Archeologie podporuje Bibli

Z http://creation.com/archaeology-supports-the-bible přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2017. Článek vyšel na stránkách CMI 28. ledna 2017. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.


wikimedia.org

clay-prism

Senacheribův hranol, kde je zmíněn judský král Ezechiáš. Orientální institut univerzity v Chicagu.

Dnešní reakci napsal Jose M. z USA, který se ptá, zda archeologické důkazy pomáhají potvrzovat Písmo.

Dovolte mi začít vyjádřením radosti z toho, jak tato organizace (creation ministries international [mezinárodní služba stvoření]) čelí argumentům skeptiků proti bibli, proti stvoření a proti knize Genesis atd. tato organizace ukázala, že Boží slovo je pravdivé a na žádný způsob to není nějaká pohádka. jednu věc bych ale rád věděl: zda archeologie odporuje či popírá bibli tak, jak to někdy ateisté/skeptici tvrdí, mnozí z nich zašli tak daleko, že říkají, že král david, Šalomoun, abraham, Mojžíš ba dokonce stvořitel JežíšKristus nikdy ani neexistovali nebo že ke stavbě babylónské věže či exodu nikdy nedošlo, já ale vím, že došlo, protože bible nelže a byla vždy prokázána jako pravdivá, moje otázka je, zda se o pravdivosti těchto věcí našly důkazy (kromě toho, co je v bibli) v archeologii, důkazy podporující existenci těchto postav a událostí zmiňovaných v bibli?

Odpovídá z CMI:

Ahoj Jose,

jsem rád, že je ti CMI ku pomoci.

Archeologie velmi často podpořila biblická historická tvrzení a já níže uvedu několik příkladů. Nicméně bychom neměli očekávat od jakékoliv historické vědy potvrzení každé osoby, místa nebo události zmíněné v Písmu, protože jsou to pouhé zlomky všech historických artefaktů, které přežijí do současnosti.

Máme dobré důvody věřit, že Bible je Boží slovo, proto věříme s tebou, že všechno, co tvrdí, je naprosto pravdivé a není v tom žádný omyl. Existuje-li nějaký nedostatek archeologických důkazů pro nějaké biblické tvrzení nebo dokonce je tu konflikt mezi archeologií a Biblí, nemělo by nás to rozkolísat v našem křesťanském přesvědčení, protože celkový obraz je jasný v tom, že Bible je pravda. (Viz Faith and facts [Víra a fakta].) Velmi často jsou údajné problémy založeny jen na argumentech založených na mlčení, tichu, nebo jsou výsledkem špatného výkladu.

Skepse je rozdrcena

Mnohokrát v minulosti byla Bible archeologií obhájena proti skeptikům. Kritikové kdysi tvrdili, že nikdy žádný asyrský král Sargon, popisovaný v knize Izaiáš 20:1, neexistoval. Kritici ale museli sklapnout s ostudou, když byl vykopán celý Sargonův palác. Podobně byl skeptiky popírán národ Chetitů, až do chvíle, kdy bylo nalezeno jejich obrovské hlavní město Hattusa včetně budov, lidských výrobků a písemností. Také se můžete dočíst o případu babylónského krále Belšazara, který byl svého času považován za omyl Bible, což popisujeme v našem časopisu Stvoření - Creation. Dokonce tvrzení, že v Abrahamově době neexistovali žádní domestikovaní velbloudi, se prokázalo jako neoprávněné.

Pevná podpora

Marion Doss, Wikimedia Commons CC-BY-SA 2.0

pilate-inscription

“Pilát Pontský, prefekt z Judey”, je vyryto na starobylém kamenu z Césareje v Israeli

Může být zmíněno tisíce archeologických objevů, které napomohly potvrdit pravdivost biblických údajů. Zvažme například judského reformátora krále Ezechiáše (Chizkijáše). Dnes můžeme jet do Jeruzaléma a projít tunelem, který tento král nechal postavit pro přívod vody do města, jak je zaznamenáno ve 2 Královské 20:20. Bylo nalezeno mnoho hliněných kousků jeho královských pečetidel. A jeho střet s asyrským králem Senacheribem (2 Královská 19) je potvrzen na Senacheribově hranolu, kde se tento bezbožný král vychloubá, jak lapil Ezechiáše v Jeruzalémě jako “ptáka v kleci”. Mějme na mysli, že Senacherib nedobyl Jeruzalém, protože anděl zničil jeho armádu.

I když nemáme až tolik důkazů o postavách jako je starověký král David, určitá fakta Písmu nahrávají. Několik starověkých nápisů zmiňuje například “dům Davidův”, což podporuje tvrzení Bible, že David byl historickým zakladatelem judské dynastie.

Důležité je časování

Mnohé zdánlivé konflikty vyplývají z rozporů v chronologii. Třeba jedna názorová škola odmítá vítězství Jozue nad Jerichem, protože přisoudila vrstvy, ve kterých k pádu Jericha došlo, špatné historické době. Jakmile je ale datování opraveno, stává se jasné, že se během Jozuova dne hradby Jericha prudce zřítily k zemi!

Už méně jasné je v současné době (aspoň mně), jak s archeologií sladit Exodus, což ovšem není důkaz, že k tomu nikdy nedošlo! Egypťané nebyli ochotni zaznamenávat takové porážky a zbytky přítomnosti Izraele v Egyptě nebo na poušti bude asi těžké vystopovat po tisícíletích. Mnozí rovněž tvrdí, že egyptská chronologie vyžaduje revizi, což by pak potenciálně mohlo vytvořit větší soulad mezi Exodem a archeologickými údaji. Pročtěte si následující články, jak by časové údaje pro Egypt mohly být revidovány:

Skepse jdoucí do absurdity

Úplně jinou kategorii skeptiků tvoří ti, kteří popírají existenci Ježíše. To je druh exotů hyper-skeptiků, kteří by zničili jakékoliv poznání, kdyby se jejich způsoby důsledně aplikovaly. Dokonce ani tak radikální skeptik jako Bart Ehrman nešel tak daleko; napsal knihu, kde dokazuje historického Ježíše.

Nový zákon je sbírka starověkých dokumentů, která poskytuje linie nezávislých svědectví o Ježíši. A i když pro účely argumentace dáme stranou naše vědomí Bible jako Bohem inspirované knihy, tyto knihy stále ještě poskytují přesvědčivé důkazy o Ježíši jako reálné osobě.

Na druhé straně mytologická myšlenka, že Ježíš byl vytvořen ze skrumáže legend o pohanských bozích spočívá na tom nejhorším druhu konspiračního, nevědeckého uvažování. Viz Was Christianity plagiarized from pagan myths? [Je křesťanství plagiátem pohanských mýtů?] a Copycat copout: Jesus was not made up from pagan myths [Obšlehnutí odmítnuto: Ježíš nebyl vytvořen z pohanské mytologie].

Navíc je to právě archeologie, co poskytuje nepřímou podporu tím, že potvrzuje mnoho detailů v Evangeliích. Například se našel nápis, kde se zmiňuje Pilát jako římský prefekt. A našli jsme také něco, co vypadá jako pohřební schrána (urna) Kaifáše, nejvyššího kněze, který předsedal v době ukřižování Ježíše, a také pohřební schránu Jakuba, bratra Ježíše.

Hlubší kopání

Tím, co jsem napsal, jsem se dotkl jen povrchu. Pokud se chcete o archeologii dozvědět víc a o tématu, které jste nadhodil a já se toho nedotkl nějak konkrétněji, doporučuji přečíst si články na našich webových stránkách Archaeology Q&A, nebo použít vyhledávač či si vybrat z některých knih z našeho webového obchodu, třeba knihu Evidence for the Bible [Důkazy pro Bibli] nebo Heritage of Evidence in the British Museum [Dědictví faktů v Britském muzeu].

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině


PřílohaVelikost
1000-5.2.2017-archeologie_podporuje_bibli.doc103 KB
Průměr: 1 (2 votes)
Obrázek uživatele Foton

SKEPTIK

I kdyby to napsal Noe, tak u toho nebyl.

Irelevantné. Nijak to neznižuje vieryhodnosť očitého svedectva.

Relevantní.
Protože řada místních kreacionistů tvrdí, že...

Ja nie som "řada místních kreacionistů". Použil si logický klam "unáhlené zovšeobecnenie".

...Bible je absolutně pravdivá, protože jí sepisovali očití svědkové.

Biblia je zbierka očitých svedectiev, ktoré obsahujú aj Božie Slovo. Čitateľovi sa v nej však prihovárajú tiež iné osoby, než Boh. Písali ju ľudia (svedkovia), preto sú v nej i isté chyby, ktoré však nemajú vplyv na obsah hlavného posolstva daného textu. (Nad tým dohliadal Duch Boží, aby sa do biblie nedostalo lživé učenie.)

Snažím se poukázat, že tvrzení o očitých svědcích nemůžete doložit, tudíž to nemůžete použít jako důkaz pravdivosti Bible.

Samotný opis dokladá, že sa jedná o očité svedectvá. Tam, kde sa to dá overiť je v zhode s historickými, dobovými lingvistickými a geografickými faktami. To je silná indícia, že svedok popisuje to čo videl a zažil.
...Chyby v biblii sú ďalším nepriamym dôkazom, že sa jedná o opis reálnych svedkov - ľudí. Napr. isté číselné a údajové rozdiely medzi knihami Samuelovým+Kráľovskými a paralélnym popisom tých istých udalostí v knihách Kronických.

Obrázek uživatele Foton

rafael

o tom rozhoduje zdravy rozum

Zdravý rozum nepopiera nevyhovujúce fakty, na ktoré existuje mnoho nezávislých pozorovaní a dôkazy.

a hlavne to nesmie porusovat platne fyzikalne zakony

Žiadne zákony neboli porušené. Aké?

inak z toho vznikaju sekty a hnutia, ktore indoktrinuju a indoktrinuju

Sekty sú o niečom úplne inom. Nevyzrádzaj o sebe, že nevieš čo je sekta.

a vysledkom je duta hlava menom foton.

Nevyzrádzaj o sebe, na akom stupni sa nachádza tvoje vzdelanie. Podľa úrovne tvojich argumentov to inak už dávno môže každý vidieť, na akom.

Obrázek uživatele JHK

Re: - svědectví v Bibli - koroslav.

Ne. Očité svědectví není totéž, co pozorování.

Zmrtvýchvstalého Krista vidělo spousty lidí - někdy i 500 lidí najednou. Někteří lidé dnes mají pravda takovou sílu, že to dokážou v malém - někteří ve velkém - říká se jim ale kouzelníci. To o Kristu nikdo neříkal. Nejspíše proto, protože Kristus byl opravdu zmrtvýchvstalý a nepotřeboval kouzlit...... Smile V.S.

JHK-Václav

Pardon, že se vměšuji. Jen chci poznamenat, že tím, že máme nějaká písemná svědectví z minulosti, máme něco hmatatelného v ruce, konkrétního, navíc často velmi dobře ověřeného literární kritikou a archeologií. Jen abychom na to nezapomněli ve zmatku různých myšlenek, že evolucionisti mají jen svoje nápady a báje svých mozků - nic písemného z minulosti oni nemají, žádná svědectví o evolučních procesech. My ale máme svědectví často velmi čestných lidí o dějinách. Zpochybňovat to a nevěřit tomu je jiná věc, ale ta svědectví existují a jsou faktem proti nápadům moderních skeptiků a jejich pouhé bájotvornosti bez faktických dokladů. PK

Obrázek uživatele JHK

Re: - Václav Dostál.

Věta o důvěryhodnosti pozorování se týkala historických událostí. Tam ovšem nemáme žádnou možnost si vlastním pozorováním pravdivost očitého svědectví čili pozorování někým jiným ověřit. Proto: buďto tomu svědectví uvěříme nebo ne.

Ano Václave. Souhlasím a chápu. Očité svědectví, které někdo měl v minulosti si nemůžeme tím samým "pohledem" ověřit, proto tu nastupuje víra.

Ovšem musím namítnout jednu věc - přeci jen i u tohoto přijímání "vírou" - si tak i tak klademe otázky - zdali je to věrohodné, zdali se to zakládá na pravdě, zdali to bylo správně interpretováno/ačkoli jsme to neviděli/, prostě určité svědectví není v Bibli jen - viděl jsem Boha. Skoro všechna svědectví v Bibli jsou určitým způsobem "provázána" - neboli - není příliš mnoho svědectví, která by byla jen tak "sama pro sebe". Všechno je určitým způsobem provázáno s druhými svědectvími, vše má nějakou souvislost s dalšími poznatky o Bohu - a proto se můžeme opírat nejen o konkrétní svědectví, ale i o fakta v tomto svědectví sdělená, neboť není svědectví bez toho, aby se nějakým způsobem dotkla toho, co bylo "viděno". Vždyť pisatelé přeci popisovali to, co viděli a slyšeli - ne to, co si mysleli, že vidí, či že slyší - krom pár z nich, ale to je zase trochu odbočka. To se týká pouze pár lidí - Bileáma a Jobových přátel. Také si ještě vzpomínám na krále Saula a jeho setkání s "vědmou". Tam lidé také "něco" viděli.

Takže - abych to shrnul - svědectví lze určitým způsobem rozebrat tak, abychom díky sděleným informacím - z toho mohli zjistit, zdali to, co někdo viděl - na něco konkrétního ukazovalo. V případě Bible - na existenci Stvořitele.

Tak jenom takové menší vysvětlení - jinak souhlasím. Na biblická svědectví je nutné mít víru. Tak i tak. Tím ta svědectví však nejsou domnělá - viz. mé vysvětlení proč ne. V.S.

Re: skeptik

Očité svědectví se nazývá pozorování.

Ne. Očité svědectví není totéž, co pozorování.
Svědectví je subjektivní popis děje.
Pozorování je popis děje který prošel nějakou snahou o verifikaci. Někdo něco změřil, popsal děj předem a porovnává s realitou, nebo opakovaně provádí nějakou akci s nějakým cílem.

Pokud někdo napíše, že z jeho pohledu na lodi byla zatopená celá země, je to svědectví. Pokud někdo dodá satelitní snímky, je to už pozorování.

Pokud stejné snímky dodá několik nezávislých pozorovatelů, dá se o tom říct že to asi bude pravda.

Pokud někdo X set let po údajné potopě napíše, že byla zatopená celá Země, je to jenom lidová slovesnost.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Re: Archeologie podporuje Bibli

ak podla niekoho je ocite svedectvo dostacujucim dokazom podla toho, ak to napise, ze je ocitym svedkom a bol pri tej udalosti, potom okrem 4 evanjelii treba povazovat za pravdive aj tie, ktore sa z politickych dovodov do biblie nedostali, ci uz Judasovo, Petrovo, ci kohokolvek ineho, kde hypoteticky Kristus je zobrazeny trocha inak ako to tu prezentuje curo tejto stranky.

Re: - Václav Dostál.

Věta o důvěryhodnosti pozorování se týkala historických událostí. Tam ovšem nemáme žádnou možnost si vlastním pozorováním pravdivost očitého svědectví čili pozorování někým jiným ověřit. Proto: buďto tomu svědectví uvěříme nebo ne.

Ta důvěra se buduje porovnáváním různých historických pramenů a zjišťováním zda obsažené informace nemluví o zázracích nebo jiných dějích odporujících přírodním zákonům. Zázraky se totiž nedějí. Pokud se o nich mluví, je třeba je zařadit mezi mýty. Pokud nějakou událost nejde ověřit z jiného nezávislého zdroje, je třeba ji zařadit mezi legendy.

Re: - Václav Dostál.

Já jsem reagoval na: Očité svědectví je totiž ve vědě ten nejmíň důvěryhodný důkaz.
Poněvadž POZOROVÁNÍ je totéž jako "očité svědectví", je právě nejdůvěryhodnějším důkazem, mnohdy klíčovým.
Samozřejmě, že z pozorování děláme my lidi určité závěry, které to pozorování podporují. Tyto závěry se pak ve vědě ověřují novým pozorováním.
Jen málokdo může přímo ověřovat už udělaná pozorovaní. Proto většinu poznatků prostě přejímá jako věrohodné, aniž by si je ověřoval. Jestliže např. čte: "Astronomové pozorovali..." neběží do nejbližší hvězdárny, by si vlastním pohledem ono pozorování ověřil. Dokonce nebude stopkami ověřovat, zda platí vztah pro čas volného pádu, kdy by nechal padat různá tělesa z různých výšek a výsledky si zapisoval.
Věta o důvěryhodnosti pozorování se týkala historických událostí. Tam ovšem nemáme žádnou možnost si vlastním pozorováním pravdivost očitého svědectví čili pozorování někým jiným ověřit. Proto: buďto tomu svědectví uvěříme nebo ne.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Václav Dostál.

Očité svědectví se nazývá pozorování.

Ano, ale nemyslím si, že by židé neustále pozorovali přírodu a hledali, kde se projevuje Boží existence. Boží existence se nikde "nevidí pozorováním" - i kdyby člověk pozoroval miliony let - na nic nepřijde. Boží existence se "vnímá" - neboli - je nutné při tom pozorování přemýšlet nad tím, co pozoruji - jaké to je, proč to je takové jaké to je - atd. atd. Rozdíl oproti zvířatům je myslím dosti značný. Zvíře nepřemýšlí nad tím, proč je zvířetem a proč není např. stromem. To člověk naopak přemýšlí, proč to a proč ne ono. Takže pozorování bez přemýšlení - je tzv. k ničemu. Zvířata také neustále něco pozorují......... Zdravím Václave. V.S.

Customize This