Bez výmluvy – svědectví detailů

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, May/June 2010, Volume 15, Number 3 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectví detailů.jpg

Evoluční teorie se může jevit jako smysluplná. Nabízí zdánlivě přijatelné vysvětlení škály života napříč historií, počínajíc spontáním vznikem stavebních kamenů života, aminokyselin a nukleových kyselin, k sebereplikujícím se molekulám, dále živým buňkám a nakonec pokročilým, mnohobuněčným organizmům jako je člověk.

Naproti tomu Bible prohlašuje, že živý Bůh stvořil vesmír a v něm život. Evolucionisté často tvrdí, že důkazy pro evoluci jsou prokazatelné, a tudíž není třeba víry „ ...v neprokazatelnou nadpřirozenou sílu; která je buď nesmyslná anebo bezvýznamná... Sliby v nesmrtelné spasení nebo strach z věčného zavržení jsou iluzorní a škodlivé“ (Kurtz a Wilson, 1973). Než se však někdo zcela nadchne těmito evolučními tvrzeními, měl by se nejprve seznámit s důležitým pozorováním. V podstatě veškeré pozorování, které na první pohled podporuje evoluci, při bližším pohledu zmizí. Detaily přečasto ukáží, že to, co bylo prezentováno jako důkazy pro evoluci, ve skutečnosti svědčí proti ní.

Charles Darwin, který objevil přírodní výběr a položil základy velké části moderní evoluční teorie ve své knize O původu druhů, na tento problém neustále narážel a potýkal se s ním. V předchozím vydání Creation Matters (to je časopis společnosti CRS, jehož název je dvojsmyslný: „Věci týkající se stvoření“ i „Na stvoření záleží“, poz. překl.) Stout ukázal (2010), jak byl Darwin opakovaně nucen vynalézat imaginární vysvětlování rozporu mezi tím, co věřil, že by být pozorováno mělo a tím, co ve skutečnosti pozorováno bylo. (Mám v úmyslu tento zmíněný článek přeložit, poz. překl.)

V tomto článku se stručně podíváme na jeden reprezentativní příklad této skutečnosti. Millerův experiment „Původ života“. V roce 1953 Stanley Miller provedl experiment stále ještě uváděný ve většině úvodních biologických učebnic dnešních škol. Smíchal vodní páru, metan, čpavek a vodík v jiskrové komoře. Když došlo k výboji vysokého napětí uvnitř těchto plynů, produktem byly složité molekuly včetně několika různých druhů aminokyselin. Evolucionisté tvrdí, že tento pokus ukazuje, jak přírodní fyzikální zákony mohly vytvořit stavební bloky molekul, které se později staly živými buňkami. Z toho plyne, že žádný Stvořitel, jakožto zdroj života, nebyl potřeba.

Na první pohled to vypadá, že Millerův experiment podporuje evoluci. To je také důvod, proč to učebnice stále uvádějí. Jenže: problémy jsou v detailech. V biochemii je mnoho zákonitostí, které jdou proti možnosti přírozeného vzniku života. Podívejme se, jak přesnější analýza Millerových výsledků potvrzuje platnost těchto zákonitostí.

1. Nepoužitelný poměr aminokyselin

Existuje mnoho druhů aminokyselin; živé soustavy upřednostňují 20 druhů. Různé druhy mají různé chemické vlastnosti. Nejdůležitější vlastností je, zda daný druh aminokyseliny je molekulami vody poután nebo odpuzován. V živých organizmech je tento poměr vyrovnaný. Nejsnáze vznikají a také nejjednodušší jsou aminokyseliny, které voda odpuzuje. Millerův pokus dává asymetrické rozdělení: produkuje asi 100 krát více aminokyselin vodu odpuzujících než vážících (Miller, 1959), což je zcela odpovídající tomu, co bychom očekávali ze zákonů chemické rovnováhy. Nahodilé procesy nejsou schopny využít takto asymetrické rozložení.

2.
Dehet

80 % Millerových produktů byl inertní dehet, pro život nepoužitelný. Jen 2 % tvořily aminokyseliny. Aminokyseliny, které získal, by se na dehet byly změnily, kdyby byl nepoužil svých schopností biochemika a neodstranil je okamžitě z dosahu elektrického výboje. Tak to probíhá u všech podobných experimentů. Produkují dehet anebo nic (Shapiro, 1986). Hypotetická „předvěká polévka“, o které evolucionisté tak často mluví, nebyla v laboratoři nikdy demonstrována.

3. Smrtelné molekuly

Mnoho sloučenin, které pokus vyprodukoval, je pro život jedovatých, včetně kyseliny mravenčí. Chemicky jsou velmi agresivní a ochotně útočí (tj. chem. navazují se) jedna na druhou a zničily by každou složitější molekulu, která by se objevila. Experimenty produkují ve skutečnosti dvakrát tolik kyseliny mravenčí než chemicky vázaných aminokyselin.

4. Příliš mnoho vodíku

Nikdo nedokázal zopakovat Millerův původní experiment tak, aby dostal podobné výsledky. To má svůj dobrý důvod. Ve své směsi použil Miller vysoké množství vodíku. Avšak rozbor hornin ukazuje, že tak vysoké množství nikdy neexistovalo. Když je však toto množství zmenšeno na realističtější hodnotu, výsledky jsou drasticky decimovány (Anonymous, 2003).

A tak vlastně Millerův experiment ilustruje jevy, které působí proti přirozenému vzniku života a zcela jej vylučují. Toto však zjistíme jen tím, že rozebereme detaily. Millerův experiment v tomto ohledu není výjimkou. Ať se podíváme kamkoliv, všude najdeme příklady, kde detaily příkře protiřečí evolučním tvrzením.

To má ovšem svůj důvod. Bůh naplánoval vesmír tak, aby ukázal svědectví o sobě jako Stvořiteli. Když vědecká fakta správně vyhodnotíme, může to vést každého člověka k Němu. Svědectví, které nám Bůh dává, je tak jasné a silné, že když ho někdo ignoruje, Bůh takové jednání nazývá „bez výmluvy“.

Odkazy na literaturu

Anonymous. (2003, May 14). Primordial recipe:
Spark and stir. Astrobiology Magazine. Retrieved
June 23, 2010, from
www.astrobio.net/exclusive/461/primordial-recipe-
spark-and-stir
Kurtz, P. and E.H. Wilson. 1973. Humanist Manifesto
II. Retrieved June 6, 2010, from
www.americanhumanist.org/Who_We_Are/Abo
ut_Humanism/Humanist_Manifesto_II
Miller, S. and H. Urey. 1959. Organic compound
synthesis on the primitive Earth. Science
130:245–251.
Shapiro, R. 1986. ORIGINS: A Skeptic’s Guide to the
Creation of Life on the Earth. Summit Books,
New York, pp. 113, 208, 302.
Stout, T. 2010. “…Without Excuse! The Testimony
of Darwin’s Imaginary Evidence.” Creation
Matters 15(2):4.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví detailů.doc659.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Stoura

to David protest.

Toto je totální blbost s prominutím. Teplotu vytváříme my svou vlastní činností, ta se nevytváří sama od sebe.

Zkuste si tedy představit, že ten hrnek je černý a jen stojí na slunci. Přes den se zahřeje, v noci zchladne. Jeho energie i entropie bude neustále střídavě růst a klesat. I bez jakékoliv lidské činnosti.

Nehmotné věci neexistují?

Já myslel, že každá hmota má svoji hmotnost. Může někdo říct, jakou hmotnost má informace? PK

Obrázek uživatele David Protest

Mefikovi

Soustava v termodynamické rovnováze "hrnek kafe - okolní vzduch o stejné teplotě" se procesem ohřátí totiž změní na soustavu v termodynamické nerovnováze: "vzduch o nižší teplotě a hrnek kafe o vyšší teplotě".

Toto je totální blbost s prominutím. Teplotu vytváříme my svou vlastní činností, ta se nevytváří sama od sebe.

Nemám k tomu co víc říci.

David Protest

Telesto, KTE

Tady by nás měl asi rozsoudit KTE, páč já nejsem fyzik.

Zatím bych si ale svůj názor ponechal: záření je proudem kvantově-mechanických objektů zvaných fotony, každý z nich má energii danou svou vlnovou délkou

E=hf, f=c/lambda

a tomu odpovídající (ne)klidovou hmotnost

E=mc^2 => m = E/c^2 = hf/c^2

a má-li hmotnost, je IMHO hmotný...

Telesto

Foton má nulovou klidovou hmotnost, ale má nenulovou hybnost.

Obrázek uživatele Telesto

Mefikovi

Tak tady bych tě asi opravil. Například záření je nehmotné. To, že je vyvoláno běžně hmotným objektem je věc jiná. Nicméně jako takové je záření nehmotné jestli se nepletu...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

nehmotná inteligence

My nejenže neznáme a nikdy jsme nepozorovali nehmotnou inteligenci, ale my jsme dokonce nepozorovali NIKDY NIC nehmotného!!! Ani tu nejjednodušší nehmotnou věc - všechno s čím jsme se kdy setkali bylo hmotné podstaty.

Davide můžete se pokusit nějak seriózně zdůvodnit, proč podle vás neexistují vodníci? Máte i nějaký jiný argument, než že je ve skutečném světě nikdo nikdy neviděl, a jejich pozorováním v pohádkách nevěříte? Chápete ten rozpor mezi vaší vírou v nehmotnou inteligenci a nevírou ve vodníky popř. neviditelného růžového jednorožce?

Obrázek uživatele Telesto

Davidovi

"Termodynamický zákon platí v uzavřených soustavách, pravda ...a co je asi vesmír?"

A? Vadí to něčemu ve vztahu k abiogenezi? Zatímco na Zemi někde v kaluži klesá při vzniku života Entropie, tak entropie uzavřeného systému (vesmíru) roste. Nikde přece není napsané, že v různých částech uzavřeného systému nemůže entropie dlouhodobě klesat. Důležité je, aby entropie CELÉHO (vždy jen CELÉHO a ne všech jeho částí) systému rostla. A to roste... Takže nevidím v tom žádný problém...

"Že neplatí v mikroskopických soustavách? To byste mi prosím mohl nějak objasnit?"

Např.: http://www.newscientist.com/article/dn2572-second-law-of-thermodynamics-...

2.3.4.5. - nevidím v tom žádný problém! Smile

"Vlastně je to jedinný fakt který potřebujeme znát, vystačí nám za všech pět, nemusím uvádět žádný další, není toho třeba."

Ano... fakt. Entropie uzavřeného systému roste. No a? Pořád nechápu, kde že je to vyvrácení samovolného vzniku života... Entropie všude možně naprosto běžně klesá. Protože všude je plno otevřených systémů. Ale jako celek - jako uzavřená soustava - entropie roste! Opravdu v tom nevidím sebemenší problém. Takže stále čekám na alespoň jeden fakt, který vyvrací samovolný vznik života. Protože termodynamika to Davide není Smile

"Vím, že s tím nebudete souhlasit, vím, že to pro Vás bude zastaralé a už neplatné."

Jistěže to beru jako nesmysl a výmysl! Ani v podstatě nevěřím závěrům toho sympozia. Kde jste k tomu prosím přišel? Víte Davide, pokud neznáte nejjednodušší možný život a pokud neznáte proces (třebaže nepravděpdoboný), který může vést k jeho vzniku, tak co probůh chcete počítat??? Mě to přijde, jako byste počítal pravděpodobnost výhry loterie "sdfdafa" na planetě "dfadfd" obíhající hvězdu "fadfdsf" a obývanou domorodým obyvatelstvem "fsdfadsf" kde sází každý "sfad" obyvatel a populace planety je "dfadsf". Počítejte... hodně zdaru.

"Jejich souhrn ještě více přidává na nepravděpodobnosti jevu samovolného uspořádání."

Davide, problém je, že prostě nepoužíváte teorii pravděpodobnosti a statistiku správně. Nedá se nic dělat. Jak už jsem několikrát zmínil, je nesmyslné počítat pravděpodobnosti do minulosti ze známých stavů. V takovém případě vám vždy vyjdou nesmyslná zcela nereálná čísla. Ale zkuste si to sám...

Představte si, že sportku sází dejme tomu každý týden milion lidí. Tento týden vyhrál první cenu Tonda z Prahy, minulý týden Karel z Brna, předminulý týden nikdo a před měsícem Jožka z Ostravy. Tak a teď si spočítejte pravděpodobnost této přesné sekvence nazpět v čase. Jaká je pravděpodobnost, že vyhraje Jožka z Ostravy, další týden nevyhraje nikdo, další týden vyhraje Karel z Brna a další týden Tonda z Prahy. Dostanete se k astronomickému číslu. A dosadíte-li si všechny tahy za já nevím padesát let. Tak zjistíte, že ta pravděpodobnost té určité sekvence vyhrávajících v přesném sledu za sebou je číslo jedna ku X kvadrilionům... Tedy podle vás, by ta zcela reálná sekvence výherců, která SKUTEČNĚ proběhla byla ve skutečnosti nemožná!!!

A to je Davide o tom, jak pravděpodobnost využívat a ne jen slepě počítat! U vzniku života je to naprosto stejné. Hledáte přesnou sekvenci do minulosti zpět. Ale zcela zapomínáte na počet VŠECH MOŽNÝCH sekvencí! Které právě tu zcela nereálnou pravděpodobnost mění na reálnou! Smile

"K tomu všemu jsou všechny procesy s organických sloučeninách reverzibilní, takže tím to stejně všechno končí."

Davide a to je to co Vy víte, protože to víte a přes to nejede vlak? Davide na vědění lidstva si dávejte opravdu velký pozor. Protože to co víte dnes, může být zítra úplně jinak (zvláště když dnes víme, že něco nejde). A tedy ze současných znalostí tvrdit, že v budoucnu se to nezmění je na výsost nepraktické. Viz:

[Many biological processes that were once thought to be reversible have been found to actually be a pairing of two irreversible processes. Whereas a single enzyme was once believed to catalyze both the forward and reverse chemical changes, research has found that two separate enzymes of similar structure are typically needed to perform what results in a pair of thermodynamically irreversible processes.] Wikipedia

"Jde to doložit normální logickou úvahou"

Já si myslím, že logické myšlení mám velmi dobré a přesto na samovolném vzniku života neshledávám nic nelogického.

"entropickému pravidlu, odporuje to všem pozorováním, která jsme doposud učinili, odporuje to všem empirickým i neempirickým zkušenostem, které máme. To je můj argument."

OK... ale jaká to ta pozorování jsou? Myslíte snad že tomu odporují všechna možná pozorování sebeorganizace? Odporuje tomu snad pozorování poklesu entropie všude kam se podíváte? Já tomu opravdu nerozumím...

"Samozřejmě, Vy snad chcete řící, že JE nemožná. Jak to dokážete?"

Jedinou inteligenci (jak biologickou, tak umělou), kterou známe, je inteligence založená na struktuře hmoty / neuronů. Jestli tvrdím, že nehmotná inteligence není možná, tak je to stejné tvrzení jako to, že neexistuje růžový jednorožec. Problém je však v tom, pokud někdo začne tvrdit, že růžový jednorožec nebo nehmotná inteligence existuje. Znamená to snad, že díky tomuto tvrzení máme přepsat učebnice zoologie a kybernetiky? Nebo je snad důkazní břemeno na tom, kdo tvrdí že něco je, než na tom, který tvrdí, že něco není... Smile

Všechno co o inteligenci víme je to, že je závislá na uspořádání neuronů v mozku nebo neuronových sítích. Zpřetrháte-li vazby, inteligence zaniká. Neurony samy o sobě žádnou inteligenci nevytváří. Pouze jejich vzájemná interakce teprve inteligenci vytváří. A jak chcete provést interakci mezi hmotnými neurony bez hmoty? Nechápu...

"Pokud existuje nehmotná inteligence, tak ji věda objevit už ze své podstaty nedokáže. Neuvádím to jako důkaz že existuje, je to jen důkaz, že není nemožná. A proto je tedy možná."

To je sice hezké, co říkáte, ale vyvozovat z tohoto čistě filosofického hlediska sáhodlouhé přírodovědecké závěry mi přijde zcela neadekvátní. Nemůžete totiž vůbec vědět, že to možné je. Můžete si to tak maximálně myslet. A to je tak všechno.

"Nevím, co je na tom tak nejasného."

Já zase nechápu, co může být jasného na nehmotné inteligenci. Přijde mi prostě divné, že někdo kdo připouští existenci nehmotné inteligence interagující s naším hmotným světem dokáže se stejnou vážnou tváří tvrdit, že samovolný vznik života není možný... To mi není jasné Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

a k termodynamickému zákonu

Pokud by měl termodynamický zákon všude platit, pak bychom si nemohli ohřát ani hrnek kafe. Přesně to by totiž bylo porušením 2. termodynamického zákona, pokud by měl platit univerzálně.

Soustava v termodynamické rovnováze "hrnek kafe - okolní vzduch o stejné teplotě" se procesem ohřátí totiž změní na soustavu v termodynamické nerovnováze: "vzduch o nižší teplotě a hrnek kafe o vyšší teplotě".

To je přesně porušení 2. termodynamického zákona, ten právě tohle zapovídá.

A ten proces je možný jen proto, že naše soustava není uzavřená, a hrnku mohla tedy být zvenčí dodaná energie - což je zase přesně ten důvod, proč 2. termodynamický zákon nezapovídá vznik života abiogenezí.

Přečtěte si Davide tohle zdůvodnění znovu
a pak ještě znovu
a pak ještě
a pak zase
a pak si škrkněte těch vašich 5 bodů, protože jste už snad pochopil proč jsou všechny špatně.

David

Pozornému a bystrému čtenáři bych doporučil, aby porovnal Davidovy argumenty proti abiogenezi s jeho argumenty "dokazujícími" možnost existence nehmotné inteligence... Smile

Customize This