Bez výmluvy – svědectví detailů

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, May/June 2010, Volume 15, Number 3 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectví detailů.jpg

Evoluční teorie se může jevit jako smysluplná. Nabízí zdánlivě přijatelné vysvětlení škály života napříč historií, počínajíc spontáním vznikem stavebních kamenů života, aminokyselin a nukleových kyselin, k sebereplikujícím se molekulám, dále živým buňkám a nakonec pokročilým, mnohobuněčným organizmům jako je člověk.

Naproti tomu Bible prohlašuje, že živý Bůh stvořil vesmír a v něm život. Evolucionisté často tvrdí, že důkazy pro evoluci jsou prokazatelné, a tudíž není třeba víry „ ...v neprokazatelnou nadpřirozenou sílu; která je buď nesmyslná anebo bezvýznamná... Sliby v nesmrtelné spasení nebo strach z věčného zavržení jsou iluzorní a škodlivé“ (Kurtz a Wilson, 1973). Než se však někdo zcela nadchne těmito evolučními tvrzeními, měl by se nejprve seznámit s důležitým pozorováním. V podstatě veškeré pozorování, které na první pohled podporuje evoluci, při bližším pohledu zmizí. Detaily přečasto ukáží, že to, co bylo prezentováno jako důkazy pro evoluci, ve skutečnosti svědčí proti ní.

Charles Darwin, který objevil přírodní výběr a položil základy velké části moderní evoluční teorie ve své knize O původu druhů, na tento problém neustále narážel a potýkal se s ním. V předchozím vydání Creation Matters (to je časopis společnosti CRS, jehož název je dvojsmyslný: „Věci týkající se stvoření“ i „Na stvoření záleží“, poz. překl.) Stout ukázal (2010), jak byl Darwin opakovaně nucen vynalézat imaginární vysvětlování rozporu mezi tím, co věřil, že by být pozorováno mělo a tím, co ve skutečnosti pozorováno bylo. (Mám v úmyslu tento zmíněný článek přeložit, poz. překl.)

V tomto článku se stručně podíváme na jeden reprezentativní příklad této skutečnosti. Millerův experiment „Původ života“. V roce 1953 Stanley Miller provedl experiment stále ještě uváděný ve většině úvodních biologických učebnic dnešních škol. Smíchal vodní páru, metan, čpavek a vodík v jiskrové komoře. Když došlo k výboji vysokého napětí uvnitř těchto plynů, produktem byly složité molekuly včetně několika různých druhů aminokyselin. Evolucionisté tvrdí, že tento pokus ukazuje, jak přírodní fyzikální zákony mohly vytvořit stavební bloky molekul, které se později staly živými buňkami. Z toho plyne, že žádný Stvořitel, jakožto zdroj života, nebyl potřeba.

Na první pohled to vypadá, že Millerův experiment podporuje evoluci. To je také důvod, proč to učebnice stále uvádějí. Jenže: problémy jsou v detailech. V biochemii je mnoho zákonitostí, které jdou proti možnosti přírozeného vzniku života. Podívejme se, jak přesnější analýza Millerových výsledků potvrzuje platnost těchto zákonitostí.

1. Nepoužitelný poměr aminokyselin

Existuje mnoho druhů aminokyselin; živé soustavy upřednostňují 20 druhů. Různé druhy mají různé chemické vlastnosti. Nejdůležitější vlastností je, zda daný druh aminokyseliny je molekulami vody poután nebo odpuzován. V živých organizmech je tento poměr vyrovnaný. Nejsnáze vznikají a také nejjednodušší jsou aminokyseliny, které voda odpuzuje. Millerův pokus dává asymetrické rozdělení: produkuje asi 100 krát více aminokyselin vodu odpuzujících než vážících (Miller, 1959), což je zcela odpovídající tomu, co bychom očekávali ze zákonů chemické rovnováhy. Nahodilé procesy nejsou schopny využít takto asymetrické rozložení.

2.
Dehet

80 % Millerových produktů byl inertní dehet, pro život nepoužitelný. Jen 2 % tvořily aminokyseliny. Aminokyseliny, které získal, by se na dehet byly změnily, kdyby byl nepoužil svých schopností biochemika a neodstranil je okamžitě z dosahu elektrického výboje. Tak to probíhá u všech podobných experimentů. Produkují dehet anebo nic (Shapiro, 1986). Hypotetická „předvěká polévka“, o které evolucionisté tak často mluví, nebyla v laboratoři nikdy demonstrována.

3. Smrtelné molekuly

Mnoho sloučenin, které pokus vyprodukoval, je pro život jedovatých, včetně kyseliny mravenčí. Chemicky jsou velmi agresivní a ochotně útočí (tj. chem. navazují se) jedna na druhou a zničily by každou složitější molekulu, která by se objevila. Experimenty produkují ve skutečnosti dvakrát tolik kyseliny mravenčí než chemicky vázaných aminokyselin.

4. Příliš mnoho vodíku

Nikdo nedokázal zopakovat Millerův původní experiment tak, aby dostal podobné výsledky. To má svůj dobrý důvod. Ve své směsi použil Miller vysoké množství vodíku. Avšak rozbor hornin ukazuje, že tak vysoké množství nikdy neexistovalo. Když je však toto množství zmenšeno na realističtější hodnotu, výsledky jsou drasticky decimovány (Anonymous, 2003).

A tak vlastně Millerův experiment ilustruje jevy, které působí proti přirozenému vzniku života a zcela jej vylučují. Toto však zjistíme jen tím, že rozebereme detaily. Millerův experiment v tomto ohledu není výjimkou. Ať se podíváme kamkoliv, všude najdeme příklady, kde detaily příkře protiřečí evolučním tvrzením.

To má ovšem svůj důvod. Bůh naplánoval vesmír tak, aby ukázal svědectví o sobě jako Stvořiteli. Když vědecká fakta správně vyhodnotíme, může to vést každého člověka k Němu. Svědectví, které nám Bůh dává, je tak jasné a silné, že když ho někdo ignoruje, Bůh takové jednání nazývá „bez výmluvy“.

Odkazy na literaturu

Anonymous. (2003, May 14). Primordial recipe:
Spark and stir. Astrobiology Magazine. Retrieved
June 23, 2010, from
www.astrobio.net/exclusive/461/primordial-recipe-
spark-and-stir
Kurtz, P. and E.H. Wilson. 1973. Humanist Manifesto
II. Retrieved June 6, 2010, from
www.americanhumanist.org/Who_We_Are/Abo
ut_Humanism/Humanist_Manifesto_II
Miller, S. and H. Urey. 1959. Organic compound
synthesis on the primitive Earth. Science
130:245–251.
Shapiro, R. 1986. ORIGINS: A Skeptic’s Guide to the
Creation of Life on the Earth. Summit Books,
New York, pp. 113, 208, 302.
Stout, T. 2010. “…Without Excuse! The Testimony
of Darwin’s Imaginary Evidence.” Creation
Matters 15(2):4.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví detailů.doc659.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele David Protest

Telestovi, Ok, pět faktů...

Vám asi nedaám, ale ne proto, že by neexistovali, ale prpto že já prostě zrovna pět faktů neberu jako podmínku, protč to nemohou být třeba čtyři nebo tři.
1. 2. termodynamický zákon, ano jmenuji ho přesto, že jste předem o něm řekl, že je irelevantní. Jenže to je akorát chytrá klička. Termodynamický zákon platí v uzavřených soustavách, pravda ...a co je asi vesmír? Že neplatí v mikroskopických soustavách? To byste mi prosím mohl nějak objasnit? Nedovedu si totiž docela dobře představit v jakém smyslu. To jako v takovém, že mikroskopické soustavy jsou schopny narozdíl od makroskopických samovolné organizovanosti? V takovém případě by toho ovšem byly i v makroskopickém. Fakt je ten, že celková entropie jakéhokoliv izolovaného systému má tendenci růst v čase dokud nedosáhne maximální hodnoty. Při studiu systému, který se skládá z velkého počtu mikročástic, nejsme schopni řešit soustavu pohybových rovnic pro všechny částice, ani zadat příslušné počáteční či okrajové podmínky. Jde tedy o problém s neúplnou informací, u kterého jsme namísto detailní mikroskopické informace o systému odkázáni na makroskopický popis daného systému. Pravda je, že abychom mohli aplikovat termodynamiku, potřebujeme makroskopický popis systému, aby byl zkoumatelný klasickou fyzikou. Je zde tedy vztah mezi mikroskopickými a makroskopickými soustavami. Entropie systému je vyšší, je-li mikroskopické uspořádání systému více neuspořádané. Nevím co více bych k tomu řekl.

2. Přečtěte si znovu fakt první.
3. Přečtěte si znovu fakt první.
4. Přečtěte si znovu fakt první.
5. Přečtěte si znovu fakt první.

Vlastně je to jedinný fakt který potřebujeme znát, vystačí nám za všech pět, nemusím uvádět žádný další, není toho třeba.

Teď k tomu co tvrdíte.
Pravděpodobnost vzniku života. Neznámý podle Vás. POkud bysme to měli brát důsledně tak je to pravda, ovšem i dílčí čísla jsou tak astronomická, že je nemožné v něj věřit. Naprosto nemožné. Na sympóziu konaném r. 1966 se Wistarském institutu ve Filadelfii se sešli matematici a biologové, aby prozkoumali matematickou pravděpodobnost náhodného vzniku života. Za použití vysokorychlostních počítačů simulovali náhodné procesy, které by mohly vést k proměně hmoty anorganické v hmotu organickou. Počítače ukázaly, že pravděpodobnost vzniku života náhodnými procesy je, BEZ OHLEDU NA MNOŽSTVÍ ČASU v podstatě nulová. Tuto pravděpodobnost lze matematicky vyjádřit poměrem 1 ku 4x101 000 000.
Vím, že s tím nebudete souhlasit, vím, že to pro Vás bude zastaralé a už neplatné. Pro Vaši informaci, článek o abiogenezi na planetopii jsem četl. Jinak ale nepřikládám velkou důležitost statistickým číslům, ta beru jen jako dokreslení. Když se na ně podívám, nezůstanu zmrazený úžasem a s otevřenou pusou. Důležitý je hlavně účel, pravděpodobnost jakéhokoli dočasného stavu je, připouštím, reálná v nekonečných měřítkách. To ale nic nemění na tom, že MUSÍ existovat usměrnovač těchto stavů. Bez ohledu na to, jak pravděpodobné jsou určité náhodně uspořádané stavy, jejich chvilková náhodná uspořádanost je k ničemu, protože ta se vytratí. Neexistuje nic, co by ji udrželo, protože udržet ji ve správném stavu může jedině energie s informací o nějakém potřebném řádu. Vy evolucionisté počítáte s tím, že ten řád už tam v té hmotě jakoby je a určuje pseudonáhodné seskupování. To je ale neodůvodněná premisa. Mimoto i pokud máme k dispozici času i pokusů, ve skutečnosti nepotřebujeme oboje dohromady, nekonečno, tak jev s minimální pravděpodobností nastat vůbec nemusí. Pokud si planetopista hodí 16x čtyřmi mincemi, aby mu padly 4 orlové najednou, tak se o nemusí stát jednou. Může se to stát dvakrát i třikrát, nebo se to nemusí stát vůbec. problém je v tom, že takový pokus je zavádějící. V takzvané abiogenezi jsou nutné další jiné předpoklady než jen vygenerování náhodného jevu, které musí všechny platit. Jejich souhrn ještě více přidává na nepravděpodobnosti jevu samovolného uspořádání.
K tomu všemu jsou všechny procesy s organických sloučeninách reverzibilní, takže tím to stejně všechno končí.

Vy ale také nemůžete doložit, že samovolný vznik života není možný! Prostě to neumíte. Nezlobte se na mě, ale vaše přesvědčení, že to prostě víte, mě opravdu nestačí
Doložit experimentálně to skutečně nejde, pořád můžete říkat, že jsme nevyplýtvali všechny možnosti. Jde to doložit normální logickou úvahou. Rád bych řekl, že logicky je to tak směšné, že proto je to nemožné, ale pokud mám skutečně argumentovat, musím říci že to prostě odporuje entropickému pravidlu, odporuje to všem pozorováním, která jsme doposud učinili, odporuje to všem empirickým i neempirickým zkušenostem, které máme. To je můj argument.

Vy víte, že nehmotná inteligence není nemožná?! fíha... tak to mě poučte.
Samozřejmě, Vy snad chcete řící, že JE nemožná. Jak to dokážete?
Já jsem byl vždy přesvědčen o tom, že inteligence je dána komplexitou neuronů v mozku. Bez neuronů není inteligence. Žádná, ani ta umělá. Prostě není. Nevím o čem tady chcete spekulovat
To je tvrzení založené na tom, že inteligenci dokážeme vedecky zkoumat pouze prostřednictvím hmoty. Říci, že bez neuronů prostě není inteligence je bagatelizace. Věda dokáže zkoumat pouze hmotné objekty a tudíž dosavadní pojem o inteligenci nemůžeme mít z žádného jiného než materiálního pohledu. Pokud existuje nehmotná inteligence, tak ji věda objevit už ze své podstaty nedokáže. Neuvádím to jako důkaz že existuje, je to jen důkaz, že není nemožná. A proto je tedy možná. Naše inteligence se projevuje pouze v interakci s hmotnými objekty a tak je jasné, že neexistuje jiný způsob, než ji dokazovat hmotně. Jinak se totiž ani zkoumat nedá. Nevím, co je na tom tak nejasného.

Už jsem to s tou délkou přehnal, prozatím se loučím.

S pozdravem,

David Protest

Obrázek uživatele Telesto

Ondrovi

Ahoj Ondro,

"Je ta "domněnka" podpořena, alespoň nějakými fakty nebo je to čistá domněnka?"

Je to má domněnka. A proč se tak domnívám? Protože je to otázka chemie a chemie má pramálo společného s náhodou...

"Vědomí je nehmotné – tudíž inteligence taky, je to součást vědomí…"

Bez těla není vědomí, bez mozku inteligence... šmitec Smile Tak to prostě je. Tvrzení, že inteligence může být nehmotná je pouze tvoje domněnka Ondro stejně jako já se domnívám, že samovolný vznik života byl nevyhnutelný...

"Evoluci musí něco nastartovat. Pokud nejsou vhodné podmínky, tak se evoluce nekoná."

Souhlas. No a? Smile

"A pokud teda vezmeme v úvahu evoluci, tak ty podmínky tam „někdo“ musel naprogramovat."

Nemusel Smile Tady v tomto se už neshodneme... Nejen že "někdo" může být "něco", ale také žádné programování se vůbec konat nemuselo... Tak jako se nemuselo konat "programování boha". Je-li věčný Bůh, nevidím důvod proč by nemohl být věčný sám o sobě i ten program...

"Samovolný vznik života je (v současnosti), pokud se nepletu, naprosto nepozorovatelná věc!!!!!!!!!!!!"

No a? My se ale nebavíme o tom, jestli někdo pozoroval vznik života nebo ne. Ale jestli je to možné nebo naopak vyloučené.

"Mozek je jenom komunikační prostředek pro vědomí. Ale o vědomí jsem mluvil…."

Je to tvoje domněnka, nebo je to podpořeno několika fakty. Bohužel tě zklamu, protože ta fakta, která máme, nám jasně ukazují, že inteligence je neoddělitelnou součástí hmoty. Je sice hezké tvrdit, že mozek je jakýmsi komunikačním prostředkem pro vědomí, ale toto tvrzení je tak to jediné, co pro jeho podporu lze udělat.

[Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost atd.) a do jisté míry je řídí.] Wikipedia

Jak tedy může být vědomí bez těla či bez mozku?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

pro ondru

"Je ta "domněnka" podpořena, alespoň nějakými fakty nebo je to čistá domněnka?"

je stvoření podpořeno fakty? pokud berete naši existenci jako důkaz stvoření, tak je to důkaz i pro samovolný vznik života s následnou evolucí

"Vědomí je nehmotné – tudíž inteligence taky, je to součást vědomí… Mozek je jenom komunikační prostředek pro vědomí. Ale o vědomí jsem mluvil…."

ne. vědomí je dáno činností mozku, nemůže bez něj existovat. není mozek = není vědomí. pokud máte důkaz o opaku, sem s ním.

"Samovolný vznik života je (v současnosti), pokud se nepletu, naprosto nepozorovatelná věc!!!!!!!!!!!!"

a kde byste to tak chtěl pozorovat? život je už všude na planetě! to byste musel odcestovat na nějakou jinou, zatím sterilní. mmch stvoření je v současnosti naprosto nepozorovatelná věc...

Obrázek uživatele Ondra

Telestovi

Zdary,

A jestli byl vznik života náhodný? Souhlasím s vámi, že nebyl... Domnívám se, že samovolný vznik života byl zcela nevyhnutelný.

Je ta "domněnka" podpořena, alespoň nějakými fakty nebo je to čistá domněnka?

Navíc mi přijde zvláštní tento argument jako argument proti ateismu. Já jsem vám dal argument proti bohu či inteligentnímu designéru - inteligence NEMŮŽE být nehmotná.

Vědomí je nehmotné – tudíž inteligence taky, je to součást vědomí…

Pokud by měla evoluce záviset na nehmotné inteligenci, pak tuto řízenou evoluci mohu prohlásit za naprosto vyloučenou a skutečně jsem přesvědčen, že už není potřeba hledat další důkazy.

Evoluci musí něco nastartovat. Pokud nejsou vhodné podmínky, tak se evoluce nekoná.
A pokud teda vezmeme v úvahu evoluci, tak ty podmínky tam „někdo“ musel naprogramovat.
Samo se to neudělá…

Hehe... A vaše tvrzení o nemožnosti samovolného vzniku života v žádném z možných vesmírů snad není metafyzickofilozofické? Pochopitelně je, protože neexistuje žádný přírodovědecký poznatek, který by jasně říkal, že samovolný vznik života není možný. Ba naopak...

Samovolný vznik života je (v současnosti), pokud se nepletu, naprosto nepozorovatelná věc!!!!!!!!!!!!

Vy víte, že nehmotná inteligence není nemožná?! fíha... tak to mě poučte. Já jsem byl vždy přesvědčen o tom, že inteligence je dána komplexitou neuronů v mozku. Bez neuronů není inteligence. Žádná, ani ta umělá. Prostě není. Nevím o čem tady chcete spekulovat

Mozek je jenom komunikační prostředek pro vědomí. Ale o vědomí jsem mluvil….

Obrázek uživatele Ondra

gariasBJ

Všetkým mladým ľuďom odporúčam, aby hneď neverili článkom kreacionistov, ktorí si vypisujú svoje fantasmogória, alebo halucinačné sience fiction.
Čítajte rovno vedecké práce, knihy, publikácie, články apod... šetrí to čas

Zdravim,

poučovat někoho, to Vám, jak vidím, jde. Ale abyste uvedl ONÉ vědecké knihy, o kterých se zmiňujete....tak to už ne!!

Je to trochu výkřik do tmy, ten Váš komentář....

Pre všetkých mladých!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vedec a kreacionista sú dvaja odlišní ľudia, s odlišným spôsobom hľadania pravdy.
Kreacionista sa snaží poukázať na veľa BODOV, o ktorých nemá dostatočné vzdelanie a tieto body sa snaží UPRAVIŤ tak, aby poukazovali na bod jeden - na Boha.
Vedec je však niečo "úplne iného". Vedec vychádza absolútne iba z faktov. A aj keď tých začiatočných bodov je málo, sú to body, ktoré pozná, o ktorých má vzdelanie a tvoria mú pevné korene jeho výskumu a snaží sa z nich prejsť ku ďaľším pevným bodom. Jeho cesta sa môže uberať mylnými predstavami...tie si však dokazujú alebo vyvracajú pokusmi a práve preto je vedec vysoko nad antivedcom kreacionistom.
Všetkým mladým ľuďom odporúčam, aby hneď neverili článkom kreacionistov, ktorí si vypisujú svoje fantasmogória, alebo halucinačné sience fiction.
Čítajte rovno vedecké práce, knihy, publikácie, články apod... šetrí to čas Laughing out loud

:DDD

Nechcem vás priatelia nejako burcovať, alebo znehodnocovať článok, kde podľa autora nemohol na našej planéte vzniknúť život a teda ho vytvoril onen údajný Boh Laughing out loud. Zabudol, a podľa mňa úmyselne, tento autor spomenúť iný fakt.
Na veľkom stretnutí najväčších vedcov v Bjurakane sa predstavili informácie, po ktorých sa svet vedy zhodol na fakte, že život nemohol na planéte Zem vzniknúť sám. Predostreli sa ale aj nezvratné fakty o tom, že náš život prišiel z vesmíru.
Celý článok síce poukazuje na chyby v iných výskumoch, ale PRIATELIA Laughing out loud...to že sa jeden dvaja vedci v niečom mýlia, ešte nedokazuje Boha. :DD V tomto dúfam iba žartujete pán autor :DDD.

Telesto

Nádherně napsáno Telesto, upřímně jsem se při čtení bavil Smile

Máš tam fakt hned několik přímých tref do černého... jsem zvědavý co na to David Smile

Obrázek uživatele Telesto

Davidovi

Zdravím,

"Není technicky možné (podle všeho co jsme doposud zjistili), aby nějaké vědomí či komplexicita života vznikla náhodně."
"samovolný vznik života je naprosto, ale totálně a naprosto nemožné"

Davide, obávám se, že zaměňujete dva zcela odlišné pojmy. Náhodný x samovolný. O náhodném vzniku jsem ochoten diskutovat, ale o samovolném ne. Tam je věc zcela jednoznačná. Samovolný vznik života NENÍ nemožný. Osobně si ani nedovedu představit experimentální pokus nebo vůbec teoretický konstrukt, při kterém by někdo dokázal dokázal, že samovolný vznik života není možný. Opravdu je to nadmíru těžké. Dokázat něco, že něco je nemožné je ve vědě to nejsložitější co může být a už mnohokrát se to ukázalo liché. Proto si myslím, že se o to vědci už nesnaží a raději dokazují co lze než dokazují co nelze!!!

A jestli byl vznik života náhodný? Souhlasím s vámi, že nebyl... Domnívám se, že samovolný vznik života byl zcela nevyhnutelný.

"Mohu na tom ovšem založit argumentaci proti ateismu. Mohu ji založit na nepravděpodobnosti vzniku života tak vysoké, že je naprosto nemožná."

Vy znáte pravděpodobnost vzniku života? Gratuluji... Ale i přes váš entuziasmus jsem přesvědčen, že žádnou pravděpodobnost vzniku života neznáte. Natož potom, abyste tvrdil, že je tak malá, že vznik života je nemožný. Protože abyste mohl znát pravděpodobnost vzniku života, tak byste musel znát minimálně nejjednodušší možný život. Což neznáte a to je FAKT. A tudíž jakékoliv vyčíslení pravděpodobnosti je zcela liché, neboť je založeno na spekulaci. A toto chybné vyjádření pravděpodobnosti je poskytnuto jako důkaz toho, že to není malé. vám se to nezdá jako hloupost???

Navíc mi přijde zvláštní tento argument jako argument proti ateismu. Já jsem vám dal argument proti bohu či inteligentnímu designéru - inteligence NEMŮŽE být nehmotná. Obměkčil vás snad takový argument. Myslím, že nikoliv. Proto ani mě neobměkčí argument, že něco je nemožné jen proto, protože jste to špatně spočítal a jen proto, že si myslíte, že víte Smile

" Pokud by ale evoluce měla záviset jen na přirozených přírodních procesech, pak ji mohu prohlásit za naprosto vyloučenou a skutečně jsem přesvědčen, že už není potřeba hledat další důkazy."

Podívejte Davide, jak hloupě mě zní vaše slova:

Pokud by měla evoluce záviset na nehmotné inteligenci, pak tuto řízenou evoluci mohu prohlásit za naprosto vyloučenou a skutečně jsem přesvědčen, že už není potřeba hledat další důkazy.

Přesvědčilo vás to? Jsem si jist, že ne... Nevím tedy, proč by měly vaše řeči přesvědčit mě Smile Jsme na půdě filosofie a nikoliv přírodních věd...

"vaše je metafyzickofilozofické, moje sice také, ale moje je i vědecké"

Hehe... Smile A vaše tvrzení o nemožnosti samovolného vzniku života v žádném z možných vesmírů snad není metafyzickofilozofické? Pochopitelně je, protože neexistuje žádný přírodovědecký poznatek, který by jasně říkal, že samovolný vznik života není možný. Ba naopak...

"Prohlášení, že nehmotná inteligence je nemožná není možno ničím doložit"

Vy ale také nemůžete doložit, že samovolný vznik života není možný! Prostě to neumíte. Nezlobte se na mě, ale vaše přesvědčení, že to prostě víte, mě opravdu nestačí Smile))

"naopak, my víme že možná je a to proto, že víme, že není nemožná."

Vy víte, že nehmotná inteligence není nemožná?! Smile fíha... tak to mě poučte. Já jsem byl vždy přesvědčen o tom, že inteligence je dána komplexitou neuronů v mozku. Bez neuronů není inteligence. Žádná, ani ta umělá. Prostě není. Nevím o čem tady chcete spekulovat Smile

"Lze ovšem vědecky zjistit a mylím tím, udělat předpoklad, že abiogeneze je nemožná, předem to víme prostě proto, že nesplňuje podmínky logiky a fyzikální zákony."

Ale to není pravda:) Ostatně tu vaši logiku bych chtěl vidět... Opakuji ještě jednou. Neexistuje žádný přírodovědecký poznatek, který říkal, že samovolný vznik života není možný. Ba naopak...

"Důležité je, že inteligence či informace nejsou součástí hmoty a tudíž v ní nemohou mít původ."

Inteligence bez hmotného nosiče neexistuje. Což se o informaci zcela říct nedá. Inteligence bez atomů prostě není možná. Inteligence je dána STRUKTUROU a PROPOJENÍM neuronů. Jak chcete vytvořit STRUKTURU bez hmoty??? Jak chcete PROPOJIT cokoliv nehmotného?

"Moje prohlášení, je založeno na naší znalosti."

Ale nepovídejte. Můžete vyjmenovat pět bodů, které jasně DOKAZUJÍ nemožnost vzniku života? Před tím, než začnete, tak bych vám rád připomněl několik FAKTŮ. A jsou to skutečně FAKTA!!!

1) Neznáme nejjednodušší možný život, který lze pokládat už za život a ne za "neživot"! Co z toho plyne? Nemožnost počítat pravděpodobnosti...
2) Neznáme všechny možné prekurzory základních stavebních prvků života. Je tedy těžké zakládat jakékoliv závěry na absenci znalostí!
3) Víme, že druhý zákon termodynamiky neplatí pro malé a mikroskopické systémy! (To jen pro jistotu, abyste nevypustil evergreen o 2. termodynamické zákonu)
4) Neznáme jiné formy života!
5) .
6) .
7) .

Je tolik neznámých. Tak mi prosím netvrďte, že vaše tvrzení je založeno na znalosti a nikoliv neznalosti! Smile Ale nechám se překvapit... Vypíšete pět bodů dokazujících JASNOU NEMOŽNOST samovolného vzniku života?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele David Protest

pro Telesta, naprosto ale naprosto a dokonale nemožné

Zdravím, Telesto,

Však tu podle stylu jakým píšu musíte brát s nadsázkou. Jen jsem trochu dal průchod tomu co cítím a trohu jsem s pohrál.

Přesto nic z toho co jsem napsal neodvolávám. Není technicky možné (podle všeho co jsme doposud zjistili), aby nějaké vědomí či komplexicita života vznikla náhodně. A to ani v rámci nekonečna vesmírů a nekonečna roků. Na základě pouhého jednoho zjištění, že samovolný vznik života je naprosto, ale totálně a naprosto (a rád bych použil i silnější slova abych zdůraznil, jak moc je to nemožné, jenže žádný jazyk taková slova nemůže mít) nemožné. Je to tak nemožné, že už to nemůže být nemožnější. Rád bych uměl vysvětlit tu definitivnost s jakou toto tvrzení platí, ale slovy to nejde. Spokojte se s tím, že je to naprosto vyloučené, bezpodmínečně. Odpusťte mi to prosím, jen se tak trochu vyžívám v silných slovech.

Vím, že to, co tu tvrdím není věda a proto na tom také nebudu zakládat zádný svůj argument proti evoluci. Mohu na tom ovšem založit argumentaci proti ateismu. Mohu ji založit na nepravděpodobnosti vzniku života tak vysoké, že je naprosto nemožná.

píšete
Pravda je taková, že nehmotná inteligence je nemožná. Naprosto nemožná, i v nekonečno vesmírech a za nekonečno času. To prostě nemůže nikdy existovat. Prostě je to naprostá blbost a úplně to stačí, abychom zavrhli celou kreační teorii bez nutnosti jakéhokoli dalšího zkoumání.
Zde ovšem pozor, ve skutečnosti je možné, že kreační teorie je mylná a já to nepopírám. O to se zde také nepřu. Přu se o ateismus a evoluční teorii vnímám jako pilíř ateismu. Je tedy možné že evoluce se tedy nějakým způsobem udála, ale muselo to být s pomocí Boží. Pokud by ale evoluce měla záviset jen na přirozených přírodních procesech, pak ji mohu prohlásit za naprosto vyloučenou a skutečně jsem přesvědčen, že už není potřeba hledat další důkazy. Přesto se o ně zajímám z přirozené zvědavosti. Jsem ochoten ovšem připustit tzv. teistickou evoluci, pokud by se k ní našly nějaké důkazy (myslím tím přesvědčivé, ne nepřesvědčivé Smile )

Vím už předem, že nehmotná inteligence je nesmysl.
Zde je ovšem rozdíl mezi mým a Vaším tvrzením. vaše je metafyzickofilozofické, moje sice také, ale moje je i vědecké. Prohlášení, že nehmotná inteligence je nemožná není možno ničím doložit, naopak, my víme že možná je a to proto, že víme, že není nemožná. Nevíme totiž jestli někde existuje nebo ne. nevíme, jestli existovat může nebo ne. Toto prohlášení se totiž netýká materiálna které zkoumáme vědecky, ale duchovního světa, který lze zkoumat logicky pouze duchem. Nemůžeme tedy s jistotou tvrdit, že nehmotná inteligence neexistuje, protože to nelze vědecky zjistit. Lze ovšem vědecky zjistit a mylím tím, udělat předpoklad, že abiogeneze je nemožná, předem to víme prostě proto, že nesplňuje podmínky logiky a fyzikální zákony.

Inteligence naopak ve skutečnosi musí být nehmotná, hmotná být nemůže. Když to vezmeme do důsledků, a to už vplouváme do metafyziky, tak hmota je sama o sobě nehmotná. Není to nic jiného než energie, ani nemůže být. Hmota totiž ze své podstaty vůbec nemůže existovat. Existují jen chomáče energií různé síly. Ale to je jen takový můj tlach. Důležité je, že inteligence či informace nejsou součástí hmoty a tudíž v ní nemohou mít původ. Je to zcela jiná dimenze. Naopak, hmota může mít původ v inteligenci, resp. v nějaké duchovní síle. protože hmota je, jakožto energie, povahy "duchovní", když to vezmu kolem a kolem.

Jinak, myslím si, že jsem docela opatrný a nedělám zbrklá prohlášení. Mé prohlášení o abiogenezi také nebylo zbrklé. Bylo učiněno až po dlouhém zvažování všech faktů. Nemyslím tím, že jsem je zvažoval hodinku před napsáním svého komentáře. Zvažoval jsem je skoro dva roky.
Neprohlašuji tu něco co jezaložené na naší neznalosti, jako třeba nemožnost létat, obíhání Slunce kolem Země, nemožnost doletět na měsíc. To všechno bylo založeno pouze na naší neznalosti, jakožto lidstva. Moje prohlášení, je založeno na naší znalosti.

S pozdravem, opatrný

David Protest

David Protest

Customize This