Bez výmluvy – falešné předpoklady

Timothy R. Stout

Vydala společnost CRS v publikaci Creation Matters, ročník 15, číslo 4, červenec/srpen 2010)

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM15%2004%... přeložil M. T. – 9/2010)

Poznámka editora:
Časopis Creation Matters vydává společnost Creation Research Society (CRS) USA, vedle svého hlavního časopisu Creation Research Society Quarterly (CRSQ). Název Creation Matters je zajímavý tím, že je dvojznačný: dá se přeložit jako "Záležitosti kolem stvoření", ale také "Na stvoření záleží". PK

Creation Matters.jpg

Několik dnů předtím, než jsem měl tento článek odevzdat k tisku do Creation Matters, jsem během letního semestru na Univerzitě státu Michigan rozdával zdarma letáky o kreační vědě. Letáky byly nadepsány „Jak věda ukazuje, že MUSÍ existovat Stvořitel“ (Stout, 2010a). Jeden z nich jsem nabídl i jakémusi staršímu muži, ze kterého se nakonec vyklubal profesor evoluční biologie. S názvem letáku nesouhlasil, ale nakonec jsme si popovídali o nejrůznějších otázkách v něm probíraných.

Diskutovali jsme třeba o takových problémech jako je chemická rovnováha, statistická nepravděpodobnost vzniku biochemických sloučenin náhodnými procesy i teorie informace. Pan profesor však bohužel nebyl ochoten uznat relevanci žádného z argumentů, které jsem použil. Jeho problémem byl tendenční výklad uvedených problémů vzhledem k tomu, že vycházel již a priori z nesprávných předpokladů. V průběhu naší diskuse vycházelo najevo, že přikládal větší důležitost svým (podle něho) nezpochybnitelným předpokladům než jakémukoli konkrétnímu příkladu pozorovaných skutečností. Jeho reakce byla typická pro mnohé evolucionisty, s nimiž o zmíněných problémech hovořím. Níže uvádím tři z oněch mnoha předpokladů, které ovlivnily naši debatu.

Nesprávný předpoklad číslo 1

„Lidské uvažování je schopno vysvětlit vše, co stojí za to vědět.“

Tohle je základní premisa humanismu obsažená v Humanistickém manifestu II (Kurtz a Wilson, 1973). Náš profesor užíval tenhle předpoklad k bagatelizaci všech argumentů, které jsem předkládal. Písmo je však často jiného názoru, jako třeba ve verši 29:29 z Deuteronomia – existují tajemství patřící Bohu; i ve verších 41:22 a 43:9 z Izajáše – jedině Bůh zná dřívější věci, což zahrnuje původ světa.

Naproti tomu profesorovým základním postojem byla víra, že i když nejsme s to vysvětlit určité věci nyní, neznamená to, že je nebudeme schopni vysvětlit nikdy. Moje argumenty pak označil za bezvýznamné, protože věřil tomu, že je jen otázkou času, než se naučíme takové námitky vyvracet. Skutečnost, že jsme probírali důležité základní zákony, které byly dobře známé a dobře ověřené po dlouhou dobu, nebyla pro něj důležitá.

Například mým prvním argumentem byl tento fakt: abychom mohli věřit v přirozený původ života, museli bychom nejprve odstranit zákon chemické rovnováhy. Chemické sloučeniny života směřují spontánně k rozpadu, a ne k větší velikosti a složitosti, jak by to vyžadovaly přirozené počátky. Pan profesor mi na to řekl, že i když dosud nechápeme podrobnosti procesů, kterými mohlo na počátku docházet k syntéze molekul, přesto již pouhý fakt, že jsme tady, svědčí o tom, že k podobným procesům došlo. A že nakonec stejně přijdeme na to, jak to probíhalo. Na základě svého postoje, že jednou bude lidským rozumem vše vysvětleno, byl ochoten zavrhnout vše, co jsme poznali a čemu jsme porozuměli o chemické rovnováze, a co v současnosti odporuje evoluční teorii. Takové myšlení ovšem není vědou. Poukázal jsem na to, že kdyby uznal Boha Stvořitele, který přesahuje své stvoření (existuje vně tohoto stvoření, může však do jeho běhu libovolně zasahovat), pak a pouze tehdy zmizí rozpor mezi pozorováním a teorií.

Nesprávný předpoklad 2

„Makroevoluce je konečným produktem mnoha kroků mikroevoluce.“

Jenže, mikroevoluce je výsledkem typické ztráty informace. Je tomu tak proto, že přírodní výběr je v podstatě procesem specializace. Specializace mezi generacemi probíhá na úkor ztráty informace mezi generacemi. Věřit, že mikroevoluce mohou vyústit do makroevoluce je jako věřit, že vytrháváním stránek ze slovníku jej změníme na encyklopedii. Navíc předpoklad, že přínosné mutace postačují pro generování nové informace, odporuje vědeckému pozorování (Sanford, 2005).

Nesprávný předpoklad 3

„Dlouhá časová období postačují k tomu, aby se eliminovaly statistické nepravděpodobnosti.“

Pan profesor uznal, že vytvoření nějakého konkrétního nového enzymu pro vznikající nový druh organismu je krajně nepravděpodobné. Namítal však zároveň, že na to přece byl k dispozici téměř nekonečný čas. Tak jsem se vytasil s enzymem sukcinátdehydrogenázou (SD).

/O sukcinátdehydrogenáze je zde článek: http://kreacionismus.cz/node/442/

Živá buňka spaluje při svém metabolismu kyslík právě pomocí SD. Tak to probíhá u bakterií, rostlin i živočichů. Avšak: všechny známé formy molekul SD se skládají minimálně z 1100 aminokyselin. Pravděpodobnost vzniku SD v jedné události je tedy méně než 10 na -1100 (Stout, 2010b). Ani obrovské časové rozpětí by nestačilo k náhodnému vzniku jediné molekuly SD, kdekoli ve známém vesmíru. Pan profesor tedy přišel s myšlenkou nekonečné doby v nekonečném počtu vesmírů pro tento proces. Byl opravdu ochoten počítat s nekonečnou dobou bez ohledu na to, jak směšná taková představa je, jen proto, aby zdůvodnil svůj odmítavý postoj vůči existenci živého Boha, Stvořitele. V seriózní vědě nemůže nic ospravedlnit postulát nekonečné doby v nekonečném počtu vesmírů jako prostředek k obcházení dobře známých zákonů. Profesorovy postuláty odporovaly jak pozorováním, tak zdravému rozumu.

V průběhu naší diskuse se pan profesor držel ještě mnoha dalších nesprávných předpokladů.

Ale to je pro evolucionisty typické. Drží se svých předpokladů, i když odporují dobře známým a pochopeným zákonitostem vědy. Božím záměrem je, aby věda vedla lidi k uznání Boha jako Tvůrce (Římanům 1:20-22). A proto je Bůh jistě v právu, prohlásí-li, že určitý člověk je bez výmluvy, lpí-li na nesprávných teoriích jen proto, aby mohl odmítnout důkazy, které nám o sobě Bůh dal.

Odkazy:

Kurtz, P. and E.H. Wilson. 1973. Humanist Manifesto
II. Retrieved June 6, 2010, from
www.americanhumanist.org/Who_We_Are/Abo
ut_Humanism/Humanist_Manifesto_II
Sanford, J. 2005. Genetic Entropy and the Mystery of
the Genome. Ivan Press, Lima, Ohio, pp. 11–
32.
Stout, T. 2010a. How Science Shows There MUST be
a Creator. Retrieved August 16, 2010 from
www.creationtruthoutreach.org/creator.pdf
Stout, T. 2010b. The testimony of succinate dehydrogenase.
Creation Matters 15(1):6.

PřílohaVelikost
Bez výmluvy-falešné předpoklady.doc41 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

reply

If you are willing to buy a house, you will have to get the business loans. Furthermore, my brother usually takes a student loan, which is the most rapid.

"Dokonalý" design a kasty u motolic

http://www.osel.cz/index.php?clanek=5276

Zajímavý článek, a zvlášť kreacionisté by se nad ním měli zamyslet.

Motolice jsou velmi zajímaví parazitičtí živočichové. Různé druhy motolic procházejí nejrůznějšími vývojovými stádii, z nichž každé je většinou specializované na jeden konkrétní druh hostitele: na různé druhy plžů, ptáků, mravenců, na člověka, ...

V článku je popsaná doposud neznámá motolice, u které se dokonce vyvinul (alternativně, měl by být STVOŘEN!!!) zvláštní kastovní systém. Larvy těchto sliznatých červů nejdřív vyžerou zaživa pohlavní žlázy chudáka plže (jak je najdou? Proč je to bůh učil?) a rozdělí se na dvě kasty. Na vojáky, a na larvy které se vyvíjejí dál. Motoličí vojáci se nastěhují do hlavy plže, a tam likvidují případné další druhy parazitů které se ho pokoušejí napadnout. Je přece v jejich zájmu, aby jim tato "živá konzerva" co nejdéle vydržela, a mohli ho co nejdéle zaživa vyžírat.

Při velmi zběžném pohledu na živou přírodu si křesťané jistě všimnou, jak je všechno krásně a perfektně navrženo, jak ten svět pěkně funguje.

Při podrobnějším pohledu na přírodu se ovšem objeví jiný pohled. Opět je zde zřetelné velmi dobré, řekněme "dokonalé" uzpůsobení organismů svému životnímu prostředí, ... ovšem toto přizpůsobení je ve VĚTŠINĚ případů k mimořádně hnusným a krutým činnostem, které bychom asi Bohu přisoudit nechtěli...

Čili já se ptám: Kde se vzal TENTO DESIGN?

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "Hm..doposud jsem teda našel pouze jedno album zaměřný na Aláha mezi stovkami křesťanských alb....." - Vždyť Smrt také neříkala, že ta díla opěvující Alláha jsou jen hudba. Nicméně, vzhledem k tomu, že (a to asi víte) nejsou muslimští fanatici (a nejen ti, viz nová nařízení v Íránu) příliš nakloněni hudbě a Talibánci by Vám za to i hlavu uřízli, tak muslimský rep či hip hop oslavující boha, asi fakt nenajdete. Smile
A s malířstvím a sochařstvím, mají také dost potíže, protože je dost známé i to "doporučení" nezobrazovat tváře či expresivně vyobrazovat těla. Měla jsem na mysli spíše architekturu, keramiku, šperkařství a literaturu.

Vaše: "Ale já jsem opravdu chtěl vědět jak to s těma věřícíma myslíte." nebo "Nepokládáte za moudré?? Mýlíte se. Obrácení v J.K. zachraňuje lidem životy....Viz. třeba v mém případě" - Ale to je přeci v pořádku. Můj názor tedy znáte. I těm věřícím, o kterých jsem mluvila a kteří mají moji hlubokou úctu, říkám to samé, a to, že věřit v něco bez důkazů, je jistě nemoudré a oni mi na oplátku s úsměvem odpoví, že to sice jistě, ale že je jim to fuk. Cool
To, že někteří lidé ve složitých životních situacích, dají přednost víře a ono to "vyjde" je jistě velmi dobré - pro ně. Ale nebudeme si jistě nalhávat, že jsou i tací, kteří dali přednost víře a kterým to "nevyšlo", protože se žádná záchrana nekonala.
Asi budete argumentovat tím, že asi nevěřili dostatečně, ale na to já zase můžu argumentovat tím, že to není tím dostatečným či nedostatečným stupněm víry, ale jen tím, že situace byla buď řešitelná (a to i bez víry) či neřešitelná (i s vírou) a proto to dopadlo, tak jak to dopadlo.
A na příkladech statisíců či milionů oddaných a správných věřících, s jistě dostatečně vysokým stupněm víry, kteří nepřežili běsnění nevěřících či jiných věřících, Vám můžu ukázat, že jen správná víra, prostě není žádný a už vůbec ne jediný, důvod k přežití.
Jakožto Smrt musím říci - bohužel. Sad

Obrázek uživatele Ondra

DEATH333

Zdravim,

Nevím, co Vás tak rozpálilo, ale snad už jsme si mezi sebou vysvětlili, že mě věřící nevadí, uznávám jejich právo věřit si čemu chtějí a byť to opravdu nepokládám za moudré, tak znám i takové, ke kterým přesto nelze mít nic než hlubokou úctu.

Omlouvám se...možná jsem použil trochu "útočnější" komentář.

Ale já jsem opravdu chtěl vědět jak to s těma věřícíma myslíte...

No, a co s tím má neexistence boha společného? Více jak miliarda muslimů má také spousty uměleckých děl, které tvořili pro svého boha (a jsou to také úžasné věci) a znamená to pro Vás snad, že jejich bůh existuje?

Hm..doposud jsem teda našel pouze jedno album zaměřný na Aláha mezi stovkami křesťanských alb.....

Pokud si však někteří věřící myslí, že jsou více než ti ostatní (a je fuk jestli je to pro J.K. nebo Alláha) a že v to, v co oni věří, musí věřit i ti ostatní, tak potom je třeba jasně říci, že je to špatnost.

Nu dobrá...já bych asi řekl, že člověk je vždy člověkem, takže se nemusíte bát, že bych se, třeba, já nad Vámi převyšoval

Nevím, co Vás tak rozpálilo, ale snad už jsme si mezi sebou vysvětlili, že mě věřící nevadí, uznávám jejich právo věřit si čemu chtějí a byť to opravdu nepokládám za moudré

Nepokládáte za moudré?? Mýlíte se. Obrácení v J.K. zachraňuje lidem životy....Viz. třeba v mém případě...

Obrázek uživatele David Protest

Mefikovi

Četl jsem Váš příspěvek, nebojte. Příspěvky věnované mně vždycky čtu. Neodpověděl jsem tehdy, protože se mi to zdálo trochu zbytečné, neboť jste pouze rozšířil to samé, co tvrdil anonym.
To, že používám ten samý argument, který jste mi "vyvrátil" už předtím očividně znamená, že ho nepovažuji za vyvrácený.

Ty trvdíš, že Bůh zakazuje zabíjení, a já jsem připomněl že Bůh zabíjení (lidí) rozhodně obecně nezakazuje.
Kde to tvrdím? Ukažte, pak se můžeme bavit.

A pak je tu ta kauza s Abrahamem a Izákem, kterou jsi nějak ignoroval, a klidně píšeš že Bůh nikdy žádnou lidskou oběť nežádal: proč tedy Abraham vedl Izáka na oltář, proč neřekl "pane, tys ale řekl: nezabiješ! a řekls: nechci lidské oběti!" Na místo toho vzal Izáka a poslušně ho šel obětovat!
Věci s Abrahamem a Izákem jsem si vědom velmi dobře. Už jsem ji tu vysvětloval před nějakou dobou. Bylo to poučení a bylo to kvůli Abrahamovi, ne pro Boha. Proto to bylo také ještě předtím, než Bůh dal Izraeli svá přikázání. Bylo to proto, aby Abraham něco důležitého poznal o svém Bohu. Napsal jsem zde na to dost dlouhý příspěvek a nechce se mi to dělat znovu. Důvod byl ve skutečnosti mimo jiné ten, aby Abraham poznal, že Bůh lidské oběti nechce. Nebyl to jediný důvod ale byl to jeden z důvodů. Hlavní důvod byl, aby si Abraham uvědomil, že jsme spaseni z milosti, ale to je na opravdu dlouhé povídání.

Dále tvrdíš, že Bůh zakazuje lidské oběti (jemu, Jehovovi) tím že zakazuje obětovat Molekovi - ale to je přece zase zjevně chybný argument: Bůh také zakazuje uctívat jiné Bohy, ale nezakazuje tím uctívat sebe!
To není žádný zjevně chybný argument. Bůh toto prohlášení vydává ve spojitosti se smilněním (včetně šukání s krávama), čarodějnictvým a dalšími věcmi, které společně označil za ohavnost. Každému kdo není totální vulgaritamuselo být jasné, že považuje obětování lidí za špatné a já myslím, že i Vám je to podvědomě jasné jen si to nechcete připustit. Mimoto to Bůh nikde nepožaduje. Naopak pokud něco požaduje, tak je to obětování zvířat, pokud by požadoval obětování lidí, řekl by to. Snažíte se jen mermomocí dokázat, jak je Bůh krutý, proto si vymýšlíte různé skryté podmínky a myšlenkové konstrukce abyste dokázal to co chcete.

Bůh může chtít cokoliv, třeba klidně obětovat svého jediného syna nebo dceru, a SPRÁVNÉ jednání je i v takovém případě Boha POSLECHNOUT a bez odmlouvání a s pokorou mu vyhovět!!!
Připouštím, že je to možné. Pokud je Bůh Bohem, nemá pro člověka smysl se sám rozhodovat co je správné, ve věčných měřítkách o tom rozhoduje samozřejmě jedině Bůh.To není žádný morální pohled na věc, to je prostě fakt, a to nutný fakt vyplývající z Boží všemohoucnosti. Je to pouhá filozofická otázka o smyslu, není v tom nic morálního. V takovém případě je logické, že je správné Boha poslechnout, protože Bůh určuje hodnoty, Bez Boha nemají lidmi vymyšlené hodnoty význam. Nikdy jsem přece netvrdil opak, to ovšem neznamená že lidská morálka je v kontradikci s Boží všemohoucností, to by mělo být jasné každému. Váš argument je, jako kdybyste řekl, že pokud se Bůh rozhodne zmáčknout delete a všechno to tu ukončit, tak to podle nás musí být správné. Jenomže takové věci týkající se všemohoucnosti v oblasti určování pravdy a správnosti to není naše pole diskuse. To, že má Bůh takovou moc, to přece nic zlého neznamená. Bůh žádné takové věci jako lidské oběti nechce takže je to stejně irelevantní.

A na závěr.
Navíc je zde zjevné morální poselství toho příběhu o Jiftáchovi, které je v SOULADU s tím co se píše jinde v Bibli, a které zní:
To, že tam je takové "zjevné" morální poselství, to jste si Vymyslel. Když jsem to četl poprvé i podruhé i poněkolikáté, tak mě nikdy nic zjevného o morálním poselství nenapadlo. Podle mě je to záznam události. Je tam poselství, ale ne takové jaké říkáte. Žádné zjevné morální poselství tam není, to že jste si o tam dosadil, to nemůžete udávat jako argument, je to jen Vaše imaginace. Vy to ještě vztahujete k tomu, že Bůh si něco takového přál. Ale vždyť je to nesmysl, Bůh si žádnou lidskou oběť nepřál. To že nechal Jiftácha zvítězit v Boji, to nemá nic společného s jeho obětí. Nechal by ho zvítězit i tak, stejně jako to udělal vždy předtím, když ho Izraelci prosili.

David Protest

Obrázek uživatele David Protest

Milý anonyme74

Jste totálně vedle. Nikdo mě do myšlenkové klece nezavřel. To Vás zavřeli do myšlenkové klece, nevímkdo ale zřejmě Vaši rodiče.

Podle Vás jsou křesťané, kteří si vykládají Bibli jinak než Vy, prostě mimo. Lidé vyznávající jiné náboženství jsou také mimo. Ateisté jsou úplně mimo.
Nejvíc mimo jsou ateisté, těch je mi obzvlášť líto, protože nemají pořádnou představu o životě. Nevědí, co je důležité, nemají žádné morální hodnoty a nemají žádný životní základ. Prostě nevědí, jak žít. Je to dokázáno, dokazují to moji známí. Můžete si proti tomu říkat, co chcete, ale je to tak.
Ostatní náboženství jsou také mimo, ale ne zas tolik.

Dokážete se na chvíli představit, že existují jiní zapálení křesťané, kteří jsou stejně pevně přesvědčeni o jiné podobě pekla?
Proč mi podáváte tak blbé argumenty. Tady nejde o přesvědčení, tady jde o důkazy. Vsadím se, že jste si ani jeden ten článek nepřečetl. Ne, Vy si prostě dále budete tvrdit to svoje. Vy očividně vůbec nechápete Bibli, kdybyste chápal Bibli a byl nestranný, moje argumenty by Vás přesvědčily, jako už přesvědčili dost mých známých. Nemůžete ovšem chápat algebru, když neznáte ani čísla a jednoduché počty. Stejně tak je pro Vás nemožné chápat Bibli, když neznáte základní věci. Čtu si Vaše další komentáře a vidím, že si furt tvrdíte to svoje. Ujišťuji Vás, že jsou to kecy. Ateista prostě nemůže chtít od křesťana Vykládat Bibli, protože ji není schopen pochopit, je to prostě nemožné. Chybí Vám jakákoli vůle pochopit to, co Vám říkám.

Zůstali Vám věřící z Vaší Evangelické církve bratrské a možná adventisté či jiné sekty, a to jistě ne všichni, protože i v rámci těchto směrů budou individualisté
Nemám tušení, co je to Evangelická církev bratrská, nikdy jsem tento název neslyšel. Adventisté nejsou sektou. Nic víc k tomu neřeknu.

Můžu Vás ujistit, že vyrůstat v katolické rodině, byl by z Vás dobrý katolík, vyrůstat v rodině muslimů, byl byste nadšený zastánce Koránu a narodit se v hinduistické rodině, byla by pro Vás vulgaritaposvátné zvíře. V rodině ateistické byste se mohl jako dítě seznámit s různými náboženstvími a sám byste dospěl k závěru, že bozi jsou výmyslem lidí.
To jsou kecy. Dědeček je evangelík a vyrostl v katolické rodině. Mamka je evangelička a vyrostla v ateistické rodině. Mám dobrého známého, který vyrostl v přísně katolické rodině a on i jeho matka z církve odešli, zůstali však věřící. Pouhé tyto příklady Vás usvědčují z omylu. Ale co z omylu, to není omyl, to jsou kecy a vy to víte. Používáte přesně ten samý model argumentace, který používá Dawkins. Zatím jsem od něj jiný neslyšel. Je to fakt stupidní a už je s tím trapnej. Ujišťovat mě můžete jak chcete, ale tím se to, co říkáte, nestane pravdou. Já Vás naopak ujišťuji, že jste ateistou jen proto, že Vás k tomu vedli rodiče. Říkali Vám, ať se podíváte na různá náboženství abyste mohl zjistit, jak jsou všechna falešná. To byla základní premisa. Můžete se na ně podívat (záměrně neříkám studovat, protože ateista náboženství nestuduje, jen se dívá), ale jen z ateistického pohledu. Abyste se podíval i na ateismus, to Vám však neřekli.
Vím, co říkají ateističtí rodiče svým dětem. Klidně se podívej na nějaké náboženství, ať zjistíš, jak je nepravdivé. A samozřejmě vedou dítě k tomu, aby předem vyloučilo, že by to mohla být pravda. Naštěstí nejsou některé děti úplně ignorantní a v pozdějším věku, přes všechnu indoktrinaci věřit v Boha začnou. Znám dost takových lidí. Znám také lidi, kteří od víry odešli, protože se jim nelíbilo, že by museli poslouchat nějaká pravidla, že by museli zařídit svůj život tak, aby žili čistě. Takže to Vaše tvrzení s indoktrinací, která přetrvá napořád, to je naprostá blbost. Žádná indoktrinace nepřetrvá napořád. Napořád přetrvají pouze argumenty intelektuální. Ateistická indoktrinace je ryze emocionální (uznávám, že křesťanská dost často taky), je to citový odpor proti náboženství. Je postavená na tom, že lidé odmítají náboženství proto, že se jim nelíbí různá pravidla. Na tom je postavená celá argumentace. Prostě lidem se to nelíbí a proto jsou přitahování rádoby faktickou argumentací. Jenže emocionální argumentace je chvilková a musí se pořád obnovovat, což ateisté dělají tím, že si připomínají, jaký mají odpor proti Bohu. Ateistická argumentace míří na srdce.

Naproti tomu správná náboženská argumentace míří na mozek. To je rozdíl, který asi nechápete.

Abych to shrnul. Články jste si nepřečetl, jste opravdu pevně zakotven ve svém pohledu. Proč ne, pokud jste spokojený, přeji Vám to. Nepatřím mezi Ty, kteří by každého hnali hned do pekla, kteří by posuzovali vaše pravděpodobné pohnutky. Je mi skutečně jedno, resp. není mi to zcela jedno, ale nevadí mi, jaký má kdo názor. Pokud mne nepodvádí, neokrádá, nelže, neubližuje mi, nepomlouvá, pokud nedělá žádné problémy, Já jsem s tím v poho. Bohužel mám zkušenosti, že to právě většinou ateisté dělají. Mě je to ale jedno, ať si každý dělá co chce, ať se každý třeba podřeže, hlavně, když s tím nikoho neotravuje. Čili abych to vyjasnil, nemám problém s ateisty, kteří mě neznepříjěmňují život (jakože to často zcela bezdůvodně a dobrovolně dělají). To je důvod proč mám raději křesťany, protože ti mají nějaké zásady, ateisté je nemají. Poznal jsem, že pokud jde do tuhého, tak nemají vůbec žádné.

Pokud jste ale Vy osobně spokojen a nikomu neubližujete, chováte se slušně, a nikoho neobťěžujete, já jsem s tím naprosto v pohodě (ale skutečně naprosto).

S pozdravem,

David Protest

Výchova dětí je klíč

Prosím o nějaký důkaz pekla. Jiný než ten, že před 2-3 tisíci lety Bůh nebo jeho Prorok řekl, že Peklo existuje, jak je napsáno ve "svaté" knize.
Co se týká výchovy dětí, R. Dawkins v God Delusion, myslím, citoval nějaký výzkum, kolika dětem se podaří vymanit se z víry svých rodičů. Nebylo to vysoké procento.
Nejde jen o to, že rodiče vychovávají své děti podle své víry, jde o to, PROČ to dělají. Neodpovídalo by lépe současné pluralitní svobodné společnosti, aby byly děti seznámeny s různými náboženstvími a filosofiemi a vybraly si, čemu chtějí věřit, až jsou starší? Z pohledu ateistů je to rozumná myšlenka.
Věřící ale dobře vědí, proč to "nejde udělat". Jejich náboženství, jedno které, nařizuje vychovávat děti od narození v té "pravé" víře. Náboženství jsou konstruována tak, aby nevznikla žádná možnost svobodného rozhodnutí dítěte, v co chce věřit. Tak si náboženství zajišťuje své přežití, svůj přenos z generace na generaci. Jinak konstruované náboženství by poměrně rychle zaniklo a bylo vytlačeno náboženstvím, které se více zabývá přenosem sebe sama z generaci na generaci, náboženstvím, které se sobecky věnuje své replikaci a kašle na svobodu myšlení a svobodu jednotlivce obecně. To se mimochodem také stalo. Přežila ta náboženství, která jsou dokonale přizpůsobená k přežití ve společnosti (která představuje třeba prostředí ovlivněné vědou, prostředí plné konkurentů - jiná náboženství) a ke svému přenosu do další generace (přežít a rozmnožit se, základní principy přírodního výběru). Proto jsou si dnešní náboženství, tedy ta náboženství, co přežila, tak podobná.
Rodiče musí podle své víry začít s různými náboženskými obřady co nejdřív po narození dítěte (obřízka u židů, křest u křesťanů). Náboženství je doslova vydírá, aby dělali tyto rituály. "Musí" zajistit příslušnost k "vyvolenému národu", "musí" ho "očistit od dědičného hříchu" apod. Pak "musí" dítě vychovát v souladu s vírou a tlačit do dítěte od samého začátku, kdy dítě začíná poznávat okolí, že vedle věcí reálně existujících, existuje i neviditelná bytost, co každého neustále sleduje, trestá i odměňuje. Bůh (kterýkoli) se touto nalejvárnou stává pro dítě reálně existující osobou, ačkoli ho dítě nikdy nevidělo a neslyšelo. Ale dítě taky nevidělo New York, mezikontinentální raketu nebo velrybu. O existenci těchto reálně existujících věcí, o jejich podobě a fungování se dozvídá také jen zprostředkovaně. Nemůže tak odlišit, co je reálné a co je výmysl.
Možnost dozvědět se o náboženstvích a filosofiích odlišných od náboženství rodičů a širší rodiny dostane dítě až v době, kdy už je obvykle silně indoktrinováno "jedinou pravou" vírou. Pak záleží jen na rodičích, jak se postaví k otázkám dezorientovaného dítěte, že "oni říkali, že žádný takový bůh není". Pokud nalejvárna rodičů, kterým dítě věří samozřejmě nejvíc, pokračuje intenzivně dál po celé dětství i po dobu dospívání, šance na zproštění se náboženského břemene se výrazně zmenšuje. U nás je větší než třeba v USA, na Blízkém východě či v jiných náboženstvím ovládaných oblastech díky nízké religiozitě české společnosti. Statisíce lidí se už "jediné pravé" víry nezbaví ani u nás až do smrti. Svým dětem - bohužel - udělají to samé, co udělali jejich rodiče jim: Očkování "jediným pravým" bohem. A udělají to s dobrým pocitem, že pro dítě udělali to nejlepší, že ho zachránili. Ach jo...

Obrázek uživatele Nosotonda

Pouze výchova

Díky za kultivovaný příspěvek.
Ať už si existenci pekla vykládají různé církve jinak nebo dokonce někteří jednodušší katoličtí modernisté je dokonce popírají, peklo existuje. Jedná se o stav duše, který tedy zahrnuje i duši žijícího člověka. Nepřeji vám je zažít, dost často končí tento stav sebevraždou - člověka, který už nemá naději. Bohužel tím se tento problém neřeší, naopak přesouvá na věčnost.
Poněkud zjednodušujete výchovu v rodině, která nutně nevede k tomu, že v ateistických rodinách vyrůstají ateisté, v křesťanských křesťané a v muslimských pouze muslimové. Některé církve jsou v mnoha směrech přísnější v posuzování "odpadlíků", se kterými přestanou komunikovat a dokonce se uchylují i k fyzickému násilí. V tomto směru jsou křesťanské společenství vzorem tolerantnosti. A dokonce i ve vlastních řadách mají různé pochybné existence, které popíráním stvoření, popíráním pekla, propagováním světského modelu vytváří falešnou představu o Bohu.
Neodborné prohlášení papeže, že evoluce a stvoření se nevylučují je toho jasným příkladem.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Davidovi

To, že existuje pouze jeden správný výklad pekla tvrdí všechny křesťanské směry. Vám zjevně není divné, že různé směry vykládají peklo různě a trvají na svém výkladu a jiný odsuzují. A vůbec Vám nevadí, že existence pekla nebyla nikdy žádným způsobem prokázána. Stačí Vám Staré židovské báje a pověsti.
Nezlobte se na mě, ale já nemůžu za to, že existují miliony křesťanů, kteří vykládají peklo jinak. To si musíte vyříkat s nimi, ne se mnou. Vy prostě víte, který výklad je správný. Je to ten Váš, o tom jste jednoznačně přesvědčen. Dokážete se na chvíli představit, že existují jiní zapálení křesťané, kteří jsou stejně pevně přesvědčeni o jiné podobě pekla? Podle Vás jsou křesťané, kteří si vykládají Bibli jinak než Vy, prostě mimo. Lidé vyznávající jiné náboženství jsou také mimo. Ateisté jsou úplně mimo. Zůstali Vám věřící z Vaší Evangelické církve bratrské a možná adventisté či jiné sekty, a to jistě ne všichni, protože i v rámci těchto směrů budou individualisté, kteří se budou v některých názorech lišit od mainstreamu té které církve či sekty. Jinými slovy jste mezi sebe a okolní svět postavil Bibli, respektive jeden výklad Bible, který zastáváte Vy a několik tisíc či několik milionů lidí. A nepřipadá Vám na tom nic divného. Vy máte PRAVDU, ostatní ji nemají.
Můžu Vás ujistit, že vyrůstat v katolické rodině, byl by z Vás dobrý katolík, vyrůstat v rodině muslimů, byl byste nadšený zastánce Koránu a narodit se v hinduistické rodině, byla by pro Vás vulgaritaposvátné zvíře. V rodině ateistické byste se mohl jako dítě seznámit s různými náboženstvími a sám byste dospěl k závěru, že bozi jsou výmyslem lidí. Bohužel Vás někdo indoktrinoval, takže nyní již myslíte jen v mantinelech, které Vám dovoluje náboženství. Otázka je, jestli dáte svých dětem šanci na to, aby si mohly vybrat, nebo jestli je zavřete do myšlenkové klece tak, jak zavřel někdo Vás.

které
Klidně si přečtu články, které mně doporučíte, já Vám zase můžu doporučit God Delusion od R. Dawkinse (vyšlo to u nás jako Boží blud). Na rozdíl od Bible nepotřebujete pomoc ostatních, aby Vám vysvětlili správný výklad. Je to srozumitelné od začátku do konce.

pro Ondra

Přeji pěkný den,

tak ten první a poslední odkaz - DOCELA DOBRÝ. Ale o hudbě už jsme snad mluvili - třeba takový J.S.BACH - můj oblíbenec - to je hudba přímo psaná pro boha a je to nádhera, stejně tak jako i jiná umělecká díla, která se tak či onak bohu věnují. Třeba takový Michelangelo Buonarroti - ÚŽASNÉ.

No, a co s tím má neexistence boha společného? Více jak miliarda muslimů má také spousty uměleckých děl, které tvořili pro svého boha (a jsou to také úžasné věci) a znamená to pro Vás snad, že jejich bůh existuje?

Nevím, co Vás tak rozpálilo, ale snad už jsme si mezi sebou vysvětlili, že mě věřící nevadí, uznávám jejich právo věřit si čemu chtějí a byť to opravdu nepokládám za moudré, tak znám i takové, ke kterým přesto nelze mít nic než hlubokou úctu.

A o to přeci jde, je úplně šumafuk, stanete-li se věřícím, pokud jste dobrým člověkem.
Pokud si však někteří věřící myslí, že jsou více než ti ostatní (a je fuk jestli je to pro J.K. nebo Alláha) a že v to, v co oni věří, musí věřit i ti ostatní, tak potom je třeba jasně říci, že je to špatnost.

Customize This