30% gorilího genomu je v rozporu s údajnou evoluční fylogenezí lidí a lidoopů

*

Casey Luskin

(Z http://www.evolutionnews.org/2012/03/gorilla_genome_057391.html přeložil M. T. - 3/2012, článek vyšel 13. března 2012)

Závratných 30% gorilího genomu - - což obnáší stovky milionů párů bazí gorilí DNA - - je v rozporu se standardní údajnou evoluční fylogenezí velkých lidoopů a lidí. Tahle úžasná zpráva obletěla svět minulý týden poté, kdy byla zveřejněna sekvence kompletního gorilího genomu. Tenhle objev má však ještě celou řadu dalších důsledků.

Eugenie Scottová nás kdysi učila, že tvrdí-li nějaký evoluční vědec, že jakýsi objev „vrhá světlo“ na určitý aspekt evoluce, dá se očekávat, že to znamená, že „tenhle objev do naší evoluční teorie vnesl zmatek“. Zdá se, že i tohle je takový případ. Aylwyn Scally, hlavní autor zprávy o gorilím genomu, řekl v jednom interview, že „Gorilí genom je důležitý, protože vrhá světlo na dobu, kdy se rozdělil vývoj našich předků a lidé se před zhruba šesti až 10 miliony let oddělili od svých nejbližších evolučních příbuzných“. NPR uveřejnil svou zprávu pod podobným titulkem: „Gorilla Genome Sheds Light On Human Evolution“. Co způsobilo, že gorilí genom vnesl zmatek do evoluční hypotézy?

Standardní evoluční fylogeneze primátů tvrdí, že lidé a šimpanzi jsou jeden s druhým blíže příbuzní než s dalšími velkými lidoopy jako jsou gorily. V praxi jde v podstatě o to, že sekvenujeme-li lidské, šimpanzí a gorilí geny, vykazují lidské a šimpanzí geny sekvenci DNA, která je vzájemně podobnější než se lidská či šimpanzí sekvence podobá sekvenci gorilí. Značné části gorilího genomu jsou však v rozporu s touhle hezounkou, čistou, logickou fylogenezí. Je tomu tak proto, že zmíněné gorilí geny jsou podobnější genům lidským či šimpanzím než jsou lidské a šimpanzí geny navzájem. Ve skutečnosti se tedy zdá, že zhruba 30% gorilího genomu je v rozporu se standardní fylogenezí primátů. New Scientist vysvětluje:

Navzdory dávnému rozštěpení vývojových linií se ukázalo, že zbývajících 30 procent [gorilího] genomu se podobá více genomu lidskému nebo šimpanzímu než jaká je podobnost obou druhů navzájem...

(Sara Reardonová, „DNA posledního z velkých lidoopů rozšifrována“, New Scientist, 10-16 březen 2012, str. 12)

Zprávy Nature to formulovaly takto:
Ze sekvenování genomu vyplynula také překvapení. Standardní pojetí rodokmenu lidoopů staví na teorii, že lidé a šimpanzi jsou si vzájemně podobnější než je kterýkoli z nich gorilám - - protože vývojové linie lidí a šimpanzů se oddělily později.

Scally v interview pro NPR konstatoval:
A celý problém spočívá v tom, že ono číslo 15 procent, o kterém se asi zmiňujete či které lidé viděli, představuje část lidského genomu, která je podobnější gorilám. Takže v podstatě jsme příbuznější šimpanzům, ze 70 procent. To odpovídá průběhu speciace primátů podle evolučního rodokmenu.

Po celém genomu však existují oblasti, kde je stupeň příbuznosti odlišný, a to činí 15 procent genomu, kde jsou si nejblíže lidé a gorily, a pak dalších 15 procent, ve kterých jsou si nejbližší šimpanzi a gorily.

Podobně to formuloval odborný článek v Nature: „Ve 30 % genomu je gorila bližší člověku či šimpanzi než jsou oba posledně jmenovaní příbuzní navzájem“. V důsledku tohoto objevu je nutno přehodnotit tvrzení o tom, že šimpanzi jsou našimi „nejbližšími“ příbuznými, jak zmíněný článek pokračuje, „Molekulární studie potvrdily, že jsme blíže příbuzní s africkými lidoopy než s orangutany, a v podstatě blíže příbuzní šimpanzům než gorilám“. (zdůrazněno mnou) „V podstatě“ je přitom samozřejmě pouhým alibistickým vyjádřením, protože obrovské části našich genomů odporují standardní evoluční fylogenezi. Jak to vyjádřil jeden z badatelů, „Nemůžeme prostě vypracovat jednoduchý rodokmen na bázi srovnávání jednotlivých genů“.

Jako vždy se snaží objasnit, proč stovky milionů párů bazí v gorilím genomu odporují standardní fylogenezi. Jak jsme viděli na webu ENV z loňského roku nazvaném „Ze studie vyplývá, že ohromujících ´23% našeho genomu´ odporuje standardní evoluční fylogenezi lidí a lidoopů“ („Study Reports a Whopping ´23% of Our Genome´ Contradicts Standard Human-Ape Evolutionary Phylogeny“), evolucionisté vysvětlují tuhle skutečnost tak, že příbuzenské křížení populací šimpanzů, lidí a goril po prvotním rozštěpení těchto vývojových linií způsobilo, že v různých dobách se u různých skupin zafixovaly různé geny. S odvoláním na neúplné roztřídění jednotlivých skupin se tak evolucionistům nabízí pohodlné vysvětlení hotové věci – proč nesou různé geny různé fylogenetické signály. To je samozřejmě pouhá hypotéza ad hoc, kterou se evolucionisté zaštiťují, aby smetli ze stolu nepohodlná data, která odporují standardní fylogenezi.

Podstatou celé věci je, že gorilí genom potvrdil, že neexistuje souvislý příběh původu ze společného předka vycházející z genomů lidoopů a lidí. Stovky milionů párů bazí v gorilím genomu jsou v rozporu s údajnou fylogenezí lidoopů a lidí. Evolucionistické svévolné vysvětlující konstrukce se snad nazývají původ ze společného předka, ale je jasné, že data z gorilího genomu pořádně zamíchala s údajně hezkými, spolehlivými a logickými argumenty, o které se opírají tvrzení o příbuznosti lidí s lidoopy.

Geny mlčí

Zajímavým faktem je též poznatek, že jeden z gorilích genů, který odporuje standardní fylogenezi primátů, se velmi podobá lidskému genu, který evolucionisté považují za jeden z kódů pro vznik lidské řeči. Gorily však samozřejmě nemluví. Takže podobá-li se tenhle gorilí gen jako vejce vejci genu lidskému, pak bychom měli zvážit alternativu, že ony příbuzné lidské geny asi nebudou vůbec tak důležité pro evoluci řeči. Takto to vysvětlily zprávy v Nature:

Většina z oněch 15% se týká úseků, které nekódují proteiny. Badatelé však zkoumali také změny genů pro různé funkce. Zjistili, že určité geny - - včetně některých kódujících slyšení a vývoj mozku - - prodělaly mnohem rychlejší změny, než se očekávalo, a to jak v gorilí linii tak v linii lidské.

Některé z oněch rychlých změn jsou záhadné: gen LOXHD1 kóduje u lidí schopnost slyšet, a proto se předpokládalo, že kóduje i řeč, ale v jeho gorilí formě je patrná stejně zrychlená evoluce. „Víme však, že si gorily spolu nepovídají - - a pokud tomu tak přece jen je, dokážou to před námi tajit“, říká Scally.

Zjištěný poznatek oslabuje postulované spojení mezi genem a řečí, říká Enard. „Najdete-li ho u goril, vylučuje to jeho údajnou funkci při vzniku řeči“.

Badatelé pracující na gorilím genomu se uchylují k v podstatě neudržitelné obhajobě původu ze společného předka

Jelikož gorilí genom nezapadal tak úplně do standardní fylogeneze vyšších primátů, snažili se evoluční vědci zvrátit tuhle nepříznivou situaci a najít argumenty pro podporu původu ze společného předka. Takže se v nouzi uchýlili k tomu, že opět tvrdí, že „jsme z 98% lidoopy“:

„Závěrem lze shrnout, že naše sekvence jsou zhruba z 98% totožné s gorilími. To znamená, že většina našich genů je velmi podobná či dokonce totožná s gorilí verzí téhož genu“, řekl Chris Tyler-Smith, genetik organizace Wellcome Trust.

Ze „závěru“, který vám Tyler-Smith předkládá, samozřejmě plyne, že jsme-li z 98% geneticky podobní gorilám, pak musíme být s nimi příbuzní. Takové tvrzení je přirozeně plné logických chyb a věcných nepřesností.

Za prvé, jsme z méně než 98% podobní šimpanzům, kteří jsou prý „vcelku“ blíže příbuzní (tj. geneticky podobní) lidem než gorily. Takže Tyler-Smith nadsadil velikost procentního podílu genetické podobnosti lidí a goril.

Za druhé, i kdyby si byli lidé a gorily opravdu z 98% geneticky podobní, proč by to mělo svědčit o původu ze společného předka? Mohli bychom se oprávněně ptát evolucionistů, proč považují 98procentní podobnost za jasný důkaz původu ze společného předka, a v kterém okamžiku by srovnání genomů přestalo tento společný původ podporovat? Co takhle 97% podobnosti? 95%? 90%? 80%? Existuje zde objektivní nástroj k ověření evolucionistických předpokladů nebo se prostě Tyler-Smith z principu mýlí, když předpokládá společný původ lidí a goril?

Na závěr lze říci, že teorie inteligentního plánu je jistě stejně cenná jako teorie o společném původu lidí a goril, a že procentní rozdíl mezi oběma genomy nevypovídá nic o tom, zda měli lidé a gorily společného předka. Právě tak jako inteligentní konstruktéři znovu a znovu využívají v odlišných systémech již jednou osvědčené prvky (např. kola u aut a kola u letadel či klávesnice u počítačů a klávesnice u mobilních telefonů), mohli bychom genetické podobnosti mezi lidmi a ostatními lidoopy jako třeba gorilami vysvětlit rovněž jako výsledek opakovaného použití běžných genetických programů daného funkčními požadavky tělesného plánu hominidů. Genetická podobnost v procentech mezi lidmi a lidoopy neprokazuje darwinovskou evoluci – leda tehdy, když někdo prostě možnost inteligentního plánu vyloučí.

Článek na podobné téma na tomto webu:

http://kreacionismus.cz/content/evolucioniste-maji-bliz-k-orangutanum-ne...

PřílohaVelikost
00497-15._3._2012_-_tricet_procent_goriliho_genom_u_je_v_rozporu_s_udajnou_evolucni_fylogenezi_lidi_a_lidoopu.doc89.5 KB
Průměr: 5 (3 votes)
Štítky:
Obrázek uživatele Telesto

Howto

No, moc jste to na pravou míru neuvedl. Stále vás nechápu...

"Problém je v tom, že vy darwinisté jste léta tvrdili, že z homo habilis vznikl homo erektus...."

A na tom se snad něco změnilo? Tedy ano... Přibyl H. ergaster, což je vlastně raný H. erectus. Takže jaký je problém?

"Je to komické"

Asi máme každý jiný smysl pro humor, ale absolutně nechápu, co je na tom komického...

"že z jezevčíka vznikli kokršpanělové a z nich kólie, pak chrti.... Samozřejmě pes druhu pouliční směs tohle všechno vyvrátí raz dva, ale budiž."

Prosím vás jak tohle jako má pouliční směs vyvrátit?

"Řekněme, že se pro tentokrát darwinismus hluboce zmýlil a že svým zarputilým důrazem na lineární evoluci člověka se úplně netrefil, že ano?"

Ano... evoluce člověka z Australopitheců byla složitější než jsme mysleli. No a? Jaképak HLUBOCE zmýlil. Já v tom žádný zásadní problém nevidím. On v tom ve skutečnosti skutečně žádný zásadní problém není. Myslím si, že to nějak přeceňujete.

Jakýpak zarputilý důraz? V každém čase se fakta interpretovala dle dostupných informací a důkazů. Takové drobné přehodnocování (přejmenovávání taxonů, úpravy taxonů, drobné posouvání existence taxonů,...) fylogenetických stromů považuji za zcela podřadný problém. Ostatně ve fylogenetickém stromu jako takovém se pokud vím nic zásadního nezměnilo. Tak v čem je problém Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

howto

Obrázek uživatele Šriber

howto

vy darwinisté jste léta tvrdili, že z homo habilis vznikl homo erektus

No a ?

Je to komické, ale znělo to podobně jako když by dnes někdo tvrdil, že z jezevčíka vznikli kokršpanělové a z nich kólie, pak chrti....

Tak to možná zní vám krecíkům. Jezevčík, kokršpaněl, kólie a chrt jsou rasy jako běloši a černoši, homo habilis/erectus jsou druhy jako vlk a pes...

Řekněme, že se pro tentokrát darwinismus hluboce zmýlil

Ale darwinismus se hluboce nezmýlil, hluboce jste se zmýlil vy...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele howto

Může žít nově vzniklý druh současně z minulým druhem?

Milý Tele100, tvrdíte: "To také nechápu. To, že je druh A současník druhu B ještě neznamená, že druh B nemohl vzniknout z druhu A "

Pochopitelně, že dva různé druhy ze sebe vzniklé mohou žít spolu ať už člověk nebo jak v přírodě vidíme psi a vlk. Problém je v tom, že vy darwinisté jste léta tvrdili, že z homo habilis vznikl homo erektus.... etc, vždyť to každý zná. Je to komické, ale znělo to podobně jako když by dnes někdo tvrdil, že z jezevčíka vznikli kokršpanělové a z nich kólie, pak chrti.... Samozřejmě pes druhu pouliční směs tohle všechno vyvrátí raz dva, ale budiž.

Řekněme, že se pro tentokrát darwinismus hluboce zmýlil a že svým zarputilým důrazem na lineární evoluci člověka se úplně netrefil, že ano?

Obrázek uživatele Telesto

Howto

Howto tak nějak vás nechápu. Co myslíte prosím následujícím tvrzením?

"Naštěstí se nic podobného neprokázalo a dnes je již jasné, že to byl darwinistický omyl."

Proč probůh naštěstí? Jak se vůbec dotýká změna pohledu z anageneze na kladogenezi pravdivosti či nepravdivosti evoluční teorie jako takové? Smile Nechápu proč říkáte naštěstí... Vždyť je to úplně jedno jestli člověk z opic vznikl anagenezí nebo kladogenezí. Pouze to upřesňuje princip jakým se člověk vyvinul. Toť vše... Smile

"Díky V.P. Aleksejevovi a dalším paleontologům byl nalezen Homo rudolfensis /současník homo habilis/ a další druhy lidí žijící současně."

To také nechápu. To, že je druh A současník druhu B ještě neznamená, že druh B nemohl vzniknout z druhu A Smile

"Evoluci v rámci druhu kreacionismus nepopírá, ale definuje jí jako variabilitu."

To je sice hezké, ale vůbec nic to neřeší. Taková definice je k ničemu dokud nedefinuješ i verifikovatelnost nebo falzifikovatelnost této definice...

"Kreacionismus však naprosto odmítá, že by se člověk vyvinul z opic"

To ovšem žádného správného vědce nezajímá, co kdo naprosto odmítá. Důležité je, jak to opravdu bylo. Tedy to, co říkají fakta a důkazy. To, že se vám to nelíbí nebo se vám ta představa příčí je zcela irelevantní...

"Jak vidno darwinisté jsou argumentačně v koncích a jen horko těžko spřádají pohádky o postupném darwinistickém vývoji člověka."

Nechápu... Osobně nechápu, co se změnilo na posloupnosti H. habilis (resp. H. rudolfensis), H. erectus (resp. H. ergaster), H. sapiens... Smile Že H. erectus žil určitou dobu s H. habilis? No a? Smile Nebo, že H. erectus žil určitou dobu po boku H. sapiens? No a??? Smile

Zkuste se někdy na věci dívat nestraně a nezaujatě... Myslím, že by vám to prospělo...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

...

Osobně tvrdím, že opičákům se vždy narodili opíčata, člověku človíčata, nosorožcům nosorožíci apod. Kdo si myslí něco jiného, je na tom s myšlením velmi špatně a před pravdou ho nezachrání ani Nobelovka nebo akademický titul.

...to nejste sam, pred vami to prohlasovaly uz i jine autority..

Predevsim to prohlasuji prakticky vsichni evolucni biologove co znam.
Halt nikdo nemuze za to, ze kreacioniste stale nemaji ani to nejmensi tuseni co vlastne z ET plyne/neplyne...

Nosotonda

Osobně tvrdím, že opičákům se vždy narodili opíčata, člověku človíčata, nosorožcům nosorožíci apod.

To dle mého názoru tvrdí i evolucionisté. Evoluční teorie neříká, že příslušník druhu A najednou porodí příslušníka druhu B...

howto

Evoluci v rámci druhu kreacionismus nepopírá, ale definuje jí jako variabilitu. Např. u psů je za 300 let šlechtění více než patrná.

a hele jak nam to tady krasne rezonuje:

The only difference that can exist within the species must be in the various degrees of structural strength and active power, in the intelligence, efficiency, endurance, etc., with which the individual specimens are endowed. A. Hitler, Mein Kampf

Nosotonda

Osobně tvrdím, že opičákům se vždy narodili opíčata, člověku človíčata, nosorožcům nosorožíci apod. Kdo si myslí něco jiného, je na tom s myšlením velmi špatně a před pravdou ho nezachrání ani Nobelovka nebo akademický titul.

to nejste sam, pred vami to prohlasovaly uz i jine autority:

The fox remains always a fox, the goose remains a goose, and the tiger will retain the character of a tiger. A. Hitler, Mein Kampf

Obrázek uživatele howto

Člověk východoafrický

Kdeže jsou ty doby, kdy se učila lineární evoluce u lidí. Naštěstí se nic podobného neprokázalo a dnes je již jasné, že to byl darwinistický omyl. Díky V.P. Aleksejevovi a dalším paleontologům byl nalezen Homo rudolfensis /současník homo habilis/ a další druhy lidí žijící současně. Evoluci v rámci druhu kreacionismus nepopírá, ale definuje jí jako variabilitu. Např. u psů je za 300 let šlechtění více než patrná. Obdobně u člověka Bohem stvořený člověk se mohl v mnoha aspektech lišit a připomínat jakoby různé druhy rodu homo. Kreacionismus však naprosto odmítá, že by se člověk vyvinul z opic a už vůbec odmítá darwinistickou představu, že by se vyvinulo více druhů lidí z opic paralelně, aby se pak lidstvo opět smísilo do dnešního druhu homo sapiens. Jak vidno darwinisté jsou argumentačně v koncích a jen horko těžko spřádají pohádky o postupném darwinistickém vývoji člověka.

Customize This