tohoto prožitku jako svůj kříž.

Kříž vláčíme všichni. Všichni bychom si ale měli navzájem pomáhat v jeho podpírání. To je rozměr člověčenství, který je uvnitř nás. Altruizmus, který je nezištný, je už láskou.

V.V.

J, dochovala se pry napriklad v rimskych katakombach (respektive jeji malby) z doby, kdy krestanska cirkev jeste celila pronasledovani. Ted uz je samozrejme nechvalne proslula kvuli Hitlerovi, ale jeste pred nim s ni "prisel" napr. Josef Lanz von Liebenfels, to je ten co zalozil Rad novych templaru. Nekde jsem cetl, ze sam Hitler se s ni udajne seznamil prave v dobe, kdy ministroval v Lambachu v klasterni skole.

KTE - zázraky

Ono vůbec vlastně těžké říct co to je vlastně zázrak. Já si třeba myslím, že největší zázrak ze všech je život ve svých podobách včetně nového zrození, růstu atd. Ale jako zázrak se to nebere. Bere se to jako samozřejmá věc. Přitom se tento zázrak denně opakuje snad každou vteřinu na celém světě.

Jako jeden z největších zázraků na tomhle světě považuji fakt, že naprosto vše co zde je včetně nás se skládá z naprosto jednoduché stavebnice tří stejných komponentů (elektron,proton, neutron) Jde jen o množství a kombinaci. Naprosto vše je postaveno jen z těchto dílů a přitom je zde tak neskutečná bohatost a vzájemná harmonie. To jsou zázraky.
Všechno souvisí se vším a všechno jedno jest. Jestli jsou ony stavební komponenty toho všeho vlastně jen energie, která v sobě nese onu paměť a patřičné know now a jestli ony částice mají řekněme svoji vnitřní „inteligenci“, tak pak by slova věřících o Bohu dávala smysl i širšímu poli posluchačů.

Bůh nemá počátek ani konec, je tedy věčný, vševědoucí a všudypřítomný. Je obsažen ve všem a všude ho lze nalézt.

To jestli z těla nějakého mrtvého vytéká olej beru jako velice zvláštní věc a protože to nikdo nedokáže (možná zatím) vysvětlit jako zatím záhadu, ale nikterak se to nemůže ani vzdáleně rovnat oněm zázrakům o kterých jsem psal.

Říkám si ale proč by zrovna tohle někdo falšoval. To přeci nedává logiku. Vždyť mnohem lepší by bylo falšovat krvácející rány na kříži, zjevení, aj. Proč zrovna vymýšlet něco tak krkolomného jako netlející mrtvolu z které vytéká olej ?

Mě nijak nevadí vyjádření skeptiků, že to a to se nedá vědecky ověřit a tudíž se to nedá z vědeckého hlediska brát jako důkaz že to je či není. Naopak to beru jako rozumné vyjádření. Některé jevy či děje se prostě vědecky zkoumat nedají, protože je nelze testovat atd. Mě vadí, když to někdo zesměšňuje a rovnou to vydává za nesmysly a podvody a přitom není schopen smysluplně vysvětlit a dokázat, proč se některé takové jevy dějí. Na místo toho přijde s nějakým vysvětlením, které se jemu zamlouvá a bez toho aby jej dokázal to troubí do světa jako fakt. Přitom velmi ochotně zamlčí některé podstatné detaily. Na druhou stranu nic co by už historie neznala.

Pokud jde o Turínské plátno, myslím že existuje mnoho argumentů proč ho uznat jako pravé, ale zároveň je i mnoho argumentů proč ho uznat jako středověký podvod. Ten pořad na ČT o tom byl velmi zajímavý a objektivní. Hovořily obě strany a to velmi rozumně. Já se spíš ptám i kdyby se dokázalo, že je plátno skutečně originál co to dokazuje ? Dokazuje to snad božství Ježíše Nazaretského ? Dokazuje to že vstal z mrtvých ? Nebo že uzdravoval nemocné ? Ne nedokazuje.
Dokazuje to jen to, že v té době byl do tohoto plátna zabalen muž, který byl ukřižován a měl na hlavě trnovou korunu. Myslím, že s tím by klidně mohl i souhlasit lecjaký ateista. Proč se přít o něčem takovém ?

Nejdůležitější si myslím je Ježíšovo učení, to co přinesl lidem a o tom hovoří Evangelia tak to prostě je o tom nemá smysl asi debatovat. To učení a ten příběh se někde musel vzít a rozhodně si to někdo jen tak nevymyslel. Dále je to víra a ta se nedá vytvořit či předávat jen hmotnými argumenty ty na to prostě nestačí, nemají na to.To podle mého leží v rovině duchovní, která je té hmotné nadřazená. Věda nemůže zkoumat duchovní rovinu, protože na tu se nedají uplatnit pravidla a vlastnosti roviny hmotné. I když se o to možná někdo snaží výsledek podle mě stejně nikdy nepřinese ovoce.

S tím co napsala Eva také plně souhlasím a líbí se mi to.

Někdo se zaměří na přírodní vědy, protože ho to zajímá a baví. A protože je to jeho obor je v celku logické, že to i ovlivní jeho způsob myšlení a uvažování. Poznává jak určité pochody fungují a jaká jsou ona pravidla podle kterých fungují. Něco se dá jasně dokázat, něco ne. K něčemu se dá dojít přímo k něčemu oklikou. Ale to že jsem schopen pochopit jak něco funguje ještě zdaleka neznamená, že vím jak to vzniklo, proč to vzniklo či jaký to má účel. Jistě můžu si to podle něčeho myslet, ale to je tak vše co mohu. Někdo zase propadl technice, třeba proto že má technické myšlení. Ale ani on neví kde se vzala ona pravidla podle kterých třeba teče elektrický proud atd. A někdo má rád záhady a rád by jim přišel na kloub. Zajímá ho třeba proč těla nezetlejí, proč člověk z ničeho nic začne sám od sebe hořet a během několika minut je z něj prach, jak to že funguje homeopatie, když vlastně vůbec fungovat nemá, jak to že funguje akupunktura,když fungovat nemá, jak to že funguje Reiki, jak můžu být v těle nějaké energetické ventily, vždyť je to z hlediska přírodních věd naprostá blbost, jak je možné, že jsou lidé kteří vidí duchy a ty jim předávají informace které lze ověřit, jak je možné, že lidé mají zážitky v případě klinické smrti ale i velmi podobné mimo ni v jakém si stavu transu či snu, jak to že jsou lidi kteří mají prorocké sny, jak to že proutkař najde vodu, proč se dnes objevují lidé kteří zažívají to čemu se odborně říká psychospirituální krize atd atd atd.

Obrázek uživatele V.V.

Censurion, George, Ondra

ty "punkový" záležitosti mi přijdou celkem směšný

mam z toho taky takovej pocit. Co se tyka tech podivnych spojeni, NS hip hop nebo hatecore jsou taky dost zvlastni kombinace.


Mno svastiku pouzivali i prvni krestane, to jsme jednou zjistili na Planetopii

vida! Chtelo by to mit cas a tu diskuzi na Planetopii si celou procist...

Ondra: rap sice neposloucham, ale tohle me teda dostalo, takze si to davam do podpisu Smile

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Turinske platno

jsem kdysi diskutoval s Nosotondou, protoze tvrdil, ze prave diky Turinskemu platnu se ukazala nefunkcnost "radiokarbonove metody". Respektive kritizoval napred tu metodu a ja ho jemne upozornil na fakt, ze ji dle dostupnych informaci pouzil prece i Rogers pri analyze prave Turinskeho platna. Nakonec vyslo najevo, ze radiokarbonova metoda byla podle vseho funkcni v obou pripadech - nejprve v roce 1988 datovala na 1260-1390 (kdy se dodatecne zjistilo, ze omylem datovali zaplatu ze stredoveku) a pak pri novejsim testu Raye Rogerse vlastni platno na 1300 - 3000. Ale je kolem toho celkem zmatek.

V.V.

Mno svastiku pouzivali i prvni krestane, to jsme jednou zjistili na Planetopii. Smile

V.V.

Oni Jesus skins patří k tradičním oi! skins, což znamená, že to nejsou náckové. Ke skinheadum tradicionalismus tak nějak patří, takže tady se vznik utakové kapely až tak nedivim, ale ty "punkový" záležitosti mi přijdou celkem směšný, protože se jedná o oxymoron...punk a víra, to je podobný jako odnož zvaná "nazipunk", kdy se ti pomatenci hlásí k absolutně protichůdným směrům...

Obrázek uživatele V.V.

Ondra

Něco si matně pamatuji:) Ale už nevim proč jsem ti vynadal...

protoze jsem tehdy spekuloval nad tim, jak to bude vypadat v raji, az se tam sejdou cerni priznivci krestanskeho rapu s poboznymi skiny (to se asi netyka Jesus Skins, nebot jejich "kriz nema zadne haky", ale treba takovi Day of the Sword, Midtown Bootboys, C.I.S., Break the Sword nebo nektere polske WP kapely by to videly asi jinak). Ale ono to nemusi byt jen skini, vzdyt on i ku-klux-klan se hlasi ke krestanstvi...

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Obrázek uživatele Ondra.

KTE - turínské plátno

Osobně si myslím, že (např.) Turínské plátno je zřejmý podvrh a že by se to dalo současnými vědeckými metodami nepříliš komplikovaně ověřit. Jenže zde panuje jakási nepsaná křehká dohoda - vy (vědci) nám nechte naše Turínské plátno (stejně vám je hned tak nevydáme ke komplexnímu zkoumání) a na druhé straně si bez omezení užívejte své skepse. Jinými slovy - obě strany si uvědomují, že mezilidské vztahy by byly o kousek horší, kdyby se Turínské plátno nade vši pochybnost ukázalo jako falzum. Proto ani výsledky vědeckých zkoumání, které ukazovaly na nízký věk plátna, nebyly prezentovány nijak razantně.

Kdyby Turínské plátno našel Ron Wyatt....tak bych se VŮBEC nedivil, že by si to označil za podvrh:)

Ale takhle?? Ono plátno je na 99% z prvního století. To bezesporu. Problém je v tom, že to může být plátno nějakého "prostého" ukřižovaného člověka. V lepším případě by to bylo plátno J.K. - což bych si přál!!! Turínské plátno jsem pár dnů zpátky řešil...

Customize This