95 tezí proti evoluci

Vědecká kritika materialistické filozofieVědecká kritika materialistické filozofie

(Z http://www.0095.info/en/index_thesesen_95onesentencethesesagainste.html přeložil M. T. - 8/2012)

Kdyby šlo ukázat, že existuje nějaký složitý orgán, který nemohl vzniknout četnými postupnými malými modifikacemi, pak by se moje teorie absolutně zhroutila. (Charles Darwin)
Neexistuje natolik absurdní myšlenka, aby si ji lidé nepřivlastnili, podaří-li se je přesvědčit, že jde o všeobecně uznávanou pravdu. (Arthur Schopenhauer)
Ve skutečnosti si lidé kladou jen dvě otázky: jak to začalo a jak to skončí? (Stephen Hawking)
První doušek ze šálku přírodních věd vás přivede k ateizmu, ale na dně šálku čeká Bůh. (Werner Heisenberg)

Předmluva

31. prosince 2008, přesně v době zahajování Darwinova roku 2009, se v novinách Die Zeit objevil dvoustránkový článek s titulkem „Díky, Darwine!“ I celé další čtyři strany byly věnovány tématu evoluce. Ony díky patřily muži, který se narodil před 200 lety, a jehož přelomové dílo On the Origin of Species (O původu druhů) vyšlo před 150 lety. Již filozof Immanuel Kant (1724-1804) pyšně tvrdil, „Dejte mi hmotu, a vytvořím vám svět.“ O padesát let později se francouzský matematik a astronom Laplace (1749-1827) rovněž chlubil Napoleonovi, „Moje teorie nepotřebují hypotézu ´Bůh´“.
Tihle lidé i další otcové vědeckého ateizmu hledali takové vysvětlení původu života, ve kterém by už nefiguroval Bůh. Zdánlivé spásné východisko jim poskytl Darwin, který přišel s myšlenkou, že je možné vysvětlit vývoj života „přirozeným způsobem“.

Je evoluce schůdné řešení?

Pouhý zběžný pohled do říše života nás přesvědčí o tom, že vše je tam do důsledků důkladně a cíleně promyšleno: vorvaň, savec, je vybaven tak, že z hloubky tří tisíc metrů se na hladinu dostane, aniž by se u něho projevila nemoc z dekomprese. Celá ta plejáda mikroskopicky malých bakterií v našem zažívacím traktu má zabudovány elektrické motorky, které obstarávají pohyb vpřed i dozadu. Ve většině případů je třeba, aby byly orgány živého těla (např. srdce, játra, ledviny) plně funkční. Neúplné, teprve se vyvíjející orgány jsou k ničemu. Každý, kdo zastává Darwinovy názory, si musí uvědomit, že evoluce nesleduje žádný cíl vytvořit nakonec zcela funkční orgán. Evoluční biolog G. Osche poznamenal docela trefně, „Živé organizmy se nemohou během určitých fází evoluce chovat jako majitel továrny, a za účelem renovací dočasně přestat fungovat.“

Kde se tu vzal život?

Ve světle všeho toho dnešního evolucionistického povyku se člověk ptá sám sebe: kde se tu život tedy vlastně vzal? Evoluční teorie netuší ani v nejmenším, jak by se mohla živá hmota vyvinout z hmoty neživé. Stanley Miller (1930-2007), jehož „pokusy s prebiotickou polévkou“ uvádí od 60. let každá učebnice biologie, připustil o čtyřicet let později, že žádná ze současných hypotéz o původu života není přesvědčivá. Nazývá je všechny „nesmysly“ či „chemické fantazie“. Mikrobiolog Louis Pasteur (1822-1895) vyslovil něco velmi podstatného, „Život může vzniknout zase jen ze života“

Proč bylo napsáno pětadevadesát tezí této knihy?

Přívrženci evoluce považují svou doktrínu ohledně původu života a světa za vědeckou teorii. Podle Karla Poppera musí být empirická teorie vyvratitelná. To znamená, že i evoluční teorie musí být v zásadě vyvratitelná. Proto byly napsány teze obsažené v téhle knize.
Ve vědě se nejlépe argumentuje tehdy, můžeme-li na problém aplikovat přírodní zákony, a jejich pomocí vyloučit určitý proces nebo proceduru. Přírodní zákony neznají výjimky. Z tohoto důvodu je „perpetuum mobile – stroj, který by se po nekonečnou dobu bez dodávání energie sám pohyboval“, produktem fantazie. Dnes víme to, co Darwin vědět nemohl, a sice že v buňkách všech živých organizmů existuje téměř nepředstavitelné množství informací, a navíc v té nejkoncentrovanější formě, kterou známe. A právě informace řídí vývoj všech orgánů; řídí všechny procesy probíhající v tom kterém tvorovi i produkci všech látek v těle (například 50 000 proteinů v lidském těle). Systém života podle evolucionistů by pak mohl fungovat pouze tehdy, kdyby ve hmotě existovala možnost vytvářet náhodnými procesy informace. Informace však nejsou vlastností hmoty:
Informace je nehmotná veličina; proto není vlastností hmoty. Přírodní zákony nemateriálních veličin, zejména teorie informace, říkají, že hmota nikdy nemůže vytvořit nehmotnou veličinu. Navíc nesou s sebou to, že informace může vzniknout jedině aktem tvůrce vybaveného inteligencí a vůlí. Takže je nám jasné, že ten, kdo pokládá evoluci za schůdné řešení, věří ve „věčný pohyb informací“ (tj. v cosi předepsaného univerzálně platnými zákony přírody). Zmíněné problémy proberu podrobněji v kapitole „Teorie informace (teze 76-83)“, kterou jsem osobně přispěl do této knihy.

Závěr

Autoři Pětadevadesáti tezí proti evoluci jsou toho názoru, že evoluční učení je jedním z největších bludů ve světových dějinách. Kdyby šlo o čistě vědeckou otázku týkající se té či oné vědecké disciplíny, nerozepisovali by se o ní tak široce, aby ji důkladně vyvrátili. Ale zde jde o něco jiného. Otázka našeho původu nás nemůže nechat lhostejnými, protože je niterně spojena s otázkou existence Boha. Pokud jde totiž o autenticitu Bible, přicházejí v úvahu pouze dvě možnosti, A1 a A2:

A1: Je pravda, že původ i nezměrná rozmanitost života mohou být vysvětleny výhradně základními zákony chemie a fyziky, a tak často citovanými evolučními faktory jako jsou mutace, rekombinace, výběr, izolace, dlouhá časová údobí, náhoda a nutnost, jakož i smrt. V důsledku toho už Boha nepotřebujeme, a Bible zřejmě vychází ze zcela pohanských zdrojů. Jde o knihu vymyšlenou lidmi, a pojmy jako nebe a peklo nebo zmrtvýchvstání a poslední soud vycházejí z lidské fantazie a pro člověka nejsou důležité. Nebo

A2: To, co nám Bůh sdělil v Bibli, je pravda. Takže Bůh Bible je jediným živým Bohem a evoluce pomíjivým vědeckým omylem. Ze smrti nevzchází další život, jak tvrdí evolucionisté; jde spíše o důsledek odloučení od Boha. V Bibli můžeme věřit každičkému slovu, podobně, jako se Ježíš modlil k Bohu, svému Otci: „Tvé slovo je pravdivé“, a jak otevřeně prohlašoval apoštol Pavel, „Věřím všemu, co stojí psáno“. Po své fyzické smrti budeme vzkříšeni, a budeme se zodpovídat před Bohem; a nebe i peklo opravdu existují.

Účel a cíl této knihy

Její pojetí jako Pětadevadesát tezí se vědomě hlásí k Pětadevadesáti tezím Martina Luthera. Luther odstartoval ve své době revoluci, která měla celosvětový dopad. Zdůrazňoval totiž, že Bible pochází z jediného božského zdroje, a na základě tohoto měřítka se mu dařilo odhalovat četné nepravosti a bludná učení Římskokatolické církve své doby. Doufám, že Pětadevadesát tezí bude mít podobný účinek.

Ředitel a profesor
Dr. Werner Gitt

Až do odchodu do důchodu roku 2002 byl Werner Gitt téměř 25 let ředitelem a profesorem na Federálním fyzikálně-technickém institutu v Brunšviku (Braunschweig, Německo).

95 jednovětých tezí proti evoluci
Vědecká kritika materialistické filozofie

BIOLOGIE

01 MIKRO A MAKROEVOLUCE
Vývoj živých organizmů v nové druhy (makroevoluce) vytvářením nových druhů orgánů a struktur nebyl nikdy pozorován.
02 RODINNÉ STROMY A KEŘE
Výzkum odhaluje stále víc a víc nesystematicky rozložených znaků živých organizmů, takže hypotéza o stromovitě uspořádaném rodokmenu druhů je považována za vyvrácenou.
03 NEREDUKOVATELNĚ SLOŽITÉ SYSTÉMY
Není znám žádný mechanizmus, který by vysvětlil neredukovatelně složité systémy, které se vyskytují u živých organizmů.
04 MUTACE A VZRŮST INFORMACE
Ze 453 732 zdokumentovaných mutací popsaných v přibližně 19 milionech vědeckých článků bylo jen 186 zařazeno mezi přínosné, a žádná z nich nevedla k nárůstu genetické informace.
05 EVOLUČNÍ MECHANIZMY
Mechanizmy známé evolucionistům – mutace, výběr, genové transfery, rekombinace částí genů, genové duplikace a další faktory nevedou ke vzniku nových tělesných plánů nebo funkcí.
06 BIODIVERZITA
Dělba práce a vzájemná závislost pozorované u mnoha druhů rostlin i živočichů v rámci určitého ekosystému (biodiverzita) se v žádném případě nemohly vyvinout po malých krůčcích.
07 SYMBIÓZA A ALTRUISTICKÉ CHOVÁNÍ
Symbiózy a altruistické chování různých rostlin a zvířat nelze vysvětlit na základě známých mechanizmů evoluce.
08 OCTOMILKA
Přes 3000 umělých mutací u octomilky, Drosophila melanogaster, od roku 1908, nevyústilo ani v jediné nové, výhodnější řešení plánu jejího těla; octomilka zůstává octomilkou.
09 JUNK DNA
V rostoucí míře se potvrzuje zjištění, že velká část takzvané junk DNA, označovaná donedávna za „evoluční odpad“ zanechaný předchozí evolucí, vykazuje zcela jistě specifické funkce.
10 PSEUDOGENY
Nedávný výzkum silně naznačuje, že takzvané pseudogeny, považované dlouho za nefunkční, a tím v rozporu se stvořením, mají jasně svoje určité funkce.
11 HOMEOTICKÉ GENY
Naděje, že homeotické kontrolní geny se prokáží jako klíčové v makroevolučních procesech, se dosud nenaplnila.
12 RUDIMENTÁRNÍ ORGÁNY
Rudimentární (polovičaté či nefunkční) orgány nejsou neužitečnými pozůstatky vzhůru směřující evoluce: většina těchto orgánů má specifickou funkci, některé jsou důkazy degenerace, mohly být stvořeny ve své nynější podobě.
13 REKAPITULAČNÍ TEORIE
Přestože se již za života Ernsta Haeckela (1834-1919) ukázalo, že kresby ilustrující biogenetický zákon, který on propagoval, jsou podvodem, stále je ještě i dnes nalézáme v mnoha učebnicích!
14 DRSNOKŘÍDLEC BŘEZOVÝ
Mnoho učebnic uvádí změny v četnosti populací můry píďalky (drsnokřídlec březový) jako důkaz evoluce; ve skutečnosti v tomto případě nejde ani o mikroevoluci.
15 HMYZ REZISTENTNÍ NA DDT
Žádný hmyz odolný vůči DDT nevznikl evolucí, ale jde o genové variace, které existovaly vždy a byly vždy rezistentní vůči tomuto insekticidu.
16 REZISTENCE VŮČI ANTIBIOTIKŮM
Fakt, že se u bakterií může vyvinout odolnost vůči antibiotikům, není příkladem progresivní evoluce, jelikož mutace, které jsou takto navozeny, s sebou většinou nesou ztrátu genomických informací.

GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE

17 STAZE A FOSILNÍ ZÁZNAM
Staze (setrvalý stav) pozorovaná často ve fosilním záznamu svědčí o tom, že hlavní typy zůstávají v podstatě nezměněny téměř po celé dějiny země, což odporuje evoluci.
18 RYCHLÁ FOSILIZACE (TAFONOMIE)
Aby se z organizmu mohla stát fosilie, musí ho rychle překrýt usazeniny a izolovat od vzduchu, jinak shnije či se rozpadne; proto se fosilie vytvořily rychle a nejsou žádným argumentem pro vysoké stáří.
19 CHYBĚJÍCÍ ČLÁNKY
Přesvědčivé spojovací články mezi rybami a obojživelníky, mezi obojživelníky a plazy, a mezi plazy, ptáky a savci se nenašly ani po 150 letech výzkumu fosilií.
20 KAMBRICKÁ EXPLOZE
Takzvaná kambrická exploze (náhlý vznik většiny kmenů fauny v období kambria) nedává za pravdu teorii, že živé organizmy vznikly ze společného předka, nýbrž potvrzuje stvoření.
21 EROZE KONTINENTŮ
Ve světle faktu, že přirozená eroze by během 10 milionů let rozrušila souše na úroveň mořské hladiny, není myslitelné, že by existovaly ještě starší horninové vrstvy s přítomností fosilií.
22 DELTY ŘEK, MOŘSKÁ POBŘEŽÍ A ÚTESY
Ani jediná říční delta na planetě není starší než několik tisíc let, což je v příkrém rozporu s údajným stářím země v miliardách let.
23 ERUPCE SVATÉ HELENY
Výbuch sopky Mount St Helens roku 1980 zanechal za sebou geologické útvary podobné z větší části útvarům vytvořeným údajně procesy trvajícími mnoho milionů let.
24 MODERNÍ SEDIMENTOLOGIE
Znaky většiny sedimentárních vrstev, které jsou viditelné a přístupné badatelům, poskytují důkazy, že vrstvy vznikaly krátkodobými intenzivními procesy.
25 NEPOŠKOZENÁ ROZHRANÍ VRSTEV
Hraniční plochy mezi jednotlivými vrstvami geologických útvarů vykazují běžně velmi malou nebo vůbec žádnou povrchovou erozi, bioturbaci či půdotvorný proces, což svědčí o rychlém vzniku těchto vrstev. (Bioturbace je proces přemisťování a promíchávání půdních částic vlivem činností různých organismů - žížaly, mravenci, termiti a někteří obratlovci – pozn. edit.)
26 POLYSTRÁTOVÉ ZKAMENĚLINY
Polystrátní fosilie, kmeny stromů a fosilní zvířata, která se táhnou přes více než jednu geologickou vrstvu, svědčí proti teorii o pomalém a postupném vývoji takových vrstev a činí evoluci nemožnou.
27 ŽIVÉ FOSILIE
Existence takzvaných živých fosilií svědčí o tom, že po miliony let zde nedošlo k žádnému progresivnímu vývoji, a vrhá stín pochybností na konvenční výklad fosilního záznamu.
28 LIDSKÉ VÝROBKY STARÉ MILIÓNY LET
Objev lidských artefaktů v geologických vrstvách starých více než 2 miliony let zpochybňuje spolehlivost konvenční časové stupnice.
29 MILIÓNY LET STAŘÍ MIKROBI
Mikrobi, které lze oživit, a které často nalézáme ve starých solných a uhelných ložiscích, určitě nejsou staří až 500 milionů let.
30 NUSPLINGENSKÝ LÍSTKOVITÝ VÁPENEC
Nejnovější poznatky získané na poli mikroevoluční speciace (subspeciace) svědčí o tom, jak se mohla biodiverzita – konkrétně u fosilních mořských živočichů – vytvořit v nusplingenském vápenci za pouhých několik desetiletí.
31 RYCHLE ROSTOUCÍ ŽULOVÉ DIAPIRY
Novější pozorování a propočty svědčí jednoznačně o tom, že se známé žulové diapiry (průniky horniny) vytvářely až 100 000krát rychleji než se dříve předpokládalo.

CHEMICKÁ EVOLUCE

32 VIVUM EX VIVO
„Omne vivum ex vivo“ (veškerý života pochází opět jen ze života) – tento výrok Louise Pasteura nebyl dodnes vyvrácen.
33 MILERŮV EXPERIMENT
Stovky takzvaných Millerových pokusů (simulací prvotní prapolévky) nebyly s to vysvětlit či dokázat náhodný vznik života.
34 DNA (DEOXYRIBONUKLEOVÁ KYSELINA)
Laboratorní pokusy prokázaly, že náhodný vznik DNA za podmínek prvotní prapolévky, bez podpory matice (programu), kterou poskytuje živá buňka, je mimořádně nepravděpodobný.
35 CHEMIE POLYMÉRŮ
Jelikož hypotetická primordiální polévka zcela jistě obsahovala vodu, není známo, jak dlouho by se v takovém prostředí tvořily aminokyselinové řetězce, neřkuli celé proteiny.
36 CHIRALITA
Jelikož se ke stavbě živých buněk používají pouze levotočivé aminokyseliny, není známo, jak by mohly vznikat buňky náhodně.
37 STÁČENÍ PROTEINŮ
Správné stáčení (folding) proteinů je proces kontrolovaný informacemi, jehož náhodný průběh je mimořádně nepravděpodobný.
38 ADRESOVÁNÍ PROTEINŮ
Není známo, jak by mohl náhodný proces vygenerovat správné umístění proteinů v buňkách.
39 TVORBA PROTEINŮ
Mechanizmus, který v každé buňce spouští a zastavuje produkci proteinů, musí fungovat řádně hned od počátku.
40 VNITŘNÍ BUNĚČNÉ KONTROLNÍ MECHANIZMY
Vnitřní buněčné kontrolní mechanizmy působí proti jakémukoli transspecifickému vývoji vzhledem k faktu, že život je v podstatě orientován na zachování existujících proteinů (stáze).

RADIOMETRIE A GEOFYZIKA

41 ODCHYLKY V RADIOMETRII
Vzhledem k faktu, že stáří zjištěná různými radiometrickými metodami vykazují systematicky různé odchylky pro stejnou horninu, musí existovat zdroj systematicky se opakujících chyb vycházející buď z metody měření a/nebo z vyhodnocování výsledků.
42 URYCHLOVAČOVÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (AMS)
Měření uhlíkatých materiálů jako třeba grafitu, mramoru, antracitu a diamantů metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) vykazují stáří nižší než 90 000 let navzdory udávanému stáří mnoha milionů let.
43 URAN, HELIUM A OLOVO V ZIRKONECH
Horninové vrstvy, o kterých se tvrdí, že jsou staré miliardy let, obsahují zirkony, které jsou na základě hélia v nich obsaženého staré asi jen 4000 až 8000 let.
44 RADIOAKTIVNÍ ROZPAD NA OLOVO
Kromě uranu-238 se na olovo-206 (s poločasem od několika mikrosekund po několik tisíc let) rozpadá ještě dalších 52 prvků, což se nebere v úvahu při propočtech užívaných v konvenční radiometrii.
45 RADIOAKTIVNÍ ROZPAD PŘI TEPLOTÁCH PLAZMY
Radiometrické metody k určování stáří hornin se odchylují od neradioaktivních metod o několik řádů, což zpochybňuje právě radiometrické metody.
46 URANOVÁ A POLONIOVÁ RADIOHALA
Četnost uranových a poloniových radiohal v žulách prvohor/druhohor svědčí o jedné či více fázích dočasně urychleného radioaktivního rozpadu.
47 HLUBINNÉ HELIUM
Z množství tepla vyzařovaného z nitra země lze zjistit, že množství hélia unikajícího z nitra země činí pouhé 4% hodnoty, kterou bychom očekávali, kdyby byla země stará 4.5 miliardy let.
48 ZEMSKÉ MAGNETICKÉ POLE
Zemské magnetické pole se v minulosti několikrát přepólovalo a jeho velikost klesla na polovinu, což svědčí o tom, že planeta je mladší než 10 000 let.
49 SOLNÉ HORY A OBSAH SOLI V OCEÁNECH
Kdyby současné procesy absorpce a uvolňování soli ve světových oceánech trvaly 3.5 miliardy let, měly by oceány obsahovat 56krát víc soli, než tomu ve skutečnosti je.
50 NIKL V MOŘSKÉ VODĚ
Propočty založené na množství niklu odnášeného každý rok řekami do světových oceánů a současném obsahu niklu v oceánech svědčí o tom, že dnes probíhající procesy mohly takto fungovat maximálně 300 000 let.
51 ROPA, UHLÍ A ZKAMENĚLÉ DŘEVO
Tvrzení, že tvorba ropy, uhlí a zkamenělého dřeva vyžaduje dlouhá časová období, bylo experimentálně vyvráceno.

KOSMOLOGIE A TEORIE VELKÉHO TŘESKU

52 SINGULARITA A INFLACE
S ohledem na to, že nebyl popsán žádný mechanizmus, jak se dostat z tzv. „singularity“, musí být koncept teorie velkého třesku považován za zcela spekulativní.
53 VZNIK GALAXIÍ
Původ galaxií nelze vysvětlit v rámci teorie velkého třesku.
54 VZNIK HVĚZD
Původ hvězd nebyl stále ještě vysvětlen, navzdory neustálému ujišťování mnoha kosmologů.
55 PŮVOD PLANET
Jak mohly vzniknout planety z disku plynů a prachu, je jak nejasné tak krajně sporné.
56 POVRCHY PLANET A MĚSÍCŮ
Velmi rozmanitý charakter povrchu planet a měsíců vrhá pochybnosti na teorii o tom, že vznikly z homogenního oblaku plynů a prachu.
57 JEMNÝ PLANETÁRNÍ SYSTÉM
Sluneční soustava stará 4.5 miliardy let je prakticky nemyslitelná s ohledem na fakt, že některé planety přejdou na chaotické oběžné dráhy po „pouhých“ 10 milionech let.
58 VZDÁLENOST MĚSÍCE OD ZEMĚ
Změřené zvyšování vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem je tak velké, že by Měsíc musel být při uvažovaném stáří 4.5 miliardy let od země 3.5krát dále.
59 PLANETÁRNÍ PRSTENCE
Je pozoruhodné, že všechny čtyři plynné obří planety mají prstence, zatímco maximální stáří takového prstence činí zhruba pouhých deset tisíc let.
60 KRÁTKOPERIODICKÉ KOMETY
Naše sluneční soustava obsahuje mnohem méně krátkoperiodických komet, než bychom očekávali v planetární soustavě staré několik miliard let.
61 ZBYTKY SUPERNOV
V Mléčné dráze existuje méně zbytků supernov, než bychom očekávali po mnoha miliardách let.
62 OBSAH KOVŮ NA VZDÁLENÝCH TĚLESECH
Systematický rozdíl v zastoupení kovů ve spektru vzdálených a blízkých objektů, který předpovídá model velkého třesku, nepozorujeme.
63 ANTROPICKÝ PRINCIP
Neuvěřitelně přesné a jemné vyladění různých přirozených konstant a priori potřebných pro umožnění života na zemi nemůže být výsledkem slepé shody okolností.
64 MIKROVLNNÉ RELIKTNÍ ZÁŘENÍ
Nerovnoměrné rozložení kosmického mikrovlnného reliktního záření vykazuje kosmický severní a jižní pól i kosmický rovník, což znamená, že bychom mohli být blízko středu vesmíru, což odporuje teorii velkého třesku.

FILOZOFIE

65 EVOLUČNÍ PARADIGMA
Moderní přírodní vědy staví své bádání na paradigmatu evoluce (makroevoluce, zárodečná polévka a teorie velkého třesku), jejíž základní postuláty nelze dokázat.
66 MATERIALISTICKÝ SVĚTOVÝ NÁZOR
Jelikož není možné přesně určit bod, ve kterém končí přirozené jevy a začínají jevy nadpřirozené, není možné vysvětlit svět pouze v pojmech přírodních věd.
67 DOGMA EVOLUČNÍ TEORIE
Původ evoluční teorie je filozofické povahy (osvícenství, racionalizmus, materializmus); evoluce je náboženským dogmatem s vědeckým nátěrem.
68 EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE
Mnoho závěrů evoluční psychologie argumentuje vlastně v bludném kruhu nebo jsou formulovány velmi vágně a neurčitě, takže je můžeme považovat za pouhé líbivé historky, které nelze ani potvrdit ani vyvrátit.
69 NAHODILÉ PROCESY
Odůvodnění pro makroevoluci, spolu s kombinací faktorů jako jsou náhodné mutace a nutná selekce, jsou ve svém výsledku bez pevné podstaty následkem toho, že zahrnují prvek náhody, a tím argumentace evolucionistů nemůže obsahovat žádná logická tvrzení.
70 KAUZÁLNÍ EVOLUČNÍ VÝZKUM
Kauzální evolucionistické bádání v žádném případě nemůže vysvětlit nevypočitatelný a nepředvídatelný vývoj, který je podle evoluční teorie založen na čiré náhodě.
71 HOMOLOGICKÉ ORGÁNY
Podobnosti (homologní orgány) nedokazují původ ze společného předka; všechno, o čem vypovídají, je to, že u různých organizmů byly použity tytéž základní principy.
72 DOKONALOST PŘÍRODY
Pozorování, že příroda ponechaná sama sobě, nezná žádné nekompletní ekosystémy, a že většina organizmů přispívá k prospěchu celého ekosystému, je neslučitelné s myšlenkou náhodného vývoje.
73 ÚČELNOST A USPOŘÁDANOST
Tvrzení, že veškeré nesčetné kosmické i biologické struktury vznikly náhodou, je v rozporu s jednoznačně účelnou a naplánovanou povahou veškerého přírodního světa.
74 SMYSL ŽIVOTA
Evoluční teorie nemůže dát odpověď na otázku po vlastním smyslu života.
75 NADBYTEČNÁ KRÁSA
Bezúčelnou krásu, kterou oplývá příroda, nelze vysvětlit materialistickým přístupem.

INFORMAČNÍ TEORIE

76 INTELIGENTNÍ INFORMACE
Kód přítomný ve všech formách života dovoluje jen jediný závěr: že existuje inteligentní původce/vysílač zmíněných informací.
77 VŠEVĚDOUCÍ ODESILATEL
Rozsah kódování molekuly DNA daleko přesahuje kapacitu jakékoli lidské informační technologie, což naprosto vylučuje možnost, že by DNA vznikla náhodou z neživé hmoty.
78 SCHOPNÝ ODESILATEL
Základní znalosti, např. schopnost naprogramovat molekuly DNA, ještě nestačí k vytvoření života, protože je též potřeba schopnost vybudovat veškeré potřebné biologické mechanizmy.
79 NEMATERIÁLNÍ ODESILATEL
Protože smysluplná informace má podstatný nemateriální rozměr, nemohla být odvozena z rozměru materiálního.
80 VYVRÁCENÍ MATERIALISMU
Lidské bytosti jsou s to produkovat smysluplné informace, které jsou nemateriální povahy, a nemohou proto vycházet z materiální části našeho těla.
81 VYVRÁCENÍ TEORIE VELKÉHO TŘESKU
Tvrzení, že se vesmír zrodil ze singularity (vědecký materializmus), odporuje nemateriálnímu rozměru informací.
82 ABIOGENEZE A MAKROEVOLUCE
Jelikož všechny teorie chemické i biologické evoluce předpokládají, že informace má svůj původ výhradně jen ve hmotě a energii, můžeme z toho vyvodit, že všechny tyto teorie a koncepty, týkající se abiogeneze, jsou mylné.
83 STARÉ I NOVÉ DŮKAZY BOŽÍ EXISTENCE
Důkazy o Boží existenci lze odvodit z přirozených zákonů informace ve vesmíru i z prorockých informací v Bibli.

LIDÉ A KULTURA

84 ZÁZNAMY O POTOPĚ
Zprávy o potopě zachované ve starých kulturách na všech pěti světadílech svědčí o tom, že zemi postihla přinejmenším jedna gigantická záplava.
85 VĚK LIDSTVA
Pozůstatky po našich předcích (jako třeba kamenné nástroje) svědčí o tom, že dějiny lidstva trvaly nejvýše několik tisíc let.
86 NEANDERTÁLCI A AUSTRALOMORFOVÉ
Dosud nebyl nalezen ani jediný nesporný mezičlánek, který by prokazoval společného předka opic a lidí.
87 LIDSKÉ A ŠIMPANZÍ GENOMY
Bylo by zapotřebí nejméně 75 milionů „správných“ mutací, aby ze společného předka vznikl moderní člověk či šimpanz – vysoce nepravděpodobný scénář.
88 VZPŘÍMENÁ CHŮZE
Lidská vzpřímená chůze vyžaduje simultánní a koordinované změny několika znaků kostry i svalstva, což jasně odporuje myšlence neřízeného náhodného vývoje.
89 LIDSKÉ OKO
12 milionů nervových vláken, která spojují lidské oko s mozkem, musí být vedeno každé do specifického místa, aby mohl v mozku vzniknout správný obraz, což není možné vysvětlit pomocí mechanizmů evoluční teorie.
90 OBRÁCENÁ SÍTNICE
Nové výzkumy potvrzují, že uspořádání světločivých buněk v lidském oku představuje optimální design, což vyvrací dřívější opačné názory, a ukazuje na stvořitele.
91 DEGENERACE LIDSKÉHO JAZYKA
Studium starých jazyků odhalilo, že nejprve byly jazyky složité, a teprve časem se zjednodušily, což odporuje myšlence vzestupného evolučního vývoje lidských bytostí.
92 LIDSKÉ VĚDOMÍ
Studium takzvaných zážitků v blízkosti smrti svědčí jednoznačně o tom, že lidské vědomí existuje v nemateriální sféře, a nelze je vysvětlit evolucí.
93 LIDSKÁ TVOŘIVOST
Lidské schopnosti technické i umělecké kreativity (tvoření) svědčí o tom, že lidský duch v žádném případě nemohl vzejít z hmoty.
94 SVĚDOMÍ A ETIKA
Svědomí a etika jsou věci, které se sotva mohly vyvinout v nelítostném boji o přežití trvajícím milióny let.
95 LÁSKA, ŠTĚSTÍ, UTRPENÍ A ZÁRMUTEK
Není možné integrovat existenci fenoménu lásky s myšlenkami, na kterých stojí evoluční teorie.

PřílohaVelikost
00540-16.8.2012-95_tezi_proti_evoluci.doc236 KB
Průměr: 3.5 (13 votes)
Obrázek uživatele Eva

Re: Eva, moje otázka je jasná a srozumitelná :)

ad - Věř nevěř ale jsem skutečně spokojený svobodný muž a nehodlám na tom něco měnit. Jestli tohle dokážeš nebo nedokážeš normálně pobrat to už není moje věc, víc se k tomu asi vyjadřovat nebudu.

Spokojený? Svobodný? O tom si možná necháváš zdát. Tvůj tok myšlenek mluví o něčem úplně jiném.

ad - No tak v tomto případě myslíš jednoduše špatně, pokrytec jsem, a to že si to nemyslíš v té skutečnosti že jsem pokrytec vůbec nic nemění.

Chceš být trochu konkrétnější? Jak se Tvoje pokrytectví projevuje?

ad - Tvoje myšlení a přijímaní toho co ti někdo sděluje je asi nezřídka ovlivněno jakými si přijatými, naučenými myšlenkovými postupy, představami, prostřednictvím kterých chápeš, přijímáš to co k tobě zvenčí přichází, ovšem toto tvé chápání, přijímaní různých sdělení od různých lidí může být od skutečnosti někdy dosti vzdáleno.

Tvoje myšlení a přijímání toho, co ti někdo sděluje, je asi nezřídka ovlivněno jakýmisi přijatými, naučenými myšlenkovými postupy, představami, prostřednictvím kterých chápeš, přijímáš to, co k tobě zvenčí přichází, ovšem toto tvé chápání, přijímaní různých sdělení od různých lidí může být od skutečnosti někdy dosti vzdáleno.

ad - Sdělil jsem že věřím ve stvoření tak jak jej popisuje Písmo,

OK. Jak jej popisuje Písmo?

ad - že věřím v Dobrého Boha Stvořitele, nikoliv řezníka, toto se pro mě osobně vylučuje s miliardama let trvající evolucí nebo ať si to každý nazve jak chce, která měla probíhat způsobem jak je předkládána.

Co z čeho vyplývá?

ad - Ty možná ve skutečnosti ani mojí odpověď znát nechceš, nebo jí prostě stejně nepřijmeš, vždyť už sis za mě přece sama odpověděla, a takhle jednají lidé kteří mají skutečný zájem o to, aby jím někdo na něco odpověděl?

Tak mi odpověz a nehrej si na slepou bábu. Věříš ve stvoření hotových forem/druhů? Jestli je podle Tebe ta otázka hloupá, formuluj ji jinak.

ad - Podívej, jsem člověk který někdy rád na něco odpovídá takovým způsobem, aby si ten druhý skutečným přemýšlením ze sděleného odpověď vydedukoval sám. Pokud máš skutečný zájem o mou odpověď na tvojí otázku, stačí jenom přemýšlet a přijdeš na to že jsi jí už dostala. Ovšem neodpovídej si za mě, nýbrž přijmi mojí odpověď takovou jaká je!

Když si vydedukuju odpověď sama, řekneš, abych neodpovídala za Tebe. Nebylo by tedy správné, abys odpověděl jasnou řečí ANO/NE?

ad - A tys vyhrála válku kterou máš na mysli? Pokud ano tak co to je za válku a jakým způsobem jsi jí vyhrála?

Moje válka byla vedená na jiném bitevním poli, než ta Tvoje. Ale v obou případech je to boj se sebou samým. Vyhrála jsem jej postupným vítězstvím v mnoha bitvách.

"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví."

Egypt- černá země, mystická cesta vyvedení duše z temnoty, z otroctví nevědomosti.

PS - vzpomínáš na Vláčilův film Údolí včel? Na J.Kačerem špičkově ztvárněnou postavu rytíře Armina von Heide?

PPS - ad A já ti to milá holka příliš nevěřím.
Můžeš si být jistý, že se věnuju jen věcem, které mě zajímají.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva, moje otázka je jasná a srozumitelná :)

ad - A já ti to milá holka příliš nevěřím. Smile
________________________

Dobře činíš.....
"Nevěřte nikomu, dokonce ani tomu, kdo říká, že hlásá moje myšlenky, nevěřte dokonce ani mě, věřte jen svému vlastnímu úsudku."
/Buddha/

Milý hochu....mám za sebou velmi náročný den zakončený desetikilometrovou jízdou na kole v lijáku. Nahlédla jsem teď letmozběžně do Útulku a udělalo se mi špatně. Na poslední chvíli jsem zaregistrovala Tvoji odpověď, ale reaguji už jen na světlo /a na ty dva žluté smajlíky.../...takže moje odpověď se odkládá na zíííííuáááááátra.....pá pá.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva, moje otázka je jasná a srozumitelná :)

Moje otázka je jasná a srozumitelná, k určitému témazu zde diskutovaného.

Moje odpověď je sice trochu rozvitá ale rovněž srozumitelná, aspoň tedy pro toho kdo v ní umí přijmout to co vní skutečně je, a nebude v ní hledat něco co v ní není.

Odklon debaty po sexistické linii nepovažuji za přínosný pro obsah diskuse, spíše to ukazuje, po jakých cestách se ubírá Tvoje podvědomí, trefil jsi sám sebe.

Já tou otázkou na tebe ani tak nechtěl odklonit diskuzi, jen mě toto u tebe napadlo, nu tak sem se na to zeptal. Jelikož jsi na to zatím nijak konkrétně neodpověděla, a jen si otázku přesměrovala na mě, tak to zatím vypadá že moje otázka není v tom na co naráží tak úplně scestná.

Mně nemusíš vysvětlovat a zdůvodňovat, proč ses rozhodl tak, jak ses rozhodl, tohle téma je zde absolutně mimo mísu.

Já sem to samozřejmě udělat nemusel, jen sem ti stručně odpověděl na tvoje přesměrování otázky na mě, když byla původně směrována k tobě. Doufám že to stačilo k tomu abys dokázala pochopit, že mi žena opravdu neschází, nebo jinak že necítím potřebu žít život s ženou jako partnerkou. Věř nevěř ale jsem skutečně spokojený svobodný muž a nehodlám na tom něco měnit. Jestli tohle dokážeš nebo nedokážeš normálně pobrat to už není moje věc, víc se k tomu asi vyjadřovat nebudu.

Samozřejmě z mé strany se nebráním naslouchání čemukoliv, cítíš-li potřebu o tom mluvit, ale já zde svoje soukromí prezentovat nemíním.

U mě je to že nežiji a nechci žít s ženou v podstatě normálně známá věc, aspoň tedy pro lidi co mě znají, nijak to ve svém životě netajím, takže mi ani nedělá větší problém i zde toto sdělit, a nemám ani nijak zvlášť potřebu o tom dále psát, pro mě je daná věc vyřešena, takže naslouchat mi ohledně tohoto dále nemusíš, protože již nebude čemu. Nuže já jsem ti odpověděl způsobem ze kterého by mohlo být normálně pochopitelné, že mně žena opravdu neschází, to tvoje že jsem trefil sám sebe je v tomto případě mylné mínění, i když mi to asi stejně nebudeš úplně věřit, ale to už pro mě není podstatné.

ad - Já své pokrytectví přiznávám no co už, a víš co, možná je mi takto i lépe, ale nezapomeň na to, že jako pokrytce vidím všechny, včetně tebe. Ty se sice k pokrytectví hlásit nemusíš, ale to vůbec není nutné k tomu abys byla pokrytcem.

Ale ovšem, říká se tomu projekce. Vždyť jedno z hlavních přikázání Ježíšových zní: miluj svého bližního jako SÁM SEBE. Když sám sebe vidíš jako pokrytce, pak zákonitě stejnou optikou hledíš na ostatní.

Když vidím jak něco funguje u mě tak to ještě zákonitě nemusím vidět u druhých, ono totiž záleží na tom o co se konkrétně jedná. Co se týká pokrytectví, tak zde nemám pochyb o tom že se v té či oné míře týká v podstatě každého člověka který dozrál do určitého stádia života. Do toho stádia které mám na mysli jsi již určitě dozrála i ty, nuže tedy vítej mezi pokrytci. Wink

Já si nemyslím, že jsi pokrytec,

No tak v tomto případě myslíš jednoduše špatně, pokrytec jsem, a to že si to nemyslíš v té skutečnosti že jsem pokrytec vůbec nic nemění.

podle mého skromného náhledu Ti prostě jen trochu hráblo z dlouhdobého pocitu abstraktní viny a nutkavé potřeby pokání, které gradovalo až k sebetrýznění, sebemrskačství, potřeby žadonit o "vykoupení". Nejsi první ani poslední...bohužel.

No vidíš, kdybys jen prostě přijala co jsem o sobě napsal, nemusela bys tu vytvářet ohledně mé osoby tyto více méně mylné myšlenkové konstrukty. Tvoje myšlení a přijímaní toho co ti někdo sděluje je asi nezřídka ovlivněno jakými si přijatými, naučenými myšlenkovými postupy, představami, prostřednictvím kterých chápeš, přijímáš to co k tobě zvenčí přichází, ovšem toto tvé chápání, přijímaní různých sdělení od různých lidí může být od skutečnosti někdy dosti vzdáleno. Psychologie a její postupy mohou být často stejně nepřesné, nespolehlivé jako samotné lidské myšlení.

ad - A já jsem svým způsobem odpověděl, no co naděláš, jsem už halt takový, odpovídám svým způsobem.

Ano, svým způsobem. Sdělil jsi mi, že strašně moc miluješ Boha a že bys Boha, který tvoří evolucí, nikdy nepřijal.

Sdělil jsem že věřím ve stvoření tak jak jej popisuje Písmo, že věřím v Dobrého Boha Stvořitele, nikoliv řezníka, toto se pro mě osobně vylučuje s miliardama let trvající evolucí nebo ať si to každý nazve jak chce, která měla probíhat způsobem jak je předkládána. Jednoduše nelze rozumně věřit oběma záležitostem současně pokud jsem s nimi dobře obeznámen, a pokud tedy nejsem pomatenec. Neumím ti popsat způsob jakým Bůh tvoří, že miliardy let trvající evoluci k tomu nepotřebuje, ale nejsem natolik pomatený člověk abych neviděl že vývoj od píky až k nám tak jak si to představujeme je neslučitelný se sdělením Písma kterému jsem vložil svojí důvěru.

To je taky jádro Tvého zoufalého boje se sebou samým. Ty sis vytvořil Zlaté Tele. A zuby nehty se Ho držíš a nechceš Ho pustit z náručí, aby se Ti nerozbilo, protože jsi Tomu Teleti dal a obětoval úplně VŠECHNO.

Žádné zlaté tele v náruči nedržím, jen mám ještě nějaký rozum na to, abych dokázal poznat že je něco spolu v jasném rozporu. To že to někteří rozeznat nedokážou či to ignorují je jejich věc. Když ti dám ránu mezi oči a pak tě pohladím, a řeknu ti že to není ve vzájemném rozporu a pak to budu stále takto opakovat co si o mně budeš myslet? Když mi někdo tvrdí jak je sdělení o stvoření v Písmu a běžně popisovaný vývoj živočichů ve vzájemném souladu, či že to není v rozporu, tak mi to přijde něco v tom duchu, když by ke mně někdo přišel a dal mi ránu mezi oči a pak mě pohladil a řekl, nebylo to ve vzájemném rozporu a učiní to ještě jednou , podruhé a ještě a ještě až mi z toho hrábne v kuli a budu pak také říkát, nebylo to, není a také to nebude ve vzájemném rozporu.

ad - A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi tak špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec správně pochopit chceš?

Jistě, chápu Tě velmi správně. Viz výše.

Ty se pouze přesvědčuješ o tom, že mě chápeš správně. Ty možná ve skutečnosti ani mojí odpověď znát nechceš, nebo jí prostě stejně nepřijmeš, vždyť už sis za mě přece sama odpověděla, a takhle jednají lidé kteří mají skutečný zájem o to, aby jím někdo na něco odpověděl? Ten zájem se projevuje tak že si za daného člověka kterého se na něco ptají odpoví sami?

ad - Tímto bych danou věc s tebou uzavřel, takže prosím, neptej se mě dále na to, na co jsem už odpověděl, děkuji za pochopení.

Mě to, milý hochu, velmi zajímá.

A já ti to milá holka příliš nevěřím. Smile

Takže se ptám znovu: Věříš ve stvoření hotových forem/druhů?

Ptáš se asi hloupě.

Pokud ano, pak přece stačí odpovědět ANO. Proč se toho tedy tolik bojíš? Zlaté Tele Tě asi bude mít rádo, dostaneš cukříček......

Podívej, jsem člověk který někdy rád na něco odpovídá takovým způsobem, aby si ten druhý skutečným přemýšlením ze sděleného odpověď vydedukoval sám. Pokud máš skutečný zájem o mou odpověď na tvojí otázku, stačí jenom přemýšlet a přijdeš na to že jsi jí už dostala. Ovšem neodpovídej si za mě, nýbrž přijmi mojí odpověď takovou jaká je!

Nebo že bys přece jen odpověděl NE? Hmm......sice bys ještě nevyhrál válku, ale jednu bitvu ano.

A tys vyhrála válku kterou máš na mysli? Pokud ano tak co to je za válku a jakým způsobem jsi jí vyhrála?

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva, já se s tebou nechci bavit :)

ad - Ale víš co nech to bejt, já stejně nečekám jak moc úpřímně a pravdivě by ses k tomu vyjádřila kdybych měl s tím co jsem o tobě naznačil pravdu. Za sebe ti řeknu asi toto, kdyby mi scházela žena v mém životě, mám jich kolem sebe dost a to pro mě i dostatatečně sympatických na to, abych nějakou měl, kdybych chtěl, kdyby mi žena opravdu tak moc scházela, já si ale zvolil život bez ženy, manželky.

Moje otázka je jasná a srozumitelná, k určitému témazu zde diskutovaného.
Téma: víra ve stvoření hotových forem/druhů.
Odklon debaty po sexistické linii nepovažuji za přínosný pro obsah diskuse, spíše to ukazuje, po jakých cestách se ubírá Tvoje podvědomí, trefil jsi sám sebe. Mně nemusíš vysvětlovat a zdůvodňovat, proč ses rozhodl tak, jak ses rozhodl, tohle téma je zde absolutně mimo mísu. Samozřejmě z mé strany se nebráním naslouchání čemukoliv, cítíš-li potřebu o tom mluvit, ale já zde svoje soukromí prezentovat nemíním.

ad - Já své pokrytectví přiznávám no co už, a víš co, možná je mi takto i lépe, ale nezapomeň na to, že jako pokrytce vidím všechny, včetně tebe. Ty se sice k pokrytectví hlásit nemusíš, ale to vůbec není nutné k tomu abys byla pokrytcem.

Ale ovšem, říká se tomu projekce. Vždyť jedno z hlavních přikázání Ježíšových zní: miluj svého bližního jako SÁM SEBE. Když sám sebe vidíš jako pokrytce, pak zákonitě stejnou optikou hledíš na ostatní.
Já si nemyslím, že jsi pokrytec, podle mého skromného náhledu Ti prostě jen trochu hráblo z dlouhdobého pocitu abstraktní viny a nutkavé potřeby pokání, které gradovalo až k sebetrýznění, sebemrskačství, potřeby žadonit o "vykoupení". Nejsi první ani poslední...bohužel.

ad - A já jsem svým způsobem odpověděl, no co naděláš, jsem už halt takový, odpovídám svým způsobem.

Ano, svým způsobem. Sdělil jsi mi, že strašně moc miluješ Boha a že bys Boha, který tvoří evolucí, nikdy nepřijal. To je taky jádro Tvého zoufalého boje se sebou samým. Ty sis vytvořil Zlaté Tele. A zuby nehty se Ho držíš a nechceš Ho pustit z náručí, aby se Ti nerozbilo, protože jsi Tomu Teleti dal a obětoval úplně VŠECHNO.

ad - A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi tak špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec správně pochopit chceš?

Jistě, chápu Tě velmi správně. Viz výše.

ad - Tímto bych danou věc s tebou uzavřel, takže prosím, neptej se mě dále na to, na co jsem už odpověděl, děkuji za pochopení.

Mě to, milý hochu, velmi zajímá. Takže se ptám znovu:

Věříš ve stvoření hotových forem/druhů?

Pokud ano, pak přece stačí odpovědět ANO. Proč se toho tedy tolik bojíš? Zlaté Tele Tě asi bude mít rádo, dostaneš cukříček......
Nebo že bys přece jen odpověděl NE? Hmm......sice bys ještě nevyhrál válku, ale jednu bitvu ano.

Držím Ti palce.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva, já se s tebou nechci bavit :)

Patriku, možná Tobě schází ženská, projektuješ do mě svoje myšlenky, což?

Místo nějaké přímější odpovědi na mou otázku mířenou na tebe jsi jí raději přesměrovala na mě. To samozřejmě nedokazuje že bych uhodil hřebíček na hlavičku, ale trochu se to přeci jenom nabízí. Mohla jsi odpovědět suverénně, s přehledem jinými způsoby, ale takovou to reakcí mě spíše utvrzuješ v tom, co mě o tobě napadlo. Ale víš co nech to bejt, já stejně nečekám jak moc úpřímně a pravdivě by ses k tomu vyjádřila kdybych měl s tím co jsem o tobě naznačil pravdu. Za sebe ti řeknu asi toto, kdyby mi scházela žena v mém životě, mám jich kolem sebe dost a to pro mě i dostatatečně sympatických na to, abych nějakou měl, kdybych chtěl, kdyby mi žena opravdu tak moc scházela, já si ale zvolil život bez ženy, manželky. Jsem opravdu spokojený svobodný muž, ale pozor jsme přece špinavý a mizerný pokrytec, a tohle co ti píšu přece vůbec nemusí být pravda. Třeba je to ve skutečnosti tak, že mi žena schází ale záměrně to píšu způsobem aby to vyznělo že mi neschází, a že jsem dokonce bez ženy docela spokojen, a teď projektuji svoje myšlenky do tebe. Wink

Nejde o moje představy, ale o Tvoje pokrytectví, ke kterému se ostatně hlásíš.

Já své pokrytectví přiznávám no co už, a víš co, možná je mi takto i lépe, ale nezapomeň na to, že jako pokrytce vidím všechny, včetně tebe. Ty se sice k pokrytectví hlásit nemusíš, ale to vůbec není nutné k tomu abys byla pokrytcem.

Ptala jsem se, jestli věříš ve stvoření hotových forem/druhů.

A já jsem svým způsobem odpověděl, no co naděláš, jsem už halt takový, odpovídám svým způsobem.

Tvoje odpověď zní - já nechci Boha, který tvoří evolucí a Evě chybí chlap .

To je všechno co si z toho co jsem napsal vyčetla?

Přijde Ti to logické?

Moje odpověď je hlavně v souladu s mojí vírou a rozumem, a je mi v podstatě fuk jak to ty v sobě svým rozumem dokážeš zpracovat, to už není moje starost.

Já se s Tebou nechci bavit o tom, jestli miluješ Boha.

A já ti nechci a nebudu podruhé odpovídat to samé, věřím že na tom s chápáním nejsi tak špatně, abys mojí odpověď nedokázala pochopit správně, ono je otázka zdali vůbec správně pochopit chceš?

Odpovíš mi tedy prosím tak, aby ano = ANO, a ne = NE? Vážně mě to zajímá, kam až dokážeš zajít.

Odpověď jednoho špinavého a mizerného pokrytce jinému špinavému a mizernému pokrytci byla dostatečná, opakovat jí není nutné. Tímto bych danou věc s tebou uzavřel, takže prosím, neptej se mě dále na to, na co jsem už odpověděl, děkuji za pochopení.

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva, mimochodem nemusíš odpovídat, já si totiž odpovím ...

Patriku, možná Tobě schází ženská, projektuješ do mě svoje myšlenky, což?
Nejde o moje představy, ale o Tvoje pokrytectví, ke kterému se ostatně hlásíš.
Ptala jsem se, jestli věříš ve stvoření hotových forem/druhů.
Tvoje odpověď zní - já nechci Boha, který tvoří evolucí a Evě chybí chlap Smile.
Přijde Ti to logické? Já se s Tebou nechci bavit o tom, jestli miluješ Boha. Odpovíš mi tedy prosím tak, aby ano = ANO, a ne = NE? Vážně mě to zajímá, kam až dokážeš zajít.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva, mimochodem nemusíš odpovídat, já si totiž odpovím sama :)

Zlato, chápu, že CHTĚNÍ dokáže docela silně v psýché zavařit a nadělat potíže, ale víš, ono je to Bohu úplně šumafuk, jakého jej Ty CHCEŠ mít. Bůh prostě JEST, a to tak, že JEST. Nějaké CHTĚNÍ mizerných špinavých pokrytců jde absolutně mimo hru.

Já se Tě neptám, jakého "CHCEŠ mít" Boha. Neptám se Tě ani na evoluci. Proč to sem strkáš?
Ptám se Tě, jestli VĚŘÍŠ VE STVOŘENÍ HOTOVÝCH FOREM/DRUHŮ.

Jsi s to tuhle triviální až prostoduchou otázku pobrat?
Mimochodem - nemusíš odpovídat, už jsi odpověděl mezi řádky, a ta odpověď zní NE.
Jestli tomu je jinak, tak to napiš. A nelži při tom, mně je to fuk, ale Bůh Tě vidí.
Napiš jasně a jednoznačně:
"Věřím ve stvoření hotových druhů, v hotové formě."
Podepiš to, Patriku, jestli tomu tak je.

Ještě pro pořádek:
Neptala jsem se, jestli věříš ve STVOŘENÍ, to jsi záměrně špatně interpretoval. Ptala jsem se, jestli věříš ve stvoření HOTOVÝCH FOREM.

Na tvou otázku jsem odpověděl pro přemýšlejícího člověka, řekl bych docela srozumitelně, jestli moje odpověď nebyla podle tvých představ a proto jí nepřijímáš takovou jaká je, nebo jí jen správně nerozumíš čemuž se mi ale nechce moc věřit mě už dále neinteresuje. Ale jen ještě takový s odpuštěním možná trochu dotěrný dotaz na tebe, nechybí ti chlap?!

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva, věříš ve stvoření Patriku?

Zlato, chápu, že CHTĚNÍ dokáže docela silně v psýché zavařit a nadělat potíže, ale víš, ono je to Bohu úplně šumafuk, jakého jej Ty CHCEŠ mít. Bůh prostě JEST, a to tak, že JEST. Nějaké CHTĚNÍ mizerných špinavých pokrytců jde absolutně mimo hru.

Já se Tě neptám, jakého "CHCEŠ mít" Boha. Neptám se Tě ani na evoluci. Proč to sem strkáš?
Ptám se Tě, jestli VĚŘÍŠ VE STVOŘENÍ HOTOVÝCH FOREM/DRUHŮ.

Jsi s to tuhle triviální až prostoduchou otázku pobrat?
Mimochodem - nemusíš odpovídat, už jsi odpověděl mezi řádky, a ta odpověď zní NE.
Jestli tomu je jinak, tak to napiš. A nelži při tom, mně je to fuk, ale Bůh Tě vidí.
Napiš jasně a jednoznačně:
"Věřím ve stvoření hotových druhů, v hotové formě."
Podepiš to, Patriku, jestli tomu tak je.

Ještě pro pořádek:
Neptala jsem se, jestli věříš ve STVOŘENÍ, to jsi záměrně špatně interpretoval. Ptala jsem se, jestli věříš ve stvoření HOTOVÝCH FOREM.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva, věříš ve stvoření Patriku?

Věříš ve stvoření hotových forem/druhů, Patriku?

Protože mi tuto otázku opakuješ už po několikáté, tak ti tedy nyní odpovím, pochop to a přijmi to jak chceš, jak umíš. I přesto že se označuji za špinavého a mizerného pokrytce kterým také jsem, ostatně jako všichni, to znamená i VŠICHNI ti co navštěvují tyto stránky ať už se považují za kohokoliv, a mají o sobě všeliké mínění, věřící či nevěřící v Boha to je úplně fuk, a tohle píšu s vědomím, že sem tímto vůbec nijak a nikomu neukřivdil, věřím v Boha Stvořitele úplně vážně, a je mi vlastně fuk! jestli mi toto někdo z lidí bude či nebude věřit, a jestli tomu dokáže nějak rozumět. Ptáš se tedy jestli věřím ve stvoření hotových forem? Sama ses pokusila možná poněkud ukvapeně odpovědět za mě a to tak že víš že nevěřím. Nuže jak je to tedy s mojí vírou ohledně této věci skutečně?! Z určitého důvodu bych nedokázal věřit v dobrého Boha který by uměl tvořit život jen takovým způsobem aby přitom trpělo a umíralo po dobu miliónů či miliard let snad nesčetné množství živočichů včetně člověka! Pro Boha Živého!!! Já věřím v Dobrého Boha! S Bohem který by tvořil evolucí takovou jak je lidem normálně předkládána bych nechtěl mít NIC společného, protože to bych byl i přesto jaký jsem špinavý a mizerný pokrytec já lepším člověkem než on bohem což míním lepší ve smýšlení, v srdci! Od takového řezníka bych nabídku k životu nepřijal! Pokud někdo věří v Boha o kterém se píše v Písmu a zároveň mu nedělá problém přijmout evoluci tak jak se lidem předkládá jako pravdivou tak mu v té makovici opravdu něco nefunguje správně! Jestli někdo přijmá jako pravdu jen evoluci tak jak se nám předkládá fajn, je to zcela jeho věc, jestli někdo přijímá Boha Stvořitele takového jak Jej popisuje Písmo, fajn je to rovněž zcela jeho věc, ale pokud mi někdo bude podsouvat šílenost typu, že Bůh Stvořitel o kterém pojednává Písmo a miliardy let trvající evoluce jak se normálně popisuje nejsou ve vzájemném rozporu, tak je to u mě jednoznačně PO MA TE NEC!, bez ohledu na to jestli se považuje za velmi vzdělaného a velmi inteligetního. Já doufám v Boha Stvořitele tak jak Ho popisuje Písmo! Je ti z toho co jsem napsal jasná moje odpověď na to, na co ses mě ptala?! Doufám že ANO!, protože já ti k tomu už více psát nechci! Jinak se měj ve shodě s tím jak ty sama si přeješ.

Obrázek uživatele Eva

Špinavý mizerný pokrytec

ad - Ale víš co mi dochází, že když špinavému a mizernému pokrytci jako jsem třeba já je pokrytectví u druhých odporné, tak Nanejvýš Dobrému, Čistému a Nepokryteckému Bohu to musí být nesrovnatelně odpornější!
/Patrik/
_____________________________________

Věříš ve stvoření hotových forem/druhů, Patriku?

/Předveď, jak se sedá na lopatu, neboj se...stačí k tomu jedno slovo. Pro mě to dělat nebudeš, já vím, že NEVĚŘÍŠ. Ale zkus to udělat pro sebe./

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This