Biogeografie

Dominic Statham

(Z http://creation.com/biogeography přeložil M. T. - 2/2014. Tento článek je založen na 6. kapitole knihy D. Stathama Evolution: Good Science? /Evoluce: Dobrá věda?/)

Přeložení článku do češtiny stálo 819 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá zvěstovat Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin!
Pavel Kábrt

Evolucionisté tvrdí, že biogeografické rozdělení organizmů svědčí přesvědčivě o evoluci. Třebaže biogeografické studie přinášejí pádné důkazy pro proces speciace, nejsou v souladu se širšími předpověďmi evoluční teorie ani nejsou v souladu s modelem pomalého kontinentálního driftu prosazovaným geology staré Země. Evoluční teorie má potíže s vysvětlením oblastí endemizmu i nespojitého rozmístění, které pozorujeme jak ve zkamenělém záznamu, tak v živé přírodě. Známá data tak svědčí pro biblickou zprávu o rekolonizaci po Potopě popsané v Genesis, a zejména pro hypotézu o tom, že pozorované vzorce vznikly z globálního rozmístění na přirozených raftech.


Obrázek 1. Placentální savci a jejich vačnatí protějšci.

Biogeografie je studium rozdělení rostlin a zvířat po světě. Z ní víme, že každý ze světadílů má vlastní odlišnou faunu a flóru. V Africe například nacházíme nosorožce, hrochy, lvy, hyeny, žirafy, zebry, šimpanze a gorily. V Jižní Americe žádné z těchto zvířat nežije. Místo toho jsou tam domovem pumy, jaguáři, mývalové, vačice a pásovci. Vačnatce nalézáme v Austrálii a Jižní Americe, nikoli však v Evropě. Taková pozorování vedla biogeografy k rozdělení světa na šest hlavních faunistických areálů. Podobně bylo zavedeno i šest hlavních floristických areálů. Evolucionisté tvrdí, že nejrozumnějším vysvětlením pro toto biogeografické rozrůznění je, že se ona odlišná zvířata a rostliny vyvinuly odděleně, z předků, kteří kolonizovali různé části světa před tisíci či miliony let. Další důkazy pro toto tvrzení prý plynou ze studia ostrovní biogeografie. Například z 1500 známých druhů octomilek (Drosophila) žije skoro třetina pouze na Havajských ostrovech. Tyto ostrovy jsou rovněž domovem více než 1000 druhů plžů a dalších suchozemských měkkýšů, které nenajdeme nikde jinde.

Zde je opět třeba rozlišovat mezi speciací v rámci druhu (která je přijímána jako fakt jak kreacionisty, tak evolucionisty) a evolucí mezi druhy (=druh je zde „kind“, ne „species“ – pozn. edit.). Biogeografie pak skutečně poskytuje důkazy ve prospěch prvé možnosti a zmíněné octomilky, plži i další měkkýši vyskytující se na Havajských ostrovech prokazatelně poskytují jedny z nejpádnějších důkazů takové speciace. Podobně existují jasné biogeografické důkazy pro speciaci pěnkav na galapážském souostroví, kde na jednotlivých ostrovech nalézáme podobné, ale ne zcela totožné druhy1. K tomu došlo téměř jistě proto, že ostrovy leží dost blízko na to, aby to umožnilo několika ptákům přeletět na sousední ostrov, ale dost daleko na to, aby byla nová ptačí kolonie izolována od původní skupiny a bylo tak méně pravděpodobné, že bude docházet k příbuzenskému křížení. Ale s jakým úspěchem se evoluční teorie vypořádává s obecnějšími biogeografickými pozorováními?

Ve skutečnosti se některá biogeografická pozorování mimořádně obtížně vysvětlují v rámci obrazu světa raženého evolucionisty. Podle evoluční teorie se savci vyvinuli zhruba před 100 miliony let z malých tvorů podobných rejskům. Z těchto tvorů se prý vyvinuli kromě jiného vačnatci žijící v Austrálii a placentálové žijící v Evropě i jinde ve světě. To, co je tak pozoruhodného na těchto dvou skupinách, je fakt, že i když jsou jejich rozmnožovací orgány zásadně odlišné, v jiných směrech jsou si tito tvorové velmi podobní (obrázek 1). Například kosterní struktury některých evropských placentálních psovitých šelem jsou téměř totožné se strukturami australských vačnatců-vakovlků. Zvlášť dobře je to patrné, srovnáme-li lebky bývalého tasmánského vakovlka (Thylacinus cynocephalus) a evropského placentálního vlka obecného (Canis lupus). Další placentálové a vačnatci, kteří se prý vyvíjeli nezávisle na sobě, vykazují rovněž podobné rysy. Lze opravdu věřit tomu, že se v důsledku náhodných mutací a rozdílného životního prostředí na oddělených světadílech vyvinuly u obou skupin tak podobné znaky?

(Kdo by ovšem chtěl vakovlka vidět, musel by patrně do muzea, neboť v přírodě ani v zajetí už zřejmě nežije. Prokazatelně poslední jedinec uhynul v roce 1936 v malé zoo v přístavu Hobart na Tasmánii. Od té doby sice občas proskočí zprávy o jeho pozorování, dokonce prý byly nalezeny i stopy a trus, avšak spolehlivý důkaz, že vakovlk ještě žije, chybí. Neuspěl ani známý horolezec E. Hillary, když po něm v 60. letech 20. století pátral v hlubokých lesích tasmánského vnitrozemí. Pozn. překl.)

Oblasti endemizmu

Jelikož se o evoluci tvrdí, že je celosvětovým jevem, očekávali bychom, že nové druhy budou vznikat na mnoha místech napříč všemi světadíly. Předpovědi evoluční teorie by tedy měly vycházet z toho, že střediska, odkud se šíří rostliny a zvířata, budou nepravidelně rozeseta, a nikoli soustředěna do několika málo oblastí2. Mnoho let už je však známo, že tomu tak není. Už roku 1820 si Augustin de Candolle uvědomil, že globální mapa míst původu rostlin se spíše blíží mapě „oblastí endemizmu“, kdy je mnoho různých rostlin omezeno vždy na jednu přesně vymezenou a často malou oblast (viz obrázek 4) 3. Následně se přišlo i na to, že se de Candollovy oblasti intenzivního rostlinného endemizmu kryjí rovněž s oblastmi intenzivního endemizmu živočišného4.

(Augustin Pyrame de Candolle, 1778-1841, švýcarský botanik; vytvořil teorii přirozeného systému rostlin, která nahradila umělou soustavu Linnéovu. Pozn. překl.)

Nespojité areály


Obrázek 2. Rozšíření rostliny rodu Clethra – jochovec (z Thorne, odkaz 9).

Dalším problémem, který evoluční biogeografie neumí vysvětlit, je fakt, že podobné rostliny a zvířata nalézáme nejen v navzájem navazujících oblastech souše či na sousedících ostrovech, nýbrž i na různých světadílech oddělených rozsáhlými plochami krajiny či oceánu. Takový výskyt nazýváme výskytem v nespojitých areálech. Evolucionisté tuto skutečnost někdy vysvětlují tak, že stěhování světadílů (kontinentální drift) rozdělilo podobné skupiny, které kdysi žily v těsné blízkosti, a měly tedy společné předky. Toto je vysvětlení uváděné například pro fakt, že některé pakomáry najdeme v Antarktidě, jižní Austrálii, Jižní Americe, na Novém Zélandu i v jižní Africe5. Avšak podle teorií samotných evolucionistů se mnoho druhů žijících odděleně na dříve spojených světadílech vyvinulo až po jejich rozdělení6. Například Jižní Amerika a Afrika se údajně oddělily zhruba před 100 miliony let, ale ty druhy kaktusů, které se údajně vyvinuly v Jižní Americe před zhruba třiceti miliony let, nalézáme i v Africe. Podobně evolucionistické výklady zrodu hlodavců žijících v Jižní Americe i Africe odporují obecně přijímanému datování kontinentálního driftu7. A je známo mnoho dalších zarážejících nespojitých areálů v obou těchto světadílech8. Navíc nalézáme druhy s nespojitými areály často na světadílech, které spolu nikdy nesousedily. Například je známo, že mnoho rostlin i hmyzu má nespojité areály v oblasti Tichého oceánu9. Rozšíření rostliny rodu Clethra – jochovec je dalším příkladem, znázorněným na obrázku 2. Zajímavé rovněž je, že vačnatec kolokolo (Dromiciops) žijící v Chile je mnohem příbuznější australským vačnatcům než jiným jihoamerickým vačnatcům10.

(Na tuto skutečnost ostatně upozorňuje i evolucionistický „Svět zvířat“, Albatros Praha 1997: „V poslední době totiž přichází stále více důkazů o tom, že kolokolo může být hledaným spojovacím článkem mezi jihoamerickými a australskými vačnatci. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že přinejmenším šest vymřelých druhů obývalo před 20 miliony lety nejjižnější oblasti Jižní Ameriky.“ Pozn. překl.)

Lze uvést ještě spoustu dalších biogeografických anomálií, které nezapadají do očekávaného evolučního vzorce. Například fauna střední a jižní Afriky má blíže k fauně jižní Asie než k fauně severoafrické (11) a flóra nalézaná na Madagaskaru se neobyčejně podobá flóře indonéské12. Šichy (Empetrum) nalézáme pouze v severněji položených oblastech severní polokoule a v nejjižnějších oblastech jižní polokoule. Mnoho blízce příbuzných rostlin nacházíme pouze na východě Severní Ameriky a ve východní Asii. Ze studie provedené Muzeem státu Illinois vyplynulo, že ve východní Asii a na východě Severní Ameriky roste 627 rodů cévnatých rostlin, z nichž 151 chybí na západě Severní Ameriky13. Důležité je, že některé z rostlin (a hub) žijící ve východní Asii a na východě Severní Ameriky jsou totožné na úrovni druhů, což svědčí o tom, že k odloučení těchto areálů došlo teprve nedávno (to znamená během uplynulých pár tisíc let). Kdyby totiž k onomu odloučení došlo před mnoha miliony let, jak tvrdí evolucionisté, je velmi nepravděpodobné, že tolik druhů by v obou oblastech zůstalo stejných. Neboť je známo, že se rostliny i zvířata rychle mění v reakci na změny svého životního prostředí.

Fosilie

Fosilní záznam přináší rovněž problémy pro evoluční interpretaci biogeografie. Například na západě Severní Ameriky a ve východní Asii existuje mnoho podobných fosilií rostlin, ale podle teorie kontinentálního driftu preferované geology byly tyto horniny uloženy teprve poté, kdy už Aljašku a Rusko oddělovaly tisíce kilometrů oceánu14. Zatímco oblast výskytu žijících vačnatců tvoří téměř výhradně Austrálie a Jižní Amerika, jejich fosilie z období, které evolucionisté nazývají „svrchní křída“ (údajně před 65-85 miliony let) nalézáme výhradně v Eurasii a Severní Americe. Jak se vyjádřil Richard Cifelli, asistent na katedře zoologie oklahomské univerzity, „tento zeměpisný náhlý přesun zůstává nevysvětlen“15. Udivující je, že dnes nalézáme fosilní vačnatce na všech světadílech16. Podle evoluční teorie se placentálové vyvinuli na severní polokouli a v Austrálii se objevili teprve před zhruba pěti miliony let. Avšak nedávný objev čehosi, co se zdá být placentální fosilií, v Austrálii, v horninách starých údajně 120 milionů let, přiměl evolucionisty k vyslovení domněnky, že se placentálové zřejmě vyvinuli nejdřív na jižní polokouli, migrovali na sever, a pak asi na jižních světadílech vymřeli!17 O lvech se ví, že žili v Izraeli, ale lví fosilie se tam nenašly. Podobně se kdysi po USA proháněly miliony bizonů, ale nalézá se tam velmi málo fosilií bizonů. Tvrdit, že se určité zvíře s jistotou vyvinulo na určitém místě prostě proto, že se (dosud) nenašly důkazy o tom, že žilo někde jinde, není nutně vědecké.

Z těchto důvodů je jasné, že pozorované rozdělení organizmů nelze vysvětlit pouze poukazem na to, že se vyvinuly na místech, kde je nyní nacházíme. V důsledku toho rozšířili evolucionisté své modely biogeografie alternativními teoriemi jako třeba tvrzeními o migraci přes dříve existující mezikontinentální šíje, o dopravě pomocí ptáků a větru, a transoceánském šíření rostlin a zvířat na kobercích plovoucí vegetace18. V některých případech se tvrdí, že organizmy vyskytující se nyní v nespojitých areálech žily kdysi na souvislých územích a že takové rostliny či zvířata na územích zmíněné areály spojujících vymřely. Jinou teorií uváděnou pro vysvětlení zarážejících biogeografických pozorování je „konvergentní evoluce“. Podle ní se odlišné organizmy vyvinuly na různých místech světa v organizmy podobné, protože se musely přizpůsobit podobným biotopům. Tohle vysvětlení nabízejí evolucionisté například pro podobnosti mezi placentály a vačnatci19.

Při jakékoli diskuzi o biogeografických vzorcích bychom si měli uvědomit, že mnohé teorie, které se zde nabízejí, jsou nutně chudé na data, a v důsledku toho bohaté na fantazírování. Ke všem zkoumaným jevům totiž došlo mnoho let před okamžiky, ke kterým sahá lidská paměť, a mnoho z důkazů, které by snad podpořily ten který názor, zřejmě už dávno zmizelo. Možná je příznačné, že v devatenáctém století stavěli zastánci evoluční interpretace biogeografie na víře v oddělené, jasně dané světadíly, zatímco nyní se tvrdí, že pozorované vzorce života podporující evoluční výklad biogeografie počítají s kontinentálním driftem. Možná tedy je blíže pravdě názor vyjádřený Dr Garethem Nelsonem a Dr Normanem Platnickem z Amerického přírodovědného muzea, kteří tvrdí, že „se ukázalo, že biogeografie (čili zeměpisné rozšíření organizmů) nepřináší v žádném ohledu důkazy ani pro ani proti evoluci“20.

Avšak kreacionisté se mohou obrátit na Bibli jako na vodítko při snaze o porozumění celosvětovému rozšíření zvířat i rostlin. Podle ní začala rekolonizace světa bezprostředně po Potopě podle Genesis, když vody opadly (Genesis 8/. Zvířata vystoupila z archy a vegetace unášená proudy, nesoucí semena, hmyz i sladkovodní ryby, se uchycovala na zemi vystupující z vody. Kreacionistické modely se soustřeďují na čtyři hlavní procesy, které podle nich ovlivnily popotopní biogeografii:

- transoceánský transport na rostlinných kobercích
- transport obstaraný člověkem
- migrace a částečné vymření
- speciace.

Transoceánský transport na vegetačních kobercích

Už mnoho let přijímají evolucionisté i kreacionisté myšlenku možné přepravy rostlin i zvířat přes velké vodní plochy prostřednictvím přírodních koberců – naplavenin kmenů a keřů. Profesor Paul Moody z univerzity ve Vermontu prohlásil,

„V dobách záplav se mohou z říčních břehů odtrhnout velké kusy zeminy spolu s hustou vegetací včetně stromů a být smeteny do moře. Někdy lze zahlédnout takové ostrůvky-koberce na hladině oceánu daleko od pevniny, stále svěží a zelené, s palmami sedm až deset metrů vysokými. Je docela dobře možné, že tak mohou být přepravována na velké vzdálenosti i suchozemská zvířata. Mayr uvádí, že mnoho tropických oceánských proudů má rychlost přinejmenším dva uzle; to by činilo až osmdesát kilometrů za den, 1600 km za tři týdny“21.


Obrázek 3. Trasa, kterou urazil Oreobolus (z Muzea vědy Buffalo New York, USA).

Nejnověji razí myšlenku přepravy na rostlinných kobercích i evolucionisté, kteří tak vysvětlují přítomnost kuskusovitých savců Ailurops ursinus a Strigocuscus celebensis na ostrově Celebes22 a lemurů na ostrově Madagaskar23. Roku 1995 podal jeden rybář zprávu o kolonizaci ostrova Anguilla v Západní Indii leguány. Ty vyhodily vlny na jednu z východních pláží ostrova, když je tam dopravil koberec z klád a vyvrácených stromů pár týdnů poté, kdy se dva hurikány přehnaly nad ostrovy Malých Antil. Vědci propočítali, že leguáni na koberci uplavali 320 km z Guadeloupe24.

Příznačné je, že biogeografové někdy vymezují oceány spíše než kontinenty jako hlavní biogeografické oblasti. Je tomu tak proto, že velmi často jsou patrné vzorce nespojitosti tam, kde je mnoho suchozemských organizmů rozeseto podél pobřeží nějakého oceánu. Biogeografovi z dvacátého století Léonu Croizatovi to bylo tak nápadné, že strávil mnoho času zakreslováním „tras“, aby tak zmapoval opakované výskyty těchto vzorců (25). Tam, kde se objevuje znovu určitá trasa použitá odlišnými organizmy skupinu po skupině, mluvíme často o „generalizované trase“. Například trasu rostliny Oreobolus znázorněnou na obrázku 3 sdílí spousta dalších rostlin a zvířat (26). Z těchto generalizovaných tras vyabstrahoval Croizat pět biogeografických „uzlů“ či „bran“, kudy se šíří rostliny a zvířata po světě (obrázek 4)27.


Obrázek 4. Přehled proudů, bran a oblastí endemizmu. Dvacet oblastí endemizmu vymezených de Candollem je označeno čísly 1 až 20. Pět biogeografických „bran“ vymezených Croizatem je označeno písmeny A až E. (Z Wise a Croxton, bibliogr. odkaz 30).

Zničující síla velkých objemů rychle tekoucí vody je nesmírná, a tak v raných stadiích Potopy podle Genesis zřejmě dokázala vyrvat ze země velké plochy lesů. Třebaže byla část z nich patrně pohřbena v usazeninách, mnoho miliard stromů asi unášela nadále voda jako obrovské „koberce z kmenů“28. Na těchto ostrovech vegetace pravidelně zavlažovaných deštěm se mohly snadno po delší čas udržet při životě rostliny i zvířata. Oceánské proudy pak dopravovaly tyto masivní „rafty“ po celé zemi; občas přitom přirazily ke břehu, kde mohla zvířata a hmyz „nastoupit“ či „vystoupit“, potom rafty opět proudy strhly do moře. Schopnost oceánských proudů přepravovat plovoucí předměty po světě jsme si ověřili nedávno, kdy roku 1992 nákladní loď ztratila v severním Tichém oceánu tisíce gumových kachniček, které se dávají dětem na hraní do vany. Za méně než dvacet let dopluly tyto hračky do Austrálie a Jižní Ameriky, a následně do Severního ledového oceánu i Atlantiku29. Teorii raftingu podporuje i zjištění profesorů Kurta Wiseho a Matthewa Croxtona, podle kterých výseky, které tvoří spojnice směru oceánských proudů s pevninami, odpovídají de Candollovým oblastem endemizmu i Croizatovým biogeografickým branám (obrázek 4)30. Tím nechceme říci, že suchozemští živočichové přežili Potopu na raftech, nýbrž že rafty jen usnadnily jejich rozšíření po zemi po Potopě, když se rozmnožili a opustili archu, když spočinula na horách Ararat (Genesis 8:4).

Transport prostřednictvím lidí

Podle Bible se lidstvo po zmatení jazyků v Bábelu (Genesis 11) rozptýlilo po celé zemi31. Závažné podpůrné důkazy pro tento fakt nalézáme v archeologii, podobnostech jazyků, kterými mluví lidé v Evropě i na Dálném východě, i v anatomických analýzách a analýzách DNA32. Je tedy nasnadě představa, že mnozí z těchto lidí cestujících do různých krajů zřejmě s sebou vzali zvířata jako potravu na cestu i za účelem pěstování zemědělství po příchodu do místa určení33.

Migrace a částečné vymření

Mnoho kreacionistů má za to, že brzy po Potopě35 nastala doba ledová34. Během ní patrně klesla hladina moří, jelikož se voda nahromadila v pevninských ledových příkrovech, a mohly se také vytvořit ledové mosty mezi světadíly, přes které mohla migrovat zvířata. Většina evolucionistů věří, že kdysi existoval takový most přes Beringovu úžinu spojující Asii s Amerikou36. Mnoho geologů si myslí, že po oddělení světadílů došlo k mohutným tektonickým zdvihům37 a mosty mezi kontinenty, které kdysi existovaly v jiných částech světa, se pak zřejmě dostaly pod hladinu moře. Zvířata mohla přecházet z jednoho světadílu na druhý přes tyto mosty poté, co se rozmnožila a rozprchla z archy, možná po stovky let. Rychlost, kterou mohou zvířata takto osídlit rozsáhlá území, lze doložit na australských králících. Před příchodem Evropanů na tomto světadílu králíci nežili, ale roku 1859 byla jedna jejich kolonie vysazena v jižní Viktorii, na jihovýchodě. Během padesáti let pak králíci osídlili celý světadíl až po západní pobřeží38.

Je jisté, že na jednotlivých světadílech docházelo k velkým klimatickým změnám. Mamuti, nosorožci, bizoni, koně i antilopy například kdysi žili ve velkém množství na severní Sibiři. Egyptské pouště byly kdysi bujnými savanami39. Skupiny zvířat, kterým se kdysi dobře dařilo v jistých oblastech, mohly na těchto místech vymřít, a přežili zřejmě jen ti jedinci, kteří se odstěhovali na jiné světadíly. Ba co víc, klimatické změny a konkurence jiných zvířat mohly být docela dobře impulzem k migraci. Na druhé straně můžeme nepřítomnost konkrétních skupin na konkrétních světadílech chápat jako důkaz toho, že se tam nikdy neodstěhovala ani tam nebyla dopravena, takže tam nepřežila.

Speciace

Na rozdíl od častých výroků těch, kdo se snaží zdiskreditovat kreacionizmus, většina kreacionistů netvrdí, že druhy jsou neměnné. Naopak, argumentují silně ve prospěch procesu speciace. Kromě toho, že pro speciaci svědčí pádné vědecké důkazy, je tento proces také stěžejní složkou biblického výkladu rozmanitosti života pozorovaného dnes na zemi. Podle Bible byla jedinými suchozemskými zvířaty, která přežila Potopu, ta, která zachránil Noe. Na palubě archy byly zastoupeny všechny druhy zvířat a jejich potomky musí být tedy všechny nyní žijící zoologické druhy (Genesis 6-8). Bibličtí kreacionisté v zásadě věří, že genetickou informaci potřebnou pro vznik všech zoologických druhů nesla zvířata, která se vylodila z archy. Měli bychom však zopakovat, že bibličtí kreacionisté nevěří, že se při speciaci mohou křížit druhy, takže se například plaz nikdy „speciací“ nezmění v savce ani lidoop v člověka.

Jelikož kreacionisté připouštějí, že zvířata i rostliny byly stvořeny se schopností přizpůsobit se novým biotopům, zastávají názor, že přítomnost podobných zoologických druhů či rodů v sousedících biotopech může být někdy vysvětlena biologickou proměnou.

Závěr

I když biogeografická pozorování přinášejí silné důkazy pro proces speciace, nepodporují obecnější předpovědi evoluční teorie ani model pomalého kontinentálního driftu zastávaný geology staré země. Data lze však interpretovat jako potvrzení biblické zprávy o rekolonizaci a rozrůznění organizmů po Potopě podle Genesis.

Odkazy

1. Wood, T.C., A Creationist Review and Preliminary Analysis of the History, Geology, Climate and Biology of the Galápagos Islands, Eugene, Wipf and Stock, OR, pp. 108–125, 2005.
2. Wood, T.C. and Murray, M.J., Understanding the Pattern of Life, Broadman & Holman, Nashville, TN, p. 192, 2003.
3. Humphries, C. and Parenti, L., Cladistic Biogeography: Interpreting Patterns of Plant and Animal Distributions, 2nd edn., Oxford University Press, Oxford, pp. 21–22, 1999.
4. Nelson, G. and Platnick, N., Systematics and Biogeography: Cladistics and Vicariance, Columbia University Press, New York, pp. 368, 524, 1981; Cox, C.B., The biogeographic regions reconsidered, Journal of Biogeography 28:511–523, 2001; www.interscience.wiley.com.
5. Ridley, M., Evolution, 3rd edn., Blackwell Science, Oxford, ch. 17, 2004.
6. George, W. and Lavocat, R., The Africa–South America Connection, Clarendon Press, Oxford, p. 159, 1993; Davis, C. et al., High-latitude tertiary migrations of an exclusively tropical clade: evidence from Malpighiaceae, International Journal of Plant Sciences 165 (4 Suppl.):S107–S121, 2004; www.people.fas.harvard.edu/~ccdavis/pdfs/Davis_et_al_IJPS_2004.pdf.
7. George and Lavocat, ref. 6, ch. 9.
8. George and Lavocat, ref. 6, p. 159.
9. Thorne, R., Major disjunctions in the geographic ranges of seed plants, The Quarterly Review of Biology 47(4):365–411, 1972; Buffalo Museum of Science (New York), Panbiogeography: Pacific Basin Tracks, sciencebuff.org/pacific_basin_tracks.php.
10. Allaby, M., Dromiciopsia; in: A Dictionary of Zoology, Oxford University Press, Oxford, 1999; www.encyclopedia.com.
11. Beck, W. et al., Life. An Introduction to Biology, 3rd edn., HarperCollins, New York, p. 1324, 1991.
12. Schatz, G., Malagasy/Indo-Australo-Malesian phytogeographic connections; in: Lourenço, W.R. (Ed.), Biogeography of Madagascar, Editions Orstom, Paris, 1996, www.mobot.org.
13. Qian, H., Floristic relationships between eastern Asia and North America: test of Gray’s hypothesis, The American Naturalist 160(3):317–332, 2002.
14. Smiley, C., Pre-Tertiary phytogeography and continental drift: some apparent discrepancies; in: Gray J. and Boucot, A. (Eds.), Historical Biogeography, Plate Tectonics and the Changing Environment, Oregon State University Press, Corvallis, OR, pp. 311–319, 1976.
15. Cifelli R. and Davis, B., Marsupial origins, Science 302:1899–1900, 2003.
16. Quantum, ABC, 6 November 1991, cited in Focus: news of interest about creation and evolution, Creation 14(2):5–8, 1992; Gish, D., Evolution: The Fossils Still Say No! Institute for Creation Research, El Cajon, CA, pp. 178–183, 1995.
17. Flannery, T., Forum: A hostile land—could one tiny fossil overthrow Australia’s orthodoxy? New Scientist 2116:47, 1998.
18. Simpson, G.G., Mammals and land bridges, Journal of the Washington Academy of Sciences 30:137–163, 1940; www.wku.edu; Thorne, R., Major disjunctions in the geographic ranges of seed plants, The Quarterly Review of Biology 47(4):375, 1972; Hagen, A., Trans-Atlantic dispersal and phylogeography of cerastium arcticum (Caryophyllaceae) inferred from RAPD and SCAR markers, American Journal of Botany 88(1):103–112, 2001.
19. Another remarkable example of “convergent evolution” is the echolocation systems used by bats and whales, which, again, are believed to have evolved quite separately. That such similar and very sophisticated systems could have arisen through chance mutations stretches credibility a very long way; Spetner, L., Not by Chance, Judaica Press, New York, 1998.
20. Nelson,G. and Platnick, N., Systematics and Biogeography: Cladistics and Vicariance, Columbia University Press, New York, p. 223, 1981.
21. Moody, P., Introduction to Evolution, Harper & Brothers, New York, p. 262, 1953.
22. Heinsohn, T., A giant among possums, Nature Australia 26(12):24–31, 2001.
23. Tattersall, I., Madagascar’s lemurs, Scientific American 268(1):110–117, January 1993; p. 90.
24. Censky, E. et al., Over-water dispersal of lizards due to hurricanes, Nature 395:556, 1998; Yoon, C., Hapless iguanas float away and voyage grips biologists, The New York Times, 13 March 2008; www.nytimes.com.
25. Humphries. C. and Parenti, L., Cladistic Biogeography: Interpreting Patterns of Plant and Animal Distributions, 2nd edn., Oxford University Press, Oxford, pp. 33, 37, 1999; Croizat, L., Panbiogeography, vols. 1, 2A and 2B, self-published, 1958.
26. Seberg, O., Taxonomy, phylogeny, and biogeography of the genus Oreobolus R.Br. (Cyperaceae), with comments on the biogeography of the South Pacific Continents, Botanical Journal of the Linnean Society 96:119–195, 1998; Buffalo Museum of Science (New York), Vicariance biogeography and panbiogeography of the plant genus Oreobolus (Cyperaceae): a comparison of methods and results; www.sciencebuff.org/panbiogeography_of_oreobolus.php.
27. Croizat, L., Panbiogeography, vol. 2B, fig. 259, p. 1018.
28. Scheven, J., The Carboniferous floating forest an extinct pre-Flood ecosystem, Journal of Creation (CEN TJ) 10(1):70–81, 1996; Wieland, C., Forests that grew on water: startling hard facts from coal uproot the millions of years idea, Creation 18(1):20–24, December 1995.
29. Ford, P., Drifting rubber duckies chart oceans of plastic, Christian Science Monitor, 31 July 2003, www.csmonitor.com; Clerkin, B., Thousands of Rubber Ducks to Land on British shores after 15 year journey’, Daily Mail, 27 June 2007, www.dailymail.co.uk.
30. Wise, K.P. and Croxton, M., Rafting: a post-Flood biogeographic dispersal mechanism, Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 465–477, 2003.
31. In this, the Bible is emphatic. According to Genesis 11:8, “ … the LORD scattered them from there over all the earth”; and again, in Genesis 11:9, “From there the LORD scattered them over the face of the whole earth” (my italics).
32. Schroeder, L.L., A possible post-Flood human migration route, Journal of Creation (TJ) 19(1):65–72, 2005.
33. Woodmorappe, J., Causes for the biogeographic distribution of land vertebrates after the Flood, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA, pp. 361–370, 1990.
34. That is, they believe in one Ice Age, from around 2350 to 1500 BC, See Garner, P., The New Creationism, Evangelical Press, Darlington, UK, ch. 15, 2009.
35. Batten, D. (Ed.), The Creation Answers Book, Creation Book Publishers, ch. 16, 2009.
36. Elias, S. et al., Life and times of the Bering Land Bridge, Nature 382:60–63, 1996.
37. Many biblical creationists also believe that the continents separated, but not over millions of years. They understand this to have happened very rapidly, during or soon after the Genesis Flood. Dr John Baumgardner of the Los Alamos National Laboratory, USA, has produced a computer model of the earth’s mantle, and has shown that tectonic plate movement could have caused the continents to separate both spontaneously and very rapidly. The model also proposes a possible mechanism for the global Flood (Batten, D. (Ed.), The Creation Answers Book, Creation Book Publishers, 157–166, 2009.
38. Wieland, C., The grey blanket, Creation 25(4):45–47, 2003.
39. Fitzpatrick, T., Scientists find fossil proof of Egypt’s ancient climate, Washington University, St Louis; www.wustl.edu.

Tento článek je též v ruštině

PřílohaVelikost
00636-18.2.2014-biogeografie.doc978.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Eva

Trituruss

ad - Takto bych to já nenapsal. Napsal bych :"nadpřirozená bytost, Bůh jménem JHWH (či Jehova, nebo Jahve), takže to asi nebude můj výrok ..

Možná to bylo napsané tahle či podobně....každopádně jsem registrovala "nadpřirozená bytost", a v tom je to jádro neporozumění či zmutování významu.
Žádné "nadpřirozeno" není a neexistuje. Můžeme se setkat s bytostmi mýtickými, pohádkovými, bájnými, fiktivními atd...ale nic z toho není nad-přirozené, protože nestojí "nad přirozeným". Pokud už nezbytně náboženství potřebuje nazvat boha bytostí, pak je třeby použít jiný přívlastek, neobejde-li se bez něj, ale určitě ne "nadpřirozený".
Pojem "bůh" je abstrakce s maximálním rozsahem a minimálním obsahem, "bůh" je stejně abstraktní pojem jako třeba "člověk", "strom"....atd. Ve skutečnosti žádná entita jako je "strom", "člověk", "bůh" neexistuje, už jen při vyslovení takových pojmů automaticky determinujeme a představujeme si konkrétní znaky. Teprve když tohle pochopíme a porozumíme anatomii jazyka a řeči, můžeme se pokoušet pracovat s absolutní abstrakcí v řeči.
Ale to jen tak na okraj....

Mějte se...Smile.....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva

"nadpřirozená bytost jménem Bůh"....?...

Takto bych to já nenapsal. Napsal bych :"nadpřirozená bytost, Bůh jménem JHWH (či Jehova, nebo Jahve), takže to asi nebude můj výrok ..

Výraz "nadpřirozený" je v našem překladu použit v těchto verších :

Luk.1:22

22 Ale když vyšel, nebyl schopen k nim promluvit a oni si uvědomili, že právě viděl ve svatyni nadpřirozené vidění; a dával jim znamení, ale zůstal němý.

PRO SROVNÁNÍ :

BKR Luke 1:22 Vyšed pak, nemohl mluviti k nim. I srozumìli, že vidìní vidìl v chrámì. Nebo on návìští jim dával, a zùstal nìmý.

CEP Luke 1:22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že mìl v chrámì vidìní; dával jim jen znamení a zùstal nìmý.

KMS Luke 1:22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, i poznali, že spatøil ve svatyni vidìní. Dorozumíval se s nimi posunky, a zùstával nìmý.

NKB Luke 1:22 Když pak vyšel, nemohl k nim promluvit. A [tak] poznali, že v chrámu spatøil vidìní, nebo se s nimi dorozumíval posunky a zùstával nìmý.

ASV Luke 1:22 And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: and he continued making signs unto them, and remained dumb.

DRA Luke 1:22 And when he came out, he could not speak to them: and they understood that he had seen a vision in the temple. And he made signs to them and remained dumb.

KJV Luke 1:22 And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.

NJB Luke 1:22 When he came out he could not speak to them, and they realised that he had seen a vision in the sanctuary. But he could only make signs to them and remained dumb.

YLT Luke 1:22 and having come out, he was not able to speak to them, and they perceived that a vision he had seen in the sanctuary, and he was beckoning to them, and did remain dumb.

BGT Luke 1:22 evxelqw.n de. ouvk evdu,nato lalh/sai auvtoi/j( kai. evpe,gnwsan o[ti ovptasi,an e`w,raken evn tw/| naw/|\ kai. auvto.j h=n dianeu,wn auvtoi/j kai. die,menen kwfo,jÅ

VUL Luke 1:22 egressus autem non poterat loqui ad illos et cognoverunt quod visionem vidisset in templo et ipse erat innuens illis et permansit mutus

.............................................................

Luk.24:23

23 ale jeho tělo nenašly a přišly a říkaly, že měly také nadpřirozené vidění andělů, kteří řekli, že je naživu.

PRO SROVNÁNÍ :

BKR Luke 24:23 A nenalezše tìla jeho, pøišly, pravíce, že jsou také vidìní andìlské vidìly, kteøížto praví, že by živ byl.

CEP Luke 24:23 a nenalezly jeho tìlo; pøišly a vyprávìly, že mìly i vidìní andìlù, kteøí øíkali, že je živ.

KMS Luke 24:23 a když nenalezly jeho tìlo, pøišly a øíkaly, že mìly dokonce vidìní andìlù, kteøí øekli, že je živ.

NKB Luke 24:23 a když nenašly jeho tìlo, pøišly a øíkaly, že mìly dokonce vidìní andìlù, kteøí øekli, že žije.

ASV Luke 24:23 and when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, who said that he was alive.

DRA Luke 24:23 And not finding his body, came, saying that they had all seen a vision of angels, who say that he is alive.

KJV Luke 24:23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

NJB Luke 24:23 and when they could not find the body, they came back to tell us they had seen a vision of angels who declared he was alive.

YLT Luke 24:23 and not having found his body, they came, saying also to have seen an apparition of messengers, who say he is alive,

BGT Luke 24:23 kai. mh. eu`rou/sai to. sw/ma auvtou/ h=lqon le,gousai kai. ovptasi,an avgge,lwn e`wrake,nai( oi] le,gousin auvto.n zh/nÅ

VUL Luke 24:23 et non invento corpore eius venerunt dicentes se etiam visionem angelorum vidisse qui dicunt eum vivere

.............................................................

2.Kor.12:1

12 Musím se chlubit. Není to prospěšné, ale přejdu k nadpřirozeným viděním a zjevením Pána.

KR 2 Corinthians 12:1 Ale chlubiti mi se není dobré, nebo pøišel bych k vypravování o vidìních a zjeveních Pánì.

CEP 2 Corinthians 12:1 Musím se pochlubit, i když to není k užitku; pøicházím teï k vidìním a zjevením Pánì.

KMS 2 Corinthians 12:1 [Když] už se musím chlubit, aè mi to není k užitku, pøistoupím k vidìním a zjevením od Pána.

NKB 2 Corinthians 12:1 Jistì pro mì není užiteèné, abych se chlubil; pøistoupím však k vidìním a zjevením [od] Pána:

ASV 2 Corinthians 12:1 I must needs glory, though it is not expedient; but I will come to visions and revelations of the Lord.

DRA 2 Corinthians 12:1 If I must glory (it is not expedient indeed) but I will come to visions and revelations of the Lord.

KJV 2 Corinthians 12:1 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.

NJB 2 Corinthians 12:1 I am boasting because I have to. Not that it does any good, but I will move on to visions and revelations from the Lord.

YLT 2 Corinthians 12:1 To boast, really, is not profitable for me, for I will come to visions and revelations of the Lord.

BGT 2 Corinthians 12:1 Kauca/sqai dei/( ouv sumfe,ron me,n( evleu,somai de. eivj ovptasi,aj kai. avpokalu,yeij kuri,ouÅ

VUL 2 Corinthians 12:1 si gloriari oportet non expedit quidem veniam autem ad visiones et revelationes Domini

PROČ SE TAK PŘEKLADATELÉ PNS ROZHODLI, TEĎ NEMŮŽU SDĚLIT - DLOUHODOBĚ NEMÁM K DISPOZICI ŘECKÉ SLOVNÍKY A Z HLAVY TO FAKT NEVÍM.
.............................................................

To jsou jediné tři výskyty v našem PNS, kde se řecké slovo překládá českým výrazem nadpřirozený.

Toto slovo se někdy používá jako synonymum slova zázrak.

Problém je, že slova časem v nových kontextech často mění význam z původních na jiný a pokud tyto změny nemáme nějak chronologicky zdokumentované, tak můžeme jen tápat a spekulovat a to dost nepřesně co se souvislostí týče. NZ používá druh řečtiny zvaný koiné a ta je trochu jiná než attická řečtina helénského či archaického období, takže mezi to nelze vždy položit tak jednoduše rovnítko.

-------------------------------------------------------------

Jinak ohledně slova "fysis" se koukněte sem :

http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200003188

Naturalis a supernaturalis bývá přeloženo takto :

Isaac Newton vydal své dílo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematické základy přírodní filozofie).


Magic, Supernaturalism, and Religion
(Magie, nadpřirozeno a náboženství).

Obrázek uživatele Eva

Trituruss

Nejsem si jistá, ale myslím, že Vy - jste použil v příspěvku výraz "nadpřirozená bytost jménem Bůh"....?....

Chtěla jsem k tomu něco málo dodat, ale nedohledám to.
Nicméně:

Zkuste zapátrat po historii slova "přirozenost".
Dostanete se do předfilosofického Řecka, k pojmu "fysis", které překládáme jako "přirozenost".
Fysis je odvozenina slovesa fyómai = rodím se.
Fysis se překládalo též jako "přirození", tedy to, co je účastno při-rození, co jest při-rozeno.
Z řečtiny se posuneme k latině a dostaneme se ke slovu "natura" = při-rozené, to, co patří k rození, posléze pří-roda. Do hovorové češtiny jsme absorbovali pojem "nátura" = to, co je naší bytostnou podstatou, povahou.

Oba pojmy, fysis i natura jsou adekvátní, ale byla to právě latina, resp. latinští křesťané, kteří vytvořili ke slovu "naturalis" opositum "supernaturalis", které čeština neumí přeložit jinak, než nadpřirozený. Naproti tomu - řecké křesťanství k pojmu "supernaturalis" vůbec nezná ekvivalent! Řečtina zná pojem "metafysis", což ale vůbec neodpovídá češtinou chápaný (uchopovaný, vnímaný) pojem "nadpřirozeno". Pojem "supernaturalis" je latinské specifikum, které pravděpodobně vyplňuje něco, co v latinském jazyce chybělo v pojetí "přirozenosti", se kterou tak podrobně pracovala řecká filosofie, ale nemělo to nic společného s křesťanskou vírou či náboženstvím.

Tolik na vysvětlenou k pojmu "nadpřirozený Bůh", stalo se to běžně užívanou frází, která vkořenila do našeho myšlení a málokdo ví, že je to vlastně nesmysl a nevědomě tradovaný slaměný panák. Slovo "nadpřirozené" totiž ve své podstatě nevyjadřuje vůbec nic z toho, co jsme si pod ním v češtině zvykli představovat. "Nad" přirozeností, "nad" fysis totiž nic neexistuje, neboť vše, co jest, jest fysis, která se projevuje vlastní mocí.

Přeji krásné jarní dny v plném vědomí boží přítomnosti.
Smile

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Re: JURA - coffetajm

Jelikož Ty fotonovatíš, já musím být stručnější. Jako ta matička Příroda - ladit do průměru a harmonie Smile

K Tvým čtyřem nesouhlasům:
předpokládala jsem a očekávala cosi chytrolínského a poťouchle intelektuálního, a-la "teď jsem na to kápnul". Samozřejmě můžeš, můžeš cokoliv, ale je to zbytečné a komplikované. Přijímej skutečnost jako dítě, jen tak vejdeš do království božího. Skrze mazané chytráctví tam cesta nevede.

ad 1:když má stůl jednu nohu delší, tak jej nepostavíš rovně. - nesouhlasím
Nemusíš souhlasit. Dítě by tomu rozumělo. Rozumělo by tomu prostě a jednoduše. Ty hledáš křivou podlahu a vyrovnáváš nesouměrné nohy. OK.

ad 2:Pět jablek nerozdělíš na poloviny, aniž bys jedno z nich nemusel rozpůlit. - nesouhlasím
Nemusíš souhlasit, přesto to tak je. Dítě by tomu rozumělo. Slovo "alespoň" je nadbytečné. Dítě by rozpůlilo jedno, aby dostalo dvě a půl jabka. Ty bys jabka strouhal. OK.

ad 3:- Svět nebyl stvořen v hotových formách, - nesouhlasím
Nemusíš souhlasit, přesto je to evidentní skutečnost. Předpokládá sice určitou rozumovou a vědomostní výbavu, o něco vyšší level než v předchozích dvou příkladech, ale ta není z procesu evidence vyloučená, naopak.
Podivuji se, že zrovna v tomto případě, a zrovna Ty, připouštíš pochybnost.

ad 4:a pták s delším zobákem není ve výhodě. - nesouhlasím
Nemusíš souhlasit. Ale není. Je to fuk. Případná evidentní anomálie/defekt by byl spíše handicap.
__________________________________________________

ad - A co když trváš v některém případě na svém ty? Nemůže se to stát?

Může se to stát, a taky se to stává.

ad - Já nejen, že to nemůžu pochopit, já se s tím hlavně nejsem ochoten smířit. Svoboda slova samozřejmě spočívá i v luxusu tvrdit nesmysly. Ale jaký to má smysl? Jaký má smysl tvrdit něco, co nejsem schopen obháji
t?

Snažím se neříkat evidentní nesmysly. To je první zásada korektního dialogu. Pravda ovšem je, že nikdo není dokonalý. Co se týká "obhajoby", ono nejde jen o vysílač, ale taky o přijímač. No a kde je přijímač hluchý, vysílač se může zbláznit, ale není to nic platné. Neobhájíš a nevysvětlíš nic.

Pasáž ad transformace zredukuji na "Mohlo se dít cokoliv."

Ne. Mohlo se dít jen to, co se dělo. Kdyby se "mohlo" dít cokoliv, pak by se taky to "cokoliv" dělo.

ad - Proč by? Změna nemusí být natolik dramatická, aby vedla k takovým důsledkům. Selekční tlak nemusí být tak silný. Může dojít i ke změně, kdy se objeví nebo uvolní nějaká nika, jejíž prostředí bude pro daného živočicha výhodnější a nebude to vysloveně jen tlak, co jej do té niky vtáhne.

Kdyby změna nebyla dramatická, nebyl by vyvíjený vnější tlak.
Nemusí...může....možná....pravděpodobně.....atd atd.
Jsem přesvědčená, že vnitřní tlak /dispozice a mutace, pohyb "zevnitř"/ je silnější než vnější tlak /prostředí/. Podle mě vnější tlak jen koriguje tlak vnitřní, resp. jeho důsledky.

ad - No tak moment. Přece nebudeme rozebírat, co tvrdí nebo netvrdí někteří a kteří evolučníci. To bychom se opravdu nikam nedostali. A zobáčky jsou jen příklad. Nikdo vážně netvrdí, že všechno delší je lepší a čím delší, tím je to lepší. Vždy to souvisí s tím, aby to co nejlépe vyhovělo účelu. Ani zobák sám nevznikl bezdůvodně. I ten se vyvinul. I ten je produktem evoluce. A že jich je různých druhů a forem, že?

OK, takže ty infantilní příklady jsou jen příklady, ve skutečnosti nemíněné vážně. Pak se ovšem nediv, že se vůči těm příkladům vymezují i kreacionisté. Ty příklady jsou totiž evidentní blbost.
Zobák nevznikl bezdůvodně, ale nevznikl /to je SLOVO, co?/ ani důvodně. Prostě se vyvinul, tak, jak musel, neměl na výběr, jediné, co mohl - přizpůsobit se.

ad - Já mám před odborníky respekt. Mám své názory, své pohledy, své představy ale před odborníkem v prvním kole vždy smeknu a nechám se poučit.

To já taky. Zároveň ale taky vím, že odborník není ikona, modla, a že odborník "na něco" je laik "na všechno ostatní".
Chci tím říct, že s otázkami jdu za odborníky, ale na pr.del před nimi nepadám. Mnohokrát mě "odborníci" zklamali a naopak laik mile překvapil.

ad - Ale já přece nemluvím o žádných výhodách z pohledu názoru člověka. Mluvím právě jen a pouze o těch výhodách, které se jako výhody projevily tím, že zvýhodnily své nositele oproti jejich konkurentům a to zejména konkurentům z jejich vlastního druhu.

Jak to víš, že se jedná o výhody, nota bene o výhody, které se fixovaly geneticky do dalších generací a vedly k transformaci?

ad - Já nic nepersonifikuji. V podstatě s tebou souhlasím až na poslední větu. V té ty právě personifikuješ přírodu tvrzením, že všechno průměruje. A to už vůbec není pravda. Naopak. Ani dva tvorové nebyli nikdy úplně stejní.

Já nemluvím o generování kopií, ale o tzv. průměrování. A to se děje, zcela evidentně. Kde něčeho přebývá, tam příroda ubere. Viz. rovnováha v potravinovém řetězci. Nebo můžeš úplně jednoduše sledovat dědičnost. Vždycky se najde nějaká černá ovce rodiny, která vrací dokonalost do šedého průměru, aneb - "po kom to to díě má?"

I Tobě přeju krásné jarní dny...Smile...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Re: JURA - coffetajm

ad - Heslo dne:

Take it easy.
__________________________________________

Filosofie dne /předpokládá hlubší zamyšlení/:

Svět není suma věcí, nýbrž jednota, která se projevuje vzájemnou souvislostí horizontů (horizontů vnímání i různých horizontů rozličných myšlenkových přístupů).

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: JURA - coffetajm

Taky dobrý kafe Smile Presso piju bez mlíka ale rozpustný zase nemůžu bez mlíka. Jsem totiž založením Harpagon a nedokážu si toho rozpustnýho dát míň než normálního mletýho a pak to mám zase moc hořký. Ještě, že ten automat, co nám dělá kafe v práci, dávkuje kafe sám. Smile Ale stejně si dělám dost silný, abych nebyl náhodou ošizenej. Smile

No a s tím zamyšlením to mám holt těžší než ty. Já se hlouběji zamýšlet nemůžu. Už bych se nikdy nevynořil.

Heslo dne:

Take it easy.

Obrázek uživatele Eva

Re: JURA - coffetajm

ad - Já to beru jen jako takové kafrání u kafe, tedy jakési nezávazné kafování.

...nápodobně.....což ale nevylučuje /alespoň u mě/ hlubší zamyšlení. Ale teď dost zápasím s časem....

ad - Jakou si dáváš?

Bez cukru, se smetanou. Tři denně.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: JURA - coffetajm

Smile
Já to beru jen jako takové kafrání u kafe, tedy jakési nezávazné kafování.

Jakou si dáváš? Ekvádorskou, brazilskou, kolumbijskou, paraguajskou, salvadorskou nebo prostě Standard směs?

Já tady mám v práci jakousi

http://www.germandeli.com/Dallmayr-Prodomo-Whole-Bean-Coffee-250g-8-8oz....

Náš přístroj z toho dělá fakt dobrý kafe. Smile

Obrázek uživatele Eva

Re: JURA - coffetajm

ad - Já to jenom předstírám.

To je evidentní.....Smile)))
- a ještě se tetelíš blahem, jak jsi na to (roz. na evičku) vyzrál a kápnul...Smile))

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: JURA - coffetajm

Já to jenom předstírám.

Základem úspěchu je upřímnost. Když i tu se naučíte předstírat - máte vyhráno. Smile

Customize This