Albert Einstein a jeho komplikovaná víra v Boha

Albert Einstein.jpg

Obrázek je převzat z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albert_Einstein_Head.jpg

Alberta Einsteina se často dovolávali jak ateisté, tak i věřící. Bylo to umožněno komplikovanou vírou
a pohledem na svět, který Einstein jako vědec měl, neméně také tím, že názory během svého života
občas změnil. Snad s určitou mírou jistoty se dá říct velmi stručně, že Einstein nikdy v celém svém
životě nepřipustil, že by byl ateista. Určitě se necítil být křesťanem; o postavě Ježíše se vyslovoval
uctivě a uznával Ježišovu historicitu. Nicméně o Starém zákoně se vyjadřoval s despektem, od
judaismu se velmi brzo ve svém životě odklonil.

Aby si čtenář mohl udělat vlastní úsudek, následuje něco málo z Einsteinova
smýšlení. Upozorňuji, že první příběh „Zlo neexistuje…“ má mnoho různých verzí a
nemám zjištěno, zda jde o autentický příběh.

ZLO NEEXISTUJE...

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.
Stvořil Bůh všechno? - ptal se dál profesor.
Ano pane, odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh
stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje
nás samotné. Bůh je tedy zlo.
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student.
Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
Samozřejmě, odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?

Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti
pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad
pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit
jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na
základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli
popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

Samozřejmě, že existuje - odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma
neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby
pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě
odpověděl:

Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné
činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost
dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo
přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti
světla, tepla a lásky.

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Následující překlad je převzat z CENTRUM OASE NÁCHOD
Daniel Raus: Einstein a jeho víra

28. 5. 2007
http://www.oase.estranky.cz/clanky/z-historie/daniel-raus_-einstein-a-je...

Tento český překlad je jen spíše volným převyprávěním níže uvedeného anglického originálu článku Waltera Isaacsona Einstein & Faith, který je zkopírován pod tímto českým textem:

Jak to bylo s Einsteinem a jeho vírou? Touto otázkou se zabývá na svých internetových stránkách časopisu Time. Název článku zní příznačně: "Einstein a víra" a jeho autorem je Walter Isaacson, který konstatuje, že pro většinu lidí slouží zázraky jako důkaz Boží existence. Pro Einsteina byla spíše jejich absence dokladem nadpřirozena. Skutečnost, že svět funguje racionálně, podle zřejmých zákonů, to pro něj byl důvod k údivu.

Albert Einstein se jako dítě moc neměl k mluvení. Jednou dokonce vzpomínal na to, jaké starosti si dělali jeho rodiče, takže se radili s lékařem. Pomalý vývoj v tomto směru byl kombinovaný s rebelií vůči autoritám, takže jeden ředitel školy ho vyloučil a další mu prorokoval, že v životě ničeho nedosáhne. To udělalo z Einsteina navždy patrona všech problematických dětí kdekoliv na světě.

Právě problém s autoritou ho vedl k tomu, že si kladl otázky, nad kterými akademici nikdy nemeditovali. A pomalý vývoj ve verbální oblasti mu zase umožňoval pozastavit se nad každodenními věcmi, kterých si jiní ani nevšimli. Místo toho, aby obdivoval mystické záhady, obdivoval samozřejmosti.

Později řekl: "Když se mě lidé ptají, jak jsem se vlastně dopracoval k teorii relativity, zdá se mi, že se to stalo takhle: Běžně se dospělý člověk vůbec nezabývá problémem času a prostoru, protože se o nich naučil všechno už jako dítě. Já jsem se ale vyvíjel tak pomalu, že mě začal zajímat prostor a čas, až když jsem byl dospělý. Tak jsem do toho šel prostě hlouběji, než jak by do toho šlo běžné dítě".

S odstupem času se zdá být logické, že kombinace úžasu a rebelského postoje učinila z Einsteina mimořádného vědce. Co je ale méně známé, je to, že tato dvojkolejnost jeho vývoje silně ovlivňovala také jeho víru. Nejdříve odmítl sekularismus svých rodičů, později koncept náboženských rituálů a koncept osobního Boha, který zasahuje do každodenních záležitostí člověka. V padesáti letech ho ale pojal úžas, který ho vedl k deismu a k přesvědčení, že "duch se projevuje ve vesmíru" a "Bůh se projevuje v harmonii všeho, co existuje".

Einstein byl ze strany obou rodičů potomkem židovských obchodníků, kteří žili skromně po dvě staletí na jihozápadě Německa. S každou generací se víc a víc asimilovali v tamní společnosti, kterou milovali - nebo si alespoň mysleli, že ji milují. Co se týče náboženství, neměli o něj velký zájem. Ve svých dopisech zmiňoval Einstein vtip o nevěřícím strýci, který chodil jako jediný z rodiny do synagogy - a na otázku, proč to vlastně dělá, odpovídal slovy: "nikdy nevíš". Rodina ale neměla s náboženstvím prakticky nic společného.

Albert se ale z ničeho nic začal zajímat o judaismus. Začal dodržovat striktní předpisy. Jak popisovala později jeho sestra, nejedl vepřové maso, všechno muselo být "košer" a světil sobotu. Skládal si dokonce vlastní náboženské písně, které si prozpěvoval cestou ze školy. Největší stimulací pro něj byl chudý student medicíny Max Talmud, který chodil k Einsteinovým každý čtvrtek.

Byla to určitá tradice, že se židovské rodiny měly starat o chudé. Einsteinovi si ji přizpůsobili tak, že pravidelně zvali domů tohoto studenta. Bylo mu 21 a Albertovi bylo 10. Talmud nosil Albertovi knihy o vědě, a ten je pak četl se zatajeným dechem. Uvedl ho také do tajů matematiky. Malý Einstein mu pak každý čtvrtek ukazoval, co vyřešil - a brzo předběhl svého "učitele". Když mu bylo dvanáct, opustil judaismus. Nebylo to ale kvůli vědeckým knihám, protože mezi náboženstvím a vědou neviděl žádný konflikt.

Až když mu bylo padesát, začal se vyjadřovat k víře v různých článcích, rozhovorech a dopisech. Jeho verze víry byla neosobní. V roce 1929 byl se svou manželkou u jakýchsi hostitelů v Berlíně. Jeden z hostů začal mluvit o své víře v astrologii. Einstein se tomu vysmál jako čiré pověrčivosti. Další host se podobným způsobem začal vyjadřovat i o náboženství.

Hostitel ale poznamenal, že samotný Einstein se kloní k víře, což vyvolalo překvapení. A Einstein prohlásil: "Když se snažíte pronikat našimi omezenými prostředky do tajů přírody, zjistíte, že za zřejmými zákony a souvislostmi existuje něco velmi jemného, neuchopitelného a nevysvětlitelného. Úctu k této síle, jež se za vším skrývá, můžeme označit za moje náboženství. V tomhle smyslu jsem tedy náboženský".

Těsně po svých 50. narozeninách poskytl Einstein pozoruhodný rozhovor o nacionalismu a víře. Na otázku, zda ho ovlivnilo křesťanství, odpověděl: "Jako dítě jsem byl vychováván na Bibli i na Talmudu. Jsem Žid, ale zářivá postava z Nazareta mě fascinuje". Následovala otázka, zda si myslí, že Ježíš byl historickou postavou. Einstein odpověděl: "Nepochybně ano. Nikdo přece nemůže číst evangelia bez toho, aby cítil přítomnost Ježíše. Jeho osobností přece pulzuje každé slovo. Žádný mýtus není takhle naplněn životem".

Další otázka tedy zněla, zda věří v Boha. Einstein odpověděl: "Nejsem ateista. A myslím, že se nemůžu označit za panteistu.. Je to otázka, jež je příliš široká pro naši omezenou mysl. Jsme jako malé dítě, vcházející do obrovské knihovny, přeplněné knihami v nejrůznějších řečech. Dítě ví, že někdo musel ty knihy napsat, ale neví, jak je napsal. Nerozumí řečem, ve kterých jsou knihy napsané. Matně tuší jakýsi nadpřirozený pořádek v tom, jak jsou knihy uspořádané, ale nic o něm neví. Takové je podle mě postavení i toho nejinteligentnějšího člověka vůči Bohu".

Einstein byl během celého života naprosto konzistentní v odmítání nařčení, že je ateista. Dokonce ho rozčilovalo, že ho ateisté citovali ve svých argumentacích. Nikdy nepociťoval potřebu snižovat něčí víru, ale v případě ateistů tuto tendenci měl. Jednou prohlásil: "Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VÝŠE UVEDENÝ ČESKÝ PŘEKLAD NENÍ ÚPLNÝ, ZDE NÍŽE JE ORIGINÁLNÍ ANGLICKÝ ČLÁNEK Z ČASOPISU TIME (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1607298,00.html) - KDYBY TO NĚKDO CHTĚL DOPŘELOŽIT (OD MÍSTA OZNAČENÉHO dole v anglickém textu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx) A POSLAT MI TO (pavelkabrt@seznam.cz), TAK BYCH TO ZDE DOPLNIL A BUDU VDĚČEN.
Pavel Kábrt

Einstein & Faith

A combination of awe and rebellion helped shape not only Einstein's science, but also his spiritual journey, ultimately determining the nature of his faith

By WALTER ISAACSON

Posted Thursday, Apr. 05, 2007

He was slow in learning how to talk. "My parents were so worried," he later recalled, "that they consulted a doctor." Even after he had begun using words, sometime after the age of 2, he developed a quirk that prompted the family maid to dub him "der Depperte," the dopey one. Whenever he had something to say, he would try it out on himself, whispering it softly until it sounded good enough to pronounce aloud. "Every sentence he uttered," his worshipful younger sister recalled, "no matter how routine, he repeated to himself softly, moving his lips." It was all very worrying, she said. "He had such difficulty with language that those around him feared he would never learn."

His slow development was combined with a cheeky rebelliousness toward authority, which led one schoolmaster to send him packing and another to declare that he would never amount to much. These traits made Albert Einstein the patron saint of distracted schoolkids everywhere. But they also helped make him, or so he later surmised, the most creative scientific genius of modern times.

His cocky contempt for authority led him to question received wisdom in ways that well-trained acolytes in the academy never contemplated. And as for his slow verbal development, he thought that it allowed him to observe with wonder the everyday phenomena that others took for granted. Instead of puzzling over mysterious things, he puzzled over the commonplace. "When I ask myself how it happened that I in particular discovered the relativity theory, it seemed to lie in the following circumstance," Einstein once explained. "The ordinary adult never bothers his head about the problems of space and time. These are things he has thought of as a child. But I developed so slowly that I began to wonder about space and time only when I was already grown up. Consequently, I probed more deeply into the problem than an ordinary child would have."

It may seem logical, in retrospect, that a combination of awe and rebellion made Einstein exceptional as a scientist. But what is less well known is that those two traits also combined to shape his spiritual journey and determine the nature of his faith. The rebellion part comes in at the beginning of his life: he rejected at first his parents' secularism and later the concepts of religious ritual and of a personal God who intercedes in the daily workings of the world. But the awe part comes in his 50s when he settled into a deism based on what he called the "spirit manifest in the laws of the universe" and a sincere belief in a "God who reveals Himself in the harmony of all that exists."

Einstein was descended, on both parents' sides, from Jewish tradesmen and peddlers who had, for at least two centuries, made modest livings in the rural villages of Swabia in southwestern Germany. With each generation they had become increasingly assimilated into the German culture they loved--or so they thought. Although Jewish by cultural designation and kindred instinct, they had little interest in the religion itself.

In his later years, Einstein would tell an old joke about an agnostic uncle who was the only member of his family who went to synagogue. When asked why he did so, the uncle would respond, "Ah, but you never know." Einstein's parents, on the other hand, were "entirely irreligious." They did not keep kosher or attend synagogue, and his father Hermann referred to Jewish rituals as "ancient superstitions," according to a relative.

Consequently, when Albert turned 6 and had to go to school, his parents did not care that there was no Jewish one near their home. Instead he went to the large Catholic school in their neighborhood. As the only Jew among the 70 students in his class, he took the standard course in Catholic religion and ended up enjoying it immensely.

Despite his parents' secularism, or perhaps because of it, Einstein rather suddenly developed a passionate zeal for Judaism. "He was so fervent in his feelings that, on his own, he observed Jewish religious strictures in every detail," his sister recalled. He ate no pork, kept kosher and obeyed the strictures of the Sabbath. He even composed his own hymns, which he sang to himself as he walked home from school.

Einstein's greatest intellectual stimulation came from a poor student who dined with his family once a week. It was an old Jewish custom to take in a needy religious scholar to share the Sabbath meal; the Einsteins modified the tradition by hosting instead a medical student on Thursdays. His name was Max Talmud, and he began his weekly visits when he was 21 and Einstein was 10.

Talmud brought Einstein science books, including a popular illustrated series called People's Books on Natural Science, "a work which I read with breathless attention," said Einstein. The 21 volumes were written by Aaron Bernstein, who stressed the interrelations between biology and physics, and reported in great detail the experiments being done at the time, especially in Germany.

Talmud also helped Einstein explore the wonders of mathematics by giving him a textbook on geometry two years before he was scheduled to learn that subject in school. When Talmud arrived each Thursday, Einstein delighted in showing him the problems he had solved that week. Initially, Talmud was able to help him, but he was soon surpassed by his pupil. "After a short time, a few months, he had worked through the whole book," Talmud recalled. "Soon the flight of his mathematical genius was so high that I could no longer follow."

Einstein's exposure to science and math produced a sudden transformation at age 12, just as he would have been readying for a bar mitzvah. He suddenly gave up Judaism. That decision does not appear to have been drawn from Bernstein's books because the author made clear he saw no contradiction between science and religion. As he put it, "The religious inclination lies in the dim consciousness that dwells in humans that all nature, including the humans in it, is in no way an accidental game, but a work of lawfulness that there is a fundamental cause of all existence."

Einstein would later come close to these sentiments. But at the time, his leap away from faith was a radical one. "Through the reading of popular scientific books, I soon reached the conviction that much in the stories of the Bible could not be true. The consequence was a positively fanatic orgy of free thinking coupled with the impression that youth is intentionally being deceived by the state through lies; it was a crushing impression."

Einstein did, however, retain from his childhood religious phase a profound faith in, and reverence for, the harmony and beauty of what he called the mind of God as it was expressed in the creation of the universe and its laws. Around the time he turned 50, he began to articulate more clearly--in various essays, interviews and letters--his deepening appreciation of his belief in God, although a rather impersonal version of one. One particular evening in 1929, the year he turned 50, captures Einstein's middle-age deistic faith. He and his wife were at a dinner party in Berlin when a guest expressed a belief in astrology. Einstein ridiculed the notion as pure superstition. Another guest stepped in and similarly disparaged religion. Belief in God, he insisted, was likewise a superstition.

At this point the host tried to silence him by invoking the fact that even Einstein harbored religious beliefs. "It isn't possible!" the skeptical guest said, turning to Einstein to ask if he was, in fact, religious. "Yes, you can call it that," Einstein replied calmly. "Try and penetrate with our limited means the secrets of nature and you will find that, behind all the discernible laws and connections, there remains something subtle, intangible and inexplicable. Veneration for this force beyond anything that we can comprehend is my religion. To that extent I am, in fact, religious."

Shortly after his 50th birthday, Einstein also gave a remarkable interview in which he was more revealing than he had ever been about his religious sensibility. It was with George Sylvester Viereck, who had been born in Germany, moved to America as a child and then spent his life writing gaudily erotic poetry, interviewing great men and expressing his complex love for his fatherland. Einstein assumed Viereck was Jewish. In fact, Viereck proudly traced his lineage to the family of the Kaiser, and he would later become a Nazi sympathizer who was jailed in America during World War II for being a German propagandist.

Viereck began by asking Einstein whether he considered himself a German or a Jew. "It's possible to be both," replied Einstein. "Nationalism is an infantile disease, the measles of mankind."
Should Jews try to assimilate? "We Jews have been too eager to sacrifice our idiosyncrasies in order to conform."

To what extent are you influenced by Christianity? "As a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene."

You accept the historical existence of Jesus? "Unquestionably! No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word. No myth is filled with such life."

Do you believe in God? "I'm not an atheist. I don't think I can call myself a pantheist. The problem involved is too vast for our limited minds. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn't know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws but only dimly understand these laws."

Přibližně do těchto míst je převyprávěn výše uvedený český text
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Is this a Jewish concept of God? "I am a determinist. I do not believe in free will. Jews believe in free will. They believe that man shapes his own life. I reject that doctrine. In that respect I am not a Jew."

Is this Spinoza's God? "I am fascinated by Spinoza's pantheism, but I admire even more his contribution to modern thought because he is the first philosopher to deal with the soul and body as one, and not two separate things."

Do you believe in immortality? "No. And one life is enough for me."

Einstein tried to express these feelings clearly, both for himself and all of those who wanted a simple answer from him about his faith. So in the summer of 1930, amid his sailing and ruminations in Caputh, he composed a credo, "What I Believe," that he recorded for a human-rights group and later published. It concluded with an explanation of what he meant when he called himself religious: "The most beautiful emotion we can experience is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead, a snuffed-out candle. To sense that behind anything that can be experienced there is something that our minds cannot grasp, whose beauty and sublimity reaches us only indirectly: this is religiousness. In this sense, and in this sense only, I am a devoutly religious man."

People found the piece evocative, and it was reprinted repeatedly in a variety of translations. But not surprisingly, it did not satisfy those who wanted a simple answer to the question of whether or not he believed in God. "The outcome of this doubt and befogged speculation about time and space is a cloak beneath which hides the ghastly apparition of atheism," Boston's Cardinal William Henry O'Connell said. This public blast from a Cardinal prompted the noted Orthodox Jewish leader in New York, Rabbi Herbert S. Goldstein, to send a very direct telegram: "Do you believe in God? Stop. Answer paid. 50 words." Einstein used only about half his allotted number of words. It became the most famous version of an answer he gave often: "I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the lawful harmony of all that exists, but not in a God who concerns himself with the fate and the doings of mankind."

Some religious Jews reacted by pointing out that Spinoza had been excommunicated from Amsterdam's Jewish community for holding these beliefs, and that he had also been condemned by the Catholic Church. "Cardinal O'Connell would have done well had he not attacked the Einstein theory," said one Bronx rabbi. "Einstein would have done better had he not proclaimed his nonbelief in a God who is concerned with fates and actions of individuals. Both have handed down dicta outside their jurisdiction."

But throughout his life, Einstein was consistent in rejecting the charge that he was an atheist. "There are people who say there is no God," he told a friend. "But what makes me really angry is that they quote me for support of such views." And unlike Sigmund Freud or Bertrand Russell or George Bernard Shaw, Einstein never felt the urge to denigrate those who believed in God; instead, he tended to denigrate atheists. "What separates me from most so-called atheists is a feeling of utter humility toward the unattainable secrets of the harmony of the cosmos," he explained.

In fact, Einstein tended to be more critical of debunkers, who seemed to lack humility or a sense of awe, than of the faithful. "The fanatical atheists," he wrote in a letter, "are like slaves who are still feeling the weight of their chains which they have thrown off after hard struggle. They are creatures who--in their grudge against traditional religion as the 'opium of the masses'-- cannot hear the music of the spheres."

Einstein later explained his view of the relationship between science and religion at a conference at the Union Theological Seminary in New York. The realm of science, he said, was to ascertain what was the case, but not evaluate human thoughts and actions about what should be the case. Religion had the reverse mandate. Yet the endeavors worked together at times. "Science can be created only by those who are thoroughly imbued with the aspiration toward truth and understanding," he said. "This source of feeling, however, springs from the sphere of religion." The talk got front-page news coverage, and his pithy conclusion became famous. "The situation may be expressed by an image: science without religion is lame, religion without science is blind."

But there was one religious concept, Einstein went on to say, that science could not accept: a deity who could meddle at whim in the events of his creation. "The main source of the present-day conflicts between the spheres of religion and of science lies in this concept of a personal God," he argued. Scientists aim to uncover the immutable laws that govern reality, and in doing so they must reject the notion that divine will, or for that matter human will, plays a role that would violate this cosmic causality.

His belief in causal determinism was incompatible with the concept of human free will. Jewish as well as Christian theologians have generally believed that people are responsible for their actions. They are even free to choose, as happens in the Bible, to disobey God's commandments, despite the fact that this seems to conflict with a belief that God is all knowing and all powerful.

Einstein, on the other hand, believed--as did Spinoza--that a person's actions were just as determined as that of a billiard ball, planet or star. "Human beings in their thinking, feeling and acting are not free but are as causally bound as the stars in their motions," Einstein declared in a statement to a Spinoza Society in 1932. It was a concept he drew also from his reading of Schopenhauer. "Everybody acts not only under external compulsion but also in accordance with inner necessity," he wrote in his famous credo. "Schopenhauer's saying, 'A man can do as he wills, but not will as he wills,' has been a real inspiration to me since my youth; it has been a continual consolation in the face of life's hardships, my own and others', and an unfailing wellspring of tolerance."

This determinism appalled some friends such as Max Born, who thought it completely undermined the foundations of human morality. "I cannot understand how you can combine an entirely mechanistic universe with the freedom of the ethical individual," he wrote Einstein. "To me a deterministic world is quite abhorrent. Maybe you are right, and the world is that way, as you say. But at the moment it does not really look like it in physics--and even less so in the rest of the world."

For Born, quantum uncertainty provided an escape from this dilemma. Like some philosophers of the time, he latched onto the indeterminacy that was inherent in quantum mechanics to resolve "the discrepancy between ethical freedom and strict natural laws."

Born explained the issue to his wife Hedwig, who was always eager to debate Einstein. She told Einstein that, like him, she was "unable to believe in a 'dice-playing' God." In other words, unlike her husband, she rejected quantum mechanics' view that the universe was based on uncertainties and probabilities. But, she added, "nor am I able to imagine that you believe--as Max has told me--that your 'complete rule of law' means that everything is predetermined, for example whether I am going to have my child inoculated." It would mean, she pointed out, the end of all moral behavior.

But Einstein's answer was to look upon free will as something that was useful, indeed necessary, for a civilized society, because it caused people to take responsibility for their own actions. "I am compelled to act as if free will existed," he explained, "because if I wish to live in a civilized society I must act responsibly." He could even hold people responsible for their good or evil, since that was both a pragmatic and sensible approach to life, while still believing intellectually that everyone's actions were predetermined. "I know that philosophically a murderer is not responsible for his crime," he said, "but I prefer not to take tea with him."

The foundation of morality, he believed, was rising above the "merely personal" to live in a way that benefited humanity. He dedicated himself to the cause of world peace and, after encouraging the U.S. to build the atom bomb to defeat Hitler, worked diligently to find ways to control such weapons. He raised money to help fellow refugees, spoke out for racial justice and publicly stood up for those who were victims of McCarthyism. And he tried to live with a humor, humility, simplicity and geniality even as he became one of the most famous faces on the planet.
For some people, miracles serve as evidence of God's existence. For Einstein it was the absence of miracles that reflected divine providence. The fact that the world was comprehensible, that it followed laws, was worthy of awe.

From Einstein by Walter Isaacson. © 2007 by Walter Isaacson. To be published by Simon & Schuster, Inc.

PřílohaVelikost
Albert Einstein a jeho komplikovaná víra v Boha.doc358.5 KB
Průměr: 3.8 (14 votes)

Re: Víš, rád bych ti to objasnil, ale

Druhou smrtí, je míněno následující. Lidé kteří se kupříkladu za svůj život nedostali k poznání pravdy z bible budou také vzkříšeni a dostanou šanci žít v ráji taktéž i ostatní vzkříšení, pokud nebudou dodržovat boží zákony stihne je druhá smrt.
A ano cirkev a ostatní podobná havět si vykládají bibli po svém.

Obrázek uživatele Eva

Hrabě, x

Chlapci, tleskám, to je naprosto excelentní výměna míčků. Nic si z diskusí neukládám, ale tohle si schovám.
Takže "do zadečku" bychom měli. Teď byste mohli probrat "do pusinky".

Big smile Big smile Big smile

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Je to směšné

Autor článku se záměrně snaží zatajit známé fakta (čtenářům co je neznají a přijmou doměnku aniž by si ji ověřili = věřící).

-Bůh nehraje kostky (= Einstein chtěl vyjádřit, že v jádru všech věcí neleží náhoda, ale pevná struktura)

-Měl Bůh možnost volby, když tvořil vesmír? (= Einstein si pouze pokládal otázku: mohl se vznik vesmíru odehrát nějakým jiným způsobem?)

Richard Dawkins řekl: "Albert Einstein byl "hluboce nábožensky založený nevěřící".

Einstein rovněž řekl (napsal):

"Byla to ovšem lež, co jste četli o mých náboženských přesvědčeních, lež, která je systematicky opakována. Nevěřím v osobního Boha a nikdy jsem to nepopíral, ale jasně jsem to vždy vyjádřil. Jestliže je ve mně něco, co lze nazvat náboženským, pak je to nespoutaný obdiv ke stavbě světa potud, pokud ji naše věda umí odhalit."

a taky

"Nevěřím v nesmrtelnost jedince a považuji etiku za výlučně lidský zájem, za nímž není žádná nadlidská autorita."

Tolik k Einsteinově údajné víře v boha. A O TOMHLE JE CELÝ KREACIONISMUS, PŘEKROUCENÁ NEBO ÚPLNĚ VYNECHANÁ FAKTA ZA ÚČELEM MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI A OBLBOVÁNÍ LIDÍ.

S pozdravem znechucený Smyk.

náboženství je podle E. pošetilá pověra

Einsteinův dopis z roku 1954, v němž náboženství označil za pošetilou pověru: „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.“

Tento článek považuji za

Tento článek považuji za zbytečný a nevím, co na Einsteinově víře bylo komplikovaného.. Jeho výrok "It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it." je, myslím si, docela jasný..

Dokazuje to jen jedno, Lumpo

že naštěstí žádný člověk neví vše. Ani všemohoucí Cílek, natož pak já nebo ty Smile

Apropo : zrovna se začítám do : Malá doba ledová od Briana Fagana ( Jak klima formovalo dějiny v letech 1300 - 1850 ).

ad chyba ve Vesmíru

Good for you! Bod pro Tebe! Wink

Řešení Cílkovy chyby pro Umpa Lumpu

Hipparchos nemohl učinit svůj objev roku 920 př.Kr. jak uvádí autor pan Václav Cílek, protože žil až v době cca + - 190 - 125 př.n.l.

V článku na Vesmíru už ovšem asi tuto chybu nenajdeš, protože jsem jim to napsal a oni to opravili :

Vážený pane,

děkuji za upozornění na překlep z roku 1995 (bohužel si ho nikdo nepovšiml). Na www-stránkách jsme text opravili, v tištěné podobě to bohužel učinit nelze. Doktorovi Cílkovi jsem Váš e-mail přeposlal.

Ivan Boháček

tel.: +420 222 828 393;

bohacek@vesmir.cz

http://www.youtube.com/watch?v=pItVGYa863k

Ufff, do je delší než ty moje kecy Shock

No, jenže evoluční vysvětlení je to jediné, které máme...

a tudíš nutně dříve nebo později "vševypovídající" jediná možná pravda, což naplňuje smysl toho citovaného výroku.

Nic víc, nic míň Smile

Já teď nechci znovu zabředávat do toho co jsem už řešil zbytečně X krát a co jsem se tu snažil říct i včera a to je subjektivní hledisko versus autoritativní tvzení. Ano ty to tak vidíš. Akceptuju. Já to tak nevidím a mohu stejně tak tvrdit opak. A pak by mohlo následovat NEKONEČNÉ zákopové polemizovaní ala planetopia bez výsledku, a to jsem si už odbyl.

Jde také o to, že jako laik možná nevím tolik co ty, takže bych v té polemice o důkazech pro a proti nespíš prohrál. Ale to, že někdo ví víc než jiný a využije toho ve výhře v polemice, ještě samo o sobě nedokazuje, že má pravdu, pouze, že byl lepší a já slabší.

Promiň, ale šíleně mě bolí oči a kebule, už nemůžu koukat na monitor, takže to dnes utnu.

Dobrou

PS : jěšte vzkaz Johny Deepovi : jestli jsi na to nepříšel ( kde je chyba v Cílkově článku, tak ti znovu napovím - je to v čísle + spoj si to se včerejší indícií ). kouknu a vyhodnotím buď zítra jestli bude líp, nebo až jiný den.

Customize This