Bez výmluvy – svědectví detailů

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, May/June 2010, Volume 15, Number 3 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectví detailů.jpg

Evoluční teorie se může jevit jako smysluplná. Nabízí zdánlivě přijatelné vysvětlení škály života napříč historií, počínajíc spontáním vznikem stavebních kamenů života, aminokyselin a nukleových kyselin, k sebereplikujícím se molekulám, dále živým buňkám a nakonec pokročilým, mnohobuněčným organizmům jako je člověk.

Naproti tomu Bible prohlašuje, že živý Bůh stvořil vesmír a v něm život. Evolucionisté často tvrdí, že důkazy pro evoluci jsou prokazatelné, a tudíž není třeba víry „ ...v neprokazatelnou nadpřirozenou sílu; která je buď nesmyslná anebo bezvýznamná... Sliby v nesmrtelné spasení nebo strach z věčného zavržení jsou iluzorní a škodlivé“ (Kurtz a Wilson, 1973). Než se však někdo zcela nadchne těmito evolučními tvrzeními, měl by se nejprve seznámit s důležitým pozorováním. V podstatě veškeré pozorování, které na první pohled podporuje evoluci, při bližším pohledu zmizí. Detaily přečasto ukáží, že to, co bylo prezentováno jako důkazy pro evoluci, ve skutečnosti svědčí proti ní.

Charles Darwin, který objevil přírodní výběr a položil základy velké části moderní evoluční teorie ve své knize O původu druhů, na tento problém neustále narážel a potýkal se s ním. V předchozím vydání Creation Matters (to je časopis společnosti CRS, jehož název je dvojsmyslný: „Věci týkající se stvoření“ i „Na stvoření záleží“, poz. překl.) Stout ukázal (2010), jak byl Darwin opakovaně nucen vynalézat imaginární vysvětlování rozporu mezi tím, co věřil, že by být pozorováno mělo a tím, co ve skutečnosti pozorováno bylo. (Mám v úmyslu tento zmíněný článek přeložit, poz. překl.)

V tomto článku se stručně podíváme na jeden reprezentativní příklad této skutečnosti. Millerův experiment „Původ života“. V roce 1953 Stanley Miller provedl experiment stále ještě uváděný ve většině úvodních biologických učebnic dnešních škol. Smíchal vodní páru, metan, čpavek a vodík v jiskrové komoře. Když došlo k výboji vysokého napětí uvnitř těchto plynů, produktem byly složité molekuly včetně několika různých druhů aminokyselin. Evolucionisté tvrdí, že tento pokus ukazuje, jak přírodní fyzikální zákony mohly vytvořit stavební bloky molekul, které se později staly živými buňkami. Z toho plyne, že žádný Stvořitel, jakožto zdroj života, nebyl potřeba.

Na první pohled to vypadá, že Millerův experiment podporuje evoluci. To je také důvod, proč to učebnice stále uvádějí. Jenže: problémy jsou v detailech. V biochemii je mnoho zákonitostí, které jdou proti možnosti přírozeného vzniku života. Podívejme se, jak přesnější analýza Millerových výsledků potvrzuje platnost těchto zákonitostí.

1. Nepoužitelný poměr aminokyselin

Existuje mnoho druhů aminokyselin; živé soustavy upřednostňují 20 druhů. Různé druhy mají různé chemické vlastnosti. Nejdůležitější vlastností je, zda daný druh aminokyseliny je molekulami vody poután nebo odpuzován. V živých organizmech je tento poměr vyrovnaný. Nejsnáze vznikají a také nejjednodušší jsou aminokyseliny, které voda odpuzuje. Millerův pokus dává asymetrické rozdělení: produkuje asi 100 krát více aminokyselin vodu odpuzujících než vážících (Miller, 1959), což je zcela odpovídající tomu, co bychom očekávali ze zákonů chemické rovnováhy. Nahodilé procesy nejsou schopny využít takto asymetrické rozložení.

2.
Dehet

80 % Millerových produktů byl inertní dehet, pro život nepoužitelný. Jen 2 % tvořily aminokyseliny. Aminokyseliny, které získal, by se na dehet byly změnily, kdyby byl nepoužil svých schopností biochemika a neodstranil je okamžitě z dosahu elektrického výboje. Tak to probíhá u všech podobných experimentů. Produkují dehet anebo nic (Shapiro, 1986). Hypotetická „předvěká polévka“, o které evolucionisté tak často mluví, nebyla v laboratoři nikdy demonstrována.

3. Smrtelné molekuly

Mnoho sloučenin, které pokus vyprodukoval, je pro život jedovatých, včetně kyseliny mravenčí. Chemicky jsou velmi agresivní a ochotně útočí (tj. chem. navazují se) jedna na druhou a zničily by každou složitější molekulu, která by se objevila. Experimenty produkují ve skutečnosti dvakrát tolik kyseliny mravenčí než chemicky vázaných aminokyselin.

4. Příliš mnoho vodíku

Nikdo nedokázal zopakovat Millerův původní experiment tak, aby dostal podobné výsledky. To má svůj dobrý důvod. Ve své směsi použil Miller vysoké množství vodíku. Avšak rozbor hornin ukazuje, že tak vysoké množství nikdy neexistovalo. Když je však toto množství zmenšeno na realističtější hodnotu, výsledky jsou drasticky decimovány (Anonymous, 2003).

A tak vlastně Millerův experiment ilustruje jevy, které působí proti přirozenému vzniku života a zcela jej vylučují. Toto však zjistíme jen tím, že rozebereme detaily. Millerův experiment v tomto ohledu není výjimkou. Ať se podíváme kamkoliv, všude najdeme příklady, kde detaily příkře protiřečí evolučním tvrzením.

To má ovšem svůj důvod. Bůh naplánoval vesmír tak, aby ukázal svědectví o sobě jako Stvořiteli. Když vědecká fakta správně vyhodnotíme, může to vést každého člověka k Němu. Svědectví, které nám Bůh dává, je tak jasné a silné, že když ho někdo ignoruje, Bůh takové jednání nazývá „bez výmluvy“.

Odkazy na literaturu

Anonymous. (2003, May 14). Primordial recipe:
Spark and stir. Astrobiology Magazine. Retrieved
June 23, 2010, from
www.astrobio.net/exclusive/461/primordial-recipe-
spark-and-stir
Kurtz, P. and E.H. Wilson. 1973. Humanist Manifesto
II. Retrieved June 6, 2010, from
www.americanhumanist.org/Who_We_Are/Abo
ut_Humanism/Humanist_Manifesto_II
Miller, S. and H. Urey. 1959. Organic compound
synthesis on the primitive Earth. Science
130:245–251.
Shapiro, R. 1986. ORIGINS: A Skeptic’s Guide to the
Creation of Life on the Earth. Summit Books,
New York, pp. 113, 208, 302.
Stout, T. 2010. “…Without Excuse! The Testimony
of Darwin’s Imaginary Evidence.” Creation
Matters 15(2):4.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-svědectví detailů.doc659.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele David Protest

Mefkovi, jen krátce protože musím odejít

K tomu co jste napsal. Pořád nechápu jak slunečním působením, rozpadem atomů nebo sopečnou aktivitou narůstá komplexicita. O to tu přece jde, ne? Polovina Země se sice střídavě ochlazuje a otepluje v závislosti na slunci, ale to je dáno zákony gravitace v naší sluneční soustavě. Mimoto slunce Zemi nepředává svou energii celou, většinu energie předává do okolního vesmíru. Až ji předá celou, nastane mezi vesmírem a sluncem rovnovážný stav. Termodynamický zákon nám říká, že nelze z předmětu, který teplo přijme, dostat zpět práci, která jej vygenerovala a že každý předchozí nerovnovážný stav je nevratný. Povězte mi jak vesmír se Zemí dokáží vrátit slunci zpět teplo, které do nich bylo vyzářeno? Fakt je stále takový, že Slunce je oproti vesmru a zemi objektem teplejším a tedy předává své teplo do okolí, neděje se to naopak.

David Protest

David

David ke vzniku života: "Já také, a shledávám na něm mnoho nelogického."

Zvláštní: je-li něco nelogického, pak nemůže být problém napsat tu konkrétní myšlenku, která onu nelogičnost prokazuje. Jenže vy jste Davide s žádnou takovou myšlenkou nepřišel.

Jediným vaším argumentem bylo, že vznik života je tak nepravděpodobný, až je nemožný. A tento argument je chybný hned ze tří důvodů:

* první z nich vám uváděl Telesto: vy samozřejmě nevíte, jak vypadá nejjednodušší možný živý organismus, nevíte to ani přibližně. Nikdo to neví. Proto nelze vůbec usuzovat na pravděpodobnost jeho náhodného vzniku, a nelze ani říct jestli byla malá, velká, nebo ji jakkoliv kvantifikovat.

* za druhé, život samozřejmě nevznikal náhodou; chemické reakce které vedly ke vzniku prvního sebereplikátoru jsou z principu nenáhodné - jako všechny chemické reakce.

* a třetí argument je matematický: Děj s LIBOVOLNĚ malou (ale nenulovou) pravděpodobností v nekonečně velkém Vesmíru S JISTOTOU někdy nastane.

Ondra, matematické objekty

Ano, já osobně jsem choten matematickým objektům a vztahům přisoudit JISTOU FORMU existence ... s výhradami. Budiž.

ALE je potřeba si uvědomit, že všechny tyto objekty, včetně jakýchkoliv Kábrtových "informací" (např. informace v DNA) JSOU STATICKÉ! Neprobíhají v nich rozhodně žádné děje!

Možná že matematická jsoucna svým způsobem existují v jakémsi platónském světě idejí, možná je to jen konstrukt našeho mozku - ale rozhodně žádné takové jsoucno se NEMĚNÍ, zejména není schopno MYSLET, KONAT, TVOŘIT - a všechny tyto vlastnosti se u Boha postulují.

I kdybychom připustili, že matematické objekty v určitém smyslu existují, a že jsou nehmotné, pak usuzovat z toho na možnost existence nehmotné inteligence, nebo dokonce Boha - to je IMHO zjevně chybné.

Obrázek uživatele Ondra

Prosektorovi

a kde byste to tak chtěl pozorovat? život je už všude na planetě! to byste musel odcestovat na nějakou jinou, zatím sterilní. mmch stvoření je v současnosti naprosto nepozorovatelná věc...

Ok, s tím souhlasim.

ne. vědomí je dáno činností mozku, nemůže bez něj existovat. není mozek = není vědomí. pokud máte důkaz o opaku, sem s ním.

Odpověď vyžaduje více času a přípravu, tudíž odpovím v následujících několika dnech. Je to na delší povídání...

je stvoření podpořeno fakty? pokud berete naši existenci jako důkaz stvoření, tak je to důkaz i pro samovolný vznik života s následnou evolucí

rovněž na delší povídání...

Ozvu se Smile

Mj. Vaše odpověď na Exodus, která se jako komentář neobjevila, jenom v přehledu "poslední komentáře"......tak můžete to tam zkusit vložit ještě jednou. Jestli teda víte, co ste psal...

Obrázek uživatele David Protest

Telestovi

Já si myslím, že logické myšlení mám velmi dobré a přesto na samovolném vzniku života neshledávám nic nelogického.
Já také, a shledávám na něm mnoho nelogického. Problém tedy nebude asi v logice, ale v různém světonázoru.

Problém je však v tom, pokud někdo začne tvrdit, že růžový jednorožec nebo nehmotná inteligence existuje. Znamená to snad, že díky tomuto tvrzení máme přepsat učebnice zoologie a kybernetiky?
Samozřejmě že důkazní břemeno není na někom kdo s podobným tvrzením nesouhlasí. Já je také nikomu nevnucuji a po nikom nechci aby dokázal opak, protože vím, že je o irelevantní. Já vám nevnucuji svůj pohled z hlediska vědy, já totiž uznávám, že je náboženský. Problém, je že Váš pohled je také náboženský, což vy nepřiznáváte.

OK... ale jaká to ta pozorování jsou? Myslíte snad že tomu odporují všechna možná pozorování sebeorganizace?
Já Vás opravdu nechápu. Jednou tvrdíte, že je mnoho otevřených soustav. Jednou obhajujete tvrzení, že i v uzavřené soustavě může entropie klesnout a mikroskopické úrovní. Co se toho týče, ten pokles nevykazuje žádný výsledek ve větším měřítku než minimálním.

Článek na který jste mne odkázal netvrdil nic o tom, že entropický princip byl porušen, protože entropie sice může zdánlivě poklesnut chemickou reakcí, ale to není žádný vzrůst informace. To je něco jako snažit se dokázat možnost sebeorganizace na sněhových vločkách. Ty také vypadají, že se samoorganizují, jenže to je jen typická reakce částic na základě jejich předchozího složení. Jsou to klasické chem. vazby, které nevytvářejí nic nového, jen automaticky reagují podle svého chem. složení a skládají se do předem určeného schématu.
Co se týče toho, že je mnoho otevřených soustav, to nic neznamená. Pokud uděláte jednoduchý pokus s kuličkami různé barvy abyste zjistili jak funguje entropie, tak je to taky v podstatě otevřená soustava, ale vzhledem k interakci, pokud počítáme jen s chováním kuliček tak je to soustava uzavřená.

Stejné je to s organickými sloučeninami tvořícími informaci. Ty neexistují v uzavřené soustavě neovlivněné žádnou energií, jenomže žádná energie z nich nedokáže vyprodukovat informaci. Informace totiž může být uložená ve tvaru, složení a struktuře, čili ve hmotě, v materiálnu. Jenomže hmota samá nemůže tuto informaci, uloženou v ní samotné, nijak využít. Musí existovat externí inteligence, která ji přečte a použije. Např. pokud vyrobíte z oceli nápis >Země je kulatá<, tak z ní můžete vyvodit informaci na základě toho, že víte, co je to Země, co znamená slovo kulatá, co znamená slovo je, a na základě toho, že umíte česky. Bez těchto předchozích znalostí nemáte šanci vyvodit ze samotného tvaru hmoty žádnou informaci a na základě ní třeba nějak dále jednat. Stejně tak hmota nemá žádnou předchozí informaci o důležitosti ani prospěšnosti stavu, ať už otevřené nebo uzavřené soustavy, a tedy z ní nedokáže následně vyprodukovat žádný užitečný mezistav. Informace není v žádné vzájemné interakci s hmotou, vztah je pouze jednostranný a sice, že hmota může nést informaci a být pro informaci využita. Opačně to nejde, informace nemůže být využita hmotou. Tím pádem ji hmota ani nemůže vyprodukovat, neboť taková struktura vyprodukovaná hmotou by nebyla informací, jen náhodnounzmětí. Informací se stává až ve vztahu s už existující inteligencí a už existujícím informačním pozadím, které inteligenci dovolí novou informaci posoudit a zpracovat.

Nebudu už raději zacházet nikam dál, už tak je to dlouhé. Omlouvám se, za chvíli jdu do práce a tak už nemůžu dále psát. To co jsem považoval za nejdůležitější jsem řekl, ostatní věci by byly převážně charakteru řečnického. Pokud si myslíte, že jsem ve Vašem komentáři minul něco co si zasloužilo stejnou pozornost jako výše uvedené, dejte mi vědět. Děkuji, S pozdravem,

David Protest

Obrázek uživatele Ondra

Mefíkovi

Áaaa, koukám, že sem si zapomněl přečíst tvůj komentář....No ale zatím si nadále stojím za svým - to co jsem psal Štourovi.

Obrázek uživatele Ondra

Stourovi

Zdravim,

2+2=4

Informace je nehmotná. Např. tuto informaci nemůžete zničit. I kdyby nějaká informace byla na nějakém nosiči a ten nosič (např. CD) byl zničen, tak to neznamená, že 2+2 přestanou být čtyři !!!!

Šťoura, Kábrt

tak tak, souhlas se Šťourou: umíte pane Kábrte najít informaci bez hmotného nosiče? "Babičku Boženy Němcové" bez papírové knihy, lidského mozku který ji umí zpaměti, kompaktního disku na kterém je nahrána, atd...? Hm?

David

Mefík: "Soustava v termodynamické rovnováze "hrnek kafe - okolní vzduch o stejné teplotě" se procesem ohřátí totiž změní na soustavu v termodynamické nerovnováze: "vzduch o nižší teplotě a hrnek kafe o vyšší teplotě"."

David: "Toto je totální blbost s prominutím. Teplotu vytváříme my svou vlastní činností, ta se nevytváří sama od sebe."

Obávám se že to není blbost, ale je to pravda. O tom jak lze stavu termodynamické rovnováhy dosáhnout nebyla řeč. I pokud bychom ale zakázali aby se toho účastnil člověk, je stále téměř nekonečně mnoho příkladů lokálního nárůstu termodynamické nervnováhy: Slunce ohřívá část Země, zatímco protější část Země chladne; sopečná činnost; radioaktivní rozpad prvků v Zemské kůře taktéž vytváří oblasti termodynamické nerovnováhy, atd.

Tvůj problém Davide je, že nechápeš, že 2. termodynamický zákon říká něco jiného, než ty si myslíš, že říká; A dále, to co si myslíš že říká (tedy že v přírodě nemůže sama od sebe narůstat komplexnost, že věci se nemohou "samy od sebe zesložiťovat) tak to nejen že neříká 2. termodynamický zákon, ale HLAVNĚ to vůbec neplatí.

Obrázek uživatele Stoura

hmotnost informace

ad : Já myslel, že každá hmota má svoji hmotnost. Může někdo říct, jakou hmotnost má informace? PK

Hmotnost svého nosiče.

Customize This