15 otázek na evolucionisty

Jen se evolucionistů ptejte!Jen se evolucionistů ptejte!

(Z http://creation.com/images/pdfs/flyers/15-questions-for-evolutionists-s.pdf přeložil M. T. - 6/2012)

Kdo je odpovědný za tenhle článek?

Tenhle článek připravila společnost Creation Ministries International (CMI) a zpřístupnila jednotlivým lidem i církvím, které chtějí pomáhat rozšiřovat povědomí o těchto velmi cenzurovaných informacích.

Kontakt: creation.com/contactus

CMI má kanceláře v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jihoafrické republice, USA a Velké Británii.

1. JAK VZNIKL ŽIVOT?

Profesor-evolucionista Paul Davies připustil, „Nikdo neví, jak se směs neživých chemikálií spontánně zorganizovala v první živou buňku“. Andrew Knoll, profesor biologie z Harvardu, řekl, „opravdu nevíme, jak na téhle planetě vznikl život“. Nejmenší buňka obsahuje několik set proteinů. A i kdybychom využili veškeré atomy ve vesmíru v pokusech se všemi správnými aminokyselinami jsoucími k dispozici pro všechny možné molekulární vibrace za celé předpokládané evoluční stáří vesmíru, nevytvořil by se ani jeden funkční protein průměrné velikosti. Takže jak vznikl život se stovkami proteinů pouze z chemikálií, bez inteligentního plánu? Creation.com/origin

2. JAK VZNIKL KÓD DNA?

Kód je sofistikovanou jazykovou soustavou s písmeny a slovy, ve které není smysl slov závislý na chemických vlastnostech písmen – právě tak, jako informace na téhle stránce není produktem chemických vlastností inkoustu (či pixelů na obrazovce). Který další kódovací systém existuje bez inteligentního plánu? Jak vznikl kód DNA, aniž by byl stvořen? Creation.com/code

3. JAK MOHLY MUTACE - NÁHODNÉ CHYBY PŘI KOPÍROVÁNÍ (VYMĚNĚNÁ „PÍSMENA“ V DNA, PÍSMENA VYPUŠTĚNA ČI PŘIDÁNA, ZDVOJENÉ GENY, CHROMOZOMOVÉ INVERZE ATD.) – VYTVOŘIT TO OBROVSKÉ KVANTUM INFORMACÍ V DNA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ?

Jak mohly takové chyby vytvořit 3 miliardy písmen informací DNA potřebných k proměně mikroba v mikrobiologa? Existují totiž nejen informace o tom, jak vytvořit proteiny, nýbrž i o tom, jak kontrolovat jejich využití – do značné míry jako u kuchařky, která obsahuje nejen seznam potřebných ingrediencí, nýbrž i návod, jak a kdy je použít. Jedno bez druhého nemá smysl. Viz creation.com/meta-information. O mutacích se ví, že mají zhoubné účinky, včetně toho, že způsobují přes 1000 lidských nemocí jako třeba hemofilii. Jen vzácně jsou pak pro organizmus přínosem. Avšak jak lze jen díky zamíchání existující DNA vytvořit novou biochemickou dráhu či nanostroje s mnoha součástkami, tedy uskutečnit evoluci „od šlemu až k tobě“? Např., jak vznikl 32dílný otáčivý motor, jakým je syntáza ATP (která produkuje dodávky energie, ATP pro celý živý svět) či roboty jako je kinesin („pošťák“ doručující balíčky uvnitř buněk)? Creation.com/train

4. PROČ JE PŘÍRODNÍ VÝBĚR, MECHANIZMUS PŮVODNĚ OBJEVENÝ KREACIONISTY, VYDÁVÁN ZA „EVOLUCI“, JAKO BY VYSVĚTLOVAL PŮVOD DIVERZITY ŽIVOTA?

Je to totiž a priori třídicí proces (vybírající z již existujících informací), takže nejde o proces tvořivý. Může vysvětlovat přežití nejzdatnějšího (proč jisté geny zvýhodňují tvora v určitém prostředí), ale nikoli původ onoho nejzdatnějšího (kde se tu geny a tvorové vůbec vzali). Smrt jedinců nepřizpůsobených prostředí a přežití těch, kteří jsou na ně připraveni, nevysvětluje původ znaků, které umožňují organizmu tuhle adaptaci. Např., jak vysvětlují malé změny růstu a zakrňování pěnkavích zobáčků původ těchto zobáčků či samotných pěnkav? Jak vysvětlí přírodní výběr evoluci od od šlemu až k tobě? Creation.com/defining-terms

5. JAK VZNIKLY NOVÉ BIOCHEMICKÉ DRÁHY, KTERÉ VYŽADUJÍ NAVAZUJÍCÍ SPOLUPRÁCI CELÉ ŘADY ENZYMŮ?

Všechny dráhy i nanostroje vyžadují četné proteinové/enzymové složky k tomu, aby mohly fungovat. Jak vytvořily šťastné náhody byť i jen jednu ze zmíněných složek, neřkuli 10 či 20 či 30+ najednou, často v pevné naprogramované sekvenci? Evoluční biochemik Franklin Harold napsal, „musíme připustit, že v současné době nemáme žádné podrobné darwinovské vysvětlení evoluce pro žádnou biochemickou či buněčnou soustavu, pouze celou řadu blouznivých spekulací“. Creation.com/motor (včetně animace)

6. ŽIVÉ ORGANIZMY SE JEVÍ JAKO NAPLÁNOVANÉ, JAK TEDY EVOLUCIONISTÉ VĚDÍ, ŽE NAPLÁNOVÁNY NEBYLY?

Richard Dawkins napsal, „biologie je studium komplikovaných organizmů, které působí dojmem, jako kdyby byly za určitým účelem naplánovány“. A Francis Crick, spoluobjevitel dvoušroubovicové struktury DNA, napsal, „Biologové musí mít neustále na mysli skutečnost, že to, co vidí, nebylo naplánováno, nýbrž že se to zřejmě vyvinulo“. Problémem pro evolucionisty je, že na živých organizmech pozorujeme příliš mnoho designu. Kdo má něco proti tomu, řekne-li archeolog, že keramika svědčí o tom, že ji vytvořil člověk? Připíše-li však někdo design živých organizmů designérovi, pak to přijatelné není. Proč by se měla věda omezovat na materiální příčiny a ignorovat příčiny logické? Creation.com/design_legit

7. JAK VZNIKL MNOHOBUNĚČNÝ ŽIVOT?

Jak se buňky zaměřené pouze na své vlastní přežívání „naučily“ spolupracovat a specializovat se (včetně osvojení si naprogramované buněčné smrti), aby tak vytvořily složité rostliny a zvířata? Creation.com/multicellularity

8. JAK VZNIKLA POHLAVÍ?

Bezpohlavní rozmnožování vede k dvojnásobně většímu reprodukčnímu úspěchu („zdatnosti“) při využití týchž zdrojů, než rozmnožování pohlavní, takže jak mohlo vůbec pohlavní rozmnožování přinést organizmům dostatek výhod na to, aby si ho vybraly? A jak mohla pouhá fyzika a chemie vynalézt vzájemně závislé orgány potřebné zároveň v tutéž chvíli (neinteligentní procesy neumějí naplánovat budoucí koordinaci samčích a samičích orgánů). Creation.com/evosex

9. PROČ CHYBĚJÍ (OČEKÁVANÉ) NESČETNÉ MILIONY PŘECHODNÝCH FOSILIÍ?

Už Darwin tenhle problém zaznamenal – a on přetrvává i nadále. Evoluční rodokmeny v učebnicích jsou založeny na představách, nikoli na fosilních důkazech. Slavný paleontolog z Harvardu (a evolucionista) Stephen Jay Gould napsal, „Stále přetrvává mimořádná vzácnost přechodných forem ve fosilním záznamu – jako obchodní tajemství paleontologie.“ I další evolucionističtí odborníci na fosilie tento problém připouštějí. Creation.com/pattquote

10. JAK TO, ŽE „ŽIVÉ FOSILIE“ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNÉ PO ÚDAJNÉ STOVKY MILIONŮ LET, KDYŽ ZA STEJNOU DOBU ZMĚNILA EVOLUCE ČERVY V LIDI?

Profesor Gould napsal, „přetrvávání stability u některých druhů musíme považovat za velký problém evoluce.“ Creation.com/living_fossils

11. JAK VYTVOŘILY SLEPÉ CHEMIKÁLIE MYSL/INTELIGENCI, SMYSL, ALTRUIZMUS A MORÁLKU?

Pakliže se všechno vyvinulo, a my jsme si Boha vymysleli, jak to učí evolucionisté, jaký účel či smysl má potom lidský život? Měl by se studentům v hodinách přírodních věd vykládat nihilizmus (život nemá smysl)? Creation.com/chesterton

12. PROČ SE TOLERUJE EVOLUČNÍ „MYTOLOGIE“?

Evolucionisté užívají často pružné bájesloví, aby „vysvětlili“ pozorování, která odporují evoluční teorii. Americký akademik Dr Philip Skell napsal, „darwinistické výklady jsou často příliš ohebné: přírodní výběr způsobuje, že jsou lidé sobečtí a agresivní – kromě případů, kdy z nich udělá lidi altruistické a mírumilovné. Nebo: přírodní výběr vede ke vzniku sexuálních úderníků, kteří dychtivě šíří své símě – kromě případů, kdy preferuje muže, kteří jsou věrnými ochránci a starají se pečlivě o rodinu. Je-li výklad tak obojaký, že umí vysvětlit jakékoli chování, je obtížné pokusně ho ověřit, natož ho použít jako katalyzátor vědeckého bádání.“ Creation.com/sexstories

13. KDE JSOU PŘEVRATNÉ VĚDECKÉ OBJEVY, ZA KTERÉ VDĚČÍME EVOLUCI?

Dr Marc Kirschner, katedra systémové biologie, lékařská fakulta Harvardovy univerzity, konstatoval: „Ve skutečnosti pracovala v uplynulých 100 letech téměř veškerá biologie nezávisle na evoluci, ovšem kromě samotné evoluční biologie samozřejmě. Ale molekulární biologie, biochemie ani fyziologie nevzaly vůbec evoluci na vědomí.“ Dr Skell napsal, „Základní znalostní výbavu lékařů, veterinářů i farmářů tvoří naše poznatky o tom, jak organizmy konkrétně fungují, nikoli spekulace o tom, jak asi před mnoha miliony let vznikly...“ Evoluce ve skutečnosti lékařský výzkum brzdí. Pak se ale nabízí otázka, proč učí školy i univerzity evoluci tak dogmaticky, a ubírají tím čas výuce experimentální biologii, která přináší lidstvu tolik dobrého? Creation.com/science#relevance

14. VĚDA PŘEDSTAVUJE EXPERIMENTOVÁNÍ, ABY SE TAK ZJISTILO, JAK VĚCI FUNGUJÍ, JAK SE CHOVAJÍ. PROČ SE UČÍ EVOLUCE, TEORIE O HISTORII, JAKO BY ŠLO O TU SAMOU EXPERIMENTÁLNÍ VĚDU?

Nemůžete dělat pokusy s tím, či dokonce pozorovat to, co se událo v minulosti. Když se zeptali Richard Dawkinse, zda evoluci někdo pozoroval, odpověděl: „Evoluce je pozorována, akorát ne v době, kdy k ní dochází.“ Creation.com/notscience#distinction

15. PROČ SE PSEUDONÁBOŽENSKÉ UČENÍ A DOGMATICKÝ VĚROUČNÝ SYSTÉM, NESCHOPNÝ PŘEDLOŽIT DŮKAZY, VYUČUJE V HODINÁCH PŘÍRODNÍCH VĚD?

Karl Popper, slavný filozof vědy, řekl, „Darwinizmus není ověřitelnou vědeckou teorií, nýbrž metafyzickým (náboženským) výzkumným programem...“ Michael Ruse, evolucionistický filozof vědy, připustil, že „Evoluce je náboženství. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.“ Je-li „vyučování náboženství v hodinách přírodních věd zakázáno“, proč se potom učí evoluce? Creation.com/evo-religious, Creation.com/notscience

PřílohaVelikost
00522-20.6.2012-15_dotazu_na_evolucionisty.doc332.5 KB
Průměr: 5 (4 votes)

Vaše slova:Lze posuzovat

Vaše slova:Lze posuzovat inteligenci kódu z pozice toho, kdo je kódem tvořen a tudíž jeho vědomí je kódem utvářeno?Pokud je kód skutečně funkční,je napsaný pomocí pevně daného klíče,a funkčnost je patrná,tak není problém,aby jste si jako bytost která má tento kód v sobě obsažený,nemohl být tohoto kódu vědom a sice skrze pozorování jeho funkce.Vaše slova:Čínština se jeví srozumitelná jen tomu kdo čínsky hovoří, tedy tomu, kdo má správný překladač, ovšem tomu kdo čínsky nemluví se jeví jako změť zvuků, kterým ve své podstatě je.Jako změť zvuků to můžete vnímat pouze do té doby,dokud neuvidíte se spolu bavit aspoň dva Číňany.Pak totiž bude patrné,že i tato změť zvuků musí mít smysl,neboť oni dva se spolu přece baví,i když vy jim zrovna nerozumíte.Takže jestliže jsou schopni se spolu bavit i tato pro vás zdánlivá změť zvuků,musí mít jasně danou a srozumitelnou pravidelnost a funkci.Jinými slovy,kdybyste používal v řeči vždycky jiný zvuk k označení té či oné věci,nikdy byste takto nemohl vytvořit funkční jazyk,nebyl by nikdy srozumitelný a naučitelný. IMHO "rozumný kód" mohu stvořit v podstatě z čehokoli, klidně i ze skvrny od kafe, pokud tomu vytvořím příslušný překladač.Otázka je,jakou funkci bude plnit?Dále teze, že kód je nezávislý na své chemické podstatě platí pouze tehdy, pokud jeho čtení není primárně chemické povahy. Což u DNA je.Primárně chemické povahy je celé tělo.Stejně tak primárně chemické povahy je složitá matematická rovnice napsaná na kusu papíru.Co ovšem není primárně chemické povahy je samotná matematická rovnice.
P.S. Kdo naučil číňany čínštině? Funkce!

Inteligentní kód aneb inteligentnímu vše inteligentní

Lze posuzovat inteligenci kódu z pozice toho, kdo je kódem tvořen a tudíž jeho vědomí je kódem utvářeno? Čínština se jeví srozumitelná jen tomu kdo čínsky hovoří, tedy tomu, kdo má správný překladač, ovšem tomu kdo čínsky nemluví se jeví jako změť zvuků, kterým ve své podstatě je. IMHO "rozumný kód" mohu stvořit v podstatě z čehokoli, klidně i ze skvrny od kafe, pokud tomu vytvořím příslušný překladač.
Dále teze, že kód je nezávislý na své chemické podstatě platí pouze tehdy, pokud jeho čtení není primárně chemické povahy. Což u DNA je.

P.S. Kdo naučil číňany čínštině?

To nebudu. Nemyslím si, že

To nebudu. Nemyslím si, že existuje něco přesahující naše smyslové vnímání. I umění je imanentní. Transcendence je iluze způsobená nepochopením nějakých projevů mysli.
když pozoruješ tělo a mysl, tak už tu máš objekt a subjekt.
pozorovatel je čisté vědomí, a toto vědomí má svoji sílu-energii.
tato univerzální energie je dalším smyslem nad myslí. mysl v přítomnosti je klid mysli-nepohyb. pak se tento skrytý smysl může objevit v našem vnímání, a to vědomě. toto ví mnoho lidí, stačí se jen zajímat. tedy co přesahuje naše smyslové vnímání. tento další evoluční smysl je dnes zaměnován chybně za síly které jsou možné k vnímání a rozšíření stávajících našich smyslů a jsou nazývány ezoterickými. duchovní ůroven je ale probuzení tohoto nového smyslu, a nemělo by být zaměnováno za rozšíření stávajících smyslů.tato schopnost je mimo mysl, je nad myslí. tato univerzální, nejjemnější úroven v nás se nazývá síla Kundalini. její projevy je možno v sobě vnímat. tady ale stále vládne středověk a nevědomost.

Počátky života

Evo,

ad) Hmmm....těžko asi budeš polemizovat s oblastí umění a transcendence.

To nebudu. Nemyslím si, že existuje něco přesahující naše smyslové vnímání. I umění je imanentní. Transcendence je iluze způsobená nepochopením nějakých projevů mysli.

ad) Nejde přece jen o generování, ale taky o prosté přežití, a tam ta inteligence výhodou je.
O genderové přitažlivosti nechci příliš diskutovat... mě osobně vulgaritai, vulgaritaa tupouni fakt sexuálně nepřitahují. Pravda je, že obecně - muži tu inteligenci u žen většinou až tak do mrtě nepitvají...když jde výhradně o "přírodní výběr"........

Samozřejmě, že u člověka je vzájemná přitažlivost pohlaví mnohem složitější. Avšak, asi i vzhledem k délce vývoje, mají stále podstatný vliv smyslové vjemy. Samozřejmě, že vulgaritai, vulgaritaa tupouni mají menší šance, ale těch zase není tolik a nejsou na první pohled patrní. První kontakt je zpravidla vizuální, i když dnes je častý i prostřednictvím internetu. Takže se zde "přírodní výběr" dostává do úplně nového prostředí.

ad) Ježíšikriste DUBE....to je přece úplně jedno!!!
Melete tu do zblbnutí o evoluční teorii coby o procesu spontánní organizace HMOTY. A tváří v tvář výsledku - se distancuješ od výsledku ??? Co to je za chaos v myšlení???
To jako - když se VYVINUL ČLOVĚK - tak tady někde vznikla dělící čára ? Proboha - prober se ))))
VŠECHNO - co se děje - je výsledek "přírodního výběru" !!
Nebo podle Tebe - člověk vstoupil do nějaké "umělé" dimenze bytí ??

Já se od výsledku nedistancuju. Evoluce je proces díky kterému se člověk vyvinul. Má své zákonitosti, které platí pro celou živočišnou říši. Ale tak, jako se člověk svými intelektuálními schopnostmi diametrálně liší od zvířat, tak je také ovlivněn jeho vývoj. Má jistou moc jej sám ovlivnit. Má moc ovlivnit své životní prostředí, svůj akční rádius. To jsou velmi silné vlivy. Tedy, abych odlišil způsob výběru uplatňovaného v lidské společnosti od způsobu výběru v živočišné říši obecně, zdráhám se ten lidský způsob nazývat přírodním nebo přirozeným, i když vím, že základ je stejný. Ani bych ale nepoužil slovo "umělý". Jen bych slovo "přírodní" nechal v té oblasti, kterou za přírodu běžně považujeme. Do lidské společnosti se příliš nehodí i z toho důvodu, že člověk nevyužívá jen výběru ale též likvidace konkurentů, což v přírodě obdobu nemá. Kolik genetické informace vzniklé přirozenou cestou dlouhou miliony let se ztratí takovou válkou, jako byla I. a II. světová. Kolik se jí ztratilo v Korei za Pol Pota, Kolik se jí ztratilo ve vyhlazovacích táborech za Stalina a Hitlera? Jak je ovlivněn genofond lidí, kteří měli tu smůlu a zažili nějakou jadernou katastrofu - Hirošimu, Nagasaki, Černobyl, Fukušimu ..? Asi ne moc přirozeně. Takže v takové situaci bych slovo "přirozený" já vynechal.

Obrázek uživatele Eva

Jura

ad No, jenže “duševní schopnosti“ je terminus technicus. Duchovní schopnosti, jak to vidím já, neexistují.

Hmmm....těžko asi budeš polemizovat s oblastí umění a transcendence.

ad - To bych si netroufal tvrdit. Myslíš, že to, co přitahuje muže k ženě a naopak, je chytrost a inteligence protějšku?

Nejde přece jen o generování, ale taky o prosté přežití, a tam ta inteligence výhodou je.
O genderové přitažlivosti nechci příliš diskutovat... mě osobně vulgaritai, vulgaritaa tupouni fakt sexuálně nepřitahují. Pravda je, že obecně - muži tu inteligenci u žen většinou až tak do mrtě nepitvají...když jde výhradně o "přírodní výběr"....Smile....

ad - To jistě. Ale do jaké míry ho ještě lze nazvat přirozeným, je otázkou názoru na to, co je a není přirozené ve vztahu k tomu, jak chápeme tento pojem v souvislosti s vývojem živočichů před tím, než se vyvinul člověk. Já bych ho přirozeným nenazval, protože se do něj zapojují takové vlivy, jako jsou třeba spekulace.

Ježíšikriste DUBE....to je přece úplně jedno!!!
Melete tu do zblbnutí o evoluční teorii coby o procesu spontánní organizace HMOTY. A tváří v tvář výsledku - se distancuješ od výsledku ??? Co to je za chaos v myšlení???
To jako - když se VYVINUL ČLOVĚK - tak tady někde vznikla dělící čára ? Proboha - prober se Smile))))
VŠECHNO - co se děje - je výsledek "přírodního výběru" Smile !!
Nebo podle Tebe - člověk vstoupil do nějaké "umělé" dimenze bytí ??

/na to ostatní nemám energii, promiň..../

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Evo,

ad) Já nemluvím o duševní schopnosti, ale o duchovní. A ta se nutně musela vyvíjet stejně jako všechno ostatní - a jako všechno ostatní taky musela mít svoje východisko.

No, jenže “duševní schopnosti“ je terminus technicus. Duchovní schopnosti, jak to vidím já, neexistují.

ad) Duševní schopnost jedním z kritérií přirozeného výběru určitě je - chytrost/inteligence je vždy výhodou. 

To bych si netroufal tvrdit. Myslíš, že to, co přitahuje muže k ženě a naopak, je chytrost a inteligence protějšku?

ad) Lidská společnost přirozenému výběru podléhá stále, přes veškeré zdánlivé umělé vstupy....všechno, co se s lidskou reprodukcí děje, je důsledkem vývoje, tudíž se to od jeho báze nedá oddělit. Tam, kde stojíme - je prostě jen místo, na které jsme došli. Konečná to určitě není.

To jistě. Ale do jaké míry ho ještě lze nazvat přirozeným, je otázkou názoru na to, co je a není přirozené ve vztahu k tomu, jak chápeme tento pojem v souvislosti s vývojem živočichů před tím, než se vyvinul člověk. Já bych ho přirozeným nenazval, protože se do něj zapojují takové vlivy, jako jsou třeba spekulace. Výběr partnera podle jeho jmění, postavení ve společnosti, šance na jmění, šance na postavení ve společnosti, jeho politické názory, jeho náboženství apod.

ad) To, co píšeš o "slábnutí společnosti"...je ve skutečnosti vyvažování, součást přírodního výběru. Tzv. "společnost" se nemůže "rozvíjet" jen kamsi NAHORU....musí být vyvážená, aby v ní mohli žít a uplatnit se všichni, kteří se do ní narodí - to je gró civilizace.

No, není vyvažovaní jako vyvažovaní. Když je někdo prostě jen méně schopný být užitečný, jsem na jeho straně. Když si ale jiný udělá z vyvažovaní vychytralý způsob, jak žit na úkor dosud majoritní společnosti, jsem proti. Tak jsem se ti vyplakal na ramínku, promiň. Mám na ně prostě pifku. Smile

ad) Zkus změnit společnost, ve které se pohybuješ a poznáš jiné lidi. Možná tě ledacos překvapí.

To jde těžko. Jeden někam patří. Ale i tak si nemyslím, že bych patřil do studia blbů.

ad) Ne - nemáš vztah k pojmům, to nejde. Máš vztah ke koncepčnímu obsahu pojmů.

No jo, tak dobře. Mám vztah ke koncepčnímu obsahu pojmů. Nemám holt klasické vzdělaní. Smile Pro mě to ale znamená pořád to stejné. Já si jen představuji jak si věřící představují své bohy. Skuteční pro mne nejsou.

ad) "Jen a jen" pojem je nesmysl, Juro. To už se tu řešilo. Teprve náplň, obsah, dává pojmu jeho smysl. Z hlediska naší kultury, kulturní EVOLUCE je nemyslitelné, aby lidská mysl nebyla kontaminovaná bohem - s výjimkou vážné patologie intelektu.

Musím se tedy smířit s tím, že můj intelekt je vážně patologický. Ovšem jen v tom případě, že dokážeš platnost svého tvrzení že: “ Z hlediska naší kultury, kulturní EVOLUCE je nemyslitelné, aby lidská mysl nebyla kontaminovaná bohem.“

ad) "Nevěřím, že nějací jsou, krom těch smyšlených abstraktních o kterých se tu mele pořád dokola." = Tvůj vztah k bohu/bohům.Chápeš to?

Ne, ty to nechápeš. Ono se o nich mele, jako by byli. Ve skutečnosti tomu však tak není. Bohové nejsou.

ad) Mimochodem - ti "smyšlení, abstraktní, o kterých se tu mele pořád dokola" - tedy JSOU ???

NEJSOU!!!!

pro KTE

Přeji pěkný den,

Vaše: "Ne že bych se Smrtkou souhlasil absolutně ve všem, ale číst její diskusi s Hrábětem je velmi osvěžující." - No, tedy! Jak jen můžete? Vy opravdu se Smrtí v něčem nesouhlasíte? Jaká to HRŮZA! Evil

Vždyť Smrt jest přeci PRAVDA sama a kdož si takto trestuhodně dovoluje s PRAVDOU (do puntíku) nesouhlasit, tak ... - Smrt nyní marně přemítá, co za děsuplný trest by si pro Vás, za takovouto neposlušnost, vymyslela.

Hmmm .... hmmmm .... že by .... ne to je málo .... hmmm .... hmmm .... jasně - za Vaší troufalost jste odsouzen k doživotnímu uvádění kreacionistických nesmyslů na pravou míru. Smile

Smrt (PRAVDA to sama) jest velmi potěšena, že Vás mohla alespoň trochu osvěžit. Cool

(Pro případného čtenáře mdlého rozumu, kterému nebyl tento příspěvek adresován - a který by snad nepochopil tu "závažnost a naléhavost" zde napsaného - Smrt vzkazuje - zkuste něco jednoduššího.) Grade

DEATH333

pro Hrabě Monte Cristo 2011

Vaše: "Myslím, že ONI smrt máte nejenom rozdvojenou a narušenou osobnost, nýbrž i dlouhé vedení." - Vaší zoufalou neschopnost pochopit trochu složitější pojmy z lidského života - jako je třeba morálka, etika či jen obyčejná slušnost, se Vám nepodaří schovat za to, že jiné označíte za narušené zločince. Jen tím tak dáváte na vědomí, které pojmy jsou Vám a Vašemu způsobu žití - vlastní.
Smrt (ONA) s tím nemá problém - to, že nejste slušným člověkem jste tu již prokázal.

Vaše: "Za prvé zde nejde o jiný názor! Nýbrž o naprosto jednoznačnou lež!!!" - Nyní už tedy rozhodně nelze o Vaší podprůměrné inteligenci a i o absolutní absenci logiky pochybovat. Copak Vám vůbec nedošlo, co za hloupost jste napsal? Když pomineme Vaše vykřičníkové pořvávání o jakési "jednoznačné lži" - tak byste si mohl alespoň uvědomit (když už ne zcela pochopit - což je evidentně nad Vaše schopnosti), že aby něco byla lež, tak to musí být opakem pravdy a pokud je tedy nějaký názor pravda, tak ta lež musí býti jiným názorem, který je však s tím pravdivým názorem v rozporu.
Copak? Je to na Vás asi moc těžké, že? Tak základní rozumové úvahy a Vy je ani nejste schopen pochopit.

Nicméně, nyní již Smrt chápe toho Micky Mouse na Vašem obrázku.

Vaše: "Za druhé. Názory ať si klidně hlásají, ale měli by připustit i názory ostatních." - Zde se jistě shodneme, vždyť třeba Smrt různé jiné názory samozřejmě toleruje (na rozdíl od Vás - netolerantního a neslušného člověka) a ačkoli se to mnoha rozumným lidem nelíbí, tak Smrt by byla pro.

Bylo by podle Smrti totiž docela dobré, aby lidé věděli, které že to pohádky a komedie - chcete vydávat za pravdu.

Víte, Smrt vítá i to, když lidé jako Kábrt či Vy takto veřejně prezentují svou netoleranci a nenávist k jinak smýšlejícím. Každý slušný člověk tak totiž může vidět, co jste ve skutečnosti zač a kam Vás (a Vám podobné) Vaše víra v "boha" vede.
A tam by samozřejmě nikdo slušný nechtěl skončit.

Vaše: "Co se týká vašeho strachu o svobodu, myslím, že v tomto případě jste zbytečně přehnaně paranoidní." - Opravdu? To, že člověka v mnoha zemích za "jiný názor na boha" uvězní či zabijí je prostý fakt. A ani to snad nezkoušejte svádět na nějaké jiné náboženství, protože jak jistě víte, tak třeba u Vašich sousedů v Polsku se lidé za jiné názory na "boha" a bibli odsuzují. Jestli jsou hrozící dva roky vězení za to, když řeknete, že bibli "nenadiktoval bůh" - paranoiou, tak OK.

Je jasné, že lidé jako jste i Vy - vyřvávající to, že všichni jinak smýšlející lidé (evolucionisté) jsou jen narušení zločinci - s tím nemají žádný problém, ale to je právě ta podstata teokratické nesvobody a útlaku.

Nicméně, je z toho alespoň vidět, že Vy nemáte dokonce ani tušení, co je to obyčejná lidská svoboda.

Vaše: "Naopak jsem zastánce toho, že evoluční filozofie by se měla předkládat jako názor, vedle toho kreacionistického." - To si dost odporuje s Vaším předešlým výrokem:
"Za prvé zde nejde o jiný názor! Nýbrž o naprosto jednoznačnou lež!!!"
Tak, který názor mohou dle Vás tedy ti evolucionisté vlastně hlásat, když jste jasně napsal, že to, co hlásají - není "jiný názor"?

No, Vy v tom tedy máte zmatek. Pro Vás je smyšlenka "boha" jako dělaná. Vy byste se bez ní totiž neobešel. Ale Smrt to chápe. Když není ve Vašich schopnostech pochopit složité - musíte se spokojit s jednoduchým.

Vaše: "A konečně za třetí, je komické jak jste všichni natvrdlí, že chcete důkaz! Boha." - Chcete-li něco vydávat za pravdu - dokažte to. Nejste-li toho schopen, tak to za pravdu můžete pokládat, ale to neznamená, že to pravda je.
Takže natvrdlým komikem - jste tu tak akorát Vy. Smrti je to však jasné - nikdo nikdy za celou známou existenci lidstva nebyl schopen prokázat, že nějaký "všetvořící bůh" existoval či existuje a tak Vám nezbývá nic jiného, než si jen vymýšlet a tím tak jen o "existenci boha" lhát a jiné podvádět.

Je to stejné, jako když Vám podvodník tvrdí, že za Vaše peníze koupil nějakou "hodnotu", ale když tu "hodnotu" chcete (chcete důkaz o tom, že existuje), tak Vám řekne, že Vám žádný důkaz dávat nebude a že mu prostě jen musíte věřit, že je ta "hodnota" skutečná, protože pokud mu neuvěříte, tak jste špatný člověk.
No, a pak přijde FBI a zavře ho, protože Vaše peníze prošustroval.
Bude jistě velmi zábavné sledovat podvodníka, kterak křičí na soudce: Jaký důkaz Vy komiku chcete - já žádný nepotřebuji - když tvrdím, že "hodnota" existuje, tak existuje a basta fidli!
Rozsudek je však v takovém případě jasný - vinen podvodem.

Vaše: "Přičemž právě kreacionismus je směr, který se snaží říci, že celé stvoření je důkaz Boha!!!" - Zatím však - s podáním takového důkazu - selhávají na celé čáře.

Vaše: "až hmota vytvoří hrocha." - Ohledně hrocha jste Vy tvrdil, že: "je fantasmagorie, aby se systém nozdry, která se uzavře, když se zvíře potopí, vyvinul potápěním a životem ve vodě."
a že:
"Než by se stačilo něco takového vyvinout tak by se suchozemský živočich utopil."
- a Smrt Vás jen usvědčila z toho, že buď lžete a nebo "jen" nevíte (zřejmě pro Vaše podprůměrné znalosti), že i přesto, že to považujete za jakousi fantasmagorii, tak skutečně existuje suchozemský živočich, který takovým systémem nozdry, která se při potopení uzavře - disponuje a přesto se zatím (většinou) neutopil.
Hroch tedy budiž důkazem - že Vámi výše popisovaná fantasmagorie není žádnou fantasmagorií a tak neplatí, že něco takového není možné. Protože to možné může být.

To, že jste v této oblasti nevzdělancem je jasné, ale že nevíte ani tak základní věci, tak to už svědčí o opravdu závažném nedostatku i těch nejzákladnějších znalostí. Vždyť toto ví z biologie skoro každé školou povinné dítě.
Samozřejmě, že pokud jste absolvoval jen domácí školu, kde Vás rodiče učili podle bible - tak jsou Vaše neznalosti pochopitelné.
Zatěžovat Vás pak tím, že - jakou to shodou okolností (IRONIE) - je hroch zrovna sudokopytník, který má skoro stejný systém nozdry jako kytovci - Smrt už nebude, protože pak byste zjistil i to, že sudokopytníci a kytovci mají společného více, než si vůbec dovedete představit.

Vaše: "Samozřejmě, že se přitom cítíte strašně rádobyvědecky a přechytrale." - No, zvláště ve Vašem případě - potom, co tu předvádíte za inteligenčně podprůměrné výkony a i svojí absolutní neznalost byť i jen základních znalostí - to tedy rozhodně nedá žádnou námahu.

Vaše: "Kreacionisté říkají, že její obdivuhodné sestavení v živém i neživém tvorstvu, je právě tím nejsilnějším svědectvím o tom kdo ji sestavil." - No teda to je blábol - "neživé tvorstvo" má prý o něčem svědčit. Fakticky? Neživé tvorstvo? Tak to o něčem opravdu svědčí - jenže akorát tak o Vaší hlouposti.

Smrt Vám děkuje - už dlouho se nad lidskou hloupostí, tak moc nenasmála. Škoda jen, že u Vás je to navíc ještě provázáno i se zlobou a netolerancí ke všem jinak smýšlejícím.

Smrt říká: Býti méně inteligentním člověkem není žádná ostuda - tak se může člověk narodit - ale pokud je méně inteligentní člověk i člověkem špatným - tak jako Vy - což už se musí naučit - tak to už ostudou je.

DEATH333

Eva

Duševní schopnost jedním z kritérií přirozeného výběru určitě je - chytrost/inteligence je vždy výhodou.

Tohle podle mě není pravda.

Customize This